Referat
Beskæftigelsesudvalget
07-05-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 30. april 2013
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Beskæftigelsesudvalget
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Budget 2014
  åbent 6 Oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 7 Resultatrevision 2012
  åbent 8 Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar
  åbent 9 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 10 Koordination med andre politikområder
  åbent 11 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe med afbud.

Martin Sten Jørgensen med afbud indtil han mødte kl. 15.45 til pkt. 6

 

Bemærkninger til dagsordenen

Mødet begyndte kl. 15.15 efter dialogmødet.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fokusopfølgning pr. 30. april 2013

00.01.00Ø00-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. april 2013.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. april 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget drøftede udviklingen i den skærpede indsats på sygedagpengeområdet, herunder med opmærksomhed på at sikre jobcentrets læring af omgjorte og hjemviste sager fra Beskæftigelsesankenævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til fokusopfølgningerne tilknyttes efterfølgene.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Fokusopfølgning pr. 30. april 2013. Overførselsområdet (PDF)

2.
Fopkusopfølgning pr. 30. april 2013. Sygefravær (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetopfølgning 31. marts 2013, Beskæftigelsesudvalget

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 4,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug 2,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (ikke-overførbar bevilling), som formelt er placeret under Socialudvalget, men har sammenhæng til Beskæftigelsesudvalget områder, forventer samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2013.

De største udfordringer på politikområdet:

•    se politikområde 7

politikområde 07 Beskæftigelse og aktivering forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud 3,6 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet

·        Tilretning af budget i forhold til fleks- og førtidspensionsreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2013

 

politikområde 08 Forsørgelsesydelser forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 1,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 0,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet

·        se politikområde 7

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Beskæftigelsesudvalget områder viser pr. 31. marts et samlet merforbrug 2,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Merforbruget i 2013 kan finansieres af indstillet overført overskud 2012 på 4,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 2,5 mio. kr.

 

Der er fra 2012 indstillet overført et samlet overskud på 4,7 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. marts 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Instillet overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

07 Beskæftigelse og aktivering

-1.361

-1.513

3.551

2.190

-1.513

08 Forsørgelsesydelser

-778

-947

1.111

333

-947

Beskæftigelsesudvalget

-2.139

-2.460

4.662

2.523

-2.460

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
BU, driftopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

 

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje er fortsat i 2013, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

 

Der foreligger en opdatering af tidligere analyser i 2010 og 2011 over sammenhængen mellem uddannelse og forsørgelse blandt unge i Østdanmark. Hertil kommer et kommunebilag med opgørelser for Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til Ungeopgørelse pr. 4. maj 2013 tilknyttes efterfølgende.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Unge uden uddannelse- analyse af afgangsmønskte, april 2013. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland/Rambøll (PDF)

2.
Unge uden uddannelse -analyse af afgangsmønstre. Bornholms Kopmmune, april 2013. Beskæftigelsesregion en/Rambøll (DOCX)

3.
Ungeopgørelse pr. 6. maj 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budget 2014

00.30.10Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Fortsat drøftelse af Beskæftigelsesudvalgets bidrag til budget 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at udvalget orienteres om og drøfter det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget og mål for 2014 inden for Beskæftigelsesudvalgets område er igangsat i henhold til budgetvejledningen for budget 2014.

I mødet vil der blive givet en status på det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog, idet det endelig katalog på udvalgets område vil blive forelagt til udvalgets drøftelse på mødet i juni.

Det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Budgetbidraget skal afleveres til Økonomi- og Analyse den 7. juni 2013.

På Budgetseminar 2, der afholdes den 18. juni, drøftes kommunens samlede økonomiske situation i 2014, samt hvilke forslag der kan gå videre i processen.

På budgetseminar 3 den 26.-27. august drøftes den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer. 

Den 19. september har Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2014, mens 2. behandling er fastsat til den 10. oktober.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Som beskrevet i budgetvejledningen for 2014 er arbejdet med handlingsplanen for 2014 en integreret del af budgetprocessen. Denne integration skal sikre balancen i 2014 mellem visionerne i Bornholms Udviklingsplan, mål og den økonomiske virkelighed.

Til denne sagsfremstilling er der udarbejdet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 til drøftelse i alle udvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 drøftes.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et samlet administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014. Målene præsenteres i første omgang uden økonomi, da der endnu ikke er beregnet økonomi for alle målene.

På udvalgenes møder i juni vil det endelig oplæg blive fremlagt, og det indgår herefter i materialet til budgetseminar 2 den 18. juni.

Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar. Her blev det tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for.

Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation.

I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter.

Oplægget ønskes drøftet i alle udvalg, og det er muligt for udvalgene at komme forslag og bemærkninger til oplægget.

 

Den videre proces

Hvis udvalgenes indledende drøftelser af måloplægget giver anledning til justeringer af oplægget, vil det blive tilrettet og forelagt udvalgene igen på møderne primo juni.

Derefter bliver måloplægget en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

Endelig vil mål og handlingsplan blive en del af borgmesterens forslag og af budgetforhandlingerne på budgetseminar 3.

 

Oversigt over 2014-mål i oplægget vedlagt som bilag:

Nr.

Berørte udvalg

Overskrift

1

BSU

Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur

2

BSU

Fælles børn – fælles ansvar. Serviceområderne fastlægger samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm

3

BSU

Inklusion gennem at arbejde for det almene i det specialiserede og omvendt

4

SU

I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm

5

SU, FKFU

Udvikle det nære Sundhedsvæsen

6

TMU, BSU, SU

Indføre energiledelse i BRK. Sikre en bred forankring blandt kommunens energiansvarlige for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen

7

TMU, BSU, SU

10 % lavere energiforbrug i 2015

8

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Eksterne finansieringskilder, herunder EU + nationale, til brug for både udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune

9

ØKE

Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device).

10

ØKE, TMU

Fiberforbindelse til borgere på Bornholm

11

ØKE, TMU

Mobildækning til hele Bornholm

12

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK

13

ØKE, BSU, SU, BU, FKFU

Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling.

14

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Højere kvalitet på færre lokationer.

15

SU, BU

At implementering af forløbsprogrammet for lænde/ryg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid

16

BU, BSU, SU

”Uddannelsesgaranti”. Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm.

17

ØKE, BU, TMU

Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed.

18

BU, BSU, SU, ØKE

Fleks- og førtidspensionsreform. Målet er

-   at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende.

-   at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af  borgere som må overgå til førtidspension.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgenes juni-møder vil der være en økonomisk vurdering for hvert af målene, som skal indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Resultatrevision 2012

15.00.15K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2012 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·        Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, tilgang permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hertil kommer lokale mål vedrørende sygedagpenge og fleks- og ledighedsydelse.

·        De enkelte forsørgelsesgrupper

·        Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·        Besparelsespotentiale

·        Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

·        Senest den 17. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·        Senest den 25. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·        Senest den 1. maj sendes resultatrevisionen i høring hos LBR

·        Senest den 21. maj modtager kommunen LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·        Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·        Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Resultatrevision 212 (DOC)

2.
Opfølgning på tillæg til Beskæftigelsesplan 2011. Indsatsen for langtidsledighedstruede., april 2013 (DOC)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 7. juni 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                          

Resumé

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i november 2012 og februar 2013 behandlet udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog).

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede indsatser har været i åben høring, og der er modtaget 20 høringssvar

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til udvalget

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at politik for de specialiserede sociale indsatser godkendes uden ændringer, og at forslag fra høringssvarene inddrages, når politikken skal udmøntes.

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Godkendt at politikken sendes i høring og at bilagene medsendes som baggrundsmateriale samt at bilag 3's overskrift ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·       udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·       være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord der redegør for den overordnede politiske ambition, og tre bilag der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger. 

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede sociale indsatser har været i åben høring i perioden 1. marts til 7. april 2013. Administrationen har modtaget høringssvar fra i alt 19 virksomheder, bestyrelser, råd og organisationer.

I høringssvarene udtrykkes en generel tilfredshed med politikken og de valgte fokuspunkter: ”borgeren i centrum”, ”helhedstænkning” og ”samarbejde”. Også de ledsagende bilag får positive ord med på vejen, idet de er med til at beskrive, hvordan politikken tænkes implementeret i organisationen, og hvilke roller og ansvar de enkelte aktører har i den forbindelse.

I mange høringssvar ses der frem til, at politikken bliver implementeret i organisationen, og til det kommende samarbejde mellem aktørerne. Fra fleres side gives der desuden udtryk for en positiv forventning om at blive inddraget aktivt i implementeringsprocessen.

I nogle svar udtrykkes en vis bekymring for, om det nu også bliver muligt at afsætte de nødvendige ressourcer til politikkens udmøntning.

Endelig indeholder flere af svarene konkrete forslag til elementer, der vil kunne indgå i implementeringsprocessen.

De indkomne svar giver ikke anledning til at ændre i formuleringen af politikken for de specialiserede sociale indsatser. De mange konstruktive forslag i høringssvarene vil derimod kunne indgå i udmøntningen af politikken, herunder i tilrettelæggelsen af den samlede implementeringsproces.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Bilag 1 - Høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.02A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen med følgende opdeling:

 

9. april: Virksomhedsindsatsen bredt. A-team. Borgercenteret.

