Referat
Kommunalbestyrelsen
19-09-2013 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2014, 1. behandling
  åbent 3 Om- og tilbygning af Plejecenter Klippebo, tillægsbevilling
  åbent 4 Skema A for til- og ombygning af boliger samt forbedring af fælles- og serviceareal på Plejecenter Klippebo
  åbent 5 Afgørelse af hvor kompetencen til at beslutte overordnde læringsmål for skolerne skal placeres
  åbent 6 Udvidelse af kommunegaranti
  åbent 7 Vedtagelse af klimatilpasningsplan - Vand forud for indarbejdelse i kommuneplan 2013
  åbent 8 Prisloft for 2014 - medfinansiering af klimaprojekter, Rønne
  åbent 9 Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2013
  åbent 10 Regnskab for 1. halvår 2013
  åbent 11 Likviditetsoversigter pr. 31. august 2013
  åbent 12 Anlægsbevilling til energirenovering i kommunale bygninger - tillægsbevilling
  åbent 13 Anlægsbevilling til områdefornyelsen i Snogebæk
  åbent 14 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Leif Olsen, Martin Sten Jørgensen og Lene Feldthus Andersen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Linda Kofoed Persson er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

Lars Jørgensen er indkaldt som suppleant for Leif Olsen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2014, 1. behandling

00.30.10P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

2

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2014, som er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2014 i Bornholms Regionskommune, som blev indgået af et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. september 2013.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at budgetforslaget for 2014 oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Budgetforslaget for 2014 oversendes til 2. behandling.
Liste C, liste I og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætte forslag til budget for næste inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2014 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2014 for Bornholms Regionskommune, der er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, SF, Borgerlisten, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti den 2. september 2013

 

Alle beløb er anført i 2014-priser med mindre andet er angivet.

 

Budgetprocessen som det er forløbet

Budgetarbejdet for 2014 har taget udgangspunkt i den balance, der er for budgetoverslag 2014 i budget 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budgetvejledningen for 2014 den 23. januar 2013, og godkendte den 13. marts 2013 en justering af budgetprocessen i forhold til forberedelsen af besparelsesforslag til budgetprocessen.

 

Ved Budgetseminar 1 den 26. februar 2013 måtte kommunalbestyrelsen konstatere et behov for besparelser på ca. 72 mio. kr. i 2014. Med dette udgangspunkt iværksatte direktionen udarbejdelsen af et administrativt sparekatalog på 100 mio. kr.

 

Det administrative sparekatalog blev drøftet i fagudvalgene i maj og juni, og blev medio juni sendt i høring i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i virksomhederne.

 

Den 18. juni afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 2, hvor emnet var en foreløbig status på økonomien for 2014 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013. Budgetbalancen udviste på det tidspunkt en ubalance på ca. 80 mio. kr.

 

Den 30. juni udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning til kommunerne. Udmeldingen betød helt uventet, at ubalancen i 2014 steg til ca. 125 mio. kr. På den baggrund iværksatte direktionen udarbejdelse af administrative spareforslag for yderligere 50 mio. kr., som blev udsendt i høring den 9. august. Høringssvar og udtalelser i øvrigt fra de to høringsrunder indgik i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. og 27. august.

 

Den 12. august fremlagde borgmesteren sit forslag til budget for 2014 m. fl. år.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 26. og 27. august. På seminaret drøftede kommunalbestyrelsen det administrative sparekatalog og muligheden for et budgetforslag i balance. Da der først forelå svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner den 30. august blev forhandlingerne ikke afsluttet på budgetseminaret, men genoptaget den 2. september.

 

I henhold til budgetvejledningen sendes nye forslag, som er fremkommet på budgetseminar 3 og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale er udsendt den 4. september med høringsfrist den 23. september.

 


Budgetforslaget for 2014 m.fl. år

Budgetforslaget for 2014 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2014

BO2015

BO2016

BO2017

Indtægter

-2.662,8

-2.602,7

-2.632,1

-2.655,6

  Skatter

-1.638,8

-1.661,3

-1.691,8

-1.720,9

  Tilskud og udligning

-1.024,0

-941,4

-940,3

-934,7

Driftsvirksomhed

2.641,5

2.654,0

2.693,1

2.744,1

Renter m.v.

0,1

0,2

0,2

0,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-21,2

51,4

61,2

88,7

Anlægsvirksomhed

45,5

38,8

28,9

29,4

  - heraf pleje-/ældreboliger

4,5

0,0

0,0

0,0

Resultat af det skattefinansierede område

24,2

90,2

90,1

118,1

Det brugerfinansierede område

-5,4

-5,6

-5,8

-6,0

Samlet resultat

18,8

84,6

84,3

112,1

Øvrige poster

-19,8

4,2

9,5

10,0

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

-4,5

0,0

0,0

0,0

  Optagelse af lån

-20,3

-15,1

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

23,6

23,0

23,2

23,7

  Øvrige balanceforskydninger

-18,6

-3,6

-3,7

-3,7

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-1,0

88,8

93,8

122,1

 

Forudsætninger for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt i bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2014:

Skatteprocenten forhøjes fra 25,9 pct. til 26,2 pct., mens grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Økonomi- og Indenrigsministeriet er den 4. september ansøgt om tilladelse til at forhøje skatteprocenten inden for rammen for skatteforhøjelser på 250 mio. kr. på landsplan. Der kan forventes svar på ansøgningen den 18. september 2013.

