Referat
Socialudvalget
02-05-2013 kl. 14:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 3 Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvaglets område
  åbent 4 Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Socialudvalget
  åbent 6 Månedlig budgetopfølgning marts 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 7 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 7 - 10 i 2013
  åbent 8 Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar
  åbent 9 Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 10 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Sønderbo 2012
  åbent 11 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012
  åbent 12 Orientering om afslutning af pilotprojekt vedr.madservice
  åbent 13 Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2014
  åbent 14 Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde den 2. maj 2013
  åbent 15 Lænken Foreningen Bornholm søger § 18-midler til sociale, kulturelle og netværkskabende aktivteter
  åbent 16 HjerneSagen søger § 18-midler til arrangementer og driftsudgifter
  åbent 17 Værestedet Kilden søger § 18-midler til drift 2013
  åbent 18 Telefonkontakten i Nexø "60+Bornholm" søger § 18-midler til drift 2013
  åbent 19 S/I Sagahuset søger § 18-midler til udskiftning af nedslidt udstyr
  åbent 20 Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger § 18-midler til kørsel med bus
  åbent 21 Beboer- og Familieråd Aabo søger § 18-midler til leje af sommerhus, kørsel og underholdning for beboere
  åbent 22 Kræftens Bekæmpelse søger § 18-midler til mindfullness til kræftramte og pårørende
  åbent 23 Nyker Pensionistforening søger § 18-mildler til etablering af Nyker Datastue
  åbent 24 Foreningen af Førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2013
  åbent 25 Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling søger § 18-midler til kørsel
  åbent 26 Epilepsiforeningen Bornholms Kreds søger § 18-midler til oplysning, m.m.
  åbent 27 KOLforeningen DK søger § 18-midlertil temaarrangement m.m. i 2013
  åbent 28 Gensidig orientering
  åbent 29 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 30 Plejecenter Snorrebakken 1. etape - statusafslutning 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Borgmesteren deltog under behandling af:

Punkt 2) Oplæg til mål og handlingsplan for 2014 og

Punkt 3) Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område

Lukket punkt 101) Plejecenter Snorrebakken 1. etape - statusafslutning overføres til åben dagsorden og optages på denne som punkt 30.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Som beskrevet i budgetvejledningen for 2014 er arbejdet med handlingsplanen for 2014 en integreret del af budgetprocessen. Denne integration skal sikre balancen i 2014 mellem visionerne i Bornholms Udviklingsplan, mål og den økonomiske virkelighed.

Til denne sagsfremstilling er der udarbejdet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 til drøftelse i alle udvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Drøftet.

Udvalget prioriterer implementeringen af ældrepolitikken indarbejdet som et mål for 2014. 

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et samlet administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014. Målene præsenteres i første omgang uden økonomi, da der endnu ikke er beregnet økonomi for alle målene.

På udvalgenes møder i juni vil det endelig oplæg blive fremlagt, og det indgår herefter i materialet til budgetseminar 2 den 18. juni.

Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar. Her blev det tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for.

Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenholdt med den økonomiske situation.

I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter.

Oplægget ønskes drøftet i alle udvalg, og det er muligt for udvalgene at komme forslag og bemærkninger til oplægget.

 

Den videre proces

Hvis udvalgenes indledende drøftelser af måloplægget giver anledning til justeringer af oplægget, vil det blive tilrettet og forelagt udvalgene igen på møderne primo juni.

Derefter bliver måloplægget en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

Endelig vil mål og handlingsplan blive en del af borgmesterens forslag og af budgetforhandlingerne på budgetseminar 3.

 

Oversigt over 2014-mål i oplægget vedlagt som bilag:

Nr.

Berørte udvalg

Overskrift

1

BSU

Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur

2

BSU

Fælles børn – fælles ansvar. Serviceområderne fastlægger samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm

3

BSU

Inklusion gennem at arbejde for det almene i det specialiserede og omvendt

4

SU

I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm

5

SU, FKFU

Udvikle det nære Sundhedsvæsen

6

TMU, BSU, SU

Indføre energiledelse i BRK. Sikre en bred forankring blandt kommunens energiansvarlige for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen

7

TMU, BSU, SU

10 % lavere energiforbrug i 2015

8

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Eksterne finansieringskilder, herunder EU + nationale, til brug for både udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune

9

ØKE

Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device).

10

ØKE, TMU

Fiberforbindelse til borgere på Bornholm

11

ØKE, TMU

Mobildækning til hele Bornholm

12

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Øgede partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK

13

ØKE, BSU, SU, BU, FKFU

Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling.

14

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Højere kvalitet på færre lokationer.

15

SU, BU

At implementering af forløbsprogrammet for lænde/ryg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid

16

BU, BSU, SU

”Uddannelsesgaranti”. Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm.

17

ØKE, BU, TMU

Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed.

18

BU, BSU, SU, ØKE

Fleks- og førtidspensionsreform. Målet er

-  at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende.

-  at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af  borgere som må overgå til førtidspension.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgenes juni-møder vil der være en økonomisk vurdering for hvert af målene, som skal indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område

00.30.04Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

2

 

Socialudvalget

04-04-2013

3

 

Socialudvalget

02-05-2013

3

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal drøfte budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets områder på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1, samt mål og input til handleplan for 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)    at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

b)    at udvalget drøfter mål og input til handleplan 2014

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) + b) Drøftet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Drøftet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:
Drøftet.

Sagsfremstilling

Rammereduktioner 2014

ØKE drøftede på møde den 28. februar 2013 kommunens samlede økonomiske udfordringer samt krav til rammereduktioner indenfor udvalgenes områder. ØKE tog ingen beslutning om fordeling af budgetrammen for 2014.  ØKE behandler den videre budgetproces for 2014 på møde den 13. marts 2013.

 

I henhold til budgetvejledningen er direktionen og chefgruppen ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et besparelseskatalog. Fagudvalgene inddrages med henblik på en drøftelse af budgetudfordringer og besparelsesmuligheder på udvalgets områder.

 

Set i lyset af den betydelige økonomiske udfordring (aktuelt 72 mio. kr.) og den relativt begrænsede tid til at arbejde kvalificeret med oplæg og beslutningsforslag til at imødegå udfordringen, er der igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, som arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område.

 

Status og resultater af arbejdet vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse, jf. tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets område.

 

BDO udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2013 en screening af besparelsespotentialet i Bornholms Regionskommunen og dette arbejde vil også indgå i budgetarbejdet for 2014. BDO pegede i vurderingen af besparelsespotentialer primært på reduktioner i serviceniveauet.

 

Mål og input til handleplan til 2014

Udvalget skal komme med oplæg til, hvad der skal indgå i handlingsplanen for 2014, både indenfor udvalgets eget ansvarsområde og eventuelt til tværgående indsatser. Udgangspunktet for målformuleringerne er 2013-målene samt i de indsatsområder, kommunalbestyrelsen drøfter på budgetseminar 1.  

 

Udmeldingerne på budgetseminar 1 skal ligeledes drøftes i udvalgenes dialog med virksomhederne. Mål og input til handlingsplanen for 2014 må for en stor dels vedkommende antages at blive drevet af kravet til besparelser jf. den betydelige økonomiske udfordring kommunen står overfor.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. april 2013

Den godkendte tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område er igangsat.  I mødet gives en status på budgetarbejdet.

Som følge af ændringer i den overordnede tidsplan for budgetarbejdet deltager borgmesteren i udvalgets møde i maj og ikke som tidligere oplyst på mødet i april.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 2. maj 2013

Arbejdet med budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område er igangsat i henhold til budgetvejledningen for budget 2014.

 

I mødet vil der blive givet en status på det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog, idet det endelig katalog på udvalgets område vil blive forelagt til udvalgets drøftelse på mødet i juni.

 

Det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

Jf. budgetvejledningen deltager borgmesteren i behandlingen af punktet.

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Politiske mål 2013 indenfor politikområderne 5, 6, 17 og 18 (DOC)

2.
BDO Rapport 2012 (PDF)

3.
Tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets områder (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet

27.39.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

De nye regler på fritvalgsområdet trådte i kraft 1. april 2013, dog således, at Kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2013 skal have tilvejebragt muligheden for borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens § 91.

Der lægges her op til, at der træffes principbeslutning om, at fortsætte med godkendelsesmodellen, og at der arbejdes videre med at udfærdige et mere konkret forslag til udmøntning af de nye regler til senere godkendelse.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)    at Bornholms Regionskommune i forbindelse med lovændringen pr. 1. april 2013 fortsætter med godkendelsesmodellen som udgangspunkt for at tilvejebringe det frie valg inden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

b)    at der med virkning fra 1. januar 2014 udstedes fritvalgsbeviser på personlig pleje og madservice for at leve op til lovgivningens krav om frit valg på området

c)    at eventuelt udbud på området afventer erfaringer fra andre kommuner, idet der vurderes begrænsede muligheder for at realisere en økonomisk gevinst på Bornholm alene gennem udbud på hjemmeplejeområdet  

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

a) + b) + c) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Folketinget har den 19. marts 2013 vedtaget lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.) Loven indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice) kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. 

