Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
03-06-2013 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2014 - behandling af udvalgets budgetbidrag
  åbent 3 Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 4 Ansøgning fra Musikhuzet om tilbageførelse af drifttilskudsreduktion
  åbent 5 Finansiering af skolekoncerter
  åbent 6 Opfølgning på dialogmøder - fritid
  åbent 7 Opfølgning på dialogmøder - kultur
  åbent 8 Opfølgning på dialogmøder - Folkeoplysning og borgerforeninger
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2014 - behandling af udvalgets budgetbidrag

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetbidrag for 2014 er udarbejdet i henhold til budgetvejledningen for budget 2014 samt retningslinjer fra direktionen. Budgetbidraget vil indgå i kommunalbestyrelsens fælles budgetdrøftelser for 2014 på budgetseminar 3.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)   At budgetbidraget for 2014 godkendes og videresendes til Økonomi og Analyse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:

Drøftet. Udvalget prioriterer besparelser på kan-opgaver frem for rammebesparelser.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget, som skal behandles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, indeholder følgende:

 

 

Budgetbidraget er vedlagt i bilag.

 

Nedprioriteringsforslagene indgår i et administrativt sparekatalog, som drøftes i udvalget. Der gives en endelig status på det administrative arbejde med udarbejdelse af sparekataloget på mødet.

 

Forslag til mål og handlingsplan behandles i særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Budgetbidraget indeholder udvalgets oplæg til budgetseminar 3. Der er følgende økonomi forbundet med budgetbidraget:

 

Beløb i 1.000 kr. (2013-priser)

2014

2015

2016

2017

Administrative nedprioriteringsforslag

3.023

3.474

3.625

3.625

Opprioriteringsforslag

2.185

2.235

2.235

2.235

Anlægsforslag

1.875

0

0

0

 

Derudover indeholder budgetbidraget et forslag om en anlægsramme til fornyelse af Bornholms Museum, som ikke er endeligt beløbsfastsat, idet der i budgetønsket opereres med flere scenarier mellem 29,3 og 66,7 mio. kr.

Endelig indeholder budgetbidraget forslag til uændrede takster på fagområdet (med almindelig løn- og prisfremskrivning):

 

Område

Målgruppe

Enhed

2013

2014

+/- i %

Note

 

 

 

 

 

 

 

Lokaler til Idrætsformål:

Folkeoplysende foreninger

 

 

 

 

 

Svømmehaller

 

Kr./time

122,00

124,00

 

 

Idrætshaller over 800 m2

 

Kr./time

29,00

30,00

 

 

Idrætshaller under 800 m2

 

Kr./time

22,00

22,00

 

1.

Søndermarksskolens gymnastiksal

 

Kr./time

15,00

15,00

 

 

Søndermarkshallens svømmesal

 

Kr./time

29,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvisning af Idrætsanlæg:

 

 

 

 

 

 

11-mands fodboldbane

 

Pr./sæson

12.685,00

12.875,00

 

 

Mindre fodboldbane

 

Pr./sæson

6.595,00

6.700,00

 

 

Fod- eller håndboldbane

 

Pr./dag

169,00

170,00

 

 

Tennisbane

 

Pr./sæson

7585,00

7.700,00

 

 

Noter:

1.      Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én)

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. juni 2013

1.
Anlægsforslag (PDF)

2.
Ned- og oprioriteringsforslag (PDF)

3.
Beskrivelse politikområde 15 - Fritid og Kultur (PDF)

4.
Beskrivelse politikområde 16 - Biblioteker (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Alle udvalg har behandlet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 på møderne i maj. I første omgang blev målene præsenteret uden økonomi.

På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget, ligesom økonomien i det enkelte mål er vurderet.

Det er derfor det endelige administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 som forelægges udvalgene med denne sagsfremstilling. Oplægget vil indgå som materiale til budgetseminar 2 den 18. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 tages til efterretning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:

Punktet tages til efterretning med følgende bemærkninger:

Punkt 4: Punktet udvides til at omfatte fritid og kultur.

Punkt 11: Udviklingen af modellen for samarbejdet med de frivillige baseres på de frivilliges præmisser.

Punkt 16: Kultur på recept tænkes ind i ressourceforløbet som et muligt tilbud.

 

 

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i maj drøftet et oplæg til mål og handlingsplan for 2014. På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget. Samtidig er økonomien i det enkelte mål vurderet.

Nogle mål vurderes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme, mens andre mål forudsætter, at der afsættes særskilt økonomi til området for at kunne nå målet, jf. bilaget.

 

Måloplægget vil være en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under det enkelte mål i bilaget og vil indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. juni 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning fra Musikhuzet om tilbageførelse af driftstilskudsreduktion

20.03.00Ø40-0151

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Drøftelse om tilbageførelse af reduktion af årlig driftstilskud til Musikhuzet Bornholm i forbindelse med tab af lejeindtægter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller,

a)   at udvalget drøfter, om det kan anbefales, at Musikhuzet kompenseres for manglende lejeindtægter på årligt 200.000 kr.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Genoptages på næste møde

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til mødet 3. juni 2013:

a)   at Musikhuzets ønske om kompensation for manglende lejeindtægter på årligt 200.000 kr. fremsendes som et budgetønske for 2014.

b)   at Musikhuset i 2013 kompenseres med 113.000 kr. finansieret af overførte midler vedr. værested for unge i Rønne.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:
a) Godkendt.
b) Musikhuzet kompenseres i 2013 med 150.000 kr. finansieret af overførte midler vedr. værested for unge i Rønne (113.000 kr.) og en reduktion af bevillingen til miniarenaer under breddeidrætspuljen. (37.000 kr.)


Sagsfremstilling

Ved forhandlingerne med Statens Kunstråds Musikudvalg om en ny 4-årig aftale om Musikhuzet som et fortsat regionalt spillested besluttede kommunalbestyrelsen d. 1 marts 2012, at Musikhuzet kunne overtage den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 1/1 2013 (start på en ny kontraktperiode med staten) med henblik på at forbedre Musikhuzets udviklingsmuligheder.

Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning kunne Musikhuzet overtage de tre tidsbegrænsede erhvervslejemål efterhånden som de blev ledige samt de medfølgende lejeindtægter på 518.000 kr. Finansieringen af dette ville ske via bortfald af vedligehold på lejemål på 222.000 kr. samt et mindre tilskud på 300.000 kr.

Erhvervslejemålene udløb/er henholdsvis 1. januar 2013, 28. februar 2015 og 1. marts 2017. Bornholms Regionskommune yder et årligt driftstilskud til Musikhuzet som i forbindelse med Musikhuzets overtagelse af administrationen af forhuset blev reduceret med 300.000 kr., da dette beløb udgjorde den forventede nettoindtægt af lejemålene. Tilskuddet blev således reduceret fra 1.914.573 kr.(2012) til 1.605.567 kr. (2013)

 

I starten af 2013 ophørte to af erhvervslejemålene. Et lejemål blev ikke forlænget som forventet og et lejemål ophørte på grund af konkurs. Musikhuzet ansøger derfor om at få tilbageført 200.000 kr. af den foretagne reduktion på 300.000 kr. af Musikhuzets årlige driftstilskud.

Ifølge ansøger har Musikhuzet ikke midler til at kompensere for de manglende lejeindtægter, men har dog selv tilvejebragt driftsmidler til el, vand, varme og vedligeholdelse til de 2 ledige lejemål.

Det er Musikhuzet ønske at fastholde de frigivne arealer til at realisere nogle af husets udviklingspotentialer herunder en kulturbutik, plads til frivillige og udbygge samarbejdet med unge med et kombineret foto/medie- og projektværksted.

Økonomiske konsekvenser

En kompensation på 200.000 kr. i årlig driftstilskud kan ikke finansieres inden for udvalgets nuværende budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I budget 2013 er der overførte midler vedr. det afsluttede projekt ”Værested for unge i Rønne” på 113.000 kr.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Finansiering af skolekoncerter

17.04.03Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

15

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det skal besluttes hvordan skolekoncerterne på øens folke- og privatskoler kan finansieres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn– og Skole indstiller, at

 

a.      det budgetterede beløb på 104.276 kr. til skolekoncertkoordinatorfunktionen omplaceres fra politikområde 15, kultur til sekretariatspuljen for politikområde 02, Undervisning, fællesudgifter folkeskolen

b.      det resterende beløb på 145.561 kr./ år til gennemførelse af skolekoncerterne finansieres af sekretariatspuljen for konto 02, undervisning, fællesudgifter folkeskolen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller litra a og b til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Udsat.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:
a) - b) Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Før 1. januar 2012 var skolekoncertordningen helt og holdet finansieret af Fritid og Kultur. I skoleåret 2012/13 har folke- og pivatskolerne bidraget med 98.000 kr. efter at dette beløb blev sparet på budgettet for politikområde 15, kultur i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

 

Der er indgået en aftale for skoleårene 2012/13, 2013/14 og 20l4/15. Aftalen er indgået mellem Fritid- og Kultur og organisationen Levende Musik i Skolen. Det fremgår af aftalen, at der i løbet af aftaleårene gennemføres 36 koncerter fordelt på i alt 16 kommunale- og private skoler og afdelinger. Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson.

 

 

Kommunens skoler har på grund af den stramme økonomi bedt om, at aftalen opsiges så skolerne kan blive frigjort fra aftalen. Aftalen kan imidlertid først opsiges, når den nuværende 3-årige aftale udløber ved udgangen af skoleåret 2014/15.

 

Derfor foreslås det, at administration og finansiering af skolekoncerterne samles i Børne- og Skolesekretariatet fra den 1. august 2013

Økonomiske konsekvenser

I skoleåret 2012/13 betales 160.837 kr. for koncerterne. Beløbet er elevtalsafhængigt. Hvis elevtallet ikke ændres er beløbet uændret de to sidste år i kontraktperioden. Hertil kommer udgifterne på 89.000 kr./år til skolekoncertkoordinatoren. Udgiften pr. år er derfor 249.837 kr. med forbehold for ændringer i elevtallet.

 

Der er budgetteret med 104.276 kr. til skolekoordinatorfunktionen på politikområde 15, Kultur. I 2012 betalte de kommunale og private skoler tilsammen 98.000 kr. for skolekoncerterne. Restbeløbet på 47.561 kr. er hidtil afholdt af Fritid og Kultur.

 

Konsekvensen af forslaget om at samle administration og finansiering af skolekoncerterne i Børne- og Skolesekretariatet er, at udgifterne øges med 249.837 kr. i Børne og Skolesekretariatet, men reduceres med 98.000 kr. på skolerne og med 151.837 kr. på politikområde 15, kultur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Opfølgning på dialogmøder - idræt

04.00.00G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

12

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget afholdt 8. april dialogmøder med Bornholms Idrætsområder, Bornholms Idrætsråd og de selvejende idræts- og svømmehaller.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)   Opfølgning på dialogmøderne med idrætsorganisationerne til drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Udsættes

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:
Drøftet. Idrætshallerne og Bornholms Idrætsråd inviteres til møde om klyngesamarbejde.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne i foråret har primært fokus på budgetprocessen for det kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opfølgning på dialogmøder - kultur

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

11

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Udvalget holdte d. 18. marts dialogmøder med Bornholms Biblioteker, Bornholms Musik- og Billedskole og koordinationsgruppen på kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a)   Opfølgning på dialogmøderne på kulturområdet til drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Udsættes

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:
Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Dialogmøderne i foråret har primært fokus på budgetprocessen for det kommende år.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Opfølgning på dialogmøder - Folkeoplysning og borgerforeninger

18.14.00G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget afholdt 30. april dialogmøder med de bornholmske borgerforeninger samt folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

b)   Opfølgning på dialogmøderne til drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Dialogmøderne i foråret har primært fokus på budgetprocessen for det kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

9

 

 

Sager til orientering

a)   Status på revision af idrætspolitik.

b)   Status på nedlæggelse af boldbaner i 2014.

c)    Status på kulturaftale, kulturstrategi og revision af kulturpolitikken.

d)   Tilladelse til oprettelse af kassekredit – Grønbechs Gård.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:

a) - d) Til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:

Intet.