Der optages lån for i alt 20,3 mio. kr., fordelt med 1,55 mio. kr. vedr. tilskud til Museet, 3,6 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsområderne, 5,15 mio. kr. vedr. energiinvesteringer og 10,0 mio. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, PPR- og Sundhedspleje, ældreområdet og vedr. hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget samt uddybende beskrivelser af de enkelte forslag.

 

Kommunalbestyrelsens mål og handlingsplan

Realisering af kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm sker bl.a. gennem årlige handlingsplaner. Handlingsplanen for 2014 fremgår af bilag 8.

Arbejdet med handlingsplanen for 2014 har været en integreret del af budgetprocessen, og de ni mål i handlingsplanen afspejler den budgetaftale, der er indgået for budgettet. Målene har for de fleste af dem et tværgående fokus, og tilsammen understøtter de bredt kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm.

 

Budgetforliget 2014

På budgetseminaret den 2. september indgik Socialdemokratiet, Venstre, SF, Borgerlisten, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund ofr Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til budget for 2014 m.fl. år. Oversigten over forligsemnerne fremgår af bilag 7.

 

Takster

Forslaget til takster for 2014 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

 

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret 0,93 pct.

 

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten på udvalgsniveau fremgår af bilag 2.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på politikområde- og budgetområdeniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftslige ændringsforslag er fastsat til tirsdag den 24. september 2013 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Analyse med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oea@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. september 2013

1.
Generelle bemærkninger 2014 (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2014 (PDF)

3.
Investeringsoversigt 2014 (PDF)

4.
Hovedoversigt 2014 (PDF)

5.
Takstoversigt 2014 (PDF)

6.
Den kirkelige ligning 2014 (PDF)

7.
Handlingsplan 2014 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 19. september 2013

8.
Oversigter over emner i forliget inkl. forligstekster 2014 (PDF)

9.
Specielle bemærkninger 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Om- og tilbygning af Plejecenter Klippebo, tillægsbevilling

82.20.00P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-08-2013

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

13

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lejerbo har i samarbejde med Bornholms Regionkommune i et nedsat byggeudvalg fået udarbejdet et projektoplæg for om- og tilbygning af Plejecenter Klippebo. Ved om- og tilbygningen opnås væsentlige forbedrede fællesopholdsarealer og der etableres 2 nye selvstændige boliger.

Der søges om en tillægsbevilling til dækning af udgiften til kommunens grundkapitalindskud, som udgør 10 % af tilbygningsprisen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)    at der gives en tillægsbevilling på 515.200 kr. til dækning af kommunens udgift til grundkapitalindskud

b)    at tillægsbevillingen finansieres af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2012

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

A og b anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013:

Punktet udsat. Afventer behandling af sagen om overførsler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo har som ejer i en årrække gerne villet forbedre specielt fællesarealerne for beboerne på Plejecenter Klippebo. Der er nedsat et byggeudvalg med næstformanden for Socialudvalget som formand samt repræsentanter fra Lejerbo og Bornholms Regionskommune. Byggeudvalget har til opgave, at belyse hvorledes man bedst muligt løser om- og tilbygningen set fra både beboernes, medarbejdernes og ejerens – Lejerbo´s synspunkter.

 

Lejerbo har engageret Steenbergs Tegnestue som bygningsrådgiver til at løse opgaven. Det foreslås, at der bliver nedlagt 1 lejlighed og 1 værelse centralt i bebyggelsen på hver af de to etager og derved nedlægges i alt 2 lejligheder. Endvidere reduceres bebyggelsens 2 3-værelseslejligheder til 2 2-værelseslejligheder.

 

Disse områder samt en udvidelse omkring de eksisterende fællesarealer danner rammen om primært nye fællesarealer med tilhørende køkkenfaciliteter. Kontor til ledelse og sekretær etableres ligeledes i dette område – ”husets hjerte”.

 

I Plejecenter Klippebo´s sydøstlige del etableres 2 nye plejecenterboliger med 1 bolig på hver etage til erstatning af de centralt beliggende boliger, som nedlægges.

De nedlagte lejligheders arealer indgår i alle 40 plejecenterboligers fællesarealer og nedlægges derved ikke som boligarealer. De 2 nye lejligheder skal medtages fuldt ud og derfor skal der betales 515.200 kr., som udgør kommunens udgift til grundkapitalindskud, svarende til 10 % af de samlede udgifter til om- og tilbygning af bolig- og fællesarealerne.

