Referat
Børne- og Skoleudvalget
11-03-2013 kl. 09:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om status på projekt Uddannelse til Alle (UTA)
  åbent 3 Godkendelse af kommissorier og tids- og handleplan i henhold til "En ø et fællesskab"
  åbent 4 Orientering om beregning af øget ressourceforbrug ved elevtal på 22 i bh.kl. og 25 i 7. kl.
  åbent 5 Budget 2014
  åbent 6 Økonomi i Bornholms Familiecenter
  åbent 7 Status for Bornholms Familiecenter
  åbent 8 Anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet
  åbent 9 Anlægsbevilling til Trinbrættet, ombygning af køkken og grupperum - tillægsbevilling
  åbent 10 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby - tillægsbevilling
  åbent 11 Bevillinger til lokaler til forenings - og ungdomsskolevirksomhed i Klemensker - etape 1
  åbent 12 Orientering om Folkeskolereform 2013
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bjørn Haslund Gjerrild deltog under punkt 2 kl. 10.

Kommunaldirektør Laila Kildesgaard deltog forud for behandlingen af dagsordenen.

 

Lene Feldthus Andersen ønsker at indholdet af punkt 4 indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets samt Kommunalbestyrelsens behandling af punkt 6 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013.

 

Behandlingen af punkt 5 blev afbrudt for at behandle pkt. 2 kl., hvorefter pkt. 5 blev genoptaget. 

 

Mødet afbrudt kl. 12.10 efter punkt 8, hvor Lene Felthus Andersen forlod mødet.     

Betina Haagensen forlod mødet kl. 12:45 efter behandling af punkt 11.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om status på projekt Uddannelse til Alle (UTA)

15.03.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en orientering om status på projekt Uddannelse til alle (UTA)

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektleder Bjørn Haslund Gjerrild er inviteret til at give en orientering kl. 10.00. Orienteringen vil omfatte en kort gennem gang af:

1)     De afsluttede projekter:

a. Rampen

b. Frivilligt arbejde

2)     Projekter der fortsætter:

a. Erhvervsklasse 9

b. Videndeling Dansk og matematik

c. Videndeling Science og engelsk

d. Samarbejde med erhvervslivet/ First Lego league

3)     Evt. andre projekter med relevans for børn skoleområdet

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af tids- og handleplan og kommissorier i henhold til "En ø et fællesskab"

28.03.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur skal Børne- og Skoleudvalget skal have kommissorier for ad-hoc-med og af-hoc-forældrenævn samt tidsplan for implementering forelagt til godkendelse

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller:

a)     at, kommissorium for ad hoc MED godkendes

b)     at, kommissorium for ad hoc forældrenævn godkendes

c)     at, tids- og handleplan godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

ad a: Godkendt

ad b: Godkendt

ad c: Godkendt

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2013 blev der vedtaget ny struktur for dagtilbudsområdet. I den forbindelse nedsættes et ad hoc MED-udvalg og et ad hoc forældrenævn.

 

Af beslutningen fremgår det, at kommissorier for de to ad hoc udvalg skal forelægges til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

 

Endvidere indebærer beslutningen, at forslag til tids- og handleplan også forelægges til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. marts 2013

1.
Kommissorium ad hoc MED (DOC)

2.
kommissorium for ad hoc forældrenævn (DOC)

3.
Tids- og handleplan en ø et fælleskab (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om beregning af øget ressourceforbrug ved elevtal på 22 i børnehaveklasse og 25 i 7. klasse

00.30.04P05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den øgede ressourceanvendelse ved sænkning af elevtallet til 22 i børnehaveklasser og 25 i 7. klasser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

At Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning idet udvalget anmoder om at sagsfremstillingen indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets samt Kommunalbestyrelsens behandling af punkt 6 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013, vedrørende distriktsskolernes budget 2013.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2012 og overslagsår at afsætte 1.000.000 kr. i 2012, 2.000.000 kr. i 2013 og 3.000.000 kr. i 2014 og overslagsår til imødegåelse af øgede udgifter ved en sænkning af de gennemsnitlige klassekvotienter i børnehaveklasser til 22 elever og i 7. klasser til 25 elever.

 

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 4. februar 2013 bedt sekretariatet om at afdække, i hvilket omfang de afsatte budgetmidler til imødegåelse af faldende klassekvotienter har stået mål med den faktiske udvikling

 

I notatet ”Beregning af øget ressourceforbrug 2012-2014”, der er bilagt sagen, er der foretaget en beregning af det øgede ressourceforbrug i skoleårene 2012-2013 og 2013-2014 og merudgifterne er henført til budgetårene 2012, 2013 og 2014.

 

Beregningerne viser, at der i skoleåret 2012-2013 er dannet én børnehaveklasse mere ved 22 elever end ved 25 elever og tre syvendeklasser flere ved 25 elever end ved 28 elever.

For skoleåret 2013-2014 dannes to børnehaveklasser mere ved 22 elever end ved 25 elever og én syvende klasse mere ved 25 elever end ved 28 elever.

 

Samlet set viser beregningen, at merudgiften i budgetår 2012 er 918.814 kr., hvor der er afsat 1.000.000 kr.

 

I 2013 er merudgiften 2.940.525 kr., hvor der er afsat 2.000.000 kr.

 

I 2014 er merudgiften 4.071.015 kr., hvor der er afsat 3.000.000 kr. Her skal det bemærkes, at beregningen alene indeholder de ”kendte” klasser fra skoleårene 2012-2013 og 2013-2014.

Såfremt der i skoleåret 2014-2015 oprettes yderligere børnehaveklasser ved 22 elever og/eller yderligere 7. klasser ved 25 elever vil merforbruget blive øget udover de beregnede 4.071.015 kr.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. marts 2013

1.
Beregning af øget ressourceforbrug 2012-2014 (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budget 2014 

00.30.04Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne – og Skoleudvalget skal drøfte mulige initiativer der kan analyseres i lyset af budget- drøftelserne på budgetseminar 1.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     at udvalget drøfter initiativer til igangsættelse af analyse vedrørende rammereduktioner indenfor udvalgets område

b)     at udvalget drøfter mål og input til handleplan 2014 på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Drøftet

Sagsfremstilling

Rammereduktioner 2014

Forud for at Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding om rammerne for arbejdet med den samlede rammereduktion, drøfter Børne-og Skoleudvalget hvilke emneområder der fra politisk side ønskes analyseret med henblik på udarbejdelse af forslag til imødekommelse af rammeudfordringen.  

 

Direktionen og chefgruppen er ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et administrativt budgetforslag, der imødekommer kravet til en samlet rammereduktion.  Fagudvalgene bør drøfte budgetudfordringerne og besparelsesmulighederne på udvalgets områder, med henblik på at gennemføre analyse og økonomisk afdækning til brug for arbejdet på budgetseminar 2. 

 

På Børne og Skoleområdet er der administrativt igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, omkring forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. Status og resultater af arbejdet vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse.

 

Mål og input til handleplan til 2014

Udvalget skal komme med oplæg til, hvad der skal indgå i handlingsplanen for 2014, både indenfor udvalgets eget ansvarsområde og eventuelt til tværgående indsatser. Udgangspunktet for målformuleringerne er 2013-målene samt i de indsatsområder, kommunalbestyrelsen drøfter på budgetseminar 1.  

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Økonomi i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013 anmodede udvalget om at få forelagt et oplæg til servicetilpasninger i Bornholms Familiecenter til Kommunalbestyrelsens behandling. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

-         de foreslåede initiativer i Bornholms Familiecenter indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

-         at mankoen for 2013 finansieres af de akkumulerede uforbrugte midler i 2012 vedrørende praktikaflønninger til Pædagogisk assistent elever og pædagogstuderende (PAU).     

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller områdechefens indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev Bornholms Familiecenter (BFC) tildelt en etårig budgetrammeudvidelse på 9 mio. kr. Dette til delvist at imødegå det forventede merforbrug på området.

 

Til brug for budgetprocessen 2013 udarbejdede BFC i sommeren 2012, et ”best case”- scenarie, som estimerede et faldende merforbrug set over budgetårene 2013-2016 i retning af budgetbalance. Dette bygger på en række serviceregulerende initiativer i overensstemmelse med paradigmeskiftet som implementeres over de nævnte år.

 

I ”best case” scenarie kunne man forudse et resultat, der i bedste tilfælde ville resultere i en manko på 12,8 mio. kr. i 2013. Med dette udgangspunkt indeholder budgettet for 2013 en merbevilling på 9 mio.kr. Afvigelse mellem budget og ”best case” gav med vedtagelsen af budgettet en udfordring på minimum 3,8 mio. kr.

 

Samtidig med bevillingen af de 9 mio.kr. har BFC fået til opgave at anvise yderligere mulige nedjusteringer af serviceniveauet for at imødegå den forventede budgetmanko for 2013 på 3,8 mio. kr.

 

Nedenstående initiativer skal ses uafhængigt af det fortløbende arbejde og der er således tale om yderligere serviceregulerende tiltag end de allerede igangsatte tiltag. Man skal derudover være opmærksom på, at en tiltrædelse af initiativerne formodentligt vil afstedkomme et stigende antal utilfredse borger, som følge af det reducerede serviceniveau. Udmøntningen af alle forslagene vil dog bero på konkrete, individuelle vurderinger i den enkelte sag og dermed være inden for lovgivningens rammer.    

De ekstraordinære servicetilpassende budgettiltag omfatter følgende.

Forslag til besparelser - Bornholms Familiecenter 2013-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse

2013

2014

2015 -

Implementering

 

Anden organisering af støttekorps (løse fugle)

                  -0,1

                  -0,3

                      -0,3

august 2013

 

Ændring af indskrivningsprincipper i Ungehus (ingen dobbeltindskrevne)

                  -0,1

                  -0,6

                      -0,6

oktober 2013

 

Nedjustering af beløb afsat til aktiviteter for de unge (aktivitetsbeløb) til de fra 1.580 kr./md. til 1.040 kr./md.

                  -0,4

                  -0,4

                      -0,4

januar 2013

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Børne- og Familiehus

                  -0,1

                  -0,2

                      -0,2

maj 2013

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Løvstikken (5 pct.)

                  -0,2

                  -0,4

                      -0,4

august 2013

 

Forhandling om besparelse Bornholms Familiepleje (10 pct.)

                     -  

                  -0,4

                      -0,4

januar 2014

 

Besparelser konto 6

                  -0,2

                  -0,6

                      -1,7

juli 2013 m.fl.

 

Reduceret tabt arbejdsfortjeneste

                  -0,2

                  -0,4

                      -0,4

juli 2013

 

Bortfald af stilling til forebyggende foranstaltninger

                     -  

                  -0,2

                      -0,4

juli 2014

 

I alt Bornholms Familiecenter

                  -1,3

                  -3,4

                      -4,7

 

 

Anvendelse af uforbrugte midler til PAU elever for 2012

                  -2,7

 -

 -

 

 

I alt

                  -4,0

                  -3,4

                      -4,7

 

 

Konsekvenser af ovenstående tiltag. 

 

Anden organisering af støtte korps: Fokus vil være på, om der ved en anden organisering vil kunne ske en øget styrbarhed, effektivitet og fleksibilitet og derigennem en billigere opgaveløsning. Den leverede ydelse overfor den unge/barnet være uændret, men aflønningen anderledes.

 

Ændring af indskrivningsprincipper i Ungehus (ingen dobbeltindskrevne)

Der er tale om en servicereduktion i forhold til det nuværende niveau i størrelsesordenen 1,3 stilling. Reduktionen vil have indsatsmæssige konsekvenser

 

Nedjustering af aktivitetsbeløb for de unge fra 1.580 kr./md. til 1.040 kr./md.

Der er tale om en servicereduktion. Der vil i forhold til det nuværende niveau være mindre mulighed for aktiviteter.

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Børne- og Familiehus

Der er tale om en servicereduktion. Huset vil indenfor rammen skulle rumme merindskrivningen af 5 børn, så børnenormeringen fremover vil være 19. Besparelsen indebærer en reduktion i det ugentlige timetal pr. barn fra 18,5 timer/uge til 13 timer/uge.

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Løvstikken (5 pct.)

I forlængelse af Løvstikkens flytning til Klemensker ses der på mulighederne for at optimere personalenormeringen.

 

Forhandling om besparelse Bornholms Familiepleje (10 pct.)

I forbindelse med forhandlingerne med Bornholms Familiepleje indarbejdes en reduktion i betalingen for tilsyn og administration.  Bornholms Familiepleje vil skulle anvise hvilke opgaver der ikke kan løses ved en sådan reduktion

 

Besparelser konto 6

I forbindelse med omorganiseringer og implementeringsprojektet fremdrift reduceres i de faste stillinger på konto 6.

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Der foretages tættere og strammere opfølgning i de enkelte sager.

 

Bortfald af stilling til forebyggende foranstaltninger

I forbindelse med en øget koordinering og helhedstænkning i de forebyggende tilbud forventes det, at der kan reduceres med 1,0 stilling fra sommeren 2014

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingen vil der kunne gennemføres udgiftsbegrænsende tiltag i Bornholms Familiecenter for henholdsvis 1,3 mio.kr. i 2013, 2,4 mio.kr i 2014 og 4,7 mio. kr. i 2015.

For at imødekomme budgetforudsætningen for 2013 anvises der anvendelse af ikke forbrugte midler til PAU-elever på 2,7 mio. kr.    

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status for Bornholms Familiecenter  

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der gives en status for arbejde med paradigmetilpasningen i Bornholms Familiecenter 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-         Orienteringen tages til efterretning 

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Børne- og Skoleudvalget tager punktet til efterretning.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede Projektoversigt (Gantt-diagram) fremgår status for de igangsatte initiativer for den faglige, organisatoriske og økonomiske tilpasning i Bornholms Familiecenter.  

 

Af særlige forhold kan nævnes:

 

Der arbejdes intensivt med at skabe en organisation, der såvel fagligt, som organisatorisk kan sikre en økonomiske styring, der håndterer de økonomiske udfordringer centeret står i og overfor.

 

En af hovedudfordringerne og en overvejende begrænsende faktor i denne sammenhæng er personalemangel i myndighedsafdelingen. Siden september 2012 har myndighedsafdelingen været betragteligt underbemandet. Det har betydet, at der ikke som planlagt har kunnet arbejdes med den grundlæggende genopretning af alle sagerne og iværksættelsen af den nødvendige opfølgning, som forudsat. Der er naturligvis blevet arbejdet på at løse flaskehalsproblemet, gennemrekrutteringsprocesser indenøs og udenøs. Der har dog vist sig, at være en stor udfordring i at skaffe kvalificerede medarbejdere til myndighedsafdelingen. Dette får afsmittende virkning på hastigheden for den økonomiske genopretningsplan beskrevet ved ”best-case” scenariet udarbejdet i sommeren 2012 – en tilpasning der er forudsat at kunne bringe balance frem mod 2016.  

 

For så vidt angår den økonomiske udvikling i 2. halvår af 2012 har denne følgelig ikke udvist den forventede bevægelse i nedadgående retning. Der er foretaget en væsentlig udgiftsstyring igennem visitationsudvalget på tilgangen af nye sager, mens afgangen ikke har stået mål med det forventede. Dette forhold kan bl.a. henregnes til problematikken vedrørende personalemanglen i myndighedsafdelingen.

 

Med dette udgangspunkt har BFC arbejdet med en opdatering af ”best case” scenariet, for at klarlægge, hvad det nye ”best case” forventes at kunne blive i 2013- 2016. Arbejdet hermed er grundet datatekniske problemer ikke tilendebragt ved dagsordensudsendelsen, men vil blive eftersendt til udvalgsmødets behandling.

 

Bornholms Familiecenter har igangsat en lang række initiativer med økonomisk konsekvens. Dette er igangsat for at imødekomme de økonomiske forudsætninger i ”bestcase” scenariet.

 

Derudover har Bornholms Familiecenter beskrevet yderligere servicetilpassende tiltag for at imødekomme kravet til budgetoverholdelse for 2013. Disse bliver behandlet i særskilt dagsordenspunkt på mødet den 11. marts 2013.

 

Blandt de igangsatte initiativer der pt. har særlig bevågenhed: 

 

·        Udarbejdelse af kvalitetsstandard til aflastningsområdet til politisk godkendelse. 

 

·        Mulig genvisitering på handicapsagerne i forhold til merudgifter (§41)

 

·        I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af det ændrede paradigme - implementeres paradigmet i forhold til Heldagsskolen. Dette sker ved en omlægning af tilbuddet således, at den består af et generelt fritidstilbud suppleret med individspecifik visitering til en behandlingsdel. Dette indebærer bl.a. en omlægning af finansieringsmodellen, således at der til Heldagsskolens fritidsdel gives et forhøjet grundtilskud. Yderligere finansiering sker i tilknytning til de individuelle visiteringer.

 

 

Udflytningen af myndighedsteams er tilendebragt for så vidt angår placeringerne på Villa Maria i Rønne og På Heldagsskolen i Østermarie. Team Nord har midlertidigt til huse i Nyker. Der arbejdes på at tilvejebringe en varig placeringsløsning i tilknytning til et bestående børnetilbud i skoledistrikt Nord.     

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. marts 2013

1.
Implementeringsplan for Bornholms FamilieCenter pr. den01032013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet

82.20.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet iht. Kommunalbestyrelsens beslutning 20. september 2012 om prioritering af midlerne.
Sagen genoptages efter at BRK Ejendomsservice har valideret prissætningerne på de projekter, der blev prioriteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. november 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 2.286.000 kr. til dagtilbudsprojekter, som anført i bilag 1

b)     at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 7.509.700 kr. til skoleprojekter, som anført i bilag 1

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 9.795.700 kr. finansieres henholdsvis af renoveringspuljen til skolebygninger med 1.183.900 kr. og af renoveringspuljen på børne- og skoleområdet med 8.611.800 kr. og at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger

d)     at anlægsbevillingerne gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning og politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Ad a: tilpasses beløbsmæssigt nedenstående prioritering.

Ad b: godkendes.

Ad c: tilpasses nedenstående prioritering, idet renoveringspuljen til skolebygninger ikke indgår i finansieringen.

 

Prioritering: .

Følgende projekter godkendes PD1, PD2, UD 6, PS1, PS7, PS2, PS4, PS5, US2, PS3, PS9, PS6, PS8, US1, US3, US4.     

Følgende projekter godkendes ikke: PD3,

Følgende projekter udskydes: Som følge af anbefalingen af UD 6 (gennemgang af legepladser) udskydes behandling af punkterne UD1- UD5, til gennemgangen har fundet sted.

 

De ikke disponerede midler udgør herefter 0,868 mio. kr. som overføres til renoveringspuljen til skolebygninger.

    

Udvalget ønsker, at der snarest fastlægges tidsplan for gennemgang af legepladser (UD 6) med henblik på efterfølgende prioritering blandt de indkomne forslag, finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.       

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012 prioriteringen af en række ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.

De projekter, der blev prioriteret fremgår af bilag 1 ”Oversigt over validerede beregninger februar 2013”, der er bilagt sagen.

 

BRK Ejendomsservice har efterfølgende gennemgået alle prioriterede projekter og valideret prissætningerne.

Dette har afstedkommet en række ændringer i de oprindelige priser og i enkelte projektbeskrivelser.

 

På dagtilbudsområdet er projektet PD3: ”Tilbygning til inklusionsværksted” i Børnehuset Søstjernen prissat til 80.000 kr. Beløbet dækker alene udgifter til projektering, da det ikke har været muligt at prissætte projektet uden først at udføre en egentlig projektbeskrivelse.

BRK Ejendomsservice skønner, at selve udførelsen af projektet vil beløbe sig til 600.000 – 800.000 kr., men prisskønnet er usikkert.

 

Vedr. projekterne UD1, UD2, UD3 og UD5: ”Etablering og renovering af legepladser” i Dagtilbud Vest anbefaler BRK Ejendomsservice, at igangsættelse af disse projekter ses i sammenhæng med beslutningen om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet.

 

Vedr. projektet UD6: ”Godkendelse af eksisterende legepladser i dagtilbud” bemærkes, at prissætningen dækker ét besøg af en legepladsinspektør samt efterfølgende udarbejdelse af en rapport. Eventuelle inspektionsbemærkninger skal realiseres og efterfølgende godkendes ved et nyt kontrolbesøg, hvilket ikke indgår i prissætningen.

 

På skoleområdet er projektet PS7: ”Foldevæg” på afdeling Søndermark blevet 362.000 kr. dyrere end hidtil antaget. Det skyldes, at der er tale om bygningsændringer der i henhold til Bygningsreglementet medfører flere følgearbejder.

 

Projektet PS4: ”Lydisolering” på afdeling Vestermarie er blevet 100.000 kr. dyrere end hidtil antaget. Årsagen er forekomst af asbest i eksisterende lofter.

 

Projektet PS6: ”Ombygning af grupperum” på afdeling Åvang er på grund af tidligere manglende projektbeskrivelse blevet 225.000 kr. dyrere end først antaget.

 

Flere m2 kan medføre en forhøjelse af driftsudgifterne. BRK Ejendomsservice vil derfor efter endelig godkendelse af prioriterede projekter beregne eventuelle afledte driftsudgifter med henblik på efterfølgende at søge teknisk korrektion herfor.

 

Administrationen af de prioriterede projekter varetages af BRK Ejendomsservice (Facility Management). På det politiske niveau henhører bygningerne fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om seks anlægsbevillinger på tilsammen 2.286.000 kr. til dagtilbudsprojekter og om syv anlægsbevillinger til skoleprojekter på tilsammen 7.509.700 kr. – i alt bevillinger for 9.795.700 kr.

Specifikation af anlægsbevillingerne fremgår af bilag 1.

 

De korrigerede rådighedsbeløb i de to renoveringspuljer udgør pt.:

Renoveringspuljen til skolebygninger (2012)                                                    341.913 kr.

Renoveringspuljen til skolebygninger (2013)                                                 1.141.100 kr.

Renoveringspuljen på børne- og skoleområdet (2012)                                    8.611.800 kr.

I alt til rådighed                                                                                   10.094.813 kr.

 

Puljemidlerne vedrørende 2012, i alt 8.953.713 kr., forventes godkendt overført til 2013 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2013.

 

Anlægsudgifterne på i alt 9.795.700 kr. kan finansieres henholdsvis af renoveringspuljen til skolebygninger (2012 og 2013) med 1.183.900 kr. og af renoveringspuljen på børne- og skoleområdet med 8.611.800 kr.

 

Der vil således efter godkendelse af ovennævnte anlægsbevillinger være en rest i renoveringspuljen til skolebygninger på i alt 299.113 kr. til senere prioritering.

 

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljerne. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. marts 2013

1.
Oversigt over validerede beregninger februar 2013 (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til Trinbrættet, ombygning af køkken og grupperum - tillægsbevilling

28.00.00S03-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I et andet dagsordenspunkt på dette møde, sagen vedrørende anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet, søges om anlægsbevilling på 360.000 kr. til ombygning af grupperum i Trinbrættet Rønne Nord, afdeling under Dagtilbud Vest.

Under forudsætning af, at denne anlægsbevilling bliver godkendt, søges i dette dagordenspunkt om en tillægsbevilling til anlægsbevilling til køkkenoptimering og ombygning af grupperum i Trinbrættet Rønne Nord, idet disse to projekter skal ses i sammenhæng.

Vuggestuebørn i Trinbrættet Rønne Nord har i perioden august 2011 til december 2012 været omfattet af kommunes tilbud om frokostordning.

