Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
05-06-2013 kl. 08.30
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2014, Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  åbent 3 Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 4 Demografikorrektion, budget 2014-2017
  åbent 5 Orientering fra formanden
  åbent 6 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

05-06-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2014, Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

00.30.04P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

05-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budgetvejledningen skal fagudvalgene fremsende deres budgetbidrag senest den 7. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)   at udvalget orienteres om besparelsesforslagene på udvalgets område, og

b)   tager stilling til, om der skal indgå andre forslag, herunder anlægsforslag og takster, i fremsendelsen af budgetbidraget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Der fremsendes anlægsforslag vedr. renovering af museet og anskaffelse af nye busser til BAT.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningen skal udvalgene senest den 7. juni 2013 fremsende budgetbidrag for 2014 til Økonomi og Analyse. Budgetbidragene omfatter:

 

·        Forslag til prioriteringer

·        Input til handlingsplanen for 2014, herunder mål

·        Anlægsforslag

·        Takstbilag

·        Budgetbemærkninger på politikområdeniveau

 

Forslag til prioriteringer

I henhold til budgetvejledningen udarbejder direktionen og chefgruppen oplæg til besparelsesforslag, som drøftes i udvalgene, idet udvalgene ikke kan fravælge forslag. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der udarbejdet besparelsesforslag for i alt 13,1 mio. kr. i 2013 og 14,0 mio. kr. i overslagsårene. Forslagene fremgår af bilag 1.

De er ikke udarbejdet forslag til opprioriteringer.

 

Input til handlingsplanen for 2014, herunder mål

Denne del af budgetbidraget behandles i en særskilt sag.

 

Anlægsforslag

Der er ikke udarbejdet anlægsforslag på udvalgets område.

 

Takstbilag

Takster på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område omfatter alene rykkergebyr i forbindelse med rykning for tilgodehavender. Gebyret er i 2013 fastsat til det maksimale beløb på 250 kr., hvilket fastholdes uændret i 2014.

 

Budgetbemærkninger på politikområdeniveau

Budgetbemærkningerne er vedlagt i bilag 2. Bemærkninger er udarbejdet med udgangspunkt i budgetbemærkningerne til budget 2013 med tilføjelse af status og tiltag i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. juni 2013

1.
Besparelsesforslag til budget 2014 på ØKEs område (PDF)

2.
Budgetbemærkning på politikområder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

05-06-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Alle udvalg har behandlet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 på møderne i maj. I første omgang blev målene præsenteret uden økonomi.

På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget, ligesom økonomien i det enkelte mål er vurderet.

Det er derfor det endelige administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 som forelægges udvalgene med denne sagsfremstilling. Oplægget vil indgå som materiale til budgetseminar 2 den 18. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i maj drøftet et oplæg til mål og handlingsplan for 2014. På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget. Samtidig er økonomien i det enkelte mål vurderet.

Nogle mål vurderes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme, mens andre mål forudsætter, at der afsættes særskilt økonomi til området for at kunne nå målet, jf. bilaget.

 

Måloplægget vil være en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under det enkelte mål i bilaget og vil indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. juni 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Demografikorrektion, budget 2014-2017

00.30.04P19-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

05-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Der er foretaget en revision af demografimodellerne og udarbejdet beregningsforslag til demografikorrektion af budget 2014-2017 på baggrund af befolkningsprognosen for 2014 og frem. Revisionen af demografimodellerne på de enkelte områder omfatter en vurdering af, om modellerne giver bedst mulige skøn på de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)   at de alternative beregningsforslag på børnepasnings-, skole- og ældreområdet anvendes og

b)   at de beregnede demografikorrektioner indarbejdes i budget 2014 og overslagsår 2015-2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2014 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2014 og overslagsårene. Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om, at de eksisterende demografimodeller tages op til revision i forbindelse med disse beregninger. Derfor er der foretaget en gennemgang af demografikorrektionerne på de enkelte områder.

Gennemgangen indeholder en beskrivelse af de enkelte modellers datagrundlag og beregninger, en evaluering af grundlaget for demografikorrektionerne og en eventuel alternativ beregning.

 

Der foretages demografikorrektioner på følgende områder:

-    Børnepasningsområdet

-    Skoleområdet

-    Skolefritidsordninger (SFO)

-    PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sundhedspleje

-    Hjælpemidler

-    Ældreområdet.

 

På børnepasnings-, skole- og SFO-området er demografikorrektionen foretaget ud fra en marginal betragtning, mens demografiregulering af budgetterne for PPR og sundhedspleje, hjælpemidler og på ældreområdet justeres ud fra en gennemsnitsbetragtning.

 

Gennemgangen af de gældende demografimodeller har ført til alternative demografiberegninger til budget 2014 på følgende områder:

-    Børnepasningsområdet

-    Skoleområdet

-    SFO-området

-    Ældreområdet.

 

Gennemgangen har ikke givet anledning til alternative demografiberegninger vedrørende PPR og sundhedspleje eller på hjælpemiddelområdet.

 

Nedenfor beskrives den forventede befolkningsudvikling og der gives et resumé af gennemgangen af demografimodellerne og de afledte økonomiske konsekvenser.

 

Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af demografikorrektionerne samt alternativberegninger på de enkelte områder. I bilag 1 findes også en nærmere beskrivelse af den forventede befolkningsudvikling på de forskellige områder.

 

Kort om den forventede befolkningsudvikling

Det samlede befolkningstal på Bornholm udgør 40.715 pr. 1. januar 2013, dette tal forventes, ifølge befolkningsprognosen, at falde med 1.652 indbyggere til 39.063 i 2017, det svarer til et fald på ca. 4 procent.

Tabellen nedenfor danner udgangspunkt for beregningen af demografikorrektionerne og viser den faktiske og forventede udvikling fordelt på udgiftsområder og de dertil hørende aldersgrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Befolkningstal 2013 og prognose for 2014-2017 fordelt på aldersgrupper

Udgiftsområde

Aldersgruppe

Faktisk

Prognose

Udvikling
2013 - 2017

2013

2014

2015

2016

2017

Absolut

Pct.

Dagpleje og vuggestue

0-2 årige

854

803

816

806

793

-61

-7,1%

Børnehave

3-5 årige

1.109

1.065

947

911

864

-245

-22,1%

Børnepasning i alt

0-5 årige i alt

1.963

1.868

1.763

1.717

1.658

-305

-15,6%

SFO

6-12 årige

2.923

2.846

2.809

2.752

2.687

-236

-8,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole

6-16 årige

4.950

4.805

4.709

4.557

4.443

-507

-10,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR og sundhedspleje

0-16 årige

6.913

6.674

6.472

6.275

6.101

-812

-11,8%

Hjælpemidler

0-66 årige

32.112

31.382

30.659

30.030

29.419

-2.693

-8,4%

67+ årige

8.603

8.892

9.181

9.421

9.644

1.041

12,1%

Ældre

67-74 årige

4.460

4.672

4.875

5.034

5.142

682

15,3%

75-79 årige

1.722

1.772

1.813

1.856

1.911

189

11,0%

80-84 årige

1.174

1.191

1.263

1.278

1.330

156

13,3%

85-89 årige

842

822

762

774

758

-84

-9,9%

90+ årige

405

436

467

479

502

97

24,0%

Hele befolkningen i alt

40.715

40.274

39.840

39.451

39.063

-1.652

-4,1%

Kilde: Befolkningsprognose pr. 18. marts 2013.

 

Den forventede befolkningsudvikling er overordnet karakteriseret ved et generelt fald på ca. 16 procent fra 2013 til 2017 i antallet af 0-16 årige – særligt det forventede fald i antallet af 3-5 årige er markant.

 

Antallet af ældre fra 67 år og op forventes at stige med ca. 12 procent fra 2013 til 2017. Stigningen er generel med undtagelse af aldersgruppen 85-89 år, der forventes at falde med næsten 10 procent, som forklares ved små årgange. Opmærksomheden henledes også på udviklingen i antallet af + 90 årige som fra 2013 til 2017 forventes at stige med ca. 100 personer eller ca. 24 procent.

Demografikorrektioner i 2014 og overslagsårene

Gennemgangen af demografimodellerne på de enkelte områder omfatter en vurdering af, om modellerne giver bedst mulige skøn på de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling, på baggrund af det tilgængelige datagrundlag for de relevante persongrupper og for de budgetterede udgifter.

 

Gennemgangen har ført til forslag om alternative beregninger på børnepasnings-, SFO-, skole- og ældreområdet.

 

Børnepasningsområdet

På børnepasningsområdet er der i den alternative beregning ændret på udgangspunktet for opgørelsen af pasningsfrekvensen.

I den gældende model tages udgangspunkt i pasningsfrekvensen pr. 1. marts i de enkelte pasningstilbud, mens der i den alternative beregning tages udgangspunkt i det gennemsnitlige antal børn i de forskellige pasningstilbud i det seneste afsluttede år.

 Ændringen vurderes at forbedre datagrundlaget for korrektionen.

 

SFO-området

På SFO-området er der i den alternative model foretaget en ændring i udgangspunktet for opgørelsen af dækningsgraden.

I den gældende model beregnes dækningsgraden ud fra budgetnormeringen i indeværende års budget, mens der i den alternative beregning tages udgangspunkt i det gennemsnitlige antal børn i de forskellige SFO-tilbud i det seneste afsluttede år.

Ændringen vurderes ikke at kvalificere beregningsgrundlaget. Det anbefales derfor at den gældende model fastholdes.

 

Skoleområdet

På skoleområdet besluttede man, ved indførelsen af den nye budgettildelingsmodel til distriktsskolerne fra budget 2013, at fastholde anvendelsen af satser fra den tidligere gældende tildelingsmodel i demografikorrektionen af budget 2013-2016.

Tilpasses beregningen af demografikorrektionen til den gældende tildelingsmodel, vil en mindre del af skoleområdets ramme blive demografireguleret, hvormed rammeændringen reduceres.

Ændringen skaber større grad af parallelitet mellem tildelingsmodel og demografimodel, men indebærer også at demografikorrektionen i endnu mindre grad tager højde for behov for strukturtilpasninger. Dette skyldes, som anført ovenfor, at en mindre del af skoleområdets ramme bliver omfattet af demografikorrektionen end tidligere, og et faldende børnetal vil i højere grad end tidligere medføre stigende udgifter pr. barn på området.

 

Ældreområdet

På ældreområdet er der foretaget en alternativ beregning af demografikorrektionen, hvor budgetudgangspunktet for beregningen er blevet tilpasset.

I den gældende model tager beregningen af demografikorrektionen udgangspunkt i de budgetterede udgifter til pleje og omsorg, forebyggende indsats samt plejehjem og beskyttede boliger. Disse funktionsområder omfatter kommunens ydelser til ældre og handicappede samt tværgående udgifter til IT-systemer og tomgangsdrift af bygninger på området. I den alternative beregning, tages der udelukkende udgangspunkt i ydelser, inden for de pågældende funktionsområder, der vedrører ældreområdet.

Ændringen vurderes at forbedre datagrundlaget for korrektionen.

 

Der er beregnet demografikorrektioner til budget 2014 og overslagsår på baggrund af gældende og alternative modeller med udgangspunkt i befolkningsprognosen for Bornholms Regionskommune for 2014 og frem. Resultaterne ses nedenfor i tabel 2 og 3.

 

 

 

Tabel 2: Demografikorrektioner i årene 2014-2017 i forhold til budget 2013, 1.000 kr. (2013-pl)

Ingen ændringer i demografimodellerne

Demografikorrektion i året i forhold til budget 2013

 

Udgiftsområde

2014

2015

2016

2017

Børnepasningsområdet

-3.878

-8.004

-9.822

-12.217

Skoleområdet

-5.576

-9.905

-15.951

-20.955

SFO-området

-308

-367

-1.044

-1.669

PPR og Sundhedspleje

-537

-989

-1.432

-1.822

Hjælpemidler

101

205

278

335

Ældreområdet

12.633

24.456

34.445

46.570

Demografikorrektioner i alt

2.434

5.396

6.474

10.242

Note: Et negativt tal betyder en reduktion mens et positivt tal betyder en forhøjelse af udgifterne.

 

Tabel 3: Demografikorrektioner i årene 2014-2017 i forhold til budget 2013, 1.000 kr. (2013-pl)

Med ændrede demografimodeller

Demografikorrektion i året i forhold til budget 2013

 

Udgiftsområde

2014

2015

2016

2017

Børnepasningsområdet (NY)

-3.880

-7.564

-9.289

-11.560

Skoleområdet (NY)

-4.370

-7.649

-12.389

-16.131

SFO-området (NY)

-320

-382

-1.085

-1.736

PPR og Sundhedspleje

-537

-989

-1.432

-1.822

Hjælpemidler

101

205

278

335

Ældreområdet (NY)

11.368

22.008

30.997

41.907

Demografikorrektioner i alt

2.362

5.628

7.080

10.994

Note: Et negativt tal betyder en reduktion mens et positivt tal betyder en forhøjelse af udgifterne.

 

Økonomiske konsekvenser

Tabellerne 2 og 3 viser, at den demografiske udvikling udløser en samlet forøgelse i budget 2014. Demografikorrektionerne dækker over reduktioner i de budgetterede udgifter på børnepasnings-, skole- og SFO-området samt vedrørende de budgetterede udgifter til PPR og Sundhedspleje. Mens den forventede befolkningsudvikling også indebærer en stigning i de budgetterede udgifter på hjælpemiddel- og ældreområdet.

 

Tilpasningen af beregningen af demografikorrektionen på børnepasningsområdet medfører ingen ændringer i omfanget af reduktionen i 2014, men vil fremadrettet betyde en lavere reduktion.

Den alternative beregning af demografikorrektionen på skoleområdet mindsker rammeændringen, forskellen udgør 1,206 mio. kr. i 2014, 2,256 mio kr. i 2015, 3,561 mio. kr. i 2016 og 4,823 mio. kr. i 2017.

På ældreområdet bliver budgettilførslen mindsket ved tilpasningen af budgetgrundlaget for beregningen.

 

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2014-2016, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013, skal disse korrektioner indledningsvist fratrækkes budgetrammerne på de enkelte områder, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den faktiske og forventede befolkningsudvikling fra 2012 til 2013. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændring i budgetrammerne, som er vist i tabel 4 nedenfor. Tabellen omfatter de alternativt beregnede korrektioner på børnepasnings-, skole- og ældreområdet og de gældende modeller på SFO- og hjælpemiddelområdet og vedrørende PPR og Sundhedspleje.

 

Anvendes de alternative beregninger på børnepasnings-, skole- og ældreområdet skal budgetrammerne samlet set reduceres med 10,495 mio. kr. i 2014, 12,7 mio. kr. i 2015, 14,171 i 2016 og 10,232 i 2017. Nettoændringerne er vist i tabel 4 nedenfor.

 

Tabel 4: Nettoændringer i rammerne i budget 2014 og overslagsår, 1.000 kr. (2013-pl)

Nettoændring i budgetrammerne

 

Udgiftsområde

2014

2015

2016

2017

Børnepasningsområdet (NY)

-1.487

-2.719

-3.888

-6.160

Skoleområdet (NY)

-385

197

616

-3.126

SFO-området

-14

-92

-308

-932

PPR og Sundhedspleje

-164

-277

-383

-773

Hjælpemidler

-203

-291

-365

-309

Ældreområdet (NY)

-8.241

-9.518

-9.843

1.067

Nettoændring i budgetrammerne i alt

-10.495

-12.700

-14.171

-10.232

Note: Et negativt tal betyder en reduktion mens et positivt tal betyder en forhøjelse af udgifterne.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. juni 2013

1.
Notat om demografikorrektion 2014 - 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

05-06-2013

5

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. juni 2013:

Torsdag den 6. juni er der samråd i regeringen vedr. ny Tele Lov.

Økonomiaftalen med regeringen er blevet forsinket, hvilket kan få indflydelse på input til finansieringssiden til budgetseminar 2.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

05-06-2013

6

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. juni 2013:

Intet.