Referat
Beskæftigelsesudvalget
05-03-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Temadrøftelse: Sammenlægning af UngePorten og Ungdommens Uddannelsesvejledning
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Budget 2014
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Fremrykket visitation
  åbent 6 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 7 Virksomhedsrettet indsats
  åbent 8 Koordination med andre politikområder
  åbent 9 Sager til orientering
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Temadrøftelse: Sammenlægning af UngePorten og Ungdommens Uddannelsesvejledning

15.00.10I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I udvalgsmødet den 4. december 2013 drøftede udvalget sammenlægningen af UngePorten og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udvalget besluttede at genoptage emnet i en temadrøftelse i udvalgsmødet den 5. marts 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fra UngePorten deltager Teamleder Gitte Hagelskjær Svart og en medarbejder, der vil give en orientering status og forløbet af sammenlægningen af UngePorten og Ungdommens Uddannelsesvejledning som en del af Jobcenter Bornholm, og generelt en status på ungeindsatsen.

 

Der vil blive givet statusopfølgning til udvalget om projektet om visitation i UngePorten, og orientering om nedlæggelse af/omstrukturering af indsatsen i projekt Nye Veje.

 

Der foreligger notat som baggrund for drøftelse af at fastholde egu-aktiviteten efter at der ikke i budget 2013 er afsat midler i en særlig egu-pulje.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. marts 2013

1.
Notat egu-elever (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

2

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget 2014

00.30.10Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget godkendte i mødet den 4. februar 2013 tids-og procesplanen for budget 2014.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter i sit møde den 28. februar 2013 udmeldingen af rammer, og beslutter fordelingen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Der arbejdes videre med budgetopfordringerne på udvalgets område med udgangspunkt i den aktive linje, og i et tværsektorielt perspektiv. Der arbejdes sideløbende med mål og input til handleplan 2014, herunder ministermålene i forhold til Beskæftigelsesplan 2014.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:
Ungeopgørelsen eftersendes til medlemmerne.

Der orienteres om "Nye veje" i næste møde.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til Ungeopgørelse pr. 2. marts 2013 tilknyttes efterfølgende.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. marts 2013

1.
udviklingen i unge på offentlig forsørgelse pr. 28. februar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fremrykket visitation

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der

modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde.

 

I mødet den 6. november 2012 godkendte udvalget en videreførelse i 2013 inden for samme bevillingsramme.

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats.

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Pr. 1. juni 2012 blev denne indsats inkluderet i fastholdelse/forebyggelse, grundet en lang række sammenfald i opgaver, indsats og fokus. Samtidigt vil indsatsen blive udvidet til også at omfatte lønmodtagerne; dvs. en fremrykket visitation/screening af samtlige sager. Indsatsen vil blive opnormeret via intern forflytning af ressourcer, således at den fremover vil blive fordelt på min. 3 personer.

 

Medio September 2012, har 561 personer været i berøring med den fremrykkede indsats. Af disse er 326 allerede raskmeldte, og for ca. 36 % vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 64 % af sagerne er grundet indsatsen, at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 38 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. marts 2013

1.
Notat af 28. februar 2013 om fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

Grundet en sammenlægning af den fremrykkede visitation med fastholdelse/forebyggelse, er indsatsen blevet opnormeret med 2 personer fra sygedagpengegruppen, således at den fremover vil bestå af 5 personer.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses- og forebyggelsesopga-verne, der nu varetages uden særlig projektbevilling.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold. Indsatsen har resulteret i en besparelse på over 0,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. marts 2013

1.
Notat af 28. februar 2013 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Virksomhedsrettet indsats

15.00.00P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Som beskrevet i Beskæftigelsesplan 2013 er Jobcenter Bornholm strategi, at styrke virksomhedssamarbejdet og øge professionaliseringen ved et øget ledelsesfokus, bedre planlægning og styring af den samlede virksomhedskontakt og arbejde på en tættere kontakt med Bornholmske virksomheder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Jobcenter Bornholms strategi er at sikre et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.  Herudover ønsker Jobcenter Bornholm at styrke indsatsen for at opkvalificere de ledige til de opgaver, der efterspørges af virksomhederne. Dette rette match skal skabes ved at styrke samarbejdet og kursusudbuddet mellem Jobcenter Bornholm og uddannelsesinstitutionerne på Bornholm.

Jobcentret skal fortsætte med at levere en professionel beskæftigelsesindsats, og skal også
i løbet af 2013 forsøge på, at gøre denne endnu bedre, ved at have en endnu tættere kontakt til de bornholmske virksomheder, for derved at forsøge at sikre så mange som muligt af de ledige en indgang til et job, gerne via jobrotation, praktikker eller løntilskud.

Indsatsområderne er virksomhedspanel, branchekontakt, virksomhedskontakt og virksomhedsaftaler.

Jobcentret anvendte i 2011 ca. 25 % af bornholmske virksomheder som samarbejdspartnere i den virksomhedsrettede aktivering. I 2013 vil jobcentret øge anvendelsesprocenten til 35 %.

 

I denne forbindelse er der i samarbejde med Marselisborg – udvikling – kompetence – viden gennemført en undersøgelse af virksomhedernes behov for kompetence. Undersøgelsen udbygges med en liste over de konkrete virksomheder der giver udtryk for at de skal rekruttere inden for den kommende tid.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. marts 2013

1.
Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm. Februar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Drøftet status på den tværgående koordination i BRK.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a.       Kontanthjælpsreformen

b.      Vækstplan DK

c.       KL-undersøgelse om en effektivbeskæftigelsesindsats for udsatte borgere

d.      Konference om beskæftigelsespolitiske perspektiver for Østdanmark i 2013 og 2014,

8. april kl. 9.30 – 13.30 i Øksnehallen

e.       Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. marts 2013

1.
Alle kan gøre nytte - udspil til en kontanthjælpsreform,. Februar 2013 (PDF)

2.
Vækstplan DK. stærke virksomheder, flere job (PDF)

3.
En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere, februar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

10

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

11

 

vem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-03-2013

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Intet.