Den nye lovgivning giver samtidig bedre muligheder for, at bruge udbud som et redskab til udvikling og effektivisering på ældreområdet. Det skyldes, at de hidtidige gældende særregler om udbud på fritvalgsområdet er bortfaldet, og at Kommunalbestyrelsen fremover kan tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindelige udbudsregler (Tilbudsloven og Udbudsdirektivet).  

 

Med de nye regler skal kommunen fortsat sikre, at borgerne har et frit valg mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. Dette kan ske gennem:

·         Godkendelsesmodellen

·         Udbud efter de almindelige udbudsregler

·         Fritvalgsbeviser

 

Godkendelsesmodellen:

Kommunen godkender et antal leverandører (kommunal eller private), som de visiterede brugere herefter kan vælge imellem. I en åben godkendelsesmodel godkendes alle leverandører, der opfylder godkendelseskravene. Leverandørerne konkurrerer herefter om brugerne på kvalitet og service. Ifølge de nye regler kan kommunen vælge at indskrænke antallet af leverandører ved at fastsætte et maksimum for, hvor mange leverandører der kan godkendes. Leverandørerne udvælges på baggrund af de kriterier, som kommunen har udmeldt. Afregningen til leverandørerne tager udgangspunkt i de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere en tilsvarende ydelse. Der er således ingen priskonkurrence i godkendelsesmodellen og der ikke – isoleret set – noget økonomisk potentiale.

 

Udbud efter de almindelige regler:   

Særreglerne på fritvalgsområdet er afskaffet, og et udbud skal derfor foregå efter de almindelige udbudsregler. Det afgørende er, at kommunen kan fortsætte som leverandør efter et udbud. Dette sker i praksis ved, at kommunens leverandør står helt uden for udbuddet og at kommunen udvælger et antal private leverandører gennem et udbud efter de almindelige udbudsregler.

I et traditionelt udbud er der typiske én vinder. Men udbuddet kan også gennemføres på en måde, hvor der først udpeges én hovedleverandør, som skal acceptere, at der efterfølgende (f. eks. efter 3 måneder) godkendes et antal yderligere leverandører. Disse leverandører skal levere ydelsen til samme pris som hovedleverandøren. Den første løsning vil formentlig give de laveste priser (da leverandøren har et stort kundepotentiale), mens den anden løsning vil give brugerne flere leverandører at vælge imellem.

Udbud af ydelserne inden for fritvalgsområdet kan kombineres med andre ydelser, f. eks. vil personlig pleje og hjemmesygepleje kunne kombineres, således at dette vil kunne udføres af den samme leverandør. Det er også muligt at kombinere et udbud på fritvalg området med driften af et plejecenter for at gøre det mere attraktiv for private leverandører.  Kombinationen vil give leverandøren et sikkert fast kundegrundlag, da ydelser på plejecentre ikke er omfattet af frit valg.  Der vil ligeledes være mulighed for at indbygge særlige incitamentsskabende afregningsmekanismer, f. eks. en bonus der kan udbetales, hvis leverandøren leverer en indsats, der har en særlig rehabiliterende effekt.  

Udbudsmodellen indebærer, at tilbudsgiverne konkurrerer på både kvalitet og pris, og den rummer derfor et økonomisk potentiale i form af billigere priser. Potentialet vil bl.a. afhænge af, hvordan udbuddet tilrettelægges og hvilke opgaver og ydelser der er omfattet.

Udarbejdelse og gennemførelse af et udbud vil kræve ekstern bistand.

 

 

Fritvalgsbeviser:

Med et fritvalgsbevis kan borgerne selv vælge, hvilken leverandør de vil benytte til at levere de visiterede ydelser. Leverandørerne skal dog leve op til kommunens kvalitetskrav og samtidig være CVR-registreret. Fritvalgsbeviset kan begrænses til bestemte ydelser, som f. eks. madservice eller indkøb, men kan i øvrigt kombineres med de øvrige modeller.  

Fritvalgsbevisets værdi skal svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Værdien skal dermed svare til kommunens (eller hvis der er gennemført et udbud – den private leverandørs) gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Fritvalgsbeviserne giver derfor ikke økonomisk potentiale.  

 

Praksis i Bornholms Regionskommune d.d.

Bornholms Regionskommune anvender godkendelsesmodellen på områderne personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

 

Personlig pleje og praktisk hjælp

Vedr. den personlige pleje og praktiske hjælp er der udarbejdet følgende Frit Valg leverandør materiale: Kontrakt og Kvalitetskrav godkendt i Socialudvalget den 5. marts 2012. Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik godkendt i Socialudvalget den 6. december 2012. Bilaget Overordnede rammer, dateret den 2. februar 2012.

Der er d.d. godkendt 5 private leverandører til at udføre den praktiske hjælp. Der er ingen godkendte private leverandører til den personlige pleje, idet ingen privat leverandør har søgt om godkendelse.  Døgnplejen Bornholm er leverandør af både den personlige pleje og praktiske hjælp.

Såfremt der ikke gennem udbud etableres et alternativ til Døgnplejen Bornholm som leverandør af personlig pleje er kommunen forpligtiget til at udstede fritvalgsbeviser på personlig pleje. Da fritvalgsbevisets værdi skal svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser får det ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for kommunen.  Der kan dog forventes et fald i den personlige pleje leveret af Døgnplejen Bornholm, hvilket vil ændre sammensætning af døgnplejens ydelser og evt. udfordre døgnplejens mulighed for optimering af ressourceudnyttelsen. 

 

Madservice

Madservice på ældreområdet blev i 2009 sendt i udbud. Der blev modtaget ét tilbud, som var DeViKa´s interne kontrolbud. Konsekvensen heraf blev, at udbuddet blev annulleret, samt at madservice på ældreområdet fortsat varetages af den kommunale madleverandør DeViKa.

Den direkte konsekvens af udbudsresultatet var således, at kommunen for så vidt angik de hjemmeboende borgere (frit valg området) fortsat skulle anvende godkendelsesmodellen.

Der er vedr. madservice udarbejdet følgende Frit Valg leverandør materiale: Kontrakt, Kvalitetskrav, Overordnede rammer for samarbejde, Bilag 1 Råvarer, Bilag 2 Kvalitet, indhold og mængde og Bilag Nødration – alle godkendt i Socialudvalget den 6. februar 2012.  

Der er ikke indgået kontrakt (efter godkendelsesmodellen) med nogen privat madleverandør.  Bornholms Regionskommune er derfor forpligtiget til at udstede fritvalgsbeviser på madservice. Da en række borgere allerede nu får maden leveret fra private leverandører vurderes det, at fritvalgsbeviser på madservice området ikke får konsekvenser for DeViKa. 

 

Økonomisk potentiale på Bornholm i forhold til udbudsmodellen

Som det fremgår af overstående rummer udbudsmodellen generelt et økonomisk potentiale i form af billigere priser. Men kommunerne i Danmark har forskellige forudsætninger for at hente det potentiale, der er i de nye regler. Nogle kommuner vil umiddelbart kunne hente potentialet ved at skabe priskonkurrence på de privat leverede timer i hjemmeplejen, mens andre kommuner ikke vil kunne realisere potentialet med mindre hjemmeplejeopgaven gøres attraktiv ved f. eks at udbuddet gøres bredere. 

KL har i forbindelse med de nye regler udarbejdet en trafiklys-model, der kategoriserer kommunerne i 3 kategorier – rød, gul og grøn - i relation til muligheden for at indhente potentialet. 

·         Rød
Meget begrænsede muligheder for at realisere potentialet i de nye regler, hvis udbuddet kun omfatter de timer, der i dag leveres af private leverandører

·         Gul
Begrænsede muligheder for at realisere potentialet i de nye regler, hvis udbuddet kun omfatter de timer, der i dag leveres af private leverandører

·         Grøn
Gode muligheder for at realisere potentialet i de nye regler. Det handler primært om at begrænse antallet af private leverandører

 

Kategorierne tager udgangspunkt i en vurdering af flere forhold

·         Hvordan ser befolkningstætheden/geografien ud?

·         Hvor mange private leverandører er der?

·         Hvor stor markedsandel har de private leverandører?

·         Hvordan ser timepriserne ud?

 

Der er ikke mange af Danmarks kommuner, der kun falder i én af kategorierne og modellen er da også kun et redskab i vurderingen.

