Referat
Børne- og Skoleudvalget
07-05-2013 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Besøg af to nye skoleledere
  åbent 3 Besøg fra Børne- og Undervisningsministeriet
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 6 Budget 2014
  åbent 7 Status for Bornholms Familiecenter
  åbent 8 Ungdomsskolen - Sommerferie aktiviteter 2013
  åbent 9 Finansiering af skolekoncerter
  åbent 10 Orientering om forløbet af Club 10-13
  åbent 11 Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2014
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 5 og 6 og 7 blev behandlet efter punkt 11.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Besøg af to nye skoleledere

81.03.00G01-10712

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne – og Skole udvalget ønsker af møde skoleleder Lene Schäd, Skole Nord og afdelingsleder Jesper Lykkegaard, Hans Rømer Skolen og byde dem velkommen i skolevæsenet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at

a)   Besøget tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lene Schäd og Jesper Lykkegaard er inviteret til at deltage i mødet kl. 15.00 til 15.15.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Besøg fra Børne- og Undervisningsministeriet

17.03.20P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Bornholms Regionskommune indgik i februar 2013 en samarbejdsaftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om omstilling til øget inklusion. Ministeriets konsulenter Jonas Wittendorf og Gitte Nørgaard vil give en orientering om arbejdet med inklusion set fra ministeriets side.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller, at

a)   orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ministeriets konsulenter Gitte Nørgaard og Jonas Wittendorf vil deltage i Børne- og Skoleudvalgets møde fra kl. 15.15.

 

I mødet vil konsulenterne præsentere sig og beskrive samarbejdsfladerne mellem Bornholms Regionskommune og ”Inklusionsudvikling, Ministeriet for Børn og Undervisning”.

 

Konsulent Trine Dorrow, der er projektleder på projektet ”Fælles børn - fælles ansvar”, som er titlen på inklusionsprojektet, deltager også i punktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. maj 2013

1.
Samarbejdsaftale BRK og ministeriet for Børn og Undervisning.tif (TIF)

2.
Kommissorium - Fælles børn - Fælles ansvar (7).pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Børne- og Skoleudvalgets områder, et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 16,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 20,0 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 4,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning, idet Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der på mødet i juni behandles en sag, om anvisning af finansiering af det forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. i Bornholms Familiecenter for 2013. Derudover ønsker Børn- og Skoleudvalget, at der udarbejdes oversigt over disponerede midler i overførslerne på alle politikområder.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

politikområde 1 Dagpasning forventes samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 6,1 mio. kr., heraf har Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013 besluttet, at 2,7 mio. kr. af det indstillede overskud på politikområde 1 Dagpasning, anvendes til finansiering af merforbrug på politikområde 3 Børn og Familier. Samlet set forventes et overskud på 4,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet:

·        Vedtagelsen af den nye struktur på dagtilbudsområdet har igangsat et stort arbejde omkring implementeringen af den nye organisation, som kommer til at præge området gennem 2013.

·        Den fortsatte nedgang i anvendelsen af dagpleje fortsætter med at give økonomiske udfordringer som følge af den fortsatte nødvendige strukturtilpasning.

 

politikområde 2 Undervisning forventes samlet set et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 10,9 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 3,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af bevillingen forventes balance i mellem regnskab og budget.

 

De største udfordringer på politikområdet:

·        Generelt oplever skolerne udfordringer i de økonomiske rammer for skolernes drift givet de vedtagne rammebetingelser

 

politikområde 3 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 10,0 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 3,0 mio. kr. Derudover har Kommunalbestyrelsen den 4. april 2013 besluttet, at 2,7 mio. kr. af det indstillede overskud på politikområde 1 Dagpasning, anvendes til finansiering af merforbrug på politikområde 3 Børn og Familier. Samlet set forventes et underskud på 4,4 mio. kr.

 

De største udfordringer på politikområdet:

·        Den fortsatte økonomiske tilpasning til budgetniveau, samt arbejdet med forudsætninger herfor, udgør de største udfordring for politikområdet i 2013

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013, på Børne- og Skoleudvalgets områder, viser pr. 31. marts et samlet merforbrug på 16,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 20,0 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 3,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på -3,1 mio. kr.

 

Der er fra 2012 indstillet overført et samlet overskud på 20,0 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. marts 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Indstillet overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013

(+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

01 Dagpasning 1)

1.556

-3.127

6.095

7.561

-3.127

02 Undervisning

-7.592

0

10.941

3.346

0

03 Børn og Familier 1)

-10.036

 

2.984

-7.052

 

Børne- og Skoleudvalget

-16.072

-3.127

20.020

3.948

-3.127

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

1) Kommunalbestyrelsen har den 4. april 2013 besluttet, at 2,7 mio. kr. af politikområde 1 Dagpasnings indstillede overførte overskud fra 2012 flyttes til politikområde 3 Børn og Familier, til finansiering af Bornholms FamilieCenter merforbrug i 2013, i forbindelse med overførselssagen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. maj 2013

1.
BSU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Som beskrevet i budgetvejledningen for 2014 er arbejdet med handlingsplanen for 2014 en integreret del af budgetprocessen. Denne integration skal sikre balancen i 2014 mellem visionerne i Bornholms Udviklingsplan, mål og den økonomiske virkelighed.

Til denne sagsfremstilling er der udarbejdet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 til drøftelse i alle udvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 drøftes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Vedr. mål 1: "Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur" bør hedde "den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan".

Udmøntning af skolepolitikkens mål om linjevalg bør indarbejdes under målet

Det bør indgå i målet, at der i 2014, bør være en proces der opstiller mål afledt af den besluttede skolepolitik for 2015

Under "handling" bør skolepolitikken nævnes og indarbejdes.

Vedr. mål 2 og 3: Børne- og Skoleudvalget foreslår, at de to punkter samskrives i et kommende forslag.

Vedr. mål 6 og 7: Børne- og Skoleudvalget foreslår, at målene bliver præciseret i forhold til Børne og Skoleudvalget rolle.

Vedr. mål 8: Børne- of Skoleudvalget ønsker konkrete mål for fundraisings resultat.

Vedr. mål 9: Børne- og Skoleudvalget ønsker at være et af berørte udvalg på dette mål.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et samlet administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014. Målene præsenteres i første omgang uden økonomi, da der endnu ikke er beregnet økonomi for alle målene.

På udvalgenes møder i juni vil det endelig oplæg blive fremlagt, og det indgår herefter i materialet til budgetseminar 2 den 18. juni.

Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar. Her blev det tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for.

Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation.

I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter.

Oplægget ønskes drøftet i alle udvalg, og det er muligt for udvalgene at komme forslag og bemærkninger til oplægget.

 

Den videre proces

Hvis udvalgenes indledende drøftelser af måloplægget giver anledning til justeringer af oplægget, vil det blive tilrettet og forelagt udvalgene igen på møderne primo juni.

Derefter bliver måloplægget en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

Endelig vil mål og handlingsplan blive en del af borgmesterens forslag og af budgetforhandlingerne på budgetseminar 3.

 

Oversigt over 2014-mål i oplægget vedlagt som bilag:

Nr.

Berørte udvalg

Overskrift

1

BSU

Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur

2

BSU

Fælles børn – fælles ansvar. Serviceområderne fastlægger samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm

3

BSU

Inklusion gennem at arbejde for det almene i det specialiserede og omvendt

4

SU

I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm

5

SU, FKFU

Udvikle det nære Sundhedsvæsen

6

TMU, BSU, SU

Indføre energiledelse i BRK. Sikre en bred forankring blandt kommunens energiansvarlige for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen

7

TMU, BSU, SU

10 % lavere energiforbrug i 2015

8

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Eksterne finansieringskilder, herunder EU + nationale, til brug for både udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune

9

ØKE

Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device).

10

ØKE, TMU

Fiberforbindelse til borgere på Bornholm

11

ØKE, TMU

Mobildækning til hele Bornholm

12

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK

13

ØKE, BSU, SU, BU, FKFU

Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling.

14

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Højere kvalitet på færre lokationer.

15

SU, BU

At implementering af forløbsprogrammet for lænde/ryg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid

16

BU, BSU, SU

”Uddannelsesgaranti”. Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm.

17

ØKE, BU, TMU

Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed.

18

BU, BSU, SU, ØKE

Fleks- og førtidspensionsreform. Målet er

-   at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende.