De nuværende beboere vil få en øget husleje, som bl.a. skal dække de øgede m² til forbedrede fællesarealer. Der er gennemført en drøftelse med den enkelte beboer og dens pårørende, hvor langt de fleste var meget positive over for om- og tilbygningen og de deraf øgede lejeudgifter, som forventes at stige fra 4.950 kr. pr. md. til 7.700 kr. pr. md. Det er en stor stigning, der dog for langt de flestes vedkommende vil blive helt eller delvist dækket gennem øgede boligydelsesbidrag. Beboernes boligydelsesbidrag er afhængig af egen indkomst, formue og om man er kørestolsbruger eller stærkt bevægelseshæmmet.

Der bliver ikke etableret egentlige dokumentationsrum, kun 2 mindre sygeplejerskekontorer ved indgangen til plejecenter Klippebo. For at sikre fuld inddragelse af borgeren og dennes pårørende vil dokumentation foregå i beboerens egen lejlighed. Herved implementeres de gode erfaringer, der er indhentet igennem det nyligt afsluttede iPad-projekt på ældreområdet. Udgifter i forbindelse med opdatering af arbejdsgange vedr. dokumentation vil blive dækket delvist ved genbrug og delvist af velfærdsteknologipuljen. Da Klippebo indgik i projektet, er der tale om mindre udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens grundkapitalbidrag på 515.200 kr. er en éngangsudgift.

Udgiften på i alt 515.200 kr. til kommunens grundkapitalindskud foreslås finansieret af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2012.  

Borger og Sundhed har fremsendt ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2012 til behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. august 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den fremtidige husleje på 7.700 kr. pr. mdr. er fejlagtig oplyst og den rigtige beregnede og oplyst af Lejerbo er på 6.489,56 kr. Budgetoplægget fra Lejerbo vedlægges som bilag på sagen.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. september 2013

1.
Klippebo - forslag til drifstbudget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Skema A for til- og ombygning af boliger samt forbedring af fælles- og serviceareal på Plejecenter Klippebo

03.02.12S55-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

14

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for etablering af 2 nye almene boliger samt skema A for etablering af nyt serviceareal i forbindelse med en til- og ombygning af boliger samt en forbedring af fælles- og servicearealer på Plejecenter Klippebo.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af skema A.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

c)    at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 2 boliger

d)    at skema A for etablering af 2 boliger godkendes

e)    at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til serviceareal

f)    at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 2 boliger godkendes

g)    at ønske om kommunegaranti på realkreditlån på i alt 10.567.449 imødekommes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på møde den 4. juni 2012 igangsætning af projekt vedr. Plejecenter Klippebo, der ejes af Boligorganisationen Lejerbo.

Lejerbo har den 24. april 2013 fremsendt skema A for boliger og skema A for servicearealer til godkendelse i forbindelse med gennemførelse af nødvendig nybygning af henholdsvis boligarealer, fællesboligarealer samt servicearealet.

Foruden de nævnte nybygningsarbejder skal der endvidere gennemføres ombygnings- og forbedringsarbejder, omfattende etablering af stort fælles beboerkøkken, udvidelser af eksisterende fællesarealer, samt etablering af personale og administrationsforhold.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema A for nye boliger og skema A for nyt serviceareal.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger incl. moms til nybygningen af bolig- og fællesareal, nybygning af serviceareal samt ombygnings- og forbedringsarbejder er anslået til kr. 15.719.449.

 

Anskaffelsessummen for nybygning af bolig- og fællesdel udgør kr. 5.152.000 hvoraf kommunens grundkapital udgør 10 % svarende til kr. 515.200 og beboerindskud udgør 2 % svarende til kr. 103.040. Resten kr. 4.533.000 finansieres ved optagelse af 30-årigt kontantlån med kommunegaranti.

 

Anskaffelsessum for nybygning af serviceareal udgør kr. 3.461.000 og finansieres med optagelse af 30-årigt kontantlån med kommunegaranti samt ved arealtilskud fra staten på kr. 40.000 pr. bolig.

 

Ombygnings- og forbedringsarbejderne udgør kr. 7.106.449 og finansieres ved optagelse af u- støttet, 30-årigt kontantlån med kommunal garanti. 

 

Optagelse af realkreditlån på 3.461.000 kr. samt på ustøttet realkreditlån på 7.106.449 kr. kræver godkendelse samt garantistillelses af kommunen.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti til lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

 

De økonomiske konsekvenser for kommunen herunder finasiering af kommunal grundkapital i forbindelse med nybyggeri, lejens størrelse mv. er behandlet særskilt på Socialudvalgets møde den 15. august 2013 og på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Skema A boliger (PDF)

2.
Skema A servicearealer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Afgørelse af hvor kompetencen til at beslutte overordnede læringsmål for skolerne skal placeres

17.01.15P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

8

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Allerede før sommerferien gjorde KL opmærksom på at: ”Folkeskolen skal styres via kommunale beslutninger”. Med oversigtspunktet ”Implementering af skolereformen på Bornholm” lægges op til 9 rammesættende politiske beslutninger i forhold til en realisering af folkeskolereformen på Bornholm. Dette er den første sag i rækken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

Det er Kommunalbestyrelsen der beslutter de overordnede læringsmål for de bornholmske folkeskoler.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

sagsfremstilling

Den nye folkeskolelov er endnu ikke forelagt eller vedtaget. Alligevel kan Kommunalbestyrelsen med fordel forholde sig til, hvem der beslutter de overordnede læringsmål for kommunes folkeskoler.