 

Med udgangspunkt i modellen ses følgende farvekoder for Bornholms Regionskommune i forhold til udbudspotentialet på hjemmeplejeområdet: 

a. Befolkningstæthed: Landkommune med spredte småbyer og en større hovedby. Bornholm placeres i kategorien rød pga. sin beliggenhed uden nabokommuner

Rød

b. Antal leverandører indenfor praktisk hjælp: Borgerne har i dag et frit valg inden for alle ydelser - og der er et velfungerende marked med flere godkendte leverandører indenfor alle ydelser

Grøn

c. Antal leverandører indenfor personlig pleje: Der er så få private leverandører, at det ikke er muligt at tilvejebringe borgerne et frit valg

Rød

d. Privat leverandør andel på praktisk hjælp: De private leverandører har en markedsandel, der samlet ligger markant under landsgennemsnittet på 45 % på praktisk hjælp. På Bornholm er den 18 %

Rød

e. Privat leverandør andel på personlig pleje: De private leverandøer har en markedsandel, der samlet ligger markant under landsgennemsnittet på 5 % på personlig pleje. På Bornholm er den 0 %

Rød

f. Timeprisen på praktisk hjælp: Kommunen placerer sig i den 1/3 af kommunerne med de laveste timepriser indenfor praktisk bistand. Bornholm er nr. 30 ud af 67 kommuner i 2012

Gul

g. Timeprisen på personlig pleje: Kommunen har timepriser, der ligger blandt den øverste 1/3 af timepriserne på landsplan. For personlig pleje i hverdagstimer er Bornholm nr. 63 ud af 67 kommuner og for øvrig tid nr. 46 ud af 67 i 2012

Grøn

Som det fremgår af ovenstående peger modellen overvejende i retning af begrænsede muligheder for at realisere en økonomisk gevinst på Bornholm alene gennem udbud på hjemmeplejeområdet. 

 

På området praktisk hjælp peger indikatoren - b. Antal leverandører - på gode muligheder, og også indikatoren – f. Timepriser - peger på muligheder om end begrænsede. Men indikatoren - d. Private leverandørers markesandel – peger klart i den modsatte retning. 

 

På området personlig pleje er der aktuelt ingen private leverandører, da ingen private leverandører har søgt om godkendelse.  Både indikatoren - c. Antal leverandører og e. Private leverandørers markesandel – peger da også på et meget begrænset potentiale.  Kun timeprisen peger på gode muligheder.

 

For at øge mulighederne for at opnå økonomisk potentiale gennem udbud er der som nævnt ovenstående mulighed for at kombinere et udbud på hjemmeplejeområdet med øvrige ydelser fx med driften af et plejecenter. Det vil gøre det mere attraktivt for private leverandører, idet leverandøren dermed er sikret et fast kundegrundlag, da ydelser på plejecentre ikke er omfattet af frit valg. 

 

Der er aktuelt kun få kommuner, der har erfaring med udbud af praktisk hjælp og personlig pleje i større skala.  Dette sammenholdt med de begrænsede muligheder for at realisere en større økonomisk gevinst på Bornholm ved et udbud alene på hjemmeplejeområdet peger i retning af, at Bornholm afventer erfaringer fra andre kommuner inden der tages endelig beslutning om udbud – enten alene på hjemmeplejeområdet eller hjemmeplejeområdet suppleret med fx driften af et plejecenter. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Socialudvalget

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Socialudvalgets områder, et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 9,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 28,3 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 19,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Socialudvalget

a.    at budgetopfølgningen på politikområde 4 tages til efterretning

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

b.    at budgetopfølgningen på politikområde 5, 6, 17 og 18 tages til efterretning

c.    at udvalget drøfter forslag om en effektivisering af dagcenterområdet gennem en samling af dagcenterfunktionen på Nørremøllecenteret og på Sønderbo, samt ændret brug af det resterende budget i puljen til medarbejderdisponeret tid på plejeboligområdet.

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

a) + b) Taget til efterretning.

c) Drøftet. Socialudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at det forventede merforbrug i 2013 finansieres via overførsel af mindreforbruget for 2012 og forventes indarbejdet i budget 2014.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (Beskæftigelsesområdet) forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2013 på den ikke-overførbare bevilling.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Vedrørende fleks- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft pr. 1. januar 2013 forventer vi at dette medfører en betydelig nedgang i antallet af nye førtidspensionister, men til gengæld at borgerne vil være på andre forsørgelsesydelser primært kontanthjælp og den særlige ressourceforløbsydelse. Der kan derfor forventes en betydelig omfordeling af de budgetterede ydelser, hvor udgiften til førtidspension må forventes at falde kraftigt over tid, mens de andre forsørgelses ydelser vil stige. Men da de "nye ydelser" er mindre end førtidspension vil den samlede forsørgelsesbyrde falde, men til gengæld vil der komme øgede udgifter til administration, sundhedskoordinator og ressourceforløb. Når rammerne kendes vil der blive udarbejdet en samlet sag som forelægges for fagudvalg, ØKE og KB

 

politikområde 5 Ældre forventes samlet set et merforbrug på 6,3 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 19,8 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 13,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2013

De største udfordringer på politikområdet

·         Vedrører den stigende kompleksitet og tyngde hos beboere på plejeboligområdet, herunder særligt på korttidspladserne på Rehabiliteringscentret Sønderbo.

For at imødegå udgiftspresset foreslås en effektivisering af dagcenterområdet gennem en samling af dagscenterfunktionen på Nørremøllecenteret og på Sønderbo, samt ændret brug af det resterende budget i puljen til medarbejderdisponeret tid. Begge forslag forventes ligeledes at indgå i prioriteringskataloget for 2014

 

politikområde 6 Psykiatri og handicappede forventes samlet set et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 6,6 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 4,1 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2013

De største udfordringer på politikområdet

·         Nexøhuset, m.h.p. budgetoverholdelse

 

politikområde 17 Sundhed forventes balance mellem regnskab og budget

 

politikområde 18 Forebyggelse og behandling forventes samlet set et merforbrug på 0,05 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 2,0 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 1,9 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet

·         Vanskeligheder med at sikre supervision af nyuddannede tandlæger som følge af at tandplejen er spredt på flere klinikker

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Socialudvalgets områder viser pr. 31. marts et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Merforbrug i 2013 kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2012 på 28,3 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 19,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., heraf vedr. ca. 5,1 mio. kr. høreapparatområdet som dog senere bliver korrigeret i Lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Der er fra 2012 indstillet overført et samlet overskud på 28,3 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. marts 2013

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2013

Indstillet overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

04 Sociale ydelser

 

-615

 

 

-615

05 Ældre

-5.770

-851

19.808

14.038

-851

06 Psykiatri og handicappede

-2.518

6.428

6.579

4.061

6.428

17 Sundhed

 

0

 

 

0

18 Forebyggelse og behandling

-50

 

1.956

1.906

 

Socialudvalget

-8.338

4.963

28.343

20.005

4.963

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
SU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Månedlig budgetopfølgning marts 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo marts 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Fokusopfølgning marts 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 7 - 10 i 2013

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 10 i 2013 var i alt 1.447 brugere, som modtog i alt 6.528 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,51 time. I uge 7 i 2013 var i alt 1.451 brugere, som modtog i alt 6.503 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,48 time. Brugerantallet er faldet med 4, og timerne pr. uge er steget med 25 timer.

Til sammenligning var der i uge 10 i 2012 i alt 1.519 brugere med i alt 6.793 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,47 time. Gennemsnittet for 2013 1.452 brugere med 6.494 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,47 time.

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

10

1.447

6.528

4,51

2013

7

1.451

6.503

4,48

 

Ændring fra uge 7 til uge 10

 

-4

 

 

+25

 

2012

2013

Gennemsnit

1.499

1.452

6.599

6.494

4,44

4,47

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 10: 5 ledige plejecenterboliger og 2 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                           

Resumé

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i november 2012 og februar 2013 behandlet udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog).

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede indsatser har været i åben høring, og der er modtaget 20 høringssvar.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at politik for de specialiserede sociale indsatser godkendes uden ændringer, og at forslag fra høringssvarene inddrages, når politikken skal udmøntes.

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Godkendt at politikken sendes i høring og at bilagene medsendes som baggrundsmateriale samt at bilag 3's overskrift ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Socialudvalget den 2. maj 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·         udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·         være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord der redegør for den overordnede politiske ambition, og tre bilag der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger. 

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede sociale indsatser har været i åben høring i perioden 1. marts til 7. april 2013. Administrationen har modtaget høringssvar fra i alt 20 virksomheder, bestyrelser, råd og organisationer.

I høringssvarene udtrykkes en generel tilfredshed med politikken og de valgte fokuspunkter: ”borgeren i centrum”, ”helhedstænkning” og ”samarbejde”. Også de ledsagende bilag får positive ord med på vejen, idet de er med til at beskrive, hvordan politikken tænkes implementeret i organisationen, og hvilke roller og ansvar de enkelte aktører har i den forbindelse.

I mange høringssvar ses der frem til, at politikken bliver implementeret i organisationen, og til det kommende samarbejde mellem aktørerne. Fra fleres side gives der desuden udtryk for en positiv forventning om at blive inddraget aktivt i implementeringsprocessen.

I nogle svar udtrykkes en vis bekymring for, om det nu også bliver muligt at afsætte de nødvendige ressourcer til politikkens udmøntning.

Endelig indeholder flere af svarene konkrete forslag til elementer, der vil kunne indgå i implementeringsprocessen.

De indkomne svar giver ikke anledning til at ændre i formuleringen af politikken for de specialiserede sociale indsatser. De mange konstruktive forslag i høringssvarene vil derimod kunne indgå i udmøntningen af politikken, herunder i tilrettelæggelsen af den samlede implementeringsproces.

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Bilag 1 - Høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

3

 

Socialudvalget

02-05-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oplæg til fremtidig brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården forelægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget  

a)    at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere

b)    at antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes

c)    at behovet for ombygning af Nylars Plejecenter afdækkes og anlægsudgiften rejses som en anlægssag

d)    at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger

e)    ved godkendelse af punkterne a – d sendes sagen i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg og brugerbestyrelser

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) - d) Godkendt, dog således at stillingtagen til Toftegården afventer.

Sagen sendes til høring som anført i e).

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget 

·         at punkterne a) – d) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 2. maj marts 2013:

a) + b) + c) + d) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2013, at tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården.

 

·         Nylars Plejecenter blev med Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket begrundet, som følge af det relativt lave antal pladser (17), og det deraf forventede effektiviseringspotentiale ved opførelse af større enheder. Nylars Plejecenter er ombygget efter ABL i 2003 og der er fortsat en gæld på ca. 18 mio. kr., som vil skulle indfris hvis bygningen skal sælges. Der er forslag fra ældreområdet om, at flytte gerontopsykiatriske borgere til Nylars Plejecenter. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter.

·         Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommunale plejeboligenheder som min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet, at udsætte den endelige beslutning om Plejehjemmet Toftegårdens fremtid. Der er ikke plads til at udvide antallet af boliger på matriklen. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til Plejehjemmet Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem.

 

Nedenstående tabel giver en oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011. Oversigten viser, at antallet af plejeboliger – siden lukning af Sandvig og Østermarie Plejehjem i 2010 - har varieret fra 425 boliger inkl. korttidspladser til aktuelt 458 boliger inkl. korttidspladser.

 

Den tidligere beslutning om lukning af Nylars Plejecenter i forbindelse med ibrugtagning af Snorrebakken etape 2 reducerer primo 2014 det samlede antal plejeboliger til 440 inkl. korttidspladser.   

 

Oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011

 

-      farvede celler markerer ændringer i boligstrukturen

 

Primo 2011

Nov. 2011

Jan. 2012

Aug. 2012

Jan. 2013

Primo 2014

Alternativ Primo 2014

 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Sønderbo

50

16

50

16

50

22

32

31

34

33

35

34

33

32

Lunden

84

 

84

 

84

 

84

 

84

 

82

 

82

 

Klippebo

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

Slottet i alt

45

1

45

1

45

1

45

1

44

1

0

 

0

 

Heraf B2

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1

0

0

0

0

Heraf B3

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Plejecenter Aabo

44

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

Nørremøllecenteret

58

4

58

4

75

4

75

0

75

 

75

 

75

 

Snorrebakken Rønne

0

 

0

 

0

 

60

 

60

 

120

 

120

 

Toftegården

41

6

41

6

41

6

35

0

34

 

34

 

34

 

Nylars           

18

2

18

2

18

2

16

0

17

 

0

 

20

2

Aarsdale Plejecenter 

17

1

17

1

17

1

16

0

16

 

0

 

0

 

Svaneke Plejecenter

12

2

12

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Klemensker

16

 

16

 

16

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Sandvig

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Østermarie

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Nyt plejebyggeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

425

32

435

32

440

36

457

32

458

34

440

34

458

34

 

 

Forslag vedrørende Nylars Plejecenter

Ældreområdet fremsendte i forbindelse med budget 2013 forslag til fremtidig brug af Nylars Plejecenter, således at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for den nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere. Med forslaget holdes det samlede antal plejeboliger på nuværende niveau. Desuden vurderes det, såvel fagligt som økonomisk hensigtsmæssigt at samle målgruppen i en mindre bo-enhed.

Således vurderes de fysiske rammer på Plejecenter Nylars at kunne tilgodese målgruppens behov og fungere i forhold til målgruppen/beboerne på B2.  Endvidere kan målgruppen/beboerne på B2 have en adfærd, der vanskeliggør en tålelig tilværelse i en almindelig større plejeboligenhed og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Plejecenter Nylars bliver en ”skærmet afdeling”.

Da der kun er et begrænset effektiviseringspotentiale for denne målgruppe i relation til bo-enhedens størrelse er forslaget ligeledes økonomisk hensigtsmæssigt. Målgruppen kræver en højere normering, der er uafhængig af enhedens størrelse.

 

Det er tidligere besluttet på sigt, at samle alle korttidspladser på Sønderbo. På Plejecenter Slottets B2 er der fortsat én korttidsplads – en såkaldt observationsplads. Det vurderes hensigtsmæssigt, at observationspladser til gerontopsykiatriske borgere m.fl. fortsat ligger i tilknytning til bo-enheden, der er rettet mod målgruppen. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med flytning af B2 til Plejecenter Nylars også etableres 2 observationspladser. Antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes. Etablering af 2 observationspladser vil ved ombygning kunne etableres i det nuværende dagscenters lokaler.

 

Forslag vedrørende Plejehjemmet Toftegården

Det foreslås, at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger.

Plejehjemmet Toftegården består aktuelt af 34 utidssvarende 1 rumsboliger, men med nyindrettede fællesrum.  Som led i Socialudvalgets ønske om at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer godkendte Kommunalbestyrelsen i august 2012 en anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården. Plejehjemmet fremstod inden ombygningen kun med sparsomme fællesarealer, men fik med anlægsbevillingen etableret og møbleret 2 fællesrum. Formålet med etablering af fællesrummene var, at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere på plejehjemmet, der ønsker og har behov for dette. Fællesrummene har forbedret beboernes mulighed væsentligt for nærvær og fællesskab.

 

·         En vurdering af Toftegårdens fremtid skal ses i sammenhæng med det fremtidige behov forplejeboliger. 

·          

·         I Socialudvalgets opfølgning på ældreanalysen i september 2011 peges på, at:

”Hvor Ældreanalysen i 2008 anbefalede at fastholde det daværende antal plejecenterboliger på omkring 475 har udviklingen efterfølgende vist et faldende behov for plejeboliger”

 

Det fremgår af ovenstående oversigt over gennemførte og planlagte ændringer, at antallet af plejeboliger, som led i omlægningen af boligstrukturen midlertidigt, har været reduceret til 425 boliger. Endvidere blev Kvalitetsstandarden for visitering til plejeboliger på ældreområdet revideret i forbindelse med budget 2013. Den reviderede standard udvider målgruppen og åbner op for, at hvor det er af afgørende betydning for borgerens mentale trivsel, at der er personale i nærheden, kan der visiteres til en plejebolig. Men trods reduktionen i antallet af plejeboliger og ændring i kvalitetsstandard har kommunen i hele perioden opfyldt ventelistegarantien.

Dette skyldes bl.a. at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt. Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Det fremtidige behov for plejeboliger er således behæftet med betydelig usikkerhed på grund af modsatrettede udviklingstendenser. Et stigende antal ældre over 85 år - de først kommende år dog kun svagt jf. nedenstående figur - hvilket umiddelbart peger i retning af et stigende behov for plejeboliger. Men samtidig ses en faldende tendens i søgningen mod plejeboliger.

 

 

Det anbefales derfor, at afvente udviklingen, herunder bl.a. ibrugtagning af etape 2 og lade Toftegården – kommunens sidste plejehjem - fungere som buffer de kommende år inden der træffes endelig beslutning om opførelse af et nyt plejecenter. Som plejehjem kan antallet af boliger på Toftegården reduceres, hvis der ses en stigning i antallet af ledige plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af 2 observationspladser i det nuværende dagscenters lokaler vil kræve bygningsmæssige ændringer. Det foreslås, at der igangsættes en afdækning af behovet for ombygning af Nylars Plejecenter og den deraf afledte anlægsudgift fremsendes med henblik på, at der efterfølgende rejses en anlægssag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til mødet den 2. maj 2013

Ældrerådet, Handicaprådet og berørte virksomheders Med-udvalg og brugerbestyrelser (Bornholms Plejehjem og -centre, Plejecenter Snorrebakken, DeViKa samt Borger og Sundhed)

har haft  forslag vedr. tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet i høring. 

Ældrerådet har i sit møde den 16. april 2013 drøftet Socialudvalgets dagordenspunkt om ”Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” og har følgende høringssvar: Ældrerådet kan tilslutte sig udvalgets indstilling vedr. Nylars Plejecenter og Plejehjemmet Toftegården. Ældrerådet afventer nærmere uddybning af Sønderbos arbejdsopgaver fremover.


Handicaprådet har på sit møde d. 16. april 2013 taget høringssagen til efterretning.

 

MED-udvalget på Plejecenter Snorrebakken finder, at det er en god idé, at B2 flytter til Nylars Plejecenter, idet det vil give beborene på B2 bedre mulighed for at leve det liv de ønsker, uden at det er til gene for andre svage ældre. Beboer- og Familierådet tilslutter sig ovenstående kommentarer. Se det fulde høringssvar i bilag.

 

MED-udvalget i Borger og Sundhed har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og -centre kan tilslutte sig forslaget.  Endvidere har personalet på B2 givet høringssvar og peger bl.a. på behovet for en bus til transport af beboere til diverse aktiviteter i Rønne, idet ikke alle beboere vil være i stand til at benytte offentlig transport. Forslaget har endvidere været drøftet på et informationsmøde for beboerne på B2, hvor få pårørende også deltog om evt. kommende flytning til Nylars. Beboerne ser gode muligheder for et godt liv i Nylars og udtrykker bl.a. ønske om at kunne deltage aktivt i tilberedelsen af mad. Også beboerne udtrykker behov for en bus tilknyttet huset, i det de ellers vil føle sig ekskluderet til et sted ”ude på landet”. Se det fulde høringssvar i bilag.

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Vurdering af mulighed for omdannelse af Nylars til boliger til nuværende B2's beboere/målgruppe med tilknyttet observati (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

2.
Indkomne høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Sønderbo 2012

27.12.16K09-0092

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

10

 

Socialudvalget

02-05-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 13. februar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Sønderbo er ved at organisere sig efter udflytningen af en del af beboerne til det nye Plejecenter Snorrebakken. Der er stor optimisme og gå på mod blandt medarbejdere og leder omkring den nye organisering, som lover godt for det fremtidige tilbud på Sønderbo.

Tilsynet har ingen grund til at tro, at borgerne ikke får, hvad borgerne er visiteret til. Dette bygger på de samtaler, som er ført med beboer, ledelse og medarbejdere, men Tilsynet ønsker, at Sønderbo udvikler en metode til dokumentation af dette.

Bygningerne er af ældre årgang og trænger visse steder til en kærlig hånd, her tænkes især på vinduer og gulve. Der er optimale fællesarealer.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående anbefaling:

·         Tilsynet anbefaler, at Sønderbo dokumenterer hvilke ydelser borgeren får, hvordan de udføres, hvornår og af hvem.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. maj 2013

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Handicaprådet har taget sagen til efterretning. Ældrerådet tager ligeledes sagen til efterretning, men imødeser redegørelse for Sønderbos kommende arbejdsopgaver.

 

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2012 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012

27.12.16K09-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Der udarbejdes en årlig redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dag- og botilbud på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet på voksenhandicapområdet har gennemført 10 tilsynsbesøg i 2012. 11 af besøgene er gennemført i kommunens egne tilbud og et enkelt er udført i et privat botilbud.

 

Formålet med tilsynsbesøget er at påse, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

·         forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Socialudvalget har behandlet de enkelte rapporter i takt med at tilsynene er gennemført.

 

Tilsynet kan, på baggrund af gennemgang af alle rapporter i 2012, konkludere, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Tilsynsredegørelse voksenhandicapområdet 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om afslutning af pilotprojekt vedr. madservice

27.36.24P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Orientering om evaluering af projekt den gode hverdagsmad og levering af varm mad til borgere på Vestbornholm.

Det et-årige projekt startede den 1. februar 2012 i DeViKa. Projektet er nu evalueret, og evalueringen viser, at der ikke synes et større behov for levering af varm mad. Således udfases projektet langsomt, idet stopdato for nye kunder er sat til 1. april 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         til orientering

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Taget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Formålet med projektet var, at afklare behovet for levering af varm mad dagligt i tidsrummet fra kl. 11 til kl. 13, hos hjemmeboende borgere. For at afgrænse området blev det besluttet, at projektet skulle omhandle borgere i Rønne, Hasle, Klemensker og Arnager, ud fra en viden om, at der i dette område er tradition for, at levere varm mad til middag. Det blev endvidere besluttet, at levering af varm mad i disse områder ikke krævede forudgående visitation. Målet var mindst 40 borgere pr. leveringsdag.

 

Evaluering af projektet viser:

·         at der er stor ros af maden

·         at kun få borgere valgte biret

·         at mange borgere ønsker maden leveret i tidsrummet mellem kl. 11.00 og senest kl. 12.30

·         at der maks. har været tilmeldt 25 borgere pr. leveringsdag

·         at de fleste borgere var visiteret til madordning

·         at flere borgere valgte kølet mad i stedet for den varme mad, efter at være blevet præsenteret for valgmuligheden. Begrundelse: frihed i spisetidspunkt og pris. Prisforskellen på kr. 5 pr. dag vedr. merudgiften for daglig udbringning. Kølet mad bringes ud 1 gang om ugen

·         at flere borgere ønskede mad hver anden dag, så en portion kunne strække til 2 dage

·         at 50 % af borgerne har valgt levering af varm mad hver dag

·         at 10 borgere har været med i hele perioden

·         at 5 borgere valgte kølemad efter i en periode, at have fået leveret varm mad 

 

Det viste sig også, at levering af varm mad har været brugt til: at dække et behov fra hjemkomst fra sygehus til kølemad kunne leveres - eller til borgerne igen var så friske, at de kunne klare sig uden madlevering. I nogle tilfælde har ordningen været brugt til borgere, der ikke selv kunne administrere, at have mad stående i køleskabet. Projektet er ikke bekendt med, at der er efterspørgsel på levering af varm mad på det øvrige Bornholm.

 

Evaluering af projektet synes at vise, at der ikke er et større behov for levering af varm mad, derfor udfases projektet langsomt. Der er sat en stopdato for nye kunder pr. 1.april 2013 og det forventes, at der ikke leveres varm mad dagligt fra 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2014

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

13

 

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Udviklingsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 1. juni 2013.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)    at godkende udviklingsstrategien 2014 for så vidt angår voksenområdet

b)    at udviklingsaftalen 2014 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KKR Hovedstaden sammen med udvalgets beslutning

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

c)    at godkende udviklingsstrategien 2014 for så vidt angår børneområdet

d)    at udviklingsaftalen 2014 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KKR Hovedstaden sammen med udvalgets beslutning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

a) Godkendt.

b) Sendes i høring i Handicaprådet. Høringssvar sendes sammen med udvalgets beslutning til KKR Hovedstaden.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for.

Udviklingsstrategi 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Formålet med Udviklingsstrategien er:

·         At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

·         At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.

·         At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

 

Opsummering af centrale konklusioner

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2014.

 

Tilbud omfattet af udviklingsstrategien 2014

·         De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

o    Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov

o    Tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.

·         Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen

 

Der er i hovedstadsregionen en særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover opstilles der blandt andet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

 

Bevægelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

 

Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

 

De væsentligste konklusioner er følgende:

·         På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2014 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2014.

·          Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme) samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse.

·         Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.

·          De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer, har behov for de højt specialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings- og plejebehov.

·         Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen inden for målgrupperne og inden for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området.

 

Fokusområder

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2014 udvalgt følgende to fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

1.    Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus bliver udmøntet i behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet.

2.    Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig. Herunder vil der være fokus på tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov og kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed udmøntes via et særligt fokus i de analyser, der gennemføres i rammeaftaleregi og i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.

 

Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien.

 

For Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 er de særlige temaer følgende:

·         Ungeområdet (temaet er valgt af KKR Hovedstaden, og udledt af fokusområde 1).

 

·         Godkendelse og tilsyn (temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren).

 

Det særlige tema om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn vil blive behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn etableres.

 

Derudover er der i KKR Hovedstaden igangsat følgende særlige projekter, der forløber over perioden 2012-2014:

 

·         Afholdelse af 2 temamøder vedrørende nyspecialisering.

·         Kortlægning af området sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien.

·         Kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser.

·         Udviklingsprojekt vedrørende definition af de mest specialiserede tilbud.

·         Udviklingsprojekt vedrørende justering af principper i styringsaftalen.