-   at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af  borgere som må overgå til førtidspension.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgenes juni-møder vil der være en økonomisk vurdering for hvert af målene, som skal indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. maj 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budget 2014

00.30.04Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne – og Skoleudvalget fortsætter drøftelserne af mulige initiativer, der kan analyseres i lyset af de samlede budgetudfordringer for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)   udvalget fortsætter drøftelserne af initiativer, som kan indgå i budgetbidraget for udvalgsområdet

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Rammereduktioner 2014

Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding om rammerne for arbejdet med budgettet for 2014, drøfter Børne-og Skoleudvalget hvilke emneområder der fra politisk side ønskes analyseret med henblik på udarbejdelse af forslag til imødekommelse af Bornholms Regionskommunes samlede rammeudfordring.  

 

Direktionen og chefgruppen er ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et administrativt budgetforslag, der imødekommer kravet til en samlet rammereduktion.  Fagudvalgene drøfter budgetudfordringerne og besparelsesmulighederne på udvalgets områder, med henblik på at gennemføre analyse og økonomisk afdækning til brug for arbejdet på budgetseminar 2. 

 

På Børne og Skoleområdet er der administrativt igangsat en proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, omkring forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. Status og resultater af arbejdet vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse.

 

Mål og input til handleplan til 2014

Behandlingen af oplæg til udvalgets forslag til mål der kan indgå i handlingsplanen for 2014 behandles i særskilt punkt på Børne og skoleudvalgets møde den 7. maj. Det drejer sig såvel om mål indenfor udvalgets eget ansvarsområde og eventuelt for tværgående indsatser.  

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status for Bornholms Familiecenter  

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der gives en status for arbejde med paradigmetilpasningen og den økonomiske genopretning i Bornholms Familiecenter

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-      Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Familiecenter har siden juni 2011 månedligt aflagt særskilt orientering omkring udviklingen i Familiecenterets arbejde med genopretning af økonomien og tilpasning af indsatsen i overensstemmelse med det vedtagne paradigmeskift.

 

Hidtil er denne afrapportering foretaget gennem opdatering af samlet projektoversigt, samt fremhævelse af status ved særskilte elementer i arbejdet.

 

For at sikre synlighed omkring fremdriften i indsatsen vil afrapporteringsformen blive ændret, idet der fremadrettet vil blive lagt særlig vægt på de vigtigste nøgleelementer i indsatsen.

 

Det drejer sig om følgende nøgleelementer,

-      Dem, der har den kritiske betydning i forhold til at skabe den bedste driftsorganisation i det fremadrettede perspektiv,

-      Dem, der på den kortere bane skal bidrage til at sikre et ensartet serviceniveau i forhold til indsatserne og i forhold til de økonomiske vedtagne forudsætninger.

 

For begge typer gælder det, at det sker en tydeliggørelse af egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er sat iværk for at indfri målene.  Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.  

 

Farverne skal forstås på følgende måde

 

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Ud over rapporteringen af de mest centrale dele af implementeringsarbejdet vil der fortsat blive arbejdet med de øvrige indsatser i den samlede omlægning af BFC. Disse vil dog fremadrettet kun blive bragt frem i den systematiske afrapportering til Børne- og Skoleudvalget, i det tilfælde, at der identificeres en problematisk udvikling med kritisk betydning for BFC.        

 

Af vedhæftede nye Projektoversigt fremgår mål, plan og status for de valgte nøgleelementer.  

 

Af særlige forhold i projektoversigten for maj måned 2013 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

-      ”Generel indsats udførerdel”:

-      ”Merudgifter”

-      Implementeringen af besparelsespuljen ”3,8 mio. kr.”.

 

Følgende nøgleelementer er i ”gul”:

 

”Generel indsats myndighed”:

-      Den planlagte uddannelsesindsats følges. Strukturen for kvalitetssikring er på plads. Der rekrutteres medio maj nye sagsbehandlere gennem jobsamtaler.       

”Aflastninger”:

-      Der er gennemført analyse af alle sager, samt oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politiks behandling i juni måned. Der udestår en ressourceallokering til genvurdering af sagerne.

”Tabt arbejdsfortjeneste”:

-      Der er planlagt oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling. Der er planlagt gennemført analyse af alle sager inden sommer. Der udestår afklaring af ressourceanvendelse til genvurdering af sagerne.

”Heldagsskolen”:

-      Der er sket afdækning af alle sager. Den endelige aftale mellem BFC og Heldagsskolen forventes indgået i maj 2013.

 

 

Følgende elementer er i ”rød”:

 

”Opholdssteder”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, analysen af alle sager efter 2009 er gennemført – analysen af sager før dette tidspunkt er i gang. Der udestår oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Plejefamilier”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, mens analyse af allerede oprettede sager er under afdækning. Der udestår udarbejdelse af oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Døgninstitutioner”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager. Analysen af alle sager er i gang. Der udestår oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september.  

 

Den samlede status er udarbejdet i et samarbejde mellem Bornholms Familiecenter og Børne- og Skolesekretariatet. Fremadrettet vil der være etableret et systematiseret og tæt struktureret samarbejde mellem de to parter samt ØA, med henblik på sikring af fremdrift i arbejdet med at genoprette og udvikle driften og servicen i Bornholms Familiecenter. 

 

I forlængelse af Borgmesterens besøg af Socialministeren i februar måned har der på administrativt niveau været afholdt et indledende møde med Socialstyrelsens Task Force til afklaring af eventuelle samarbejdsmuligheder til understøttelse af indsatsen. Dette er sket på foranledning af Bornholms Regionskommune og skal ses i lyset af, at kommunen ønsker at trække på alle de erfaringer som Styrelsens Task Force har gjort sig rundt i de danske kommuner.

 

I den foreløbige dialog har Styrelsen vurderet, at de emner Bornholms Familiecenter har taget fat i, er de relevante i forhold til at sikre en styrket kvalitet i indsatsen på børne- og ungeområdet. Der udtrykkes dog samtidig en vis bekymring for, at de mange sideløbende aktiviteter stiller store krav til overblik, ressourcer og fokus på gensidige afhængigheder. Task Forcen bifalder både en tydelig kompetence- og ansvarsfordeling, og en tilstrækkelig detaljebeskrivelse i indsatser og aktiviteter til opfølgning, som vigtigt elementer for at sikre et godt resultat af implementeringsprocessen.

 

Regionskommunen vil afledt af det igangsatte samarbejde med Task Forcen fortsat kunne imødese anbefalinger over tid som input til en optimeret indsats. I det omfang det har relevans for en politisk stillingtagen, vil de blive fremlagt til politisk behandling.   

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. maj 2013

1.
Fokuspunkter BFC (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ungdomsskolen – Orientering om sommerferieaktiviteter 2013

18.01.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 6. november 2012 godkendte Børne- og Skoleudvalget at disponere 0,2 mio. kr. til sommerferieaktiviteter i ungdomsskolen. I forbindelse med dette, ønskede Børne- og Skoleudvalget at få forelagt en plan for sommerferieaktiviteterne til 2013

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Planen for Ungdomsskolens sommerferieaktiviteter tages til efterretning.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 6. november 2012 godkendte Børne- og Skoleudvalget at disponere 0,2 mio. kr. til sommerferieaktiviteter i ungdomsskolen. Aktiviteterne blev finansieret af restbeløbet fra den afsatte pulje ”opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole”.

 

I forbindelse med dette, ønskede Børne- og Skoleudvalget at få forelagt en plan for sommerferieaktiviteterne til 2013

 

Bornholms Ungdomsskole – Sommerferieaktiviteter

 

Primær målgruppe:

Elever 6.-8. klasse

Alle klasserne besøges og introduceres for sommerferieaktiviteterne.

Der udarbejdes en folder som uddeles til eleverne.

 

Eleverne kan tilmelde sig via hjemmesiden og via tilmeldingsblanket.

Ligeledes kan eleverne tilmelde sig aktiviteter ved fremmøde i klubberne.

 

 

Klubberne:

Klubberne holder åbent 2 aftener om ugen, med uden- og indendørs aktiviteter i 8 uger.

Der vil i samarbejde med de unge udvikles aktiviteter.

 

Sommerlejr på Baunehøj Rønne 3.-5. juli:

De unge overnatter i telte.

 

De unge får mad under hele opholdet.

 

De unge kan melde sig til div. aktiviteter bl.a.: rollespil, træklatring, makeup, maling, fiskeri, tømmerflåde, kano, naturmad, kreativt værksted, mountainbike, musik m.m.

 

Der vil også være div. aktiviteter på lejrpladsen til frivillig afbenyttelse bl.a.: skattejagt, boldspil, crocket, fjernstyrede biler, bålhygge, natløb, frisbeegolf, evt. DGI´s aktivitetstrailer m.m.

 

Deltagerbetaling til sommerlejren er 50 kr. pr. person.

 

 

Andre aktiviteter:

Der bliver i løbet af sommerferien tilbudt aktiviteter forskellige steder, som de unge kan tilmelde sig til.

 

Aktiviteter: Cykeltur med naturoplevelser og overnatning, Chr. Ø tur med guide, Svævebanen ved Opalsøen, sejltur ved Hammeren, Hammershus med guide, Rappelling, Minigolf, Nat-tur med uhygge og skattejagt, Shelter/Blokhus overnatning, Lanparty m.m.

 

 

Club 10-13 sommerferieaktiviteter og sommerlejer:

Club 10-13 klubben vil være åben en eftermiddag om ugen i sommerferien.

 

Der afholdes en 3 dages sommerlejr i og omkring Ungdomsskolen i Klemensker.

 

De unge visiteres til Club 10-13 aktiviteterne i samarbejde med skolerne og Bornholms Familiecenter.

 

 

Da alle arrangementer ikke er færdig aftalt endnu, kan der forekomme små justeringer til det ovenstående program.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Finansiering af skolekoncerter

17.04.03Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det skal besluttes hvordan skolekoncerterne på øens folke- og privatskoler kan finansieres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn– og Skole indstiller, at

 

a.      det budgetterede beløb på 104.276 kr. til skolekoncertkoordinatorfunktionen omplaceres fra politikområde 15, kultur til sekretariatspuljen for politikområde 02, Undervisning, fællesudgifter folkeskolen

b.      det resterende beløb på 145.561 kr./ år til gennemførelse af skolekoncerterne finansieres af sekretariatspuljen for konto 02, undervisning, fællesudgifter folkeskolen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller litra a og b til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Før 1. januar 2012 var skolekoncertordningen helt og holdet finansieret af Fritid og Kultur. I skoleåret 2012/13 har folke- og pivatskolerne bidraget med 98.000 kr. efter at dette beløb blev sparet på budgettet for politikområde 15, kultur i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

 

Der er indgået en aftale for skoleårene 2012/13, 2013/14 og 20l4/15. Aftalen er indgået mellem Fritid- og Kultur og organisationen Levende Musik i Skolen. Det fremgår af aftalen, at der i løbet af aftaleårene gennemføres 36 koncerter fordelt på i alt 16 kommunale- og private skoler og afdelinger. Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson.

 

 

Kommunens skoler har på grund af den stramme økonomi bedt om, at aftalen opsiges så skolerne kan blive frigjort fra aftalen. Aftalen kan imidlertid først opsiges, når den nuværende 3-årige aftale udløber ved udgangen af skoleåret 2014/15.

 

Derfor foreslås det, at administration og finansiering af skolekoncerterne samles i Børne- og Skolesekretariatet fra den 1. august 2013

Økonomiske konsekvenser

I skoleåret 2012/13 betales 160.837 kr. for koncerterne. Beløbet er elevtalsafhængigt. Hvis elevtallet ikke ændres er beløbet uændret de to sidste år i kontraktperioden. Hertil kommer udgifterne på 89.000 kr./år til skolekoncertkoordinatoren. Udgiften pr. år er derfor 249.837 kr. med forbehold for ændringer i elevtallet.

 

Der er budgetteret med 104.276 kr. til skolekoordinatorfunktionen på politikområde 15, Kultur. I 2012 betalte de kommunale og private skoler tilsammen 98.000 kr. for skolekoncerterne. Restbeløbet på 47.561 kr. er hidtil afholdt af Fritid og Kultur.

 

Konsekvensen af forslaget om at samle administration og finansiering af skolekoncerterne i Børne- og Skolesekretariatet er, at udgifterne øges med 249.837 kr. i Børne og Skolesekretariatet, men reduceres med 98.000 kr. på skolerne og med 151.837 kr. på politikområde 15, kultur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om forløbet af Club 10-13

00.17.00P20-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I november 2012 godkendte udvalget at tilbuddet flyttede til Ungdomsskolens lokaler og besluttede samtidig at der blev fulgt op på udviklingen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

-      orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Taget til efterretning, idet Børne- og Skoleudvalget ønsker undersøgt om behovet vurderes at være dækket, med den igangsatte aktivitet.

Sagsfremstilling

Club 10-13 åbnede igen d. 22. oktober 2012 i ungdomsskolens klublokaler i Klemensker. Der er to personer ansat som klubmedarbejdere.

 

Klubben er åben mandag og onsdag kl. 14.30 – 17.30.

