Referat
Kommunalbestyrelsen
28-11-2013 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Sociale klausuler
  åbent 3 Forslag om supplerende beslutning vedr. sociale klausuler
  åbent 4 Forslag til prioritering af "Antorini midler"
  åbent 5 Principper for udmøntning af pulje til kvalitetsløft af folkeskolen
  åbent 6 Muligheder for restfinansiering til etablering af nyt børnehus i Nexø
  åbent 7 Forslag om oprettelse af profillinier ved overbygningsskolerne pr. 1. august 2014- efter høring
  åbent 8 Status på Konkurrenceudsættelsespakken
  åbent 9 Boligsocialt projekt - afslutning og evaluering af
  åbent 10 Orientering om Nem IT for Ældre
  åbent 11 Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til
  åbent 12 Anlægsregnskab for etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm
  åbent 13 Skabelse af fleksjob og pladser på erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
  åbent 14 Udkast til kulturstrategi
  åbent 15 Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence
  åbent 16 Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2014
  åbent 17 Forslag til kommuneplantillæg 017 til kommuneplan 2009 om klimatilpasning- vand
  åbent 18 Forslag til kommuneplantillæg nr 18 vedr. bymønster, byudvikling og boliger
  åbent 19 Lokalplanforslag 074 for etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen
  åbent 20 Lokalplanforslag 076 for et sommerhusområde ved Snogebæk
  åbent 21 Godkendelse af budget 2014 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørre Møllecentret
  åbent 22 Anlægsbevilling til tagrenovering af Paradisbakkeskolen, Afdeling Nexø - tillægsbevilling
  åbent 23 Procedure for mundtlig vejledning i klagesager i Teknik & Miljø
  åbent 24 Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2013
  åbent 25 Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti for lån til forsyningsvirksomeder
  åbent 26 Optagelse af lån i forbindelse med indfrielse af Bofa`s byggekredit
  åbent 27 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune
  åbent 28 Udpegning af medlemmer til CPMR
  åbent 29 Byggeudvalg inden for social og sundhed samt børne og skoleområdet
  åbent 30 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

1

 

 

Fraværende

Steen Colberg Jensen og Martin Sten Jørgensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Anker Andreas Munch indkaldes som stedfortræder for Steen Colberg Jensen.

Else Merete Knoop indkaldes som stedfortræder for Martin Sten Jørgensen.

Punkt nr. 2 og 3 vedr. sociale klausuler udskydes til december mødet.

Rene Nordin Bloch er inhabil under punkt 16 og 25. Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Punkt 102 udskydes og genoptages som punkt på åben dagsorden.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Sociale klausuler

88.00.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

9

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. oktober 2013 budgettet for 2014, hvori en af besparelserne omhandler konkurrenceudsættelse med besparelser for 5,5 mio. kr. i 2014 stigende til 9 mio. kr. i 2017.

Forud for dette har kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2010 besluttet at anvende sociale klausuler: ”I de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, skal der ved udbud af kontrakter med eksterne leverandører om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejder anvendes sociale klausuler”.

Hovedprincipperne i kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2010 er:

1.    Bornholms Regionskommune ønsker at fremme det rummelige arbejdsmarked og anvender derfor sociale klausuler ved udbud, hvor det er hensigtsmæssigt.

2.    Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder skal arbejdsklausuler anvendes. 

 

Der har siden 2010 kun været få eksempler på, at sociale klausuler har været anvendt i udbudsmaterialet - og ikke som et direkte udvælgelseskriterium. Der er ikke erfaring i organisationen med at udføre kontrol i forhold til om klausulerne er overholdt.

Formålet med denne sag er at sammenskrive beslutningerne i budget 2014 med de hidtidige beslutninger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a.    kommunalbestyrelsen stiller krav om sociale klausuler for udliciteringer, der er en del af konkurrenceudsættelsen i budget 2014, så de sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag fortsætter på minimum samme niveau som i BRK

b.    der blødes op formuleringerne om sociale klausuler fra budget 2014. Det gælder følgende formuleringer:

1.                    ”Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten besættes med arbejdstagere, der falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler.”

Denne formulering foreslås ændret til: ”Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de ansatte i virksomheden falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler.”

2.                    ”Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at der ansættes mindst 1 person fra målgruppen, der falder ind under de sociale klausuler.”

Denne formulering foreslås ændret til: ”Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 1 af de ansatte i virksomheden falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler.”

3.                    ”Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker om etnisk ligestilling og arbejdsfastholdelse.”

c.    kommunalbestyrelsen drøfter, om der skal stilles krav om lignende sociale klausuler i øvrige udbud

d.    kommunalbestyrelsen drøfter, om der skal stilles krav om lignende sociale klausuler i ejerstrategierne for de fire kommunale aktieselskaber

e.    arbejdsklausuler anvendes ved bygge- og anlægsarbejder. Med arbejdsklausuler menes at der stilles krav om normale løn- og ansættelsesvilkår efter dansk standard så ILO-konventionen opfyldes.

f.     regionskommunens udbuds- og indkøbspolitik opdateres i forhold til den nye beslutning

g.    der holdes møde mellem administrationen og interessenterne på området om implementering af sociale klausuler men henblik på at drøfte kontrol og anden opfølgning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingens punkt a., b., c., d., f. og g. anbefales. I indstillingens punkt e. udskiftes ordene "bygge og anlægsarbejder" med ordet "udbud" og anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Udsat.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. oktober 2013 budgettet for 2014, hvori en af besparelserne er en udliciteringspakke. Besparelserne på udlicitering skal for den største del findes gennem udlicitering og konkurrenceudsættelse af rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove, it-support. Samlet set skal der findes besparelser for i alt 5,5 mio. kr. i 2014 stigende til 9 mio. kr. i 2017. Heri indgår midler til ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddene.

Arbejdet forankres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse skal vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, og den kommunale driftsorganisation har mulighed for at afgive kontrolbud. Arbejdet kan suppleres løbende med nye forslag.

 

Konkurrenceudsættelse i budget 2014

Udliciteringspakken udmøntes i udbud, der falder ind under principperne i kommunalbestyrelsens beslutning fra 2010. På den baggrund vil udbuddene i udliciteringspakken indeholde sociale klausuler, med mindre udbuddet finder sted på et område, hvor lovgivningen sætter grænser for anvendelsen af sociale klausuler.

Sociale klausuler skal i denne forbindelse forstås som, at det skal fremgå af udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet påtager sig en nærmere angivet social forpligtigelse. Målet er dels at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet.

I budgetforliget for 2014 står følgende om sociale klausuler: ”Hvis opgaver eller områder overgår til eksterne leverandører som følge af konkurrenceudsættelse, så er det en forudsætning, at sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag fortsætter på minimum samme niveau. Dette gælder områder som

 Alle former for støttet beskæftigelse, herunder fleksjob, skånejob og ansættelse med løntilskud

 Integrationsindsats

 Uddannelse og kompetenceløft, herunder elever og lærlinge

Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten besættes med arbejdstagere, der falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler.

Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at der ansættes mindst 1 person fra målgruppen, der falder ind under de sociale klausuler.

Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker om etnisk ligestilling og arbejdsfastholdelse.

Umiddelbart må det forventes, at en stor del af virksomhederne allerede opfylder kravene. Men hvor dette ikke er tilfældet, vil BRK tilbyde råd og vejledning til disse virksomheder i forhold til, hvordan kravene kan opfyldes.

Det vil være rimeligt at fastsætte et tidskrav for denne målopfyldelse. Tidskravet kan variere i forhold til typen af opgave, men bør tydeligt fremgå af aftalegrundlaget.

Ydermere skal leverandører/entreprenører forpligtes til at overholde danske overenskomster og aftaler for at undgå social dumping. Dette gælder også eventuelle underleverandører, som man måtte entrere med.

Kommunalbestyrelsen orienteres årligt om udmøntningen af de sociale klausuler samt specielt om integrationsindsatsen i hele kommunen.”

 

Kontrol af sociale klausuler

I BRK er der pt. ikke en fast procedure for kontrol af, om de sociale klausuler overholdes. Dog betyder kommunens størrelse, at der er et godt kendskab til de lokale virksomheder, og samtidig er de lokale virksomheder opmærksomme på hinanden og på udenøs virksomheder, som eventuelt har vundet et udbud.

Hvis der ønskes en ensartet kontrol med overholdelse af de sociale klausuler, kan der oprettes en intern controllerfunktion, som bl.a. kan føre tilsyn og foretage stikprøver.

Økonomiske konsekvenser

På landsplan er der begrænset erfaring med brugen af sociale klausuler, og det er derfor ikke muligt at sige noget konkret om, hvilke økonomiske konsekvenser en øget brug af sociale klausuler i BRK vil få.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag om supplerende beslutning vedr. sociale klausuler

00.07.00A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Poul Overlund-Sørensen, SF har fremsat ønske om, at kommunalbestyrelsen behandler en sag, der skal supplere kommunalbestyrelsens beslutning om sociale klausuler, der fremgår andetsteds af denne dagsorden.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Udsat.

Sagsfremstilling

Poul Overlund-Sørensen, SF har fremsendt følgende forslag til supplerende beslutning vedr. sociale klausuler, der behandles andetsteds på denne dagsorden:

”Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Bornholms Regions Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører.

Bornholms Regions Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.

Dokumentationen skal være Bornholms Regions Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

Bornholms Regions Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis og skal sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel.

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Bornholms Regions Kommune kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag til prioritering af "Antorini-midler"

28.00.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

18

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har på deres møde den 24. september 2013, bedt om et oplæg til prioritering af de såkaldte Antorini-midler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at

a)   Puljen til specialpædagogisk indsats (Antorini-midlerne) flyttes fra Sekretariatsbevillingen på politikområde 01 til specialpædagogisk indsats under hhv. Dagtilbud Bornholm og Bornholms PPR og Sundhedspleje

b)   Af restbeløbet i 2013 på 0,933 mio. kr. tildeles Dagtilbud Bornholm 0,686 mio.kr. og PPR 0,247 mio.kr. Midlerne er fordelt efter det budgetterede antal passede børn i 2013.

c)    Fra og med budget 2014 fordeles puljen målrettet specialpædagogisk indsats på 1,022 mio. kr. med hhv. 0,736 mio. kr. til kvalitetsløft og øget normering i Dagtilbud Bornholm og 0,286 mio. kr. til de private dagtilbud administreret af PPR. Midlerne er fordelt efter det budgetterede antal passede børn i 2014.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Pengene er fra 2013 fordelt mellem kommunerne efter antallet af 0-5 årige i kommunen. Ved budgetforliget for 2013 blev der af Kommunalbestyrelsen afsat 2,0 mio. kr. til specialpædagogisk indsats. Der er i indeværende år et restbeløb af de tildelte midler til specialpædagogisk indsats på 0,933 mio. kr. Ved budgetforliget for 2014-2017 blev beløbet sat ned til 1,0 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget har på deres møde den 24. september 2013, bedt om et oplæg til prioritering af de såkaldte Antorini-midler for resten af 2013 samt overslagsår.

 

Nedenstående forslag tager udgangspunkt i de resterende midler for 2013, samt budget 2014-2017.

 

2013:

Af de tildelte midler på i alt 2,029 mio. kr. er der dels overført 0,45 mio. kr. til Bornholms FamilieCenter og 0,646 mio. kr. til et uddannelses- og opkvalificeringstilbud i inklusion på dagtilbudsområdet. Restbeløbet i 2013 udgør 0,933 mio. kr. Disse midler kan ikke imødeses anvendt i fuldt omfang i indeværende år.

 

 Budget 2013

Beløb i 1.000 kr.

Tildelte midler 2013

2.029

Godkendt af kommunalbestyrelsen 29.8.2013: Alternativ finansiering Bornholms Familiecenter

-450

Godkendt af Børn- og Skoleudvalget 24.9.2013: Uddannelses- og opkvalificeringstilbud i inklusion på dagtilbudsområdet jf. BSU 24. september 2013

-646

Til rest tildelte midler 2013:

933

 

Det foreslås, at de ubrugte midler på p.t. 0,933 mio.kr. udlægges til specialpædagogisk indsats til både de kommunale og private dagtilbud. Midlerne fordeles med 0,686 mio. kr. til Dagtilbud Bornholm og 0,247 mio. kr. til PPR. Midlerne vil – for de offentliges institutioners vedkommende - blive administreret således, at de anvendes til at ”frikøbe” ressourcepersoner i de enkelte børnehuse, som allerede har opnået inklusionskompetencer, således at indsatsen kan styrkes.  

 

2014-17:

I budgettet for 2014 er midlerne reduceret til 1,022 mio. kr. jf. budgetforliget for 2014-17. Der er i budgettet regnet med, at 72 procent af de 0-5 årige passes i kommunal regi og 28 procent i privat regi. Den kommunale andel på 0,736 mio. kr. er indregnet i takstgrundlaget for forældrebetalingen i 2014. De resterende 0,286 mio. kr., som vedrører de private dagtilbud er reserveret til specialpædagogisk indsats administreret af PPR. Grunden til denne ordning er, at udgifter til støttepædagoger ikke indgår i beregningsgrundlaget for driftstilskud til privatinstitutioner, hvorfor det er kommunens forpligtigelse at yde støtte til alle børn, både i kommunalt og privat regi.

Budget 2014-17

Beløb i 1.000 kr.