·         Udviklingsprojekt vedrørende definitioner og fælles standarder på hjerneskadeområdet

·         Udviklingsprojekt vedrørende klarhed omkring snitflader mellem eksterne tilbud på hjerneskadeområdet.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Rammeaftale 2014 - udviklingsstrategi (PDF)

2.
Bilag 1 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser (PDF)

3.
Bilag 2 Oversigt over tilbud (PDF)

4.
Bilag 3 Oversigt over tilbud inkl. kapacitetstal (PDF)

5.
Bilag 4 Oversigt over belægning og kapacitet (PDF)

6.
Bilag 5 De mest specialiserede tilbud (PDF)

7.
Bilag 6 Årsberetning 2013 samrådet for domfældte udviklingshæmmede (PDF)

8.
Bilag 7 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde den 2. maj 2013

27.15.12I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Status vedrørende uddeling af § 18-midler 2013 ser således ud:

I budget 2013 er der afsat i alt 660.188 kr.

Der er pr. 16. april 2013 anvendt 363.630 kr. Restbeløbet er herefter 296.558 kr.

På mødet i dag er der sager til beslutning for 355.048 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Lænken Foreningen Bornholm søger § 18-midler til sociale, kulturelle og netværksskabende aktiviteter

27.15.12Ø40-0211

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Lænken Foreningen Bornholm søger midler til sociale, kulturelle og netværksskabende aktiviteter, kurser for frivillige samt opsøgende arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Bevilget kr. 10.000.

 

Sagsfremstilling

Lænken Foreningen Bornholm søger midler til sociale, kulturelle og netværksskabende aktiviteter for målgruppen, som er personer i alkoholbehandling/pårørende, og til kurser for frivillige samt opsøgende arbejde ifm. tilbagefald. Foreningens formål er at støtte personer og deres familier i et kendt alkoholproblem. Der er åbent værested med sociale og netværksskabende arrangementer, udlevering af gratis antabus, læge og socialrådgivning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges som 20.000 kr. 
Foreningens bank- og kassebehandling er pr. 31/12-2012: 12.000 kr.

I 2012 fik foreningen bevilget 12.500 kr., og i 2011 15.000 kr. af § 18-midler.  

Foreningens budget for 2013:
Indtægter:
Kontingent:                  7.200 kr.
§ 18-tilskud:                  12.500 kr.
Renter:                             55 kr.
I alt 19.755 kr.

Udgifter:
Aktiviteter for brugerne: 15.000 kr.
Gaver:                          2.000 kr.
Porto, kontorudgifter:         500 kr.
Kursus, rejseudgifter:      8.000 kr.
I alt 25.500 kr.

Underskuddet dækkes af kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  HjerneSagen søger § 18-midler til arrangementer og driftsudgifter

27.15.12Ø40-0223

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

HjerneSagen Bornholm søger om § 18-midler i 2013 for fortsat at kunne støtte op omkring personer ramt af en blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Bevilget kr. 7.000.

 

Sagsfremstilling

HjerneSagen Bornholm søger midler til fortsat at kunne støtte op om personer ramt af blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende.

HjerneSagen ønsker at holde foredrag, udføre oplysningsarbejde, tage på udflugt mm, så den enkelte ikke isolerer sig derhjemme, men får kontakter til andre personer ramt af en blodprop/hjerneblødning, og det samme gælder for de pårørende. Der er i år et samarbejde med Ressourcevejen om lån af lokale én gang månedligt til et værested for medlemmerne.


Foreningen lægger stor vægt på oplysning om foreningen, om forebyggelse og selve sygdommen. Desværre viser statistikken ikke, at der er en faldende tendens på, hvor mange der rammes.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 18.000 kr.
HjerneSagen Bornholm har pr. 31. december 2012 en formue på 19.233 kr., og fik i 2012 bevilget 10.000 kr. til arrangementer og driftsudgifter fra § 18-midlerne. Tilsvarende beløb blev ydet i 2009, 2010 og 2011. Der er i 2013 søgt om midler hos Lions, der dog har givet afslag.
Foreningens budget i 2013 er:
Udgifter:
Arrangementer:                               10.000 kr.
Værestedet:                                     2.800 kr.
Kontor/post:                                     4.500 kr.
Oplysning vedr. verdensapopleksidag:    2.500 kr.
I alt: 19.800 kr.

Indtægter:
Foreningens indtægter i 2012 kom primært fra § 18-midlerne (10.000 kr.), kontingent (5.900 kr.), Nordeas fond (2.500 kr.) og Espersens fond (5.000 kr.), samt en mindre del fra skrabelodsandel, egenbetaling og salg.
 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Værestedet Kilden søger § 18-midler til drift 2013

27.15.12Ø40-0216

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Værestedet Kilden søger midler til drift af værested.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Bevilget kr. 5.000.

 

Sagsfremstilling

Kilden er et værested for ensomme med behov for socialt samvær. Der er åbent hver fredag, med et stabilt fremmøde, ca. 20 deltagere pr. gang. Værestedet drives helt og holdent ved frivillig indsats. Værestedet søger § 18-midler til drift af værestedet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 8.500 kr.

Foreningen, der pr. 31. december 2012 havde et kasseunderskud på 646 kr., fik i 2012 bevilget 5.000 kr., i 2011 10.000 kr., og i 2010 8.500 kr.

Foreningens budget i 2013:
Indtægter:
§ 18-tilskud:                                    8.500 kr.
Indsamlet blandt deltagerne:              6.000 kr.
Andre indtægter:                             2.500 kr.
I alt 17.000 kr.

Udgifter:
Varme og el:                                   7.000 kr.
Administration:                                1.500 kr.
Forbrug og fortæring:                       4.500 kr.
Foredrag, oplevelser, sociale tiltag:     3.000 kr.
Andre udgifter:                                1.000 kr.
I alt: 17.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Telefonkontakten i Nexø "60+Bornholm" søger § 18-midler til drift 2013

27.15.12Ø40-0215

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Telefonkontakten i Nexø ”60+ Bornholm” søger midler til ”60+Bornholm”s tryghedsopkald til svage ældre og til hjælp på Snogebæk Datastaua.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Bevilget kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Telefonkontakten i Nexø var tidligere under Ældremobiliseringen, som Telefonstjernen i Nexø (tryghedsopkald). Telefonkontakten er opdelt i 3 stjerner med hver 6 hjælpere. Hver stjernes hjælpere ringer på skift én uge af gangen, hjemme fra privattelefon.

Telefonkontakten har 18 hjælpere og 30 brugere. Der afholdes kvartalsmøder, som er planlægningsmøder med alle hjælpere, hvor næste kvartals telefonliste sammensættes + udveksling af oplysninger.

Datastuen i Snogebæk har en sponsor, som betaler for huslejen, vand og varme i Folkets Hus, samt computere. Snogebæk Datastaua har ikke tidligere søgt § 18-midler. Datastauan afholder planlægningsmøder jævnligt med hjælperne af hensyn til fælles brug af computere, projektor og ikke mindst, at styrke hver hjælpers kundskaber indenfor IT. Datastauan har 7-8 hjælpere, som én gang om ugen hver vejleder omkring 6 brugere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 23.200 kr., fordelt med 19.700 kr. til Telefonkontakten og 3.500 kr. til Datastauan.


Udgifter:
Midlerne vedr. telefonkontakten er fordelt med:
Telefonudgifter til hjælpere:                14.400 kr. (a´ 200 kr. pr. kvartal x 4)
Kvartalsmøder:                                   3.600 kr.
Administration:                                   1.700 kr.

Udgiften til Datastauan er fordelt med:
Hjælperpleje:                                     1.500 kr.
Printerpapir og patroner:                      1.500 kr.
Administration, telefon, m.v.:                   500 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  S/I Sagahuset søger § 18-midler til udskiftning af nedslidt udstyr

27.15.12Ø40-0219

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

S/I Sagahuset søger § 18-midler til brug for udskiftning af nedslidt udstyr: vaskemaskine, ovn, gulvvaskemaskine, rengøringsvogn og højttaleranlæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Bevilget kr. 2.500 til vaskemaskine.

 

Sagsfremstilling

S/I Sagahuset er hjemsted for pensionist- og handicapforeninger, der afholder oplysende og sociale sammenkomster, fester, bestyrelsesmøder, andre møder m.m. Antal brugere pr. måned er oplyst til ca. 3.300 personer. Foreningen har ca. 2.200 medlemmer.


Sagahuset ejes af Bornholms Regionskommune, som står for den udvendige vedligeholdelse og udgiften til el og varme. Husets bestyrelse, består af medlemmer fra de faste brugere, og forestår drift, indvendig vedligeholdelse og renholdelse på frivillig basis. Ændringer i vedtægten for S/I Sagahuset skal godkendes af Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 50.000 kr. Det totale beløb for udstyret er 67.967 kr. S/I Sagahuset har en formue pr. 31.12.2012 på 61.135 kr. Indtægterne til S/I Sagahuset kommer fra de foreninger der benytter huset (leje).

Budget for udskiftningen:
Ovn incl. installation (industriovn plads til mad til 150 – anslået udgift):  40.000 kr.
Højttaleranlæg incl. teleslynge (til nye frekvenser):                               12.555 kr.
Gulvvaskemaskine:                                                                         12.913 kr.
Vaskemaskine (til vask af viskestykker, karklude, m.m.)                         2.499 kr.                                                           
Effekterne er opstillet i prioriteret rækkefølge.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger § 18-midler til kørsel med bus

27.15.12Ø40-0214

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger tilskud til 2 busture for beboerne på ”Klippebo”, og medlemmerne i støtteforeningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, det 2. maj 2013:

Bevilget kr. 5.000.

 

Sagsfremstilling

Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger, der har 97 medlemmer, søger i lighed med tidligere år om § 18-midler til buskørsel/handicapbus ved udflugter.

Der er tale om udflugt med bus (storbus og liftbus) 2 gange årligt med 2 timers kørsel og 1-1½ times kaffedrikning på restaurant.

Aktiviteten har eksisteret siden 1988 og er blevet finansieret v/kontingenter fra medlemmerne, jule- og loppemarkeder, samt støtte fra § 18-midlerne. I 2012 modtog Støtteforeningen 10.000 kr. fra ”Gudhjem Afholdsforenings mindelegat”.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 10.000, som skal anvendes til buskørsel.

Udgiften hertil blev i 2012 kr. 9.360 kr.


Foreningen, som pr. 31. december 2012, havde en formue på 45.000 kr. fik i 2012 bevilget 5.000 kr. af § 18-midlerne, i 2011 7.000 kr. og i 2010 6.500 kr.


Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Beboer- og Familieråd Aabo søger § 18-midler til leje af sommerhus, kørsel og underholdning for beboere

27.15.12Ø40-0212

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Beboer- og Familieråd Aabo søger midler til leje af sommerhus, transport til dette samt underholdning for beboerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Bevilget kr. 11.000 til leje af sommerhus og transport.

Sagsfremstilling

Beboer- og Familieråd Aabo søger i lighed med tidligere år midler til leje af sommerhus, transport til dette samt underholdning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 12.500 kr. fordelt således:

Leje af sommerhus                          5.000 kr.
Transport liftbus                              6.000 kr.
Underholdning/arrangementer            1.500 kr.

Foreningen, hvis formue udgør 147,82 kr., fik i 2010, 2011 og 2012 hvert år bevilget 9.500 kr. fra § 18-midlerne til formålet.        

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Kræftens Bekæmpelse, lokalafdeling Bornholm,  søger § 18-midler til mindfullness til kræftramte og pårørende

27.15.12Ø40-0207

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kræftens Bekæmpelse, lokalafdeling Bornholm søger midler til mindfullness til kræftpatienter og pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse, lokalafdeling Bornholm, søger midler til mindfullness for kræftpatienter og pårørende.

Målgruppen er kræftpatienter, som med mindfullness får et redskab til at komme tilbage til arbejdet, m.v. som et helt menneske efter et sygdomsforløb. Undersøgelser viser, at mindfullnessbaseret terapi hjælper mange kræftpatienter - som lider af angst, depression og stress. Formålet er at give kræftpatienter redskaber til at komme videre og håndtere symptomer som stress, angst og depression, som ofte følger efter sygdomsforløbet.

Kurset afvikles over 8 uger med 2 timer pr. uge, samt 2 timers opfølgning efter 4-6 uger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 24.000 kr. ud af et samlet budget på 28.000 kr.

Honorar for et hold på 10 personer er 10.000 kr.

Ved 2 hold i alt 20.000 kr. + annoncer og papirhold 4.000 kr.

Forplejning m.v. skønnes til 4.000 kr.

Kræftens Bekæmpelse, lokalafdeling Bornholm har ingen formue. Sendes til KB landsindsamling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Nyker Pensionistforening søger § 18-midler til etablering af Nyker Datastue

27.15.12Ø40-0210

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Nyker Pensionistforening søger midler til etablering af Nyker Datastue.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Udsættes.

 

Sagsfremstilling

Nyker Pensionistforening ønsker at oprette en datastue i Nyker for borgere 60+. Der henvises til, at staten og Regionskommunen stiller stadig støre krav til borgerens brug af IT.

I ansøgningen henvises målgruppen til at være dels pensionister fra selve Nyker by, men også at der et ret stort opland at hente brugere fra, da Klemensker Datastue er nedlagt, og at det er vanskeligt for ældre borgere med nedsat mobilitet at benytte offentlige transportmidler til f. eks. Hasle og benytte Datastuen der.

Hasle Datastue har pt. ca. 55 brugere og Nyker Pensionistforening ønsker et godt og konstruktivt samarbejde, hvor man supplerer hinanden.

Der søges midler til at etablere en datastue med 10 pc´ere. Der er frivillige ulønnede undervisere. Nyker Idrætsforening stiller lokaler til rådighed, Nyker Borgerforening sørger for sekretærfunktion og fundraising, og Nyker Pensionist- og Invalideforening vil stå for det daglige arbejde og sørge for undervisere, sætte hold sammen og have kontakten til de øvrige datastuer på Bornholm og andre organisationer.
Økonomiske konsekvenser

Der søges om 65.500 kr. til indkøb af bærbare computere, programmer, tastatur, mus, m.m.
fordelt med
10 stk. bærbare computere                46.000 kr.
10 stk. Microsoft office                       7.000 kr.
10 stk. tastatur + mus                        5.000 kr.
3 stk. swits                                       2.100 kr.
Kabler                                                 700 kr.
Stik                                                 1.500 kr.
Stålskab for opbevaring, 2 punkt lås      3.200 kr.

Nyker Pensionistforenings formue er 57.711 kr.  Seneste regnskab viste overskud på 3.233 kr. Formuen kan ikke dække den ny aktivitet.

Med ansøgningen var også medsendt foreningens aktivitetskalender for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Foreningen for Førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2013

27.15.12Ø40-0206

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen for Førtidspensionister søger midler til aktiviteter og drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Bevilget kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Foreningen for Førtidspensionister, som tæller 124 medlemmer, arbejder også for skåne-, fleksjobbere og langtidssyge samt folkepensionister.

 

Foreningen har 2 hovedformål:

Det faglige, hvor bestyrelsen tager ud og holder foredrag og desuden fungerer som bisiddere, og det sociale hvor der er faste aktiviteter som stolemotion, strikkeklub m.m. Udover de faste aktiviteter afholdes yderligere 3 aktiviteter om måneden. Der ydes endvidere telefonrådgivning og åben rådgivning, og der udfærdiges medlemsblad, som medlemmerne får 3-4 gange årligt.

Der søges om støtte til driftsudgifter m.m., og foreningens eksistens er afhængig af støtte.

Der betales medlemskontingent, og der er brugerbetaling på arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 50.000 kr. til drift og arrangementer.
Foreningen blev i 2012 bevilget 15.000 kr. I 2010 og 2011 blev der bevilget 35.000 kr.
I ansøgningen er oplyst at foreningens formue udgør 0 kr.

Budget for 2013 indeholder forventede indtægter og udgifter på ca. 82.000 kr.
Der er budgetteret med forventede indtægter bl.a. § 18-midler på 15.000 kr., kontingenter 22.500 kr. og arrangementer 30.000 kr.

Forventede udgifter i 2013 er til arrangementer 29.000 kr., leje 18.000 kr., kontorinventar 8.000 kr., tryk, blæk og papir 6.000 kr., annoncer 5.000 kr., kontorartikler 4.000 kr., kørsel 4.000 kr., kopimaskine kr. 3.000, telefon og internet kr. 1.000, porto og gebyr kr. 2.500, og forsikring kr. 1.700.     

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling søger § 18-midler til kørsel

27.15.12Ø40-0218

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Dansk Handicap Forbund søger midler til kørsel til foreningens arrangementer for medlemmerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Udsættes.

 

Sagsfremstilling

Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling har 100-110 medlemmer, og har p.t ca. 8 arrangementer om året inkl. generalforsamling, og julehygge med dans om juletræet. Der er tidligere afholdt 10 arrangementer, men der er reduceret på grund af økonomien.
Medlemmerne kommer fra hele øen, og transporten er omkostningstung. Medlemmerne betaler et symbolsk beløb.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 30.000 kr.

Forbundet oplyser, at de har brugt deres formue til disse arrangementer/kørsel. Foreningens formue pr. 31.12 2012 var 8.000 kr.

Foreningen har ikke et budget for 2013, men havde i 2012 indtægter for 38.951 kr. og udgifter for 54.295 kr.

De største indkomster vedr. arrangementer og fester med 18.441 kr., tilskud og gaver 8.720 kr., og kontingent 7.979 kr.

De største udgiftsposter var til kørsel 23.608 kr., arrangementer og fester 20.701 kr. og administrationsomkostninger 7.392 kr.

