Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
06-02-2013 kl. 15:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetproces og dialogmøder forår 2013
  åbent 3 Oplæg til Handlingsplan 2013
  åbent 4 Revision af idrætspolitik
  åbent 5 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 6 Afslutning af arkitektkonkurrence - Rønne Svømmehal
  åbent 7 Oprettelse af pris for kultur og idræt
  åbent 8 Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

1

 

 

Fraværende

Dorthe Fink og Lars Kjøller.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 2  Budgetproces og dialogmøder forår 2013

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge budgetvejledningen skal fagudvalgene i februar vedtage budgetprocessen for udvalgenes egne budgetbidrag - herunder fastlægge udvalget dialogmøder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

a)     At udvalget godkender den beskrevne proces for udvalgets budgetbidrag.

b)     At der fastsættes følgende datoer til dialogmøder:

·         Mandag 18. marts kl. 15:00 – Bornholms Biblioteker

·         Mandag 18. marts kl. 16:00 – Bornholms Musik- og Billedskole

·         Mandag 18. marts kl. 17:00 – Koordinationsgruppen for kulturområdet

·         Mandag 8. april kl. 15:00 – Bornholms Idrætsområder

·         Mandag 8. april kl. 16:00 – Idrætsrådet

·         Mandag 8. april kl. 17.00 – Idræts- og svømmehaller

·         Tirsdag 30. april kl. 17:00 - Borgerforeninger(BBS)/Fritidshuse

·         Tirsdag 30. april kl. 18:00 – Folkeoplysningsudvalget 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:

Godkendt med følgende ændringer: Mandag 18. marts flyttes starten på møderækken fra kl. 15.00 til 16.15. Mandag d. 8. april flyttes starten på møderækken fra 15.00 til 15.30.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar vedtaget budgetvejledningen ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, som er vedlagt som bilag. Budgetvejledningen beskriver den politiske proces og tidsplan for budgetarbejdet frem til budgetvedtagelsen 10. oktober 2013.

I store træk vil arbejdet med processen for budget 2014 ligne tidligere års budgetarbejde, dog med den ændring i forhold til sidste år, at dette års budgetarbejde begynder med en udmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget om udvalgenes økonomiske rammer, samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde. Denne udmelding forventes at ske 20. februar 2013, og følges op på det 1. budgetseminar den 26. februar 2013.

 

Som noget nyt vil direktionen og chefgruppen udarbejde et samlet administrativt oplæg til økonomiske prioriteringer for 2014. Oplægget vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse, men den samlede politiske stillingtagen til forslagene vil ske på 2. budgetseminar den 18. juni.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget skal tilrettelægge egen proces for udvalgets budgetarbejde, som tager højde for aktiviteter, opgaver og tidsfrister i henhold til den overordnede budgetvejledning.

 

Udvalgets budgetarbejde skal resultere i et budgetbidrag fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, som skal indgå i kommunes samlede budgetmateriale til 2014.

Budgetbidraget skal indeholde følgende:

·         Oplæg til handlingsplanen for 2014

·         Prioriteringsforslag

·         Anlægsforslag

·         Takstbilag

 

Forslag til proces for arbejdet med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetbidrag 2014:

·         6. februar: Ordinært udvalgsmøde: Godkendelse af proces for budgetarbejdet i udvalget.

·         6. marts: Ordinært udvalgsmøde: Drøftelse af udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt drøftelse af budgetseminar 1 og det videre arbejde med mål i handlingsplanen for 2014.

·         Marts og april: Udvalget afholder dialogmøder med virksomheder og samarbejdspartnere.

·         3. april: Ordinært udvalgsmøde – Udvalget drøfter eventuelle ønsker til forslag til anlæg med henblik på, at der kan udarbejdes overslag og anlægsudgifterne.
Borgmesteren deltager i mødet.

·         29. april: Ordinært udvalgsmøde: 1. behandling af udvalgets budgetbidrag og oplæg til handlingsplan for 2014. Drøftelse af prioriteringsforslag der er udarbejdet på udvalgets område.

·         22. maj: Udvalgsformændene deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde for at få et overblik over det samlede budgetarbejde indtil dato.

·         3. juni: Ordinært udvalgsmøde; 2. behandling af udvalgets budgetbidrag.

 

Budgetbidraget afleveres den 7. juni og sendes herefter i høring frem til den 13. august.

Der afholdes 2. budgetseminar den 18. juni, hvor kommunens samlede økonomi drøftes, samt tilkendegivelser på hvilke initiativer og forslag der skal arbejdes videre med.

Budgetforhandlingerne sker på 3. budgetseminar den 26.-27. august. 

Den 19. september har Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2014, mens 2. behandling er fastsat til den 10. oktober.

 

Dialogmøderne indgår i årshjulet som en naturlig og vigtig del af budgetprocessen, hvor kommunens virksomheder og brugerråd inddrages i beslutningsprocesserne.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har de senere år afholdt dialogmøde med følgende parter:

·         Bornholms Biblioteker

·         Bornholms Musik- og Billedskole

·         Bornholms Idrætsområder

·         Koordinationsgruppen for kulturområdet

·         Idrætsrådet

·         Idræts- og svømmehaller

·         Folkeoplysningsudvalget

·         Borgerforeninger (BBS)/Fritidshuse

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. februar 2013

1.
Budgetvejledning 2014 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Oplæg til Handlingsplan 2013

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

I 2012 blev der afholdt fire lokale borgerdialogmøder og ét ø-dækkende. De forslag som kom frem på møderne fra foreningen Vores Bornholm og borgere i øvrigt er behandlet og indgår i denne sagsfremstilling.

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.         indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.         afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.         helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6.februar 2013:

Anbefales. Forslagene vil indgå i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

I oplægget til handlingsplanen for 2013 (bilag 1) indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som er besluttet iværksat eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger primært fra kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

For en del af initiativerne i oplægget gælder, at konkretiseringen af selve opgaven først lige er begyndt og vil fortsætte ind i starten af 2013.

 

Ud over de initiativer, som er med i oplægget, foregår der mange ting i den daglige drift og udvikling, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål. Det vil dog være meget omfattende at beskrive alle disse ting. Det vigtige er, at der i den daglige drift arbejdes i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det kan de tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og fagudvalg være med til at sikre og holde fokus på. Her har virksomhederne mulighed for at fortælle fagudvalgene, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

 

Beskrivelserne i oplægget til handlingsplanen er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsfremstilling, politik, element i budgettet og lignende.

 

Forslag fra borgerdialogmøder i 2012

De forslag, som fremkom på borgerdialogmøderne i 2012, er blevet vurderet i områder og stabe, og er inddelt i fire kategorier:

·        Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·        Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·        Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·        Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

Som det fremgår af indstillingen, foreslår direktionen, at de forslag, som der allerede arbejdes med (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen, mens der tages konkret politisk stillingtagen til de enkelte forslag i bilag 3.

 

Den videre behandling af handlingsplanen for 2013

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oplæg til Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Revision af idrætspolitik

18.20.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur. Og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Idrætsråd fremsender forslag til revideret idrætspolitik til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a)     Forslaget til idrætspolitik til drøftelse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:

Drøftet. Sekretariatet indarbejder udvalgets bemærkninger, og punktet genoptages på et senere møde.  

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes nuværende idrætspolitik blev godkendt af kommunalbestyrelsen 28. august 2008. Af politikken fremgår, at den skulle revideres i 2011.

Bornholms Idrætsråd har fremsendt et forslag til en revideret idrætspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter udvalgets drøftelser og eventuelle justeringer af forslaget til ny idrætspolitik skal et endeligt forslag godkendes i kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. februar 2013

1.
Forslag til revideret idrætspolitik (PDF)

2.
Gældende idrætspolitik (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

5   2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalget behandlede 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser den 7. november 2012 og ønskede et 2. udkast forelagt inden endelig vedtagelse. I 2. udkast er indarbejdet kommentarer og forslag fra fire fagudvalgs behandling. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog). 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser behandles i uge 6 af de fire fagudvalg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser drøftes

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser udsendes i åben høring

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·        udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·        være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord, der redegør for den overordnede politiske ambition og tre bilag, der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger.

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. februar 2013

1.
2. udkast til politik for de specialiserede socilale indsatser (PDF)

2.
Forord (PDF)

3.
Bilag 1 Implementering (PDF)

4.
Bilag 2 Overblik og sammenhænge (PDF)

5.
Bilag 3 Indsatskatalog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

6  Afslutning af arkitektkonkurrence - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Arkitektkonkurrencen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” er afsluttet med et udpeget vinderprojekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

a)     At projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” afsluttes.

b)     At udvalget forholder sig til besparelsen på Rønne Svømmehals budget 2013/14.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:
Udsat på grund af et ikke-fuldtalligt udvalg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. august 2012 at udskrive en arkitektkonkurrence i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden med titlen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”

Konkurrencen er nu afsluttet, idet dommerkomitéen har udpeget vedlagte projekt fra Årstidernes Arkitekter som vinder af konkurrencen.

Den selvejende institution Rønne Svømmehals repræsentantskab drøftede 31. januar 2013 projektet og et samtidigt ønske om en kommunal overtagelse af svømmehallen. Repræsentantskabet besluttede, at man ikke ønskede det forelagte projekt, og at man på den baggrund heller ikke ønskede at overdrage svømmehallen til Bornholms Regionskommune, så der kunne arbejdes videre med projektet.

Rønne Svømmehals repræsentantskab har 31. januar 2013 drøftet vinderprojektet og har besluttet at indstille Økonomiske konsekvenser

Såfremt vinderprojektet i arkitektkonkurrencen ikke gennemføres, kan det standses mod betaling af et honorar på 100.000 kr. til det vindende arkitekt-team. Dette er indregnet i den anlægsbevilling, der er givet til arkitektkonkurrencen.

I budget 2013 og 2014 er der indarbejdet en besparelse på driften af Rønne Svømmehal på 750.000 kr. hvert år i relation til, at svømmehallen forventedes lukket i perioden september 2013 til august 2014. Denne planlagte lukning vil på det foreliggende grundlag ikke ske.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. februar 2013

1.
Projektbeskrivelse - vinderprojekt (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Oprettelse af priser for kultur og idræt

00.05.07G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Udpegning af model for Bornholms Regionskommunes priser for kultur- og idrætsområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

·         udvalget udpeger en model for Bornholms Regionskommunes priser for kultur og idræt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:

Udvalget godkender model nr. 2.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets dialogmøder med koordinationsgruppen på kulturområdet i 2010-2011 har der været forslag fremme om oprettelse af et kulturlegat i form af et uddannelses-/rejselegat, der skal give modtageren en mulighed for at dygtiggøre sig yderligere inden for sit fagområde – gerne i udlandet.

 

På denne baggrund besluttede udvalget i marts 2012 at oprette et kulturlegat på 25.000 kr., hvilket skulle finansieres af udvalgets frie midler. Den videre procedure for legatet blev henvist til drøftelse på dialogmødet med koordinationsgruppen samme måned. På dette møde blev det besluttet, at de kulturelle råd hver indstillede 1-2 emner, hvoriblandt Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget udvalgte den endelige kandidat.

 

Udvalget besluttede efterfølgende, at beløbet skulle have karakter af en pris, der kunne deles op i flere priser til personer, der havde gjort sig særlig positiv bemærket inden for henholdsvis kultur- og idrætsområdet. Det skulle være muligt at graduere de enkelte beløb ved uddelingen inden for en samlet ramme på 25.000 kr.

 

I forbindelse med udarbejdelse af uddelingskriterier kræves der en afklaring af prisens formål.

Ud fra et skattemæssigt perspektiv er det ikke titlen på det uddelte beløb (legat, gave, pris) som afgør om beløbet er indkomstskattepligtigt, men formålet og konstruktionen af prisen.

 

Som udgangspunkt er gave- og legatbeløb indkomstskattepligtige. Der er dog undtagelser, hvor et beløb kan vurderes som skattefrit for modtageren.

 

1.      Uddeling af beløb som hæderspris

 

·        Hædersprisen uddeles udelukkende som en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester og skal være ydet som et uansøgt engangsbeløb for at være skattefrit.

·        Prisen må ikke have karakter af studieunderstøttelse eller gives som betaling for en ydelse, som modtageren har præsteret.

·        Ubegrænset beløb. 

·        Bidragsyder har ingen krav på tilbagemelding om brugen af beløbet.

 

Det vil være tvivlsomt om idræt vil kunne betragtes som kunstnerisk virksomhed.

 

2.      Uddeling af beløb som anerkendelse af modtagerens fortjenester

 

·        Beløbet må ikke overstige 25.000 kr. for at være skattefrit.

·        Beløbet skal ydes en gang for alle, ikke over en årrække til samme modtager.

·        Beløbet skal udelukkende have karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester og må derfor ikke være klausuleret til et bestemt formål.

·        Bidragsyder har ingen krav på tilbagemelding om brugen af beløbet.

 

Både fortjenester inden for idræt og kultur ville kunne gå ind under denne model.

 

3.      Uddeling af beløb til udgifter i forbindelse med studierejser i udlandet

 

·        Det er en betingelse for modtagelsen af beløbet, at det bruges til dokumenterbare udgifter til rejse, logi, kost, småfornødenheder og undervisning i forbindelse med studierejser i udlandet, Færøerne og Grønland for at være skattefrit.

·        Bruges beløbet kun delvist til beløbets formål er den resterende del skattepligtig.

·        Der er ingen grænse for beløbets størrelse og intet krav om at studierejsen skal være gennemført inden for et vist tidsrum.

 

Modellen forudsætter et ønske hos modtageren om uddannelse i udlandet og kræver at administrationen kontrollerer modtagerens brug af beløbet.

 

For alle tre modeller gælder, at regionskommunen skal indberette beløbet til skat.

 

Såfremt udvalget ønsker at sikre modtagerens indkomstskattefrihed bør det afklares, hvilken af de tre modeller udvalget ønsker. 

 

På baggrund af udvalgets beslutning vil der blive udformet et oplæg til uddelingskriterier, hvilket vil blive forelagt udvalget til drøftelse ved næste møde.  Ved godkendelse af fremlagt oplæg anbefales det, at der indhentes et bindende svar fra Skat om de skattemæssige konsekvenser. Det koster 300 kr. og har en behandlingstid på 3 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. på udvalgets budget fra 2012 til formålet inden for rammen af frie midler, hvilket kan overføres til 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne

00.01.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Evaluering af Lokalpuljen og de eksisterende puljer til lokalområderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

·         udvalget godkender, at de eksisterende puljer nævnt i sagsfremstilling fortsat bibeholdes som separate puljer undtagen puljen Det Maritime Hasle, som fra 2013 tillægges med Lokalpuljen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Lokalrådets kommissorium besluttede kommunalbestyrelsen, at de eksisterende puljer til lokalområderne skal fortsætte i 2012 og indgå i evalueringen af Lokalpuljen efter 1 år, dvs. i udgangen af 2012, idet en afklaring/kortlægning af disse puljer dog skulle forelægges Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget i medio maj 2012.

 

Udvalget godkendte i juni 2012 Lokalrådets indstilling om, at alle eksisterende puljer blev bibeholdt undtagen til Det Maritime Hasle, som fra 2013 skulle tillægges den nye innovationspulje.

Eksisterende puljer (netto)

2011

2012

Tilskud til Borgerforeninger

303.909

309.379

Det Maritime Hasle (2012)

49.730

50.701

Strandrensning

23.760

26.312

Juleudsmykning

206.870

195.647

Aa.I.F. – vanding af blomsterkasser          

15.000

15.000

SYTE – pasning af plakatsøjler                 

12.000

12.000

ASTE – tømning af affaldsstativer i Allinge

5.000

5.000

I alt

616.269

614.039

 

Lokalpuljen (Inkl. besparelse 100.000 kr.)

 

409.000

 

 

Lokalpuljen blev besluttet med perspektivet på borgerinddragelse og kommunalbestyrelsens vedtagne visioner for valgperioden 2010-2013.

         Et godt og aktivt liv for alle

         Bornholm som vidensamfund

         Grøn bæredygtig ø

         Økonomisk bæredygtig ø

 

Borgerinddragelsen handler blandt andet om at inddrage borgerne som ”medudviklere” i deres lokalområder, så sammenhængskraften i lokalsamfundene kan styrkes. Lokalpuljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurderer, kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

 

I 2012 har Lokalrådet modtaget 24 ansøgninger, hvoraf de 8 har modtaget en bevilling. Ud af puljebeløbet for 2012 på netto 409.000 kr. er der blevet bevilliget for netto 226.320 kr. Puljen har i årets løb været annonceret på Bornholms Regionskommunes hjemmeside og nyhedsbrev samt i gratisavisen Rytterknægten.

 

Evalueringen har været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, som har sendt sagen tilbage til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget med henblik på en konkretisering af principperne for de eksisterende puljer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Lokalrådets Kommissorium (DOC)

2.
Oversigt over ansøgninger til Lokalrådet 2012 (DOC)

3.
Lokalrådets bevillingsoversigt 2012 (XLSX)

4.
Oversigt over tilskud til borgerforeninger 2012 (XLSX)

5.
Tilskud til juleudsmykning (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

9

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:

Orientering om Danmarks Biblioteksforening.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:

Intet.