Referat
Socialudvalget
06-06-2013 kl. 13:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvaglets område
  åbent 3 Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 4 Nylars Plejecenter - anlægsbevilling til projektering af 2 nye boliger samt etablering af træningskøkken
  åbent 5 Anlægsbevilling til ombygning af Sønderbo
  åbent 6 Månedlig budgetopfølgning april 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 7 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 10 - 16 i 2013
  åbent 8 Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2013
  åbent 9 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012
  åbent 10 Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet i 2012
  åbent 11 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2012
  åbent 12 Ansøgning fra TUBA om forhøjelse af driftstilskud fra 2014
  åbent 13 Udarbejdelse af ældrepolitik - status på
  åbent 14 Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde 6. juni 2013
  åbent 15 Nyker Pensionistforening søger § 18-mildler til etablering af Nyker Datastue
  åbent 16 Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling søger § 18-midler til kørsel
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 3 på dagsordenen blev behandlet før dagsordenens punkt 2.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område

00.30.04Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

2

 

Socialudvalget

04-04-2013

3

 

Socialudvalget

02-05-2013

3

 

Socialudvalget

06-06-2013

2

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal drøfte budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets områder på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1, samt mål og input til handleplan for 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

b)   at udvalget drøfter mål og input til handleplan 2014

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) + b) Drøftet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Drøftet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:
Drøftet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at Socialudvalget drøfter de administrativt udarbejdede nedprioriteringsforslag

b)   at Socialudvalget drøfter og anbefaler:

·        Opprioriteringsforslag

·        Anlægsforslag

·        Budgetbemærkninger på politikområdeniveau for politikområde 05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:
a) og b) Socialudvalget har drøftet nedprioriteringsforslagene, opprioriteringsforslagene, anlægsforslagene og budgetbemærkningerne og fremsender dette til det videre budgetarbejde på budgetseminar 2 uden stillingtagen.

Sagsfremstilling

Rammereduktioner 2014

ØKE drøftede på møde den 28. februar 2013 kommunens samlede økonomiske udfordringer samt krav til rammereduktioner indenfor udvalgenes områder. ØKE tog ingen beslutning om fordeling af budgetrammen for 2014.  ØKE behandler den videre budgetproces for 2014 på møde den 13. marts 2013.

 

I henhold til budgetvejledningen er direktionen og chefgruppen ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et besp

arelseskatalog. Fagudvalgene inddrages med henblik på en drøftelse af budgetudfordringer og besparelsesmuligheder på udvalgets områder.

 

Set i lyset af den betydelige økonomiske udfordring (aktuelt 72 mio. kr.) og den relativt begrænsede tid til at arbejde kvalificeret med oplæg og beslutningsforslag til at imødegå udfordringen, er der igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, som arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område.

 

Status og resultater af arbejdet vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse, jf. tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets område.

 

BDO udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2013 en screening af besparelsespotentialet i Bornholms Regionskommunen og dette arbejde vil også indgå i budgetarbejdet for 2014. BDO pegede i vurderingen af besparelsespotentialer primært på reduktioner i serviceniveauet.

 

Mål og input til handleplan til 2014

Udvalget skal komme med oplæg til, hvad der skal indgå i handlingsplanen for 2014, både indenfor udvalgets eget ansvarsområde og eventuelt til tværgående indsatser. Udgangspunktet for målformuleringerne er 2013-målene samt i de indsatsområder, kommunalbestyrelsen drøfter på budgetseminar 1.  

 

Udmeldingerne på budgetseminar 1 skal ligeledes drøftes i udvalgenes dialog med virksomhederne. Mål og input til handlingsplanen for 2014 må for en stor dels vedkommende antages at blive drevet af kravet til besparelser jf. den betydelige økonomiske udfordring kommunen står overfor.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. april 2013

Den godkendte tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område er igangsat.  I mødet gives en status på budgetarbejdet.

Som følge af ændringer i den overordnede tidsplan for budgetarbejdet deltager borgmesteren i udvalgets møde i maj og ikke som tidligere oplyst på mødet i april.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 2. maj 2013

Arbejdet med budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område er igangsat i henhold til budgetvejledningen for budget 2014.

 

I mødet vil der blive givet en status på det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog, idet det endelig katalog på udvalgets område vil blive forelagt til udvalgets drøftelse på mødet i juni.

 

Det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

Jf. budgetvejledningen deltager borgmesteren i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. juni 2013

Arbejdet med budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område er igangsat i henhold til budgetvejledningen for budget 2014.

 

I henhold til budgetvejledningen ligger følgende opgaver i fagudvalgene:   

·        Nedprioriteringsforslagene er administrative og drøftes i udvalgene. Udvalgene kan ikke fravælge forslag.

·        Op- og omprioriteringsforslag behandles i udvalg og udvalgene kan anbefale eller fravælge forslag.

·        Anlægsforslag behandles i fagudvalg og udvalgene kan anbefale eller fravælge forslag.

·        Budgetbemærkninger behandles i fagudvalg.

·        Forslag til takster behandles i fagudvalg.

 

Nedprioriteringsforslag

Til Socialudvalgets drøftelse foreligger resultatet af det administrative arbejde med udarbejdelse af besparelsesforslag indenfor udvalgets område.

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag.

 

Op- og omprioriteringsforslag

Til Socialudvalgets behandling foreligger følgende opprioriteringsforslag:

a)   Udgifter i forbindelse med etablering af Hospice på Bornholm

b)   Dagcenterkørsel

c)    Flytteudgifter og huslejedifferencer

d)   Varetagelse af myndighedsopgaver på hjælpemiddelområdet samt visitation på ældreområdet

e)   Bus til beboerne på Nylars i forbindelse med flytning af beboere fra Slottet til Nylars

f)    Rekruttering af S0SU-assistenter, herunder udvidelse af uddannelseskapaciteten

g)   2 sagsbehandlere til Psykiatri og Handicap

h)   Nexøhuset

i)     TUBA – forhøjelse af driftstilskud

 

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag.

 

Anlægsforslag

Til Socialudvalgets behandling foreligger følgende forslag:

j)    Til- og ombygning af tandklinik i Rønne ved lukning af 1 klinik

k)   Til- og ombygning af tandklinik i Rønne ved lukning af 2 klinikker

l)     Vasketunnel til hjælpemidler

m)  Snorrebakken Etape 2 – bestykning

n)   Etablering af sygeplejeklinik i Nexø

o)   Etablering af køkkenfaciliteter i Bornholms Plejehjem og -centre

p)   Alarmeringssystem – Nørremøllecentret 

 

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag.

 

Budgetbemærkninger

Til udvalgets behandling er der udarbejdet budgetbemærkninger på politikområdeniveau for politikområde 05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling.

 

Budgetbemærkningerne fremgår af bilag. 

 

Takster

Forslag til takstbilag ses i bilag.

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Politiske mål 2013 indenfor politikområderne 5, 6, 17 og 18 (DOC)

2.
BDO Rapport 2012 (PDF)

3.
Tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets områder (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

4.
Budgetbemærkning politikområde 05: Ældre (DOCX)

5.
Budgetbemærkning politikområde 17: Sundhed (DOCX)

6.
Budgetbemærkning politikområde 18: Forebyggelse og behandling (DOCX)

7.
Opprioriteringsforslag - oversigt (XLSX)

8.
Opprioriteringsforlsag - beskrivelser (DOCX)

9.
Anlægsforslag - oversigt (XLSX)

10.
Anlægsforslag - beskrivelser (DOCX)

11.
Nedprioriteringsforslag (administrivie) - oversigt (XLSX)

12.
Nedprioriteringsforslag (administrative) - beskrivelser (DOCX)

13.
Takster og gebyrer 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Alle udvalg har behandlet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 på møderne i maj. I første omgang blev målene præsenteret uden økonomi.

På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget, ligesom økonomien i det enkelte mål er vurderet.

Det er derfor det endelige administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014, som forelægges udvalgene med denne sagsfremstilling. Oplægget vil indgå som materiale til budgetseminar 2 den 18. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i maj drøftet et oplæg til mål og handlingsplan for 2014. På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget. Samtidig er økonomien i det enkelte mål vurderet.

Nogle mål vurderes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme, mens andre mål forudsætter, at der afsættes særskilt økonomi til området for at kunne nå målet, jf. bilaget.

 

Måloplægget vil være en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under det enkelte mål i bilaget og vil indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Nylars Plejecenter – anlægsbevilling til projektering af 2 nye boliger samt etablering af træningskøkken

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter        

Resumé

Der søges om en projekteringsbevilling til ombygning af Nylars Plejecenter med 2 nye plejecenterboliger samt nyt træningskøkken til brug for det nye tilbud til borgere fra gerontopsykiatrien.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

a)   at der gives en anlægsbevilling til projektering m.m. af byggeriet på 450.000 kr. incl. moms

b)   at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 450.000 kr. incl. moms, finansieret af de likvide midler, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

A, b, og c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de 18 boliger eksisterende boliger samt to observationspladser.