Udgiften til kørsel i 2012 blev lavere end tidligere år grundet aflysning af arrangementer og manglende tilslutning til sammenkomster pga. sne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Epilepsiforeningen Bornholms Kreds søger § 18-midler til oplysning, m.m.

27.15.12Ø40-0225

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Epilepsiforeningen Bornholms Kreds søger bl.a. midler til oplysning, m.m. i forbindelse med Folkemødet. Foreningen ønsker at etablere en stand på Folkemødet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Epilepsiforeningen Bornholms Kreds søger bl.a. om midler til at kunne deltage i Folkemødet med en stand, men henblik på oplysning om lidelsen og rådgivning.
Foreningen deltog i Folkemødet i 2012, hvor de selv finansierede deltagelsen, men oplyser at prisen for at deltage er sat op. Der søges som midler til stand, skilt, pc, og annonce/diverse.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr.

Budgettet er:
Stand:         3.000 kr.
Skilt:           2.000 kr.
PC:             2.500 kr.
Ann./div:     2.500 kr.

I alt: 10.000 kr.

Foreningen havde pr. 31.12.2012 en formue på 11.490,41 kr.
Foreningen har ikke søgt om § 18-midler i 2011 og 2012.Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  KOLforeningen DK søger § 18-midler til temaarrangement m.m. i 2013

27.15.12Ø40-0226

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

KOLforeningen DK søger om midler til temaarrangement i forbindelse med Folkemødet, og lungescreeninger, miniforedrag og introkursus i korrekt vejrtrækning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

KOLforeningen DK søger om midler til temaarrangementer i forbindelse med Folkemødet og lungescreeninger, miniforedrag og intro-kursus i korrekt vejrtrækning. Projektet omhandler ”Hvad bruger du munden til og hvorfor har du en næse”. Projektets formål er ”Livet med KOL i hverdagen – korrekt vejrtrækning”.

I forbindelse med Folkemødet har frivillige deltaget i forberedelsen gennem de seneste 3 måneder. På selve Folkemødet vil 2 frivillige være tilstede. KOLforeningen står for overnatning og fuld forplejning for 2 personer, IT-udstyr, TV m.m.
Foreningen søger om midler til arealleje, bord, stole, strøm, teltleje, transportudgifter, m.m.

Foreningen håber at finde samarbejdspartnere, der kan være tovholdere i f.eks. instruktion korrekt vejrtrækning – evt. få etableret et/flere gymnastikhold, hvor det primære er konkret vejrtrækning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 33.348 kr.

Budgettet er:
Arealleje:                      1.200 kr.
Bord:                              240 kr.
Stole 2:                           120 kr.
Strøm:                         2.280 kr.
Teltleje:                        10.080 kr.
Transportudgifter:          4.020 kr.
Ann. og trykte mat.:      14.208 kr.
Forbrugsartikler:            1.200 kr.

Foreningen har ikke tidligere søgt § 18-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

28

 

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Politisk opbakning til projektansøgning i KL - Patientsikker Kommune.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

29

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Punkterne 11 og 13 til Handicaprådet.

Punkt 11 til Ældrerådet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Plejecenter Snorrebakken 1. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

30

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Plejecenter Snorrebakken 1. etape var en del af den samlede plan for fornyelsen af hele plejecentertilbuddene på Bornholm og som Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2008 med udgangspunkt i en udarbejdet og godkendt ældreanalyse.

Selve byggeriet er gennemført i perioden fra august/september 2010 til midten af juli 2011, hvor kommunen overtog byggeriet. Der er undervejs udarbejdet 6 statusrapporter, som beskrev byggeriets faser og herunder de økonomiske forhold og udfordringer specielt på grundforholdene med store sten, grundens bæreevne m.m.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)    at statusafslutningen på Plejecenter Snorrebakken danner grundlag for den efterfølgende regnskabsaflæggelse og herunder godkendelse af Skema C

b)    at anbefale Kommunalbestyrelsen at træffe principbeslutning om en tillægsbevilling på kr. 5.2 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med bygning af etape 1 Plejecenter Snorrebakken 

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

a) + b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 1. etape er udført i totalentreprise, B. Nygaard Sørensen vandt konkurrencen og har gennemført opgaven fra august/september 2010 til medio juli 2012, hvor projektet blev afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune.

Den økonomiske ramme, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved Skema B er samlet set for boligdelen og servicearealet på i alt 102.183.000 kr. inkl. moms i hele tusinde.

Der blev afsat i alt 4.500.000 kr. inkl. moms til uforudsigelige udgifter. Midlerne er fortrinsvis anvendt til etablering af 1. salen, samt en række af de efterfølgende nævnte omkostninger.

De samlede meromkostninger vil være på ca. 5. mio. kr. inkl. moms.

 

Herunder listes de største ekstraudgifter samt baggrundene for og hvordan de er blevet aftalt:

Statusrapport nr. 1

-      ændring af facademursten                       – godkendt i Byggeudvalg           481.250 kr.

-      hævning af bebyggelsen – lokalplankrav     – godkendt i Byggeudvalg        1.687.500 kr.

-      fradrag fra AIA anlæg                             - godkendt i Byggeudvalg           175.000 kr.

Statusrapport 2

-      arbejder i forbindelse med fortidsminder    - godkendt i Byggeudvalg             73.556 kr.

-      arkæologiske undersøgelser                      - godkendt i Byggeudvalg           573.938 kr.

-      store sten                                             - godkendt i Byggeudvalg           621.250 kr.

-      terrænarbejder                                      - godkendt i Byggeudvalg             77.000 kr.

-      etablering af 1. sal                                  - godkendt i Byggeudvalg         2.537.500 kr.

-      indretning af 1. sal                                  - godkendt i Byggeudvalg         1.037.500 kr.

Statusrapport 3

-      ekstra fundering – forlig                          - godkendt i Byggeudvalg         2.000.000 kr.

-      ændret placering af el-målere                   - godkendt i Byggeudvalg           310.403 kr.

-      trækrør og interimvandledning                  - godkendt i Byggeudvalg             79.890 kr.

-      tilbageføring af jord ved ringvejen             - godkendt i Byggeudvalg             73.438 kr.

Statusrapport 4

-      pumpning af vand                                   - godkendt i Byggeudvalg             38.700 kr.

-      vandmålere for individuel måling – forbrug  - godkendt i Byggeudvalg           146.250 kr.

Statusrapport 5

-      intet

Statusrapport 6

-      regnvand skal ledes bort                          - godkendt i Byggeudvalg           670.000 kr.

-      indeksregulering                                     - godkendt i Byggeudvalg         1.643.700 kr.

 

Der er en række mindreforbrug i forhold til budgettet:

-      tilslutningsafgifter                                   - godkendt i Byggeudvalg         - 750.000 kr.

-      byggelånsrenter                                     - godkendt i Byggeudvalg       - 2.031.000 kr.

-      andre mindre emner administrative m.m.   - godkendt i Byggeudvalg       - 1.000.000 kr.

 

Derudover disponeret midler (ikke anvist):

-      arkæologi                                              - godkendt i Byggeudvalg           156.250 kr.

-      afledning af regnvand                             - godkendt i Byggeudvalg         1.337.500 kr.

-      flytning af jord ved ringvejen                   - godkendt i Byggeudvalg           143.750 kr.

-      dræning af skråning                                - godkendt i Byggeudvalg           130.000 kr.          

Det samlede merforbrug:                                                                                          5.200.000 kr.

 

Som det fremgår af de oplistede udgifter spiller indretningen af 1. salen en forholdsvis stor rolle for merforbruget, men godkendelsen lå på et tidspunkt i byggeriet, hvor de store omkostninger på store sten og grundens bæredygtighed eller mangel på samme ikke var kendt og forudsat. Udgifterne og afvandingsproblematikken til jordforholdene herunder forholdet til lokalplanen, store sten og jordens bæredygtighed holdt ikke stik og har samlet set givet store omkostninger for gennemførelsen af byggeriet (5.500.000 kr.). I forbindelse med jordens bæredygtighed stillede B. Nygaard Sørensen et krav om dækning af merudgifter på 3.795.000 kr. inkl. moms. Den daværende kommunaldirektør indgik et forlig på 2.000.000 kr. Der blev i den forbindelse ikke givet en tillægsbevilling.

Til gengæld har omkostningerne til byggelånsrenter i perioden, hvor byggeriet er gennemført været lav og derved lavere end budgetteret.

Det er meldt tidligt ud i byggeperioden, at der vil komme et merforbrug på byggeriet og at det sandsynligvis lå i størrelsesordenen på ca. 4 mio. kr. som nu inkl. moms er vokset til 5.2 mio. kr., da kommunen ikke kan afløfte momsen til ekstraomkostningerne til boligdelen.                                                                          

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse