Referat
Kommunalbestyrelsen
30-05-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oplæg vedr. udvalgte boligscenarier på Bornholm 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

1

 

 

Fraværende

Poul Overlund-Sørensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lars Jørgensen er indkaldt som suppleant for Poul Overlund-Sørensen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Oplæg vedr. udvalgte boligscenarier på Bornholm

01.02.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

2

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet en undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm. Undersøgelsen beskriver bl.a. 6 forskellige scenarier for hvordan bolig og byudviklingen påvirkes, hvis bopælspligten lempes eller opgives. Det foreslås nu, at rapporten danner grundlag for en offentlig debat, herunder afholdelse af et offentligt møde, før Kommunalbestyrelsen til august kan beslutte hvilken boligpolitik der skal gælde fremover. Beslutningen om en fremtidig boligpolitik vil bl.a. blive lagt til grund for et forslag til kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at ”Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm” godkendes til offentliggørelse, og at der afholdes et borgermøde om sagen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling godkendt, idet høringsperioden fastsættes til 8 uger og der afholdes borgermøde inden for perioden.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Teknik og Miljøudvalgets beslutning taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde den 17. januar et temamøde vedr. boligpolitik. Efter mødet blev Teknik & Miljø bedt om at beskrive i alt 6 scenarier, i forhold til bopælspligt og beboelse.

Der forventes en offentlig debat om spørgsmålet, som en del af beslutningsprocessen frem mod en ny boligpolitik.

Teknik & Miljø har nu udarbejdet en rapport: ”Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm”. Undersøgelsen forelægges her Teknik- og Miljøudvalget, med henblik på beslutning om offentliggørelse, samt afholdelse af et borgermøde.

Undersøgelsen indeholder en gennemgang af generelle forhold der spiller ind på boligsituationen, f.eks. de regler der styrer området (herunder nye dispensationsmuligheder i forhold til boligreguleringsloven), markedsforhold og indvirkning i forhold til befolknings og samfundsudviklingen. Undersøgelsen beskriver derudover 6 scenarier, og konsekvenserne heraf vurderes.

Som baggrund for undersøgelsen indgår bl.a. tidligere offentliggjort boligrapport ”Boliger på Bornholm”, dokumenter vedr. andre kommuners erfaring, samt interview af lokal ejendomsmægler. Undersøgelsen udgør dermed en skønnet vurdering af udviklingen ud fra de valgte scenarier, baseret på tilgængelige erfaringer og data.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at revidere udvalgte temaer i kommuneplanen, herunder ”Boliger” og Centerstruktur og Byudvikling”. Kommunalbestyrelsens valg af boligscenarie og boligpolitik har direkte betydning for kommuneplanens indhold på disse to områder. Det forventes, at der på baggrund af kommunalbestyrelsens valg af boligpolitik, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg. Debatten om fremtidige boligscenarier udgør dermed et vigtigt bidrag til kommuneplanlægningen, der efter planen skal gennemføres inden udløbet af 2013.

Det foreslås nu, at ”undersøgelsen af udvalgte boligscenarier på Bornholm” besluttes offentliggjort, og at der, på baggrund heraf, afholdes et borgermøde om fremtidens boligpolitik. Et offentligt møde bør gennemføres inden skolesommerferien.

Bemærkninger og forslag vil efter debatten blive forelagt til den videre politiske behandling af en kommunal boligpolitik, forventet august 2013. Kommunalbestyrelsens beslutninger vil derefter blive lagt til grund for ovenfor omtalte forslag til kommuneplantillæg.

Der gøres opmærksom på at spørgsmålet om bopælspligt reguleres efter boligreguleringsloven, og at beslutninger herom kan effektueres, så snart Kommunalbestyrelsen har besluttet, hvilken model der skal arbejdes videre efter.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Undersøgelse af udvalgte boligscenarier (DOCX)

2.
Boliger på Bornholm (PDF)