Referat
Beskæftigelsesudvalget
09-04-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 28. februar 2013
  åbent 3 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Beskæftigelsesudvalgets område
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Budget 2014
  åbent 6 Beskæftigelsesplan 2014
  åbent 7 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 8 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 9 Status på ledighedslængde - personer med risiko for at miste dagpengeretten - opfølgning
  åbent 10 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 11 Koordination med andre politikområder
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fokusopfølgning pr. 28. februar 2013

00.01.00Ø00-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 28. februar 2013.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 28. februar 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Fokusopfølgning pr. 28. feberuar 2013. Overførselsområdet (PDF)

2.
Fokusopfølgning pr. 28. februar 2013. Sygefravær (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Beskæftigelsesudvalgets område

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedr. drift på Beskæftigelsesudvalgets områder opgjort i henhold til gældende regler for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på 4,9 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. indstilles overført til 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der overføres 4.673.000 kr. til 2013 som anført i bilag 1 kolonne 6.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 vedr. drift er opgjort efter de regler for budgetoverførsler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012. 

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar 2013 besluttet at videreføre proceduren fra 2012, hvorefter alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2013, idet ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 4,9 mio. kr. på den overførbare bevilling.

 

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering

Jobcentret anmoder om at overføre overskud ud over 5 pct. med 1.917.000 kr., dels vedrørende flexpuljen som er disponeret i efterfølgende år, og dels vedrørende et tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til akutpakke til anvendelse i 2013.

Økonomiske konsekvenser

På Beskæftigelsesudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 4,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 2,8 mio. kr. til 2013.

 

Når der tages højde for virksomhedernes anmodninger om overførsel af yderligere overskud, udgør den samlede budgetoverførsel fra 2012 til 2013 i alt 4,7 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

Overskud, der ikke overføres til 2013, udgør samlet set 0,2 mio. kr. (bilag 1, kolonne 7).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

 

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje er fortsat i 2013, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning. Opgørelsen eftersendes.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til Ungeopgørelse pr. 6. april 2013 tilknyttes efterfølgende.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budget 2014

00.30.10Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

 

Resumé

Beskæftigelsesudvalget godkendte i mødet den 4. februar 2013 tids-og procesplanen for budget 2014.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter i sit møde den 28. februar 2013 udmeldingen af rammer, og beslutter fordelingen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2013:

Der arbejdes videre med budgetopfordringerne på udvalgets område med udgangspunkt i den aktive linje, og i et tværsektorielt perspektiv. Der arbejdes sideløbende med mål og input til handleplan 2014, herunder ministermålene i forhold til Beskæftigelsesplan 2014.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2013, at udvalget ikke ønsker at udmelde rammer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i sit møde den 13. marts 2013 justering af budgetprocessen som konsekvens heraf:

 

Som udgangspunkt gælder budgetvejledningen og de opgaver og tidsfristen, som er beskrevet heri stadig, bortset fra at der ikke kommer en rammeudmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Det betyder, at udvalgene skal drøfte besparelsesforslag på baggrund af den samlede økonomiske udfordring, som kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for på budgetseminar 1.

 

Der bliver således ikke meldt ud, hvor stort et beløb det enkelte udvalg skal finde i besparelse. Administrativt bliver der udarbejdet et besparelseskatalog, som løbende vil blive forelagt udvalgene til drøftelse.

 

Det anbefales, at besparelsesforslag i forhold til administrationen (konto 6) håndteres samlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, og at besparelsesforslag på bygninger, der er overgået til Facility Management under BRK Ejendomsservice ligeledes varetages samlet af Teknik- og Miljøudvalget.

 

Borgmesteren vil deltage i udvalgenes budgetbehandling på møderne i maj for at få en status på budgetarbejdet. På baggrund af disse møder vil Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde i maj vurdere behovet for at udmelde rammer. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på det tidspunkt, kan medfører, at det bliver nødvendigt med ekstraordinære udvalgsmøder inden budgetmaterialet skal fremsendes til Økonomi- og Analyse den 7. juni 2013.

 

 

I udvalgsmødet drøftes en status på budgetarbejdet på udvalgets område, og status på budget 2013 hvor det er relevant for budgetarbejdet.

 

Endvidere drøftes mål og input til handleplan 2014 og Beskæftigelsesplan 2014 i forbindelse med dialogmøderne med virksomhederne.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Beskæftigelsesplan 2014

15.00.15P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2013 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning, og til en indledende drøftelse af mål og indsatsområder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2014, og har valgt at fastholde de samme mål fra 2013.

 

1.     mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs kompetencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

    Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2014.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2014.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos LBR senest den 1. juli, og godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 10. oktober 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2014. Beskæftigelsesministeriet 1. marts 2013 (PDF)

2.
Notat. Beskæftigelsesministerens forslag til beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2014 (PDF)

3.
Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014, januar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år  

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreførtes i 2012.

 

Opgørelsen 20. marts 2013 viser, at 408 personer indtil udgangen af 2012 har været omfattet af den tidlige og aktive indsats (seneste hold startet 20. september 2012). På grund af beredskab vedrørende akutpakke mm. startede ikke flere hold op i 2012.

 

Af deltagerne er 256 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til knap 63 %. Af de 256 er de 234 kommet i job og de 22 i ordinær uddannelse.

Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 12,1 uge.

 

62 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit 5,1 uge, og 26 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit 16,2 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Notat af 20. marts 2013 om opfølgning på projekt "Hurtig i Gang" (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.  

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

I mødet den 8. maj 2012 bevilgede udvalget kr. 508.000 til forlængelse af projektet året ud, og til konsulentstøtte, samt udvidelse af den særlige flekspulje med 10 personer med op til kr. 1.460.000.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 31. oktober 2012 er at der er afsluttet 43 sager til fleksjob, revalidering eller pension 2 mdr. før i forhold til normal sagsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Med 43 sager afsluttet pr. 31. oktober 2012 giver det en besparelse på kr. 32.000 indtil videre.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Notat af 2. april 2013 om afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Status på ledighedslængde - personer med risiko for at miste dagpengeretten - opfølgning  

15.01.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Emnet har været på dagsordenen for samtlige LBR-møder i siden februar 2012, og der ønskes fortsat opfølgning med konkrete tal møderne.

 

Jobcentret har opgjort antallet af Udfaldstruede, personer omfattet af akutpakken m.m.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller til drøftelse.

Det lokale Beskæftigelsesrådsmøde den 18. december 2012:

Fortsat fokus og opfølgning på næste møde.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2013:

Det forventes at der foreligger konkrete oplysninger fra LO’s A-kasseudvalg til næste møde.

Det henstilles at akutjob opslås målrettet i forhold til kvalitet fremfor kvantitet.

Der opfordres til oprettelse af flere akutjob især inden for det private arbejdsmarked på Bornholm.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 26. marts 2013:

Fortsat fokus på opfølgning på næste møde. LBR opfordrer til at Beskæftigelsesudvalget overvejer et initiativ med henvendelse til Erhvervsrådet/BCB.

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Der forberedes en fælles henvendelse fra Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

En opgørelse pr. 6. december 2012 viser at 307 personer er omfattet af akutpakken. Det er ikke det samme som det antal, der vil blive udfaldstruet fra 30/12.

 

De 307 personer omfattet af akutpakken fordeler sig således på a-kasser og alder. A-kasser med meget få personer slået sammen:

A-kasse

I alt

< 50

50-54 år

55-59 år

60-64 år

ASE

19

12

1

3

3

FOA

14

9

1

2

2

FTF

17

4

3

8

2

3F

113

57

19

31

6

HK

32

19

3

9

1

Kristelig

35

20

6

7

2

Min a-kasse

10

7

2

1

0

Metal

8

3

2

3

0

Byggefagene

8

4

2

1

1

Øvrige

51

21

7

21

2

I alt

307

156

46

86

19

 

En anden opgørelse er det antal personer, som p.t. er indberettet med udfald af dagpengeretten.

 

I alt 260 personer er omfattet (søgning i OPERA 7/12 2012) i perioden 30/12 2012 - 30/6 2013. En hel del vil have haft 4 år på dagpenge allerede, og kan derfor ikke gøre brug af uddannelsesmulighederne.

 

Vi kan ikke søge på a-kasse forhold m.m., men månedligt er tallene:

 

Januar:   66

Februar: 34

Marts:    49

April:      29

Maj:       43

Juni:      19

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

29. januar 2013:

En opgørelse af pr. 9. januar 2013 viser at 328 personer er omfattet af akutpakken, heraf har 276 eller 84,1 % været i kontakt med jobcentret. Af samtlige personer har 99 eller 30,2 % fået en personlig jobformidler. Andelen af afmeldte personer 24,8 %.

 

Antal opslåede akutjob i perioden fra 20. oktober 2012 til 9. januar 2013 er i alt 39.

 

Det forventes at der til mødet foreligger konkrete oplysninger fra LO’s A-kasseudvalg.

 

26. marts 2013:

Der foreligger ikke nye opgørelser ved dagsordenens udsendelse, men det må formodes at der senest til mødet foreligger opgørelser fra både LO’s A-kasseudvalg og Jobcenter Bornholm.

 

 

9. april 2013:

LBR opfordrede i mødet den 26. marts 2013 til at Beskæftigelsesudvalget overvejer et initiativ med henvendelse til Erhvervsrådet  /BCB.

 

I LBR-mødet blev uddelt 2 bilag:

Analyse af ledige omfattet af akutpakken pr. 20. marts 2013 og status pr. 25. marts 2013 fra LO’s A-kasseudvalg over medlemmer der har mistet/mister dagpengeretten.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Det regionale Beskæftigelsesråds brev af 27. februar til borgmestrene i Østdanmark (PDF)

2.
Udkast til brev til Erhvervsrådet (DOC)

3.
Luk op for nye jobmuligheder (PDF)

4.
Analyse af ledige omfattet af akutpakken pr. 20. marts 2013 (PDF)

5.
Status pr. 25. marts 2013 fra LO's A-kasseudvalg over medlemmer der har mistet/mister dagpengeretten (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.02A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen med følgende opdeling:

 

9. april: Virksomhedsindsatsen bredt. A-team. Borgercenteret.

 

7. maj: Ungeindsatsen. Kontanthjælpsreformen mv. Sygedagpenge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Godt dialogmøde.

Sagsfremstilling

Dagsordenen til dialogmøderne vil omfatte en drøftelse inden for disse rammer:

1.      Virksomheden giver en kort status på 2012 hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2013

2.      Op- og nedprioriteringer til budgetforslag 2014

3.      Oplæg til mål for 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a.  Det lokale Beskæftigelsesråd

b.  Opgørelse over ikke-vestlig herkomst

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Overblik ikke-vestlig herkomst (XML)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

13

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Integrationsrådet forbereder temamøde om integration på arbejdsmarkedet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

15

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Orientering om afgjorte ankesager i 2012.