Referat
Børne- og Skoleudvalget
09-04-2013 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 3 Budget 2014
  åbent 4 Anlægsbevilling til etableringen af ny daginstitution i Aakirkeby - tillægsbevilling efter licitation
  åbent 5 Takstændringer på dagtilbudsområdet
  åbent 6 Byggeriet af ny daginstitution i Nexø
  åbent 7 Status for Bornholms Familiecenter
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Mødet indledtes med behandling af punkterne 4 og 5 og 6.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedr. drift på Børne- og Skoleudvalgets områder opgjort i henhold til gældende regler for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på 3,7 mio. kr. Der indstilles overført 19,7 mio. kr. til 2013, idet Bornholms Familiecenters underskud eftergives.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der overføres 19.656.000 kr. til 2013 som anført i bilag 1 kolonne 6.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 vedr. drift er opgjort efter de regler for budgetoverførsler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012. 

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar 2013 besluttet at videreføre proceduren fra 2012, hvorefter alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2013, idet ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 1,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Heri indgår underskuddet på Bornholms Familiecenter på 18,8 mio. kr. De øvrige virksomheder på udvalgsområdet har således et samlet nettooverskud på 20,5 mio. kr.

 

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 1 Dagpasning

Dagtilbud Nord anmoder om overførsel af det samlede overskud til følgende formål:

Sammenlægningen på dagstilbudsområdet, hvor overførslen ses i sammenhæng med resten af området budget
Tilbygning og ombygning i Klemensker Børnehus
Udskudte investeringer, bl.a. i inventar i en afdeling samt tablets, fordi investeringen skal hænge sammen med etableringen af børneintra
Projektpenge, der ønske geninvesteret i faglig udvikling.

 

Dagtilbud Øst anmoder om overførsel af overskud ud over 5 pct. til indkøb af nye reoler, møbler m.m. til Sydgården.

 

Sekretariatet for politikområde 1 Dagpasning anmoder om overførsel af overskud af i alt 3,8 mio. kr. til følgende formål:

Igangværende projekter, hvor resterende midler fra 2012 er disponeret i 2013
Uddannelse af de faglige pædagogiske ledere i Social inklusion
Midler til finansiering af merforbrug i Bornholms Familiecenter i 2013.

 

Politikområde 2 Undervisning

Ungecenter Bornholm anmoder om overførsel af hele overskuddet til 2013, idet en del af overførslen skal følge med den del af virksomheden, der pr. 1. januar 2013 er overgået til Jobcenter Bornholm. Overskuddet anvendes til følgende formål:

Drift af 10. KlasseCenter Bornholm i 2013 som følge af overgang til BRK Ejendomsservice, faldende elevtal og mange specialelever.
Midler i forbindelse med Ungepakke 2, hvor tiltag er blevet igangsat i løbet af 2012 og fortsætter i 2013.

 

Sekretariatet for politikområde 2 Undervisning anmoder om overførsel af overskud af i alt 7,1 mio. kr. til følgende formål:

Igangværende og nye projekter og aktiviteter med udviklende og inkluderende sigte
Specialskoler, budgetregulering som følge af lave elevtal
Ekstra kvoteflygtninge i skoleåret 2013/14
Forventet merforbrug på distriktsskolerne i 2013
Budgetmæssig manko vedr. SFO-området i budget 2013

 

Politikområde 3 Børn og Familier

Bornholms PPR og Sundhedspleje anmoder om overførsel af overskud ud over 5 pct. med 450.000 kr. Beløbet ønskes reserveret i en buffer i forhold til ikke styrbare poster (hospitalsundervisning, børneklinik og regionale tilbud), idet overskuddet ud over 5 pct. i 2012 i stort omfang stammer herfra.

 

Sekretariatet for politikområde 3 Børn og Familier anmoder om overførsel af 1,5 mio. kr. til følgende formål:

Reserveret beløb til ekstra indsats i Bornholms Familiecenter i 2013
Igangværende og nye projekter i forhold til forebyggelse m.m. for børn og unge

 

Følgende virksomhed har underskud på mere end 2 pct. som overføres til 2013:

Politikområde 2 Undervisning

Bornholms Heldagsskole overfører et underskud på 983.000 kr., hvilket er 655.000 kr. mere end de 2 pct. Underskuddet skyldes budgetændringerne i forbindelse med overgangen til BRK Ejendomsservice, idet det pt. undersøges, om der skal ske justeringer heraf som vil nedbringe underskuddet.

