Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
29-04-2013 kl. 15:00
Gudhjem Svømmehal, Sportsvænget 16, 3760 Gudhjem
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Årsdalehusets bestyrelse møde vedr. økonomi for Fritids- og Medborgerhuse
  åbent 3 Budget 2014
  åbent 4 Oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Fritid- ,Kultur- og Forebyggelsesudvalget
  åbent 6 Bevillinger til lokaler til forenings - og ungdomsskolevirksomhed i Klemensker - etape 1
  åbent 7 Drøftelse af Bornholms Museum og behovet for et anlægsprojekt
  åbent 8 Ansøgning fra Musikhuzet om tilbageførelse af drifttilskudsreduktion
  åbent 9 Kultur på recept
  åbent 10 Tilskudsregler selvejende haller - tilskud til energiprojekter
  åbent 11 Opfølgning på dialogmøder - kultur
  åbent 12 Opfølgning på dialogmøder - fritid
  åbent 13 Brugsaftale vedr. skydekælder, Mosaikskolen, Østerlars
  åbent 14 Driftsbesparelse 2013 - Rønne Svømmehal
  åbent 15 Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen

Bjarne Kristiansen var fraværende under punkt 2.

Lykke Jensen var fra fraværende fra punkt 8.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Årsdalehusets bestyrelse møde vedr. økonomi for Fritids- og Medborgerhuse

00.01.00Ø40-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse om tilskudsmodel for Fritids- og Medborgerhuset; der ønskes en drøftelse med udvalget

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

   Sagen til udvalgets drøftelse

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 29. april 2013:

Tilskudsmodellen tages op til revision i 2015

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Årsdalehuset indbydes til møde kl. 15.00 med udvalget.

Der afsættes 20 min.

Bestyrelsen ønsker en drøftelse om tilskudsmodel for de foreningsejede kontra kommunale fritids- og medborgerhuse

Økonomiske konsekvenser

Årsdalehuset har modtaget kr. 40.806 i driftstilskud for 2013.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget 2014

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-04-2013

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Fortsat drøftelse af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets bidrag til budget 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)   At udvalget orienteres om det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 3. april 2013:

Drøftet.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 29. april 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

 

Arbejdet med budget og mål for 2014 inden for Fritids-, Kultur- og forebyggelsesudvalgets område er igangsat i henhold til budgetvejledningen for budget 2014.

I mødet vil der blive givet en status på det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog, idet det endelig katalog på udvalgets område vil blive forelagt til udvalgets drøftelse på mødet i juni.

Det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Jf. budgetvejledningen deltager borgmesteren i behandlingen af punktet.

Der afholdes 2. budgetseminar den 18. juni, hvor kommunens samlede økonomi drøftes, samt tilkendegivelser på hvilke initiativer og forslag der skal arbejdes videre med.

Budgetforhandlingerne sker på 3. budgetseminar den 26.-27. august. 

Den 19. september har Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2014, mens 2. behandling er fastsat til den 10. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Som beskrevet i budgetvejledningen for 2014 er arbejdet med handlingsplanen for 2014 en integreret del af budgetprocessen. Denne integration skal sikre balancen i 2014 mellem visionerne i Bornholms Udviklingsplan, mål og den økonomiske virkelighed.

Til denne sagsfremstilling er der udarbejdet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 til drøftelse i alle udvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 drøftes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Punkt 12 har høj prioritet for udvalget. Punkt 14 skal uddybes under hensynstagen til facilitetstilgængelighed for primært børn og unge.

Drøftelsen genoptages på næste møde.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et samlet administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014. Målene præsenteres i første omgang uden økonomi, da der endnu ikke er beregnet økonomi for alle målene.

På udvalgenes møder i juni vil det endelig oplæg blive fremlagt, og det indgår herefter i materialet til budgetseminar 2 den 18. juni.

Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar. Her blev det tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for.

Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation.

I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter.

Oplægget ønskes drøftet i alle udvalg, og det er muligt for udvalgene at komme forslag og bemærkninger til oplægget.

 

Den videre proces

Hvis udvalgenes indledende drøftelser af måloplægget giver anledning til justeringer af oplægget, vil det blive tilrettet og forelagt udvalgene igen på møderne primo juni.

Derefter bliver måloplægget en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

Endelig vil mål og handlingsplan blive en del af borgmesterens forslag og af budgetforhandlingerne på budgetseminar 3.

 

Oversigt over 2014-mål i oplægget vedlagt som bilag:

Nr.

Berørte udvalg

Overskrift

1

BSU

Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur

2

BSU

Fælles børn – fælles ansvar. Serviceområderne fastlægger samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm

3

BSU

Inklusion gennem at arbejde for det almene i det specialiserede og omvendt

4

SU

I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm

5

SU, FKFU

Udvikle det nære Sundhedsvæsen

6

TMU, BSU, SU

Indføre energiledelse i BRK. Sikre en bred forankring blandt kommunens energiansvarlige for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen

7

TMU, BSU, SU

10 % lavere energiforbrug i 2015

8

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Eksterne finansieringskilder, herunder EU + nationale, til brug for både udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune

9

ØKE

Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device).

10

ØKE, TMU

Fiberforbindelse til borgere på Bornholm

11

ØKE, TMU

Mobildækning til hele Bornholm

12

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK

13

ØKE, BSU, SU, BU, FKFU

Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling.

14

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Højere kvalitet på færre lokationer.

15

SU, BU

At implementering af forløbsprogrammet for lænde/ryg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid

16

BU, BSU, SU

”Uddannelsesgaranti”. Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm.

17

ØKE, BU, TMU

Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed.

18

BU, BSU, SU, ØKE

Fleks- og førtidspensionsreform. Målet er

-   at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende.

-   at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af  borgere som må overgå til førtidspension.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgenes juni-møder vil der være en økonomisk vurdering for hvert af målene, som skal indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. april 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 3,6 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

politikområde 15 Fritid og Kultur forventes samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2013. For 2012 er der indstillet overført et overskud på 3,4 mio. kr.  Samlet set forventes et overskud på 1,8 mio. kr.

 

politikområde 16 Biblioteker forventer balance mellem forbrug og budget i 2013. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 0,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 0,1 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder, viser et samlet merforbrug 1,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Merforbruget 2013 kan finansieres af indstillet overført overskud 2012 på 3,6 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,0 mio. kr.

 

Der er fra 2012 indstillet overført et samlet overskud på 3,6 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedens ansøgning.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. marts 2013 (overførbar bevilling)

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindre-forbrug i 2013

Indstillet overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

15 Fritid og kultur

-1.600

3.435

1.835

16 Biblioteker

0

133

133

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

-1.600

3.568

1.968

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. april 2013

1.
FKF, drifsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Kommunale lokaler til forenings- og ungdomsskole- virksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

3

 

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

13

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller  

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forskellige foreninger i Klemensker har tidligere rådet over lokaler til brug for diverse på Klemensker Skole, Sct. Klemensgade 26, Fritidshuset, Jernbanevej 4 og på "Hjemmet", Pihls Alle 10.

I forbindelse med lukning af skolen i Klemensker pr. 1. august 2011, salg af Fritidshuset pr. 15.september 2012 samt nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012, er der behov for at finde lokaler til foreningsvirksomhed andre steder i Klemensker.

Yderligere ønsker Bornholms Ungdomsskole / - Dybdalskolen, afdeling under UngeCenter-Bornholm, at adskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som p.t. har til huse i Jernbanevej 5B, som Vej & Park Bornholm drifter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur samt Børn og Skole indstiller:

a)   at Bygning C på den tidligere Klemensker Skole godkendes til ungdomsskole- og foreningsbrug med virkning fra 1. august 2013

b)   at Bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning

c)    at der vedrørende bygningens rum 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med de omtalte foreninger på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse

d)   at der gives en tillægsbevilling på 75.230 kr. i 2013 til drift af Bygning C finansieret af de likvide midler og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indarbejdes 180.550 kr. i hvert af årene 2014 og frem

e)   at der tages stilling til om der skal etableres et handicaptoilet i Bygning C til en anslået pris på 125.400 kr.

f)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. (inklusiv handicaptoilet) til renovering m.v. af Bygning C

g)   at tillægsbevillingen på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. finansieres af de likvide midler

h)   at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Fritids-, kultur- og forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Punkt a) - h) anbefales med undtagelse af punkt e) hvor alternative muligheder for at bruge eksisterende toiletter undersøges.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales, idet det forudsættes at beslutningen er udgiftsneutral for Børne- og Skoleområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Udgår

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Oversendes til Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget til fornyet behandling

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Der ønskes en fornyet vurdering af mulighederne.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af Klemensker Skole, salg af Klemensker Fritidshus og nedlæggelse af "Hjemmet", skal der tages stilling til lokaler til foreningsaktiviteter i Klemensker. Det er ingen kommunal forpligtelse, da der ikke er tale om folkeoplysende foreninger. 

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2011 besluttet, at driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

 

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2011 besluttet at aktiviteterne i bygning C, skal undersøges nærmere.

 

Der er behov for, en afklaring af den resterende del af bygningerne på den tidligere Klemensker Skole. BRK Ejendomsservice vil forelægge en samlet plan for alle bygninger. Sagen om fremtiden for de tomme bygninger i Klemensker har mange interessenter. Ligeledes er flere af foreningerne i Klemensker genhuset under midlertidige forhold, hvor de reelt ikke kan udøve deres foreningsarbejde. Derfor bliver planen for de tomme bygninger på skolen fremlagt i to etaper.

 

Etape 1: omhandler forenings- og ungdomsskoleaktiviteter i blok A og C. Etape 1 skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. december 2011.

 

Etape 2: Omhandler de resterende bygninger og arealer, herunder vurdering af fremtidig brug af blok B - Gymnastiksalen. Økonomi og Anelyse har vurderet, at de fleste af de tomme bygninger, ikke har nogen salgsværdi. Der skal derfor ses på andre muligheder.

 

Dette dagsordenspunkt omhandler kun etape 1.

 

Der ønskes i denne sag en stillingtagen til anvendelse af blok C til foreningsvirksomhed i Klemensker samt til tømrer- / snedkerværksted for Ungdomsskolen.

 

Lokalebehov og status

Forening

Aktivitet

Tidligere m2

Tidligere placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Hjemmet

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Hjemmet

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Hjemmet

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Hjemmet

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

Klemensker Fritidshus

 

Bornholms Husflidskreds, Vævning er allerede flyttet ind i Ungdomsskolens bygning A, Rum 1. Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue har midlertidig opmagasineret deres ting i bygning C, Rum 16 og 17.

Se bilag: Klemensker skole – oversigt over etaper og ruminddeling.

 

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens § 18 (Frivilligt Socialt arbejde) - i bygningerne A og D. Sløjdholdet er indtil videre i de hidtidige lokaler på Hjemmet. Endvidere har det vist sig, at beslutningen om brug af Rum 20 til Aktivitetshus, af praktiske årsager ikke er realistisk, idet Ungdomsskolen har udvidet sine tilbud (UTA) og har også et tilbud om klubvirksomhed på eftermiddage i Rum 20.

 

Forslag til genhusning af foreninger i Klemensker

Der er overvejet flere muligheder for løsninger mht. placering af foreninger i Klemensker. Det er vurderet, at bygningerne E, F, G, H, J, K og L på den tidligere Klemensker Skole er i for dårlig stand, og vil kræve uforholdsmæssigt meget istandsættelse og vedligeholdelse. I forbindelse med omlægning af fjernvarmen på skolen, er disse bygninger koblet fra og står pt. uden varme. Bygning B er indretningsmæssigt ikke egnet til formålet.

 

Det er valgt at arbejde videre med bygning C, fordi det er vurderet, at denne bygning er i den bedste vedligeholdelsesmæssige stand og indretningsmæssigt er egnet til formålet. Bygningen er bygget sammen med A og D og indgår således i en funktionsmæssig og arkitektonisk enhed med Ungdomsskolens øvrige bygninger. Ved tilslutning af fjernvarme i bygning A og D, er der forberedt til en tilslutning af bygning C.

 

BRK Ejendomsservice vurderer derfor, at inddragelse af bygning C til brug for foreninger i Klemensker og Ungdomsskolen / Dybdalskolen vil være den bedst mulige løsning, indenfor de eksisterende kommunale bygninger i Klemensker by.

 

Forslag til fordeling:

Forening

Aktivitet

Fremtidige m2

Fremtidig placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

55 m2

Bygning C, Rum 17

Ældremobiliseringens Datastue/ Lokalhistorie

IT for ældre på 7 PC'er

55 m2

Bygning C, Rum 16

Det er bare mænd

 

 

 

Ungdomsskolen

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

Sløjdholdet

55 m2

 

 

 

110 m2

Bygning C, Rum 18

 

 

 

Bygning C, Rum 19

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

 

Gangareal 16 og 17+ Rum 16

 

Bygning C,

Bornholms Husflidskreds

Vævning

76 m2

Bygning A, Rum 1,

(er afklaret)

 

En optimal udnyttelse af Bygning C vil være, at brugerne benytter indgangsparti fra gården og at Aktivitetshuset anvises dels Rum 16 (sammen med lokalhistorie og datastue) og gangarealet ud for Rum 16 og 17, at Sløjdholdet ”Det er bare mænd” anvises Rum 18, hvilket vil give en helhed for Aktivitetshuset. Mænd og kvinder er samlet i samme bygning og kan dermed få det sociale fællesskab optimeret (i lighed med tidligere på Hjemmet).

Rum 19 anvendes til sløjd i Ungdomsskoleregi – og gerne i samarbejde med sløjdholdet ”Det er bare mænd”.

Klemensker Lokalhistorie gives dermed også mulighed for at have filmaftener i tilknytning til egne lokaler (gangarealet).

 

For rummene 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med foreningerne på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse. BRK afholder basisudgifterne (el, vand, varme, forsikring og renovation), udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af faste installationer, og brugerne står for indvendig vedligeholdelse og snerydning fra Ungdomsskolens indgang til egen indgangsdør.

 

Adskillelse af Bornholms Ungdomsskoles tømrer- og motorværksted

Oplysning fra Ungdomsskole Nord:

Det nuværende værksted på Jernbanevej 5B er på 186 m2. Derudover benyttes 4 stk. 20 fod containere til opbevaring.

Værkstedet er indrettet med benzinudskiller på kloakker samt med udsugning til svejseanlæg.

I dagtimerne bruges værkstedet af Dybdalskolen og 10. Y. Det bliver både brugt til motorværksted og træværksted.

I aftentimerne bruger Ungdomsskolen værkstedet til cross, knallertmotorlære og bil- motorlære.

Ved at indrette C-fløjen til træ- og kreativt værksted, fjernes ”træspånerne” fra motorværkstedet. Det vil også give bedre plads til aktiviteter og holddeling.

 

Driftsudgifter

Ved beregningen af driftsudgifterne er der medtaget vedligeholdelsesudgifter i henhold til 10- årige vedligeholdelsesplaner på 68.624 kr. årligt. Øvrige vedligeholdelses- og driftsudgifter er kalkuleret til 111.928 kr. årligt.

Idet foreningerne hidtil har rådet over lokaler på en del af ”Hjemmet”, har der ikke været et særskilt driftsbudget til disse lokaler.

 

Anlægsudgifter

Bygning C er pt. opvarmet med en midlertidig tilslutning til fjernvarmenettet. Hvis bygningen skal bruges permanent, skal der etableres en rigtig installation. Denne udgift er vurderet til 156.750 kr. Rum 18 og 19 er indrettet som fysiklokaler. Her skal der nedtages inventar og foretages retableringer for omkring 145.775 kr. Udgiften til EDB-installationer er beregnet til 37.000 kr.

 

Der findes ikke toiletter i bygning C. Afstanden til det eksisterende almindelige toilet i bygning A er 53 m og til handicap-toilettet i bygning D er afstanden 93 m. Der er niveaufri adgang. Udgiften til etablering af et handicaptoilet er vurderet til 125.400 kr.

 

Indflytning

Pga. en skimmelsvamp-sag i Ungdomsskolens bygning A, har Ungdomsskolen midlertidigt taget en del af bygning C i brug. Det betyder, at Rum 16 og 17 (Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue) kan indflyttes umiddelbart. Hvorimod indflytning i Rum 18 og 19 må afvente skimmelsvampsagens afslutning. Ifølge tidsplanen forventes sagen afsluttet i løbet af februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

BRK Ejendomsservice har fortaget beregningerne, som fremgår af vedlagte bilag.

 

Driftsudgifter

De årlige driftsudgifter vedrørende bygning C udgør i alt 180.550 kr. Udgiften i 2013 udgør 75.230 kr., idet ibrugtagning af bygningen forventes at ske pr. 1. august 2013.

Det foreslås, at bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning.

Det anses ikke for muligt at finde disse driftsmidler inden for Fritids-, Kultur-og Forebyggelsesudvalget budgetramme.

 

Det foreslås derfor, at merudgiften i driftsbudgettet for 2013 75.230 kr. finansieres af en tillægsbevilling ved træk på de likvide midler og at der, i forbindelse med budgetlægningen for 2014, indarbejdes 180.550 kr. årligt i hvert af årene 2014 og frem.

 

Anlægsudgifter

Der søges om en anlægsbevilling på 339.500 kr. – subsidiært 464.900 kr. til renovering m.v. af bygning C på tidligere Klemensker Skole, idet der politisk skal tages stilling til om der tillige skal etableres et handicaptoilet til en anslået pris på 125.400 kr. Anlægsudgiften foreslås ligeledes finansieret af de likvide midler.

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen under Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den 11. april 2013:

Der er den 10. april afholdt møde mellem arkivleder og repræsentanter fra BRK jf. notat af d.d.

I mødet nåede man frem til, at der ved en rokade og fremtidig anvendelse, som beskrevet i notatet, kan benyttelse af Bygning C undlades.

De kendte fugtgener er nu ikke fuldt løst, men der handles på det og det forventes løst i nærmeste fremtid.

 

Det skal oplyses, at såfremt bygning C ikke anvendes skal der findes midler til trappelift og IT-adgang – beregnet kr. 117.000 (sep. 2011).

 

 

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Etapeplan med rumnumre / Klemensker skole (PDF)

2.
Kalkulation Bygning C, bilag a (PDF)

3.
Kalkulation Handicaptoilet (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

4.
Notat fra mødet den 10. april på Klemensker skole vedr. lokaleproblematikken (DOCX)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

5.
Yderligere oplysninger om handicaptoilet (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Drøftelse af Bornholms Museum og behovet for et anlægsprojekt

19.03.00Ø40-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Drøftelse af Bornholms Museum og behovet for et anlægsprojekt med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens drøftelse på informationsmødet den 25. april 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

·        at udvalget drøfter Bornholms Museum og behovet for et anlægsprojekt med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens drøftelse på informationsmødet den 25. april 2013.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 29. april 2013:

Udvalget fremsættes ønske, at der afsættes en anlægspulje til Bornholms Museum.

Sagsfremstilling

Bornholms Museum har i flere år fremsendt ønske om forhøjelse af driftstilskuddet for at kunne leve op til sine forpligtelser som statsanerkendt museum. Museet har i den forbindelse gjort regionskommunen opmærksom på, at udgifterne til de fredede bygningers vedligehold og stadig større faglige krav fra Kulturarvsstyrelsens side ikke er forenelige med den økonomiske ramme som tilskud fra det offentlige og egen-indtjeningen sætter for museet.  

Kulturarvsstyrelsen har i sin kvalitetsvurdering 2008 og gentange gange derefter påpeget, at museet bør få øget hjælp til at sikre de fredede bygninger. Ifølge museumsdirektøren foreligger der et stort behov for at udarbejde en handleplan for moderniseringen af bygningerne.

Den 25. april viste museumsdirektøren kommunalbestyrelsen og direktionen rundt på Bornholms Museum med henblik på at redegøre for behovet for en renovering af museets bygninger. Rundvisningen blev efterfulgt af en drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning fra Musikhuzet om tilbageførelse af driftstilskudsreduktion

20.03.00Ø40-0151

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Drøftelse om tilbageførelse af reduktion af årlig driftstilskud til Musikhuzet Bornholm i forbindelse med tab af lejeindtægter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller,

a)   at udvalget drøfter, om det kan anbefales, at Musikhuzet kompenseres for manglende lejeindtægter på årligt 200.000 kr.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Genoptages på næste møde

Sagsfremstilling

Ved forhandlingerne med Statens Kunstråds Musikudvalg om en ny 4-årig aftale om Musikhuzet som et fortsat regionalt spillested besluttede kommunalbestyrelsen d. 1 marts 2012, at Musikhuzet kunne overtage den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 1/1 2013 (start på en ny kontraktperiode med staten) med henblik på at forbedre Musikhuzets udviklingsmuligheder.

Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning kunne Musikhuzet overtage de tre tidsbegrænsede erhvervslejemål efterhånden som de blev ledige samt de medfølgende lejeindtægter på 518.000 kr. Finansieringen af dette ville ske via bortfald af vedligehold på lejemål på 222.000 kr. samt et mindre tilskud på 300.000 kr.

Erhvervslejemålene udløb/er henholdsvis 1. januar 2013, 28. februar 2015 og 1. marts 2017. Bornholms Regionskommune yder et årligt driftstilskud til Musikhuzet som i forbindelse med Musikhuzets overtagelse af administrationen af forhuset blev reduceret med 300.000 kr., da dette beløb udgjorde den forventede nettoindtægt af lejemålene. Tilskuddet blev således reduceret fra 1.914.573 kr.(2012) til 1.605.567 kr. (2013)

 

I starten af 2013 ophørte to af erhvervslejemålene. Et lejemål blev ikke forlænget som forventet og et lejemål ophørte på grund af konkurs. Musikhuzet ansøger derfor om at få tilbageført 200.000 kr. af den foretagne reduktion på 300.000 kr. af Musikhuzets årlige driftstilskud.

Ifølge ansøger har Musikhuzet ikke midler til at kompensere for de manglende lejeindtægter, men har dog selv tilvejebragt driftsmidler til el, vand, varme og vedligeholdelse til de 2 ledige lejemål.

Det er Musikhuzet ønske at fastholde de frigivne arealer til at realisere nogle af husets udviklingspotentialer herunder en kulturbutik, plads til frivillige og udbygge samarbejdet med unge med et kombineret foto/medie- og projektværksted.

Økonomiske konsekvenser

En kompensation på 200.000 kr. i årlig driftstilskud kan ikke finansieres inden for udvalgets nuværende budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kultur på recept

20.00.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Status på projekt Kultur på Recept.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a)   at udvalget anbefaler, at projektet indgår som et budgetønske for 2014.

b)   at udvalget afklarer målgruppen for projektet.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Udvalget arbejder videre med projektet, som kan indgå i processen for den kommende kulturaftale og der henvises i øvrigt til de tidligere beslutninger.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af den fortløbende undersøgelse af mulighederne for at etablere det svenske projekt Kultur på Recept i en bornholmsk kontekst, er der opstået et behov for en politisk afklaring af målgruppen for projektet. Den oprindelige målgruppe udgør langtidssygemeldte ramt af lettere/middelsvær depression, stress og angst og generel smerte. Det har dog vist sig, at antallet af langtidssyge er faldende på grund af særlig indsats iværksat af beskæftigelsesudvalget.

En kort projektbeskrivelse er blevet forelagt til drøftelse i gruppeformandsgruppen og chefgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. april 2013

1.
Kort projektbeskrivelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilskudsregler selvejende haller - tilskud til energiprojekter

04.04.00Ø40-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med DGI-hallens ønske om at etablere et solcelleanlæg, er der fremkommet et forslag til, hvordan sådan et projekt kan støttes via modellen for tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)   At modellen for tilskud til selvejende haller justeres, så afskrivninger på energiprojekter kan medregnes i tilskudsmodellens opgørelse af faste udgifter.

b)   At afskrivningerne i hvert enkelt tilfælde på forhånd skal godkendes af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

c)    At det er en forudsætning for godkendelse af et konkret projekt, at det er udgiftsneutralt for både kommunen og de øvrige selvejende haller.

d)   At DGI Hallen får godkendt en årlig afskrivning på 38.000 i 8 år i forbindelse med etableringen af et solcelleanlæg.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

a) - d) Godkendt.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm støttes økonomisk via tilskud.

Tilskuddene fordeles hvert år efter en fordelingsnøgle, som beregnes på baggrund af hallernes faktiske forhold – som f.eks. faste driftsudgifter, arealer, gældsforhold samt leverede timer til foreninger og skoler m.v.

Det betyder i praksis, at såfremt en idrætshal opnår en driftsbesparelse på f.eks. energi, så reduceres de årlige tilskud til hallen med en del af besparelsen. Dette giver den udfordring for hallerne, at det kan være vanskeligt for dem at finansiere en investering i energiforbedringer – f.eks. via låneoptag - da de kun beholder en lille del af den realiserede driftsbesparelse.

I den forbindelse er det foreslået, at justere den gældende tilskudsmodel, så afskrivninger på en investering svarede til den forventede energibesparelse kan medregnes som faste udgifter i tilskudsmodellen.

Denne løsning vil være udgiftsneutralt for både kommunen og de øvrige selvejende haller, men vil gøre det muligt for en selvejende hal at finansiere energiprojekter, som på sigt vil forbedre økonomien i hallen og på hele budgetområdet.

 

Følgende gennemgang af et eksempel er baseret på DGI-hallens solcelle-projekt:

Hallen skal investere 307.000 kroner i et solcelleanlæg. Anlægget forventes at kunne bidrage med en driftsbesparelse årligt på 38.000 kr.

Såfremt hallen låner til gennemførelse af projektet, vil hallens årlige tilskud blive reduceret med cirka 18.000. Det vil sige at hallens nettobesparelse vil være cirka 20.000, hvilket vil skulle finansiere lånet. I et otteårig perspektiv vil hallens økonomi derfor se ud som følger:

 

Årligt afdrag på lån (307.000 over 8 år)

-38.475

Årlig driftsbesparelse

38.000

Mindre tilskud

-18.000

Nettoresultat

-18.475

 

Efter 8 år vil lånet være afdraget, men hallen har haft underskud på investeringen i hele perioden.

Såfremt hallen får mulighed for at medregne en afskrivning på 38.000 i 8 år, vil hallens årlige tilskud – alt andet lige – være uændret. Men for hallens årlige økonomi vil det se anderledes ud:

 

Årligt afdrag på lån (307.000 over 8 år)

-38.475

Årlig driftsbesparelse

38.000

Mindre tilskud

0

Nettoresultat

-475

 

I de 8 år, vil hallens økonomi være uændret, men efter de 8 år, vil energibesparelsen reducere i det årlige tilskud til den enkelte hal til gavn for økonomien på hele området.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige budget til tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller udgør 11.392.128 kr. i 2013. Budgettet fordeles mellem de selvejende haller efter en fordelingsnøgle, der beregnes hvert år på baggrund af en række faktuelle forhold i hallernes drift.

Justeringen af tilskudsmodellen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Opfølgning på dialogmøder - kultur

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Udvalget holdte d. 18. marts dialogmøder med Bornholms Biblioteker, Bornholms Musik- og Billedskole og koordinationsgruppen på kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a)   Opfølgning på dialogmøderne på kulturområdet til drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 29. april 2013:

Udsættes

Sagsfremstilling

Dialogmøderne i foråret har primært fokus på budgetprocessen for det kommende år.

Efter planen afholdes dialogmøder med borgerforeningerne samt Folkeoplysningsudvalget den 30. april.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Opfølgning på dialogmøder - idræt

04.00.00G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget afholdt 8. april dialogmøder med Bornholms Idrætsområder, Bornholms Idrætsråd og de selvejende idræts- og svømmehaller.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)   Opfølgning på dialogmøderne med idrætsorganisationerne til drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Udsættes

 

Sagsfremstilling

Dialogmøderne i foråret har primært fokus på budgetprocessen for det kommende år.

30. april afholdes efter planen dialogmøder med borgerforeningerne samt Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Brugsaftale vedr. skydekælder, Mosaikskolen, Østerlars

18.15.12G07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Resumé

Østerlars Skytteforening søger om en 10-årig brugstilladelse af skydekælderen på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at renovere og vedligeholde skydebane og lokaler. Skydeforening Danmark vil yde lån og tilskud, såfremt der foreligger en flerårig brugstilladelse af lokalerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)   At der gives afslag på ansøgningen om en forpligtende flerårig brugsaftale på baggrund af, at ønsket ligger ud over Folkeoplysningslovens krav til lokaleudlån til foreninger.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. april 2013:

a) Afslag.

Sagsfremstilling

Skytteforeningen, som er en afdeling af den flerstrengede forening ØB / 9.kreds, har ca. 100 medlemmer, hvoraf en del er børn og unge under 25 år. Afdelingen af glad for lokalerne på Mosaikskolen, banen er i aktivitet 4 dage om ugen med pistol, salon- og luftriffel samt biatlon.

Derudover er der en del samarbejde med skoler og andre foreninger.

Afdelingen har i løbet af de sidste 6-8 år ifølge det oplyste brugt ca. kr. 200.000 til at imødekomme hidtidige miljøkrav på området.

 

I flg. bemærkninger til Folkeoplysningslovens § 21 ”skal kommunale lokaler anvises til foreningsformål når de er ledige og egnede. Den kommunale anvisningsforpligtelse ophører, når et lokale udlejes eller bortforpagtes, eller når den fulde brugsret overgår til anden side uden for Folkeoplysningslovens område”.

En forpligtende 10-årig brugsaftale vil dermed ligge ud over Folkeoplysningslovens rammer, idet udlån af lokaler til foreninger sker normalt løbende uden skriftlige aftaler. Udlån kan derfor ophøre, hvis kommunen f.eks. selv skal anvende lokalerne igen, eller at lokalerne af anden grund ikke længere er egnede til aktiviteten.

Bornholms Regionskommune har ikke skydelokaler, som kan stilles til rådighed for skytteforeninger. Derfor har skytteklubber på Bornholm lånt kommunale lokaler – typisk kældre på skoler – hvor foreningerne selv har indrettet lokalerne til aktiviteterne, hvilket på grund af miljø- og sikkerhedsmæssige krav kan være en større omkostning.

Bornholms Regionskommune har indgået enkelte flerårige brugsaftaler (partnerskaber) med brugerne af øens fritidshuse. Dog kun ved faciliteter, som udelukkende anvendes til fritidsformål. Anvendelsen af skydekælderen på Mosaikskolen skal derimod ses i sammenhæng med bygningernes/skolens primære anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

En 10-årig brugsaftale skal ses i sammenhæng med BRK’s skoleplaner for Distrikt Midt de næste 10 år.

En aftale vil binde kommunen op på basisudgifter til el, vand og varme i den pågældende periode. Der kan henvises til tidl. Pedersker skole, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at det lokale foreningsliv fortsat kunne anvende skolens lokaler trods overgang til privat skole. Kommunalbestyrelsen (Fritid & Kultur) afholder merudgifter hertil.

Såfremt der indgås en forpligtende brugsaftale med foreningen, vil kommunen principielt kunne blive erstatningspligtig, såfremt det i perioden ikke længere er muligt at stille lokalerne til rådighed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. april 2013

1.
Bilag til ansøgning (DOCX)

2.
Ansøgning om brugertilladelse (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Driftsbesparelse 2013 - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Rønne Svømmehal har ved skrivelse af 27. februar 2013 anmodet om at budgetbesparelsen på 762.000 i 2013 og 2014 annulleres på baggrund af, at projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” ikke igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

·        At budgetbesparelsen for 2013 annulleres.

·        At besparelsen i budget 2014 indgår i den almindelige budgetproces for 2014.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

a) Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at der tilbageføres 600.000 kr. i 2013.

b) Anbefales

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. august 2012 at udskrive en arkitektkonkurrence i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden med titlen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

I budget 2013 og 2014 blev der indarbejdet en besparelse på driften af Rønne Svømmehal på 762.500 kr. hvert år i relation til, at svømmehallen forventedes lukket i perioden september 2013 til august 2014.

4. april 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afslutte projektet uden realisering, hvorfor Rønne Svømmehal ikke vil blive lukket i ovennævnte periode. Forudsætningen for budgetbesparelsen er derfor ikke længere til stede.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på 762.500 i budget 2013 er en del af budgetforliget for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                          

Resumé

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i november 2012 og februar 2013 behandlet udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog).

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede indsatser har været i åben høring, og der er modtaget 20 høringssvar

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til udvalget

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at politik for de specialiserede sociale indsatser godkendes uden ændringer, og at forslag fra høringssvarene inddrages, når politikken skal udmøntes.

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Godkendt at politikken sendes i høring og at bilagene medsendes som baggrundsmateriale samt at bilag 3's overskrift ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 29. april 2013:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·       udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·       være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord der redegør for den overordnede politiske ambition, og tre bilag der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger. 

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede sociale indsatser har været i åben høring i perioden 1. marts til 7. april 2013. Administrationen har modtaget høringssvar fra i alt 19 virksomheder, bestyrelser, råd og organisationer.

I høringssvarene udtrykkes en generel tilfredshed med politikken og de valgte fokuspunkter: ”borgeren i centrum”, ”helhedstænkning” og ”samarbejde”. Også de ledsagende bilag får positive ord med på vejen, idet de er med til at beskrive, hvordan politikken tænkes implementeret i organisationen, og hvilke roller og ansvar de enkelte aktører har i den forbindelse.

I mange høringssvar ses der frem til, at politikken bliver implementeret i organisationen, og til det kommende samarbejde mellem aktørerne. Fra fleres side gives der desuden udtryk for en positiv forventning om at blive inddraget aktivt i implementeringsprocessen.

I nogle svar udtrykkes en vis bekymring for, om det nu også bliver muligt at afsætte de nødvendige ressourcer til politikkens udmøntning.

Endelig indeholder flere af svarene konkrete forslag til elementer, der vil kunne indgå i implementeringsprocessen.

De indkomne svar giver ikke anledning til at ændre i formuleringen af politikken for de specialiserede sociale indsatser. De mange konstruktive forslag i høringssvarene vil derimod kunne indgå i udmøntningen af politikken, herunder i tilrettelæggelsen af den samlede implementeringsproces.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. april 2013

1.
Bilag 1 - Høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

16

 

 

a)   Status på revision af idrætspolitik.

b)   Status på nedlæggelse af fodboldbaner i 2014.

c)    Status på kulturstrategi og revision af kulturpolitikken.

d)   Orientering om Spil Dansk Kommunepakke

e)   Orientering om bygninger i Klemensker

f)    Orientering om domen i Allinge

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

a) - d) Udsættes til næste møde.

e) Udgår.

f) Kort orientering om status.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Intet.