Referat
Beskæftigelsesudvalget
18-06-2013 kl. 16:15
mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Sundhedskoordinatorfunktionen
  åbent 3 Sager til orientering
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 6 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

18-06-2013

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Martin Sten Jørgensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Sundhedskoordinatorfunktionen

29.09.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

18-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal træde i kraft 1. juli 2013.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at udkast til samarbejdsaftale godkendes med forbehold for den endelige bekendtgørelse

 

Beskæftigelsesudvalget den 18. juni:

Anbefales, idet Beskæftigelsesudvalget skal udtrykke sin utilfredshed med de tidsmæssige rammer som fleks- og førtidspensionsreformen har været underlagt, herunder aftalen vedrørende sundhedskoordinatorfunktionen, som dermed fratager Beskæftigelsesudvalget muligheden for at træffe en beslutning på et fuldstændigt oplyst grundlag.

 

Sagsfremstilling

Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal træde i kraft 1. juli 2013.

En forhandlingsgruppe har i april og maj 2013 forhandlet et udkast til en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.

Hverken den endelige bekendtgørelse eller den samlede finansiering af førtidspensions- og fleksjobreformen foreligger endnu. Derfor anbefales et forbehold for den endelige bekendtgørelse, og en samlet stillingtagen til økonomien, når forudsætningerne for den foreligger.

Vedlagte bilag uddyber processen omkring samarbejdsaftalen og det indstillede udkast til en aftale. Generel orientering om førtidspensions- og fleksjobreformen er givet på kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

Med den aktuelle viden om omfanget af sager til behandling i rehabiliteringsteamet forventes 144 årlige sager. Samarbejdsaftalen vil således omfatte 72 sager i 2013.

 

Ud fra den beskrevne beregningsmodel svarer det til en årlig udgift på 237 t.kr. - 118,5 t.kr. i 2013 - for sundhedskoordinatorfunktionen.

 

Ved brug af egen lægekonsulent ville vi skulle anvende

 

24 mødedage á 6 timer x 784,91 =                                113.027 kr.

+ forberedelse af 144 sager á 30 min.

72 timer x 784,91 =                                                       56.513 kr.

Samlet                                                                            169.540 kr.

 

Den umiddelbare difference er således årligt 67 t.kr.

 

Ind til der er sikkerhed for, at regionen kan leve op til aftalen og reelt overtage funktionen, afventes med at opsige egne lægekonsulenter.

 

Reformen er en del af de igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne. Når resultatet af forhandlingerne foreligger, vil de økonomiske forudsætninger for BRKs finansiering af reformen være kendt. I det omfang det er muligt, vil disse blive en del af Budget 2014. De faktiske konsekvenser vil dog først være fuldt kendt på et senere tidspunkt i takt med at reformen implementeres. Finansiering af sundhedskoordinatorfunktionen og øvrige dele medtages i den samlede opgørelse over de økonomiske aftaler og konsekvenser af reformen. Disse vil blive forelagt til samlet politisk behandling i efteråret 2013 og løbende.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 18. juni 2013

1.
. Udsendt brev: Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og klinisk funktion (PDF)

2.
Samarbejdsaftalen (PDF)

3.
Samarbejdsaftale RegionHovedstaden BRK (DOC)

4.
Bilag 1 Skema sundhedskoordinators erklæring (PDF)

5.
Bilag 2 Ydelseskatalog i klinisk funktion (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

18-06-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

-

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 18. juni:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

18-06-2013

4

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 18. juni:

Henry Schou Madsen genindtræder i Beskæftigelsesudvalget pr. 1. juli 2013.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

18-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 18. juni:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

18-06-2013

6

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 18. juni:

Intet.