Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
03-04-2013 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udvikling af kulturstrategi
  åbent 3 Opsigelse af skolekoncertordningen Musik i Tide
  åbent 4 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 5 Budget 2014
  åbent 6 Gensidig orientering
  åbent 7 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Dorthe Fink efterlyste et dagsordenspunkt om ”kultur på recept” samt ét punkt vedr. Bornholms Museum.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udvikling af kulturstrategi

20.00.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Drøftelse af opstart på udvikling af en kulturstrategi for Bornholms kulturområde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur at

·         Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget opfordrer foreningen Kulturvækst til at udarbejde et oplæg til en kulturstrategi, som efterfølgende drøftes mellem udvalget og kulturaktører.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 3. april 2013:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Ved dialogmødet med koordinationsgruppen for kulturområdet den 7. november 2012 rejste repræsentanter for Foreningen Kulturvækst en drøftelse om et stigende behov for at udvikle en langsigtet kulturstrategi, der adresserede det bornholmske kulturlivs fremtidige udfordringer.

Ønsket om en strategi for kulturområdet blev gentaget af formændene for de kulturelle råd ved deres møde i februar 2013 om revideringen af nuværende kulturpolitik.

Kulturvækst har efterfølgende uddybet udfordringerne for kulturområdet ud fra et 5-10 års perspektiv og tilkendegivet, at foreningen i samarbejde med udvalget gerne vil være behjælpelig med udarbejdelsen af et oplæg til en strategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opsigelse af skolekoncertordningen Musik i Tide

20.03.00Ø54-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af opsigelse af samarbejdsaftale med LMS - Levende Musik i Skolen om skolekoncertordningen ”Musik i Tide”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

a)     skolekoncertordningen opsiges med mindst muligt tab.

b)     stillingtagen til valgmuligheder for opsigelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 3. april 2013:

Oversendes til Børne- og Skoleudvalget med anbefaling om, at skolekoncert-ordningen fortsætter i den aftalte periode.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er del af skolekoncertordningen ”Musik i Tide” som administreres af institutionen LMS - Levende Musik i Skolen. Ordningen inkluderer 1 skolekoncert om året pr. 120 elever fra 0.-9. klasse og tilhørende undervisningsmateriale med henblik på at kvalificere musikundervisningen yderligere.

 

I skoleåret 2013-14 koster det 30 kroner plus moms pr. elev for en kommune at være med i skolekoncertordningen. Denne pris dækker ifølge LMS under halvdelen af, hvad koncerterne reelt koster. De resterende udgifter dækkes af LMS gennem statslige tilskud fra Statens Kunstråd og finansloven.

 

Bornholms Regionskommunen har på nuværende tidspunkt en 3-årig samarbejdsaftale (2012-2015) med LMS, der i skoleåret 2012/2013 leverer 36 koncerter til 4289 børn på 10 af øens skoler for 160.837,5 kr. inkl. moms. 

 

Hidtil har regionskommunen afholdt alle afgifter til skolekoncerterne inkl. løn til skolekoncertkoordinatoren, men ved budgetforliget 2012 blev der vedtaget en besparelse på 98.000 kr. (2011-niveau) til skolekoncerter. Dette svarede til halvdelen af budgettet, som var på 198.000 kr. Skolerne godkendte at dække besparelsen i mellem sig, hvorefter den 3-årige samarbejdsaftale med LMS blev underskrevet.

 

I starten af 2013 har skolelederne meddelt, at de ikke længere ønsker at være del af skolekoncertordningen på grund af skolernes snævre økonomiske rammer. Baseret på elevtal af 5. september 2012 forventes i 2013 en samlet udgift til skolekoncerter på ca. 190.000 kr. inkl. løn til skolekoncertkoordinatoren. Der er budgetteret med 104.276 kr. på Fritid og Kulturs budget, hvilket resulterer i en forventet udgift for skolerne på 85.724 kr.

 

Skoleledernes meddelelse falder sammen med, at skolekoordinatoren fratræder sin stilling til sommer 2013, og der skal udpeges en ny koordinator. Den nuværende skolekoncert- koordinator har også fungeret som koordinator for de 4 årlige kamæleonkoncerter for børn, som er blevet finansieret via tilskud på 20.000 kr. fra Musikrådet.

 

LMS har meddelt, at det ikke vil være muligt at bryde kontrakten for det kommende skoleår 2013/14, da koncerterne er planlagte.

 

På baggrund af en juridisk vurdering af kontrakten kan der fremstilles følgende valgmuligheder ud fra et mål om mindst mulig økonomisk tab ved opsigelse af kontrakten.

  

1.       Bornholms Regionskommune meddeler LMS, at regionskommunen opsiger kontrakten pr. 1/8 2013 og indstiller til et forhandlingsmøde over telefon om erstatningskrav og de økonomiske konsekvenser for regionskommunen.

 

·       I rene kroner vil dette være billigst, da LMS vil spare nogle udgifter ved ikke at skulle til Bornholm. LMS vil dog stadig have udgifter for de planlagte koncerter for i hvert fald skoleåret 2013/2014, som de sandsynligvis vil stille krav om, at BRK dækker eller betaler erstatning for.

 

·       Da erstatningsbeløbet er ukendt, er det usikkert om denne model samlet set er den billigste. Hvis der er en mindre difference mellem erstatningsbeløbet og det årlige gebyr, vil regionskommunen få mest udbytte af at forsætte ordningen i skoleåret 2013/2014. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at det rent juridisk ikke vil være et rimeligt opsigelsesvarsel at opsige kontrakten ved begyndelsen af skoleåret 2013/2014, og at BRK vil sidde i en mindre fordelagtig position, hvis/når der skal forhandles erstatning.

 

2.       Bornholms Regionskommune meddeler LMS, at regionskommunen opsiger kontrakten ved udgangen af skoleåret 2013/2014 og afholder andre typer af koncerter for at anvende de penge, som vi allerede har betalt.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kontrakten opsiges pr. 1/8 2013 er de økonomiske konsekvenser ukendte. Opsiges kontrakten ved udgangen af skoleåret 2013/14 kan der som minimum forventes en budgetteret udgift på 104.276 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. april 2013

1.
Kontrakt med LMS 2012-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedr. drift på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder opgjort i henhold til gældende regler for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på 3,6 mio. kr. som indstilles overført til 2013.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der overføres 3.568.000 kr. til 2013 som anført i bilag 1 kolonne 6.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 3. april 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 vedr. drift er opgjort efter de regler for budgetoverførsler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012. 

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar 2013 besluttet at videreføre proceduren fra 2012, hvorefter alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2013, idet ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 3,6 mio. kr. på den overførbare bevilling.

 

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 15 Fritid og Kultur

Bornholms Musik- og Billedskole anmoder om overførsel af overskud over 5 pct. med 435.000 kr. vedrørende Young Care projektet, bevarelse af talentlinjen , indkøb af to klaverer og større renovering og vedligeholdelse af bygninger.

Bornholms Idrætsområder anmoder om overførsel af overskud ud over 5 pct. med 56.000 kr., idet hele det overførte overskud anvendes til renovering og omlægning af vand- og varmerør i Søndermarkshallen.

Fritid anmoder om overførsel af overskud ud over 5 pct. med 698.000 kr. kr. Der er tale om overskud på puljer, som er disponeret i 2013 og 2014 til projekter, idræts- og fritidsaktiviteter, samt lokaletilskud vedr. 2012 som afregnes i 2013.

Økonomiske konsekvenser

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 3,6 mio. kr. på den overførbare bevilling – alle virksomheder overfører overskud til 2013. Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 2,4 mio. kr. til 2013.

Når der tages højde for de tre virksomheders anmodninger om overførsel af yderligere overskud for i alt 1,2 mio. kr., udgør den samlede budgetoverførsel fra 2012 til 2013 i alt 3,6 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. april 2013

1.
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budget 2014

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Fortsat drøftelse af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets bidrag til budget 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Fortsat drøftelse af budget 2014

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 3. april 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget drøftede den 6. marts 2013 budgetprocessen for 2014 på baggrund af kommunalbestyrelsens budgetseminar 1. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde prioriteringsforslag, der belyser konsekvenser af eventuelle besparelser.

 

13. marts 2013 reviderede Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetprocessen, således at budgetvejledningen og de opgaver og tidsfristen, som er beskrevet deri stadig fortsat er gældende, bortset fra at der ikke kommer en rammeudmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det betyder, at udvalgene skal drøfte besparelsesforslag på baggrund af den samlede økonomiske udfordring, som kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for på budgetseminar 1.

Der bliver således ikke meldt ud, hvor stort et beløb det enkelte udvalg skal finde i besparelse. Administrativt bliver der udarbejdet et besparelseskatalog, som løbende vil blive forelagt udvalgene til drøftelse.

Endelig besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at borgmesteren deltager i udvalgenes møder i maj måned 2013 – i stedet for april som tidligere planlagt.

 

Udvalgets budgetarbejde skal resultere i et budgetbidrag fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, som skal indgå i kommunens samlede budgetmateriale til 2014.

Budgetbidraget skal indeholde følgende:

 

·         Oplæg til handlingsplanen for 2014

·         Prioriteringsforslag

·         Anlægsforslag

·         Takstbilag

 

Budgetbidraget afleveres den 7. juni og sendes herefter i høring frem til den 13. august.

Der afholdes 2. budgetseminar den 18. juni, hvor kommunens samlede økonomi drøftes, samt tilkendegivelser på hvilke initiativer og forslag der skal arbejdes videre med.

Budgetforhandlingerne sker på 3. budgetseminar den 26.-27. august. 

Den 19. september har Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2014, mens 2. behandling er fastsat til den 10. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

6

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 3. april 2013:

Udvalget blev orienteret om processen for en eventuel kulturaftale.

 

Nedlæggelse af boldbaner i 2014 ønskes drøftet på næste møde.

 

Orienteret om status på ”Karamellen” i Pedersker.

 

ØKE har anmodet om supplerende oplysninger vedr. anvendelse af kommunale bygninger til fritidsbrug i Klemensker.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

7

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 3. april 2013:

Intet.