Procent

Ekstra specialpædagogisk indsats – egne institutioner

736

72,0

Reserveret til private

286

28,0

I alt

1.022

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk neutralt for kommunen, da midlerne allerede er placeret i en pulje under politikområde 01.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Principper for udmøntning af pulje til kvalitetsløft af folkeskolen

17.01.10P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

21

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budget 2014 og følgende år er der afsat 1,7. mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i folkeskolen. Denne sag drejer sig om, hvilke principper, der skal gælde for udmøntningen af puljen i 2014 og fremad.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-      Principperne for udmøntningen af puljen til kvalitetsløft af folkeskolen godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede pulje til kvalitetsløft af den bornholmske folkeskole udgør i 2014 1,7 mio. kr. Det foreslås, at der på forhånd sker en opdeling af puljen i indsatsområder, der har sammenhæng med kommunens skolepolitik og reformen af folkeskoleloven:

 

 

Indsatsområde

Ramme

1

Skolepolitikkens pkt. 2: Plads til forskellighed og udfordringer for alle (herunder inklusion)

0,25 mio. kr./ år

2

Skolepolitikkens pkt. 4: Lyst og inspiration til livslang læring (Kompetenceudvikling personale)

0,45 mio. kr./år

3

Skolepolitikkens pkt. 5: Lokal forandring - Globalt udsyn (Herunder åben skole og First Lego League)

0,50 mio. kr./år

4

Generel ramme der understøtter implementeringen af folkeskolereformen (lokale forslag)

0,50 mio. kr. /år

 

I alt

1,70 mio. kr./år

Baggrund for forslaget til prioriteringer

Skolestyrelsen og forligskredsen omkring folkeskolereformen har gentagne gange argumenteret for, at kommunerne arbejder med få klare og fokuserede målsætninger. En konsekvens heraf er, at målsætningerne følges op med fokuserede understøttende tiltag.Tildeling af ressourcer til udvalgte indsatsområder er netop sådan et understøttende tiltag. Derfor tager forslaget udgangspunkt i de tre af skolepolitikkens fem indsatsområder, der umiddelbart relaterer sig til skolereformen. Endvidere foreslås det, at der afsættes en generel pulje til at understøtte lokale initiativer også i forhold til implementering af skolereformen.

 

To af skolepolitikkens indsatområder er ikke medtaget i første omgang. Indsatsområdet ”Fælleskab, relationer og samarbejde” kan evt. dækkes ind af puljen til lokale initiativer. Indsatsområdet ”Tidsvarende fysiske rammer og fleksible legemuligheder” foreslås midlertidigt stillet i bero indtil behovet for ændrede fysiske rammer er nærmere afklaret.

 

Tilbage bliver der tre indsatsområder og en generel pulje, der fremgår af ovenstående tabel.

 

1.    Plads til forskellighed og udfordringer for alle (Inklusion)

Bornholms regionskommune har indgået en samarbejdsaftale med Undervisningsministeriet. Formålet er at skabe en fælles forståelse af inklusionsbegrebet blandt medarbejderne på tværs af Børne- og skoleområdets faggrupper. Endvidere, at der udvikles nye metoder, der fremmer inklusion så meget, at kun 4 % af elevene undervises i et inkluderende tilbud den 1. januar 2016 (mod nu 7,3 %). Der gives mulighed for, at der kan søges om støtte til projekter, der understøtter denne målsætning.

 

2.    Lyst og inspiration til livslang læring (Kompetenceudvikling personale)

Som led i folkeskolereformen skal Bornholms Regionskommune i løbet af foråret 2014 udarbejde en kompetenceudviklingsplan for uddannelse af skolernes personale. Kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen på niveau med linjefag er 85 % I 2016 og 90 % I 2018. Kravet om fuld kompetencedækning gælder alle fag, alle klassetrin og på kommuneniveau. Kravet er indskrevet i den nye folkeskolelov. Endvidere kan der være behov for at afvikle kurser i teamsamarbejde og udvikling af et nyt læringssyn. Der er centralt bevilget 700. mio. kr. til samtlige kommuner frem til 2020. Af denne pulje er Bornholm for 2014 tildelt 394.396 kr. Der er derfor behov for, at den afsatte centrale pulje suppleres med lokale midler.

 

3.    Lokal forandring - Globalt udsyn (Herunder åben skole og First Lego League)

Som led i åbningen af skolen mod det omgivende samfund skal der udvikles projekter, der inddrager erhvervsliv, ungdomsskole, foreninger og musik- og billedskolen. Loven forpligter kommunen til at sikre partnerskaber med ungdomsskolen, musikskolen og samarbejde med foreningerne. Desuden tilsiger skolepolitikken et udbygget samarbejde med erhvervslivet. Der er fra flere sider rejst et ønske om én indgang til en platform, der kan formidle kontakten mellem skolerne og de bornholmske aktører med interesse for et samarbejde med folkeskolen. Denne platform kunne være f.eks. en hjemmeside, der løbende opdateres. Driften kunne evt. finansieres fra denne pulje. UTA støtten (Uddannelse Til Alle) til First Lego League bortfalder ved udgangen af 2013. Driften er beregnet til at koste 250.000 kr. /år. Også denne opgave kunne finansieres via denne pulje.

 

4.    Generel ramme der understøtter implementeringen af folkeskolereformen

Det foreslås, at der afsættes en pulje, der opsamler lokale forslag, der understøtter implementeringen af folkeskoleloven og som ikke kan rummes indenfor de tre nævnte indsatsområder.

 

Procedure til fordeling af puljen

Det foreslås, at fordelingen af midlerne foretages af et administrativt nedsat fordelingsudvalg. Udvalget beslutter fordelingen indenfor rammerne af de ovenfornævnte principperne på baggrund af skriftlige ansøgninger. Skolerne kan i deres ansøgninger inddrage eksterne aktører.

 

Børne- og Skoleudvalget orienteres én gang årligt om hvilke projekter midlerne er fordelt til. I forbindelse med den årlige orientering vil udvalget kunne justere fordelingsprincipperne.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 1,7 mio. kr. er givet som en årlig bevilling, der fortsætter indtil andet besluttes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Restfinansiering og bevilling af Nexø Børnehus.  

02.00.00A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

7

 

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

19

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. september blev punkt om anlægsbevilling udskudt til den 24. september, idet der var opstået usikkerhed omkring den økonomiske ramme for projektet. Med udgangspunkt heri genoptages sagen. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)   at den foreslåede finansieringsplan for etablering af nyt børnehus i Nexø godkendes, idet, følgende i budget 2013 afsatte midler overføres til puljen til etablering af nyt børnehus i Nexø, i alt 3.741.357 kr.:

1.    det afsatte rådighedsbeløb på 86.275 kr. til ’Etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner ’

2.    det afsatte rådighedsbeløb på 190.482 kr. til ’Anlægspulje Dagtilbud’

3.    de afsatte driftsmidler på 1.732.300 kr. til ’Kvalitetsløft i folkeskolen’ 

4.    kvalitetsfondsmidler på tilsvarende 1.732.300 kr.,

b)   at projektbeskrivelsen godkendes,

c)    at projektet gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver og totalrådgiver valgt ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser,

d)   at der gives en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v. i forbindelse med etablering af nyt børnehus i Nexø, finansieret af det i budget 2013 til formålet afsatte rådighedsbeløb,

e)   at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Udsat

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 24. september 2013 blev punktet om anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Nexø udsat.

Baggrunden herfor var, at det estimerede bud på den tilstrækkelige økonomiske ramme var større end de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til projektet.

 

Af den langsigtede plan for dagtilbud, som blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012, blev det bl.a. foreslået, at man i det daværende Distrikt Øst fik ombygget det gamle Nexø Rådhus til en ny stor fremtidssikret afdeling. Der blev afsat 14,4 mio.kr. til dette formål.

 

Ved budgetforliget for 2013 blev disse midler konverteret til, at dække anlægsudgifterne til byggeriet af en hel ny institution.  

 

Parallelt hermed er der igangsat tilsvarende byggeri i Aakirkeby. Byggeriet – der etableres med 5 børnegrupper- er i fuld gang og erfaringerne herfra viser, at et tilsvarende byggeri i Nexø vil blive dyrere end det beløb der er afsat i budgettet. Der er pt. afsat 14,5 mio. kr. (prisfremskrevet) til byggeriet. Med i alt 6 grupper vil udgifterne til børnehuset forholdsmæssigt udgøre ca. 18,2 mio. kr. Der udestår således et finansieringsbehov på ca. 3,7 mio.kr. 

 

Dette har Børne- og Skoleudvalget anmodet Sekretariatet om at anvise finansieringskilder til indenfor Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme.       

 

Budget- og administrationsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger varetages i henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune af Teknik- og Miljøudvalget (TMU), som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2013. 

 

Ved 2. behandlingen af budget 2014 blev følgende ændringsforslag godkendt:

Ændringsforslag

Borgmesteren fremsætter følgende ændringsforslag:

·        Rådighedsbeløbet på 7.300.800 kr. i 2014 vedr. daginstitution i Nexø overføres fra politikområde 01 Dagpasning under Børne- og Skoleudvalget til politikområde 10 Forsyning og drift under Teknik- og Miljøudvalget, idet bestyrelsen af anlægsopgaver på de kommunale bygninger er henlagt til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Som konsekvens heraf skal anlægsbevillingen gives til TMU under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

Selvom anlægsbevillingen skal gives til TMU behandles denne sag undtagelsesvis ikke i TMU.

Denne sag behandles i stedet i Børne- og Skoleudvalget, idet udvalget som nævnt ovenfor, skal angive hvor restfinansieringen skal findes. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender finansieringsplanen, giver Kommunalbestyrelsen anlægsbevillingen til TMU.

 

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 7.200.000 kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til etablering af et nyt børnehus i Nexø.

Det samlede budget til dette projekt udgør pt. 14.500.800 kr., idet det afsatte rådighedsbeløb i 2014 udgør 7.300.800 kr. efter fremskrivning til 2014-priser.

 

Med i alt 6 grupper er udgifterne til byggeriet beregnet til at udgøre 18,2 mio. kr. Der udestår således et finansieringsbehov på ca. 3,7 mio. kr.

 

Følgende finansieringsplan foreslås godkendt:

  1. Restpuljemidler ’Køkkenfaciliteter i daginstitutioner’               86.275 kr.         
  2. Restpuljemidler ’Anlægspulje Dagtilbud’                                 190.482 kr.
  3. Konvertering af midler fra drift til anlæg        

(Kvalitetsløft i folkeskolen)                                                   1.732.300 kr.         

  1. Kvalitetsfondsmidler som følge af punkt 3                            1.732.300 kr.

                                                                          

I alt                                                                                                      3.741.357 kr.                                                                                      

 

Her er en oversigt over den samlede økonomi:

 

 

 

Forudsat at finansieringsplanen godkendes, søges der om en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til opstart af projektet. Anlægsudgiften kan finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 7.200.000 kr. i 2013 til etablering af en ny daginstitution i Nexø.

Der vil senere i projektforløbet blive fremlagt ny bevillingssag til politisk behandling.


Restbudgettet i forhold til rådighedsbeløbet i 2013 vil i henhold til sædvanlig procedure blive overført til 2014 i f. m. den samlede budgetoverførselssag, som forelægges Kommunalbestyrelsen på mødet i april måned 2014.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Projektbeskirvelse for Børnehus i Nexø (PDF)

2.
Overordnet tidsplan for børnehus i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag om oprettelse af profillinier ved overbygningsskolerne pr. 1. august 2014 – efter høring.

17.02.09A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

20

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2013 at sende to modeller vedr. indførelse af profillinier i overbygningerne i høring.

Modellerne har været i høring i de fire almene skolers bestyrelser samt i Bornholms Fælles Elevråd i perioden 11. – 31. oktober 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

-      Børne- og Skoleudvalget drøfter de to modeller med henblik på at anbefale én af modellerne til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Børne og Skoleudvalget anbefaler, på baggrund af de indkomne høringssvar, en udsættelse af beslutning omkring profillinjer. De skoler, der allerede arbejder med profillinjer, eller frivilligt ønsker at arbejde med udvikling af profillinjer kan gøre dette.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Målet med at tilbyde profillinjer i 7. til 9. klasse er, at give eleverne mulighed for at fordybe sig i en faglig retning, samtidig med, at eleven bliver undervist i de almindelige skolefag.

En arbejdsgruppe bestående af ledelses- og lærerrepræsentanter har udarbejdet to modeller for oprettelse af profillinjer ved kommunens overbygningsskoler: Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolens tre afdelinger: Åvang, Østre og Søndermark.

Arbejdsgruppen har inddraget erfaringer fra 10. KlasseCenter Bornholm, Paradisbakkeskolens nuværende profillinieordning, Fredericia Kommune og NTS-Center Hovedstaden (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed).

 

Arbejdet er mundet ud i to forslag til modeller:

 

Den primære forskel på modellerne er, at eleven i model 1 vælger at læse alle timer i profilklassen, enten på egen afdeling eller ved at skifte til en anden afdeling efter 6. klasse, mens eleven i model 2 forbliver i stamklassen og har mulighed for at læse profilfagene på egen eller en anden afdeling én dag om ugen.

 

Model 1: Egen afdeling med toning af profilvalg i alle fag.

 

Eleven vælger i 6. klasse den faglige toning af undervisningen i overbygningen. Alle elever bliver undervist i alle folkeskolens fag, men fagene tones af den valgte profil. Det vil blive muligt for en elev fra 7. klasse at blive undervist på 9. klasses niveau sammen med elever fra 7., 8. og 9. klasseniveau.

Profildagen er dagen, hvor alle eleverne har de specifikke profilfag, hvor der gives ekstra rum for faglig fordybelse. De andre dage har eleverne de øvrige fag, f.eks. matematik, der kan være tonet på den måde, at en idrætslinje arbejder med matematikopgaver, der har relation til idrætsfaget.

Eleverne går i samme profilklasse hele overbygningsforløbet, men med mulighed for klasseskift. Profilklassen er elevernes stamklasse.

Elevens valg af profillinje på en anden afdeling forudsætter, at der er ledige pladser på den ønskede profil.

Ved valg af profil på en anden skole/afdeling indskrives eleven på den valgte afdeling.

 

Model 2: Stamklasse på egen skole med én ugentlig profildag på egen eller anden skoleafdeling.

 

Eleven følger sin stamklasse gennem 7. til 9. klasse på egen afdeling.

Eleven modtager undervisning i profilfagene på én ugentlig undervisningsdag på egen eller en anden afdeling.

I det tilfælde, at eleven vælger profilfag på en anden afdeling, er eleven fortsat indskrevet i sin stamklasse, hvor der undervises de øvrige 4 dage om ugen.

Elevens valg af profil på en anden skole forudsætter, at der er plads i den pågældende profilklasse.

 

Fælles for begge modeller

 

Der sker ny klassedannelse efter afslutningen af 6. klasse. Ved hver overbygningsafdeling oprettes det antal 7. klasser, som skolernes elevtal på 6. klassetrin begrunder (op til 28 elever pr. klasse).

 

Skolebestyrelsen udarbejder en procedure for valg af profillinje, herunder information af elever og forældre, introduktion til profillinjerne m.v. Endvidere beslutter skolebestyrelsen principper for klassedannelse og klasseskift på 7. til 9. klassetrin.

 

På grund af kommunalbestyrelsens udsættelse af høringsfristen frem til 31. oktober 2013 eftersendes høringssvarene med tilhørende notat til Børne- og Skoleudvalgets behandling af punktet den 5. november 2013

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for begge modeller er, at pengene følger barnet for så vidt angår elevtaxameterbeløbet. Antallet af elever på de forskellige profillinjer opgøres den 5. september.

 

Elever der skifter skole/afdeling som følge af profilvalg får dækket udgifterne til skolebuskortet (model 1).

Elever der skal køre til profildagen en dag om ugen (model 2) får dækket udgifterne hertil.

 

Det er skolen/afdelingen, hvor eleven har stamklasse, der administrerer transporten i samarbejde med BAT.

 

Da der ved begge modeller kun gives mulighed for optagelse af elever på en anden afdeling i det omfang, der er plads, vurderes udgifterne til ekstra buskort/billetter at være begrænsede.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. november 2013

1.
Notat vedr. høringssvar om profillinier i overbygningsskoler (DOCX)

2.
Høringssvar profillinjer MED udvalget Hans Rømer Skolen (TIF)

3.
Høringssvar profillinjer Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen (TIF)

4.
Høringssvar profillinjer paradisbakkeskolen skolebestyrelse og MED (DOCX)

5.
Høringssvar profillinjer Bornholms Fælles Elevråd (DOCX)

6.
Høringssvar profillinjer Skolebestyrelsen og MED Skole Nord (DOCX)

7.
Høringssvar profillinjer Rønneskolens Skolebestyrelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Status på Konkurrenceudsættelsespakken

83.15.00G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

8

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014, blev det besluttet at øge samarbejdet mellem offentlig og private ved at konkurrenceudsætte følgende opgaver:

 

·        Rengøring,

·        En større del af beredskabet

·        IT-support (Service desk)

·        Diverse Vejopgaver.

 

Konkurrenceudsættelsespakken har en samlet værdi af 5,5 mio. kr. i 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Taget til efterretning, idet det præciseres at det alene drejer sig om konkurrenceudsættelse.

Sagsfremstilling

For at sikre at den vedtagne budgetreduktion i forbindelse med Konkurrenceudsættelsespakken kan overholdes, er udbudsprocessen på de respektive opgaver/områder igangsat.

 

Det er besluttet, at nedsætte en styregruppe, samt en projektorganisation på de respektive områder i BRK – som skal sikre at såvel udbudsbetingelser og kontraktvilkår, samt de krav til kvalitet mm. som stilles i udbudsmaterialet, svarer til det eksisterende niveau.

Sociale klausuler vil blive indarbejdet i kravspecifikationerne i udbudsmaterialet, som bliver politisk behandlet inden at udbuddene offentliggøres.

 

Der er indgået aftale med eksterne konsulenter i forbindelse med udbuddene på rengøringsopgaven og beredskabet og der er afholdt indledende møder med konsulentfirmaet vedrørende udbuddet af IT-support (Service desk).

De eksterne samarbejdspartnere besidder specialkendskab til de respektive områder og kan være med til at sikre et optimalt grundlag for et godt fremtidigt samarbejde med eksterne leverandører.

Konsulenterne har erfaringer fra andre kommuner, statslige myndigheder mm.  på deres respektive områder.

Styregruppen vil være kontaktpersoner til de eksterne konsulenter for at sikre, at BRK´s egne virksomheder kan afgive kontrolbud.

 

I forbindelse med udbuddene på Diverse Vejopgaver, vurderes det at Teknik og Miljø besidder den nødvendige ekspertise til at udbyde disse opgaver.

 

Efter anbefaling fra den eksterne konsulent stiles der efter en kontraktstart den 1. august 2014 på rengøringsopgaven samt beredskabet (tids- og handlingsplan vedlægges).

Der er lovbestemte tidsfrister i forbindelse med EU-udbud, høring, hensynet til medarbejdere som eventuelt skal virksomhedsoverdrages samt politisk behandling. Det er disse faktorer der ligger til grund for anbefalingen.

 

Udbuddet af IT-supporten forventes også at kunne være gennemført med en forventet kontraktstart – den 1. august 2014. Den endelige tids- og handlingsplan på dette område er ikke endelig på plads.

 

Jævnfør Budget 2014 forankres arbejdet med konkurrenceudsættelse, under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, således at den samlede ramme nås.

 

Arbejdet suppleres løbende med nye forslag. Den kommunale driftsorganisation har mulighed for at afgive kontrolbud.

Hvis ikke de 5 nævnte opgaver kan skabe provenu på 5,5 mio. kr. i 2014, vil der blive

Konkurrenceudsættelse på flere områder.

 

Økonomiske konsekvenser

Besparelserne på udlicitering finder vi for den største del gennem konkurrenceudsættelse på

rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove, it-support.

 

Samlet set findes besparelser på i alt 5,5 mio. kr. i 2014 stigende til 9 mio. kr. i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Notat (DOCX)

2.
Tids- og handlingsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Boligsocialt projekt - afslutning og evaluering af  

03.00.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

16

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Bornholms Regionskommune har været part i, at realisere et boligsocialt projekt i den almene boligorganisation Bo42 i perioden 1.4.2008 – 31.3.2013. Regnskab og evaluering af projektet foreligger til Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage afrapportering til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage afrapportering til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2008 traf borgmesteren formandsbeslutning om godkendelse af en helhedsplan for et boligsocialt projekt i Bo42 i perioden 1.4.2008 – 31.3.2013, hvilket Kommunalbestyrelsen tog til efterretning i sit møde den 27. november 2008. Projektet har været finansieret af midler fra Landsbyggefonden med ¾ af udgifterne og medfinansieret af Bornholms Regionskommune og Bo42 med den sidste fjerdedel i form af manpower. BRK´s deltagelse i projektet har primært bestået i, at understøtte de mangeartede sociale aktiviteter.

 

Den overordnede vision – og formålet med indsatsen var: ”Højvangsparken fastholdes og udvikles som attraktivt boligområde for beboere i alle aldre, kulturer og beskæftigelsesforhold”. Den overordnede målsætning for projektet var, at øge bebyggelsens konkurrenceevne og omdømme på det bornholmske boligmarked. 1) Huslejeniveauet skal udvikles på en sådan måde at bebyggelsen er konkurrencedygtig i forhold til det øvrige bornholmske boligmarked og 2) omdømmet skal forbedres både for bebyggelsen og for boligformen.

 

Der har været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra: Boligselskabet, Social og Sundhed, Døgnplejen Bornholm, Psykiatri og Handicap og Teknik og Miljø.  

 

Helhedsplanen indeholdt 4 indsatsområder 1) Samarbejde 2) Omdømme 3) Trivsel og Liv og 4) Fysisk renovering. Sidstnævnte er imidlertid ikke indgået i projektet, men skal ske efter totaløkonomiske principper.

 

Samarbejde skulle i denne sammenhæng forstås bredt, idet der er arbejdet med såvel den interne organisering og eksterne samarbejdsrelationer. Internt har projektet medvirket til en proces, hvor små organisatoriske enheder er afløst af større, mere velfungerende afdelinger. For Bornholms Regionskommune har samarbejdet været medvirkende til at styrke de gensidige relationer og muliggjort samarbejde på andre fronter. 

 

Omdømme har som fokusområde handlet om at få fortalt den positive historie om at være mange sammen om at bo i et fællesskab. Projektet har arbejdet bevidst med at få fortalt den positive historie og de positive sider ved at være mange sammen. Profilering af såvel boligform og Bo42 har haft en række synlige resultater, som det blandt andet er fremgået i både den skrevne presse som i de æterbårne medier. 

 

Trivsel og Liv har handlet om at styrke det sociale liv beboerne imellem, og projektet har søgt at imødekomme dette behov gennem en række sociale aktiviteter. Målsætningen om at aktiviteterne skulle udspringe af ægte behov og bygge på en tilslutning, der kunne muliggøre at aktiviteterne rodfæstedes og kunne fortsætte efter projektperiodens udløb er nået, idet en kreds af aktive beboere har dannet en forening, som arrangerer diverse fælles tiltag.   

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget var på kr. 3.325.000, og omhandlede Bo42´s afdelinger i Højvangsparken og Byvangen i Rønne, i alt indeholdende 222 boliger med ca. 275 beboere. Landsbyggefonden gav tilsagn om støtte med kr. 2.493.750 og den lokale medfinansiering beløb sig til kr. 831.250, fordelt mellem Bo42 med kr. 537.250 og Bornholms Regionskommune med kr. 294.000. For BRK´s vedkommende budgetteret ydet som 588 mandskabstimer.

 

Regnskabet for projektet viser et merforbrug på kr. 41.444 svarende til 1%. Den samlede lokale medfinansiering er opgjort til kr. 872.694, hvoraf BRK´s andel er på kr. 290.500 og ydet som 581 mandskabstimer. 

 

Regnskabet er revisorpåtegnet og konklusionen er, at opgørelsen over afholdte udgifter pr. 31. marts 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Landsbyggefondens retningslinjer for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlige driftsstøtte

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Regnskab (PDF)

2.
Evaluering (PDF)

3.
Revisorerklæring (PDF)

4.
Medfinansiering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om Nem IT for Ældre

27.00.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I 2012 etableredes en styregruppe ”Nem IT for Ældre” bestående af både frivillige organisationer og kommunale interessenter med det formål at øge ældres IT-kompetencer for at imødekomme de vedtagne digitale strategier og gøre borgeren i stand til at betjene det stadigt stigende antal selvbetjeningsløsninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Kommunalbestyrelsen

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af både centrale og lokale beslutninger om overgang til digital selvbetjening og kommunikation mellem borgere og det offentlige etableredes primo 2012 en styregruppe med repræsentation fra både frivillige organisationer og kommunale interessenter. Styregruppens primære formål er at undersøge mulighederne for systematisk at øge ældres IT-kompetence. Samtlige interessenter havde hver for sig indsatser der tilgodeså formålet, men også en erkendelse af, at en samlet indsats ville understøtte strategiens formål.

Styregruppen har haft sit fokus på forskellige indsatsområder, herunder oprettelse af digitale postkasser, kontakt til borgerforeninger, kontakt til datastuer og deltagelse i Senior-Surf-Dagen, hvor kommunen udloddede en iPad. Der er ansøgt om eksterne puljemidler hos både offentlige og private fonde, men da der er mange ansøgere med samme formål, er det ikke lykkedes at få puljemidler tilført. Projektets manglende ressourcer betyder for de frivillige, at aktiviteter både i forhold til grupper af ældre og den individuelle betjening af borgere alene baseres på de frivilliges goodwill, idet der ikke ydes fx kørepenge, ligesom begrænsningen af opdateret IT-udstyr er en udfordring.

Fra 2012 til oktober 2013 har tovholderfunktionen været varetaget af Bornholms Biblioteker. I en erkendelse af, at indsatsen nødvendigvis skal have stor bredde overgik tovholderfunktionen til Borgerservice pr 1. november 2013. Styregruppen har i den forbindelse peget på nye indsats områder:

·        Kortlægning af det nuværende IT-udstyrs anvendelse rundt omkring i datastuer, aktivitetscentre m.v. for at kunne vurdere, om der er mulighed for yderligere anvendelse.

·        Eventuel drift og bemanding af en IT-bus.

·        Ansættelse af seniorjobber til at understøtte både frivillige og ældre.

·        Erfaringsudveksling mellem de forskellige frivillige: hvilke ideer og forslag har de hver især til IT-tilbud til de ældre. Der planlægges møde med repræsentanter fra de frivillige organisationer i januar 2014.