 

Hans Rømer Skolen overfører et underskud på 983.000 kr., hvilket er 125.000 kr. mere en de 2 pct. Underskuddet skyldes bl.a., at struktur og tildelingsmodel ikke har harmoneret, og at driften af bygninger er overgået til BRK Ejendomsservice.

 

Følgende virksomhed har anmodet om eftergivelse af underskud:

Bornholms Familiecenter anmoder om, at underskuddet i 2012 på 16.633.000 kr. afskrives helt. Dette med udgangspunkt i at det ikke vurderes realistisk at indhente underskud vedrørende 2012 samtidigt med det omfattende arbejde at bringe virksomhedens drift i balance i 2013. Børne- og Skoleudvalget forelægges også i 2012 månedlige budgetopfølgninger samt status på implementeringsplanen.

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 3,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Heri indgår et underskud på Bornholms Familiecenter på 16,6 mio. kr.

Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 5,3 mio. kr. til 2013, fordelt med 10,0 mio. kr. i overskud og 4,7 mio. kr. i underskud.

Når der tages højde for virksomhedernes anmodninger om overførsel af yderligere overskud og eftergivelse af underskud, udgør den samlede budgetoverførsel fra 2012 til 2013 i alt 19,7 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

Overskud/underskud, der ikke overføres til 2012, udgør samlet set -15,9 mio. kr. (bilag 1, kolonne 7), herunder underskud på -16,6 mio. kr. vedr. Bornholms Familiecenter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 9. april 2013

1.
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget 2014

00.30.04Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne – og Skoleudvalget fortsætter drøftelser af mulige initiativer, der kan analyseres i lyset af de samlede budgetudfordringer for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     at udvalget fortsætter drøfter initiativer til gennemførsel af analyse vedrørende rammereduktioner indenfor udvalgets område

b)     at udvalget drøfter mål og input til handleplan 2014.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Rammereduktioner 2014

Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding om rammerne for arbejdet med budgettet for 2014, drøfter Børne-og Skoleudvalget hvilke emneområder der fra politisk side ønskes analyseret med henblik på udarbejdelse af forslag til imødekommelse af Bornholms Regionskommunes samlede rammeudfordring.  

 

Direktionen og chefgruppen er ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et administrativt budgetforslag, der imødekommer kravet til en samlet rammereduktion.  Fagudvalgene drøfter budgetudfordringerne og besparelsesmulighederne på udvalgets områder, med henblik på at gennemføre analyse og økonomisk afdækning til brug for arbejdet på budgetseminar 2. 

 

På Børne og Skoleområdet er der administrativt igangsat en proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, omkring forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. Status og resultater af arbejdet vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse.

 

Mål og input til handleplan til 2014

Udvalget skal fremkomme med oplæg til, hvad der skal indgå i handlingsplanen for 2014, både indenfor udvalgets eget ansvarsområde og eventuelt til tværgående indsatser.  

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling til etableringen af ny daginstitution i Aakirkeby  - tillægsbevilling  efter licitation

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af afholdt licitation vedrørende byggeriet af en ny daginstitution i Aakirkeby søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, idet det økonomiske licitationsresultat efter byggeudvalgets justering af projekt er højere end den budgetlagte ramme.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15,0 mio. kr.

b)     tillægsbevillingen finansieres med 0,3 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidler og 0,3 mio.kr fra de likvide midler.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På Økonomi og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts blev en tillægsbevilling til anlægsbevilling anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse vedrørende byggeri af ny daginstitution i Åkirkeby. Den 22. marts blev der afholdt licitation i fagentreprise for byggeriet af institutionen. Dette har medført samlede forventede udgifter, der overstiger den afsatte ramme med i alt 1,6 mio.kr.

 

I forlængelse af den afholdte licitation har Byggeudvalget på dets møde den 2. april drøftet afvigelsen. Byggeudvalget vurderer, at det forventede merforbrug kan begrænses fra de 1,6 mio.kr. til 0,6 mio. kr. yderligere besparelser i projektet bliver meget vanskeligt at anvise, uden, at det ødelægger funktionerne i og omkring huset (indretning, befæstede arealer m.m.) samt den ønskede arkitektur (indpasningen i området ved natur Bornholm).

