Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-02-2013 kl. 14:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status og orientering om Tilsynsreformen.
  åbent 3 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 4 Den sociale Investeringsfond - kommissorium
  åbent 5 Oplæg til Handlingsplan 2013
  åbent 6 Distriksskolernes budget 2013
  åbent 7 Økonomi i Bornholms FamilieCenter
  åbent 8 Konkret udmøntning af skolepolitikken
  åbent 9 Dialogmøder på Børne- og Skoleoudvalgets område i foråret 2013
  åbent 10 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2014/2015
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

1

 

 

Fraværende

Der var afbud fra Kirsten Wendell.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status og orientering om Tilsynsreformen.

00.01.00K09-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udkastet til lovforslag omkring det nye Socialtilsyn er nu kommet i høring

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

-         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fra november 2013 vil det social tilsyn skulle samles i fem kommuner.  Udkastet til lovforslag omkring det nye Socialtilsyn er nu kommet i høring. Der gives på mødet en status og orientering. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2013

1.
Status og orientering om Tilsynsreformen (PPTX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalget behandlede 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser den 6. november 2012 og ønskede et 2. udkast forelagt inden endelig vedtagelse. I 2. udkast er indarbejdet kommentarer og forslag fra fire fagudvalgs behandling. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog). 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser behandles i uge 6 af de fire fagudvalg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget

at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser drøftes

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser udsendes i åben høring

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·         udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·         være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord, der redegør for den overordnede politiske ambition og tre bilag, der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger.

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2013

1.
2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser (PDF)

2.
Forord (PDF)

3.
Bilag 1 Implementering (PDF)

4.
Bilag 2 Overblik og sammenhænge (PDF)

5.
Bilag 3 Indsatskatalog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Den sociale Investeringsfond - kommissorium

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for anvendelse af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Genoptages i næste møde.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Anbefales til behandling i fællesmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget ultimo januar/primo februar 2013, og til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 4. februar 2013:

Børne- og skoleudvalget forudsætter, at projekterne sendes til behandling i de 3 udvalg, som indstiller til KB, der beslutter. Afgrænsning af målgrupperne ønskes defineret og endvidere hvordan projekterne evalueres.

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommissoriet er tilføjet enkelte ændringer som følge af Beskæftigelsesudvalgets behandling i mødet den 4. december 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2013

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond. 24. januar 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Oplæg til Handlingsplan 2013

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

I 2012 blev der afholdt fire lokale borgerdialogmøder og ét ø-dækkende. De forslag som kom frem på møderne fra foreningen Vores Bornholm og borgere i øvrigt er behandlet og indgår i denne sagsfremstilling.

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.         indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.         afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.         helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
ad a: godkendt

ad b: godkendt

ad c: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at man afventer stillingtagen i forbindelse med proces for handleplan og budget 2014

ad d: taget til efterretning

ad e: taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I oplægget til handlingsplanen for 2013 (bilag 1) indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som er besluttet iværksat eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger primært fra kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

For en del af initiativerne i oplægget gælder, at konkretiseringen af selve opgaven først lige er begyndt og vil fortsætte ind i starten af 2013.

 

Ud over de initiativer, som er med i oplægget, foregår der mange ting i den daglige drift og udvikling, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål. Det vil dog være meget omfattende at beskrive alle disse ting. Det vigtige er, at der i den daglige drift arbejdes i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det kan de tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og fagudvalg være med til at sikre og holde fokus på. Her har virksomhederne mulighed for at fortælle fagudvalgene, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

 

Beskrivelserne i oplægget til handlingsplanen er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsfremstilling, politik, element i budgettet og lignende.

 

Forslag fra borgerdialogmøder i 2012

De forslag, som fremkom på borgerdialogmøderne i 2012, er blevet vurderet i områder og stabe, og er inddelt i fire kategorier:

·         Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·         Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·         Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·         Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

Som det fremgår af indstillingen, foreslår direktionen, at de forslag, som der allerede arbejdes med (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen, mens der tages konkret politisk stillingtagen til de enkelte forslag i bilag 3.

 

Den videre behandling af handlingsplanen for 2013

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oplæg til Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Distriktsskolernes budget 2013  

17.02.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

På Børne- og Skoleudvalget møde den 8. januar 2013 blev det besluttet, at en kortlægning af budgetudfordringen for budgetåret 2013 blev gennemført, samt at konkret forslag til budgetoverholdelse i 2013 skulle fremlægges på førstkommende udvalgsmøde. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-         Forslaget samt forudsætningerne til budgetoverholdelse for distriktsskolerne for 2013 drøftes. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at

- det foreslåede finansieringselement på 1,7 mio.kr til kvalitetsløft i folkeskolen drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen

- dispensationsmulighederne for så vidt angår folkeskolen styrelsesvedtægt drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Finansieringselementet vedrørende træk på sekretariatspulje 2 godkendt.

 

Børne- og Skoleudvalget henleder derudover opmærksomheden på, at rammeoverholdelsen forudsætter Økonomi- og Erhvervsudvalgets tiltrædelse af budgetoverførselsmuligheden for SFOerne, som foreslået. Børne- og Skoleudvalget anbefaler dette.

 

Børn- og Skoleudvalget anmoder sekretariatet om, at man afdækker i hvilket omfang de tidligere afsatte budgetmidler til imødegåelse af faldende klassekvotienter har stået mål med den faktiske udvikling.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningerne i efteråret 2012 udviste en forventning om økonomisk budgetubalance i distriktsskolerne for 2012. I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af elevtal og klasseantal viser budgetplanlægningen for skoleåret 2013/2014, at der samlet for distriktsskolernes forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2013.

På baggrund heraf er der i januar 2013 gennemført en række økonomiske tilsynsbesøg på de fire almene skoler i samarbejde mellem Børn- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse. Tilsynsbesøgenes formål har været at dokumentere og anskueliggøre de konkrete planlægningsmæssige udfordringer isoleret set for 2013, samt udpege besparelsesmuligheder med beskrivelse af afledt konsekvens for de fire distriktsskoler.

 

Resultatet af tilsynsbesøgene fremgår af bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”. Hovedkonklusionerne ved besøgene er, at

-         Distriktsskolerne på de væsentligste og vægtigste områder planlægger ensartet.

-         Distriktsskolerne anvender ensartet 95% af deres budgetrammer til personaleudgifter, heraf 98% til løn, samt 5 % til materialer mv.

-         Den demografiske udvikling opleves som en væsentlig udfordring i opgaven med at få budgetramme og ressourceforbrug til at hænge sammen.   

 

Ved gennemgangen af budgetgrundlaget er der arbejdet med forslag til interventionsmuligheder for 2013, inklusiv vurdering af konsekvens, med henblik på at forøge muligheden for en samlet budgetoverholdelse for de fire distriktsskoler.

Derudover er andre tværgående interventionsmuligheder vurderet med følgende resultat:

 

Tabel 1: Interventionsmuligheder for de fire distriktsskoler samlet set. 

 

Interventionsmulighed

Beløb i Mio.kr.

Kvalitetsløft til folkeskolen

1,7

Mulighed for enkeltstående dispensationer efter konkret og faglig vurdering i forhold til klassedannelse i henholdsvis børnehaveklasse, 7. og 8. klassetrin – jf. bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”.

1,2

Fastfrysning af det akkumulerede overskud i SFO regi

2,5

Træk fra sekretariatspuljen på politikområde 2

0,7

I alt

6,1

Finansieringsbehov

6,1

 

I ovenstående finansieringsforslag henledes opmærksomheden på, at ovenstående forudsætter at Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder ovenstående for så vidt angår anvendelse af opsparede midler fra tidligere år på SFO området.  Herudover forudsætter det, at den budgetafsatte pulje til kvalitetsløft på 1,7 mio.kr isoleret for 2013 anvendes til imødegåelse af driftsudfordringerne i 2013. 

 

Samlet set vil ovenstående kunne være tilstrækkeligt til at imødekomme forventningen om budgetoverholdelse for distriktsskolerne isoleret set for 2013 indenfor politikområdets egne rammer.  Sekretariatet vil i tilknytning til budgetopfølgningen per 31. marts 2013, følge op på den fortsatte validitet af den gennemførte analyses resultater. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag 1: ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2013

1.
Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Økonomi i Bornholms FamilieCenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af det endnu ikke opgjorte økonomiske resultat i Bornholms Familiecenter (BFC) for 2012, samt de seneste måltal for området der viser, at der er stagnation i den økonomiske tilpasning mod budgetniveau, tages der administrativt yderligere initiativer for at intensivere arbejdet mod at holde sig indenfor budgetrammen for 2013. Der gives en status for dette arbejde.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

-         Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Taget til efterretning, idet Børne- og Skoleudvalget imødeser forslag til konkret handlingsplan for overholdelsen af det afsatte budget for Familiecenteret på førstkommende udvalgs møde.

 

Sagsfremstilling

 

På baggrund af det endnu ikke opgjorte økonomiske resultat i Bornholms Familiecenter (BFC) for 2012, samt de seneste måltal for området der viser, at der er stagnation i den økonomiske tilpasning mod budgetniveau er arbejdet med initiativer med mål om at holde sig indenfor budgetrammen intensiveret. Disse initiativer indeholder følgende elementer.  

 

·         For hele foranstaltningsviften planlægges der konkret med genvurdering af de enkelte foranstaltningstyper. Dette med henblik på mulig genvisitering, samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder og serviceniveaubeskrivelser. Tilgangen til arbejdet for den enkelte foranstaltningstype er

§         Kortlægning af foranstaltningstypen

§         Forslag til serviceniveau for foranstaltningstypen

§         Analyse af eksisterende paradigme for foranstaltningen

§         Udarbejdelse af Handleplan for den enkelte foranstaltningstype.

 

De enkelte foranstaltningstyper er:

o    Specialskoler

o    Plejefamilier

o    Opholdssteder for børn og unge

o    Familiebehandlingen

o    Heldagsskolen

o    Døgnophold for forældre og børn

o    Aflastningsordninger

o    Støtteperson til forældremyndighedsindehaver

o    Døgninstitutioner

 

Planen for dette samlede arbejde vil foreligge til orientering på Børne- og skoleudvalgets møde i marts. Sekretariatet har i den anledning dedikeret øgede ressourcer til dette arbejde i samarbejde med BFC, hvorfor man parallelt med planlægning umiddelbart har kunnet igangsætte følgende.

      

o    Genvurdering af aflastningsområdet.

o    I forlængelse heraf vil tilsvarende arbejde igangsættes med fokus på handicapsagerne med henblik på mulig genvisitering af sager med merudgifter (§41) og tabt arbejdsfortjeneste (§42)

o   Aktivitetsniveauet/visitationen til Heldagsskolens behandlingsdel er under tilpasning. Plan for udmøntningen foreligger til orientering til BSU-mødet i marts.

o   Intentionerne bag opstarten af BFC’s 0-5 års tilbud, var at kunne nedbringe udgifterne til anbringelser. Dette forudsætter dog etablering af træningslejligheder. Der arbejdes på etablering af sådanne træningslejligheder,

o   Støtte- og kontaktpersoner. Der er igangsat et arbejde med henblik på opsamling og overblik over de løst ansatte kontaktpersoner. Fokus vil være på, om der ved en anden organisering (fx eget korps) vil kunne ske en øget styrbarhed, effektivitet og fleksibilitet og indirekte en billigere opgaveløsning.

 

 

·         I forbindelse med udmøntningen af de administrative besparelser for konto 6 personale blev BFC friholdt. Der igangsættes en tilsvarende vurderingsproces med henblik på at afdække eventuelt potentiale.  

 

 

Bag ved disse initiativer fortsætter det hidtil store arbejde med faglig- og kompetenceudvikling, samt organisations- og kulturudvikling.

 

Baggrunden for valg af de nævnte intensiverede indsatser skal findes i, at der dels er tale om områder, der specifikt er peget på i Best case scenariet, dels er tale om nye tiltag med et vurderet økonomisk potentiale. Der vurderes, at man dermed har taget fat i de områder, hvor det potentielt vurderes at være nogen økonomisk effekt.  Gennem en stram processtyring af de nye tiltag vurderes ovenstående - alt andet lige- at kunne imødekomme kravene i Best-case–kurven, dog med en hvis tidsmæssigt forskydning. Da skønnet er forbundet med en hvis usikkerhed, vil der fremadrettet blive fulgt tæt op på progressionen i arbejdet.

Der vil fremadrettet derudover søges inspiration fra relevante kommuner, som over en årrække har kunnet reducere deres udgifter systematisk.  

 

 

 

 

 

 

 

Udover arbejdet med at udgiftstilpasse indenfor det vedtagne paradigme har Kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen for 2013 tildelt Bornholms FamilieCenter 9,0 mio. kr. samtidig med, at det blev besluttet at Bornholms FamilieCenter skulle fremkomme med forslag til servicetilpasninger, der kunne nedbringe udgiftsniveauet med yderligere 3,8 mio.kr. (forskellen på Best Case og bevillingen)

 

Forudsætningen for den økonomiske tilpasning er et Best-Case scenarie, baseret på budgetlægningen for 2012-2016. I budgettet for 2013- 2016 er budgetrammen for 2014-2016 uændret sammenholdt med budget 2012- 2015.

 

Tabel 1:

Rammeudfordring BFC mio.kr.

2013

2014

2015

2016

Best case 2013- 2016

-12,8

-6,7

-2,8

-1,2

Budget 2013-2016

9,0

 

 

 

Budgetudfordring i 2012 priser

-3,8

-6,7

-2,8

-1,2

 

 

 

 

 

På udvalgets møde den 5. marts vil der forelægge et færdig forslag, som vil indeholde oplægget til servicetilpasninger til Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen. 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Konkret udmøntning af skolepolitikken (forslag om udarbejdelse af profillinjer på skolerne)

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har holdt temamøde den 17. januar 2013 om hvordan den kunne begynde at udmønte skolepolitikken i konkrete indsatser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·         Tids- og handleplanen godkendes

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Indstilles godkendt, idet BSU vil holdes løbende orienteret.

Sagsfremstilling

På temamødet den 17. januar 2013 blev det anbefalet at: ”Skolerne udarbejder handleplaner for udvikling af linjer på de fire almene overbygningsskoler. Linjerne skal give muligheder for inklusion af alle elever så de har mulighed for faglige og sociale udfordringer”. En eventuel oprettelse af profillinjer betyder ikke en ændring af status for Bornholms Heldagskole og Kildebakken.

 

Endvidere blev det anbefalet, at der blev udarbejdet en tids- og handleplan for arbejdet med projekt ”profillinjer på de bornholmske overbygningsskoler.”

 

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest den 1. november 2013 har udarbejdet et forslag til, hvordan der kan organiseres profillinjer på 7. til 9. klassetrin på de fire overbygningsskoler. Forslaget skal kunne implementeres fra den 1. august 2014. I forslaget indgår fri transport for de elever, der ønsker at benytte en anden linje end distriktsskolens. Anbefalingen fra temamødet den 17. januar 2013 og erfaringerne fra Paradisbakkeskolens arbejde med profilklasser inddrages.

 

Arbejdsgruppen består af en ledelses og en lærerepræsentant fra hver af de 4 overbygningsskoler. Skolechefen er formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen kan indhente ekspertise fra Økonomi og Analyse, BAT m.v. i fornødent omfang.

 

 

Tid

Aktivitet

Udfører

04/02

BSU behandler tids- og handleplan

BSU

20/02

ØKE behandler tids- og handleplan

ØKE

28/02

KB behandler tids-og handleplan

KB

01/03 til 11/10

Arbejdsgruppen udarbejder forslag

Skolechefen

05/11

BSU behandler forslag til profillinjer

BSU

20/11

ØKE behandler forslag til profillinjer

ØKE

28/11

KB godkender forslag til profillinjer

KB

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der i forbindelse med beskrivelsen af projektet foretages et udredningsarbejde af de økonomiske konsekvenser. Det står dog allerede nu klart, at det vil være en forudsætning, at det vejledende timetal fastholdes på overbygningsskolerne for at give mulighed for at prioritere lektioner til eventuelle ”linjefag”.

Forskellen kan opgøres således i klokketimer:

 

 

Min. timetal 7. - 9. kl.

Vejl. timetal 7.-9. kl.

Humanistiske fag

1.320

1.470

Naturfag

790

-heraf minimum

 450 t.

 i matematik

840

Praktisk/musiske fag

325

390

Klassens tid

85

90

Total

2.520

Svarende til 3.360 lek.

2.790

Svarende til 3.720 lek.

 

 

Forskellen på antallet af lektioner over de tre år (7. til 9.klasse) mellem vejledende og minimumstimetallet er 360 lektioner. Det svarer til 120 lektioner pr. år eller 3 lektioner pr. undervisningsuge. Disse lektioner vil eventuelt kunne bruges til at styrke ”linjefagene”.

 

Endvidere skal det afdækkes, hvad prisen for fri transport af overbygningseleverne fra bopæl til den valgte overbygningsskole vil være.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Dialogmøder på Børne- og Skoleudvalgets område i foråret 2013

00.01.00Ø00-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Planlægning af forårets dialogmøder med virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område. Herunder fastlæggelse af mødedatoer samt dagsorden til møderne

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     Udvalget drøfter mulige datoer for afholdelse af dialogmøder:

b)     Udvalget drøfter dagsorden og form for forårets dialogmøder.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Mødedatoer fastlægges til onsdag den 3. april 2013 og onsdag den 17. april 2013.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 23. januar 2012 budgetvejledningen for 2013. 

 

Dialogmøderne indgår stadig som en væsentlig del af budgetprocessen og dialogmøderne mellem det politiske niveau og de øvrige dialogparter fortsætter.

 

Forslag til dialogmøder forår 2013:

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

xxdag den xx. april 2013

 

kl. 18.00 – 20.00

 

Mælkebøtten

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Dagtilbud Nord

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Øst

Dagtilbud Vest

Bornholms Familiecenter

Bornholms PPR og Sundhedspleje

xxxdag den xx. april 2012

 

kl. 18.00 – 20.00

 

Kildebakken

Bornholms Heldagsskole

Ungecenter Bornholm og Bornholms Ungdomsskole

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

 

Børne- og Skoleudvalget har ansvar for at sætte retning for udviklingen af politikområderne 1-3. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens

visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Det betyder, at udvalgene som en del af budgetprocessen skal komme med oplæg til, hvad der skal indgå i handlingsplanen for 2014.

 

Dialogmøderne er en mulighed for at drøfte ønsker mv. med virksomhederne.

 

Det er en mulighed, at udvalget på dialogmøderne drøfter eventuelle temaer for kommende rammereduktioner, opprioriteringer og eventuelle anlægsønsker, for på denne måde at sikre input fra virksomheder, brugerbestyrelser m.fl. til udvalgets videre budgetarbejde.

Endvidere kan Børne- og Skoleudvalget beslutte, andre væsentlige temaer for mødet med virksomhederne, bestyrelser mv.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2014/2015

17.02.03P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune træffer Børne- og Skoleudvalget beslutning om ferieplanen for skolevæsenet.

Udvalget behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter 1. august.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2014/2015 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Godkendt, idet Sommerferien løber fra lørdag den 28.06.2014 til fredag den 08.08.2014, og Juleferie løber fra lørdag den 20.12.2014 til torsdag den 01.01.2015.

Sagsfremstilling

 

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2014/2015 begynder elevernes sommerferie lørdag den 27. juni 2015, således at fredag den 26. juni 2015 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Børne- og Skolesekretariatet har på baggrund heraf udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2014/2015:

 

Sommerferie:                Lørdag den 28.06.2014    torsdag den 07.08.2014

Efterårsferie.                 Lørdag den 11.10.2014    søndag den 19.10.2014

Juleferie:                      Lørdag den 20.12.2014    søndag den 04.01.2015

Vinterferie:                    Lørdag den 14.02.2015    søndag den 22.02.2015

Påskeferie:                    Lørdag den 28.03.2015    mandag den 06.04.2015

St. Bededag:                 Fredag den 01.05.2015    søndag den 03.05.2015

Kr. Himmelfart:              Torsdag den 14.05.2015   søndag den 17.05.2015

Pinseferie:                     Lørdag den 23.05.2015    mandag den 25.05.2015

Grundlovsdag:                Fredag den 05.06.2015

Sommerferie:                Lørdag den 27.06.2015

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen. Herudover er forslaget sendt til de private skoler til udtalelse.

 

Der er indkommet følgende høringssvar.

 

Skolebestyrelsen ved Kildebakken gør opmærksom på at skolestart fredag den 8. august 2014 ikke er optimalt men påpeger samtidig at hvis enten mandag den 22. december 2014 eller fredag den 2. januar 2015 bliver lavet om til en skoledag, vil det resultere i at mange forældre beder deres børn fri.

 

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen foreslår, at fredag den 8. august 2014 bliver en feriedag.

 

Skolebestyrelsen ved Rønne Skolen foreslår, at fredag den 8. august 2014 bliver en feriedag og at der indlægges en skoledag enten lørdag den 20. december 2014 eller grundlovsdag den 5. juni 2015.

I øvrig ser skolebestyrelsen ved Rønne Skolen gerne, at skolerne på Bornholm kan anvende den fleksibilitet, som lovgivningen giver mulighed for, i forhold til ikke længere at være bundet af 200 skoledage pr. år.

 

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen ønsker på sigt at ophæve ferieplanen. En start kunne være at lave rullende vinterferie i uge 6, 7 og 8. Forældrene vil selv kunne vælge hvilken af disse tre uger de ønsker at holde ferie med deres børn. Undervisningen i disse uger kunne tilrettelægges i temaer og gevinsten vil være at børnene får mere undervisning, idet de ikke kommer til at holde for meget ferie uden for de fastlagte ferier.

 

MED-Udvalget ved Paradisbakkeskolen ønsker, at fredag den 8. august 2014 bliver en feriedag og fredag den 2. januar 2015 bliver en skoledag.

 

10. KlasseCenter Bornholm ønsker at flyttet skoledagen fredag den 8. august 2014 til mandag den 22. december 2014, idet skoleåret startes med en introuge som vil blive forringet hvis den opbrydes efter kun en dag.

 

Sydbornholms Privatskole ønsker, at fredag den 8. august 2014 ændres til en feriedag og at mandag den 22. december 2014 bliver en skoledag.

 

Der er ingen bemærkninger i høringssvarene fra bestyrelsen ved Ungdomsskolen og skolebestyrelsen ved Skole Nord.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

11

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Infomøde om Ny Nordisk Skole den 1. marts 2013

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013: