Referat
Beskæftigelsesudvalget
04-02-2013 kl. 15:00
Mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af formand for Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Status på ungeindsatsen
  åbent 4 Proces for budget 2014
  åbent 5 Den sociale Investeringsfond - kommissorium
  åbent 6 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 7 Oplæg til Handlingsplan 2013
  åbent 8 Koordination med andre politikområder
  åbent 9 Sager til orientering
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

1

 

 

Fraværende

Henry Schou Madsen og Carl Illsøe med afbud.

Martin Sten Jørgensen forlod mødet kl. 17.00 under pkt. 6.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kirstine Van Sabben ønskede at udsætte pkt. 2 indtil alle medlemmer var til stede.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af formand for Beskæftigelsesudvalget

00.22.02A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Grundet udvalgsformand Henry Schou Madsens sygemelding sker der i kommunalbestyrelsen en midlertidig rokering blandt visse udvalgsmedlemmer, der er valgt på Liste A.

 

Således indtræder et nyt medlem valgt på Liste A, genudpeget af valggruppen AVLO, i Beskæftigelsesudvalget i Henry Schou Madsens fraværsperiode.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller at der vælges formand.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:
Erik Lund Hansen blev valgt.

Kirstine van Sabben anbefaler at næstformanden varetager formandens opgaver under Henry Schou Madsens fravær.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:
Ungeopgørelsen eftersendes til medlemmerne.

Der orienteres om "Nye veje" i næste møde.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til Ungeopgørelse pr. 2. februar 2013 tilknyttes efterfølgende.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Proces for budget 2014

00.30.10Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i mødet den 23. januar 2013 godkendt budgetvejledningen for 2014: Budget 2014. Heri beskrives det politiske arbejde i budgetlægningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse, og fastlæggelse af Beskæftigelsesudvalgets aktiviteter i budgetprocessen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:
Tids- og procesplanen drøftet og godkendt. Temadrøftelser i forløbet planlægges. Dialogmøder afholdes i foråret 9. april og 7. maj, og i efteråret 5. november og 3. december.

Sagsfremstilling

I store træk vil arbejde med og processen for budget 2014 ligne tidligere års budgetarbejde. Til forskel fra sidste år, hvor udgangspunktet var budgetscreeningen fra BDO, begynder dette års budgetarbejde med en udmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget om rammer samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde.

Udmeldingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget følges op med et budgetseminar, hvor der vil være en drøftelse i kommunalbestyrelsen om, hvad den mere konkret betyder for udvalgenes arbejde i budgetprocessen.

De respektive udvalg bør som det første vedtage en proces for udvalgets budgetarbejde, der tager højde for de aktiviteter, opgaver og tidsfrister, som er beskrevet i ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”.

 

Udgangspunktet for budgetlægningen

Udgangspunktet for budgetlægningen er udover tidligere års budgetter også de visioner og mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget i Bornholms Udviklingsplan 2012. Hvis udviklingsplanen skal have betydning, må den indgå som et aktivt værktøj i den fremtidige planlægning – således også i budgetlægningen.

Der skal udarbejdes årlige handlingsplaner, som viser, hvordan Bornholms Regionskommune udmønter visionerne og målene i udviklingsplanen. Det er målet, at arbejdet med den årlige handlingsplan bliver en integreret del af budgetlægningen, da indholdet i de to arbejder for en stor dels vedkommende er sammenfaldende, og da integrationen vil være med til at fastholde opmærksomheden på de retninger, som er udpeget i udviklingsplanen.

 

Budgetseminarer

Der vil blive holdt tre budgetseminarer i budgetprocessen. Som noget nyt vil materialet til seminarerne være elektronisk og dermed ikke blive fremsendt på papir.

Det første budgetseminar holdes ultimo februar. Udgangspunktet vil være Bornholms Udviklingsplan, handlingsplanen for 2013 samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding om rammer, forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde.

Budgetseminar 2 holdes medio juni med udgangspunkt i udvalgenes oplæg til handlingsplan og i et administrativt oplæg til økonomiske prioriteringer for 2014, som forinden har været drøftet i udvalgene.

Budgetseminar 3 ultimo august er forbeholdt forhandlinger om budget 2014.

 

Statusmøder

Borgmesteren vil deltage i fagudvalgenes møder primo april for at få en status på det enkelte udvalgs budgetarbejde.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. maj deltager alle udvalgsformænd i et fællesmøde for at få et overblik over det samlede budgetarbejde indtil dato.

 

MED-hovedudvalget

MED-hovedudvalget har ønsket, at fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget lægges tættere på budgetseminar 1, og at mødet med kommunalbestyrelsen lægges umiddelbart før budgetseminar 3.

MED-hovedudvalgets ønske har været forsøgt imødekommet. Fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget ligger således 2 uger efter budgetseminar 1.

Mødet med kommunalbestyrelsen er dog lagt forud for det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni, da det er det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden budgetseminar 3.

 

Tids- og procesplan

Nedenfor følger tids- og procesplan for Beskæftigelsesudvalgets aktiviteter i budgetprocessen, der er præciseret således at der er taget højde for de aktiviteter, opgaver og tidsfrister, som er beskrevet i ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”.

 

 

 

Hvornår

Aktivitet

Materiale

4. februar

Beskæftigelsesudvalget vedtager budgetprocessen for udvalgets egne budgetdrøftelser samt (udkast til) tidsplan for afvikling af dialogmøder med virksomhederne

 

Den politiske budgetvejledning for 2014

26. februar

Budgetseminar 1

 

 

5. marts

Beskæftigelsesudvalget drøfter rammeudmeldingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1.

 

Beskæftigelsesudvalget drøfter mål og input til handleplan til 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomhederne.

 

Rammeudmelding fra ØKE

5. marts – 7. maj

Beskæftigelsesudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne

 

 

9. april

Beskæftigelsesudvalget drøfter en status på budgetarbejdet på udvalgets område.

 

Beskæftigelsesudvalget drøfter status på 2013 hvor det er relevant for budgetarbejdet.

 

Borgmesteren deltager i Beskæftigelsesudvalgets møde.

 

 

7. maj

Beskæftigelsesudvalget drøfter de oplæg til prioriteringsforslag, der er udarbejdet på udvalgets område.

 

Beskæftigelsesudvalget drøfter oplæg til mål og input til handleplan 2014.

 

Beskæftigelsesudvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31.3.2013, specielt med fokus på der områder, hvor det er relevant for budgetdrøftelserne.

 

Budgetopfølgning pr. 31.3.2012

22. maj

Udvalgsformændene deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalget møde med henblik på et samlet overblik over det samlede budgetarbejde.

 

 

4. juni

Beskæftigelsesudvalget s sidste drøftelse af budgetmaterialet på udvalgets område:

-          Prioriteringsforslag

-          Anlægsforslag

-          Takster

-          Mål og input til handleplan

 

Budgetmateriale

7. juni

Budgetmaterialet på udvalgets område fremsendes til Økonomi og Analyse

 

 

18. juni

Budgetseminar 2

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. februar 2013

1.
Budget 2014. Det politiske arbejde i budgetlægningen, 23. januar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Den sociale Investeringsfond - kommissorium

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for anvendelse af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Genoptages i næste møde.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Anbefales til behandling i fællesmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget ultimo januar/primo februar 2013, og til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget, den 4. februar 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommissoriet er tilføjet enkelte ændringer som følge af Beskæftigelsesudvalgets behandling i mødet den 4. december 2012.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. februar 2013

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond. 24. januar 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalget behandlede 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser den 6. november 2012 og ønskede et 2. udkast forelagt inden endelig vedtagelse. I 2. udkast er indarbejdet kommentarer og forslag fra fire fagudvalgs behandling. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog). 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser behandles i uge 6 af de fire fagudvalg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Beskæftigelsesudvalget

at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser drøftes

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser udsendes i åben høring

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·         udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·         være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord, der redegør for den overordnede politiske ambition og tre bilag, der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger.

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. februar 2013

1.
2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser (PDF)

2.
Forord (PDF)

3.
Bilag 1 Implementering (PDF)

4.
Bilag 2 Overblik og sammenhænge (PDF)

5.
Bilag 3 Indsatskatalog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Oplæg til Handlingsplan 2013

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

I 2012 blev der afholdt fire lokale borgerdialogmøder og ét ø-dækkende. De forslag som kom frem på møderne fra foreningen Vores Bornholm og borgere i øvrigt er behandlet og indgår i denne sagsfremstilling.

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.         indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.         afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.         helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Indstillingen anbefales, idet pkt. 2 i indstillingen anbefales for så vidt angår nr. 2-20.

Sagsfremstilling

I oplægget til handlingsplanen for 2013 (bilag 1) indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som er besluttet iværksat eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger primært fra kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

For en del af initiativerne i oplægget gælder, at konkretiseringen af selve opgaven først lige er begyndt og vil fortsætte ind i starten af 2013.

 

Ud over de initiativer, som er med i oplægget, foregår der mange ting i den daglige drift og udvikling, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål. Det vil dog være meget omfattende at beskrive alle disse ting. Det vigtige er, at der i den daglige drift arbejdes i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det kan de tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og fagudvalg være med til at sikre og holde fokus på. Her har virksomhederne mulighed for at fortælle fagudvalgene, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

 

Beskrivelserne i oplægget til handlingsplanen er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsfremstilling, politik, element i budgettet og lignende.

 

Forslag fra borgerdialogmøder i 2012

De forslag, som fremkom på borgerdialogmøderne i 2012, er blevet vurderet i områder og stabe, og er inddelt i fire kategorier:

·         Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·         Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·         Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·         Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

Som det fremgår af indstillingen, foreslår direktionen, at de forslag, som der allerede arbejdes med (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen, mens der tages konkret politisk stillingtagen til de enkelte forslag i bilag 3.

 

Den videre behandling af handlingsplanen for 2013

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oplæg til Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 4. februar 2012 er fælles udvalgsmøde med Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget fra kl. 16.15.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

10

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Taget til efterretning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-02-2013

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Intet.