Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
09-01-2013 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Inklusion af børn og unge i foreninger
  åbent 3 Lokaletilskud - Helsevej 4 m.fl.
  åbent 4 Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe
  åbent 5 Klemensker Fritidshus driften aug. 2011 til sep. 2012.
  åbent 6 Ansøgning om ændring af status fra klubhus til medborgerhus
  åbent 7 Borgerpanelundersøgelse om frivillighed
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

1

 

 

Fraværende

Lars Kjøller er fraværende.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Inklusion af børn og unge i foreninger

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

I januar 2012 reserverede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 25.000 kr. af breddeidrætspuljen til vejledning og hjælp til foreninger i forhold til inklusion af adfærdsvanskelige børn og unge. Samtidig blev det besluttet at evaluere ordningen i januar 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At ordningen annulleres.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 9. januar 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af temamøder i foreningslivet var der udtrykt ønske om hjælp til at inkluderes børn og unge med adfærdsmæssige vanskeligheder. På den baggrund blev der afsat midler til at aflønne en fagperson, som kunne besøge foreninger efter konkret ansøgning og vejlede i, hvordan de bedst kan håndtere disse børn og unge.

På trods af, at ordningen har været markedsført overfor foreningerne via kommunens nyhedsbrev om fritid og kultur, har der været ganske lille anvendelse af ordningen.

To foreninger har haft kontakt til konsulenten, hvoraf den ene forening ikke vendte tilbage efter en indledende telefonisk drøftelse. Den anden forening har haft et besøg af konsulenten, hvor der blev drøftet en række ting, men siden har foreningen ikke vendt tilbage.

I alt er der anvendt 2½ timer i 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2012 reserveret 25.000 kr. fra breddeidrætspuljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Lokaletilskud – Helsevej 4 m.fl.

18.15.15P21-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-12-2012

6

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Resumé

Folkeoplysningsudvalget anmodes om en principiel stillingtagen til lokaletilskud til idrætsorganisationerne på Helsevej 4 (Idrættens Hus) samt lignende organisationer.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

a)     At administrative sammenslutninger (kredsforeninger/-kontorer), der er en del af landsdækkende idræts- og fritidsorganisationer, kan bevilges lokaletilskud under forudsætning af, at organisationen har ansatte, som skal benytte lokalet som arbejdsplads.

b)     Lokaletilskud skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Folkeoplysningsudvalget efter konkret ansøgning.
Folkeoplysningsudvalget kan give afslag på en ansøgning – eller reduceret tilskud – f.eks. såfremt det vurderes at lokalerne eller lejestørrelsen ikke står i rimeligt forhold til organisationens personalebehov.
Folkeoplysningsudvalget kan af egen drift genvurdere et tidligere bevilget tilskud.

c)     Distriktsforeninger henvises til at søge lokaletilskud på samme vilkår som almindelige godkendte folkeoplysende foreninger.

d)     De organisationer – der er beskrevet i sagsfremstillingen – som i dag modtager lokaletilskud skal søge om tilskud efter ovenstående regler ved indgåendelse af nye lejemål. Eksisterende tilskud ændres ikke med denne beslutning.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. december 2012:

Indstilles til godkendelse, fremsendes til høring i Bornholms Idrætsråd inden behandling i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 9. januar 2013:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger har ret til at søge om tilskud til egne eller lejede lokaler efter kommunens regelsæt på området. Kommunen betaler i dag op til 75 procent af foreningernes lokaleudgifter – dog i en del tilfælde reduceret i forhold til det antal timer lokalerne anvendes og i forhold til andelen af medlemmer over 25 år.

Ifølge folkeoplysningsloven skal distriktsforeninger have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud for lokalforeningernes medlemmer, hvorved de principielt er berettigede til at modtage lokaletilskud til aktiviteten efter ovennævnte regler. Rent administrative sammenslutninger er ifølge loven ikke distriktsforeninger og er derfor ikke lovmæssigt berettiget til lokaletilskud.

 

Siden Bornholms Amts tid har der været tradition for at idrætsorganisationerne i Idrættens Hus på Helsevej 4, Rønne har fået 75 procent tilskud til lokaleudgifterne. Dette tilskud er en særaftale. 

Helsevej 4 ejes af Bornholms Regionskommune, hvor der aktuelt er tanker om at inddrage bygningen som en del af kommunens administrationsbygninger på Ullasvej. I så fald vil de nuværende lejere skulle fraflytte lokalerne.

På nuværende tidspunkt er der fire lejere i bygningen på Helsevej 4: DGI Bornholm, DBU Bornholm (Fodbold), DHIF (handicapidrætskonsulenten) samt DBF Bornholm (Badminton).

DGI Bornholm og DBU Bornholm har hver cirka 2-4 medarbejdere, som arbejder dagligt i huset. Handicapidrætskonsulenten arbejder 30 timer ugentlig med kontor i huset. Handicapidrætskonsulenten er delvist finansieret af Bornholms Regionskommune, der betaler 1/3 af lønnen.
DBF Bornholm bruger mest lokalerne til mødeaktiviteter og som opmagasinering af diverse udstyr. DBF overvejer p.t. at fraflytte lejemålet, men mangler et alternativt sted til opbevaring.

Man kan forestille sig, at der findes distriktsforeninger, som kan have tilsvarende behov for administrationslokaler. F.eks. har 4H en ansat på Kannikegård i Aakirkeby, hvortil der også udbetales lokaletilskud – efter samme principper som Helsevej 4.

 

En principiel stillingtagen til spørgsmålet bør inkludere:

-         Skal der fortsat betales lokaletilskud med 75 procent som hidtil?

-         Skal de nuværende organisationer kunne tage lokaletilskuddet med til et nyt lejemål?

o    Skal tilskuddet i så fald fortsat være 75 procent eller fastfryses på nuværende niveau i kroner og øre?

-         Skal andre organisationer ud fra et lighedsprincip kunne opnå tilsvarende lokaletilskud?

o    I så fald afgrænset til hvilke organisationer?

Økonomiske konsekvenser

I 2012 er der udbetalt følgende lokaletilskud til organisationer:

DGI Bornholm                 50.034

DBU Bornholm                 33.460

DHIF                             29.082

DBF-Bornholm                 12.508

Bornholms 4H                 17.025

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra Bornholms Idrætsråd vedlægges til behandlingen i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 9. januar 2013

1.
Høringssvar fra Idrætsrådet (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe

18.15.30A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Folkeoplysningsudvalget skal inden udgangen af 2013 fremsætte forslag til udvalgets struktur, sammensætning, kompetence m.v. i perioden 2014-2017.

På dialogmødet mellem Folkeoplysningsudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (FKF) 22. oktober 2012 blev det drøftet, at FKF-udvalget gerne vil være med i processen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

·         At udvalget udpeger en repræsentant til Folkeoplysningsudvalgets arbejdsgruppe.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 9. januar 2013:

Erik Lund Hansen udpeges.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2011, at Folkeoplysningsudvalget inden næste valgperiode (2014-2017) fremsætter et begrundet forslag til eventuel revision af udvalgets sammensætning og kompetence efter den nye folkeoplysningslov.

Folkeoplysningsudvalget vil de kommende måneder sætte gang i processen via en arbejdsgruppe, der skal udforme et udkast til politisk godkendelse inden sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Klemensker Fritidshus driften aug. 2011 til sep. 2012.

82.00.00G00-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

 

 

Resumé

Efter salg af Klemensker Fritidshus søges frigjort beløb af salgssum til drift i perioden 1/8 2011 til 15/9 2012 kr. 42.259

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

At udgifterne til driften af Klemensker Fritidshus frem til salgstidspunktet tilføres udvalgets budget, idet dette sker ved en regulering af budgetoverførslen til 2013

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 9. januar 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010, at Klemensker Fritidshus frigives til salg og at ungdomsskolens aktiviteter overflyttes til Klemensker skole.

Huset blev ryddet, og Ungdomsskolen og Væveloftet er flyttet til Klemensker skole.

Idet budgettet for Fritids- og Medborgerhuse blev reduceret med kr. 50.000 fra 2011 ansøges om overførsel af beløb til drift for perioden 1/8 2011 til 15/9 2012

Udgifterne er opgjort til:

For 2012                       kr. 27.259

For 2011 1/8-31/12        kr. 15.000  anslået(samlet forbrug i 2011 til drift 62.287)

I alt                               kr. 42.259

Et øget forbrug på drift for fritids- og medborgerhusene medfører reduceret bevilling til vedligeholdelse af husene.

Bevilling for fritids-og medborgerhuse for 2012 er anvendt fuldt ud.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet til Klemensker Fritidshus er nulstillet fra 1/8 2011, og der har således ikke været budget til driften frem til salgstidspunktet. Bevillingen for fritids- og medborgerhuse for 2012 er anvendt fuldt ud, hvorfor udgifterne ikke kan holdes inden for denne bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om ændring af status fra klubhus til medborgerhus

20.10.00Ø40-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-12-2012

7

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Resumé

Aarsballe Boldklub ansøger om ændring af status for klubhus til medborgerhus

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

   At ansøgningen imødekommes

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 9. januar 2013:

Godkendt.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 12. december 2012:

At det indstilles, at ændring af status for klubhus imødekommes og at kr. 37.542 budgetom- placeres til pulje for Fritids- og Medborgerhuse fra 2013.

Sagsfremstilling

Aarsballe Boldklub ansøger om ændring af status af klubhus til medborgerhus med tilskud på lige vilkår som ex. Folkets Hus, NIF Selskabslokaler, Nylars Samlingshus, Listedhuset, Rø og Årsdale Medborgerhus.

Boldklubben modtager p.t. lokaletilskud jf. Folkeoplysningslovens bestemmelse, men et vigende børne- og ungetal i området gør, at det er svært at opretholde det fornødne børne- og ungdomsarbejde, som er grundlaget for lokaletilskud. Lokaletilskud i 2011 udgjorde kr. 78.151.

Status søges ændret fra 1. jan. 2013.

Ansøgningen sker i samarbejde med Aarsballe Borgerforening, som også benytter huset en del, da det er områdets eneste samlingssted. - Ved ændring af status til medborgerhus vil der blive indgået en samarbejdsaftale mellem borgerforening og boldklub vedr. brug af huset.

 

Det kan oplyses, at Rø IF’s klubhus ændrede status i 2010, hvilket har givet et øget samarbejde mellem foreningerne i Rø området og øget aktiviteterne i huset.

 

Økonomiske konsekvenser

Det årlige driftstilskud til Fritids- og Medborgerhuse i 2013 er brutto kr. 40.806, netto kr. 37.542.

Ved ændring af status for Rø klubhus blev beløb fra lokaletilskudskonto omplaceret til pulje for Fritids- og Medborgerhuse. 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I forbindelse med arbejdet vedr. harmonisering af tilskud til Fritids- og Medborgerhuse i 2008 blev der udarbejdet en definition af lokalområde med behov for samlings- og mødested

Lokalområde:                   

 

Samlings- og / eller mødested er defineret som:

Såfremt 1 til 2 af ovenstående ”huse” findes i et lokalområde, har kommunen opfyldt sin forpligtelse til at sikre et samlings- og / eller mødested for lokalområdet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Borgerpanelundersøgelse om frivillighed

00.13.00P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed sætter gang i debatten om frivillighed på Bornholm. Undersøgelsen viser, at der er delte meninger om frivilligheden og snitfladen til regionskommunen. Formålet er, at drøfte borgerpanelets holdninger til frivilligt arbejde, og sætte det i forhold til, hvordan udvalget ser på frivillighed og et eventuelt samarbejde med frivillige på udvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

·         rapporten ”Borgerpanel – Frivillighed” drøftes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 9. januar 2013:

Drøftet. Rapporten sendes ud til samarbejdspartnere og tages op på dialogmøderne i foråret 2013.

Sagsfremstilling

Danskerne arbejder meget inden for det frivillige område, og danskerne er generelt positivt stemt over for det frivillige arbejde. 1,9 mio. danskere over 16 år var i løbet af 2010 engageret i frivilligt arbejde. Dertil kommer, at 68 % af danskerne ville engagere sig, hvis de blev spurgt (Socialministeriet, 2011). Danskerne er indstillet på at yde en indsats for samfundet, der rækker ud over deres almindelige arbejde.

 

Det frivillige arbejde favner utrolig bredt både i forhold til opgaver og arbejdsområder, og mange af de frivillige er frivillige flere steder.

 

Det frivillige arbejde har fået megen opmærksomhed gennem de seneste år, især i relation til det pres den offentlige sektor er sat under. Der er udgivet mange debatbøger og -artikler, der alle handler om det samme emne, nemlig forholdet mellem den store arbejdskraftressource, de frivillige udgør, og de velfærdsopgaver kommunerne prioriterer i de årlige budgetter.

For er de frivillige løsningen på de udfordringer den offentlige sektor står over for? Debatten viser, at holdningerne er delt. På den ene side er de økonomiske og demografiske udfordringer håndgribelige, men på den anden side er den frivillige sektor jo netop drevet af andet end økonomiske logikker.

 

Undersøgelsen i borgerpanelet giver et signalement af ”det frivillige Bornholm”: Der er mange frivillige på øen, og langt størstedelen er engageret inden for idrætten. Selv blandt de, der ikke i øjeblikket yder en frivillig indsats, er der motivation til at deltage. De frivillige løser mange opgaver, og det er primært praktisk arbejde og arbejde i bestyrelser og udvalg, der står på opgavelisten.

 

Undersøgelsen viser blandt andet også, at borgerpanelet er delt i spørgsmålet om samarbejde mellem de frivillige og det offentlige. Undersøgelsen viser dog, at der fx er en forholdsvis klar stillingtagen til pårørendes frivillige arbejde og plejeopgaver: Langt størstedelen af panelet mener ikke at pårørende i frivilligt regi skal løse opgaver, der har med personlig pleje og personlig husholdning at gøre. Dertil kommer, at det økonomiske aspekt af forholdet mellem det frivillige arbejde og den skattefinansierede offentlige service er uafklaret.

 

Rapporten indeholder også udvalgte citater samt en liste over konkrete ideer.

I forlængelse af undersøgelsens resultater kunne følgende emner med fordel drøftes i udvalget:

 

-   Konkret samarbejde mellem offentligt og frivilligt på udvalgets område

-   Frivilligt arbejde og kommunale kerneopgaver

-   Hvad kan Bornholms Regionskommune selv gøre på udvalgets område for at understøtte et   

     større frivilligt engagement på Bornholm?

-   Krav, forventning eller ønske om frivillighed – hvornår er det frivillige arbejde frivilligt?

-   Er der relevante ideer i rapporten, der kan udvikles på udvalgets område?

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 9. januar 2013

1.
Rapport "Borgerpanel - Frivillighed (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

8

 

Sager til orientering

·         Orientering om lokale-rokeringer.

·         Svar fra Folketingets Ombudsmand om tilskud til aftenskoleundervisning.

·         Status Rønne Svømmehal.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 9. januar 2013:

Der undersøges andre muligheder for lokale-rokeringer.

Øvrige punkter til efterretning.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 9. januar 2013

1.
Svar fra Folketingets Ombudsmand (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 9. januar 2013:

Intet.