 

Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen (Aftalen om folkeskolereformen) at aftaleparterne vil fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede nationale mål med tilhørende resultatmål:

 

Mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

 

Resultatmål 1.1. for mål 1: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

Resultatmål 1.2. for mål 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 

Mål 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

faglige resultater

 

Resultatmål for mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, uanset social baggrund, skal reduceres år for år.

 

 

Mål 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt

for professionel viden og praksis

 

Resultatmål for mål 3: Elevernes trivsel skal øges.

 

Det foreslås, at der i løbet af foråret 2014 foretages en vurdering af de bornholmske skolers status sammenholdt med landsniveauet indenfor de tre resultatmål. Herefter beslutter kommunalbestyrelsen de konkrete målsætninger for de bornholmske folkeskoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i relation til afgørelsen af hvem der beslutter læringsmålene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Udvidelse af kommunegaranti

04.04.00Ø40-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

10

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den selvejende institution Nexøhallen ønsker at investere i et solcelleanlæg og anmoder i den sammenhæng om en forhøjelse af kommunegarantien på hallens eksisterende kreditforeningslån.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At den nuværende kommunegaranti på kreditforeningslån til Nexøhallen forhøjes til maksimalt 3.100.000,- kr.

b)    At lånet afvikles over 20 år og at garantien nedskrives i takt med at lånet afdrages.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

a) - b) Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Nexøhallen ønsker at investere i 320 solpaneler på taget af hallen. Anlægget er anslået til at kunne producere 55.000 kwt om året svarende til en årlig driftsbesparelse på 135.000 kr.

Anlægget koster 945.000 kr. inkl. moms i anskaffelse og montering m.v.

Nexøhallen har undersøgt muligheden for at lånefinansiere anlægget ved en omlægning og forlængelse af eksisterende kreditforeningslån. Realkredit Danmark har fremsendt et tilbud, hvor det eksisterende lån forhøjes med 950.000 kr. netto og tilbagebetalingstiden forlænges fra nuværende 11 år til 20 år. Derved reduceres hallens årlige ydelse på lånet med 29.000 kr.

Bornholms Regionskommune har givet kommunegaranti for det eksisterende lån med en nuværende restgæld på cirka 2.034.000. Ved en forhøjelse af lånet forøges lånet inkl. omkostninger til cirka 3.100.000 kr. Kreditforeningen kræver 100 procent kommunegaranti for dette lån.

Samlet vil solcelleanlægget reducere hallens omkostninger med op mod 164.000 kr. årligt de kommende 11 år.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen afgive denne garanti uden at skulle deponere et tilsvarende beløb, da udgifter til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende, energikilder i ejendomme til kulturelle formål er omfattet af de formål, en kommune kan optage lån til. Dermed kan kommunen også garantere for lån til formålet uden deponering.

BRK har afgivet kommunegaranti til Nexøhallens nuværende kreditforeningslån med en aktuel restgæld på 2.034.000 (indfrielsesbeløb) og restløbetid på 10 år og 6 måneder

 

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm støttes økonomisk via tilskud.

Tilskuddene fordeles hvert år efter en fordelingsnøgle, som beregnes på baggrund af hallernes faktiske forhold – som f.eks. faste driftsudgifter, arealer, gældsforhold samt leverede timer til foreninger og skoler m.v.

Det betyder i praksis, at såfremt en idrætshal opnår en driftsbesparelse på f.eks. energi, så reduceres de årlige tilskud til hallen med en del af besparelsen.

En driftsbesparelse på 170.000 kr. årligt i Nexøhallen vil påvirke det kommunale tilskud til hallen i henhold til gældende tilskudsmodel, således at Nexøhallen alt andet lige vil modtage et mindre kommunalt tilskud. Baseret på beregningen af tilskud i 2013, ville besparelsen have udløst en reduktion i tilskud til Nexøhallen på 72.000 kr.

 

Det undersøges, hvorvidt lånet til Nexøhallen kan finansieres billigere hos Kommunekredit.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget godkendte 29. april 2013:

 

a)    At modellen for tilskud til selvejende haller justeres, så afskrivninger på energiprojekter kan medregnes i tilskudsmodellens opgørelse af faste udgifter.

b)    At afskrivningerne i hvert enkelt tilfælde på forhånd skal godkendes af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

c)    At det er en forudsætning for godkendelse af et konkret projekt, at det er udgiftsneutralt for både kommunen og de øvrige selvejende haller.

 

Beslutningen betyder, at en selvejende hal efter udvalgets godkendelse kan optage et nyt lån og få udgifterne til lånet indregnet i den årlige tilskudsberegning som en del af finansieringsmodellen. Forudsætningen er, at hallen øger sine låneomkostninger.

Denne beslutning er ikke aktuel i forbindelse med Nexøhallens investering i solceller, idet hallen reelt sænker sine årlige låneudgifter og derfor ikke har brug for at inddrage afskrivninger i finansieringen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. september 2013

1.
Lånetilbud (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Vedtagelse af klimatilpasningsplan - Vand forud for indarbejdelse i kommuneplan 2013  

01.02.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til Klimatilpasningsplan–vand blev behandlet i maj i år og offentliggjort umiddelbart efter. Høringsfristen på 8 uger udløb den 29. juli.  Der er ingen indsigelser indkommet til planforlaget, hvis hovedindhold ventes indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

at klimatilpasningsplan–vand for Bornholm vedtages

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Planforslaget har været offentliggjort jf. planlovens bestemmelser i 8 uger i perioden fra den 31. maj til den 29. juli d.å. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Business Center Bornholm ventes i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning, foruden tilknyttede rådgivere og oplægsholdere, at udbyde et kursus til håndværkere og kommunale medarbejdere efteråret 2013. Her er også aftalt afholdt to borgerrettede inspirationsaftener, ligesom temaet vand ventes at indgå på en kombineret energi- og vandmesse som planlægges afholdt i starten af 2014. Aktiviteter der skal være med til at sætte mere fokus på forebyggelse og afhjælpning.

I forhold til det forelagte forslag er alene foretaget småjusteringer/opdatering af det videre forløb herunder i resumeet. De ændrede afsnit er markeret med rødt.

Hovedindholdet i klimatilpasningsplan–vand for Bornholm vil blive indarbejdet som målsætninger, retningslinjer og en redegørelse i Kommuneplan 2013 jf. beslutningsgrundlag for planrevisionen.    

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Klimatilpasningsplan-vand (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Prisloft for 2014 - medfinansiering af klimaprojekter, Rønne

00.16.00P20-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af arbejdet med forslag til klimatilpasning-vand er muligheder for at afhjælpe udfordringerne i Rønne by drøftet med Bornholms Forsyning A/S. Fristen for indberetning af antal klimatilpasningsprojekter/tilkendegivelse til prisloft 2014 jf. ny lovgivning var 15. april 2013 med frist for indlevering af projektmateriale 1. august – forlænget til 16. august for vor del. Konsulentfirmaet Orbicon har i juli/august udarbejdet fornødent projektmateriale jf. forsyningssekretariatets indberetningsvejledning offentliggjort juni 2013.

Bornholms Regionskommune bliver, hvis der er politisk ønske om en gennemførelse, projektejer på anlægsarbejder der udføres i samarbejde med Bornholms Forsyning i 2014-15 forventet til et samlet beløb på 15 mio. kr. En gennemførelse forudsætter statsligt tilsagn om, at projekterne kan indgå i prisloft 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at de to klimatilpasningsprojekter i Rønne, Projekt Byåen og Projekt Tevandsbækken gennemføres som beskrevet jf. bilagsmaterialet i det omfang Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender de implementeres under prisloft 2014

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 24. januar 2014 blev vedtaget ny lovgivning der giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere private og kommunale klimatilpasningsprojekter der har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand. Derved har spildevandsselskaberne lovgrundlag til at medfinansiere andre typer opgaver end hidtil over spildevandstaksterne. Ejerskabet til de nye typer projekter ligger hos kommunen eller den private aktør som derved bliver driftsansvarlig for disse anlæg – typisk projekter i veje, vandløb og rekreative områder. Betingelserne for medfinansiering er, at spildevandsselskabernes udgifter ikke må overstige udgifterne til en sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget.

Frem til 1. januar 2015 kan spildevandsselskaberne jf. lovgivningen betale 100 % af alle nødvendige omkostninger eller af den forholdsmæssige andel af omkostninger der har blandet interesse. Fra den 1. januar 2015 vil projektejer skulle betale 25 % af projektejers investeringsomkostninger til projekter der indgås aftale om. Hensigten med overgangsløsningen frem til 2015 er at få kickstartet forsyningsselskabernes samarbejde om alternativ afhjælpning med kommuner og private.

Bornholms Forsyning har i foråret tilkendegivet, at de gerne indgår en aftale med Bornholms Regionskommune om løsning af de udfordringer der er i Rønne som er drøftet i forbindelse med planforslaget til klimatilpasning-vand. Det er baggrunden for, at der er indgivet forhåndsansøgning dette forår og at der hen over sommeren, da det stod klart at fornødent projektmateriale kunne fremskaffes med bistand fra Orbicon, er indsendt anmodning om vurdering af projekterne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med ønske om justering af prisloft 2014 for medfinansiering af to klimaprojekter i Rønne.

De to projekter omhandler Byåen for afhjælpning i det nordlige Rønne og Tevandsbækken/ Ormebækken for afhjælpning i det sydlige Rønne.

Projekterne ønskes igangsat, da det har vist sig, at Tevandsbækken, som transportvej gennem Rønne, har nedsat kapacitet kombineret med øget tilslutning af regnvand og fraseparering af regnvand fra Sandemandsvej og langs hele Zahrtmannsvej kvarteret m.fl. Disse områder er særligt belastede grundet fælleskloakering, og har givet anledning til problemer med opstuvning af spildevand til terræn.

Tilsvarende problemer ses i relation til Byåen der som transportvej gennem Rønne og især i udløbet lige inden kysten har stærkt begrænset kapacitet. For at kunne optage den forventede fremtidige tilførsel fra vejanlæg og fraseparering af regnvand langs hele Borgmester Nielsens Vej/ Kalmarvej kvarteret m.fl. er behov for tilbageholdelse af vand bag byen kombineret med tiltag i udløbet der går under Nordre Kystvej.        

En samlet afhjælpning vurderes at være både hensigtsmæssig og omkostningseffektiv og vil betyde, at den statistiske grænse for en oversvømmelsesrisiko øges til mere end en 10 års hændelse.     

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune vil ansvare for drift og vedligehold af de åbne vandløb, forsinkelsesbassinger og brinker der ikke er privatejede. De årlige driftsomkostninger er sat til 15.000 kr. i begge projekter, samlet 30.000 kr., som vil blive afholdt indenfor driften.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Projekt Tevandsbækken (PDF)

2.
Projekt Byåen (PDF)

3.
Tevandsbækkens opland (PDF)

4.
Kommunaldirektørens foreløbige tilkendegivelse (PDF)

5.
Anlægs- og Driftsomkostninger Tevandsbækken (XLSX)

6.
Anlægs- og Driftsomkostninger Byåen (XLSX)

7.
Kontrakt projekt Tevandsbækken (PDF)

8.
Kontrakt Byåen (PDF)

9.
Dokumentation for rentesats (TIF)

10.
Vejledense notat af 07.02.2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2013

00.30.14G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

5

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2013 viser et forventet regnskab, der samlet set indebærer et kasseforbrug på 148,4 mio. kr., hvilket er 100,1 mio. kr. mere end i det oprindelige budget.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger. Merforbruget på driften på 6,9 mio. kr. skyldes forventede merforbrug på de fleste politikområder inkl. overførte midler fra 2012. Den afsatte pulje til imødegåelse af merforbrug på servicerammen er indregnet i det forventede merforbrug.

På anlæg forventes der et merforbrug på 69,6 mio. kr. som følge af, at en række anlæg er overført fra 2012.

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 18,4 mio. kr. og for renter forventes netto en merudgift på 1,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

h)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

i)     at der meddeles tillægsbevilling på 18.408.000 kr. vedr. tilskud og udligning, finansieret af de likvide midler, og

j)     at der meddeles tillægsbevillinger vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for 2013 som anført i bilag 6, idet nettoudgiften på 1.218.000 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningen således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.

I bilag 2 rettes fokus sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på virksomhedsniveau.

I bilag 5 findes en oversigt over budgetopfølgningen på anlæg.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet indebærer en mindreindtægt på 18,4 mio. kr. hvoraf 17,7 mio. kr. vedrører beskæftigelsestilskuddet. Der forventes pt. ikke andre afvigelser af betydning.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2013, baseret på virksomheder og områdets tilbagemeldinger. Den afsatte pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen forventes således brugt fuldt ud. Merforbruget skyldes merforbrug inkl. anvendelse af overførte midler på de fleste politikområder, idet de største afvigelser er på børn- og unge, skoler, ældre og vintertjeneste.

 

Tillægsbevillinger

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på driften ekskl. budgetoverførsler på -34,3 mio. kr.. Heraf vedrører de -25,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af eventuelle overskridelse af servicerammen, mens -11,5 mio. kr. vedrører lavere lønstigninger i 2013 end forudsat ved budgetlægningen.

 

Renter

Der forventes en afvigelse på netto 1 mio. kr., idet der forventes lavere renteindtægter som følge af faldet i likviditeten og det lave renteniveau.

 

Anlæg

Opfølgningen på anlæg viser pt. et forventet merforbrug på 69,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, idet en række projekter er overført fra 2012. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 16,2 mio. kr.

 

Brugerfinansieret område

Der forventes ikke afvigelser på det brugerfinansierede område.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån.

Låneoptagelsen til ESCO er justeret i overensstemmelse med forventningerne til forbruget på anlægsbevillingen.

Låneoptagelsen til endelig finansiering af Bofas anlægsprojekter i 2010-2012 er nedjusteret, idet det i henhold til lånereglerne ikke er muligt at lånefinansiere anlægsarbejderne fuldt ud.

 

Forventet balance

Balancen i det forventede regnskab for 2013 udviser et træk på kassebeholdningen på 148,4 mio. kr. Dette er 100,1 mio. kr. mere end trækket i det oprindelige budget og 3,5 mio. kr. mindre end i det korrigerede budget inkl. budgetoverførsler fra 2012.

 

Tillægsbevilling vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for 2013

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 21. august 2013, at konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2012/13 blev indarbejdet i budget 2014 – 2017. I forbindelse med denne budgetopfølgning anbefales det, at der meddeles tillægsbevillinger til konsekvenserne i 2013 af lov- og cirkulæreprogrammet. Budgetterne forhøjes med i alt 1.218.000 kr.

Det bemærkes, at der ikke er taget højde for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet i opfølgningen. De største reguleringer vil ske på de ikke-overførbare områder, fx høreapparater og seniorjobs, hvor der alligevel vil blive givet tillægsbevillinger ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2013.

 

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har generelt indstiller budgetopfølgningen taget til efterretning jf. bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2013

Korr. budget 2013

Forventet regnskab pr. 31. juli

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

- Indtægter

-2.643,9

-2.643,9

-2.625,5

18,4

18,4

- Drift

2.665,1

2.722,1

2.672,0

6,9

-50,1

- Renter

4,2

4,2

5,2

1,0

1,0

- Anlæg

117,3

203,1

186,9

69,6

-16,2

Resultat af det skattefinansierede område

142,6

285,5

238,6

96,0

-46,9

Resultat af det brugerfinansierede område

-4,5

-4,5

-4,5

0,0

0,0

Samlet resultat

138,2

281,0

234,2

96,0

-46,9

Øvrige poster

-89,8

-129,1

-85,7

4,1

43,3

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

48,3

152,0

148,4

100,1

-3,5

 

Det oprindelige budget for 2013 udviser et kassetræk på 48,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til tilbagebetalingen i forbindelse med efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

Det forventede regnskab pr. 31. juli udviser et kassetræk på 148,4 mio. kr., hvilket er 100,1 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

På driften forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. og på anlæg forventes et merforbrug på 69,6 mio. kr., begge baseret på virksomhedernes indmeldinger.

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 18,4 mio. kr. mens der forventes merudgifter til renter på netto 1,0 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. september 2013

1.
Resultatopgørelsen (DOCX)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOCX)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOCX)

4.
Budgetopfølgning på virksomhedsniveau (PDF)

5.
Anlægsopfølgning (PDF)

6.
Tillægsbevilling vedd. lov- og cirkulæreprogram (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Regnskab for 1. halvår 2013

00.32.12Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

7

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2013 fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at regnskabet for 1. halvår 2013 godkendes

 

Økonomi- og erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2013 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

              inkl. en analyse/vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til det

              oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                  

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et underskud på 60,3 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et underskud på 16,0 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår opgøres dermed til et underskud på 76,3 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2013 udviser et underskud på
226,5 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2013 er et overskud på 4,5 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2013 bliver dermed et underskud på 222,0 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2013

Tillægsbevilling
1. halvår 2013

Halvårsregnskab 2013

Forventet
regnskab
2013

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.643.906

0

-1.330.333

-2.625.498

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.665.102

60.030

1.302.150

2.659.897

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

4.182

 

2.919

5.182

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

25.378

60.030

-25.264

39.581

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt

117.270

82.824

85.554

186.906

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

142.648

142.854

60.291

226.487

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

-4.459

0

16.046

-4.459

RESULTAT I ALT

138.189

142.854

76.337

222.028

 

De store forholdsmæssige afvigelser mellem halvårsregnskabet og forventet regnskab 2013 kan bl.a. forklares ved at der er udgifter som ikke periodiseres, som for eksempel ”bidrag til stat/privatskoler”, der alene betales i 2. halvår.

 

Opmærksomheden henledes på, at det indberettede resultat ikke giver udtryk for finansieringssiden, idet der på anlægsområdet i betragtelig grad er tale om lånefinansiering, og tilskud af forskellig art, hvilket ikke er opgjort i indberetningen.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2013, henvises til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til oprindeligt budget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. september 2013

1.
Regnskabsopgørelse (XLSX)

2.
Regnskabsoversigt (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Likviditetsoversigter pr. 31. august 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

3

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. august 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo august (47,1 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (198,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-14,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (74,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. august 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 47,1 mio. kr. er steget med 3,7 mio. kr. i forhold til 31. juli 2013, hvor beholdningen i august sidste år faldt marginalt med 0,1 mio. kr. Udviklingen i august 2013 er således stort set den samme som i august 2012.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo juli udgør 198,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -14,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. og udgør 2,9 mio. kr.

Det er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 3013 vurderet, at renteindtægterne vil blive ca. 1 mio. kr. lavere end budgetteret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. september 2013

1.
Beholdninger pr. 31. august 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til energirenovering i kommunale bygninger - tillægsbevilling

82.12.00Ø00-0001

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice søger om medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne til udskiftning af 3 ventilationsanlæg på Rønneskolens afdeling Søndermark, og 2 ventilationsanlæg i Dagtilbud Bornholms afdeling Børnehuset Skatteøen i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

k)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 446.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling til energirenoveringsprojektet ESCO herefter udgør 31.246.500 kr.

l)     at tillægsbevillingen finansieres med 446.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med energiscreening og VVS-teknisk gennemgang af ejendomme i BRK, er der på 2 lokaliteter i Rønne fundet ventilationsanlæg som funktions- og energimæssigt skal udskiftes. Alle 5 ventilationsanlæg, der er fra start 80erne, er forældede og er monteret med el-eftervarmeflader. To af ventilationsanlæggene er defekte og indeklimaet lever pt. ikke op til kravet fra Arbejdstilsynet.

 

Vores eksterne rådgiver har vurderet, at det er muligt at sammenbygge de 5 ventilationsanlæg til 2 nye modstrømsventilationsanlæg med høj virkningsgrad, ny brandsikring og nutidig styringsautomatik. De samlede udgifter inkl. bygningsarbejder og automatik udgør 893.000 kr.

 

Den forventede reduktion på el- og driftsudgifter i forhold til ventilationsanlæggenes faktiske forbrug over et år, bliver skønsmæssigt 80.000 kr. om året. Projektets samlede simple tilbagebetalingstid kunne således have været 11 år.

Men da flere af ventilationsanlæggene på Rønneskolens afdeling Søndermark, imod lovgivningen, ikke har været i drift, er der en budgetmangel på ventilationsdelen hvilket gør, at tilbagebetalingstiden bliver mere end fordoblet.

Udskiftningen kan derfor ikke alene finansieres af BRK’ s Interne ESCO bevilling.

 

Det vurderes at 446.500 kr. kan finansieres af rådighedsbeløbet som er afsat til BRK’ s Interne ESCO-projekt, primært sparet på synergi mht. ventilationsstyringer som kan integreres i fælles styringssetup. Der anslås derfor et samlet behov for medfinansiering på 446.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Med medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne løftes projektet, således at dets simple tilbagebetalingstid opretholdes og at der kompenseres for det manglende driftsbudget.

Begge afdelingers energibudget vil blive nedkorrigeret til faktisk forbrug efter afsluttet Intern ESCO-projekt og ventilationsudskiftning.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenoveringsprojektet ESCO, som vedrører energirenovering i kommunale bygninger. Projektet administreres af BRK Ejendomsservice.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 446.500 kr. til udskiftning af i alt 5 ventilationsanlæg på henholdsvis Rønneskolens afdeling Søndermark og i Dagtilbud Bornholms afdeling Børnehuset Skatteøen. Tillægsbevillingen kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling til ESCO-projektet vil herefter udgøre 31.246.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til områdefornyelsen i Snogebæk  

01.11.00P20-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-09-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter regionskommunen en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

m)  at projektet områdefornyelse i Snogebæk godkendes og igangsættes

n)    at der gives en anlægsbevilling på i alt 6.191.348 kr. (udgift) til projektet

o)    at der gives en anlægsbevilling på i alt -3.258.016 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

p)    at der afsættes rådighedsbeløb i årene 2013 til 2017 som anført i skemaet under økonomiafsnittet

q)    at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik & miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte ministeriet regionskommunen en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

 

Kommunen skal inden den 1. april 2014 træffe en beslutning om områdefornyelse (byfornyelsesprogram) og ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutningen. Kommunen kan anvende midler til proces og udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet inden ministeriet giver det endelige tilsagn. Områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.

 

Teknik & Miljø har ligeledes ansøgt LAG-Bornholm/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om samfinansiering med områdefornyelsen under ”Attraktive levevilkår i landdistrikterne”. Bestyrelsen for LAG-Bornholm har besluttet at støtte projektet med 1.791.350 kr. Ministeriet har endnu ikke godkendt LAG-Bornholms beslutning.

 

Finansieringsplan:

Under forudsætning af Ministeriets endelige godkendelse er projektudgifterne nu anslået til 6.191.348 kr.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter                                 1.466.666 kr.

Bornholms Regionskommune                                                 2.933.332 kr.

Direktoratet for FødevareErhverv (LAG-Bornholm)                    1.791.350 kr.

I alt                                                                                                      6.191.348kr.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede bruttoudgifter til områdefornyelsesprojektet i Snogebæk udgør 6.191.348 kr., heraf skal regionskommunen finansiere 2.933.332 kr. over 5 år, idet staten refunderer 33 1/3 pct. af udgifterne svarende til 1.466.666 kr. og LAG-Bornholm giver et tilskud på 1.791.350 kr.

De enkelte rådighedsbeløb fordeler sig således over årene:

 

 

I Regionskommunens budget for årene 2013-2017 er der afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter for i alt netto 3.015.500 kr. (2013-priser). Disse midler kan således anvendes til medfinansiering af det nye områdefornyelsesprojekt i Snogebæk.

Der vil senere blive fremsendt en sag til politisk behandling med henblik på godkendelse af byfornyelsesprogram.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2013

14

 

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013:

Intet.