Referat
Beskæftigelsesudvalget
04-06-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tema: Evaluering og progressionsmåling
  åbent 3 Tema: Den strategiske virksomhedskontakt
  åbent 4 Fokusopfølgning pr. 31. maj 2013
  åbent 5 Status på ungeindsatsen
  åbent 6 Budget 2014 - Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag
  åbent 7 Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 8 Resultatrevision 2012
  åbent 9 Beskæftigelsesplan 2014
  åbent 10 Pulje til egu-elever
  åbent 11 Evaluering af dialogmøderne med virksomhederne
  åbent 12 Koordination med andre politikområder
  åbent 13 Sager til orientering
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Tema: Evaluering og progressionsmåling

15.20.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

Præsentation af indførelsen af progressionsmålinger i Jobcenter Bornholm/CAK. Jobcentret har udviklet et til at måle progression for borgere i tilbud under CAK. Progressionsmålinger skaber fokus på sammenhæng mellem aktiviteter og resultater, og er dermed medvirkende til at sikre en effektiv indsats.

 

Konsulent Bo Rosendal Jobcenter, Bornholm/CAK, præsenterer progressionsmålingsværktøjet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til orientering.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tema: Den strategiske virksomhedskontakt

15.21.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

Som beskrevet i Beskæftigelsesplan 2013 er Jobcenter Bornholm strategi, at styrke virksomhedssamarbejdet og øge professionaliseringen ved et øget ledelsesfokus, bedre planlægning og styring af den samlede virksomhedskontakt og arbejde på en tættere kontakt med Bornholmske virksomheder.

 

Oplæg om initiativerne vedrørende den strategiske virksomhedskontakt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til orientering.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Jobcenter Bornholms strategi er at sikre et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.  Herudover ønsker Jobcenter Bornholm at styrke indsatsen for at opkvalificere de ledige fra ufaglært til faglært i forhold til de opgaver, der efterspørges af virksomhederne.

 

Dette rette match skal skabes også ved at styrke samarbejdet og kursusudbuddet mellem Jobcenter Bornholm og uddannelsesinstitutionerne på Bornholm. Det skal sikres at Campus Bornholm får udbudt de relevante kurser til rette tidspunkt med optimeret deltagerantal.

 

Jobkonsulenterne skal opkvalificeres, og jobcentret skal fortsætte med at levere en professionel beskæftigelsesindsats.

 
I løbet af 2013 skal der forsøge på, at gøre denne indsats endnu bedre, ved at have en endnu tættere kontakt til de bornholmske virksomheder, for derved at forsøge at sikre så mange som muligt af de ledige en indgang til et job, gerne via jobrotation, praktikker eller løntilskud.

Indsatsområderne er virksomhedspanel, branchekontakt, virksomhedskontakt og virksomhedsaftaler.

Jobcentret anvendte i 2011 ca. 25 % af bornholmske virksomheder som samarbejdspartnere i

den virksomhedsrettede aktivering. I 2013 vil jobcentret øge anvendelsesprocenten til 35 %.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Fokusopfølgning pr. 31. maj 2013

00.01.00Ø00-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. maj 2013.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. maj 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Eftersendes til udvalget i næste uge.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til fokusopfølgningerne tilknyttes efterfølgende

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje er fortsat i 2013, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning. Situationen for unge ikke arbejdsmarkedsparate på kontanthjælp drøftet, og drøftes videre med Socialudvalget på kommende fællesmøde.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

 

Der foreligger en opdatering af tidligere analyser i 2010 og 2011 over sammenhængen mellem uddannelse og forsørgelse blandt unge i Østdanmark. Hertil kommer et kommunebilag med opgørelser for Bornholms Regionskommune.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Link til Ungeopgørelse pr. 1. juni 2013 tilknyttes efterfølgende.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2013

1.
Ungeopgørelse pr. 3. juni 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budget 2014 - Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag

00.30.10Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget

Resumé

Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag for 2014 er udarbejdet i henhold til budgetvejledningen for 2014 samt retningslinjer fra direktionen. Udvalgets budgetbidrag indgår i de fælles budgetdrøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 den 18. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at budgetbidraget for 2014 godkendes og afleveres til Økonomi og Analyse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Drøftet. Kirstine van Sabben, Lotte Helms og Carl Ilsøe finder processen for budget 2014 besynderlig, og kan ikke medvirke til at fremsende det administrative forslag som udvalgets budgetbidrag. Martin Sten Jørgensen finder ikke den administrative del af budgetprocessen vedrørende budgetbidraget optimal, og kan ikke medvirke til at fremsende det administrative forslag som udvalgets budgetbidrag.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag for 2014 indeholder følgende:

·        Politikområdebeskrivelser for politikområderne 7 og 8

·        7 nedprioriteringsforslag

 

Nedprioriteringsforslagene indgår i et samlet katalog over besparelsesmuligheder forberedt af administrationen med nedprioriteringsforslag på i alt 100 mio. kr. Sparekataloget drøftes i udvalget, hvor der i mødet gives en status på det administrative arbejde med udarbejdelse af sparekataloget. Direktionen udarbejder det endelige sparekatalog.

 

Oplæg til mål og handlingsplan for 2014 behandles under pkt. 7 som en særskilt sag på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Budgetbidraget indeholder udvalgets oplæg til budgetseminar 2. I sparekataloget indgår nedprioriteringsforslag på Beskæftigelsesudvalgets område for 5,4 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2013

1.
Politikområdebeskrivelse for politikområde 7 (DOCX)

2.
Politikområdebeskrivelse for politikområde 8 (DOCX)

3.
Nedprioriteringsforslag (PDF)

4.
Administrativt sparekatalog 30. maj 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Alle udvalg har behandlet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 på møderne i maj. I første omgang blev målene præsenteret uden økonomi.

På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget, ligesom økonomien i det enkelte mål er vurderet.

Det er derfor det endelige administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 som forelægges udvalgene med denne sagsfremstilling. Oplægget vil indgå som materiale til budgetseminar 2 den 18. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i maj drøftet et oplæg til mål og handlingsplan for 2014. På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget. Samtidig er økonomien i det enkelte mål vurderet.

Nogle mål vurderes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme, mens andre mål forudsætter, at der afsættes særskilt økonomi til området for at kunne nå målet, jf. bilaget.

 

Måloplægget vil være en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under det enkelte mål i bilaget og vil indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Resultatrevision 2012

15.00.15K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

8

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2012 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

 

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 21. maj 2013:

Det lokale Beskæftigelsesråd anerkender de positive resultater af beskæftigelsesindsatsen. De gode resultater viser at det i et vist omfang er lykkedes at nå målene, de givne rammevilkår og konjunkturerne på arbejdsmarkedet taget i betragtning.

Generelt udgør en samlet placering som nr. 10 af 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår et alt i alt rimeligt resultat. Det lokale Beskæftigelsesråd kan ikke pege på områder hvor indsatsen i forhold til den ringe beskæftigelsesudvikling kunne have været bedre.

Det lokale Beskæftigelsesråd tilslutter sig beskæftigelsesregionens bemærkninger af 7. maj 2013.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgeren og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2012 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·       Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, tilgang permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hertil kommer lokale mål vedrørende sygedagpenge og fleks- og ledighedsydelse.

·       De enkelte forsørgelsesgrupper

·       Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·       Besparelsespotentiale

·       Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2013

1.
. Resultatrevision 2012 (DOCX)

2.
Opfølgning på tillæg til Beskæftigelsesplan 2011. Indsatsen for langtidsledighedstruede., april 2013 (DOCX)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 7. juni 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Beskæftigelsesplan 2014

15.00.15P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2013 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning, og til en indledende drøftelse af mål og indsatsområder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

 

Sekretariatet indstiller til en drøftelse af udfordringer, mål og indsatsområder.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 21. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en drøftelse af udfordringer, mål og indsatsområder.

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2014, og har valgt at fastholde de samme mål fra 2013.

 

  1. mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs kompetencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

    Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

 

Ud over de af ministeren udmeldte mål for indsatsen vil lokale mål for sygedagpenge, fleksjob og kontanthjælp indgå i udkastet til Beskæftigelsesplan 2014.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2014.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2014.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos LBR senest den 1. juli, og godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 10. oktober 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der foreligger fra Beskæftigelsesregionen oplæg om Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5 (Bornholm, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg).

 

Der foreligger ikke ved udsendelsen af dagsordenen et gennemarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2014.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2013

1.
Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5. Beskæftigelsesregionen, april 2013 (PDF)

2.
Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. status 2. kvartal 2013. Maj 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 10 Pulje til egu-elever

15.08.10Ø39-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I budget 2013 er der ikke som tidligere afsat særlige midler i en egu-pulje. For at fastholde egu-aktiviteten ved at styrke dels virksomhedernes økonomiske incitamenter til at ansætte egu-elever, og dels kommunes økonomiske incitament til at igangsætte egu-forløb, foreslås det at der afsættes midler i en særlig egu-pulje.

 

Frem for at lade de unge modtage kontanthjælp får de i stedet muligheden for at få en uddannelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til godkendelse af, at der afsættes midler i en særlig egu-pulje svarende til den alternative udgift til kontanthjælp, således at de virksomheder der forsat ansætter egu-elever kan søge om at blive kompenseret/friholdt økonomisk.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Målgruppen er de unge under 30 år, bosat i kommunen, der ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse, og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

 

Et egu-forløb er erhvervsgrunduddannelse. Forløbes varighed er normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Praktikken kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra år, så den i alt varer 3 år.

 

Egu-forløbet er et individuelt særlig tilrettelagt forløb, der understøtter den unges særlige behov.

 

Idet egu-elever altid har et særligt behov for støtte under praktikforløbene, er det vanskeligt at finde de nødvendige antal praktikpladser, herunder også sikre, at virksomheden har de nødvendige personaleressourcer til at håndtere netop denne målgruppe.

 

I skoleperioderne får egu-eleven en mindre ugentlig godtgørelse, en såkaldt skoleydelse. Når egu-eleven er i praktik modtager eleven ordinær elevløn på området.

 

For egu-praktikaftaler indgået fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2013 er der en løntilskudsordning, som består af et løntilskud på 14 kroner pr. time til elever under 25 år. Løntilskuddet omfatter de første syv måneder af praktikaftalen.

 

Fokus på dette område støttes af ministermål jf. beskæftigelsesplan for 2013 – Flere unge skal have en uddannelse.

 

Tidligere indsats

Der har i Bornholms Regionskommune været afsat midler i en særlig egu-pulje til økonomisk at kompensere og/eller friholde de virksomheder, der ansatte egu-elever. Puljen har været administreret af Løn og Personale

 

Dette betød, at ansættelse af egu-elever var udgiftsneutralt for virksomheden, hvilket har givet mulighed for, at finde de nødvendige antal egu- praktikpladser.

 

Der er i budget for 2013 ikke længere afsat økonomiske midler til denne særlige egu-pulje.

 

Formål.

Hensigten er at fastholde egu-aktiviteten ved at styrke dels virksomhedernes økonomiske incitamenter til at ansætte egu-elever, og dels kommunes økonomiske incitament til at igangsætte egu-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp.

 

Formålet med at omlægge økonomien er at skabe fastholde/større grundlag mellem det antal egu-elever som kommunen har, og de kommunale virksomheder, som ansætter egu-elever.

 

Henlæggelserne til egu-puljen vil blive tilpasset løbende således, at det matcher aktuelt behov for egu-praktikpladser.

 

Statistik

Antal praktikpladser:

Aktuelt pr. februar 2013 – 14 pladser

Nye pladser i 2013 – 6 pladser (tilkendegivet)

Nye pladser i 2014 – 13 pladser (tilkendegivet)

 

Der er således 20 egu-elever i kommunen i 2013

 

Forventet effekt

Erfaringer har indtil nu vist at dels en prioritering af indsatsen og dels et målrettet egu-forløb til denne vanskelige gruppe har en forebyggende effekt, og er en medvirkende årsag til, at den unge ikke mister tilknytning til uddannelsessystemet, og derved er i høj risiko for helt at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Det er forsat jobcentrets ønske at kunne tilrettelægge og tilbyde egu-forløb for gruppen af unge med særlige behov. Jobcentret ønsker derfor forsat at sikre, at det nødvendige antal praktikpladser er til stede ved at omlægge økonomien, således at der bliver balance for de virksomheder der stiller ressourcer til rådighed for at uddanne egu-elever.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætninger

Egu-elever er IKKE omfattet af præmieordning for unge under 25 og under uddannelse.

 

Egu-elever modtager overenskomstmæssig elevløn i uddannelsesperioden, hvilket i det offentlige svarer til kr. 7.625,91 pr. mdr.

 

Refusion kr. 14,00 pr. time x 160 timer (mdr.) er kr. 2.240,00 pr. mdr.

 

Ung udeboende modtager i kontanthjælp kr. 6.660,00 brutto de første 6 måneder – herefter nedsættes ydelsen til kr. 5.662,00 brutto

 

Beregning

Årlig lønudgift ved ansættelse af en egu-elev:

(Løn) kr. 91.510,92 (refusion) kr. 26.880,00 = kr. 64.630,91

 

Årlig udgift ved udbetaling af kontanthjælp:

6 mdr. af kr. 6.660,00 svarer til kr. 39.960,00. 6 mdr. af kr. 5.662,00 svarer til kr. 33.972,00

Dette giver en årlig kommunal udgift til kontanthjælp på kr. 73.932,00

 

Årlig kommunal udgift (refusion 30 % / 50 % er fratrukket):

30 % af kr. 73.932,00

Svarer til en årlig kommunal udgift på kr. 51.752,40 (80 % af tiden)

Kommunal udgift ved udbetaling af kontanthjælp kr. 41.401,50

 

50 % af kr. 73.932,00

Svarer til en årlig kommunal udgift på kr. 36.966,00 (20 % af tiden)

Kommunal udgift ved udbetaling af kontanthjælp kr. 7.393,20

 

Der er ikke taget højde for, at såfremt der ikke påbegyndes et egu-forløb vil den unge skulle modtage et andet kommunalt aktiveringstilbud, for at kommunen kan opnå refusion på 50 %.

 

 

Samlet årlig kommunal udgift ved udbetaling af kontanthjælp: Kr. 48.794.70

 

Økonomi ved kontanthjælp hensat til egu-pulje

Der er i 2013 estimeret 20 ny-ansættelser af egu-elever af kr. 48.794,70 = 975.894,00

 

Der er i 2014 estimeret 13 ny-ansættelser af egu-elever af kr. 48.794,70 = 634.311,10

Hertil skal eventuelt tillægges økonomi til 20 2-års egu-elever

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Evaluering af dialogmøderne med virksomhederne

00.15.02A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget afholdt den 9. april og 7. maj 2013 dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercenteret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne var tilrettelagt i forhold til beskæftigelsesindsatsen med følgende opdeling:

9. april: Virksomhedsindsatsen bredt. A-team. Borgercenteret.

 

7. maj: Ungeindsatsen. Kontanthjælpsreformen mv. Sygedagpenge.

 

Der foreligger forskellige udsagn og bemærkninger fra medarbejderne til evaluering af dialogmøderne, og om tværfaglige samarbejdsmuligheder på tværs af de kommunale områder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

·        Vi oplever at det er godt at Borgercenteret og jobcentret, har mulighed for at fremlægge de problemstillinger der er i dagligdagen for udvalget.

·        Udvalgets medlemmer virker meget interesserede og lydhøre, og vi oplever at de spørger ind til de fremkomne indlæg.

·        Vi oplever at der en god og afslappet dialog

·        Vi synes at det er en fordel at der er deltagelse af både JC og BC på møderne. Det er en god måde at blive orienteret om hvad der foregår på områderne - især vigtigt i forhold til arbejdet omkring de fælles borgere.

·        Vi oplever at det er godt at få feedback fra udvalget, og det opleves positivt, at medlemmerne fra udvalget efterspørger yderligere information/materiale til belysning af problemstillinger, fx digitaliseringsprocesserne.

 

·        Formen er god – men der er for kort tid til dialogen

·        Hovedparten af politikerne virker reelt interesserede i området

·        Politikerne opleves som anerkendende i forhold til udfordringerne og behovet for en tidlig og dermed forebyggende indsats

·        Det kunne måske overvejes at (også?) afholde tværsektorielle ”dialogmøder”/temamøder på tværs af politikområder, når nu kravet til tværfagligt samarbejde på medarbejderniveau stiger.

 

Som udgangspunkt et godt møde. Rent tidsmæssigt er det er fint, at man har valgt at holde mødet kun for jobcentret. Kunne godt tænke sig, at vi drøfter (samstemmer) hvad der skal siges, så det ikke kommer bag på nogen. Det kunne også være nogle specifikke områder, som er væsentligt at sætte fokus på. Men alt i alt godt tilfreds

 

Det var mit første møde, havde håbet på mere dialog end blot fremlæggelse af hvor godt det hele går. Savner at dialogen kom mere i dybden end kun overfladen. (Ved ikke om det er muligt?)

Havde måske givet mere hvis hvert team havde haft dialogmødet hver for sig i 2 timer evt. en gang om året?

 

Rigtig god tone, man føler sig hørt og forstået som sagsbehandler og der var en god anerkendelse af ens arbejde…

 

Overordnet var det et godt dialogmøde. Dog var det presset tidsmæssigt, så fleks og sygedagpenge blev hastet igennem…… Især synes jeg, at det var dejligt det ”kun” var jobcentret der var tilstede, da jeg synes, at Borgercenteret har fået lang taletid de sidste par gange.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

I forlængelse af pkt. 11 forelægges oplæg til tværsektorielle dialogmøder/temamøder for udvalget.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a)   Det lokale Beskæftigelsesråd

b)   jobCAMP 13 28. – 30- oktober 2013 i Forum Horsens

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

14

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Carl Ilsøe orienterede fra workshop om bedre inklusion på arbejdsmarkedet.

Lotte Helms indtræder i næstformandens sted som repræsentant i 1. fase af KL's politiske partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

16

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Intet.