Referat
Kommunalbestyrelsen
30-05-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning om supplerende driftslikviditet til Bright Park Bornholm 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning om supplerende driftslikviditet til Bright Park Bornholm

00.16.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

29

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Bright Park Bornholm / Møbelfabrikken i Nexø, har rettet henvendelse til borgmester og kommunaldirektør for dels at give en status omkring de igangværende aktiviteter, og dels for at understrege nødvendigheden af, at regionskommunen bidrager med yderligere likviditet. Bestyrelsen beder om

-      at regionskommunen forhøjer sit driftstilskud i 2013 med 250.000 kr.

-      at det politisk besluttes, om man ønsker et selskab som Bright Park Bornholm, hvilket i givet fald vil indebære, at regionskommunen også i de kommende år aktivt skal støtte Bright Park Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Godkendt. Finansieringen sker ved reduktion på 250.000 kr. i budgettet afsat til Erhvervsudvikling.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til beslutningen og heller ikke til, at det påvirker budgettet for 2014.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning taget til efterretning.

Carl Ilsøe og liste F kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møder i maj og juni 2012 fremtidsperspektiverne for Bright Park Bornholm på baggrund af, at selskabets resultat og generelle forretningsmæssige udvikling ikke var tilfredsstillende. Det blev på et møde i ØKE 20. juni 2012 besluttet at afsætte et beløb til Bright Park Bornholm på 520.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Og i forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der afsat et beløb på 508.000 kr. til Bright Park Bornholm.

 

Bestyrelsen arbejder efter den strategiske målsætning at positionere Bright Park Bornholm direkte og centralt i udviklingsstrategierne for Bornholm og skabe en styrkeposition inden for områderne teknologi, energi og miljø som ramme for og omkring erhvervsudvikling, netværksdannelse og innovation.

 

I notat fra bestyrelsen for Bright Park Bornholm fremgår det dog, at selskabets resultat og generelle forretningsmæssige udvikling fortsat ikke er tilfredsstillende. Årets forventede resultat for 2012 er i betydelig grad påvirket af Kommunalbestyrelsens overførsel af 520.000 kr. Årsrapporten for 2012 er under udarbejdelse, men bestyrelsen oplyser allerede nu, at resultatet – i lighed med tidligere år – fortsat vil blive betegnet som ikke tilfredsstillende.

 

Det er bestyrelsens vurdering, at Bright Park Bornholm på kortere sigt har så betydelig likviditetsmæssige udfordringer, at driften ikke vil kunne fortsætte uden at der gennemføres driftsmæssige- og likviditetssikrende tiltag. Derfor er der kommet fornyet henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Henvendelsen går dels på et supplerende tilskud på op til 250.000 i 2013, og dels på ønsket om, at Bright Park Bornholm skal indtænkes mere i den samlede bornholmske udviklingsstrategi. 

 

Udviklingen i erhvervslejere

Bestyrelsen for Bright Park Bornholm oplyser, at der på nogle områder er fremgang at spore i driften. I perioden 1. juni 2012 til 1. maj 2013 er der således en positiv tilgang af erhvervslejere svarende til ca. 92.000 kr. pr. år. Der er tilsvarende aftaler, som forventes at træde i kraft 1. juni svarende til omkring 56.000 kr. pr. år, hvilket giver en ventet samlet forbedring på 150.000 kr. pr. år. Bright Park Bornholm har yderligere positive tilkendegivelser om indflytning af erhvervslejere efter sommeren. Bestyrelsen vurderer, at der samlet forventes driftsforbedringer på 360.000 kr. pr. år.

 

Men bestyrelsen påpeger, at på trods af en vis positiv udvikling, så er det nødvendigt, at Bright Park Bornholm modtager økonomisk støtte af Bornholms Regionskommune, hvis Bright Park Bornholm fortsat skal stå til rådighed som Iværksætterhus både nu og på længere sigt.

 

Bright Park Bornholm er også partner i projekterne under Væksthus Hovedstadsregionen, Vækstfabrikken og Iværksætterfabrikken, hvor der satses på at skabe gode ramme for iværksættere. Men tilgangen af nye iværksættere er gået langsommere end forventet, og det har indtil videre ikke kastet de forventede ekstra lejemål til stedet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke flere midler tilbage på kommunens erhvervsfremmekonto. Et eventuelt forhøjet driftstilskud i 2013, vil således skulle tages af kassebeholdningen.

 

Såfremt regionskommunen ikke yder det supplerende tilskud på 250.000 kr. i indeværende år, vil bestyrelsen begære den erhvervsdrivende fonds konkurs.

Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at hvis der ikke er politisk opbakning til fortsat at sikre Bright Park Bornholm, så er der ingen grund til at forhøje driftstilskuddet kun for 2013.

Denne sikring vil indebære et årligt tilskud fra regionskommunen på omkring 350.000 kr. pr. år, hvis der ikke sker forbedringer i omsætningen eller frasælges aktiver.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Da Kommunalbestyrelsen ved sit møde 30. august 2012 fulgte op på Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om at afsætte 520.000 kr. til Bright Park Bornholm, skete det med en tilføjelse om, at der alene var tale om en konsolidering af Bright Park Bornholms økonomi. Kommunalbestyrelsen imødeså samtidig en handlingsplan med selvbærende drift i 2014 – og som skulle evalueres medio 2013.

Henvendelsen fra Bright Park Bornholms bestyrelse om nødvendigheden af et forhøjet driftstilskud i 2013 samt ønsket om, at regionskommunen også i de kommende år aktivt skal støtte Bright Park Bornholm, er et udtryk for, at det ikke på det foreliggende aktivitetsgrundlag er muligt at lave en handlingsplan med selvbærende drift i 2014.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Notat fra bestyrelsen om Bright Park Bornholm, maj 2013 (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. maj 2013

2.
Supplerende oplysninger om hovedtal 2012 (DOC)