 

Klubben tilbyder almindelige klubaktiviteter og altid en eller anden form for spisning, inkl. frugt.

 

Flytningen til Klemensker har betydet flere klubmedlemmer. I alt er 31 unge i alderen fra 10 til 13 tilmeldt. Ifølge postnummer fordeler klubmedlemmerne sig således:

14 fra 3700 Rønne

1 fra 3730 Nexø

1 fra 3720 Aakirkeby

9 fra 3770 Allinge

5 fra 3782 Klemensker

1 fra 3790 Hasle

 

Med klubbens placering direkte ved busstoppestedet for rute 2 har alle unge fra såvel Rønne som Allinge nem transportvej til klubben. Alle kan nu transportere sig med bus, på cykel el.lign.

Fremmødet svinger fra 8 til 18 pr. klubeftermiddag.

De tilmeldte klubmedlemmer er tilmeldt via Skole-Familie Rådgiver (Bornholms FamilieCenter) samt efter anbefaling af de unges skoler.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2014

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

13

 

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

11

 

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Udviklingsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 1. juni 2013.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at godkende udviklingsstrategien 2014 for så vidt angår voksenområdet

b)   at udviklingsaftalen 2014 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KKR Hovedstaden sammen med udvalgets beslutning

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

c)    at godkende udviklingsstrategien 2014 for så vidt angår børneområdet

d)   at udviklingsaftalen 2014 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KKR Hovedstaden sammen med udvalgets beslutning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

a) Godkendt.

b) Sendes i høring i Handicaprådet. Høringssvar sendes sammen med udvalgets beslutning til KKR Hovedstaden. 

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

a) Godkendt.

b) Sendes i høring i Handicaprådet. Høringssvar sendes sammen med udvalgets beslutning til KKR Hovedstaden. 

 

Sagsfremstilling

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for.

Udviklingsstrategi 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Formålet med Udviklingsstrategien er:

·        At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

·        At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.

·        At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

 

Opsummering af centrale konklusioner

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2014.

 

Tilbud omfattet af udviklingsstrategien 2014

·        De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

o   Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov

o   Tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.

·        Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen

 

Der er i hovedstadsregionen en særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover opstilles der blandt andet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

 

Bevægelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

 

Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

 

De væsentligste konklusioner er følgende:

·        På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2014 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2014.

·         Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme) samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse.

·        Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.

·         De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer, har behov for de højt specialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings- og plejebehov.

·        Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen inden for målgrupperne og inden for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området.

 

Fokusområder

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2014 udvalgt følgende to fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

1.    Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus bliver udmøntet i behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet.

2.    Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig. Herunder vil der være fokus på tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov og kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed udmøntes via et særligt fokus i de analyser, der gennemføres i rammeaftaleregi og i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.

 

Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien.

 

For Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 er de særlige temaer følgende:

·        Ungeområdet (temaet er valgt af KKR Hovedstaden, og udledt af fokusområde 1).

 

·        Godkendelse og tilsyn (temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren).

 

Det særlige tema om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn vil blive behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn etableres.

 

Derudover er der i KKR Hovedstaden igangsat følgende særlige projekter, der forløber over perioden 2012-2014:

 

·        Afholdelse af 2 temamøder vedrørende nyspecialisering.

·        Kortlægning af området sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien.

·        Kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser.

·        Udviklingsprojekt vedrørende definition af de mest specialiserede tilbud.

·        Udviklingsprojekt vedrørende justering af principper i styringsaftalen.

·        Udviklingsprojekt vedrørende definitioner og fælles standarder på hjerneskadeområdet

·        Udviklingsprojekt vedrørende klarhed omkring snitflader mellem eksterne tilbud på hjerneskadeområdet.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Rammeaftale 2014 - udviklingsstrategi (PDF)

2.
Bilag 1 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser (PDF)

3.
Bilag 2 Oversigt over tilbud (PDF)

4.
Bilag 3 Oversigt over tilbud inkl. kapacitetstal (PDF)

5.
Bilag 4 Oversigt over belægning og kapacitet (PDF)

6.
Bilag 5 De mest specialiserede tilbud (PDF)

7.
Bilag 6 Årsberetning 2013 samrådet for domfældte udviklingshæmmede (PDF)

8.
Bilag 7 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

12

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Der afholdes ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. maj kl. 15.

Der afholdes dialogmøde med skoleområdet den 28. maj kl. 19-21.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Intet.