 

7. maj: Ungeindsatsen. Kontanthjælpsreformen mv. Sygedagpenge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Godt dialogmøde.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Godt dialogmøde.

Sagsfremstilling

Dagsordenen til dialogmøderne vil omfatte en drøftelse inden for disse rammer:

1.    Virksomheden giver en kort status på 2012 hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2013

2.    Op- og nedprioriteringer til budgetforslag 2014

3.    Oplæg til mål for 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

På mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2013 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Indsatsen i 2012

I 2012 blev der fokuseret på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl.

Borgercenteret arbejder løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

 

 

 

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

Pr. 31.december 2012 har Borgercenteret modtaget i alt 62 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser. Anmeldelserne er fordelt på uoplyst samliv, tvivlsom folkeregistertilmelding, sort arbejde, ophold i udlandet og dobbeltforsørgelse.

45 sager er afsluttet.

Ud af de 45 sager, har 8 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 17 sager med tilbagebetalingskrav, 3 sager uden offentlige ydelser er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat.

 

Undersøgelse hos politiet.

Pr. 31. december 2012 ligger der 7 sager hos politiet til nærmere undersøgelse for eventuelt socialt bedrageri.

 

Fairplay aktionen i 2012 gav anledning til at der i 2 sager blev videregivet oplysning til andre kommuner til nærmere kontrol i forhold til udbetaling af overførselsindkomster. 4 sager gav anledning til nærmere undersøgelse her i kommunen. 1 sag gav anledning til omregning i social pension med efterfølgende tilbagebetalingskrav og omregning. 2 sager gav anledning til opfølgning i forhold til kontanthjælp.

 

Udover dette samarbejde, har Borgercenteret foretaget virksomhedsbesøg i 4 virksomheder, hvor der var mistanke om mulig snyd med sygedagpenge – disse virksomhedsbesøg har været foretaget sammen med Skat.

 

Indsats i 2013

Udbetaling Danmark har overtaget den objektive sagsbehandling og udbetaling af barsels dagpenge – boligstøtte – børne/familieydelser og pensioner. Fremtidige anmeldelser angående disse udbetalinger, skal behandles og afgøres hos Udbetaling Danmark, men kommunen skal bistå ved indhentelse af oplysninger i sagen, herunder med partshøringer.

Indsatsen fra Borgercenteret forventes derfor at blive med fokus på kontanthjælp/dobbeltforsørgelse, sygedagpenge til selvstændige og ansatte, samt tvivlsom folkeregistertilmelding. Der vil fortsat også være fokus på økonomisk friplads i daginstitutioner og fritidsordninger.

Indtil dato har HOS gruppen sammen med folkeregisteret arbejdet med 10 folkeregistersager. Ud af disse 10 sager har 1 sag givet anledning til fremtidig besparelse, og 2 sager med tilbagebetalingskrav.

 

Undersøgelse hos politiet.

Der er indtil d.d. indsendt 3 yderligere sager til politiet til nærmere undersøgelse for eventuelt socialt bedrageri.

 

Borgercenteret har sammen med skat foretaget 2 virksomhedsbesøg, hvor der var mistanke om evt. snyd med sygedagpenge.

 

 

Øvrig indsats

Borgercenteret forventer ligesom tidligere år at deltage i Fairplay aktion sammen med Skattecenter Bornholm og Fødevarestyrelsen. Samarbejdet med Skattecenter Bornholm er godt, og det giver et godt udgangspunkt for behandling af de sager, der kan have berøring med både skat og kommune.

Økonomiske konsekvenser

Pr. 31. december 2012 udgør den samlede besparelse kr. 1.609.348,50 fordelt på fremtidig besparelse med kr. 444.734,00 samt tilbagebetalingskrav med kr. 1.164.614,50.

 

Pr. 30. april 2013 udgør den samlede besparelse kr. 480.048,00, fordelt på fremtidig besparelse med kr. 42.024,00 samt tilbagebetalingskrav med kr. 438.024,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

Reform af kontanthjælpssystemet

Hovedelementer i aftalen er:

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job, 18. april 2013 (PDF)

2.
Faktaar.. Ungeindsats til unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse (PDF)

3.
Faktaark. Uddannelseshjælptil unge uden uddannelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

13

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Workshop om bedre inklusion på arbejdsmarkedet 15. maj.

Det oplystes at BRK har fået positivt tilsagn om at være kommet med i KL’s partnerskab om beskæftigelsesindsatsen med forløb af fase 1 frem til kommunalvalget i efteråret.

Beskæftigelsesudvalget tager Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning om at deltage i Partnerskabsaftale om beskæftigelsesindsatsen i KL-regi til efterretning.

Martin Sten Jørgensen finder Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning særdeles beklagelig og overraskende.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-05-2013

15

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Intet.