Da Byggeudvalget samtidig ønsker den nye daginstitution skal fremtidssikres både i funktion og efterfølgende i bygningsdrift m.m., anbefaler byggeudvalget at rammen hæves med de 0,6 mio. kr.

 

Byggeriet var oprindeligt planlagt igangsat i april 2013. Behovet for rammeudvidelsen som følge af licitationsresultatet og den deraf afledte behandling af det endelige finansieringsspørgsmål, medfører at opstarten af byggeriet forventes at blive cirka 8- 9 uger forsinket.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 en pulje på 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. Halvdelen af anlægsudgiften blev finansieret af kvalitetsfondsmidler og halvdelen blev finansieret ved låneoptagelse.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. maj 2012 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering af byggeriet – herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning, forundersøgelser mv. Bevillingen blev finansieret af afsatte pulje til formålet. Det resterende rådighedsbeløb i puljen udgjorde herefter 10,8 mio. kr.

 

Dette er den tredje bevillingssag vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

Der søges nu om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 0,6 mio. kr. Rammeudvidelsen på 0,6 mio. kr. foreslås finansieret med 0,3 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 0,3 mio. kr. ved træk på de likvide midler.

 

Licitationsresultatet for byggeriet i Aakirkeby indikerer, at der for det kommende nye byggeri af daginstitution i Nexø vil kunne imødeses en tilsvarende økonomisk udfordring.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Takstændringer på dagtilbudsområdet

28.09.44S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den generelle nedjustering af kommunens lønbudgetter på 0,9 procentpoint betyder at lønbudgetterne på kommunens dagtilbud reduceres med 0,9 mio. kr. Dagtilbudslovens § 31 foreskriver at taksterne skal justeres hvis budgetterne på dagtilbudsområdet ændres. Det er både forældrenes egenbetaling pr. barn og tilskud til private institutioner der ændres.

 

Kommunalbestyrelsen skal varsle de ændrede takster senest 3 måneder før ændringen træder i kraft. Takstændringerne kan derfor tidligst træde i kraft 1. august 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller,

at de nyberegnede takster indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse med virkning fra 1. august 2013

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 13. marts 203 godkendt af fremskrivningen af lønbudgetterne i budget 2013 reduceres fra 1,44 % til 0,54 % som følge af de nye overenskomstaftaler pr. 1. april 2013.

Ifølge Dagtilbudslovens § 31, stk. 2 skal tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Af ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud” fremgår det endvidere, at hvis der ændres i de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, så skal der samtidigt fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

Da de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter nedsættes som følge af den ændrede fremskrivning på løn, er der beregnet nye takster for egenbetaling og tilskud pr. barn. Ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året skal varsles af kommunalbestyrelsen senest 3 måneder før ændringen får virkning. Ændringerne kan derfor tidligst træde i kraft 1. august 2013.

 

Politikområde 1:

Som det fremgår af nedenstående skema nedsættes forældrebetalingen til kommunens dagtilbud med mellem 9 og 20 kroner om måneden.

 

Forældrebetaling

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Dagplejen, fuldtid

0-2 årige

kr./mdr.

2.340

2.320

-20

1., 2.

Vuggestue, fuldtid

0-2 årige

kr./mdr.

2.446

2.427

-19

1.

Børnehave, fuldtid

3-5 årige

kr./mdr.

1.556

1.544

-12

1.

Skovbørnehaven, max 40 t/uge

3-5 årige

kr./mdr.

1.203

1.194

-9

1.

Noter:

1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne.

2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion.

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud til frit valg

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Frit-valg ordning

0-2 årige

kr./mdr.

5.507

5.461

-46

1.

Noter:

1.    Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.

 

Tilskud til private institutioner

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Grundtilskud

0-2 årige

kr./mdr.

6.713

6.657

-56

Administrationstilskud

0-2 årige

kr./mdr.

194

193

-1

Bygningstilskud

0-2 årige

kr./mdr.

380

376

-4

Grundtilskud

3-5 årige

kr./mdr.

4.240

4.206

-34

Administrationstilskud

3-5 årige

kr./mdr.

131

130

-1

Bygningstilskud

3-5 årige

kr./mdr.

199

198

-1

 

Politikområde 2:

Taksten for skolebørnehaven følger børnehavetaksten og nedsættes derfor med 12 kroner om måneden. Dette får dog ingen reel betydning da taksten først ændres pr. 1. august 2013 og skolebørnehaven slutter pr. 31. juli 2013.

 

Der er ingen lovkrav om ændringer af taksterne på skolepasningsordningerne.

 

Område

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Alm. Skolefritidsordning

0.-2. klasse

kr./mdr.

1.149

1.149

0

 

SFO-klubtilbud

3.-6. klasse

kr./mdr.

876

876

0

 

Skolebørnehave

”Vippebørn”

kr./mdr.

1.556

1.544

-12

1

Noter:

1.    Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten

 

 

Økonomiske konsekvenser

Den vedtagne lønreduktion på kommuneniveau medfører en reduktionen at budgetterne på dagtilbudsområdet på 0,9 mio. kr. i 2013.

De nye budgetter afstedkommer nye takster som træder i kraft 1. august 2013.

Takstændringerne er beregnet ud fra en helårsvirkning, men da taksterne kun får virkning pr. 1. august 2013 slår de budgetmæssigt kun igennem med 5/12-dele. Mindreindtægten på forældrebetalingen (inkl. søskenderabat og fripladstilskud) er – på den baggrund – beregnet til små 0,1 mio. kr. i 2013. Omvendt er tilskud til private institutioner (inkl. søskenderabat og fripladstilskud) beregnet til en mindreudgift på små 0,1 mio. kr. Dette betyder at de to poster stort set udligner hinanden og derfor forventes takstændringen isoleret set ikke at have nogen økonomisk konsekvens for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Byggeriet af ny daginstitution i Nexø

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Det er besluttet at bygge en ny daginstitution i Dagtilbud Øst til afløsning for afdelingerne Karlsvognen og Stjernehuset i Nexø.  Der er af Børne- og Skoleudvalget nedsat en bygherreorganisation, som har igangsat arbejdet ved en bred drøftelse af institutionens mulige placeringer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

-         Orienteringen tages til efterretning. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Orienteringen taget til efterretning, idet man imødeser en indstillingssag vedrørende fysisk placering af institution på førstkommende Børne- og Skoleudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

På baggrund af den vedtagne procesplan for ny daginstitution i Dagtilbud Øst, har der bl.a. været afholdt borgermøde i Nexø om mulige placeringer for den nye daginstitution. Derudover har byggeudvalg, de medlemmer af Børne- og Skoleudvalget der ikke sidder i byggeudvalget, samt brugergruppen været på tur den 4. april for at se på potentielle grunde i Nexø. Efter rundturen og en drøftelse blandt de deltagende parter vil Byggeudvalget i møde fastlægge hvilken grund man vil indstille til kommunalbestyrelsen, at der bygges på, samt at arbejdet med lokalplan for det pågældende område igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status for Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der gives en status for arbejde med paradigmetilpasningen i Bornholms Familiecenter. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-         Orienteringen tages til efterretning 

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede Projektoversigt (Gantt-diagram) fremgår status for de igangsatte initiativer for den faglige, organisatoriske og økonomiske tilpasning i Bornholms Familiecenter.  

 

For så vidt angår den økonomiske tilpasning fremgik det af budgetopfølgningerne ultimo 2012, at den økonomiske udvikling i 2. halvår af 2012, ikke udviste den forventede bevægelse i nedadgående retning.

 

Som beskrevet på efterårets dialogmøder samt i statusnotat til BSU’s behandling af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012, kan dette forhold i en vis udstrækning tilskrives problematikken omkring personalesituationen i myndighedsafdelingen.

 

Det var forventet at arbejdet med kontrol og kvalitetssikring/-styring af de eksisterende sager, fra og med januar 2013, kunne intensiveres. Sygdom og barsel samt udflytningen af myndighedssagsbehandlerne og heraf følgende sagsbehandlerskift har vanskeliggjort dette arbejde.

 

De økonomiske implikationer heraf fremgår af notat i bilag, ligesom der vedhæftes en økonomisk oversigt for 2013.  

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 9. april 2013

1.
Kommentarer til budgetopfølgning til BSU 9. april 2013 (DOC)

2.
Økonomisk oversigt 2013 (DOC)

3.
Ganttdiagram marts 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

8

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Såfremt lockouten fortsat er i gang ved udgangen af fredag den 12. april udskydes dialogmødet for skoleområdet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Intet.