Det vil betyde en ombygning af de nuværende dagcenterlokaler, hvor der kan indrettes 2 nye boliger, som finansieres via almen boliglovgivningen.

Derudover vil der være behov for at etablere et træningskøkken i det centrale fællesopholdsareal og hvor udgifterne skal finansieres via en lejeforhøjelse i forhold til de nuværende huslejeudgifter.

Der søges om en projekteringsbevilling på 450.000 kr. til dækning af omkostninger til rådgivere for at få tegnet, beregnet og udarbejdet de nødvendige skemaer for at få gennemført det beskrevne projekt.

Økonomiske konsekvenser

Projekteringsbevillingen på 450.000 kr. finansieres midlertidigt af de likvide midler. Det forventes, at det samlede ombygningsprojekt inkl. udgifterne til projektering kan finansieres uden et nettotræk på de likvide midler.

 

Det forventes, at den samlede anlægsbevilling skal afgives i 2013, idet boligerne skal være klar til indflytning i 2014. Hvis det forudsættes at de 2 nye boliger bliver på 75 m² og prisen pr. m² er for rammebeløbene på Bornholm 21.340 kr., vil det give en samlet pris på (21.340 kr. x 75 x 2) 3.201.000 kr. Det vil betyde en kommunal grundkapitaludgift (10 %) på 320.100 kr.

Omkostningerne til grundkapitaludgifterne foreslås finansieret ved et tilsvarende salg af ”grund” og ikke mindst den eksisterende bygning.

Udgifterne til træningskøkken m.m. finansieres via en forhøjelse af de eksisterende huslejer, som i dag ligger mellem 5.500 kr. til godt 6.000 kr. pr. måned.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til ombygning af Sønderbo

00.30.08G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter        

Resumé

Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

a)   at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo

b)   at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)    at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget den 6. juni 2013:

A), b) og c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen på ældreområdet er plejehjemspladserne på Sønderbo blevet flyttet til Plejecenter Snorrebakken. Plejehjemmet Sønderbo omdannes til et rehabiliteringscenter og skal fremover rumme alle kommunens korttidspladser, dagscenter-aktivitet, samt store dele af kommunens genoptræningstilbud.

 

Økonomiudvalget har den 22. maj 2013 godkendt, at 3.000.000 kr. af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre kan anvendes til ombygning af Sønderbo.

 

Ombygningen af Sønderbo til rehabiliteringscenter omfatter:

 

·        Korttidsafsnit

I de eksisterende stuer skal der males, udskiftes punkterede ruder og i enkelte stuer skal gulvene skiftes. Tre stuer skal slås sammen til ét dokumentationsrum og endelig skal der ske fornyelse af IT-stik m.m. i mødelokale og konferencelokaler.

 

·        Dagcentertilbud

Der skal sættes solafskærmning op i f. m. spisestuen, akustikken skal forbedres, punkterede ruder skal udskiftes og der skal etableres nødvendige IT-installationer. Vægge skal fjernes på eksisterende beboerafsnit for at give sammenhængende funktioner, der skal etableres mindre køkkenenheder, samt udskiftes enkelte gulve.

 

·        Genoptræningstilbud

Akustikken skal forbedres i en række af lokalerne, enkelte vægge skal opsættes og døre skal udvides i ekstra bredde for at kunne betjene kørestole. Gulve skal repareres og udskiftes og mange af lokalerne skal males. Køkkenet skal fjernes og erstattes med et træningskøkken, der kan justeres i højden. Der skal etableres en række IT-stik til brug for medarbejdernes arbejdspladser. Der skal etableres omklædningslokaler i kælder til brugere og personale.

 

Social- og Sundhedssekretariatet er ansvarlig for administration af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo foreslås finansieret af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2012, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. maj 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Månedlig budgetopfølgning april 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo april 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
Fokusopfølgning april 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 10 - 16 i 2013

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 16 i 2013 var i alt 1.460 brugere, som modtog i alt 6.424 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time. I uge 10 i 2013 var i alt 1.447 brugere, som modtog i alt 6.528 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,51 time. Brugerantallet er steget med 13, og timerne pr. uge er faldet med 104 timer.

Til sammenligning var der i uge 16 i 2012 i alt 1.496 brugere med i alt 6.566 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,39 time. Gennemsnittet for 2013 1.454 brugere med 6.501 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,47 time.

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

16

1.460

6.424

4,40

2013

10

1.447

6.528

4,51

 

Ændring fra uge 10 til uge 16

 

13

 

 

-104

 

2012

2013

Gennemsnit

1.499

1.454

6.599

6.501

4,44

4,47

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 14: 1 ledig plejehjemsplads, 12 ledige plejecenterboliger og 1 ledig aflastningsplads.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2013

29.15.12P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

13

 

Socialudvalget

06-06-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Årlig revidering af Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, senest godkendt i Socialudvalget den 15. december 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, Ældreråd samt Handicapråd

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje godkendes

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

 

Der er i nærværende årlige revidering af standarden foretaget mindre ændringer for at gøre denne mere tydelig og præcis, og for at afspejle gældende praksis.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. juni 2013

Der er indgået høringssvar fra: Plejecenter Snorrebakken, Handicaprådet, Ældrerådet,

 

MED-udvalget ved Plejecenter Snorrebakken har taget standarden til efterretning i sit møde den 15. april 2013.

Handicaprådet har i sit møde den 16. april 2013 taget standarden til efterretning.

Ældrerådet har i sit møde den 16. april 2013 taget standarden til efterretning.

Bornholms Kommunale Tandpleje udtaler blandt andet i deres høringssvar, at standarden fremstår mere entydig med de små ændringer der er foretaget, og har ikke yderligere kommentarer. 

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre har ingen bemærkninger.

MED-udvalget i Borger og Sundhed har ingen bemærkninger.

 

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

1.
Revidering af Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, dateret 11. marts (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

2.
Høringssvar Plejecenter Snorrebakken (DOCX)

3.
Høringssvar Bornholms Kommunale Tandpleje (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012

27.12.16K09-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

11

 

Socialudvalget

06-06-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der udarbejdes en årlig redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dag- og botilbud på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Tilsynet på voksenhandicapområdet har gennemført 10 tilsynsbesøg i 2012. 11 af besøgene er gennemført i kommunens egne tilbud og et enkelt er udført i et privat botilbud.

 

Formålet med tilsynsbesøget er at påse, at

·        borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·        hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

·        forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Socialudvalget har behandlet de enkelte rapporter i takt med at tilsynene er gennemført.

 

Tilsynet kan, på baggrund af gennemgang af alle rapporter i 2012, konkludere, at

·        borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·        hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. juni 2013

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet, som udtaler: ”Ældrerådet kan tilslutte sig den samlede konklusion af de foretagne tilsyn i 2012, og konstaterer med tilfredshed, at de givne henstillinger er blevet efterlevet.”

 

Der er ligeledes indgået høringssvar fra Handicaprådet, som tager sagen til efterretning.

 

Efter høring er tilføjet et punkt 17 i redegørelsen, som vedrører fokusområder for 2013.

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet i 2012

27.12.16K09-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det kommunale tilsyn på ældreområdet har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsynsbesøg i kommunens plejehjem og -centre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2012 sendes i høring i Ældrerådet, Beboer- og Familierådene og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den. 6. juni 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, i Beboer- og Familierådene og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne på ældreområdet for 2012, har Tilsynet udarbejdet den årlige redegørelse. Der er gennemført 11 tilsynsbesøg på ældreområdet, og ingen af disse besøg har vist problemer, som medførte opfølgende besøg.

 

Tilsynet kan sammenfattende sige, at Bornholms Regionskommune har velfungerende plejehjem- og centre til øens borgere. Det er Tilsynets opfattelse, at den enkelte borgers behov for omsorg og pleje opfyldes, herunder også muligheden for deltagelse i sociale og fysiske aktiviteter. Borgerne oplever tryghed, og Tilsynet har kun mødt tilfredse borgere. Eftersom Tilsynet kommer uanmeldt er muligheden for at tale med pårørende begrænset, men de pårørende, som Tilsynet har haft lejlighed til at tale med, har alle udtrykt tilfredshed med det tilbud, der blev givet.

 

Der er givet 16 anbefalinger, som alle henfører til et konkret tilbud. De er således ikke udtryk for generelle problemstillinger på området. Anbefalingerne har bl.a. drejet sig om manglende/mangelfuld dokumentation, manglende handle- eller døgnrytmeplaner, indgåelse af administrationsaftaler med borgerne, opfølgning på tidligere tilsyn m.m. Ingen af anbefalingerne har været så væsentlige, at der er givet straks påbud.

 

Tilsynets fokusområder for 2013 bliver:

·        Opfølgning på embedslægetilsyn samt det kommunale tilsyn

·        Ydelser til beboerne, herunder træning og aktiviteter

·        Beboerinddragelse

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2012

27.42.00K03-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Sundhedsstyrelsen, ved de regionale Embedslægeinstitutioner, har siden 2002 én gang årligt gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på kommunens plejehjem og -centre for at undersøge de sundhedsfaglige forhold. De enkelte besøg munder ud i en rapport, som forelægges Socialudvalget. Hvert år udarbejder Sundhedsstyrelsen en kommunal årsrapport vedrørende plejehjemstilsynene. Bornholms Regionskommune har nu modtaget årsrapporten for 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

På baggrund af de gennemførte tilsyn på plejeboligområdet har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en årsrapport for besøgene i 2012. Der er gennemført tilsynsbesøg på følgende 9 steder: Toftegården, Lunden, Slottet, Nylars, Aabo, Nørremøllecenteret, Klippebo, Snorrebakken og Aarsdale.

Sammenlignet med sidste år er der sket væsentlige fremskridt, således er der 4 plejecentre, hvor der er så få fejl, at de ikke får tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen i 2013. På 5 plejecentre indebar fundne fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, på tre plejecentre indebar fundne fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. Kun på ét plejecenter blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som medførte opfølgning i form af krav om handleplan. Her var tale om, at der var uoverensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinskemaet og antallet af tabletter i doseringsæskerne. Sekretariatet har fulgt op på den udarbejdede handleplan. Det kommunale Tilsyn følger ligeledes op på de fejl og mangler, som Embedslægen har fundet

 

Generelt er der er fundet fejl og mangler i forbindelse med sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering. Der blev ikke fundet fejl omkring instrukser og hygiejne. Nedenfor gennemgås kort de fejl og mangler, som er påpeget i årsrapporten.

 

Sygeplejefaglige optegnelser:

Embedslægen undersøger om alle de sygeplejefaglige problemområder, som er omfattet af tilsynet, er beskrevet i de enkelte beboeres sygeplejefaglige dokumentation. Det kunne konstateres, at i 25 ud af 27 stikprøver var alle sygeplejefaglige problemområder dokumenteret korrekt.

 

Medicinhåndtering:

På alle plejecentre sikrer personalet, at beboerens identitet er i overensstemmelse med angivelsen af navn og personnummer på doseringsæsker eller anden medicinbeholder ved udlevering.  Det blev undersøgt, om der var overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen på medicinlisten, og om doseringen var foretaget korrekt.

Stikprøver viste, at der var overensstemmelse mellem lægens ordination og medicinlisten i 26 ud af 27 stikprøver. I 26 af stikprøverne var antallet af tabletter korrekt doseret. I 21 ud af 27 stikprøver var der dokumenteret korrekt. Medicinen bliver opbevaret korrekt, og reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin, blev overholdt på alle plejecentre.

 

Patientrettigheder:

Informeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Ved stikprøvegennemgangen var det i 23 ud af 27 stikprøver angivet i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om andre gjorde dette.

 

Ernæring:

Ernæringsbehovet var beskrevet, og der var foretaget kontrol af beboeren vægt i 26 ud af 27 stikprøver. I 10 af 13 stikprøver, hvor der var særlige ernæringsmæssige behov, var der udarbejdet ernæringsplan.

 

Aktivitet og mobilitet:

Hos beboere med behov for træning forelå der i 12 ud af 15 stikprøver dokumenteret tilbud om træning. Hos beboere, som modtog træning, var effekten af træningen kun dokumenteret i 5 af 13 tilfælde.

 

Årets tema for 2012 var ”Plejehjemmets sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handikap”. Det blev undersøgt, om plejecentrene havde udarbejdet en instruks, der beskrev hvem der skulle vurdere oplysningerne om beboernes sygdomme og handicap i forbindelse med indflytningen på plejecentret, og hvordan oplysningerne skulle vurderes og evt. supplerende oplysninger indhentes. Tre af de ni plejecentre havde en sådan instruks.

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynets rapport:

Det fremgår af de enkelte tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter, og at kommunen forventes at føre kontrol med, at der følges på påviste fejl og mangler. Dette sker dels ved direkte henvendelse til stedet når rapporten modtages, og dels i det kommunale tilsynsbesøg, hvor der altid følges op på embedslægens besøg.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
5-2010-44-1 Årsrapport Bornholm 2012.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ansøgning fra TUBA om forhøjelse af driftstilskud fra 2014

29.09.04Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter 

Resumé

TUBA søger om forhøjelse af driftstilskud fra 300.000 kr. til 600.000 kr. gældende fra 2014. Begrundelsen for ønsket om forhøjelsen af det kommunale driftstilskud er en reduktion af de SATS puljemidler, der hidtil har understøttet TUBA Bornholms drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen indgår i budgetlægningen for 2014

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune og TUBA, Danmark, som er en foreningsejet institution under Blå Kors, har indgået en partnerskabsaftale i 2007 om rådgivning og terapi for unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Som et led i partnerskabsaftalen ydes et årligt driftstilskud på 300.000 kr. Øvrige midler til drift af TUBA’s afdeling på Bornholm kommer fra TUBA’s andel af SATS puljemidlerne. I 2012 beløb det sig til 523.000 kr.

 

I TUBA Bornholm er ansat 1 årsværk, svarende til 50 løbende terapipladser og 50 afsluttede unge pr. år. Formålet med hjælpen er at styrke de unges selvværd og selvtillid, så de kan tage hånd om eget liv og blive i stand til at gå i gang med en uddannelse eller fastholdes i den uddannelse, de er påbegyndt.

TUBA Bornholm har også en forebyggende målsætning, idet man ønsker at eliminere risikoen for at den unge selv udvikler et alkoholmisbrug eller andet misbrug og reducere risikoen for at den unge viderefører den negative sociale arv i eget familieliv.

 

Året 2012 i TUBA Bornholm:

Nye henvendelser: 35

I alt 64 unge fik terapeutisk hjælp. Aldersfordelingen på de unge der fik hjælp er:

14-18 år: 18

19-25 år: 18

26-35 år: 28

 

Året 2013 indtil 1.05.2013:

Nye henvendelser:14

Aldersfordeling:

14-18 år: 6

19-25 år: 3

26-35 år: 5

I terapi pt.: 37

Der er en venteliste på 3 unge under 18, som skal deltage i gruppe med start i august.

 

De terapeutiske ydelser, som de unge har modtaget, består af forsamtale (visitation), gruppeterapi og/eller individuel terapi. For unge under 18 år har nogle af forældrene deltaget i familiesamtaler, for at styrke den unges netværk. Der er desuden arrangeret café-aftener med undervisning og oplæg. TUBA har oprettet en løbegruppe, som deltager i løbsarrangementer.

 

TUBA yder også ekstern undervisning og rådgivning. Der har været besøg på Gymnasiet og Sundhedsskolen med rådgivning af lærere og undervisning af elever. Desuden har man undervist på Center for Afklaring og Competence, i 7 9. klasser og en gruppe for unge mødre.

 

Foruden ansatte drives TUBA Bornholm også af 3 uddannede frivillige psykoterapeuter, som arbejder ulønnet. Man inddrager ligeledes de unge som frivillige.

 

Gennem de sidste år har driften af TUBAS i alt 12 landsdækkende afdelinger primært været finansieret gennem SATS puljemidler kombineret med kommunal medfinansiering og indtægter fra private donationer og private fonde. TUBA har netop fået svar på ansøgningen om SATS puljemidler for 2014 og 2015, og ansøgningen er for de kommende år beskåret med 40 %. I forhold til TUBA Bornholm søges der derfor om en forhøjelse af kommunens årlige medfinansiering, således at den fremtidigt er på 600.000 kr. Det er en forudsætning for at tilbuddet kan fortsætte i sin nuværende form og omfang, at ansøgningen imødekommes.

 

Det er TUBAS vurdering, at der mindst skal allokeres 30 medarbejdertimer pr. uge for at kunne drive tilbuddet på Bornholm forsvarligt. Det vil svare til 40 løbende terapipladser og 40 løbende afslutninger, mod de nuværende 50 terapipladser og 50 afsluttede sager. Hvis pladsantallet og løbende afsluttede sager nedsættes med 10 årligt, vil driftstilskuddet skulle øges med 200.000 kr. årligt til 500.000 kr.

 

Psykiatri og Handicap oplyser, at de er tilfredse med samarbejdet med TUBA, fordi den ydelse og kvalitet TUBA yder samt den dimension, deres tilbud står for indenfor misbrugsbehandling, ikke er muligt at yde fra kommunens eget Misbrugsteam. Psykiatri og Handicap oplyser også, at det vil være vanskeligt at levere en tilsvarende ydelse for det beskrevne budget, da TUBA drager stor nytte af de frivillige terapeuter, som er vanskeligere at integrere i et rent kommunalt tilbud. Erfaringer viser desuden, at alkoholbehandling der retter sig mod hele familien er mere effektiv, hvorfor TUBA’s tilbud er en vigtig del af det samlede alkoholbehandlingstilbud på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelse af driftstilskuddet til TUBA’s drift af tilbud på Bornholm med 300.000 kr. vil ikke kunne holdes indenfor nuværende ramme, hvorfor der skal tilføres midler til området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
TUBAs økonomiske forankring (PDF)

2.
Status TUBA Bornholm maj 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udarbejdelse af ældrepolitik - status på

00.01.00P22-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget har i møde den 4. april 2013 besluttet, at der skal udarbejdes en ældrepolitik i Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsen er i møde den 25. april orienteret herom.   

Der foreligger nu opfølgning på inspirationsdagen den 29. maj og en status for det videre arbejde med en ældrepolitik.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Taget til efterretning. Opfølgning på inspirationsdag planlægges til mandag den 2. september 2013 fra kl. 10-12. 

Sagsfremstilling

Der var i alt indbudt 109 personer til at deltage i inspirationsdagen den 29. maj fra kl. 09,00 – 15,00 i Aakirkeby Hallerne. Indbydelserne blev formidlet bredt til ældreorganisationer, politikere, borgere, medarbejdere og administration.

 

Dagen blev afholdt med oplæg fra 2 eksterne foredragsholdere.  Formiddagens oplæg med overskriften ”Hvem er de kommende ældre – og hvorfor en ældrepolitik?” ved sociolog og forfatter Henrik Dahl, og eftermiddagens oplæg med overskriften ”Livet i en plejebolig – værdier og holdninger!” ved centerleder Gunvor Hector, Baeshøjgård i Vig.

 

Dagens program bød endvidere på drøftelser i grupper med temaer som kan indgå i ældrepolitikken: Sundhed og forebyggelse.  Aktivitet, netværk og frivillige. Pleje, omsorg og praktisk hjælp - ud fra målet længst muligt i eget liv. Tilgængelighed. Livet i en plejebolig – et godt og aktivt liv for alle. Velfærdsteknologi og IT. Kommunikation – dialog med borgeren og Bolig og nærmiljø.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har efterfølgende samskrevet alle input fra dagens gruppearbejder, som vil foreligge til Socialudvalgets møde den 6. juni.

 

Den videre foreløbige tidsplan ser således ud:

Socialudvalget, den 15. august 2013 – 2. udkast behandling af

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013 – 2. udkast behandling af

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013 – 2. udkast sendes i høring

Opfølgning på inspirationsdag uge 36 – primo september

Høringssvar – deadline 18. september 2013

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013 – ældrepolitikken til godkendelse

Implementering ultimo 2013 og videre frem.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde 6. juni 2013

27.15.12I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Der er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Status vedrørende uddeling af § 18-midler 2013 ser således ud:

I budget 2013 er der afsat i alt 660.188 kr.

Der er pr. 14. maj 2013 anvendt 449.630 kr. Restbeløbet er herefter 210.558 kr.

På mødet i dag er der sager til beslutning for 95.500 kr. Det er de sager der blev udsat på mødet den 2. maj 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Nyker Pensionistforening søger § 18-midler til etablering af Nyker Datastue

27.15.12Ø40-0210

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

23

 

Socialudvalget

06-06-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Nyker Pensionistforening søger midler til etablering af Nyker Datastue.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Udsættes.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Udsættes.

Sagsfremstilling

Nyker Pensionistforening ønsker at oprette en datastue i Nyker for borgere 60+. Der henvises til, at staten og Regionskommunen stiller stadig støre krav til borgerens brug af IT.

I ansøgningen henvises målgruppen til at være dels pensionister fra selve Nyker by, men også at der et ret stort opland at hente brugere fra, da Klemensker Datastue er nedlagt, og at det er vanskeligt for ældre borgere med nedsat mobilitet at benytte offentlige transportmidler til f. eks. Hasle og benytte Datastuen der.

Hasle Datastue har pt. ca. 55 brugere og Nyker Pensionistforening ønsker et godt og konstruktivt samarbejde, hvor man supplerer hinanden.

Der søges midler til at etablere en datastue med 10 pc´ere. Der er frivillige ulønnede undervisere. Nyker Idrætsforening stiller lokaler til rådighed, Nyker Borgerforening sørger for sekretærfunktion og fundraising, og Nyker Pensionist- og Invalideforening vil stå for det daglige arbejde og sørge for undervisere, sætte hold sammen og have kontakten til de øvrige datastuer på Bornholm og andre organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 65.500 kr. til indkøb af bærbare computere, programmer, tastatur, mus, m.m.
fordelt med
10 stk. bærbare computere               46.000 kr.
10 stk. Microsoft office                        7.000 kr.
10 stk. tastatur + mus                        5.000 kr.
3 stk. swits                                        2.100 kr.
Kabler                                                  700 kr.
Stik                                                   1.500 kr.
Stålskab for opbevaring, 2 punkt lås    3.200 kr.

Nyker Pensionistforenings formue er 57.711 kr.  Seneste regnskab viste overskud på 3.233 kr. Formuen kan ikke dække den ny aktivitet.

Med ansøgningen var også medsendt foreningens aktivitetskalender for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. juni 2013

IT-afdelingen har meddelt, at der vil kunne stilles brugt udstyr til rådighed. I forhold til ansøgningen resterer dog:
10 stk. Microsoft office                      7.000 kr.
Stik                                                   700 kr.
Stålskab for opbevaring                    3.200 kr.
                                                       ----------                                                                                                                                                        
I alt                                               10.900 kr. 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling søger § 18-midler til kørsel

27.15.12Ø40-0218

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

25

 

Socialudvalget

06-06-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Dansk Handicap Forbund søger midler til kørsel til foreningens arrangementer for medlemmerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Udsættes.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Bevilget kr. 10.000 til kørsel til arrangementer.

Sagsfremstilling

Dansk Handicap Forbund, Bornholms afdeling har 100-110 medlemmer, og har p.t ca. 8 arrangementer om året inkl. generalforsamling, og julehygge med dans om juletræet. Der er tidligere afholdt 10 arrangementer, men der er reduceret på grund af økonomien.
Medlemmerne kommer fra hele øen, og transporten er omkostningstung. Medlemmerne betaler et symbolsk beløb.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 30.000 kr.

Forbundet oplyser, at de har brugt deres formue til disse arrangementer/kørsel. Foreningens formue pr. 31.12 2012 var 8.000 kr.

Foreningen har ikke et budget for 2013, men havde i 2012 indtægter for 38.951 kr. og udgifter for 54.295 kr.

De største indkomster vedr. arrangementer og fester med 18.441 kr., tilskud og gaver 8.720 kr., og kontingent 7.979 kr.

De største udgiftsposter var til kørsel 23.608 kr., arrangementer og fester 20.701 kr. og administrationsomkostninger 7.392 kr.

Udgiften til kørsel i 2012 blev lavere end tidligere år grundet aflysning af arrangementer og manglende tilslutning til sammenkomster pga. sne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. juni 2013

Dansk Handicap Forbund Bornholms afdeling har 19. maj 2013 fremsendt budget 2013.

Indtægter:
Kontingentandel fra hovedforening     7.000 kr.
Annoncesalg og gaver                       8.600 kr.
Banko og lotteri                                3.300 kr.
Arrangementer brugerbetaling          20.000 kr.
                                                     -------------                  
Indtægter i alt:                               38.900 kr.   

Udgifter:
Adm., rejser og kurser                      7.500 kr.
Banko og lotterigevinster                                     2.500 kr.
Arrangementer mad og borddækning 23.000 kr.
Kørsel til arrangementer 8 gange       32.000 kr.
Gaver m.m.                                         500 kr.
                                                   -------------
Udgifter i alt                                                      65.500 kr.

Balance: - 26.600 kr. 
 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

17

 

 

Socialudvalget den 6. juni 2013:

Interessetilkendelse til projekt Patientsikker kommune.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget den 6. juni 2013:

Punkt 10 og 11.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag