Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
06-03-2013 kl. 15:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2014
  åbent 3 Bevillinger til lokaler til forenings - og ungdomsskolevirksomhed i Klemensker - etape 1
  åbent 4 Anlægsbevilling og budgetkorrektion til Storegade 64, Hasle, som medborgerhus for Hasle Byting
  åbent 5 Nordlandets Ridecenter - yderligere forlængelse af lejekontrakt matrikel 24-d, Rø
  åbent 6 Afslutning af arkitektkonkurrence - Rønne Svømmehal
  åbent 7 Anlægsbevillinger - selvejende haller - 2013
  åbent 8 Besøg af kulturdelegationen fra Åland
  åbent 9 Oprettelse af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2014

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Drøftelse af udmeldt budgetramme fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt drøftelse af budgetseminar 1 og det videre arbejde med mål i handlingsplanen for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritids- og Kultur indstiller:

a)     Budgetrammen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Administrationen udarbejder prioriteringsforslag, der belyser konsekvenserne.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar vedtaget budgetvejledningen ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, som er vedlagt som bilag. Budgetvejledningen beskriver den politiske proces og tidsplan for budgetarbejdet frem til budgetvedtagelsen 10. oktober 2013.

I store træk vil arbejdet med processen for budget 2014 ligne tidligere års budgetarbejde, dog med den ændring i forhold til sidste år, at dette års budgetarbejde begynder med en udmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget om udvalgenes økonomiske rammer, samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde. Denne udmelding forventes at ske 28. februar 2013, og på det 1. budgetseminar den 26. februar 2013.

Som noget nyt vil direktionen og chefgruppen udarbejde et samlet administrativt oplæg til økonomiske prioriteringer for 2014. Oplægget vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse, men den samlede politiske stillingtagen til forslagene vil ske på 2. budgetseminar den 18. juni.

Udvalgets budgetarbejde skal resultere i et budgetbidrag fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, som skal indgå i kommunes samlede budgetmateriale til 2014.

Budgetbidraget skal indeholde følgende:

·         Oplæg til handlingsplanen for 2014

·         Prioriteringsforslag

·         Anlægsforslag

·         Takstbilag

 

Proces for arbejdet med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetbidrag 2014:

·         6. februar: Ordinært udvalgsmøde: Godkendelse af proces for budgetarbejdet i udvalget.

·         6. marts: Ordinært udvalgsmøde: Drøftelse af udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt drøftelse af budgetseminar 1 og det videre arbejde med mål i handlingsplanen for 2014.

·         Marts og april: Udvalget afholder dialogmøder med virksomheder og samarbejdspartnere.

·         3. april: Ordinært udvalgsmøde – Udvalget drøfter eventuelle ønsker til forslag til anlæg med henblik på, at der kan udarbejdes overslag og anlægsudgifterne.
Borgmesteren deltager i mødet.

·         29. april: Ordinært udvalgsmøde: 1. behandling af udvalgets budgetbidrag og oplæg til handlingsplan for 2014. Drøftelse af prioriteringsforslag der er udarbejdet på udvalgets område.

·         22. maj: Udvalgsformændene deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde for at få et overblik over det samlede budgetarbejde indtil dato.

·         3. juni: Ordinært udvalgsmøde; 2. behandling af udvalgets budgetbidrag.

 

Budgetbidraget afleveres den 7. juni og sendes herefter i høring frem til den 13. august.

Der afholdes 2. budgetseminar den 18. juni, hvor kommunens samlede økonomi drøftes, samt tilkendegivelser på hvilke initiativer og forslag der skal arbejdes videre med.

Budgetforhandlingerne sker på 3. budgetseminar den 26.-27. august. 

Den 19. september har Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2014, mens 2. behandling er fastsat til den 10. oktober.

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomi- og Erhvervsudvalget har holdt møde 28. februar 2013 uden at udmelde en besparelsesramme for budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kommunale lokaler til forenings- og ungdomsskole- virksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller  

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forskellige foreninger i Klemensker har tidligere rådet over lokaler til brug for diverse aktiviteter på Klemensker Skole, Sct. Klemensgade 26, Fritidshuset, Jernbanevej 4 og på "Hjemmet", Pihls Alle 10.

I forbindelse med lukning af skolen i Klemensker pr. 1. august 2011, salg af Fritidshuset pr. 15.september 2012 samt nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012, er der behov for at finde lokaler til foreningsvirksomhed andre steder i Klemensker.

Yderligere ønsker Bornholms Ungdomsskole / - Dybdalskolen, afdeling under UngeCenter-Bornholm, at adskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som p.t. har til huse i Jernbanevej 5B, som Vej & Park Bornholm drifter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur samt Børn og Skole indstiller:

a)     at Bygning C på den tidligere Klemensker Skole godkendes til ungdomsskole- og foreningsbrug med virkning fra 1. august 2013

b)     at Bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning

c)     at der vedrørende bygningens rum 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med de omtalte foreninger på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse

d)     at der gives en tillægsbevilling på 75.230 kr. i 2013 til drift af Bygning C finansieret af de likvide midler og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indarbejdes 180.550 kr. i hvert af årene 2014 og frem

e)     at der tages stilling til om der skal etableres et handicaptoilet i Bygning C til en anslået pris på 125.400 kr.

f)       at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. (inklusiv handicaptoilet) til renovering m.v. af Bygning C

g)     at tillægsbevillingen på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. finansieres af de likvide midler

h)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Fritids-, kultur- og forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Punkt a) - h) anbefales med undtagelse af punkt e) hvor alternative muligheder for at bruge eksisterende toiletter undersøges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af Klemensker Skole, salg af Klemensker Fritidshus og nedlæggelse af "Hjemmet", skal der tages stilling til lokaler til foreningsaktiviteter i Klemensker. Det er ingen kommunal forpligtelse, da der ikke er tale om folkeoplysende foreninger. 

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2011 besluttet, at driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

 

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2011 besluttet at aktiviteterne i bygning C, skal undersøges nærmere.

 

Der er behov for, en afklaring af den resterende del af bygningerne på den tidligere Klemensker Skole. BRK Ejendomsservice vil forelægge en samlet plan for alle bygninger. Sagen om fremtiden for de tomme bygninger i Klemensker har mange interessenter. Ligeledes er flere af foreningerne i Klemensker genhuset under midlertidige forhold, hvor de reelt ikke kan udøve deres foreningsarbejde. Derfor bliver planen for de tomme bygninger på skolen fremlagt i to etaper.

 

Etape 1: omhandler forenings- og ungdomsskoleaktiviteter i blok A og C. Etape 1 skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. december 2011.

 

Etape 2: Omhandler de resterende bygninger og arealer, herunder vurdering af fremtidig brug af blok B - Gymnastiksalen. Økonomi og Anelyse har vurderet, at de fleste af de tomme bygninger, ikke har nogen salgsværdi. Der skal derfor ses på andre muligheder.

 

Dette dagsordenspunkt omhandler kun etape 1.

 

Der ønskes i denne sag en stillingtagen til anvendelse af blok C til foreningsvirksomhed i Klemensker samt til tømrer- / snedkerværksted for Ungdomsskolen.

 

Lokalebehov og status

Forening

Aktivitet

Tidligere m2

Tidligere placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Hjemmet

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Hjemmet

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Hjemmet

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Hjemmet

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

Klemensker Fritidshus

 

Bornholms Husflidskreds, Vævning er allerede flyttet ind i Ungdomsskolens bygning A, Rum 1. Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue har midlertidig opmagasineret deres ting i bygning C, Rum 16 og 17.

Se bilag: Klemensker skole – oversigt over etaper og ruminddeling.

 

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens § 18 (Frivilligt Socialt arbejde) - i bygningerne A og D. Sløjdholdet er indtil videre i de hidtidige lokaler på Hjemmet. Endvidere har det vist sig, at beslutningen om brug af Rum 20 til Aktivitetshus, af praktiske årsager ikke er realistisk, idet Ungdomsskolen har udvidet sine tilbud (UTA) og har også et tilbud om klubvirksomhed på eftermiddage i Rum 20.

 

Forslag til genhusning af foreninger i Klemensker

Der er overvejet flere muligheder for løsninger mht. placering af foreninger i Klemensker. Det er vurderet, at bygningerne E, F, G, H, J, K og L på den tidligere Klemensker Skole er i for dårlig stand, og vil kræve uforholdsmæssigt meget istandsættelse og vedligeholdelse. I forbindelse med omlægning af fjernvarmen på skolen, er disse bygninger koblet fra og står pt. uden varme. Bygning B er indretningsmæssigt ikke egnet til formålet.

 

Det er valgt at arbejde videre med bygning C, fordi det er vurderet at denne bygning er i den bedste vedligeholdelsesmæssige stand og indretningsmæssigt er egnet til formålet. Bygningen er bygget sammen med A og D og indgår således i en funktionsmæssig og arkitektonisk enhed med Ungdomsskolens øvrige bygninger. Ved tilslutning af fjernvarme i bygning A og D, er der forberedt til en tilslutning af bygning C.

 

BRK Ejendomsservice vurderer derfor, at inddragelse af bygning C til brug for foreninger i Klemensker og Ungdomsskolen / Dybdalskolen vil være den bedst mulige løsning, indenfor de eksisterende kommunale bygninger i Klemensker by.

 

Forslag til fordeling:

Forening

Aktivitet

Fremtidige m2

Fremtidig placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

55 m2

Bygning C, Rum 17

Ældremobiliseringens Datastue/ Lokalhistorie

IT for ældre på 7 PC'er

55 m2

Bygning C, Rum 16

Det er bare mænd

 

 

 

Ungdomsskolen

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

Sløjdholdet

55 m2

 

 

 

110 m2

Bygning C, Rum 18

 

 

 

Bygning C, Rum 19

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

 

Gangareal 16 og 17+ Rum 16

 

Bygning C,

Bornholms Husflidskreds

Vævning

76 m2

Bygning A, Rum 1,

(er afklaret)

 

En optimal udnyttelse af Bygning C vil være, at brugerne benytter indgangsparti fra gården og at Aktivitetshuset anvises dels Rum 16 (sammen med lokalhistorie og datastue) og gangarealet ud for Rum 16 og 17, at Sløjdholdet ”Det er bare mænd” anvises Rum 18, hvilket vil give en helhed for Aktivitetshuset. Mænd og kvinder er samlet i samme bygning og kan dermed få det sociale fællesskab optimeret (i lighed med tidligere på Hjemmet).

Rum 19 anvendes til sløjd i Ungdomsskoleregi – og gerne i samarbejde med sløjdholdet ”Det er bare mænd”.

Klemensker Lokalhistorie gives dermed også mulighed for at have filmaftener i tilknytning til egne lokaler (gangarealet).

 

For rummene 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med foreningerne på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse. BRK afholder basisudgifterne (el, vand, varme, forsikring og renovation), udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af faste installationer, og brugerne står for indvendig vedligeholdelse og snerydning fra Ungdomsskolens indgang til egen indgangsdør.

 

Adskillelse af Bornholms Ungdomsskoles tømrer- og motorværksted

Oplysning fra Ungdomsskole Nord:

Det nuværende værksted på Jernbanevej 5B er på 186 m2. Derudover benyttes 4 stk. 20 fod containere til opbevaring.

Værkstedet er indrettet med benzinudskiller på kloakker samt med udsugning til svejseanlæg.

I dagtimerne bruges værkstedet af Dybdalskolen og 10. Y. Det bliver både brugt til motorværksted og træværksted.

I aftentimerne bruger Ungdomsskolen værkstedet til cross, knallertmotorlære og bil- motorlære.

Ved at indrette C-fløjen til træ- og kreativt værksted, fjernes ”træspånerne” fra motorværkstedet. Det vil også give bedre plads til aktiviteter og holddeling.

 

Driftsudgifter

Ved beregningen af driftsudgifterne er der medtaget vedligeholdelsesudgifter i henhold til 10- årige vedligeholdelsesplaner på 68.624 kr. årligt. Øvrige vedligeholdelses- og driftsudgifter er kalkuleret til 111.928 kr. årligt.

Idet foreningerne hidtil har rådet over lokaler på en del af ”Hjemmet”, har der ikke været et særskilt driftsbudget til foreningsbrug af disse lokaler.

 

Anlægsudgifter

Bygning C er pt. opvarmet med en midlertidig tilslutning til fjernvarmenettet. Hvis bygningen skal bruges permanent, skal der etableres en rigtig installation. Denne udgift er vurderet til 156.750 kr. Rum 18 og 19 er indrettet som fysiklokaler. Her skal der nedtages inventar og foretages retableringer for omkring 145.775 kr. Udgiften til EDB-installationer er beregnet til 37.000 kr.

 

Der findes ikke toiletter i bygning C. Afstanden til det eksisterende almindelige toilet i bygning A er 53 m og til handicap-toilettet i bygning D er afstanden 93 m. Der er niveaufri adgang. Udgiften til etablering af et handicaptoilet er vurderet til 125.400 kr.

 

Indflytning

Pga. en skimmelsvamp-sag i Ungdomsskolens bygning A, har Ungdomsskolen midlertidigt taget en del af bygning C i brug. Det betyder at Rum 16 og 17 (Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue) kan indflyttes umiddelbart. Hvorimod indflytning i Rum 18 og 19 må afvente skimmelsvampsagens afslutning. Ifølge. tidsplanen forventes sagen afsluttet i løbet af februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

BRK Ejendomsservice har fortaget beregningerne, som fremgår af vedlagte bilag.

 

Driftsudgifter

De årlige driftsudgifter vedrørende bygning C udgør i alt 180.550 kr. Udgiften i 2013 udgør 75.230 kr., idet ibrugtagning af bygningen forventes at ske pr. 1. august 2013.

Det foreslås at bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning.

Det anses ikke for muligt at finde disse driftsmidler inden for Fritids-, Kultur-og Forebyggelsesudvalget budgetramme.

 

Det foreslås derfor, at merudgiften i driftsbudgettet for 2013 75.230 kr. finansieres af en tillægsbevilling ved træk på de likvide midler og at der, i forbindelse med budgetlægningen for 2014, indarbejdes 180.550 kr. årligt i hvert af årene 2014 og frem.

 

Anlægsudgifter

Der søges om en anlægsbevilling på 339.500 kr. – subsidiært 464.900 kr. til renovering m.v. af bygning C på tidligere Klemensker Skole, idet der politisk skal tages stilling til om der tillige skal etableres et handicaptoilet til en anslået pris på 125.400 kr. Anlægsudgiften foreslås ligeledes finansieret af de likvide midler.

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen under Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Kalkulation Handicaptoilet (PDF)

2.
Etapeplan med rumnumre / Klemensker skole (PDF)

3.
Kalkulation Bygning C, bilag a (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling og budgetkorrektion til Storegade 64, Hasle, som medborgerhus for Hasle Byting

00.30.08P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. maj 2012 at Storegade 64, Hasle fremover skal anvendes som kommunalt fritids- og medborgerhus, med en driftsaftale med årlige kommunale driftsudgifter på ca. kr. 188.000. Samtidig har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om, at Kirkegade 8 og 8a frigives til salg.

Driftsbudgettet og ansvar for bygningen Storegade 64, Hasle ligger på nuværende tidspunkt under Teknik- og Miljøudvalget, politikområde 09. Ved ændring af huset funktion overgår huset til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Fritid & Kultur samt Teknik & Forsyning indstiller:

    

a)     At det samlede driftsbudget for Storegade 64, Hasle overdrages til Fritid og Kulturudvalget, politikområde 15.

b)     At den årlige kommunale driftsudgift på 40.000 kr., som administreres af Fritid- og Kulturudvalget og som hidtil er blevet anvendt til ordinært tilskud for Kirkegade 8 og 8a, overdrages til driftsbudgettet for Storegade 64, Hasle.

c)     At tomgangsudgifter for Storegade 64 på 77.000 kr. flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget, politikområde 09, til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

d)     At der sker en korrektion af bygningens driftsbudget således at det matcher driftsudgifterne på 193.000 kr. ved en tillægsbevilling på 76.000 kr. for 2013 og at beløbet indarbejdes i budgettet for overslagsårene

e)     At der sker en korrektion af bygningens driftsbudget 2016 og frem på 9.000 kr., således at bygningens driftsbudget matcher driftsudgifterne på 193.000 kr. ved at kr.9.000 indarbejdes i budgettet for overslagsåret 2016

 

f)       At der afsættes 20.000 kr. til tomgangsudgifter for Kirkegade 8 og 8a, indtil der er truffet endelig beslutning om bygningens fremtid, finansieret ved en tillægsbevilling for 2013 og at beløbet indarbejdes i budgettet for overslagsårene

g)     At ansøgning om anlægsbevilling på 370.000 kr. til nødvendige arbejder i forbindelse med den nye anvendelse som medborgerhus finansieres ved Fritid & Kulturs rådighedsbeløb for 2013 kr. 285.300 og restbeløbet kr. 84.700 ved træk på likvide midler

h)     At driftsbevillinger gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15

i)        At anlægsbevillingen på 370.000 gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Punkt a) - i) anbefales.

Sagsfremstilling

 

 

Driftsudgifter

Herunder oversigt over skønnede udgifter for Storegade 64, Hasle ved etablering af medborgerhus sammenholdt med tomgangsudgifterne:

Skønnede driftsudgifter

Ved tomgang

Ved etablering af medborgerhus

El

23.000

35.000

Vand

10.000

15.000

Varme

17.000

57.000

Nødvendig vedligehold udvendig og tekn. install. (herunder lovpligtig)

10.000

10.000

Etablering af alarm på varme**

0

0

Tilsyn med bygningerne**

0

5.000

Rensning af tagrender, nedløb, tagbrønde

2.000

2.000

Lovpligtig snerydning og glatførebekæmpelse

7.000

0

Bygningsforsikring

8.000

8.000

I alt

77.000

132.000

Udvendig vedligeholdelse 2011-2020 - gennemsnit pr. år**

0

61.000*

I alt

77.000

193.000

*: Udvendig vedligeholdelse 2011-2020 – gennemsnit pr. år iflg. vedligeholdelsesplaner udarbejdet af eksterne konsulenter i maj 2011.

**: Disse aktiviteter har ved tomgang ikke været afholdt i T&Ms driftsbudget og derfor nulstillede.

 

Der er udarbejdet en driftsaftale, som fastlægger ansvar mellem Bornholms Regionskommune og Hasle Byting. Aftalen fastlægger en basisudgiftsramme til Bornholms Regionskommune på 193.000 kr. Dette iflg. politisk tilsagn af 23. dec. 2011, som vedhæftes.

Hasle Byting skal afholde udgifterne til den indvendige vedligeholdelse, samt forestå snerydning og generelt opsyn med bygningen. Driftsaftalen træder i kraft d. 1. januar 2013 og har en varighed på 10 år. Dette for at støtte foreningens muligheder i at søge fonde i forbindelse med fremtidige aktiviteter i huset.

 

Det tidligere beregnede skøn af årlige tomgangsudgifter på 97.000 kr. medtog de udgifter som vises i ovenstående tabel, plus etablering af alarm på varme på 10.000 kr., udvendig vedligeholdelse på 5.000 kr. samt tilsyn med bygningen på 5.000 kr. Disse tre poster har ikke været budgetlagt i Teknik & Miljøs driftsbudget og er derfor nulstillede. Derfor har bygningen Storegade 64, Hasle således i tomgangsperioden haft et årligt driftsforbrug på ca. 77.000 kr.

 

Budgetramme 2013-2015:

De årlige kommunale udgifter til Kirkegade 8 og 8a har udgjort 40.000 kr.

Det tidligere driftsforbrug på 77.000 kr. fra Storegade 64 plus overførsel af midler fra det ordinære tilskud for Kirkegade 8 og 8a på 40.000 kr. giver et disponibelt beløb til drift af medborgerhuset på 117.000 kr.

Dette disponible beløb på 117.000 kr. minus den nødvendige budgetramme på 193.000 kr. er lige med en difference på 76.000 kr.  Der vil således i perioden 2013-2015 mangle et beløb på 76.000 kr. for at opnå den nødvendige budgetramme på 193.000 kr.

 

Budgetramme 2016 og frem:

Der er politisk tilsagn om, at Karetmagergården efter en periode på 3 år udgår af kommunal drift og afhændes (evt. til lokale interessenter).

 

Karetmagergårdens ramme på 67.000 kr. frigives således i 2016 og kan derfor tilføjes til den disponible budgetramme 2013-2015 på 117.000 kr. På den måde opnås en ny disponibel budgetramme fra 2016 på 184.000 kr.

Det disponible beløb på 184.000 kr. minus den nødvendige budgetramme på 193.000 kr. er lig med en difference på 9.000 kr. Der vil således fra 2016 kun mangle et beløb på 9.000 kr. for at opnå den nødvendige budgetramme på 193.000 kr.

 

Det anses ikke for muligt at finde budgetmidler til at finansiere disse ekstra udgifter indenfor Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets bygningsdriftsbudgetter.

Teknik- og Miljøudvalgets bygninger består p.t. hovedsagligt af erhvervsudlejningsejendomme samt historiske bygninger.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets bygninger anvendes som fritids- og medborgerhuse.

De nuværende driftsbudgetter bruges til bl.a. vedligeholdelsesarbejde, der hvis det ikke udføres, vil medføre øgede udgifter senere eller andet påkrævet arbejde. Det nuværende budget vil blive yderligere belastet, hvis merudgifterne ved driften af medborgerhuset skal findes her og vil vanskeliggøre en overholdelse af budgetrammen.

 

Kirkegade 8 og 8a

Provenuet ved salg af ovenstående bygning (ejendomsværdi 310.000 kr.) er tidligere tænkt anvendt til finansiering af anlægsomkostninger på. 370.000 kr.  

Det viser sig imidlertid:

·         At et salg af ejendommen kræver udstykning af grunden fra den gamle gymnastiksal v. Svartingedalskolen – anslået 10.000 kr.

·         At Brandmyndigheden har fremsat lovmæssige krav om ændringer af bygningen – anslået pris 170.000 kr. Bygningen er bevaringsværdig.

·         At det påtænkes at kondemnere to nabobygninger til Kirkegade 8. 

 

Erhvervslejemål i Kirkegade 8 og 8a kan overvejes i stedet for salg – dermed ingen udstykning og krav om bygningsændring – indtil der foreligger en plan for bygningen.

 

Anlægsomkostninger

I forbindelse med den nye anvendelse af Storegade 64, Hasle som medborgerhus skal der foretages bygningsarbejder som følge af lovkrav, både omkring ventilation og tilgængelighed.

De samlede anlægsudgifter anslås til at udgøre 370.000 kr. Dette beskrevet i vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudget for Storegade 64 for 2013 på 76.000 kr. finansieres ved en tillægsbevilling og at et tilsvarende beløb desuden indarbejdes i budgettet for hvert af overslagsårene 2014 og 2015.

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudgettet for Storegade 64 fra 2016 og frem på 9.000 kr. indarbejdes i hvert af overslagsårene 2016-17.

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudgettet for Kirkegade 8 og 8a fra 2013 på 20.000 kr. indtil en plan for området foreligger, finansieres ved en tillægsbevilling i 2013 og at et tilsvarende beløb indarbejdes i budgettet for hvert af overslagsårene.

Der søges således om en samlet kassefinansieret tillægsbevilling på 96.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 samt 29.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

 

Anlæg

Der søges om en anlægsbevilling på 370.000 kr. til nødvendige arbejder i forbindelse med den nye anvendelse af ejendommen som medborgerhus.

Det resterende rådighedsbeløb i puljen til anlægsønsker som udgør 285.300 kr., kan delvis finansiere renoveringsudgiften. Der søges om kassefinansieret tillægsbevilling på restbeløbet 84.700 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Bilag - Anlægsomkostninger (DOC)

2.
Bilag - Byfornyelsesmidler (DOC)

3.
Mailkorrespondance af 09.04.12 (DOC)

 4.  Lukket bilag


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Nordlandets Ridecenter - yderligere forlængelse af lejekontrakt matrikel 24-d, Rø

04.08.00Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-. Kultur-og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. januar 2013 at forlænge lejekontrakt mellem Nordlandets Ridecenter og kommunen – matrikel 24-d, Rø – til 2040.

For at kunne optage et 30-årigt lån ønskes lejekontrakten forlænget til 2050.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

   At lejekontrakten forlænges til 2050

 

Fritids-, Kultur- og forebyggelsesudvalget, den 6. marts 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nordlandets Ridecenter havde ved ansøgning om overdragelse eller forlængelse af lejekontrakt for matrikel 24-d, Rø fremført, såfremt der ikke kunne blive tale om overdragelse, så ønskes en lejekontrakt forlænget til uendeligt – uden at anføre årstal.

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttet at lejekontrakten løber til 2040.

Ridecentret har efterfølgende gjort opmærksom på, at lejekontrakten ønskes forlænget yderligere, idet det ikke er muligt at optage et 30 årigt lån med en lejekontrakt løbende til 2040, som er Ridecenterets ønske i forbindelse med planer om udbygning af ridecenteret.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætningerne er ikke ændret i forhold til den tidligere behandling af sagen.

Ingen lejeindtægter og Nordlandets Ridecenter afholder udgift til tinglysning, idet ændring af lejekontrakt sker før tid.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

6  Afslutning af arkitektkonkurrence - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

6

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Arkitektkonkurrencen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” er afsluttet med et udpeget vinderprojekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

a)     At projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” afsluttes.

b)     At udvalget forholder sig til besparelsen på Rønne Svømmehals budget 2013/14.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:
Udsat på grund af et ikke-fuldtalligt udvalg.

 

Rønne Svømmehal har ved skrivelse af 27. februar 2013 anmodet om at budgetbesparelsen på 762.000 i 2013 og 2014 annulleres såfremt projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” ikke igangsættes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:
a) Anbefales og fremsendes til kommunalbestyrelsen.

b) Administrationen indkalder til møde med Rønne Svømmehals bestyrelse om behov for eventuel budgettilførsel for 2013. År 2014 indgår i budgetprocessen for 2014.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. august 2012 at udskrive en arkitektkonkurrence i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden med titlen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”

Konkurrencen er nu afsluttet, idet dommerkomitéen har udpeget vedlagte projekt fra Årstidernes Arkitekter som vinder af konkurrencen.

Den selvejende institution Rønne Svømmehals repræsentantskab drøftede 31. januar 2013 projektet og et samtidigt ønske om en kommunal overtagelse af svømmehallen. Repræsentantskabet besluttede, at man ikke ønskede det forelagte projekt, og at man på den baggrund heller ikke ønskede at overdrage svømmehallen til Bornholms Regionskommune, så der kunne arbejdes videre med projektet.

Rønne Svømmehals repræsentantskab har 31. januar 2013 drøftet vinderprojektet og har besluttet at indstille Økonomiske konsekvenser

Såfremt vinderprojektet i arkitektkonkurrencen ikke gennemføres, kan det standses mod betaling af et honorar på 100.000 kr. til det vindende arkitekt-team. Dette er indregnet i den anlægsbevilling, der er givet til arkitektkonkurrencen.

I budget 2013 og 2014 er der indarbejdet en besparelse på driften af Rønne Svømmehal på 750.000 kr. hvert år i relation til, at svømmehallen forventedes lukket i perioden september 2013 til august 2014. Denne planlagte lukning vil på det foreliggende grundlag ikke ske.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. februar 2013

1.
Projektbeskrivelse - vinderprojekt (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2013

04.04.00Ø40-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

De selvejende idræts- og svømmehaller har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som hallerne ønsker udført i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 826.381 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idrætshaller

b)     at tillægsbevillingerne finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller med 826.381 kr.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)     at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:
Punkt a) - d) anbefales bortset fra DGI Hallens ansøgninger.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller har fremsendt ønsker om anlægsbevillinger for i alt 2.757.374 kr. netto som specificeret herunder.

Fra sekretariatets side er der forslag til en konkret prioritering af ønskerne svarende til den i budget 2013 afsatte anlægsramme til selvejende haller.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” er prioriteret i indstillingen fra sekretariatet.

 

 

 

Pris ekskl. moms

Forslag til bevilling

Aakirkebyhallerne:

 

 

Udskiftning af gavlbeklædninger på hal A samt efterisolering

202.313

202.313

Udskiftning af dørparti ved taktiklokalet

60.175

0

Nyvest-centeret:

 

 

Styring til ventilationsanlæg i hal og omklædningsrum

99.185

99.185

Udskiftning af udendørsklinker foran indgangsparti

18.364

0

Udskiftning af vindue og dør mod øst

13.156

0

Østermariehallen:

 

 

Varmetæppe ved indgang

29.455

0

Nordlandshallen:

 

 

Merudgift ved renovering af paptag 2012

53.120

0

Termoruder mod øst

57.270

57.270

Renovering af herretoilet

24.900

0

DGI Hallen:

 

 

Solceller - etape 1

87.150

87.150

Solceller - etape 2

167.660

167.660

Gudhjem Svømmehal:

 

 

Utæt og skadet gavl mod sydvest

124.500

124.500

- Tillæg til isolering af fundament

26.549

26.549

Tilslutning til fjernvarme

112.527

0

Nedsunkne tagbrønde - på grund af utætte tagrender

57.858

0

Utætte og rådne tagrender

28.102

28.102

Betonrenovering fase 4 - nye klinker og membran

1.348.750

0

Rønne Svømmehal:

 

 

Udskiftning af 4 punkterede thermoruder

33.652

33.652

renovering af asfalt på p-plads og cykelareal

212.688

0

Anlægsønsker i alt

2.757.374

826.381

 

Nexøhallen har ikke anlægsønsker i 2013, idet hallen arbejder på et større energiprojekt, som hallen vil søge finansieret på anden vis.

Poulskerhallen deltager normalt ikke i anlægspuljerne, idet der er tale om en lejet hal.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 6 anlægsbevillinger til renoveringsarbejder i de selvejende haller:

Aakirkeby-Hallerne                            202.313 kr.

Nyvest Centret                                   99.185 kr.

Nordlandshallen                                   57.270 kr.

DGI-Hallen                                      254.810 kr.

Gudhjem Svømmehal                         179.151 kr.

Rønne Svømmehal                               33.652 kr.

I alt ekskl. moms                                  826.381 kr.

 

Beløbet svarer til 995.640 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 826.381 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af den i budget 2013 afsatte pulje på 826.500 kr. til renovering af selvejende haller.

Derudover er der i budget 2013 et korrigeret rådighedsbeløb på 285.300 kr. i puljen til anlægsønsker. Disse midler forventes anvendt til andre formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Økonomi for solcelleanlæg - DGI Hallen (PDF)

2.
Energirapport - isolering af gavl, Gudhjem (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Besøg af kulturdelegationen fra Åland i maj 2013

00.05.11G01-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Drøftelse af besøg af Ålands Kulturdelegation i maj 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

·         at udvalget drøfter og beslutter, hvordan de ønsker at møde kulturdelegationen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. marts 2013:

Administrationen organiserer et møde mellem udvalget og kulturdelegationen.

Sagsfremstilling

Fritid og Kultur sekretariatet har modtaget en henvendelse fra sekretariatet for Ålands Kulturdelegation, der planlægger en studietur til Bornholm i maj 2013.

Kulturdelegationen er en myndighed under Ålands selvstyreregering og svarer forholdsvis til et dansk Kultur- og Fritidsudvalg. Den nuværende delegation tiltrådte i 2012 og består af 7 medlemmer og 2 ungdomsobservatorer.

Formålet med studieturen er at besøge en række bornholmske kulturinstitutioner og kulturaktører med henblik på videns- og erfaringsudvikling - gerne inden for delegationens tre indsatsområder: Kultur og Helse, kulturliv i skärgården og etablering af en teateruddannelse for børn og unge.

Under delegationens besøg vil der være mulighed for at arrangere et møde mellem kulturdelegationen og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med besøget kan dækkes af disponible midler inden for rammen af frie midler, hvilket svarer til 34.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Oprettelse af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris

00.05.07G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse og godkendelse af retningslinjer for uddeling af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller fremlagte oplæg til retningslinjer for uddelingen af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris til drøftelse og godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. marts 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved forrige udvalgsmøde i februar 2013 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget at uddele Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris som en anerkendelse for modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv. På baggrund af denne beslutning fremlægges hermed et oplæg til retningslinjer for prisuddelingen.

Det endelige godkendte oplæg vil blive indsendt til Skat med henblik på at få et bindende svar på om hvorvidt prisen anses som værende skattepligtig eller ej. Det koster 300 kr. og har en behandlingstid på 3 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Der er reserveret 25.000 kr. til formålet på udvalgets budget inden for rammen af frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Retningslinjer for kultur- og idrætspris (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

10

 

unkter til orientering

a)     Gudhjem Svømmehal anmoder om at udvalgets møde 29. april afholdes i Gudhjem Svømmehal, idet svømmehallen gerne vil orientere om status på den igangværende renovering af hallen samt præsentere skitserne til en udbygning af svømmehallen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. marts 2013:

Intet.