Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-06-2013 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forslag til placering, rådgivning og tidsplan for ny daginstitution i Nexø
  åbent 3 Belysning af børnetal og pladskapacitet i Rønne
  åbent 4 Ændret anvendelse af rådighedsbeløb- Klemensker Børnehus
  åbent 5 Serviceniveau på det specialiserede socialområde, aflastning og merudgifter
  åbent 6 Godkendelse af misbrugsbehandlingstilbud under Grennessminde
  åbent 7 Redegørelse om generelt tilsyn på døgntibudsområdet 2012
  åbent 8 Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2014-2017
  åbent 9 Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 10 Bornholms FamilieCenters økonomi for 2013
  åbent 11 Tillægsbevilling til fordeling på skolerne efter lockout
  åbent 12 Status for Bornholms Familiecenter
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

1

 

 

Fraværende

Der er ikke repræsentant fra Socialdemokraterne i Børne- og Skoleudvalget frem til at en omkonstituering som følge af Henry Schou Madsens tilbagevenden er vedtaget af Kommunalbestyrelsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Betina Haagensen er erklæret inhabil under pkt. 6. 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forslag til placering, rådgivning og tidsplan for ny daginstitution i Nexø

82.06.03A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bruger- og styregruppen for den ny daginstitution i Nexø, pegede i møde den 8. maj 2013, på placering af den kommende institution i Nexø, på arealet mellem Langedebyvejen og Industrivej i Nexø.

 

Idet området ifølge kommunalplanen er udlagt til erhvervsområde, er Teknik- og Miljøudvalget blevet anmodet om behandling af muligheden for placering ad den ny daginstitution på området.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

a)   den ny institution -under forudsætning for godkendelse af lokalplansforslag nr. 073 placeres på arealet mellem Langedebyvejen og Industrivej i Nexø (delområde B)

b)   rådgivningen udbydes i totalrådgivning

c)    den forslåede tidsplan godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Ad a) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ad b) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad c) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Sagsfremstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler på deres møde den 4. juni 2013 oplæg til lokalplansforslag nr. 073, herunder muligheden for placering af den nye daginstitution på erhvervsarealet mellem Langedebyvej og Industrivej i Nexø.

 

Forslaget om ny lokalplan tager udgangspunkt i område A, men peger samtidig på delområde B, som ønskes anvendt til den nye daginstitution i Nexø, med et areal på ca. 10.000 m2 og med adgangsvej fra Industrivej (se bilag).


Tiltræder Teknik- og Miljøudvalget oplægget til lokalplansforslag, vil Teknik & Miljø indhente idéer og forslag i løbet af sommeren og udarbejde kommuneplantillæg og forslag til lokalplan til præsentation for de politiske udvalg i perioden 3. september-19.sepptember, hvorefter planerne forventes offentliggjort.

Projektleder Knud Erik Thomsen foreslår af hensyn til tidsplan, at Børne- og Skoleudvalget snarest tager stilling til udbudsformen. Projektleder anbefaler totalrådgivning som ved byggeriet af ny institution i Aakirkeby. Totalrådgivning medfører, at det firma, som vinder totalrådgivningen forestår udformningen, herunder præsentation for brugergruppe, styregruppe og byggeudvalg, som herefter vælger projektet.

Totalrådgiveren har ansvaret for projekteringen den økonomiske styring, udbud i offentlig licitation i fagentreprise, samt at føre tilsyn med byggeriet i hele byggefasen.

Forslag til tidsplan:

4. juni 2013

BSU beslutter totalrådgivning som udbudsform

Primo august 2013

Valg af totalrådgiver

3 – 19. september 2013

Oplæg til lokalplansforslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

September-november

Offentlighedsperiode.

I denne periode kan totalrådgiver i samarbejde med, bruger- styregrupper og byggeudvalg skabe det nødvendige grundlag for et udbud i begyndelsen af 2014.

Børne- og Skoleudvalget tage stilling til om den økonomiske ramme skal forhøjes på baggrund af det arbejde som foregår i samarbejde med totalrådgiveren, bruger- og styregruppe samt byggeudvalg.

Primo marts 2014

Udbudsmaterialet forventes udsendt

Medio april 2014

Licitationen kan holdes omkring fredag den 11. april 2014

Medio maj 2014

Vurderingen og godkendelse af licitationen

Juni 2014

Byggeriet går i gang

Primo marts 2015

Byggeriet forventes færdigt

April 2015

Byggeriet tages i brug 1. april 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Oplæg til lokalplansforslag nr. 073 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Belysning af børnetal og pladskapacitet i Rønne

28.00.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetforligt for 2013 blev det besluttet at ud/nybygge Skovbørnehaven ved Vibegård, dette med en udvidelse af 26 pladser og udvidet åbningstid.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 4. december 2012 en procesplan for den nye Skovbørnehave i Rønne, i planen indgik afklaring af konsekvenser for det samlede dagtilbud i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)   Forslaget til proces for tilpasning af børnehavepladser i Rønne godkendes.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til synliggørelse af konsekvenserne for udvidelse af pladskapaciteten i Rønne følger her en oversigt over:

 

·        Det faktiske fødselstal i Rønne

·        Antallet af vuggestue- og børnehavepladser ud fra de eksisterende opmålinger

·        Udviklingen i antal af børnehavebørn 2014-2016

·        Antal børn passet i private dagtilbud

·        Antal børn ude fra øen der passes i Rønne

 

Udviklingen af børnetallet i Rønne:

 

Fødselstal:

2010

2011

2012

Forventet 2013

125

92

95

Til og med oktober: 62

 

Fra 2010 til 2011 falder børnetallet i Rønne med 33 børn, faldet i børnetal i 2011 har betydning for antallet af børnehavepladser i 2014. Faldet i 2012 har den samme betydning for antallet af børnehavepladser i 2015. Det forventelige børnetal i 2013 har ligeledes betydning for antallet af børnehavepladser i 2016.

 

Antal af børnehave- og vuggestuepladser i forhold til opmåling:

Nuværende børnehavepladser:

331

Børnehavepladser efter udvidelse:

357

Vuggestuepladser:

73

Vuggestuepladser efter udvidelse:

73

 

Konsekvensen for antallet af børnehavepladser grundet det faldende børnetal i Rønne:

Årstal

Før vip 1. februar

Efter vip 1. april

Difference i antal børn

2014

346

225

Falder med: 121 børn

2015

293

220

Falder med: 73 børn

2016

264

272 *

Stiger med: 8 børn

 

*Dette tal er uden fødte børn november og december 2013, idet de ikke er kendte pt.

 

Årstal

Antal opmålte pladser:

Antal kendte børnehavebørn

Difference i opmålte børnehavepladser

2014

331

293

+38

2015

357

272 *

+85

 

Ovenstående er udelukkende baseret på faktisk fødte børn, nogle af disse børn vil gå til de private dagtilbud i Rønne, derudover skal der tages højde for eventuel til/fraflytning, samt for familier ude på øen der ønsker deres barn passet i Rønne.

 

Herunder et overblik over børn passet i private dagtilbud, samt antal børn ude fra øen der passes i Rønne

 

Overblik over antal af børn passet i private dagtilbud:

Årgang:

Antal børn:

% af passede børn

2010

27 børn

21,6 %

2011

16 børn

17, 4 %

2012

7 børn

7,37 %

 

Ude fra øen passet i Rønne p.t.:

3 børn årgang 2010

4 børn årgang 2011

0 børn årgang 2012 (Alle børn fra denne årgang er ikke startet endnu)

 

 

 

Konklusion på antallet af børnehavebørn og antal børnehavepladser:

Efter udvidelse af Skovbørnehaven med 26 pladser vil der i Rønne være en overkapacitet af børnehavepladser med ca. 70.

 

Forslag til proces for tilpasning af børnehavepladser i Rønne:

Juni 2013

Virksomhedsledelsen af Dagtilbud Bornholm og de fagligt pædagogiske ledere i Rønne, starter proces frem imod forslag til tilpasning af pladskapacitet til forventet antal børnehavebørn i Rønne.

Juli 2013

Børne- og Skolesekretariatet udarbejder i samarbejde med virksomhedsleder for Dagtilbud Bornholm dagordenspunkt til Børne- og Skoleudvalgets behandling, af forslag til tilpasning af pladskapacitet til det forventede antal børnehavebørn i Rønne.

August 2013

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse for tilpasning af pladskapacitet til forventet antal børnehavebørn.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ændret anvendelse af rådighedsbeløb- Klemensker Børnehus

00.30.10G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger om ændret anvendelse af anlægsbevillingen til bygningsmæssige ændringer af Klemensker Børnehus. I stedet for en tilbygning foreslås en mindre ombygning i stueetagen i den eksisterende bygning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)   der foretages bygningsmæssige ændringer for 398.400 kr. indenfor de eksisterende kvadratmeter i Klemensker Børnehus

b)   udgiften afholdes af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 400.548 kr.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

ad a) indstilles godkendt.

ad b) indstilles godkendt. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. maj 2012 en anlægsbevilling til udvidelse af Klemensker Børnehus på 467.200 kr. Projektet omfattede en tilbygning på facaden mod syd til brug for vuggestuebørnene. 

Efter licitation på byggeriet blev de samlede anlægsudgifter anslået til at udgøre 750.000 kr.

Sammenholdt med bevillingen udgjorde merudgiften således 282.800 kr., hvortil der blev ansøgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

 

Denne indstillede Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse på deres møder henholdsvis den 4. og 12. december 2012.

 

Forud for mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013, blev beslutningen udskudt, med henblik på yderligere afsøgning af mulighederne for bygningsmæssige ændringer.

 

Der er efterfølgende afholdt møde mellem ledelsen af Klemensker Børnehus, BRK Ejendomsservice og Børne- og Skolesekretariatet for at afsøge alternative muligheder til optimering af forholdene.

 

Ud over det oprindelige projekt er der også blevet set på muligheden for at opsætte en midlertidig pavillon på grunden, samt muligheden for at opnå en øget fleksibilitet og brugsværdi i den eksisterende bygning ved at foretage en indvendig ombygning i stueetagen.

 

Midlertidig pavillon – løsningsforslag 1

BRK Ejendomsservice har modtaget et tilbud på opstilling af en midlertidig pavillon. Der leveres 2 moduler, der sammenbygges på stedet til en samlet størrelse på 54 m2. Pavilloner er dimensioneret efter kravene i BR10 bilag 6 og må som udgangspunkt være opstillet på grunden i op til 3 år, hvorefter de skal fjernes. Tilbuddet indeholder følgende delelementer:

 

Levering og montage                                  

57.500 kr.

Tilpasning af pavillon til eksisterende bygning

49.000 kr.

Returtransport og demontering                     

55.000 kr.

Leje pr. mdr.                                               

  6.750 kr.

 

Derudover kommer udgifter til eventuelle brandkrav, samt udgifter til fremføring af tekniske installationer til bygningen, hvilket anslås til at beløbe sig til 100.000 kr.

Hvis pavillonen skal stå på grunden i 2 år, vil prisen være ca. 425.000 kr.

 

Indvendig ombygning – løsningsforslag 2

En mindre ombygning i stueetagen i eksisterende bygning vil medføre en øget fleksibilitet og brugsværdi. Ombygningen består af følgende delelementer (numre i parentes henviser til numrene på den vedhæftede plantegning):

 

-      eksisterende køkken ombygges til grupperum

-      etablering af nyt køkken i eksisterende grupperum / rengøringsrum / garderobe (10)

-      etablering af nyt rengøringsrum i grupperum i bygningens østlige ende (2)

-      nedtagning af væg mellem de 2 grupperum i bygningens østlige ende (1)

-      etablering af glas i døre mellem grupperum og gang (3, 4 og 5)

-      etablering af nye dobbeltdøre med glas mellem grupperum (6, 7 og 8)

-      nedtagning af vægge omkring legerum (9)

 

Ombygningen tager udgangspunkt i, at det nuværende køkken ændres til grupperum og at der indrettes nyt køkken i nuværende grupperum mod den store legeplads (rum 16). For at sikre fornuftige pladsforhold for børn og ansatte i forbindelse med brug af det nye køkken, er det nødvendigt at inddrage det eksisterende rengøringsrum samt en del af garderoben.

 

Inddragelse af det eksisterende rengøringsrum medfører, at der skal foretages gennembrydning af den bærende væg. Dette arbejde er ikke prissat i de vedhæftede tilbud, da det forudsætter, at der foreligger et ingeniørprojekt med beregninger og arbejdstegninger. BRK Ejendomsservice har derfor anført skønnede priser for dette arbejde.

Der vil ikke være yderligere udgifter til projektering, idet denne er indeholdt i Køkkengårdens tilbud.

De samlede anlægsudgifter til ombygning af stueetagen er beregnet til at udgøre 398.400 kr., jfr. nedenstående anlægsoverslag fra BRK Ejendomsservice:

 

Anlægsoverslag - Klemensker Børnehus - indvendig ombygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndværkerudgifter (HU):

 

 

 

 

Håndværkerudgifter – tømrer

89.000

 

 

Jf. tilbud fra Steenberg Entreprise

Håndværkerudgifter – køkken

144.652

 

 

Jf. tilbud fra Køkkengården samt tilbud om gulvbelægning, el- og VVS- arbejder i køkken

Håndværkerudg.- øvrige VVS-arbejder

25.000

 

 

Skøn

Håndværkerudg. - øvrige el-arbejder

25.000

 

 

Skøn

Håndværkerudgifter – murgennembrydning

40.000

 

 

Skøn

Byggeplads

16.183

 

5

% af HU

Vejrligsforanstaltninger

16.183

 

5

% af HU

Uforudsete udgifter

32.365

 

10

% af HU

Håndværkerudgifter i alt

388.382

388.382

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige omkostninger:

 

 

 

 

Honorar, før projektering

0

 

0

% af HU

Honorar, projektering

0

 

0

% af HU

Honorar, tilsyn

0

 

0

% af HU

Ingeniørberegninger i f.m. murgennembrydning

5.000

 

 

Skøn

Forundersøgelser

0

 

 

Skøn

Byggevand og –el

0

 

 

Forudsat taget over driften

Byggetilladelse

5.000

 

 

Skøn

Uforudsete udgifter

0

 

 

Skøn

Øvrige omkostninger i alt

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsoverslag i alt

 

398.382

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Anlægsbevilling pr. 31. maj 2012

  467.200 kr.

Løsningsforslag:

Pris:

0. Bygningsmæssig udvidelse

  750.000 kr.

1. Midlertidig pavillonløsning (2 år)

  425.000 kr.

2. Indvendig ombygning

  398.400 kr.

 

Det foreslås at løsningsforslag 2 vedrørende den indvendige ombygning godkendes, idet udgiften hertil på 398.400 kr. kan afholdes indenfor rammerne af den af Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling til udvidelse af Klemensker Børnehus på 467.200 kr.

Der er i 2012 afholdt udgifter for 76.189 kr., fortrinsvis til projektering. Det fra 2012 til 2013 overførte og prisfremskrevne resterende rådighedsbeløb til projektet, som udgør 400.548 kr., vil således kunne dække anlægsudgiften på 398.400 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag

 7.  Lukket bilag

 8.  Lukket bilag

 9.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

5  Serviceniveau på det specialiserede socialområde, aflastning og merudgifter.

00.15.12P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Som central metode til at sikre den politisk styring af det specialiserede socialområde, ønskes og anbefales det (af KL), at der fastlægges et klart og operationelt serviceniveau for ydelserne på området. Herigennem sikres balance mellem de politiske prioriteringer, den faglige indsats i visitationen og de økonomiske rammer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)   serviceniveauerne på følgende områder sendes i høring

-      Merudgifter efter SEL § 41

-      Tabt arbejdsfortjeneste efter SEL § 42

-      Aflastning efter SEL § 52,stk. 3

-      Aflastning efter SEL § 84.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Børne- og Skoleudvalget ønskes at de på mødet fremkomne bemærkninger indarbejdes og  sagen genoptages på mødet i august 2013.

Sagsfremstilling

Den enkelte kommune kan inden for gældende lovgivning styre og prioritere opgaveløsning og udgift udvikling, bl.a. gennem fastsættelse af et politisk vedtaget serviceniveau.

Serviceniveauet kan bl.a. beskrive hvornår en borger i kommunen er indenfor målgruppen til at få støtte og sociale ydelser.

Og på hvilket niveau bestemte ydelser tilbydes personer indenfor målgruppen, det kan f.eks. være, hvor meget aflastning kommunen som udgangspunkt tilbyder til en familie med et handicappet barn.

 

Fastlæggelse af et serviceniveau betyder ikke, at der ikke skal tages hensyn i den konkrete sag. Der skal fortsat ske en konkret/ individuel vurdering i forhold til borgerens behov, og kommunen kan ikke lade økonomien bestemme, om et handicappet barn får den nødvendige hjælp.

 

Serviceniveauet handler om at fastlægge retningslinjer for kommunens indsats, og må godt indeholde en målsætning om, at kommunen skal nedbringe f.eks. antallet /  længden af aflastning.

 

Her lægges i første omgang op til at der vedtages serviceniveau på følgende områder:

     Aflastning efter Servicelovens § 52 stk. 3.

     Aflastning efter Servicelovens § 84

     Tabt arbejdsfortjeneste § 42

     Merudgifter § 41.

 

Der vil efterfølgende kontinuerligt blive fremlagt tilsvarende forslag til serviceniveaubeskrivelser for alle foranstaltningstyper på det specialiserede børne- og ungeområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Aflastning § 84 (DOCX)

2.
Aflastning § 52 stk. 3 (DOCX)

3.
Merudgifter § 41 (DOCX)

4.
Tabt arbejdsfortjeneste § 42 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Godkendelse af misbrugsbehandlingstilbud under Grennessminde

27.03.00G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Grennessminde Bornholm tilbyder socialpædagogisk døgn- og dagbehandling.

Som supplement til den nuværende behandling ønsker Grennessminde en godkendelse til ambulant behandling, der omfatter borgere, som er visiteret til misbrugsbehandling efter SEL § 101, idet de oplever et behov for dette i de henvendelser de får til deres eksisterende tilbud.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)    tilbuddet godkendes til optagelse på Tilbudsportalen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Godkendt

Sagsfremstilling

Grennessminde Bornholm ønsker som supplement til deres eksisterende tilbud, at kunne tilbyde visiterede borgere misbrugsbehandling efter SEL § 101 – og ikke blot – som det de allerede nu praktiserer: misbrugsbehandling som en sekundær ydelse indenfor eksisterende tilbud. Grennessminde Bornholm har erfaringer med denne målgruppe, og ønsker nu at formalisere erfaringerne i en godkendelse som nødvendig forudsætning for at kunne tilbyde behandling til misbrugere.

Målgruppen omfatter aktive misbrugere og misbrugere, som er eller tidligere har været i døgnbehandling – som en udslusning. Derudover omfattes i behandlingsarbejdet også pårørende til misbrugere som en del af en helhedsorienteret behandling.

Aktive misbrugere omfatter stof- og alkoholmisbrugere, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere bevidstændrende stoffer og alkohol. Bevidstændrende stoffer kan være morfin, heroin, ketogan, metadon, kokain, amfetaminlignende stoffer, cannabispræparater og benzodiazepiner.

Der er tale om borgere, som på grund af stofmisbrug har sociale og adfærdsmæssige problemer, der gør, at de ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole – og borgere med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af stofmisbruget.

Misbrugsbehandling vil foregå efter en individuel plan, hvor behandlingsmålene for den enkelte misbruger tager et individuelt fokus, og vil indeholde både et socialfagligt og et sundhedsfagligt fokus. Det overordnede mål med behandlingen er total stoffrihed og det tilstræbes at borgeren opnår en forbedret livskvalitet og den højst opnåelige grad af rehabilitering og den bedste mulighed for at blive aktør i eget liv.

De pædagogiske metoder vil bestå af ICF ved kortlægning af ressourcer, samt Miljøterapi og Narrativ metode i behandlingsforløbet for borgeren.

Misbrugsbehandlingen foregår på hverdage i dagtiden og varer fra 3-6 måneder alt efter behov og dermed visitation. Som en del af tilbuddet tages stilling til udslusning og evt. efterbehandling.

Fysisk vil misbrugsbehandlingen foregå i Poulsker, Poulskervej 14-20, Nexø i en bygning med flere lokaler og samtalerum.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

7  Redegørelse om generelt tilsyn på døgntilbudsområdet 2012

27.09.08K09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Bornholms Regionskommune er – jf. bek nr. 1580 af 16/12 2010 om ”Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud” forpligtet til, at føre tilsyn med de private tilbud som Regionskommunen har godkendt. Der føres tilsyn med, at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget overholdes.

Desuden skal Regionskommunen påse, at de offentliggjorde oplysninger på Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Derudover føres tilsyn med de tilbud oprettet som fonde, som er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger. Dette tilsyn omfatter:

Om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og med grundlaget for godkendelsen og om fonden efterlever lovgivningens krav om regnskabsaflæggelse og revision.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller, at:

· Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynet med private - opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud er i 2012 varetaget ved 11 uanmeldte tilsyn, samt 5 anmeldte besøg.  Derudover har det ved ca. 1/3 af besøgende været nødvendigt med efterfølgende besøg eller kontakt for at følge op på tilsyn.

I følge lovgivningen er kommunen forpligtet til minimum 1 uanmeldt tilsyn om året.

Fokusområde i 2012

· At oplysninger på Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold

· Pædagogisk metode, referenceramme og praksis

· Sundhed

· Udviklings / behandlingsplaner

· Div. instrukser f.eks. ved brand

 

På plejefamilieområdet har der været generelt tilsyn i alle generelt godkendte plejefamilier med fuldtidsbørn anbragt.

 

 

Betragtninger fra Tilsynet

Der har i 2012 været gennemført det politisk vedtagne antal tilsyn.

 

Der er på døgn- og opholdsstedsområdet stor usikkerhed i disse år, ny lovgivning i forbindelse med Barnets Reform lægger op til at der fremover skal anbringes færre børn i døgntilbud og flere i familiepleje. Desuden er der fortsat på Bornholm en overkapacitet af pladser i private tilbud og disse har svært ved, at tiltrække sig klienter fra kommuner i det øvrige land, undtagelsen her er dog Sct. Ols.

 

2 opholdssteder, samt 2 afdelinger under et andet opholdssted/botilbud, er lukket ned i 2012, på grund af manglende grundlag, mulighed for drift.

1 tilbud startede 2012 med negativ egenkapital, Tilsynet har anmodet om en  redegørelse og bedt om bestyrelsens vurdering heraf.

1 tilbud er der aftalt ekstra tilsyn med, da konflikter mellem de unge fik lov til at køre i en for de unge urimelig lang tid. Personalet havde efter tilsynets mening ikke i tilstrækkelig grad handlet, hvilket medførte dårlig trivsel for de unge.

 

Generelt har der været færre forhold som har påkaldt sig tilsynets opmærksomhed i 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Hvis det fremlagte lovforslaget vedtages i folketinget, dette sker i juni 2013, overgår tilsynet fra 1. januar 2014 til Frederiksberg kommune.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Birketoften 12 (DOC)

2.
Broen 12 (DOC)

3.
Højlyngen 12 (DOC)

4.
Kærbygård 12 (DOC)

5.
Lyspunktet 12 (DOCX)

6.
Løvstikken 12 (PDF)

7.
Pilevang 12 (DOC)

8.
Sct. Ols Olsker 12 (DOCX)

9.
Sct. Ols Randkløve 2012 (DOCX)

10.
Skovklubben 12 (DOC)

11.
U-huset 2012 (PDF)

12.
Notat økonomisk tilsyn 2012 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2014-2017 ­

00.30.04Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til den vedtagne budgetvejledning skal udvalget senest den 7. juni 2013 fremsende budgetbidrag for politikområderne 01:Dagpasning, 02:Undervisning og 03:Børn og Familier.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

a)   Drøfter op- og nedprioriteringsforslagene, der skal indgå i budgetbidragene

b)   fastlægger i hvilket omfang særskilte anlægsønsker skal indgå i budgetbidragene

c)    Behandler budgetbidrag for politikområderne 1, 2 og 3 med henblik på fremsendelse til Økonomi og Analyse.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

a) Drøftet.

b) De beskrevne forslag indgår.

c) Godkendt og fremsendes til ØA

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget og mål for 2014 indenfor Børne- og Skoleudvalgets område gennemføres i henhold til den proces der er beskrevet i budgetvejledningen for budget 2014.

 

I henhold til budgetvejledningen ligger følgende opgaver i fagudvalgene:   

·        Nedprioriteringsforslagene er administrativt udarbejdede og drøftes i udvalgene. Udvalgene kan ikke fravælge forslag.

·        Op- og omprioriteringsforslag behandles i udvalg og udvalgene kan anbefale eller fravælge forslag.

·        Anlægsforslag behandles i fagudvalg og udvalgene kan anbefale eller fravælge forslag.

·        Budgetbemærkninger behandles i fagudvalg.

·        Forslag til takster behandles i fagudvalg.

 

Nedprioriteringsforslag

Til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse foreligger resultatet af det administrative arbejde med udarbejdelse af besparelsesforslag indenfor udvalgets område.

Forslagene indarbejdes endeligt i budgetbidraget.

 

Op- og omprioriteringsforslag

Op- og omprioriteringsforslag indgår som afledte elementer i nedprioriteringsforslagene.

 

Prioriteringsforslagene fremgår af bilag.

 

Anlægsforslag

Anlægsforslag indgår med en enkelt undtagelse som afledte elementer i nedprioriteringsforslagene.   

 

Anlægsforslagene fremgår af bilag.

 

Budgetbemærkninger

Til udvalgets behandling er der udarbejdet budgetbemærkninger på politikområdeniveau for politikområde 01. Dagpasning, 2. Undervisning og 03 Børn og Familie.

 

Det skal bemærkes, at budgetforudsætningerne på de enkelte Politik/budgetområder løbende – og i lighed med tidligere år - vil blive opdateret/revideret frem til budgetvedtagelsen – hvorfor bilagene ikke er færdige.

 

Budgetbemærkningerne fremgår af bilag. 

 

Takster

Forslag til takstbilag fremgår af bilag.

 

Målene for Børne- og Skoleudvalgets område behandles i særskilt punkt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. juni 2013. 

 

Udvalgets budgetbidrag vil indgå i materialet til budgetseminar 2 og 3 og sendes i den forbindelse i høring frem til den 13. august 2013.

 

 

Anlægsforslag

Udvalget kan som i tidligere år også fremsætte forslag til anlægsprojekter som en del af udvalgets budgetbidrag. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes inden for rammen. Beløbene er afsat som rammeangivelser.

 

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

Udlagte aktiviteter fra Mælkebøtten

5.000

 

 

 

Sammenlægning af daginstitution Allinge/Tejn

4.000

 

 

 

Ny institution i Rønne

14.400

 

 

 

”Bring your own device” i folkskolen

5.089

 

 

 

I alt

28.489

 

 

 

 

Forslagene til anlæg vil skulle angives brutto. Det vil sige uden modregning af kvalitetsfondsmidler.

 

Forslag til takster

Budgettet for dagpasningsområdet er endnu ikke endeligt beregnet og derfor vil taksterne for 2014 i budgetbidraget være identiske med taksterne for 2013.

Taksterne for SFO og SFO-klub er ligeledes videreført uændrede fra 2013 til 2014.

Taksterne vil senere blive fremskrevet til 2014 p/l.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Takster 2014 BSU (DOCX)

2.
BSU - Politikområde 1 (PDF)

3.
BSU - Politikområde 2 (PDF)

4.
BSU - Politikområde 3 (PDF)

5.
BSU- Prioriteringsforslag (PDF)

6.
BSU - Anlægsforslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Alle udvalg har behandlet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 på møderne i maj. I første omgang blev målene præsenteret uden økonomi.

På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget, ligesom økonomien i det enkelte mål er vurderet.

Det er derfor det endelige administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 som forelægges udvalgene med denne sagsfremstilling. Oplægget vil indgå som materiale til budgetseminar 2 den 18. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a) det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i maj drøftet et oplæg til mål og handlingsplan for 2014. På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget. Samtidig er økonomien i det enkelte mål vurderet.

Nogle mål vurderes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme, mens andre mål forudsætter, at der afsættes særskilt økonomi til området for at kunne nå målet, jf. bilaget.

 

Måloplægget vil være en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under det enkelte mål i bilaget og vil indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Bornholms FamilieCenters økonomi for 2013

00.30.14Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne – og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Ved behandlingen af regionskommunen budgetopfølgning per 31.marts 2013 forventedes der et merforbrug på Bornholms Familiecenter på 5,1 mio.kr. Denne sag omhandler en mulig finansiering af dette forventede merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets egen ramme. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at:

a)   Forslaget til finansiering af den forventede budgetafvigelse for Bornholms Familiecenter for 2013 drøftes. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling tiltrådt, idet 

Punktet om specialpædagogisk indsats videresendes til Budgetforligskredsens godkendelse. Finansieringspunkterne vedrørende overførte midler forudsættes godkendt gennem behandling i ØKE. 

Sagsfremstilling

I tilknytning til regionskommunen budgetopfølgning per 31.marts 2013 behandlede Børne- og Skoleudvalget den 7. maj budgetopfølgningen på eget område. Heraf fremgår det, at der forventes et merforbrug på Bornholms FamilieCenter på 5,1 mio.kr isoleret set for 2013.

 

I tilknytning hertil har Børne- og Skoleudvalget bedt om, at der på mødet i juni blev fremlagt forslag til anvisning af finansiering af dette forventede merforbrug indenfor udvalgets eget område.

 

Forslaget til imødegåelse af det forventede merforbrug omfatter såvel omprioriteringer i indeværende år samt omprioritering af anvendelse af positive overførsler fra 2012.

 

Tabel 1: Forslag til omprioritering. 

 

Omprioritering:

Beløb i Mio.kr.

Projekt flerfamiliegrupper 2013

0,7

Projekt flerfamiliegrupper – overførsel fra 2012.

0,4

Omprioritering af midler afsat til specialpædagogisk indsats i budget 2013

2,0

Overførsel fra specialskoler fra 2012 til 2013 – inddragelse af kalkuleret pulje til positiv afvigelse mellem forbrug og budget på Kildebakken.

1,3

Overførsel disponeret til dækning af projekt ”Fælles Skoler – fælles ansvar”

0,2

Overførsel vedrørende sekretariatspulje på Politikområde 3.

0,5

I alt

5,1

Finansieringsbehov

5,1

 

I ovenstående finansieringsforslag henledes opmærksomheden på, at for de forslag, der berører overførsler for 2012 forudsætter det at Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder ovenstående.  Herudover forudsætter det, at den budgetafsatte pulje til specialpædagogisk indsats isoleret for 2013 anvendes til imødegåelse af driftsudfordringerne i 2013. 

 

Samlet set vil ovenstående kunne være tilstrækkeligt til at imødekomme det forventede merforbrug for Bornholms Familiecenter for 2013. 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tillægsbevilling til fordeling på skolerne efter lockout

81.12.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Et flertal af eleverne i den bornholmske folkeskole mistede op til 18 dages undervisning i forbindelse med lockouten af de overenskomstansatte lærere. Kommunalbestyrelsen skal nu beslutte at give skolerne en tillægsbevilling, så eleverne modtager ekstra timer i de kommende skoleår. De ekstra timer er kompensationen for de timer eleverne mistede i de 18 dage konflikten varede. Kompensationen skal svare til folkeskolelovens minimumstimetal. Det er stadig sådan, at styrelsesvedtægtens bestemmelser om vejledende timetal er gældende bortset fra de 18 dage, der var konflikt. Endvidere har lærere ansat i Jobcenter Bornholm, Dybdalskolen og Bornholms Familiecenters stab også været omfattet af lockouten. Også her vil der i et vist omfang være behov for kompensation.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

a)   ”Styrelsesvedtægten for Bornholms Regions Kommunens Skolevæsen” fraviges, så der gives undervisning svarende til folkeskolelovens minimumsbestemmelser i de 18 dage konflikten varede.

b)   Der gives en tillægsbevilling til sekretariatspuljen for politikområde 02, undervisning på 1.082.300 kr. svarende til det beløb der skal til for at kompensere skolerne så de kan tilbyde folkeskolens minimumstimetal for de 18 dage konflikten varede. Tillægsbevillingen finansieres af de ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med lockouten, der er hensat på en særlig opsamlingskonto.

c)    Det tillægsbevilligede beløb fordeles mellem skolerne i henhold til konkrete opgørelser af manglende timer.

d)   Der gives en tillægsbevilling til rammen for jobcenter Bornholm på 95.800 kr. til kompensation for uopsættelige opgaver i UU Bornholm. Tillægsbevillingen finansieres af de ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med lockouten, der er hensat på en særlig opsamlingskonto.

e)   Restbeløbet på den særlige opsamlingskonto anvendes til at finansiere skolernes merforbrug i 2013 jf. sagen om de fire almene skolers budget for 2013, behandlet på børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013. Et eventuelt overskud på opsamlingskontoen tilfalder kassen.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

ad a) Indstilles godkendt

ad b) Indstilles godkendt

ad c) Indstilles godkendt

ad d) Indstilles godkendt

ad e) Indstilles godkendt

Sagsfremstilling  og økonomiske konsekvenser

Der er i lockoutperioden fra 1. april til 27. april 2013 opsamlet ikke udbetalte lønmidler svarende til 6.416.700 kr. De 5.963.800 kr. stammer fra ikke udbetalt løn på skolerne og de resterende 452.900 kr. fra sparede lønmidler til lærere ansat på jobcenter Bornholm herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Dybdalskolen og Bornholms familiecenters stab. Beløbet står på en særlig konto kaldet opsamlingskontoen.

 

Ved kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2013 blev det aftalt at udvide undervisningen af afgangseleverne i 9. og 10. klasse som en ekstra indsats for at forberede dem bedst muligt på folkeskolens afgangsprøver. Forbruget kan først opgøres efter den 26. juni 2013, men den maksimale ramme er 534.000 kr. Et eventuelt mindreforbrug vil blive stående på den særlige opsamlingskonto.

 

Ungdommens uddannelsesvejledning har ligeledes afholdt uopsættelige rådgivnings- og vejledningsopgaver i maj og juni svarende til 95.800 kr.

 

Til disposition er derfor 6.416.700 kr. - 534.000 kr. – 95.800 kr. = 5.786.900 kr.

 

 

 

Ved kompensation til minimumstimetal

Ved kompensation op til styrelsesvedtægtens bestemmelser

Til disposition

5.786.900 kr.

5.786.900 kr.

Kompensation op til folkeskolens minimumstimetal koster

1.082.283 kr.

1.082.283 kr.

Kompensation op til styrelsesvedtægtens bestemmelser

Koster derudover

 

2.824.194 kr.

 

 

 

Restbeløb på opsamlingskontoen til anden anvendelse

4.704.617 kr.

1.880.423 kr.

 

Eleverne mistede undervisningstimer i de 18 dage deres overenskomstansatte lærere var lockoutede. Områdechefen for Børn-og Skole indstiller, at der gives en tillægsbevilling, der kan kompensere skolerne for det, det vil koste at give eleverne ekstra undervisningstimer i de kommende skoleår svarende til folkeskolelovens minimumstimetal i de 18 dage konflikten varede. Der er altså tale om, at eleverne modtager timer ud over det vejledende timetal i de kommende skoleår. Som det fremgår af ovenstående tabel, vil det koste 1.082.283 kr.

Det indstilles endvidere, at restbeløbet på 4.704.617 kr. anvendes til at finansiere distriktsskolernes merforbrug i 2013. Merforbruget blev, ved behandlingen af pkt. 6 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 4. februar 2013, opgjort til 6,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er imidlertid ikke længere retvisende og vil blive genvurderet af økonomi og analyse. Finansieringsforslagene i sagsfremstillingen fra 4. februar er heller ikke længere anvendelige. Det skyldes blandt andet, at elevtallene har ændret sig så klasserne ikke længere kan sammenlægges som forudsat.  Sagen om skolernes merforbrug på budget 2013 vil derfor efter behandling i Børne- og Skoleudvalget og økonomi- og erhvervsudvalget blive behandlet i kommunalbestyrelsen i august 2013.

 

Det ikke kan anbefales at kompensere skolerne op til styrelsesvedtægtens bestemmelser (vejledende timetal) for de 18 dage konflikten varede, fordi der ikke er sikkerhed for, at restbeløbet på 1.880.423 kr. ved en sådan kompensation vil kunne dække skolernes merforbrug i 2013.

 

Det skal bemærkes, at der ifølge Børne- og Undervisningsmisteriet ikke er noget krav om, at skolerne skal tilbyde en timetal svarende til det vejledende timetal. Det er alene timer indenfor det aflyste timetal, der skal gennemføres.

 

Da det endvidere er Kommunalbestyrelsen, der har besluttet serviceniveauet som beskrevet i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen (vejledende timetal), er det også kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at fravige det – altså gå ned på lovgivningens minimumstimetal for de 18 dage, der var konflikt.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status for Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Der gives en status for arbejde med genopretningen af Bornholms Familiecenter

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)   Orienteringen tages til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Orienteringen taget til efterretninger, idet midlerne til finansiering af det midlertidige merforbrug på myndighedssagsbehandling på anbringelsesområdet anvises via ledige midler på sekretariatspulje 2. Det forudsættes at midlerne godkendes overført

Sagsfremstilling

Bornholms Familiecenter har siden juni 2011 månedligt aflagt særskilt orientering omkring udviklingen i Familiecenterets arbejde med genopretning af økonomien og tilpasning af indsatsen i overensstemmelse med det vedtagne paradigmeskift.

 

Hidtil er denne afrapportering foretaget gennem opdatering af samlet projektoversigt, samt fremhævelse af status ved særskilte elementer i arbejdet.

 

For at sikre synlighed omkring fremdriften i indsatsen er afrapporteringsformen ændret fra maj 2013, idet der bliver lagt særlig vægt på de vigtigste nøgleelementer i indsatsen.

 

Det drejer sig om følgende nøgleelementer,

-      Dem, der har den kritiske betydning i forhold til at skabe den bedste driftsorganisation i det fremadrettede perspektiv,

-      Dem, der på den kortere bane skal bidrage til at sikre et ensartet serviceniveau i forhold til indsatserne og i forhold til de økonomiske vedtagne forudsætninger.

 

For begge typer gælder det, at der sker en tydeliggørelse af egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene.  Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.  

 

Farverne skal forstås på følgende måde

 

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Ud over rapporteringen af de mest centrale dele af implementeringsarbejdet vil der fortsat blive arbejdet med de øvrige indsatser i den samlede omlægning af BFC. Disse vil fremadrettet alene blive bragt frem i den systematiske afrapportering, i det tilfælde, at der identificeres en problematisk udvikling med kritisk betydning for BFC.        

 

Af vedhæftede Projektoversigt fremgår mål, plan og status for de enkelte nøgleelementer.  

 

Af særlige forhold i projektoversigten for juni måned 2013 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

-      ”Generel indsats udførerdel”:

-      ”Merudgifter”

-      ”Heldagsskolen”

-      Implementeringen af besparelsespuljen ”3,8 mio. kr.”.

 

Følgende nøgleelementer er i ”gul”:

 

”Generel indsats myndighed”:

-      Den planlagte uddannelsesindsats følges. Strukturen for kvalitetssikring er på plads. Der er medio maj rekrutteret nye sagsbehandlere gennem jobsamtaler.

-      Beslutningen om placeringen af myndighedsfunktionen i distrikter er tidligere truffet - primært med begrundelse i et udtalt ønske om et tættere samarbejde mellem BFC´s myndighedsafdeling og samarbejdspartnerne. Udflytningen er sket – med en midlertidig placering af team nord i Nyker og med en igangværende afdækning af mulig permanent placering. En sådan selvstændig placering i nord vil forudsætte særskilt anlægsbevilling. Allerede før udflytningen i januar 2013 blev der etableret klart forbedrede samarbejdsrelationer med fokus på tilgængelighed og synlighed. Eksempler på dette er etableringen af skole- familierådgiver, og faste sagsbehandlere ved de enkelte institutioner i kommunen. Udflytningen af myndighedsdelen har imidlertid også medført et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug til sikring af en ensartet kvalitet på tværs af øen. Omfanget af dette tidsforbrug vurderes at være så stort, at den alternativt ville kunne bidrage markant til at sikre en væsentlig kvalitativ forbedret indsats. Dette kunne ske gennem en genhusning af nord, samt team øst/midt i umiddelbar nærhed af centerets ledelse. 

               

”Aflastninger”:

-      Der er gennemført analyse af alle sager, samt oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politiks behandling i juni måned. Der er aftalt ressourceallokering til genopretning og genvurdering af sagerne og arbejdet er igangsat.

”Tabt arbejdsfortjeneste”:

-      Der er udarbejdet oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling i juni måned. Der er iværksat analyse af alle sager inden sommer. Genvurdering af eksisterende sager er planlagt og gennemføres i august og september.

 

Følgende elementer er i ”rød”:

 

”Opholdssteder”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, analysen af alle sager efter 2009 er gennemført – analysen af sager før dette tidspunkt er i gang.  Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september måned. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Plejefamilier”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, mens analyse af allerede oprettede sager er under afdækning. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september måned. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Døgninstitutioner”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager. Analysen af alle sager er i gang. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september.  

 

Af nøgleelementerne fremgår det, at blandt anbringelserne (særligt plejefamilierne) vil en målrettet genopretning og genvurdering af tidligere bevilgede sager forventeligt kunne imødekomme og fremskynde en del af de økonomiske ubalancer. Dette er dog ikke muligt på kort sigt indenfor FamilieCenterets nuværende ramme. En tidsbegrænset indsats for at genvurdere de højest prioriterede sager vil koste ca. 0,5 mio. kr.

  

For at styrke analyse og genvurdering af anbringelsessager er mulighederne for periodisk at omprioritere ressourcer fra andre serviceområder i Bornholms Regionskommune til Bornholms FamilieCenter derfor afdækket og muliggjort. Muliggørelsen forudsætter dog anvendelse af en vikar ressource andetsteds i regionskommunen svarende til 0,5 mio.kr. Det forudsættes at udgifterne til arbejdes bæres af FamilieCenteret.        

 

Den samlede status er udarbejdet i et samarbejde mellem Bornholms Familiecenter og Børne- og Skolesekretariatet. Der er etableret et systematiseret og tæt struktureret samarbejde mellem de to parter samt ØA, med henblik på sikring af fremdrift i arbejdet med at genoprette og udvikle driften og servicen i Bornholms Familiecenter. 

 

Området har i forlængelse af Borgmesterens besøg af Socialministeren i februar måned taget initiativ til et administrativt samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Der har indtil videre været afholdt to møder. Fokus i samarbejdet er at Socialstyrelsens Task Force gennem rådgivning og vejledning understøtter den indsats, der er iværksat i og omkring Bornholms FamilieCenter. Dette er sket på foranledning af Bornholms Regionskommune og skal ses i lyset af, at kommunen ønsker at trække på alle de erfaringer som Styrelsens Task Force har gjort sig rundt i de danske kommuner.

 

Med udgangspunkt heri er det Task Forcens vurdering, at de iværksatte tiltag og arbejdet med dem er de rigtige. Også konceptet for afrapporteringen, giver et godt overblik over status og udviklingen på området, og udgør et særdeles godt grundlag for dialog mellem det politiske og administrative niveau. Derudover vurderer Task Forcen det positivt, at der er fokus på mål, status på målopfyldelse og handlinger.

 

Task Forcen vurderer derudover at arbejdet bærer præg af, at der er et stærkt fokus på den økonomiske genopretning. Sammenhængen mellem de handlingsmål, der er opstillet i paradigmetilpasningen og den økonomiske genopretning og de overordnede mål, der er beskrevet i Bornholm Regionskommunes politikker på området, er ikke tydelige. Det er Task forcens generelle oplevelse, at en langsigtet holdbar økonomisk genopretning forudsætter, at de økonomiske mål ses i sammenhæng med de politiske mål for området.

 

På baggrund af Task Forcens anbefalinger vil der blive arbejdet med at indarbejde mål for den generelle kvalitet i sagsbehandlingen, i indsatserne og i effekten for borgerne. Det er også relevant at arbejde med egentlige mål for forebyggelse og tidlig indsats som alternativer til anbringelser.

 

Regionskommunen vil afledt af det igangsatte samarbejde med Task Forcen fortsat kunne imødese vurderinger og anbefalinger over tid som input til en optimeret indsats. I det omfang det har relevans for en politisk stillingtagen, vil de blive fremlagt til politisk behandling eller orientering.   

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Status for nøgleindsatser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

13

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Intet.