Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
25-04-2013 kl. 17:15
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Musikhuzet, kommunegaranti 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-04-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Musikhuzet, kommunegaranti

20.11.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2013 en kommunegaranti til Musikhuzet Bornholm i forbindelse med 1. fase af ombygningsprojektet 2. sal Raschs Pakhuz ”Kulturbroen”. Musikhuzet anmoder nu om, at garantien kan opretholdes ved gennemførelse af det fulde projekt.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at der gives en kommunegaranti på 950.000 kr. til Musikhuzet Bornholm i forbindelse med det fulde ombygningsprojekt, idet den tidligere garanti samtidig bortfalder. Garantien gives på de under sagsfremstillingen anførte betingelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærker, at Bornholms Regionskommune ikke påtager sig øgede driftsudgifter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2013 en kommunegaranti på 950.000 kr. til Musikhuzet Bornholm til gennemførelse af 1. fase af byggeriet, idet denne fase af byggeriet er anslået til at koste 2,2 mio. kr. Baggrunden for ansøgningen var, at Musikhuzet kunne beholde de tilsagn om tilskud fra fonde på 1,25 mio. kr. de allerede havde fået, hvis byggeriet blev igangsat.

Kommunegarantien blev givet på følgende betingelser:

·        at Musikhuzet kan opnå de nødvendige tilladelser til ombygningen,

·        at ombygningsprojektet holder sig inden for den anslående ramme på 2,2 mio. kr.,

·        at Musikhuzet dokumenterer, at de kan svare ydelserne på et lån på 950.000 kr., og

·        at kommunegarantien reduceres i takt med at der opnås tilsagn om yderligere fondsfinansiering.

 

Musikhuzet har efterfølgende fået et tilsagn om et tilskud på 1 mio. kr. fra Byggeriets Ildsjæle under Real Dania. Tilsagnet er betinget af, at det fulde projekt gennemføres og af, at den fulde finansiering af projekter skal være på plads inden projektet igangsættes. Herudover har Musik­huzet forhåndstilkendegivelse om tilskud fra andre fonde på 0,3 mio. kr.

Musikhuzet ønsker at igangsætte det fulde ombygningsprojekt, og har på den baggrund ansøgt om, at kommunegarantien opretholdes, dog således at den kan anvendes i forbindelse med finansiering af det samlede projekt.

Musikhuzet beskriver det samlede projekt således:

”Musikhuzet har en ubenyttet 250 m2 stor loftetage på 2. salen i det gamle og bevaringsværdige Raschs Pakhuz.

Her vil vi etablere 6 små lydisolerede og 2 større lokaler. Disse etableres med teknisk relevant udstyr, for at man kan øve uden at forstyrre de andre artister. Lokalerne indrettes med basale funktioner, så at kunstnerne kan spise, hvile, klæde om og opholde sig i et længere tidsrum i Musikhuzet. Derfor indrettes værelserne med en god sofa, skrivebord, skabe mm. De skal have mulighed for at kunne benytte sig af bad/toilettet uden at skulle i kontakt med det offentlige rum, derfor etableres 3 baderum med toilet.

Der oprettes et produktionskontor i et af de store lokaler, hvor der er mulighed for at arbejde med planlægningen og teknisk forberedelse til den forestående koncertrække rundt i landet. Indretningen af lokalerne giver endvidere mulighed for redigering og fremvisning af film, video og design.

Der etableres en gangbro direkte fra etagen i Rasch pakhus til scenen i koncertsalen i Musikhuzet. Gangbroen bliver også et kunstnerisk vartegn for ”Kulturbroen”, strategisk placeret midt på den planlagte Kulturakse gennem Rønnes midtby, som kommer til at forbinde midtbyen med Rønne havn gennem de gamle kvarterer.”

Ved den første ansøgning havde Musikhuzet anført, at 1. fase bestod af ”.. ombygningen af 2. sal i Raschs Pakhuz, hvor vi bl.a. etablerer den nye Kunstnergarderobe samt div. længe ønskede nye faciliteter - herunder de lydisolerede rum, som gør det muligt at realisere visionen om produktions-øvelejre i Musikhuzet”.

 

De samlede byggeudgifter til det fulde projekt er opgjort til 3.503.000 kr., som finansieres således:

Sparekassen Bornholms Fond                                   500.000 kr.

Larsens Legat                                                          750.000 kr.

Byggeriets Ildsjæle                                               1.000.000 kr.

Lån (med kommunegaranti)                                     950.000 kr.

Forhåndstilkendegivelse fra fonde                             303.000 kr.

I alt                                                                     3.503.000 kr.

Tilsagnet fra Sparekassen Bornholms Fond er betinget af, at byggeriet sættes i gang senest 1. juni 2013.

Musikhuzet har anført, at der fortsat søges fondsmidler til projektet, og at behovet for at optage lån derfor kan blive reduceret.

 

I forhold til kommunalbestyrelsens oprindelige garanti er der en ny situation med denne ansøgning. Dels overstiger projektudgifterne de den anslåede ramme på 2,2 mio. kr. og dels er forudsætningen om, at garantien reduceres i takt med at der opnås yderligere tilskud ikke opfyldt. Med tilsagnet om yderligere tilskud til projektet er kommunegarantien derfor reelt bortfaldet, og kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives en ny kommunegaranti på det beløb.

 

Såfremt der gives en ny kommunegaranti anbefales det, at betingelserne fra det første tilsagn opretholdes således at kommunegarantien er betinget af,

·        at Musikhuzet kan opnå de nødvendige tilladelser til ombygningen,

·        at Musikhuzet dokumenterer, at de kan svare ydelserne på et lån på 950.000 kr.,

·        at ombygningsprojektet holder sig inden for rammen på 3.503.000 kr. og

·        at kommunegarantien reduceres i takt med at der opnås tilsagn om yderligere finansiering fra fonde m.fl.

 

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune skal deponere 950.000 kr. i forbindelse med kommunegarantien, idet kommunen ikke har ledig låneramme til denne garanti. Denne forudsætning er uændret i forhold til det oprindelige tilsagn om kommunegaranti.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. april 2013

1.
Tilsagnsskrivelse fra Byggeriets Ildsjæle (PDF)

2.
Tegninger af projektet (PDF)

3.
Budget for projektet (PDF)