 

 

 

Den sidste opgørelse i uge 46 viste at 31,3 % af den bornholmske befolkning er tilmeldt digital post, målsætningen for 2013 er 40 %. I forholdet til landsgennemsnittet er Bornholm placeret på en flot 11 plads.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til  

00.01.00P22-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

14

 

Socialudvalget

02-09-2013

7

 

Socialudvalget

05-11-2013

8

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I dialogmøder med virksomhederne indenfor ældreområdet er der udtrykt ønske om udarbejdelse af en mad- og måltidspolitik. Endvidere sætter Socialstyrelsen i en ny handleplan fokus på måltider og ernæring hos ældre i hjemmeplejen og plejeboliger, hvor planen indeholder en række konkrete anbefalinger til kommunerne, bl. a. om at udarbejde en mad- og måltidspolitik.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Udsættes og genbehandles på mødet den 2. september

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at de indkomne høringssvar drøftes

b)   at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet godkendes

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Godkendt. Idet det bemærkes, at Kostrådet alene omfatter de hjemmeboende borgere.

Sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en mad- og måltidspolitik for ældreområdet er, at skabe et fælles formuleret grundlag omkring de ældres mad og måltider. Målgruppen er borgere, der får tilberedt, serveret eller køber mad via Bornholms Regionskommunes tilbud, dvs. er visiteret til madordning eller bor på ét at kommunens plejecentre. 

 

Mad- og måltidspolitikken beskriver de overordnede rammer for området, og skal medvirke til, at udvikle og sikre sund man og bidrage til, at skabe og fastholde gode og sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitikken for ældreområdet forudsætter, at de enkelte områder udarbejder handleplaner, hvori det beskrives hvordan selve udmøntningen af politikken sker lokalt. 

 

Fagråd for Ældre nedsatte en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en mad- og måltidspolitik. Politikken har været forelagt Fagrådet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. september 2013

Der er foretaget en gennemgang af forslag til Mad- og måltidspolitikken med henblik på, at gøre politikken mere målrettet til den ældres oplevelse af måltidet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. november 2013

Der er indkommet høringssvar fra: Beboer- og Familieråd på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Beboer- og Familieråd på Plejecenter Snorrebakken, Ældrerådet, Handicaprådet, MED-udvalg ved Plejecenter Snorrebakken, MED-udvalg ved Bornholms Plejehjem og –centre, MED-udvalg ved Borger og Sundhed, Beboer- og Familieråd ved Nørremøllecentret, MED-udvalget ved Døgnplejen Bornholm og MED-udvalget i DeVika.

 

Handicaprådet, den 17.9.2013: Taget til efterretning.

 

Ældrerådet, den 17.9.2013: Ældrerådet er meget positive overfor politikken, men ønsker at Kostrådet udvides til også at omfatte plejecentrene.

 

Beboer- og Familierådet på Plejecenter Snorrebakken, 17.9.2013: Udtrykker blandt andet i høringssvaret, at de tilslutter sig de fremsatte visioner og værdier, og værdsætter det gode og grundige arbejde, der ligger til grund for politikkens tilblivelse. Rådet ser det som sin opgave at overvåge, at gennemførelsen af politikken sikres, og at de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer fortsat vil være til stede.  

 

Beboer- og Familierådet på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 17.9.2013: Udtrykker blandt andet i høringssvaret, at de finder politikken som et positivt og relevant tiltag, men undrer sig over, at hverken beboere, repræsentanter fra Beboer- og Familierådene, medarbejdere eller ledelse fra Bornholms Plejehjem og –centre er repræsenteret i Kostrådet.

 

Beboer- og Familierådet ved Nørremøllecentret udtaler i deres høringssvar, at det er dejligt, at man ikke kun forholder sig til maden, men også måltidet. Rådet efterlyser repræsentation fra plejecentret i Kostrådet.  

 

MED-udvalget ved Plejecenter Snorrebakken, den 17.9.2013: Udtrykker i høringssvaret glæde over, at politikken hænger godt sammen med den måde køkkener og måltider fungerer på i Plejecenter Snorrebakken, og finder at politikken er en god støtte i det videre arbejde med at skabe ny kultur omkring mad og måltider.     

 

MED-udvalget ved Borger og Sundhed, den 13.9.2013: Udtrykker i høringssvaret, at de ønsker at fremhæve de gode idéer i politikken, særligt med spisevenner, men udtrykker også bekymring for om rammerne kan overholdes med de kommende besparelser i budget 2014.  

 

MED-udvalget ved Bornholms Plejehjem og –centre, september 2013: Udtrykker blandt andet i høringssvaret, at de finder intentionerne i politikken rigtig gode, og har allerede igangsat et målrettet arbejde med udgangspunkt i de beskrevne visioner og værdier, og ud fra de muligheder der findes i den enkelte bo-enhed i virksomheden. Men finder også, at der skal ske en større fleksibilitet fra madleverandørs side blandt omkring muligheder for menuvalg m.v., som igen kræver en opblødning i kvalitetsstandard og aftaler. Sluttelig undrer MED-udvalget, at plejeboligenhederne ikke er repræsenteret i Kostrådet. 

 

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm, den 7.10.2013: Henleder i deres høringssvar bl.a. opmærksomheden på Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2014 vedr. besparelse på tidsforbruget ved tilberedning/anretning af mad. Her fremgår det, at medarbejderne skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. MED-udvalget finder således, at der fremsættes en politik, der har til formål at skabe en social begivenhed omkring måltidet sammen med borgeren, samtidig med at der vedtages en besparelse der beskærer tiden sammen med borgeren omkring måltidet. MED-udvalget understreger afslutningsvis, at der ikke er givet noget forsvarligt budgetgrundlag for Døgnplejen Bornholm til at udmønte politikken lokalt, som ordlyden i den fremsatte Mad- og måltidspolitik foreskriver.

 

MED-udvalget i DeViKa, den 14.10.2013: Tilslutter sig det skrevne, og håber at de enkelte virksomheder påtager sig opgaven med at udforme handleplaner, der videre beskriver arbejdsgange m.m. MED-udvalget ønsker, at det i politikken fremgår mere præcist, at der findes madudvalg på plejecentrene og at kostrådet repræsenterer de hjemmeboende borgere.  

    

Høringssvarene vedh. sagen.  

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOCX)

2.
Høringssvar BPC (PDF)

3.
Høringssvar Beboer- og Familieråd Snorrebakken (DOCX)

4.
Høringssvar Ældrerådet (DOCX)

5.
Høringssvar Snorebakken MED (DOCX)

6.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)

7.
Høringssvar Beboer- og Familieråd Lunden (DOCX)

8.
Høringssvar Beboer- og Familieråd Nørremøllecentret (DOCX)

9.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (PDF)

10.
Høringssvar DeViKa (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 2. september 2013

11.
Forslag Mad- og måltidspolitik til SU 2.9. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsregnskab for projektet Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm

00.32.04G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

17

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab for projektet Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm. Ikke forbrugte anlægsmidler søges overført til Døgnplejen Bornholms driftsbudget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

c)    at anlægsregnskabet for Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

d)   at rådighedsbeløbet til Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm reduceres med 1.970.443 kr. og at beløbet overføres til Døgnplejen Bornholms driftsbudget til delvis finansiering af merforbruget på driften i 2013 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

a) og b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Bornholms Regionskommunes Kasse- og Regnskabsregulativ (bilag 2.7) skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte i 2012 en anlægsbevilling på 3.790.000 kr. til Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm, finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Anlægsbevillingen blev givet til indkøb af nye tablets med indbygget telefon, der kan fungere som mobile IT-arbejdspladser i døgnplejen. Derved sikres medarbejderen et teknisk hjælpemiddel der giver adgang til at se data vedrørende borgerne, indtaste dokumentation hos borgeren og gennemføre telefonsamtaler. Desuden sikres at Døgnplejen Bornholm kan leve op til krav om forsat kvalitetsudvikling samt krav om innovation og optimering af det mobiles arbejdsmiljø. Implementering af anlægsprojektet blev igangsat i 2012 og afsluttet i oktober 2013.

 

De samlede udgifter til indkøb af nye tablets med indbygget telefon og etablering af 550 mobile IT-arbejdspladser beløber sig til 1.908.944 kr. Der er således et restbudget på i alt 1.970.443 kr. Mindreforbruget skyldes primært en væsentlig lavere anskaffelsespris på IT-udstyret end forventet grundet storindkøbsfordele samt færre udgifter til etablering og implementering af de mobile IT-arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012 en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.790.000 kr. til Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm. Tillægsbevillingen blev finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

 

De afholdte udgifter i 2012 og 2013 fordeler sig således:

Håndværkerudgifter                                                         219.092 kr.

IT/inventar                                                                   1.672.992 kr.

Omkostninger                                                                   16.860 kr.

I alt ekskl. moms                                                          1.908.944 kr.

 

 

Afsat rådighedsbeløb i 2013 (overført fra 2012)              3.754.238 kr. *

Forbrug i 2013                                                            -1.783.795 kr.

Mindreforbrug/ikke forbrugte anlægsmidler                     1.970.443 kr.

 

*Pristalsreguleringen i h. t. byggeindeks udgjorde ved budgetoverførsel til 2013 89.387 kr.

 

Det fremgår af den seneste budgetopfølgning pr. 31.07.2013, at Døgnplejen Bornholm i 2013 forventer et underskud på driftsbudgettet på 2,9 mio. kr. (forventes at blive større ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2013). I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.07.2013 blev det oplyst, at virksomheden ville søge om at få tilbageført ubrugte midler fra anlægsprojektet Etablering af mobile IT-arbejdspladser til Døgnplejen Bornholms driftsbudget med henblik på delvis finansiering af det forventede merforbrug på driften. Foruden ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til driftsbudgettet arbejder Døgnplejen Bornholm på at bringe forbrug og budget i balance og der er en forventning om, at bl.a. nyt redskab til opgørelse af brugertidsprocenten kan hjælpe med en yderligere optimering af driften.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.970.443 kr., der således søges overført til Døgnplejen Bornholms driftsbudget i 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Skabelse af fleksjob og pladser på erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

15.20.24P00-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

22

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Som en del af budgetforliget for 2014 er der etableret en pulje på 1 mio.kr. til yderligere tiltag for at fremme etableringen af fleksjob til borgere med en ringe arbejdsevne og forskellige typer af udfordringer (750 t.kr.), og støtte til EGU-forløb eller uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede, tværfaglige tilbud til 15-17-årige (250 t.kr.).

Denne sag har til formål at afklare den konkrete udmøntning af puljen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at de beskrevne rammer for udmøntningen godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2014 er der etableret en pulje på 1 mio.kr. til yderligere tiltag for at fremme etableringen af fleksjob til borgere med en ringe arbejdsevne og forskellige typer af udfordringer (750 t.kr.), og støtte til EGU-forløb eller uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede, tværfaglige tilbud til 15-17-årige (250 t.kr.).

 

Fleksjob

Der eksisterer allerede i dag en række forskellige handlemuligheder for at fremme fleksjob både i den ordinære drift og i forskellige projekter. Både Jobcenterets job- og virksomhedskonsulenter og tidligere puljer prioriteret af kommunalbestyrelsen til etablering af fleksjob. Særligt skal nævnes den ”almindelige fleksjobpulje” på 2,55 mio.kr. og den ”særlige fleksjobpulje” på 1,45 mio.kr.

 

Den ”almindelige fleksjobpulje” har til formål at øge tilskyndelsen i de kommunale virksomheder til at fastholde og ansætte borgere i fleksjob ved at dække arbejdsgiver-delen af lønnen i op til 3 år, dog oftest kun i 3-12 måneder. Den ”særlige fleksjobpulje” er målrettet borgere, der er tilkendt fleksjob, men har været ledige i over 1½ år.

 

Mulighederne omkring fleksjob i førtidspensions- og fleksjobreformen er også udvidet både mht. fleksibilitet i antal timer og i økonomisk sammenhæng mellem reel arbejdsevne og omkostninger. Yderligere indeholder reformerne tiltag som fx rehabiliteringsteam og ressourceforløb, der også må forventes at få en positiv effekt for borgere med en begrænset arbejdsevne.

 

Hertil kommer, at Jobcenter Bornholm aktuelt er med i et modelkommuneprojekt som en ud af tre kommuner på landsplan, hvor nye ansættelsesformer skal afprøves for borgere i ”små fleksjob” (3-10 timer ugentligt) i samarbejde mellem private virksomheder og kommunen.

 

Alle disse tiltag har i sig selv betydet at antallet af fleksjob på Bornholm er højt, og antallet af visiterede på ledighedsydelse er begrænset og faldende. Det vidner også om stor social rummelighed på det bornholmske arbejdsmarked både i det private og det offentlige.

 

Målgruppen for den nye pulje på 750 t.kr.

De målgrupper, som vanskeligt omfattes af de eksisterende tiltag, men som er kommet i særligt fokus med førtidspensions- og fleksjobreformen, er borgere med udfordringer som udviklingshæmning, psykisk sårbarhed eller sindslidelse, adfærdsmæssige udfordringer fx autisme-spektrum-forstyrrelser, ADHD og erhvervet hjerneskade. Mange af disse borgere er ofte i længere afklaringsforløb og mange blev også tidligere tilkendt førtidspension eller var i langvarige, mere eller mindre passive kontanthjælpsforløb.

 

Den nye pulje foreslås derfor målrettet etablering af fleksjob til disse borgere.

 

Prioritering

Ressourcerne foreslås prioriteret med fokus på ”nye” borgere med begrænset arbejdsevne indenfor de nævnte målgrupper (unge kendt i Bornholms FamilieCenter og nye i Jobcenteret med en uafklaret arbejdsevne), dernæst på kendte borgere der er tilkendt pension men som varetager et skånejob som konkret vil kunne overgår til et fleksjob. Endelig vil der mere perifært kunne arbejdes med mulighederne for førtidspensionister uden tilknytning til det ordinære arbejdsmarked og med stærkt reduceret arbejdsevne.

 

Indsatsen

Overfor disse borgere foreslås det, at der etableres en egentlig jobkonsulent-funktion med fokus på oprettelse, etablering og besættelse af fleksjob. Denne funktion placeres organisatorisk i Jobcenter Bornholm sammen med de øvrige jobkonsulenter, men vil kræve indsigt i målgruppernes funktionsevne og kræve daglig tilknytning ude i de eksisterende tilbud og på de relevante arbejdspladser.

 

Herudover etableres en række støttefunktioner, der organisatorisk placeres i de eksisterende sociale tilbud. Disse (pædagogiske) støttefunktioner har til formål at kunne vejlede både arbejdspladsen (ledere, kolleger mv.) og fleksjobberen til at kunne fungere mest optimalt i hverdagen. Dette for at sikre trivsel og fastholdelse i fleksjobbet, hvilket er nødvendigt, da der kan være tale om borgere, som hverken er vant til at færdes på en ordinær arbejdsplads, og om arbejdspladser der ikke er vant til at arbejde sammen med borgere indenfor de nævnte målgrupper.

 

Der, hvor der er brug for at tage udgangspunkt i en fysisk ramme for at fremme etablering af et fleksjob, foreslås det, at der tages afsæt i de eksisterende tilbud. Dvs. støtte i eget hjem (§ 85), STU-forløb, Kulturhuset, SACS, Ressourcevejen etc.

 

Flere af borgerne vil skulle have supplerende tilbud af mere social karakter i de tidsrum, hvor de ikke er i fleksjobbene, men reformerne og tiltagene vil betyde, at disse mere sociale og aktivitetsskabende tilbud skal tilpasses de ændrede behov.

 

Den beskrevne udmøntning af de 750 t.kr. må forventes at få en supplerende, understøttende effekt i forhold til den udvikling som de igangværende reformer af især førtidspension, fleksjob og kontanthjælp har for de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det vil dog næppe være muligt fuldt ud at adskille effekterne af de to typer af tiltag herunder fx ressourceforløb, og dermed vurdere den reelle effekt af det nye tiltag.

 

Det foreslås at følge det konkrete tiltag indenfor den økonomiske ramme på 750 t.kr. tæt, med henblik på at justere indsatsen for at fremme den ønskede effekt mest muligt.

 

Tiltaget foreslås politisk forankret i et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget, og vil blive administrativt forankret i den eksisterende styregruppe på tværs af Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap og Bornholms FamilieCenter med Servicedirektøren som formand i tæt samarbejde med øvrige relevante kommunale og private virksomheder.

 

 

EGU-forløb m.v.

Det foreslås, at de afsatte 250 t.kr. i første omgang prioriteres til EGU-delen (Erhvervs-Grund-Uddannelsen), mens uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede, tværfaglige tilbud til 15-17-årige søges holdt indenfor de hidtidige økonomiske rammer ved et tættere samarbejde mellem de forskellige aktører.

Det foreslås, at EGU-aktiviteten styrkes gennem dels virksomhedernes økonomiske tilskyndelse til at ansætte EGU-elever, og dels kommunes økonomiske incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp.

Formålet med at omlægge økonomien er, at skabe og fastholde et større grundlag mellem det antal EGU-elever som kommunen har, og de kommunale virksomheder, som ansætter EGU-elever.

Etablering af EGU-praktikaftaler var i starten af 2013 gået helt i stå, da der ikke længere var en central pulje i BRK, som kunne understøtte dette, og da EGU-elever ikke som andre elever eller lærlinge er omfattet af en præmieringsordning. På den baggrund besluttede Beskæftigelsesudvalget på møde den 4. juni 2013, at man kan konvertere kontanthjælp til elev- eller lærlingeløn, hvilket delvis dækker den kommunale virksomhedsudgift.

Men udover kompensationen via ”overført” kontanthjælp har den kommunale virksomhed en udgift på kr. 1.200-1.400 om måneden, og det ser de kommunale virksomheder sig ikke i stand til bl.a. fordi en EGU-elev ofte ikke lige med det samme kan gå ind i produktionen, men oftere har behov for råd og vejledning sammenlignet med en almindelig elev eller lærling, hvor lønudgiften for virksomheden er den samme.

De 250 t.kr. foreslås således anvendt til at dække den resterende del af udgiften i de kommunale virksomheder efter ansøgning administreret af Jobcenter Bornholm.

Statistik

Antal praktikpladser:

Pr. februar 2013 – 14 pladser

Nye pladser i 2013 – 6 pladser (tilkendegivet)

Nye pladser i 2014 – 13 pladser (tilkendegivet)

Der forventes således 20 EGU-elever i kommunen i 2013

 

Forventet effekt

Erfaringer har indtil nu vist, at dels en prioritering af indsatsen og dels et målrettet EGU-forløb til denne vanskelige gruppe har en forebyggende effekt, og er en medvirkende årsag til, at den unge ikke mister tilknytning til uddannelsessystemet, og derved er i højrisiko for helt at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Der føres løbende statistik over oprettede og gennemførte forløb, hvilket er blevet afrapporteret til Børne og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget én gange årligt.

 

 

Økonomiske konsekvenser

De afsatte 750 t.kr. til etablering af fleksjob vil skulle fordeles på henholdsvis Jobcenter Bornholm (jobkonsulent) og virksomhederne på psykiatri og handicapområdet. Den konkrete fordeling vil afhænge af hvilke konkrete borgere og målgrupper, der kan iværksættes en indsats for.

De afsatte 250 t.kr. omplaceres til disposition i Jobcenter Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Udkast til kulturstrategi

20.00.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

23

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af udkast til en kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)   at udkast til kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 godkendes.

b)   at udkastet sendes i offentlig høring med svarfrist d. 9. december 2013 kl. 8.00.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

a)-b) Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I september 2013 nedsatte Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et udkast til en kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017.

Arbejdsgruppen bestod af formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, kommunaldirektøren samt en repræsentant for henholdsvis musik-, teater-, og museumsområdet.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi for Bornholms Regionskommune godkendt af udvalget den 4. september 2013.

Det indstilles, at udkastet sendes i offentlig høring med svarfrist d. 9. december 2013 med henblik på, at strategien kan sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. november 2013

1.
Kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi (DOCX)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

2.
Udkast til kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2013-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence

18.15.30A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

22-10-2013

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

24

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

15

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et såkaldt § 35, stk. 2 udvalg med repræsentation fra de brugere og foreninger, der kan få tilskud efter Folkeoplysningsloven.

29. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen at det siddende Folkeoplysningsudvalg skulle fungere som kommunens § 35, stk. 2 udvalg frem til 1. januar 2014, og at der inden da skulle udarbejdes nye vedtægter og kompetenceplan med udgangspunkt i at Folkeoplysningsloven er ændret 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

a)   Revideret vedtægt for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.

b)   Kompetenceplan til godkendelse.

c)    At Kommunalbestyrelsen hører Idrætsråd, Samrådet for Folkeoplysning, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritids- og Medborgerhuse, Borgerforeningerne og Ungdomsskolen inden endelig godkendelse.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 22. oktober 2013:

Indstilles til godkendelse.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

a)-c) Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for kommunens folkeoplysende virksomhed, herunder:

1) Kommunens politik for den folkeoplysende virksomhed,

2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og,

3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan derudover henlægge kompetencer og opgaver til udvalget.

 

Det reviderede forslag til vedtægter og kompetencefordeling tager udgangspunkt i rammerne for det nuværende Folkeoplysningsudvalg, hvor de væsentligste ændringer er:

·        § 1 om udvalgets mål og opgaver er forkortet væsentligt, hvor der henvises til kompetenceplanen som Kommunalbestyrelsen godkender.

·        Selvorganiserede grupper har mulighed for at få én repræsentant valgt til udvalget – som én af tre repræsentanter for øvrige foreninger.

·        Der reduceres i antallet af tilforordnede, således at repræsentanter for fritids- og medborgerhuse, de bornholmske borgerforeninger, byting og fællesråd samt Bornholms Ungdomsskole udgår.

·        Et afsnit om, at kun foreninger, der konkret har modtaget tilskud eller lånt kommunale lokaler det seneste år, kan deltage i valgmødet er slettet, så alle godkendte folkeoplysende foreninger kan deltage i valghandlingen.

·        Præciseret at valg til folkeoplysningsudvalget er underlagt Ligestillingslovens reger.

 

I forbindelse med revisionen af Folkeoplysningsloven i 2011 er rammerne for Folkeoplysningsudvalgets virke ændret på følgende væsentlige punkter:

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid ændre i kompetenceplanen og uddelegere flere eller færre kompetencer til Folkeoplysningsudvalget – også midt i en valgperiode.

Beslutninger truffet efter kompetenceplanen kan ikke indklages for højere instans. Men Bornholms Regionskommune kan af egen drift vælge at genoptage en sag til fornyet overvejelse.

Det stående fagudvalg kan til enhver tid omgøre en beslutning i Folkeoplysningsudvalget, ligesom en beslutning i fagudvalget kan omgøres af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2013

1.
Forslag til vedtægter (DOCX)

2.
Kompetenceplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Godkendelse af betalingsvedtægt og takster for kloakforsyningen 2014

13.00.00S55-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

30

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2014. Taksterne er hævet mellem 1 % og 4 % bl.a. med henblik på at skabe økonomi til planlagte klimatiltag i Rønne. Det er endvidere indført en trappemodel med henblik på rabat til større, erhvervsmæssige forbrugere. Betalingsvedtægten er justeret i overensstemmelse hermed.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at taksterne og ændringen i betalingsvedtægten godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil. Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag dels til justering af betalingsvedtægten dels til priser for tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, tømning af septiktanke og gebyrer i 2014.

Som følge af ny lovgivning, er der indført en såkaldt trappemodel for det variable vandafledningsbidrag (m³-taksten) med henblik på at give storforbrugere rabat på afledningen. Rabatten gælder kun erhvervsvirksomheder og er i 2014 4 % ved et vandforbrug på mellem 500 og 20.000 m³ og 12 % ved et vandforbrug over 20.000 m³. I henhold til lovgivningen stiger rabatterne de kommende år trinvist til henholdsvis 20 % og 60 % i 2018. Betalingsvedtægten er justeret i overensstemmelse med de nye regler. Ændringerne i betalingsvedtægten er fremhævet med rødt i bilaget til denne dagsorden.

I takstbladet for 2014 er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag pristalsreguleret i henhold til den gældende betalingsvedtægt.

Det variable vandafledningsbidrag er hævet med 4 %. Formålet med denne takststigning er dels at kompensere for rabatterne til storforbrugerne dels at skabe økonomi til bl.a. de projekter omkring Tevandsbækken og Byåen i Rønne, der fremgår af den nyligt vedtagne Klimatilpasningsplan.

Priserne for tømningsordningen er hævet ca. 1 % svarende til stigningen i nettoprisindekset, mens gebyrerne stort set er uændrede.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Takstblad (PDF)

2.
Forslag til betalingsvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Forslag til kommuneplantillæg 017 til kommuneplan 2009 om klimatilpasning - vand  

01.02.15P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Klima er blandt de emner kommunalbestyrelsen med vedtagelse af Bornholms Udviklingsplan 2012 har valgt skal revideres i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision. Temaet klimatilpasning-vand er siden aktualiseret af Miljøministeriets lovgivning på området i 2012 og 2013. Kommunalbestyrelsen vedtog i september d.å. Klimatilpasningsplan-vand for Bornholm som danner baggrundsrapport for forslag til kommuneplantillæg 017 til kommuneplan 2009.    

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 017 til kommuneplan 2009 for Bornholms Regionskommune om klimatilpasning-vand sendes i offentlig høring i 8 uger jf. planlovens regler  

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Indholdet i kommuneplantillæg 017 om Klimatilpasning-vand er udarbejdet på baggrund af forslag til Klimatilpasningsplan-vand og de drøftelser der har ligget til grund for dette. Ved endelig vedtagelse efter høringsperioden vil det erstatte afsnit 9.3 ”Klima i kommuneplan 2009” og siden indgå i ”Kommuneplan 2013 for Bornholm”. Klimatilpasningsplan-vand får derved sit eget afsnit i den kommende plan, men i retningslinjerne præciseres, at temaet vedrører fagområder bredt i Teknik & Miljø. Der lægges i forslaget op til en præcisering af indholdet i den kommende planperiode, når alle grunddata til dette arbejde foreligger.

Jf. strategisk miljøvurdering (miljøvurderingsloven) er der foretaget miljøscreening af forslaget, der sammen med bilag, forslag til kommuneplantillæg 017 og baggrundsrapport, har været sendt i høring i peroden 26. september 2013 til 14. oktober 2013 i Naturstyrelsen og interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening inkl. lokalafdeling og Dansk Ornitologisk Forening inkl. lokalafdeling, som har anmodet om at se disse screeninger. Kommunen har ingen bemærkninger modtaget i høringsperioden. 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Forslag til kommuneplantillæg 017 (DOCX)

2.
Miljøscreening forslag (DOC)

3.
Klimatilpasningsplan-vand (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Forslag til kommuneplantillæg nr 18 vedr. bymønster, byudvikling og boliger

01.02.15P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

27

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18, Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2, ”Bymønster og Byudvikling” og afsnit 4.1, ”Boliger”.

Tillægget følger op på tidligere beslutninger om kommuneplanrevision og boligpolitik, og skal blandt andet muliggøre, at lokalplankrav om helårsanvendelse kan fjernes fra en række mindre byer.

Kommuneplantillæg nr. 18 fastlægger et ændret bymønster, revurdering af byudviklingsarealer samt retningslinjer for beboelse på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes til offentliggørelse i 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Af kommuneplanstrategi 2011 fremgik bl.a. at kommunalbestyrelsen ville revidere kommuneplanens temaer vedr. ”centerstruktur og byudvikling” (herefter omdøbt til ”Bymønster og byudvikling” samt ”boliger”).

I 2013 blev der gennemført en debat om fremtidens boligscenarier. Herefter besluttede kommunalbestyrelsen bl.a., at bopælspligten ophæves med undtagelse af 8 større byer, og at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for de byer hvor bopælspligten ophæves, som muliggør at lokalplaner med krav om helårsbeboelse også kan ophæves.

Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18, Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2, ”Bymønster og Byudvikling” og afsnit 4.1, ”Boliger”.

Af tillæg nr. 18 fremgår, hvad der er baggrunden for ændringerne, og hvilke statslige krav der er til kommuneplanlægningen for de to emner. Desuden beskrives forslag til målsætninger, retningslinjer, og redegørelse herfor, for de to temaer.

 

Bymønster

Bymønstret foreslås forenklet i forhold til tidligere kommuneplan så et firdelt bymønster erstattes af med et tredelt bestående af

1. Kommunecenter (Rønne)

2. Større erhvervs- og handelsbyer (Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Tejn, Gudhjem-Melsted, Snogebæk, Nyker og Klemensker). Alle byer med over 600 indbyggere.

3. Små boligbyer (Sorthat-Muleby, Aarsdale, Østermarie, Sandvig, Lobbæk, Vestermarie, Østerlars, Pedersker, Listed, Balka, Nylars, Knudsker, Rø, Arnager, Årsballe, Vang, Rutsker, Olsker, Teglkås-Helligpeder og Bølshavn). Alle har under 600 indbyggere.

Bymønstret knyttes alene an til befolkningstal og erhvervs- og handelsmæssig indhold (offentlig service indgår ikke).

 

Byudvikling

Ved kommuneplanrevisioner skal Kommuneplanens byudviklingsarealer revurderes i forhold til arealbehov og bymønster/byfunktion.

Byudviklingsarealer er i den forbindelse arealer i det åbne land, der endnu ikke er lokalplanlagt til f.eks. boliger. Der findes derudover, i langt de fleste byer, uudnyttede byggegrunde og udstykningsmuligheder, med mulighed for at opføre nye boliger.

I alle de større byer fastholdes arealudlæg til byudvikling uændret, mens en del mindre arealudlæg ved de små boligbyer er udtaget.

Nye arealudlæg kan efter retningslinjerne kun planlægges til helårsboligformål. Da der stort set ikke opføres nye boliger i de små byområder, og da disse byerne fremover defineres helt uden helårskrav, kan der ikke længere begrundes et behov for byudvikling til disse områder.  

Indtil videre foreslås dog opretholdelse af arealudlæg til byudvikling med helårsboligformål i de større erhvervs- og handelsbyer Snogebæk, Tejn og Nyker.

Naturstyrelsen vil i forbindelse med offentliggørelsen vurdere om kommunens evaluering af byudviklingsbehov i forskellige områder er tilstrækkeligt velbegrundet i forhold til boligbehov mm.

Hvis der senere skulle opstå behov for nye byudviklingsarealer, kan dette indarbejdes ved kommende revisioner, forudsat naturligvis, at der findes tilstrækkelig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for det.

 

Boliger

I kommuneplanens retningslinjer for boliger fastlægges det, at det kun er i de 8 byer Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem-Melsted og Klemensker at der opretholdes krav om ”helårs-boligformål”. (Tilsvarende gælder boligreguleringslovens krav om bopælspligt i disse område – men dette lovområde reguleres ikke via kommuneplanen). Alle øvrige byområder defineres bredt som ”Boligområder”.

Boligområder fortolkes bredt som helårsboliger eller fritidsboliger.

Som nævnt ovenfor, er alle uplanlagte byudviklingsarealer fortsat defineret områder til helårs-boligformål (bemærkning - i byerne Snogebæk, Tejn og Nyker dog uden bopælspligt i medfør af boligreguleringsloven).

Kommuneplantillægget vil gøre det muligt, efterfølgende, at ophæve de lokalplanbestemmelser om helårs-boligformål i byer, hvor rammerne nu ændres til ”boligformål”. (Den faktiske ophævelse af lokalplanbestemmelser vil udgøre et mere omfattende arbejde, der kan tage længere tid).

 

Kommuneplanrevision i øvrigt

Når kommuneplantillæg nr. 18 har været offentliggjort og er vedtaget, forventes det at der kan ske en samlet vedtagelse af en (digital) kommuneplan 2013, herunder genvedtagelse af de dele af kommuneplanen, det er besluttet ikke skal revideres, men kun ajourføres, jf. kommuneplanstrategi 2011.  Dette forventes at kunne ske i foråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 (DOCX)

2.
Miljøscreening (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Lokalplanforslag 074 samt kommuneplantillæg 014 for etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen

01.02.05P16-0123

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

28

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. april 2013 besluttet at der skal udarbejdes et lokalplanforslag samt et kommuneplantillæg, der muliggør etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen syd for Vestermarie plantage.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslag samt kommuneplantillæg vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Gulbakkevejen 6, Aakirkeby ønsker at etablere en labyrinthave på ejendommen. Ejendommen er beliggende i landzone.

 

For at kunne realisere en labyrinthave kræves det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

 

Ejendommen er beliggende ved skovbrynet op til Vestermarie Plantage.

 

Ejendommen har et samlet areal på ca. 13 ha. Lokalplanområdet omfatter kun en del af ejendommen - et areal på ca. 7,4 ha.

 

Lokalplanområdet er beliggende ca. 3 kilometer øst for Vestermarie for enden af Gulbakkevej. Området grænser mod nord op til den regionale cykelvej og Vestermarie Plantage, mod øst er der åbne arealer og skovbevoksning. Mod syd er der åbne landbrugsarealer, og mod vest er der et mindre skovbevokset område samt landbrugsarealer. Nærområdet er i øvrigt præget af spredt landbebyggelse og læhegn.

 

Lokalplanområdet er opdelt i 4 delområder.  Inden for det enkelte område er der set på landskabet og de forskellige beskyttelseslinjer. Derfor varieres områderne i forhold til hvad der må etableres af labyrinttyper og mindre bygninger i forhold til udseende, omfang og placering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Lokalplan 074 labyrinthave (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Lokalplanforslag 076 for et sommerhusområde ved Snogebæk

01.02.05P21-0324

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

29

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 9. april 2013 at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for et kommuneplanlagt sommerhusområde syd for Snogebæk.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Området ved Snogebæk blev sammen med 7 andre områder på Bornholm udlagt til sommerhusområder tilbage i 2010 ved et landsplandirektiv. Hensigten med denne lokalplan er således at overføre arealet fra landzone til sommerhusområde, så det kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

Arealet som er på ca. 4 ha. Ligger i tilknytning til det sydlige Snogebæk.

Jf. landsplandirektivet må arealet bebygges med op til 15 sommerhuse.

Arealet består af 2 naboarealer i størrelsesforholdet ca. 50/50. Området er placeret umiddelbart syd for Snogebæk ved Søndre Mosevej, Mosestien og Tørveskæret, og der kan nemt sikres adgang herfra. Begge ejere ønsker at kommunen tilvejebringer en lokalplan, så en udnyttelse til sommerhusbebyggelse kan iværksættes.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 37 for sommerhusområderne ved Balka Strand og Bro m.v. I lokalplan nr. 37 er arealerne bestemt anvendt til skov- og jordbrugsformål og beliggende i landzone. Ved endelige vedtagelse af den ønskede ny lokalplan ophæves lokalplan nr. 37 for de aktuelle arealer.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Lokalplanforslag 076 sommerhusområde ved Snogebæk (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Godkendelse af budget 2014 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørre Møllecentret

82.00.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

31

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

21

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet budget for 2014 for De 17 kommunale almene plejeboliger på Nørre Møllecentret. Baseret på det udarbejdede budget, skal der varsles en stigning på 3,1%. Stigningen er varslet, så den kan træde i kraft pr. 1/1 2014

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at budget 2014 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2014 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal i 2012 og 2013. Huslejestigningen skal varsles senest den 30/9 2013 for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2014 og dermed få driften til at balancere i 2014.

 

Byggeregnskabet er afsluttet pr. 31/3 2012, hvor efter der er lavet afdelingsregnskab. Huslejen for 2012 og 2013 er baseret på de budgetter, der er udarbejdet af BDO Revision i forbindelse med opførelsen. For at få huslejen til at balancere fremover vil det medføre en huslejestigning på 3,1%. Huslejestigningen skyldes, at der henlægges flere midler til vedligeholdelse samt større udgifter til el og varme på fællesarealerne og renovation end oprindeligt budgetteret. Stigningen er allerede varslet, så den kan træde i kraft pr. 1/1 2014.

 

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

 

Boligydelsen (et tilskud til huslejen som beboerne kan søge) vil for de flestes vedkommende stige som følge af huslejestigning og dermed kompensere for noget af huslejestigningen. Boligydelsen er individuelt beregnet og afhænger af indkomst, formue og lejevilkår. Det er derfor ikke muligt at sige noget generelt om, hvor meget boligydelsen vil kompensere den enkelte lejer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet boligernes drift skal hvile i sig selv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Budget 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til tagrenovering af Paradisbakkeskolen, Afdeling Nexø

82.18.00S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

32

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende tagrenovering på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø.

Efter meddelelse af anlægsbevilling i april 2013 har rådgiverens undersøgelser vist, at tagkonstruktionen er opbygget anderledes end forudsat, og at tagudskiftningen for det planlagte arbejde derfor bliver dyrere end forventet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)   at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til tagrenovering på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø herefter udgør 2.500.000 kr. 

b)   at tillægsbevillingen finansieres med 100.000 kr. fra BRK Ejendomsservices overførte driftsoverskud fra 2012 og med 100.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013

Indstillingen anbefales

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Tagrenovering på Paradisbakkeskolen, Afdeling Nexø er vurderet som akut vedligehold, da der er vandindtrængning flere steder, som skyldes smuldrende og utætte bølgeeternitplader.

 

Projektet er, af økonomiske og praktiske årsager, opdelt i 2 etaper:

 

Etape 1: Blok C, C1, C2, D, E, F – igangsat.

Etape 2: Block A, B, F1 – afventer.

                                                                 

Efter meddelelse af anlægsbevilling blev rådgiverundersøgelser samt projektering af den nye tagkonstruktion igangsat. Det viste sig, at tagkonstruktionen er opbygget anderledes end forudsat, idet det øverste lag eternitplader er monteret direkte på det oprindelige tag. Det var forudsat, at der var lagt lægter mellem de to lag tag. Udgifterne til tagudskiftningen vil således blive større end forventet.

 

For at overholde den oprindelige anlægsramme på 2.300.000 kr. blev bygning C1 og C2 holdt udenfor entreprisen.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 200.000 kr., således at merudgiften til tagrenoveringsprojektets etape 1 på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø kan udføres fuldt ud, altså inklusive bygning C1 og C2.

 

På nuværende tidspunkt er udbudsprocessen overstået og arbejdet er påbegyndt.

Det forventes ikke at ændringen i entreprisen vil have væsentlig betydning for tidsplanen. Arbejdet vil således fortsat kunne afsluttes i løbet af foråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. april 2013 en række anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger, herunder bl.a. en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til første etape af tagrenovering på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø. Dette på grund af nedslidt tagbelægning og vandindtrængning flere steder.

Anlægsprojektet administreres af BRK Ejendomsservice.

 

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 200.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 11. september 2013 en ansøgning fra BRK Ejendomsservice om brug af 400.000 kr. af det overførte driftsoverskud fra 2012 til løbende drift i forbindelse med mindre tagreparationer pga. vandindtrængning i flere ejendomme. 

 

Tillægsbevillingen på 200.000 kr. foreslås finansieret med 100.000 kr. fra BRK Ejendomsservices overførte driftsoverskud fra 2012, jf. ovenfor, og med 100.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Projektets nye økonomi vil se ud således:

 

Håndværkerudgifter:

2.200.000 kr.

Projektering, undersøgelser samt øvrige omkostninger:

300.000 kr.

 

Den samlede anlægsbevilling til projektet vil herefter udgøre   2.500.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Etaper Tagrenovering Paradisbakkeskolen afdeling Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Forslag om procedure for mundtlig vejledning i klagesager i Teknik & Miljø

00.07.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Torben Rønne-Larsen har fremsat ønske om, at kommunalbestyrelsen behandler en sag vedrørende sagsbehandlingsprocedurer i Teknik & Miljø, hvor det foreslås, at der indføres en tidsbegrænsning på mundtlig vejledning i klagesager. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller forslaget til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Torben Rønne Larsen har stillet forslag om at ”I sagsbehandlingsproceduren fastlægges, at medarbejdere som udgangspunkt må anvende 10 minutter til at vejlede borgere vedrørende en evt. klagesag. Ved behov for yderligere vejledning henvises borgerne til at henvende sig skriftligt."

 

For stemte 6 liste O, K, B og Liste F og imod stemte 21 liste A, L, V, C, I og Carl Ilsøe. Forslaget er faldet.

Bjarne Kristiansen har stillet forslag om at "Torben Rønnes Larsen's forslag afvises, idet det vurderes at være et ledelsesmæssigt ansvar."

For stemte 24 liste A, F, L, V, O, C og I, imod 0 og hverken for eller imod stemte 3 liste B, K og Carl Ilsøe. Forslaget er vedtaget.

Sagsfremstilling

Torben Rønne-Larsen, Dansk Folkeparti har fremsat ønske om, at kommunalbestyrelsen behandler en sag vedr. udarbejdelse af en sagsbehandlingsprocedure i Teknik & Miljø for mundtlig vejledning af borgere i klagesager.

Torben Rønne Larsen foreslår følgende:

”I sagsbehandlingsproceduren fastlægges, at medarbejdere som udgangspunkt må anvende 10 minutter til at vejlede borgere vedrørende en evt. klagesag. Ved behov for yderligere vejledning henvises borgerne til at henvende sig skriftligt.

Baggrunden er, at medarbejdere i Teknik & Miljø anvender uforholdsmæssig meget tid til at tale med borgere omkring klager. Inden for ældreplejen er det fastlagt, hvor mange minutter medarbej­derne må anvende til klienterne, det samme burde gælde mundtlig vejledning i klagesager i T&M.

Økonomiske konsekvenser: Forslaget skal ses som bedre ressourceudnyttelse, ikke et besparelsesforslag.

Andre konsekvenser: Der er ikke fastsat regler, der regulerer, hvor meget tid offentligt ansatte må/skal bruge på mundtlig dialog med borgere i forbindelse med klager."

 

 

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Der er forskellige principper, der styrer den offentlige forvaltning. I denne sammenhæng er det vejledningspligten i forvaltningslovens § 7 stk. 1, der er relevant. Her står: ”En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.”

 

På ulovbestemt grundlag gælder undersøgelsesprincippet eller officialprincippet – den enkelte forvaltningsmyndighed skal selv fremskaffe de fornødne oplysninger i en sag, og utilstrækkelig sagsoplysning kan medføre, at en afgørelse er ugyldig.

 

Ingen af de to principper betyder, at der ikke kan fastsættes sagsbehandlingsprocedurer for hvor meget tid, der anvendes til mundtlig vejledning, og hvornår man beder om noget på skrift.

 

Endelig fastlægges det i forvaltningslovens § 25, at alle afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning. Det fremsatte forslag er ikke i strid med denne regel.

 

Udfordringen ligger dog i tiden, som anvendes på klager, som trækker i langdrag, og i mindre grad på den tid, der anvendes til klagevejledning.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. oktober 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo oktober (-18,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (177,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-57,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (32,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. oktober 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på -18,9 mio. kr. er faldet med 45,3 mio. kr. i forhold til 30. september 2013, hvor beholdningen i september sidste år faldt med 2,4 mio. kr. Der er pt. et udlæg for staten vedr. omfartsvejen i Rønne på ca. 26 mio. kr.

Forskellen i udviklingen i likviditeten sammenlignet med 2012 skyldes hovedsageligt, at den byggekredit, der har været optaget til finansiering af Bofas anlægsaktivitet i 2010 – 2012 er indfriet, og at anlæggene ikke kunne lånefinansieres i fuldt omfang som forudsat. Det skyldes, at Bofa i samme periode har haft et driftsoverskud, som i henhold til lånereglerne skal fratrækkes før opgørelse af lånemuligheden. En del af beløbet til indfrielse af byggekreditten ligger allerede i kassen via overskuddene i Bofa i tidligere år, og den sidste del kommer ind via Bofas driftsoverskud i 2013 og 2014.

Herudover har anlægsaktiviteten været højere end på samme tidspunkt sidste år.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er faldende som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og virkningen af Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige beholdning ultimo september udgør 177,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013 og ind i 2014.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -57,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

 

Den faktiske kassebeholdning ultimo måneden er gennem 2013 blevet reduceret væsentligt, dels som følge af de budgetterede likviditetstræk i budget 2013, dels som følge af Udbetaling Danmark og endelig som følge af, at den tidligere forudsætning om fuld lånefinansiering af Bofas anlæg i 2010-2012 ikke kan realiseres.

Budgettet for 2014 udviser en forøgelse af kassebeholdningen på godt 4 mio. kr., og såfremt budgettet overholdes vil faldet i kassebeholdningen være bremset. Dog er der ikke budgetteret med indfrielse af lån i forbindelse med nedlæggelse af ældreboliger, primært på Slottet men også i Svaneke og Årsdale. Der må derfor forventes et træk på likviditeten på ca. 42 mio. kr. i denne forbindelse.

Det skal bemærkes, at når den faktiske kassebeholdning opgøres ultimo måneden, er beholdningen på det absolutte lavpunkt. Der vurderes på den baggrund ikke at være umiddelbar risiko for, at regionskommunen ikke kan leve op til Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. og udgør 2,9 mio. kr.

Det er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 3013 vurderet, at renteindtægterne vil blive ca. 1 mio. kr. lavere end budgetteret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Beholdninger pr. 31. oktober 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti for lån til forsyningsvirksomheder

13.00.00Ø60-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fastsættelse af provisionssats i forbindelse med kommunal garantistillelse for lån/byggekreditter optaget af forsyningsselskaber.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)   at der opkræves 0,5% p.a. i løbende garantiprovision, med virkning fra 1. januar 2014 for lån/byggekreditter ydet til forsyningsselskaber

b)   at provisionen opkræves for nuværende og fremtidige garantier

c)    at garantiprovisionen opkræves halvårligt bagud, pr. 30. juni og 31. december, på baggrund af restgælden primo halvåret

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil. Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune stiller i et vist omfang kommunal garanti for lån/byggekreditter som optages af forsyningsselskaber, selvejende institutioner, almene boligforeninger m.v. Som en del af budgetaftalen for 2014 er det besluttet, at der skal opkræves garantiprovision.

 

De kommunale garantier er hidtil blevet stillet uden krav om betaling af garantiprovision til kommunen, men denne praksis skal ændres, idet Statsforvaltningen Syddanmark i december 2012 overfor en anden kommune har udtalt, at der ved afgivelse af kommunegaranti ved et kraftvarmeværks  låneoptagelse (Østkraft A/S er et kraftvarmeværk) skal opkræves garantiprovision "på markedsvilkår", idet forsyningsselskabets økonomi skal baseres på hvile-i-sig-selv-princippet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev til Solrød Kommune november 2012 skrevet at tilsvarende forhold gør sig gældende for kommunegarantier for lån optaget af fjernvarmeselskaber (berørte selskaber på Bornholm: Rønne Varme A/S og Bornholms Varme A/S).

Kravet om provision skyldes antagelsen om, at hvis kommunen ikke opkræver en sådan provision, får forsyningsselskabernes forbrugere en fordel på bekostning af kommunens skatteydere. Omvendt må kommunen heller ikke opkræve for stor en provision fra forsyningsselskaber, der ejes af kommunen selv, da dette kan betragtes som udlodning, med reduktion af bloktilskuddet til følge. Garantiprovisionen omhandler kommunens udgifter til administrationen i forbindelse med garantistillelsen samt afdækning af den økonomiske risiko for tab i forbindelse med garantistillelsen. 

Statsforvaltningen har ikke angivet nogen specifik definition på hvornår garantiprovisionen kan anses for at opfylde kravet om ”markedsvilkår”.

En garantiprovision på markedsmæssige vilkår, må betyde at den skal afspejle den besparelse som forsyningsselskaberne opnår ved at kunne optage lån med kommunegaranti i Kommunekredit i forhold til at optage lånet i anden finansiel virksomhed uden kommunegaranti.

 

Garantiprovisionen kan opkræves som et engangsbeløb ved kontraktindgåelsen og/eller som en løbende provision af restgælden. Økonomi- og Indenrigsministeriet har offentliggjort ”Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler” dateret maj 2013. I rapportens bilag 2 er der en oversigt over garantiprovisions størrelse i de kommuner, hvor der er taget stilling til provisionens størrelse.

Oversigten er vedlagt som bilag. Af bilaget kan blandt andet følgende udledes:

 

Engangsbeløb ved kontraktindgåelsen:

 

       Antal kommuner som opkræver

30

       Interval for provisionen i procent

0,01 – 1,50

       Gennemsnitlig provisionssats i procent

1,10

 

 

Løbende provision af restgælden:

 

        Antal kommuner som opkræver

38

        Interval for provisionen i procent p.a.

0,20 – 1,50

        Gennemsnitlig provisionssats i procent

0,70

      

Af de 67 kommuner som opkræver garantiprovision, er der en enkelt kommune som både opkræver engangsbeløb ved kontraktindgåelsen og løbende provision.

 

Fastsættelse af garantiprovisionens størrelse:

Besparelsen som forsyningsvirksomhederne opnår ved at kunne optage lån med kommunegaranti i Kommunekredit i forhold til at optage lånet i anden finansiel virksomhed uden kommunegaranti, kan henføres til at Kommunekredit må antages at have et lavere krav til risikopræmie som følge af garantistillelsen fra kommunen og samtidig et lavere krav til kapitalafkast i forhold til anden kommerciel finansieringsvirksomhed.

 

Kommunekredit er generelt den billigste finansieringskilde for kommuner. Det er muligt at optage lån til forsyningsselskaber i Kommunekredit, hvis der stilles en kommunegaranti for lånet.

 

 

Bidraget på et realkreditlån kan delvis sammenlignes med en risikopræmie. Bidraget er realkreditinstituttets pris for at administrere lånet og dækker omkostninger, lønninger, overskud og tab på lån m.v.

Bidragssatsen afhænger dels af det enkelte realkreditinstitut, og dels af låntagers rating.

 

Kommunekredit tilbyder obligationslån som kan sammenlignes med et realkreditinstituts obligationslån. Konkurrenceparameteren er dermed størrelsen af bidraget på de 2 lån samt stiftelsesomkostningerne. I Kommunekredit kan der optages obligationslån med en bidragssats på 0,08%, hvis der stilles kommunegaranti. I en kreditforening vil bidragssatsen nok kunne presses ned i niveauet 0,5 – 0,6% for et solidt selskab uden kommunegaranti (baseret på oplysninger fra  en kreditforening).

Der er ingen stiftelsesomkostninger ved optagelse af lån i Kommunekredit. Ved optagelse af lån i et realkreditinstitut, må det forventes at der skal betales stiftelsesprovision, kurtage samt 1,5% i stempelomkostninger til staten af den tinglyste sikkerhedsstillelse: 

 

 

Kommunekredit:

Kreditforening:

  Stiftelsesprovision

0

Max 1%, op til kr. 250.000

  Kurtage

0

0,1%

  Tinglysning af pant

Nej

Ja, 1,5% i stempel

  Bidrag:

0,08%

0,5 – 0,6%

 

Alternativet til at optage et obligationslån kunne være optagelse af et banklån: 

 

Nogle af de lokale banker er blevet kontaktet for at få oplyst hvad de skønner at renten reduceres med ved optagelse af et banklån til forsyningsselskaber, hvis der stilles en kommunegaranti. Af konkurrencemæssige hensyn er det svært at få en præcis udmelding, men et bud fra en af bankerne er at reduktionen er i niveauet: 0,50 – 0,75%.

Dette bud virker realistisk i forhold til en stikprøve på hvad banken har beregnet sig i tillæg til markedsrenten (swaprenten) på nogle lån, som tidligere er optaget af et kommunalt ejet selskab uden kommunegaranti. På disse lån har banken beregnet sig et tillæg til markedsrenten på 0,5 – 1,3% inkl. stiftelses-omkostninger. Nævnte tillæg dækker bankens risikopræmie samt krav til kapitalafkast.

 

Risikopræmiens størrelse påvirkes af låntagers kreditværdighed (rating).

Østkraft A/S og Bornholms Varme A/S er begge selskaber som ejes af Bornholms Regionskommune. Ejerskabet taget i betragtning, må de finansielle virksomheders rating af disse selskaber antages at være tæt på kommunens rating.

Rønne Varme A/S, er et selskab under Rønne Vand & Varme amba. Ratingen af dette selskab må antages at være marginalt lavere end de kommunalt ejede selskaber.

       

På baggrund af ovenstående, vurderes det at en løbende provision på 0,5% p.a., uden skelen til hvilket selskab som er låntager, vil opfylde kravet til at kommunens garantiprovision skal være på markedsvilkår. 

 

Der er alene krav om at kommunen skal opkræve provision vedrørende garantier for lån til forsyningsselskaber. Der vil ikke være noget til hinder for, at der også opkræves provision for andre garantistillelser, med undtagelse garantier for lån til almene boliger, hvilket der ikke er mulighed for ifølge almenboligloven. En opkrævning af garantiprovision for lån til selvejende institutioner må formodes at kunne udløse et efterfølgende behov for øget kommunalt tilskud til institutionens drift og dermed giver det ikke meget mening at opkræve provision i dette tilfælde. Opkrævning af garantiprovision foreslås derfor begrænset til kun at omfatte forsyningsselskaber. 

 

Det kan oplyses at

 

”det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune, der ikke har opkrævet garantiprovision for kommunens garantistillelse – f.eks. på grund af ukendskab til reglerne herom – er forpligtet til, når kommunen bliver opmærksom herpå, at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen m.v.

 

Det indebærer efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen må udfolde rimelige bestræbelser på, inden for de rammer, som de privatretlige regler sætter herfor, at søge den pågældende garanti opsagt, alternativt videreført på vilkår af opkrævning af garantiprovision”

 

Bornholms Regionskommune er dermed nødsaget til at opkræve garantiprovision eller søge at få opsagt garantistillelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Hvis der fra 1. januar 2014 opkræves løbende garantiprovision på 0,5% p.a., vil garantiprovisionen se således ud, på baggrund af nuværende engagementer i Kommunekredit:

 

Bornholms Varme A/S                       2,1 mio. kr.

Østkraft A/S                                     0,7 mio. kr.

Rønne Varme A/S                             0,7 mio. kr.

I alt                                                 3,4 mio. kr.

 

Iht. varmeplan 2013, er der planer om følgende fjernvarme projekter, hvor det forventes at der skal stille kommunegaranti, som vil udløse garantiprovision:

 

Udføres

Område

Investering

Garantiprovision

2014/2015

Svaneke, Aarsdale og Listed

 60  –  80 mio.

       0,3 mio.

2015/2017

Sandkaas, Tejn, Allinge-Sandvig

140 – 150 mio.

       0,7 mio.

 

I budget 2014 er der budgetteret med en indtægt på 3,9 mio. kr. i forbindelse med opkrævning af garantiprovision.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Oversigt over garantiprovisionens størrelse i andre kommuner (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Optagelse af lån i forbindelse med indfrielse af Bofa`s byggekredit

07.04.11Ø50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Optagelse af lån til delvis finansiering af anlægsarbejder på BOFA i årene 2010 – 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

 

a)   At der meddeles anlægsbevilling vedr. låneoptagelsen på 28,2 mio. kr.

b)   At likviditetsbehovet på det brugerfinansierede område dækkes ved træk på de likvide midler, til en rente svarende til den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente pr. januar 2013, svarende til 1,77%.   

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der er tale om en fortsættelse af punktet med samme titel, som blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2013 og på Kommunalbestyrelsens møde den 4. april 2013, omhandlende endelig finansiering af følgende anlægsprojekter:

 

     Renovering af affaldsvarmeværk   52,3 mio. kr.

     Udvidelse af deponikapacitet          8,0 mio. kr.

     I alt                                            60,3 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på nævnte møde at der skulle optages et lån på op til 60,3 mio. kr. til anvendelse ved indfrielsen af BOFA`s byggekredit på 52,5 mio. kr. i Kommunekredit samt til dækning af kommunens midlertidige udlån til BOFA på 7,8 mio. kr.

 

 

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelsens regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er afgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I henhold til reglerne i lånebekendtgørelsen, kan der optages et lån til BOFA modsvarende deres anlægsudgifter med fradrag af BOFA`s driftsoverskud i anlægsperioden.

Denne regel bevirker at BOFA`s lånemuligheder i henhold til lånebekendtgørelsen begrænser sig til 28,2 mio. kr. 

 

Efter mødet i Kommunalbestyrelsen blev der rettet henvendelse til ministeriet med henblik på at søge om dispensation til at optage lån modsvarende de samlede anlægsudgifter på 60,3 mio. kr. Baggrunden for henvendelsen var blandt andet et ønske om at opnå en administrativ fordel for både BOFA og den centrale administration, ved at kommunen ikke skulle stå for restfinansieringen af investeringsudgifterne og administrationen i forbindelse med afviklingen af lånet. Ultimo maj 2013 meddelte ministeriet, at det ikke var muligt at opnå dispensation og at lånet dermed maksimalt kunne blive på 28,2 mio. kr.

 

Som konsekvens af ministeriets udmelding, blev der ultimo oktober 2013 hjemtaget et lån i Kommunekredit på 28,2 mio. kr., med afvikling som serielån over 8 år. Kommunens udlån på 7,8 mio. kr. blev i den forbindelse tilbagebetalt.

 

På baggrund af den manglende dispensation, er der indgået aftale med BOFA om at indfrielsen af byggekreditten finansieres på følgende måde:

 

     Optagelse af lån i Kommunekredit                   28,2 mio. kr.

     Brug af BOFA`s egne likvide midler                 19,6 mio. kr.

     Lån af kommunens kassebeholdning                 4,7 mio. kr.

                                                                         52,5 mio. kr.                                 

BOFA`s lån på 4,7 mio. kr. af kommunens kassebeholdning afvikles i løbet af 2014.

 

I henhold til reglerne i ”Budget og regnskabssystem for kommuner” opkræves en rente af kommunens udlån på 4,7 mio. kr. svarende til den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente pr. januar 2013, svarende til 1,77% p.a.   

Økonomiske konsekvenser

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2014 og overslagsår.

 

BOFA`s likvide midler indgår i kommunens samlede opgørelse af likvide midler. Indfrielsen af kassekreditten i Kommunekredit på 52,5 mio. kr. og optagelsen af lånet på 28,2 mio. kr., udløser dermed en samlet belastning af kommunens likvide midler på 24,3 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

22.01.01G01-0881

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

34

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Bornholms Politi og Bornholms Regionskommune har i samarbejde udarbejdet en restaurationsplan for Bornholm. Formålet er blandt andet at skabe én samlet indgang for den relevante brugerkreds til en let og oversigtlig information om meddelelse af alkoholbevilling og lejlighedstilladelser - samt sagsbehandlingen i forbindelse hermed. Et andet væsentligt formål er at understøtte en restaurationskultur og – ageren, der baserer sig på kvalitet i betjeningen, på produkterne og oplevelsen frem for aggressiv markedsadfærd.

Indstilling og beslutning

Bevillingsnævnet indstiller, at udkastet til restaurationsplan indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomiudvalget 21. november 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Trine Rasmussen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholms Politi og Bornholms Regionskommune har i samarbejde med repræsentanter fra idrætten, SKAT, De Bornholmske Restauratører, HORESTA udarbejdet en restaurationsplan for Bornholm.

 

Planen er slutresultatet og en konkretisering af en række alkoholpolitiske tiltag, der har været arbejdet med i indeværende valgperiode.

 

Restaurationsplanen er herudover udarbejdet på baggrund af restaurationslovens bestemmelser, administrativ praksis og erfaringer med området og henvender sig til borgere og selskaber i Bornholms Regionskommune, der ønsker at søge om alkoholbevilling, lejlighedstilladelse, udvidet åbningstid eller godkendelse af bestyrer.

 

Det er intentionen at give relevante informationer til borgere og selskaber, eksempelvis om, hvilke myndigheder, der er involveret i sagsbehandlingen, hvordan man bærer sig ad med at søge diverse tilladelser. Ligeledes er det hensigten at informere om, hvilke kriterier der lægges til grund ved tildeling af bevillinger samt give en beskrivelse af, hvilke vilkår, der vil kunne indgå i en alkoholbevilling og herigennem via forsvarlig restaurationsdrift at indarbejde en sund alkoholkultur og et trygt natteliv på Bornholm.

 

Restaurationsplanen udgør herudover et administrativt grundlag, der danner rammer og grundlag for tildeling af tilladelser efter restaurationsloven.

 

Formålet med restaurationsplanen er således, at

 

 

Planen blev drøftet og endelig vedtaget på bevillingsnævnets møde den 6. november 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Restaurationsplan November (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Udpegning af medlemmer til CPMR

00.03.10A30-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

28

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholm har i mange år været medlem af interesse- og lobbyorganisationen for perifere og maritime regioner i Europa (CPMR). Udpegning til deltagelse i CPMRs generalforsamlingen er hidtil sket i forbindelse med det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen. Som konsekvens af, at finansieringen af kontingentet fra 2014 sker via de regionale udviklingsmidler, anbefales det, at udpegningen sker i regi af Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udpegningen af medlemmer til CPMR’s generalforsamling overgives til beslutning i Bornholms Vækstforum.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Udsættes.

Sagsfremstilling

CPMR er en interesse- og lobbyorganisation for perifere, maritime regioner i Europa. Der er en meget tæt dialog mellem CPMR og EU’s institutioner om maritime og perifere områder.

CPMR består af over 160 maritime, perifere regioner fra 28 forskellige lande, der har det til fælles at de enten er perifere og/eller martime, dvs. beliggende med relativ stor afstand til hovedstæderne og beliggende ved kysten. Disse regioner arbejder sammen for at sikre, at EU´s institutioner og de nationale regeringer tager sig af sager, der kan fremme disse regioners udvikling og vækst.

CPMR er paraplyorganisation for seks kommissioner, der arbejder for bedre forhold for henholdsvis Nordsøen, Østersøen, Atlanterhavet, Middelhavet, Sortehavet og øerne i Europa (Islands Commission).

Bornholm er særlig engageret i arbejdet i ”Islands Commission” hvis arbejde består i at øve indflydelse på EU’s politikker og specifikt på forordninger og regulativer, der har betydning for øer. Der er særligt fokus på fly-og færgefart, statsstøtte, energi, miljø, samt EU’s strukturfonde, herunder højere støttesatser til øer.

Islands Commission arbejder endvidere målrettet for international erfaringsudveksling særligt på færge- og flyområdet. Fokusområderne er således alle aktuelle som rammebetingelser for den erhvervsudvikling, Bornholms Vækstforum er koordinerende for.

I forbindelse med kommunens budget for 2014 er udgiften til kontingentet overført til de regionale udviklingsmidler.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Byggeudvalg inden for social og sundhed samt børne- og skoleområdet

82.06.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

29

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

En række nedsatte byggeudvalg inden for social og sundhed samt børne- og skoleområdet fortsætter indtil nye medlemmer er udpeget af de stående udvalg og godkendt af den nye Kommunalbestyrelse i begyndelsen af 2014.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

-      at de nuværende medlemmer i de nævnte byggeudvalg fortsætter indtil de nye stående udvalg på deres første møder i januar 2014 indstiller nye repræsentanter til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der er af den nuværende Kommunalbestyrelse nedsat en række byggeudvalg med politisk repræsentation inden for social og sundhed samt for børne- og skoleområdet og hvor udvalgene skal fungere indtil de nye stående udvalg udpeger nye medlemmer til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

De eksisterende byggeudvalg er liste op efterfølgende med alle repræsentanter

 

1)     Plejecenter Snorrebakken 2. etape (afleveres den 16. april 2014):

a.      Birger Rasmussen – formand KB

b.      Leila Lindén - KB

c.      Laila Kildesgaard - kommunaldirektør

d.      Vibeke Juel Blem – områdechef Social og Sundhed

e.      Knud Erik Thomsen – projektleder – Social- og Sundhedssekretariatet

 

f.       Steen Pedersen – driftsleder BRK Ejendomsservice – tilknyttet

 

-      Jon Hune – bygherrerådgiver Hune Rådgivning.

 

2)     Steenbanen (afleveres1 marts 2014):

a.      Birger Rasmussen – formand KB

b.      Vibeke Juel Blem – områdechef

c.      Lisbeth Nielsen – virksomhedsleder Rønne Botilbud

d.      Tina Holmgaard Rasmussen – afdelingsleder Bofællesskabet Stenbanen

e.      Mette Marker – fuldmægtig Social- og Sundhedssekretariatet

f.       Gitte Kielgast – boligadministrator Teknik & Miljø

g.     Steen Pedersen – driftsleder BRK Ejendomsservice

 

3)     Klippebo – Lejerbo er bygherre (forventes afsluttet med udgangen af 2014)

a.      Birger Rasmussen – formand KB

b.      Vibeke Juel Blem – områdechef Social og Sundhed

c.      Janike Thisen – virksomhedsleder Bornholms Plejehjem og –centre

d.      Anne Mette Vesterdahl – teamleder Bornholms Plejehjem og –centre

e.      Lene Olsen – teamleder Bornholms Plejehjem og –centre

f.       Steen Pedersen – driftsleder BRK Ejendomsservice

g.     Knud Erik Thomsen – projektleder Social-og Sundhedssekretariatet

h.      Carsten Bai – projektleder Lejerbo

 

4)     Ny daginstitution i Aakirkeby – Trilobitten (afleveres 14. april 2014)

a.      Erik A. Larsen – formand KB

b.      Erik Lund Hansen – KB

c.      Søren Lenau/Johannes Nilsson – servicedirektør

d.      Ann Rubæk-Nielsen – virksomhedsleder dagtilbud Bornholm

e.      Lene Elleby Pedersen – konsulent for dagtilbudsområdet Børne- og Skolesekretariatet

f.       Aase Vedelsparre – sekretær Børne- og Skolesekretariatet

g.     Knud Erik Thomsen – projektleder Social- og Sundhedssekretariatet

 

-        Thomas P. Schmidt – bygherrerådgiver Lilholm & Partnere

 

5)     Ny daginstitution i Nexø – Nexø Børnehus (forventes afleveret 25. maj 2015)

a.      Erik Lund Hansen – formand KB

b.      Betina Haagensen – KB

c.      Søren Lenau/Johannes Nilsson – servicedirektør

d.      Ann Rubæk-Nielsen – virksomhedsleder dagtilbud Bornholm

e.      Lene Elleby Pedersen – konsulent for dagtilbudsområdet Børne- og Skolesekretariatet

f.       Aase Vedelsparre – sekretær Børne- og Skolesekretariatet

g.     Knud Erik Thomsen – projektleder Social- og Sundhedssekretariatet

 

-        Thomas P. Schmidt – bygherrerådgiver Lilholm & Partnere

 

6)     Ny Skovbørnehave i Rønne

a.      Ole Dreyer – formand KB

b.      Lene Felthus Andersen – KB

c.      Søren Lenau/Johannes Nilsson – servicedirektør

d.      Ann Rubæk-Nielsen – virksomhedsleder dagtilbud Bornholm

e.      Lene Elleby Pedersen – konsulent for dagtilbudsområdet Børne- og Skolesekretariatet

f.       Aase Vedelsparre – sekretær Børne- og Skolesekretariatet

g.     Knud Erik Thomsen – projektleder Social- og Sundhedssekretariatet

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2013

30

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013:

Borgmesteren orienterede om temamøde vedr beskæftigelsesområdet.
Kommunalbestyrelsen er den 17. december indkaldt til afskedsmiddag.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt