Referat
Beskæftigelsesudvalget
22-01-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Temadrødtelse: Opfølgning af den strategiske indsats i forhold til førtidspensions- og fleksjobreformen
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 31. december 2012
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Beskæftigelsesplan 2013. Niveauer for ministermålene
  åbent 6 Borgerpanelundersøgelse om frivillighed
  åbent 7 Koordination med andre politikområder
  åbent 8 Orientering om afgjorte ankesager i 2012
  åbent 9 Evaluering af dialogmøderne
  åbent 10 Sager til orientering
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Temadrøftelse: Opfølgning af den strategiske indsats i forhold til førtidspensions- og fleksjobreformen

15.00.00I02-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget besluttede i mødet den 6. november 2012, at der planlægges opfølgning af den strategiske indsats i et kommende udvalgsmøde i forhold til førtidspensions- og fleksjobreformen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Drøftet. Udvalgets opmærksomhedspunkter: Reformen er ressourcekrævende, målbarheden problematisk, nedbringelse af andel personer der tilkendes førtidspension og problematisk med etablering af fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2013 træder reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

 

Det grundlæggende formål med reformen er at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at få et liv med arbejde.

 

Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Unge skal i stedet have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb.

 

Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne, det offentlige tilskud bliver lagt om, og fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidige.

 

I mødet vil der bl.a. blive orienteret om rehabiliteringsteam, ressourceforløb og samarbejdet med sundhedsvæsenet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 22. januar 2013

1.
Reform af førtidspension og fleksjob. Reformens betydning for sagsbehandlingen i kommunerne. Arbejdsmarkedsstyrelsen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

2

 

 

Fraværende

Henry Schou Madsen med afbud.

Lotte Helms mødte kl. 15.30 under pkt. 1.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fokusopfølgning pr. 31. december 2012

00.01.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. november 2012.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. november 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 22. januar 2013

1.
Fokusopfølgning pr. 31. december 2012. Overførselsområdet (PDF)

2.
Fokusopfølgning pr. 31. december 2012. Sygefravær (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 22. januar 2013

1.
Ungeopgørelse pr. 5. januar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Beskæftigelsesplan 2013. Niveauer for ministermålene

15.00.00P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

5

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd høres.

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for fremme af beskæftigelsen.

 

Beskæftigelsesudvalget er af kommunalbestyrelsen bemyndiget til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Anbefales.

Ligeledes anbefales at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012:

Indstillingen godkendt.


 

Sekretariatet indstiller, at der afgives supplerende høringssvar.

Det lokale Beskæftigelsesrådsmøde den 18. december 2012:

Jobcentrets forslag til målniveauer blev forelagt. Ingen bemærkninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de i beskæftigelsesplanen anførte niveaumål for ministermålene godkendes.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. april 2012 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2013.

 

  1. mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskom-petencegivende uddannelse.

 

2.      mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

     Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.      mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.      mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2013.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2013.

 

Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte mål i Beskæftigelsesplan 2013 opstillet nedenstående konkrete og målbare mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013:

 

 

Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål er yderligere opstillet nedenstående lokale mål:

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 1. juli sendes i høring hos LBR, der afgiver høringssvar i sit møde den 28. august.

 

I mødet den 28. august 2012 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

”Det lokale Beskæftigelsesråd finder, at der i Beskæftigelsesplan for 2013 generelt er lagt op til ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd finder at beskæftigelsesplanen medtager de relevante mål, og giver gode beskrivelser af de strategier for beskæftigelsesindsatsen der sættes i værk for at nå målene.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd lægger vægt på, at der generelt fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, langtidsledige og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd konstaterer med tilfredshed, at der i strategien for den virksomhedsrettede indsats fokuseres på styrkelse af indsatsen for opkvalificering af de ledige, og at der sikres et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

 

Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år lægger Det lokale Beskæftigelsesråd stor vægt på styrket indsats. Man skal derfor opfordre til, at målet bliver fastlagt på et meget ambitiøst niveau, der i sammenhæng med en fokuseret samlet indsats kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.”

 

Handicaprådet har i sit møde den 7. august 2012 haft Beskæftigelsesplan 2013 i høring, og har taget planen til efterretning.

 

Beskæftigelsesplanen for 2013 blev godkendt af kommunalbestyrelsen i mødet den 20. september 2012.

 

I løbet af 4. kvartal drøfter beskæftigelsesregionen og jobcentret kommunens endelige resultatmål for indsatsen i 2013.

 

Senest 31. januar 2013 fastlægges niveauerne for ministermålene endeligt i kommunen.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 22. januar 2013

1.
Beskæftigelsesplan 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Borgerpanelundersøgelse om frivillighed

00.13.00P05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed sætter gang i debatten om frivillighed på Bornholm. Undersøgelsen viser, at der er delte meninger om frivilligheden og snitfladen til regionskommunen. Formålet er, at drøfte borgerpanelets holdninger til frivilligt arbejde, og sætte det i forhold til, hvordan udvalget ser på frivillighed og et eventuelt samarbejde med frivillige på udvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller rapporten ”Borgerpanel – Frivillighed” til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Danskerne arbejder meget inden for det frivillige område, og danskerne er generelt positivt stemt over for det frivillige arbejde. 1,9 mio. danskere over 16 år var i løbet af 2010 engageret i frivilligt arbejde. Dertil kommer, at 68 % af danskerne ville engagere sig, hvis de blev spurgt (Socialministeriet, 2011). Danskerne er indstillet på at yde en indsats for samfundet, der rækker ud over deres almindelige arbejde.

Det frivillige arbejde favner utrolig bredt både i forhold til opgaver og arbejdsområder, og mange af de frivillige er frivillige flere steder.

Det frivillige arbejde har fået meget opmærksomhed gennem de seneste år, især i relation til det pres den offentlige sektor er sat under. Der er udgivet mange debatbøger og -artikler, der alle handler om det samme emne, nemlig forholdet mellem den store arbejdskraftressource, de frivillige udgør, og de velfærdsopgaver kommunerne prioriterer i de årlige budgetter.

For er de frivillige løsningen på de udfordringer den offentlige sektor står over for? Debatten viser, at holdningerne er delt. På den ene side er de økonomiske og demografiske udfordringer håndgribelige, men på den anden side er den frivillige sektor jo netop drevet af andet end økonomiske logikker.

Undersøgelsen i borgerpanelet giver et signalement af ”det frivillige Bornholm”: Der er mange frivillige på øen, og langt størstedelen er engageret inden for idrætten. Selv blandt de, der ikke i øjeblikket yder en frivillig indsats, er der motivation til at deltage. De frivillige løser mange opgaver, og det er primært praktisk arbejde og arbejde i bestyrelser og udvalg, der står på opgavelisten.

Undersøgelsen viser blandt andet også, at borgerpanelet er delt i spørgsmålet om samarbejde mellem de frivillige og det offentlige. Undersøgelsen viser dog, at der fx er en forholdsvis klar stillingtagen til pårørendes frivillige arbejde og plejeopgaver: Langt størstedelen af panelet mener ikke at pårørende i frivilligt regi skal løse opgaver, der har med personlig pleje og personlig husholdning at gøre. Dertil kommer, at det økonomiske aspekt af forholdet mellem det frivillige arbejde og den skattefinansierede offentlige service er uafklaret.

Rapporten indeholder også udvalgte citater samt en liste over konkrete ideer.

I forlængelse af undersøgelsens resultater kunne følgende emner med fordel drøftes i udvalget:

-         Konkret samarbejde mellem offentligt og frivilligt på udvalgets område

-         Frivilligt arbejde og kommunale kerneopgaver

-         Hvad kan Bornholms Regionskommune selv gøre på udvalgets område for at understøtte et større frivilligt engagement på Bornholm

-         Krav, forventning eller ønske om frivillighed – hvornår er det frivillige arbejde frivilligt?

-         Er der relevante ideer i rapporten, der kan udvikles på udvalgets område?

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 22. januar 2013

1.
Borgerpanel. Frivillighed. Undersøgelse 2, november 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 4. februar 2012 er fælles udvalgsmøde med Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om afgjorte ankesager i 2012

16.00.00K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden.

 

I perioden 1. januar til 31. december 2012 har Beskæftigelsesankenævnet afgjort 77 sager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket. I 54 sager er afgørelsen blevet stadfæstet, hvilket udgør 70,1 % af samtlige ankesager. 18 sager eller 23,3 % er blevet ændret, og 5 sager eller 6,5 % er blevet hjemvist.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet

fra 1. januar til 31. december 2012.

Stadfæstet

Ændret

Hjemvist

Bortfald/

afvisning

Sygedagpenge

40

16

1

 

Forsikrede

1

 

 

 

Revalidering

5

 

1

 

Fleksjob/ledighedsydelse

 

 

1

 

Befordring

 

 

 

 

Ophør med tilbud/hjælpemidler/

løntilskud/personlig-assistance

4

2

1

 

Særlig ydelse

 

 

 

 

Førtidspension

4

 

1

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Evaluering af dialogmøderne

00.15.00A00-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget afholdt den 6. november og 4. december 2012 dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercenteret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne var tilrettelagt emnemæssigt i forhold til en indholdsmæssig opdeling af beskæftigelsesindsatsen, og delvis i forhold til 2013-målene, således:

6. november uddannelse/arbejde, og herunder Akutpakke og Ungepakke, og 4. december Særlige indsats, Brug for alle, Førtidspensionsreform og Borgercenteret Ledighed & Integration.

 

Der foreligger en del bemærkninger fra medarbejderne til evaluering af dialogmøderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Udvalget er meget tilfreds med evalueringen.

Sagsfremstilling

Evaluerende bemærkninger fra medarbejderne i jobcentret og Borgercenteret:

 

-         Der er en god og afslappet tone under dialogmødet. Formen med at sidde så alle kan se hinanden fungerer godt. God tidsramme for mødet. Det er ikke for langt og ikke for kort.

 

-         Mindst én fra Beskæftigelsesudvalget skal være til stede og ikke fimse med sin tlf. eller iPad under dialogmødet. Det virker forstyrrende og uden interesse for dialogen.

 

-   Et godt og relevant møde. Vigtigt at der er interesse for at lytte til vores hverdag, og 

    hvordan vi i fællesskab kan arbejde videre med tingene.

 

-         Ved Dialog mødet fyldte Borgercenterets bekymringer i forhold til Digitalisering meget. Bekymringer i forhold til beskæringer i personale nu hvor mange funktioner overgår til udbetaling Danmark, fyldte også en del på mødet.

 

-         I forhold til jobcentrets proces med projekt Brug for alle og den nye FØP reform, synes jeg at de tilstedeværende politikere var meget lydhøre overfor de udfordringer vi oplever i den forbindelse. Der var en bred forståelse for det uhensigtsmæssige i, at ressourceforløbene først op startes, når alt andet har været forsøgt. Og en forståelse for at der vil komme flere borgere, som ikke kan blive afklaret til en førtidspension.

 

-         Det var godt at det blev nævnt, at vi skal være mere opmærksomme på at forberede virksomhederne på de nye regler om fleksjob. Tanken om fleksjob ambassadører virker tiltalende.

 

-         Det var alt i alt et godt møde.

Min egen oplevelse af dialogmøderne er godt afspejlet i mine medarbejderes evalueringer/indmeldinger!(ovenstående) Jeg føler mig heldig at være i en politisk styret organisation, der har et så lydhørt, forstående og interesseret udvalg. Dette bør også afspejles af udvalgsmedlemmernes adfærd under mødet, hvor det at arbejde aktivt f.eks. med Ipad eller telefon under dialogen kan opfattes som manglende interesse. Endelig bør dialogen afspejle det politiske ansvarsområde; dialogen ved mødet den 4. december fik en stor vægt på Borgercentrets udfordringer i forbindelse med opgaver, der overgår til Udbetaling Danmark, hvilket ikke er Beskæftigelsesudvalgets område… Det var lidt uheldigt.

Men alt i alt en god og konstruktiv dialog med interesserede, og forstående politikere!

-         Der godt kunne være mere dialog fra politikersiden.

 

 

-         Fint med opdeling over de to gange (emner), så der bliver mere taletid og en større relevans for den enkelte. Fint med den ekstra ½ time. Fint med bord opsætning. Ordstyreren taler for lavt.

 

-         Dialogmødet er en rigtig god idé og et godt udgangspunkt for at få en dialog med politikerne. Men vi savner lidt politikernes holdning og en udmelding fra dem – det er udelukkende jobcentret der holder oplæg om hvordan det går og hvilke udfordringer vi står i – og hovedsagligt teamlederne… Det er fint, da det også hører med, men vi savner politikernes holdning og kommentarer om hvor de gerne vil hen med vores indsats, deres forventninger, ønsker og spørgsmål. Der mangler dialogen – tovejsdialogen! En del af grunden til dette er også måden og strukturen, hvor vi sidder ret mange, og jo flere man er, jo sværere er det at føre en DIALOG. Ligeledes føler sagsbehandlerne at der er rigtig meget spildtid i forhold til at høre om f.eks. Borgercenterets indsatser og problemer, og sikkert den anden vej rundt…

 

Vores forslag er, at man på hver andet BU-møde havde et tema (evt. bare 30-45 min), hvor man drøftede de enkelte teams – både med repræsentanter fra de enkelte teams og hvor man samtidigt drøftede igangværende projekter indenfor området. På den måde kunne man rent faktisk få en DIALOG i gang, hvor både sagsbehandlere og politikere kunne blive hørt og som var meget mere aktuel…

 

-         Borgercenteret oplevede at der var lydhørhed fra udvalgets side på dialogmødet – det er rart, at der er plads til, at man kan komme med en opsummering på hvad der røre sig. Oplever også at det bliver modtaget, når der ytres ønske om, at udvalget bærer nogle problemstillinger videre, når der skal træffes beslutninger i KB – her tænkes specielt på vores appel om at man skal have for øje, at det koster mange medarbejderressourcer, at implementere de digitale løsninger…….besparelsen kommer ikke af sig selv!

 

Kunne dog godt ønske at der var en større gensidig dialog, da det godt kan opleves som ”enetale”, men ved også at tiden nok ikke er til det!

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

11

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Integrationsrådet planlægger arrangement om en inkluderende politik på arbejdsmarkedet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

22-01-2013

13

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2013:

Intet.