Pr. 1. januar 2013 er det både vuggestue- og børnehavebørn der omfattes af ordningen. Det betyder at madproduktionen forøges fra 36 til 130 portioner. Den øgede produktion kan ikke rummes indenfor det eksisterende køkken og faciliteterne skal derfor udvides.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller:

a)     at løsningsforslag 2 godkendes

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 661.225 kr. til ombygning af køkken og grupperum i Trinbrættet Rønne Nord, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.021.225 kr.

c)     at tillægsbevillingen finansieres med 661.225 kr. fra puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales

Sagsfremstilling

Den ønskede ændring af køkkenet har betydning for planerne om forbedring af vilkårene for vuggestuebørnene, idet det rum der nu foreslås brugt til udvidelse af køkkenet skulle have været brugt til grupperum til vuggestuebørnene. Der foreslås derfor en anden bygningsmæssig ændring til optimering af forholdene for vuggestuebørnene. Ved at se de to projekter i sammenhæng bliver den samlede løsning billigere.

 

Der er udarbejdet to løsningsforslag vedrørende optimering af køkken:

 

Løsning 1.: Køkkenet udbygges med 14m2, de først planlagte ændringer i forhold til vuggestuebørnene fastholdes: ombygning af grupperum, beregnet udgift 360.000 kr.

Denne løsning koster i alt 881.812 kr., jf. nedenstående specifikation.

 

Løsning 2.: Køkkenet udvides med det eksisterende rum, der ligger umiddelbart op til køkkenet.

Dette indebærer et nyt løsningsforslag for optimering af vuggestueforholdene. Det nye forslag er 37.100 kr. dyrere end det oprindelige, som var beregnet til 360.000 kr., og udgør altså i alt 397.100 kr. Dette tilbud omfatter tilbygning til vuggestue og indretning af puslerum.

Denne løsning koster i alt 661.225 kr., jf. nedenstående specifikation.

Som det fremgår er der en prisforskel på 220.587 kr. mellem de to forslag:

 

 

Priser i kr. ekskl. moms

Løsning 1

Løsning 2

Kommentarer:

Tilbygning til køkken i alt 14 m2

421.287

 

Prisberegning på baggrund af tilbud til tilbygning Klemensker Børnehus.

Køkken udvides med børnerum

 

163.600

Pris for nedrivning af mur samt efterfølgende flisearbejde mv. 

Uforudsete udgifter b.la. vejrlig og forsikringer

92.805

92.805

Anlægsoverslag fra BRK Ejendomsservice.

ABA varslingsanlæg

58.000

58.000

Varslingsanlæg jf. bygningsreglementets krav.

Inventar og hårde hvidevarer

263.459

263.459

Køkkeninventar, maskiner og hårde hvidevarer.

Diverse køkkenudstyr

41.261

41.261

Køkkenudstyr og service

Byggetilladelse

5.000

5.000

 

Forbedrede vuggestueforhold (merudgift i forhold til tidligere løsning)

 

37.100

Tilbygning til eksisterende grupperum/vuggestuegruppe, samt etablering af puslefaciliteter.

I alt

881.812

661.225

 

 

Prisspecifikationer er bilagt sagen.

 

Børne- og Skolesekretariatet foreslår at løsningsforslag 2 godkendes.

 

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen forsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Det er forudsat, at der bliver meddelt en anlægsbevilling på 360.000 kr. til ombygning af grupperum i Trinbrættet Rønne Nord via sagen om anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet:

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 661.225 kr. (løsningsforslag 2) finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.447.500 kr. Rådighedsbeløbet forventes overført til 2013 i april måned.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 1.021.225 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. marts 2013

1.
Udbygning køkken jvf. priser Klemensker Børnehus (PDF)

2.
Udvidelse af køkken med eks. rum (TIF)

3.
Køkkenredskaber og service (PDF)

4.
Inventar og hårde hvidevarer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til etableringen af ny daginstitution i Aakirkeby  - tillægsbevilling

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby, idet byggeriet er planlagt igangsat i april 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 14,4 mio. kr.

b)     tillægsbevillingen finansieres med 10,8 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby, med 1,2 mio. kr. ved optagelse af lån og med 1,2 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 afsat 12 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aakirkeby med plads til 100 børn ved sammenlægning af de to eksisterende afdelinger under Dagtilbud Midt - Aakirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet.

 

Der er nedsat en byggeherreorganisation, der forestår gennemførslen af byggeriet.

 

I forbindelse med udbud af totalrådgivning for den nye daginstitution blev der udmeldt en samlet anskaffelsessum på 12,0 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v. var fastlagt til 10,0 mio. kr.

 

Væsentlige forudsætninger for fastlæggelse af ovennævnte økonomi var en bygningsstørrelse på ca. 800 m2 samt ikke mindst det forhold, at institutionen kunne anvende NaturBornholm’s afsætnings- og parkeringsfaciliteter.

 

I forbindelse med den efterfølgende udarbejdelse af forslag til lokalplan for området stod det imidlertid klart, at dette ikke var en reel mulighed. Således har det været nødvendigt at udarbejde et projektforslag, hvor afsætnings- og parkeringsfaciliteterne er etableret på egen grund, hvilket indebærer en ganske væsentlig merøkonomi.

 

Derudover er der i forbindelse med brugerinddragelsen fremkommet ønsker/behov, som lå udover byggeprogrammet og som har givet anledning til, at bygningens areal i projektforslaget er øget med ca. 50 m2 udover de 800 m2. I den forbindelse kan bl.a. nævnes:

 

·         To mindre the-køkkener er ændret til et større pædagogisk køkken, der giver mulighed for at børnene kan deltage i madlavningen.

·         Dagplejen’s pladsbehov er væsentligt større end forventet.

 

Ovenstående ændringer er i det væsentlige hvad der blev fremlagt for byggeudvalget ultimo november 2012. Rammen beløber sig nu til i alt 14,4 mio. kr. ekskl. moms, mod hidtil 12,0 mio. kr. – altså en forøgelse af rammen på 2,4 mio. kr.

 

I forbindelse med beregningen af budgetrammen - der som nævnt udgør 14,4 mio. kr. - er det kommende pladskapacitetsbehov afdækket og drøftet i byggeudvalget. Dette har afstedkommet af byggeriet justeres til at omfatte 84-92 pladser – afhængig af fordelingen i antallet af indskrevne vuggestue- og børnehavebørn. Det justerede pladsantal svarer til det fremskrevne behov.  

 

Byggeriet er pt. udbudt i 9 fagentrepriser med en planlagt byggeperiode fra april 2013 til medio december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 en pulje på 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. Halvdelen af anlægsudgiften blev finansieret af kvalitetsfondsmidler og halvdelen blev finansieret ved låneoptagelse.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. maj 2012 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering af byggeriet – herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning, forundersøgelser mv. Bevillingen blev finansieret af afsatte pulje til formålet. Det resterende rådighedsbeløb i puljen udgør dermed pt. 10,8 mio. kr.

 

Dette er den anden bevillingssag vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

Der søges nu om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 13,2 mio. kr., idet 10,8 mio. kr. kan finansieres af de resterende puljemidler. Restbeløbet/rammeudvidelsen på 2,4 mio. kr. foreslås finansieret efter samme finansieringsmodel som ved afsættelse af puljen - med 1,2 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 1,2 mio. kr. ved optagelse af lån.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 14,4 mio. kr.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet lånedispensation i 2012 til 50 pct. af udgiften til byggeriet. Optagelse af lån fordrer dog, at dispensationen kan overføres til 2013. Der er ansøgt om dette.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Kommunale lokaler til forenings- og ungdomsskole- virksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

3

 

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller  

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forskellige foreninger i Klemensker har tidligere rådet over lokaler til brug for diverse på Klemensker Skole, Sct. Klemensgade 26, Fritidshuset, Jernbanevej 4 og på "Hjemmet", Pihls Alle 10.

I forbindelse med lukning af skolen i Klemensker pr. 1. august 2011, salg af Fritidshuset pr. 15.september 2012 samt nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012, er der behov for at finde lokaler til foreningsvirksomhed andre steder i Klemensker.

Yderligere ønsker Bornholms Ungdomsskole / - Dybdalskolen, afdeling under UngeCenter-Bornholm, at adskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som p.t. har til huse i Jernbanevej 5B, som Vej & Park Bornholm drifter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur samt Børn og Skole indstiller:

a)     at Bygning C på den tidligere Klemensker Skole godkendes til ungdomsskole- og foreningsbrug med virkning fra 1. august 2013

b)     at Bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning

c)     at der vedrørende bygningens rum 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med de omtalte foreninger på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse

d)     at der gives en tillægsbevilling på 75.230 kr. i 2013 til drift af Bygning C finansieret af de likvide midler og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indarbejdes 180.550 kr. i hvert af årene 2014 og frem

e)     at der tages stilling til om der skal etableres et handicaptoilet i Bygning C til en anslået pris på 125.400 kr.

f)       at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. (inklusiv handicaptoilet) til renovering m.v. af Bygning C

g)     at tillægsbevillingen på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. finansieres af de likvide midler

h)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Fritids-, kultur- og forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Punkt a) - h) anbefales med undtagelse af punkt e) hvor alternative muligheder for at bruge eksisterende toiletter undersøges.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales, idet det forudsættes at beslutningen er udgiftsneutral for Børne- og Skoleområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af Klemensker Skole, salg af Klemensker Fritidshus og nedlæggelse af "Hjemmet", skal der tages stilling til lokaler til foreningsaktiviteter i Klemensker. Det er ingen kommunal forpligtelse, da der ikke er tale om folkeoplysende foreninger. 

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2011 besluttet, at driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

 

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2011 besluttet at aktiviteterne i bygning C, skal undersøges nærmere.

 

Der er behov for, en afklaring af den resterende del af bygningerne på den tidligere Klemensker Skole. BRK Ejendomsservice vil forelægge en samlet plan for alle bygninger. Sagen om fremtiden for de tomme bygninger i Klemensker har mange interessenter. Ligeledes er flere af foreningerne i Klemensker genhuset under midlertidige forhold, hvor de reelt ikke kan udøve deres foreningsarbejde. Derfor bliver planen for de tomme bygninger på skolen fremlagt i to etaper.

 

Etape 1: omhandler forenings- og ungdomsskoleaktiviteter i blok A og C. Etape 1 skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. december 2011.

 

Etape 2: Omhandler de resterende bygninger og arealer, herunder vurdering af fremtidig brug af blok B - Gymnastiksalen. Økonomi og Anelyse har vurderet, at de fleste af de tomme bygninger, ikke har nogen salgsværdi. Der skal derfor ses på andre muligheder.

 

Dette dagsordenspunkt omhandler kun etape 1.

 

Der ønskes i denne sag en stillingtagen til anvendelse af blok C til foreningsvirksomhed i Klemensker samt til tømrer- / snedkerværksted for Ungdomsskolen.

 

Lokalebehov og status

Forening

Aktivitet

Tidligere m2

Tidligere placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Hjemmet

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Hjemmet

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Hjemmet

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Hjemmet

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

Klemensker Fritidshus

 

Bornholms Husflidskreds, Vævning er allerede flyttet ind i Ungdomsskolens bygning A, Rum 1. Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue har midlertidig opmagasineret deres ting i bygning C, Rum 16 og 17.

Se bilag: Klemensker skole – oversigt over etaper og ruminddeling.

 

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens § 18 (Frivilligt Socialt arbejde) - i bygningerne A og D. Sløjdholdet er indtil videre i de hidtidige lokaler på Hjemmet. Endvidere har det vist sig, at beslutningen om brug af Rum 20 til Aktivitetshus, af praktiske årsager ikke er realistisk, idet Ungdomsskolen har udvidet sine tilbud (UTA) og har også et tilbud om klubvirksomhed på eftermiddage i Rum 20.

 

Forslag til genhusning af foreninger i Klemensker

Der er overvejet flere muligheder for løsninger mht. placering af foreninger i Klemensker. Det er vurderet, at bygningerne E, F, G, H, J, K og L på den tidligere Klemensker Skole er i for dårlig stand, og vil kræve uforholdsmæssigt meget istandsættelse og vedligeholdelse. I forbindelse med omlægning af fjernvarmen på skolen, er disse bygninger koblet fra og står pt. uden varme. Bygning B er indretningsmæssigt ikke egnet til formålet.

 

Det er valgt at arbejde videre med bygning C, fordi det er vurderet at denne bygning er i den bedste vedligeholdelsesmæssige stand og indretningsmæssigt er egnet til formålet. Bygningen er bygget sammen med A og D og indgår således i en funktionsmæssig og arkitektonisk enhed med Ungdomsskolens øvrige bygninger. Ved tilslutning af fjernvarme i bygning A og D, er der forberedt til en tilslutning af bygning C.

 

BRK Ejendomsservice vurderer derfor, at inddragelse af bygning C til brug for foreninger i Klemensker og Ungdomsskolen / Dybdalskolen vil være den bedst mulige løsning, indenfor de eksisterende kommunale bygninger i Klemensker by.

 

Forslag til fordeling:

Forening

Aktivitet

Fremtidige m2

Fremtidig placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

55 m2

Bygning C, Rum 17

Ældremobiliseringens Datastue/ Lokalhistorie

IT for ældre på 7 PC'er

55 m2

Bygning C, Rum 16

Det er bare mænd

 

 

 

Ungdomsskolen

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

Sløjdholdet

55 m2

 

 

 

110 m2

Bygning C, Rum 18

 

 

 

Bygning C, Rum 19

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

 

Gangareal 16 og 17+ Rum 16

 

Bygning C,

Bornholms Husflidskreds

Vævning

76 m2

Bygning A, Rum 1,

(er afklaret)

 

En optimal udnyttelse af Bygning C vil være, at brugerne benytter indgangsparti fra gården og at Aktivitetshuset anvises dels Rum 16 (sammen med lokalhistorie og datastue) og gangarealet ud for Rum 16 og 17, at Sløjdholdet ”Det er bare mænd” anvises Rum 18, hvilket vil give en helhed for Aktivitetshuset. Mænd og kvinder er samlet i samme bygning og kan dermed få det sociale fællesskab optimeret (i lighed med tidligere på Hjemmet).

Rum 19 anvendes til sløjd i Ungdomsskoleregi – og gerne i samarbejde med sløjdholdet ”Det er bare mænd”.

Klemensker Lokalhistorie gives dermed også mulighed for at have filmaftener i tilknytning til egne lokaler (gangarealet).

 

For rummene 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med foreningerne på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse. BRK afholder basisudgifterne (el, vand, varme, forsikring og renovation), udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af faste installationer, og brugerne står for indvendig vedligeholdelse og snerydning fra Ungdomsskolens indgang til egen indgangsdør.

 

Adskillelse af Bornholms Ungdomsskoles tømrer- og motorværksted

Oplysning fra Ungdomsskole Nord:

Det nuværende værksted på Jernbanevej 5B er på 186 m2. Derudover benyttes 4 stk. 20 fod containere til opbevaring.

Værkstedet er indrettet med benzinudskiller på kloakker samt med udsugning til svejseanlæg.

I dagtimerne bruges værkstedet af Dybdalskolen og 10. Y. Det bliver både brugt til motorværksted og træværksted.

I aftentimerne bruger Ungdomsskolen værkstedet til cross, knallertmotorlære og bil- motorlære.

Ved at indrette C-fløjen til træ- og kreativt værksted, fjernes ”træspånerne” fra motorværkstedet. Det vil også give bedre plads til aktiviteter og holddeling.

 

Driftsudgifter

Ved beregningen af driftsudgifterne er der medtaget vedligeholdelsesudgifter i henhold til 10- årige vedligeholdelsesplaner på 68.624 kr. årligt. Øvrige vedligeholdelses- og driftsudgifter er kalkuleret til 111.928 kr. årligt.

Idet foreningerne hidtil har rådet over lokaler på en del af ”Hjemmet”, har der ikke været et særskilt driftsbudget til disse lokaler.

 

Anlægsudgifter

Bygning C er pt. opvarmet med en midlertidig tilslutning til fjernvarmenettet. Hvis bygningen skal bruges permanent, skal der etableres en rigtig installation. Denne udgift er vurderet til 156.750 kr. Rum 18 og 19 er indrettet som fysiklokaler. Her skal der nedtages inventar og foretages retableringer for omkring 145.775 kr. Udgiften til EDB-installationer er beregnet til 37.000 kr.

 

Der findes ikke toiletter i bygning C. Afstanden til det eksisterende almindelige toilet i bygning A er 53 m og til handicap-toilettet i bygning D er afstanden 93 m. Der er niveaufri adgang. Udgiften til etablering af et handicaptoilet er vurderet til 125.400 kr.

 

Indflytning

Pga. en skimmelsvamp-sag i Ungdomsskolens bygning A, har Ungdomsskolen midlertidigt taget en del af bygning C i brug. Det betyder at Rum 16 og 17 (Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue) kan indflyttes umiddelbart. Hvorimod indflytning i Rum 18 og 19 må afvente skimmelsvampsagens afslutning. Ifølge. tidsplanen forventes sagen afsluttet i løbet af februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

BRK Ejendomsservice har fortaget beregningerne, som fremgår af vedlagte bilag.

 

Driftsudgifter

De årlige driftsudgifter vedrørende bygning C udgør i alt 180.550 kr. Udgiften i 2013 udgør 75.230 kr., idet ibrugtagning af bygningen forventes at ske pr. 1. august 2013.

Det foreslås at bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning.

Det anses ikke for muligt at finde disse driftsmidler inden for Fritids-, Kultur-og Forebyggelsesudvalget budgetramme.

 

Det foreslås derfor, at merudgiften i driftsbudgettet for 2013 75.230 kr. finansieres af en tillægsbevilling ved træk på de likvide midler og at der, i forbindelse med budgetlægningen for 2014, indarbejdes 180.550 kr. årligt i hvert af årene 2014 og frem.

 

Anlægsudgifter

Der søges om en anlægsbevilling på 339.500 kr. – subsidiært 464.900 kr. til renovering m.v. af bygning C på tidligere Klemensker Skole, idet der politisk skal tages stilling til om der tillige skal etableres et handicaptoilet til en anslået pris på 125.400 kr. Anlægsudgiften foreslås ligeledes finansieret af de likvide midler.

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen under Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Etapeplan med rumnumre / Klemensker skole (PDF)

2.
Kalkulation Bygning C, bilag a (PDF)

3.
Kalkulation Handicaptoilet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om Folkeskolereform 2013

17.02.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Folketingets partier forhandler hen over foråret om en reform af folkeskolen. Endvidere pågår der forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks lærerforening om en ændret arbejdstidsaftale for folkeskolens lærere. Resultatet af begge forhandlingsforløb for ventes at ændre markant på forholdene i den bornholmske folkeskole.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Forudsætninger

Folkeskolereformen er kun kendt i regeringens udspil og er ikke færdigforhandlet. Finansieringen af folkeskolereformen er derfor ikke klarlagt. Hertil kommer at lærernes og pædagogernes overenskomst ikke er færdigforhandlet. Der er derfor tale om en foreløbig orientering i oversigtsform.

 

I Bornholms regionskommune har alle klasser vejledende timetal

 

Skolefritidsordningen har nu åbent således:

 

Morgenåbning, mandag til fredag

kl. 06.00 til kl. 08.00

Eftermiddag, mandag til torsdag

kl. 13.00 til kl. 17.00

Eftermiddag, fredag

Kl. 13.00 til kl. 16.00

 

 

 

Regeringens reform i hovedpunkter

Reformen forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/15, dvs. pr. 1. august 2014

 

          Børnene skal have en sammenhængende skoledag, som betyder:

          30 klokketimers skoleuge for børnehaveklasse til 3. klasse

          35 klokketimers skoleuge for 4. til 6. klasse og

          37 klokketimers skoleuge for 7. til 9. klasse

          Mere og bedre undervisning i dansk og matematik: Undervisningen for alle elever i 4.-9. klasse udvides med 1 lektion i dansk og i matematik om ugen. 

          Aktivitetstimer med lærere og pædagoger skal give en mere afvekslende og spændende skoledag.

          Alle børn skal have bevægelse hver dag.

          Bedre lokale muligheder for at have to voksne i undervisningen i de yngste klasser og i klasser med helt særlige behov.

          Styrkelse af undervisningen i andre fag

          Engelsk indføres allerede i 1. og 2. klasse med 1 lektion om ugen.

          Udvalgte praktiske/musiske fag udvides i 3. og 6. klasse med 1 lektion om ugen.

          Natur/teknik udvides i 4. og 5. klasse med 1 ekstra lektion om ugen.

          Valgfag starter allerede i 7. klasse med 2 lektioner om ugen.

          Andre forbedringer af kvalitet og trivsel

 

Overvejelser

Formanden for kommunernes Landsforening (KL) har sendt et brev til landets borgmestre og kommunalbestyrelser, hvoraf det fremgår at den siddende kommunalbestyrelse skal:

 

1.     Fastlægge målsætninger for, hvordan indholdet i den nye folkeskolereform skal gennemføres i den enkelte kommune og skal kobles til de øvrige tilbud til børn og unge.

 

Ad 1) Det foreslås, at målsætningerne knytter an til den vedtagne skolepolitik, men at arbejdet med målsætningerne afventer det konkrete indhold af den endelige reform. Når reformen er kendt, skal der udarbejdes en lokal tids- og handleplan, der sikrer, at der bliver taget politisk stilling til følgende:

·         Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, når der skal undervises i engelsk fra 1. klasse og når der gives mere tid til undervisningen i dansk matematik, natur og teknik samt valgfag.

·         Hvordan driften af SFO, klub og Skole tilrettelægges, når skoledagen udvides til kl. 14.00 i indskolingen og SFO’ s og klubbens åbningstid samtidigt reduceres. Hvordan skabes attraktive arbejdspladser i både SFO, klub og skole under disse betingelser?

·         Samarbejdet og koordineringen med musikskole og de frivillige foreninger

 

2.     Beslutte nye styringsprincipper både i forhold til skole- og børnepolitikken og ressourcestyringen på folkeskoleområdet.

 

Ad 2) Også på dette felt er det nødvendigt at kende skolereformen i detaljer, før det kan beregnes hvilke økonomiske konsekvenser reformen har i Bornholms Regionskommune. Umiddelbart ser det ikke ud til, at den nuværende tildelingsmodel skal revurderes som følge af folkeskolereformen.

 

3.     Vedtage budget 2014. Folkeskolereformen ventes at træde i kraft i august 2014 og vil derfor påvirke budgettet med 5/12 i 2014.

 

Ad 3) På baggrund af beregningerne og eventuelle politiske beslutninger i henhold til pkt. 2 ovenfor vurderes påvirkningen af budget 2014.

 

For at understøtte kommunerne har KL nedsat en række arbejdsgrupper. Bornholms Regionskommune er repræsenteret i arbejdsgruppen vedr. skolens indhold, herunder aktivitetstimer.

 

Desuden har KL udarbejdet en tidsplan for information mv. af Borgmestre og øvrige politikere, kommunaldirektører, fagdirektører, økonomidirektører, skolechefer og skoleledere. Møderne følges op med kurser og Workshops.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle fortages beregninger af hvad den øgede undervisningstid/ brug af aktivitetstimer vil give af merudgifter holdt op imod beregninger af hvad der spares på skolefritidsordningerne og kommunens klubtilbud 

 

Der er som tidligere nævnt uafklaret i hvilket omfang en ny arbejdstidsaftale for lærerne kan være med til at finansiere reformtiltagene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

13

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Punkt 6 fremsendes til Handicaprådet.