Referat
Socialudvalget
15-08-2013 kl. 13:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Nylars Plejecenter - anlægsbevilling til projektering af 2 nye boliger samt etablering af træningskøkken
  åbent 3 Om- og tilbygning af Plejecenter Klippebo, tillægsbevilling
  åbent 4 Budget 2014
  åbent 5 Kommunal (med)finansiering af sundhedsområdet
  åbent 6 Månedlig budgetopfølgning maj 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 7 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 16 - 29 i 2013
  åbent 8 Ambulant genoptræning i Bornholms Regionskommune
  åbent 9 Virksomhedsoverdragelse vedr. Plejecenter Snorrebakken Etape 2
  åbent 10 Orientering om det nye Socialtilsyn pr. 01.01.2014
  åbent 11 Social rammeaftale - Styringsaftale 2014
  åbent 12 Redegørelse for tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen
  åbent 13 Ældrepolitik - forslag til
  åbent 14 Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til
  åbent 15 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2012
  åbent 16 Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet i 2012
  åbent 17 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2013
  åbent 18 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2013
  åbent 19 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2013
  åbent 20 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2013
  åbent 21 Evaluering af iPad projekt i ældreplejen
  åbent 22 Forenkling af klagestrukturen på det sociale område til orientering
  åbent 23 Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde den 15. august 2013
  åbent 24 Nyker Pensionistforening søger § 18-mildler til etablering af Nyker Datastue
  åbent 25 Nexø Kristne Skatecenter søger § 18-midler til faldunderlag
  åbent 26 Nyreforeningen Kreds Bornholm søger § 18-midler 2013
  åbent 27 Netværks Gruppe Cafè Go` Luft søger § 18-midler 2013
  åbent 28 Børns Vilkår søger § 18-midler 2013
  åbent 29 Udviklingshæmmedes Landsforbund søger § 18-midler til aktivteter 2013
  åbent 30 Gensidig orientering
  åbent 31 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Nylars Plejecenter – anlægsbevilling til projektering af 2 nye boliger samt etablering af træningskøkken

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

9

 

Socialudvalget

15-08-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter        

Resumé

Der søges om en projekteringsbevilling til ombygning af Nylars Plejecenter med 2 nye plejecenterboliger samt nyt træningskøkken til brug for det nye tilbud til borgere fra gerontopsykiatrien.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)   at der gives en anlægsbevilling til projektering m.m. af byggeriet på 450.000 kr. incl. moms

b)   at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 450.000 kr. incl. moms, finansieret af de likvide midler, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

A, b, og c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Tilbagesendes til Socialudvalget, med henblik på udarbejdelse af forslag til finansiering.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)   at der gives en anlægsbevilling til projektering m.m. af byggeriet på 450.000 kr. incl. moms

b)   at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 450.000 kr. incl. moms, finansieret af de likvide midler, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

A, b, og c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de 18 boliger eksisterende boliger samt to observationspladser.

Det vil betyde en ombygning af de nuværende dagcenterlokaler, hvor der kan indrettes 2 nye boliger, som finansieres via almen boliglovgivningen.

Derudover vil der være behov for at etablere et træningskøkken i det centrale fællesopholdsareal og hvor udgifterne skal finansieres via en lejeforhøjelse i forhold til de nuværende huslejeudgifter.

Der søges om en projekteringsbevilling på 450.000 kr. til dækning af omkostninger til rådgivere for at få tegnet, beregnet og udarbejdet de nødvendige skemaer for at få gennemført det beskrevne projekt.

Økonomiske konsekvenser

Projekteringsbevillingen på 450.000 kr. finansieres midlertidigt af de likvide midler. Det forventes, at det samlede ombygningsprojekt inkl. udgifterne til projektering kan finansieres uden et nettotræk på de likvide midler.

 

Det forventes, at den samlede anlægsbevilling skal afgives i 2013, idet boligerne skal være klar til indflytning i 2014. Hvis det forudsættes at de 2 nye boliger bliver på 75 m² og prisen pr. m² er for rammebeløbene på Bornholm 21.340 kr., vil det give en samlet pris på (21.340 kr. x 75 x 2) 3.201.000 kr. Det vil betyde en kommunal grundkapitaludgift (10 %) på 320.100 kr.

Omkostningerne til grundkapitaludgifterne foreslås finansieret ved et tilsvarende salg af ”grund” og ikke mindst den eksisterende bygning.

Udgifterne til træningskøkken m.m. finansieres via en forhøjelse af de eksisterende huslejer, som i dag ligger mellem 5.500 kr. til godt 6.000 kr. pr. måned.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 15. august 2013

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 18. juni 2013 sendt sagen tilbage til Socialudvalget med henblik på udarbejdelse af forslag til finansiering.

 

Udgifterne til projektering af byggeriet finansieres midlertidigt af de likvide midler inden igangsætning af ombygningen af det eksisterende dagcenter og etablering af nyt køkken.

 

Udgifterne til projektering indgår som en del af de samlede udgifter til projektet jf. tabel 1.

 

Tabel 1

Samlede udgifter

3.201.000 kr.

21.340 kr. pr. m² x 75 x 2

Heraf:

 

Køb af bygning og grund

 500.000 kr.

Skønnet

Projektering

  450.000 kr.

 

Administrative udgifter

  200.000 kr.

Skønnet

Håndværkerudgifter

2.051.000 kr.

 

 

Finansieringen af projektet sker gennem låneoptagelse, kommunal grundkapital og beboerindskud jf. tabel 2. Da beboerne flyttes fra Plejecenter Slottet til Nylars Plejecenter afholdes udgiften til beboerindskud af kommunen. 

 

Tabel 2

Samlet finansiering

 -3.201.000 kr.

Den økonomiske ramme

i alt

Heraf:

 

Låneoptagelse 88 %

-2.816.880 kr.

 

Kommunal grundkapital 10 %

 - 320.100 kr.

Kommunal udgift

Beboerindskud 2 %

    -64.020 kr.

Kommunal udgift

 

Med henblik på finansiering af den kommunale udgift til grundkapital (320.100 kr.) og beboerindskud (64.020 kr.) på i alt 384.120 kr. foreslås salg af bygning og grund, som en del af projektet. Salg af bygning og grund vil skønsmæssigt give en indtægt på 500.000 kr. hvorfor der samlet set forventes et mindre kommunalt overskud på ombygningen på i alt 115.880 kr. jf. tabel 3.

 

Tabel 3

Kommunal grundkapital 10 %

  320.100 kr.

Kommunal udgift

Beboerindskud 2 %

   64.020 kr.

Kommunal udgift

Salg af bygning og grund

- 500.000 kr.

Kommunal indtægt

Forventet kommunalt overskud

- 115.880 kr.

Forøget likviditet

 

Finansiering af et nyt træningskøkken centralt placeret på plejecentret vil ske ved en huslejeforhøjelse til de 20 boliger på ca. 60 kr. om måneden.

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Notat (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Om- og tilbygning af Plejecenter Klippebo, tillægsbevilling

82.20.00P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lejerbo har i samarbejde med Bornholms Regionkommune i et nedsat byggeudvalg fået udarbejdet et projektoplæg for om- og tilbygning af Plejecenter Klippebo. Ved om- og tilbygningen opnås væsentlige forbedrede fællesopholdsarealer og der etableres 2 nye selvstændige boliger.

Der søges om en tillægsbevilling til dækning af udgiften til kommunens grundkapitalindskud, som udgør 10 % af tilbygningsprisen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)   at der gives en tillægsbevilling på 515.200 kr. til dækning af kommunens udgift til grundkapitalindskud

b)   at tillægsbevillingen finansieres af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2012

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

A og b anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Lejerbo har som ejer i en årrække gerne villet forbedre specielt fællesarealerne for beboerne på Plejecenter Klippebo. Der er nedsat et byggeudvalg med næstformanden for Socialudvalget som formand samt repræsentanter fra Lejerbo og Bornholms Regionskommune. Byggeudvalget har til opgave, at belyse hvorledes man bedst muligt løser om- og tilbygningen set fra både beboernes, medarbejdernes og ejerens – Lejerbo´s synspunkter.

 

Lejerbo har engageret Steenbergs Tegnestue som bygningsrådgiver til at løse opgaven. Det foreslås, at der bliver nedlagt 1 lejlighed og 1 værelse centralt i bebyggelsen på hver af de to etager og derved nedlægges i alt 2 lejligheder. Endvidere reduceres bebyggelsens 2 3-værelseslejligheder til 2 2-værelseslejligheder.

 

Disse områder samt en udvidelse omkring de eksisterende fællesarealer danner rammen om primært nye fællesarealer med tilhørende køkkenfaciliteter. Kontor til ledelse og sekretær etableres ligeledes i dette område – ”husets hjerte”.

 

I Plejecenter Klippebo´s sydøstlige del etableres 2 nye plejecenterboliger med 1 bolig på hver etage til erstatning af de centralt beliggende boliger, som nedlægges.

De nedlagte lejligheders arealer indgår i alle 40 plejecenterboligers fællesarealer og nedlægges derved ikke som boligarealer. De 2 nye lejligheder skal medtages fuldt ud og derfor skal der betales 515.200 kr., som udgør kommunens udgift til grundkapitalindskud, svarende til 10 % af de samlede udgifter til om- og tilbygning af bolig- og fællesarealerne.

De nuværende beboere vil få en øget husleje, som bl.a. skal dække de øgede m² til forbedrede fællesarealer. Der er gennemført en drøftelse med den enkelte beboer og dens pårørende, hvor langt de fleste var meget positive over for om- og tilbygningen og de deraf øgede lejeudgifter, som forventes at stige fra 4.950 kr. pr. md. til 7.700 kr. pr. md. Det er en stor stigning, der dog for langt de flestes vedkommende vil blive helt eller delvist dækket gennem øgede boligydelsesbidrag. Beboernes boligydelsesbidrag er afhængig af egen indkomst, formue og om man er kørestolsbruger eller stærkt bevægelseshæmmet.

Der bliver ikke etableret egentlige dokumentationsrum, kun 2 mindre sygeplejerskekontorer ved indgangen til plejecenter Klippebo. For at sikre fuld inddragelse af borgeren og dennes pårørende vil dokumentation foregå i beboerens egen lejlighed. Herved implementeres de gode erfaringer, der er indhentet igennem det nyligt afsluttede iPad-projekt på ældreområdet. Udgifter i forbindelse med opdatering af arbejdsgange vedr. dokumentation vil blive dækket delvist ved genbrug og delvist af velfærdsteknologipuljen. Da Klippebo indgik i projektet, er der tale om mindre udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens grundkapitalbidrag på 515.200 kr. er en éngangsudgift.

Udgiften på i alt 515.200 kr. til kommunens grundkapitalindskud foreslås finansieret af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2012.  

Borger og Sundhed har fremsendt ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2012 til behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. august 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budget 2014

00.30.04Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Direktionen har iværksat udarbejdelse af yderligere besparelsesforslag på 50 mio. kr. med henblik på, at det samlede besparelseskatalog til budgetseminar 3 vil udgøre 150 mio. kr.

Der er udarbejdet yderligere forslag på Socialudvalgets område på i alt ca. 10 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at besparelsesforslagene til budget 2014 drøftes og

b)   at det tages til efterretning at forslagene indgår i budgetlægningen for 2014

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Indstillingen følges

Sagsfremstilling

Der er til budgetlægningen for 2014 udarbejdet et administrativt besparelseskatalog på 100 mio. kr. Kataloget er fremlagt primo juni og er sendt i høring i relevante fora med frist for høringssvar den 13. august 2013.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 1. juli 2013 udmeldt kommunernes finansiering for 2014, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning. Beregningerne for Bornholms Regionskommune viste, at den samlede finansiering var ca. 48 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetseminar 2, og at den foreløbige ubalance i budget 2014 herefter er ca. 125 mio. kr. mod ca. 80 mio. kr. ved budgetseminar 2.

Direktionen har på den baggrund iværksat udarbejdelse af yderligere besparelsesforslag på 50 mio. kr., således at det samlede besparelseskatalog til budgetseminar 3 herefter udgør 150 mio. kr.

 

Der er udarbejdet yderligere forslag på Socialudvalgets område på i alt ca. 10 mio. kr. Forslagene fremsendes til drøftelse/orientering for udvalget. Da der er tale om administrativt udarbejdede forslag vil alle forslag blive fremsendt til kommunalbestyrelsens budgetseminar, og udvalget skal således ikke prioritere eller godkende forslagene.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Nye nedprioriteringsforslag indenfor Socialudvalgets område, 7. august 2013 (DOCX)

2.
Oversigt til fagudvalgene over nye prioriteringersforslag pr. 7. august 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Kommunal (med)finansiering af sundhedsområdet

29.06.04Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Økonomiopfølgningen pr. 31.07.2013 peger på et merforbrug på sundhedsområdet på 8,2 mio. kr. Der gives en orientering om grundlaget for den kommunale (med)finansiering af sundhedsområdet, herunder BRK’s mulighed for at påvirke udgifterne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Taget til efterretning, idet kommunen ikke kan påvirke forbruget så meget. Men udvalget ser med undring på det uhensigtsmæssige i, at kommunens skal betale for interne overflytninger mellem hospitaler.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 medfinansieret regionernes udgifter til sundhedsområdet. Fra 2007 til 2012 som en kombination af et fast grundbidrag pr. indbygger og et aktivitetsafhængigt bidrag. Fra 2012 alene i form af et aktivitetsbestemt bidrag.

 

Grundtanken bag omlægning af grundbidraget til et aktivitetsbestemt bidrag i 2012 var at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser søges undgået. Kommunernes muligheder for at begrænse stigende udgifter til kommunal (med)finansiering er dog begrænsede jf. nedenstående.

 

Ændringen betyder, at kommunerne betaler 34 % af taksten[1] i forbindelse med en indlæggelse eller et ambulant besøg - dog max 14.221 kr. for en indlæggelse og 1.403 kr. for et ambulant besøg. Loftet for den kommunale (med)finansiering var tidligere på ca. 5.000 kr. for en indlæggelse og 350 kr. for et ambulant besøg. 

 

Den væsentlig øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulant besøg betyder, at selv mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slår tydeligt igennem.

 

I BRK’s budget 2013 forudsættes en realvækst på 2,6 % på den kommunale medfinansiering fra 2012 - svarende til en realvækst på godt 4,2 mio. kr. Prognosen pr. 31.7.2013 peger i retning af en realvækst på 7,2 % - svarende til godt 10 mio. kr. Der forventes således et betydeligt merforbrug på området. 

 

Kommunerne finansierer endvidere den fulde udgift til vederlagsfri fysioterapi[2] hos privatpraktiserende fysioterapeuter og prognosen pr. 31.7.2013 peger her på en realvækst på 17,2 % - svarende til en realvækst på 1 mio. kr. i forhold til 2012. I budgettet forventes aktiviteten uændret og også på dette område forventes derfor et betydeligt merforbrug i 2013.

 

På sundhedsområdet (kommunale medfinansiering, vedlagsfri fysioterapi samt patientbefordring) forventes samlet et merforbrug på 8,2 mio. kr. i prognosen pr. 31.7.2013.

 

Muligheder for at påvirke (med)finansieringsudgifterne

Grundtanken bag såvel omlægning af grundbidraget til et aktivitetsbestemt bidrag i 2012 som selve den aktivitetsbestemte (med)finansiering er som nævnt at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås.

 

Kommunerne kan dog kun i begrænset omfang påvirke medfinansieringsudgifterne, idet en stor del af aktiviteten på sygehusene ikke kan eller skal forebygges i kommunerne; fødsler, operationer, cancer, overflytning mellem hospitaler osv.

 

Figur: BRK's udgifter til kommunal (med)finansiering af sundhedsvæsenet i 2012

BRK’s samlede udgifter til kommunal (med)finansiering af sundhedsvæsenet var i 2012 på godt 155 mio. kr., og heraf udgjorde de såkaldte forebyggelige indlæggelser af borgere over 65 år på Bornholms Hospital knap 6 mio. kr. jf. ovenstående figur. Listen over forebyggelige

indlæggelsesdiagnoser[3] er udarbejdet for at sætte fokus på de områder, hvor en kommunal indsats potentielt kan gøre en forskel. 

 

Listen dækker diagnoserne nedre luftvejssygdomme, væskemangel, forstoppelse, ernæringsbetinget blodmangel, knoglebrud (skulder, arm, hånd, ryg, hofte, ben og ankel), tarminfektion, tryksår og sociale og plejemæssige forhold. Indlæggelserne betegnes som forebyggelige, da man antager, at man ved tidlig indgriben som rigeligt med væske, regelmæssig vending i sengen, træning, ændret kost eller lignende kan undgå indlæggelsen.

 

En nødvendig forudsætning er dog, at kommunen reelt har kontakt med borgeren i form af hjemmehjælp, kommunal døgnplads eller lignende. De knap 6 mio. kr. der i 2012 udgjorde BRK’s udgift til indlæggelser indenfor de forebyggelige diagnose omfatter alle borgere over 65 år. Opgørelsen omfatter derfor mange borgere, som kommunen ikke har kontakt til og kommunen har derfor ikke umiddelbart mulighed for at forebygge borgerens indlæggelse. 

Det trods alt begrænsede beløb på 6 mio. kr. til forebyggelige indlæggelser - set i forhold til en forventet realvækst på 10 mio. kr. - understreger BRK’s begrænsede mulighed for at påvirke udgifterne. 

 

For blot at illustrere én enkelt anden faktor der også har betydning for den kommunale (med)finansiering er BRK’s udgift til overflytning[4] mellem hospitaler (primært fra Bornholms Hospital til Rigshospitalet) fremhævet i figuren. Det fremgår af figuren, at BRK’s udgifter til overflytninger mellem hospitaler i 2012 beløb sig til mere end 10 mio. kr.  Den seneste opgørelse udarbejdet af regionen viser, at antallet af overflytninger af bornholmere mellem hospitaler steg med godt 22 % fra 2011 til 2012 – svarende til en stigning i kommunens (med)finansiering på godt 1,8 mio. kr.

 

De stigende udgifter til overflytninger har rejst kritik fra flere kommuners side til trods for, at overflytninger mellem hospitalerne er et udtryk for specialisering og opgavefordeling blandt regionens hospitaler – og primært et internt regionalt anliggende.

 

I den netop udsendte afrapportering fra ”Udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet” anbefales en evaluering af den kommunale (med)finansiering, når de ændrede regler fra 2012 har virket en periode. Danske Regioner har dog skrevet en mindretalsudtalelse ind i rapporten, hvor regionerne bl.a. udtrykker ønske om at blive afkoblet den kommunale (med)finansiering. Regionerne ønsker muligheden for at vælge de mest effektive løsninger og målrette midlerne til de højest prioriterede områder, jf. kritikken i forhold til overflytninger mellem hospitalerne i regionen.

 

Det kan således konkluderes, at modellen for kommunal (med)finansiering er under pres. Modellen giver stor usikkerhed i kommunerne i forhold til budgetoverholdelse og kun begrænset mulighed for kommunerne til at påvirke udviklingen. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Månedlig budgetopfølgning maj 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo maj 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Fokusopfølgning maj 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 16 - 29 i 2013

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 29 i 2013 var i alt 1.451 brugere, som modtog i alt 6.445 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time. I uge 16 i 2013 var i alt 1.460 brugere, som modtog i alt 6.424 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time. Brugerantallet er faldet med 9, og timerne pr. uge er steget med 21 timer.

Til sammenligning var der i uge 29 i 2012 i alt 1.509 brugere med i alt 6.569 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time. Gennemsnittet for 2013 1.454 brugere med 6.495 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,47 time.

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

29

1.451

6.445

4,44

2013

16

1.460

6.424

4,40

 

Ændring fra uge 16 til uge 29

 

-9

 

 

+21

 

2012

2013

Gennemsnit

1.499

1.454

6.599

6.495

4,44

4,47

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 29: 1 ledig aflastningsplads og 7 ledige plejecenterboliger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ambulant genoptræning i Bornholms Regionskommune

29.21.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning           

Resumé

Der gives en orientering om stigende aktivitet indenfor den ambulante genoptræning i Bornholms Regionskommune, herunder konsekvenser for serviceniveauet på området. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Taget til efterretning, idet udvalget er opmærksomt på, at det har konsekvenser for serviceniveauet.

Sagsfremstilling

Når patienter udskrives fra sygehus med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, er al ambulant genoptræning et kommunalt myndigheds- og finansieringsansvar. Kommunernes myndighedsansvar indebærer, at kommunen har ansvaret for at tilbyde genoptræning vederlagsfrit på grundlag af den lægefaglige vurdering af genoptræningsbehovet. Kommunen har ikke efter lovgivningen kompetence til at tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov. Kommunen har dermed ansvaret for, at patienter med et genoptræningsbehov sikres genoptræning, og har endvidere ansvaret for at finansiere denne indsats.

 

I forbindelse med udskrivning fra sygehus tager lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, herunder om der er tale om specialiseret genoptræning i hospitalsregi eller almen genoptræning i kommunalt regi. Der fremsendes en genoptræningsplan til kommunen med oplysninger om genoptræningsbehovet. Antallet af genoptræningsplaner har siden kommunernes overtagelse af myndighedsopgaven i 2007 været stadigt stigende.

 

Genoptræningsenheden oplyser, at antallet af fremsendte genoptræningsplaner til Bornholms Regionskommune er steget i første halvår af 2013 og specielt antallet af genoptræningsplaner til kommunal genoptræning er steget kraftigt.  Konsekvensen er stigende ventetid, færre konfrontationstimer og mere selvtræning for patienter henvist fra hospitalet til ambulant genoptræning i kommunalt regi.

 

Der ikke fremsendt forslag til opprioriteringer på genoptræningsområdet med henblik på at imødegå udviklingen, men området er blevet ’friholdt’ i det administrative sparekatalog til budget 2014.  Der må på den baggrund forventes serviceforringelser på området.

 

Udviklingen og konsekvenser for området er nærmere beskrevet i vedhæftede notat udarbejdet af koordinerede sundhedsfaglig leder i Borger og Sundhed.          

Økonomiske konsekvenser        

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Orientering vedr. ambulant genoptræning, august 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Virksomhedsoverdragelse vedr. Plejecenter Snorrebakken Etape 2  

00.15.02A21-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Plejecenter Snorrebakken blev ved beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 organiseret i en selvstændig virksomhed. Dette betyder, at personale overflyttes efter bestemmelserne om virksomhedsoverdragelse. I forbindelse med ibrugtagning af Etape 2 sker virksomhedsoverdragelsen pr. 1. januar 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        sagen til orientering

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Taget til efterretning. Sagen sendes til ØKE til videre behandling

Sagsfremstilling

Plejecenteret Snorrebakken blev ved ibrugtagning af Etape 1 organiseret som en selvstændig virksomhed på linje med de øvrige virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet og med direkte reference til områdechefen. Etape 1 med 60 nye plejeboliger blev taget i brug i august 2012, med indflytning af beboere primært fra Hjemmet i Klemensker og Plejehjemmet Sønderbo, og med virksomhedsdragelse af personale pr. samme dato. 

 

Etape 2 med yderligere 60 nye plejeboliger forventes taget i brug marts 2014 med beboere fra henholdsvis Nylars Plejecenter, Ældrekollektivet i Aarsdale og Plejecenter Slottet, der skal således også her ske virksomhedsoverdragelse af personale. Belært af tidligere erfaringer vil virksomhedsdragelsen i forbindelse med ibrugtagning af Etape 2 ske pr. 1. januar 2014 – eller ca. 2 måneder før beboernes indflytning, dette for bedre at kunne håndtere udfordringerne ved flytning og organisationsændring. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om det nye Socialtilsyn pr. 01.01.2014

27.69.32G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til orientering

Socialudvalget til orientering

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Folketinget har den 4. juni 2013 vedtaget Lov om Socialtilsyn. Det betyder, at ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud og ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere flyttes fra de 98 kommuner til fem nye tilsynsenheder pr. 1. januar 2014. Godkendelses- og tilsynsopgaven i Region Hovedstaden føres fremover af Frederiksberg kommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget

·        at orienteringen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Børne- og Skoleudvalget, den 13. august 2013:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler orienteringen tages til efterretning af Kommunalbestyrelsen.

 

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Anbefaler at orienteringen tages til efterretning af Kommunalbestyrelsen 

Sagsfremstilling

Baggrunden for etablering af det nye Socialtilsyn er, at godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud ikke har haft det fornødne høje faglige niveau og den systematik, som er en forudsætning for, at tilsynet kan kontrollere og bidrage til at udvikle tilbuddene. Hensigten er således at tilsynene skal styrkes. Tilsynenes kompetencer skal øges, så der fx er stærk faglig indsigt i økonomi, jura, pædagogik og sociale metoder. Tilsynenes uvildighed skal øges, så kommunerne ikke fører tilsyn med egne tilbud.

 

Socialstyrelsen har fået til opgave, at udvikle en kvalitetsmodel for socialtilsynet. Socialstyrelsen har oplyst om, at kvalitetsmodellen kommer til at bestå af bl.a. 7 kvalitetstemaer: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgrupper, metoder og resultater, Organisation og ledelse, Kompetencer, Økonomi, Fysiske rammer.

For hvert af disse kvalitetstemaer vil der være indikatorer, som der måles på. Tilsynet vil i øvrigt være et dialogbaseret tilsyn.

 

Inden for hver region er der udpeget 1 kommune, som skal have ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn. De 5 kommuner er Holbæk kommune, Silkeborg kommune, Hjørring kommune, Faaborg-Midtfyn kommune og Frederiksberg kommune. Bornholms Regionskommune vil således få tilsyn fra Frederiksberg kommune. Det er anslået, at det nye socialtilsyn i Frederiksberg kommune skal bemandes med 60 tilsynsførende samt en stab og administration på 10 personer.

 

Anvendelsesområdet for Socialtilsynet er:

1.    Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2 i lov om social service,

2.    døgntilbud m.v. efter § 66, nr. 5 og 5, og §§ 101, 107, 108 109 og 110 i lov om social service og

3.    tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når

a.    hjælpen ydes til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer efter andre love, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til opholdet i boligen,

b.    der er tilknyttet servicearealer til boligerne og hjælpen udgår herfra og ydes af et fast ansat personale,

c.    hjælpen i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service, og

d.    tilbuddets målgrupper er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det er Socialtilsynet, der træffer afgørelse om, hvorvidt et konkret tilbud er omfattet af godkendelse og driftsorienteret tilsyn.

 

I forhold til punkt 1 drejer det sig om 52 plejefamilier i Bornholms Regionskommune.

I forhold til punkt 2 drejer det sig om Ungehuset, Løvstikken, Stofmisbrugsbehandling i Psykiatri og Handicap, Bornholms Kvindekrisecenter, Grennesminde, Kærbygård, Broen, Birketoften, Højlyngen, Sct. Ols.

I forhold til punkt 3 drejer det sig om Rønne Botilbud, Nexøhuset, Røbo, Kommandanthøjen, Klintebo, og det private botilbud Valmuen.

 

Kommunens plejehjem og -centre er ikke omfattet af loven om det nye Socialtilsyn, ligesom dag- og aktivitetscentrene ikke er det, hvorfor denne del af opgaven stadig skal udføres i Bornholms Regionskommune. Der vil ligeledes fortsat være tilsynsopgaver i forhold til det personrelaterede tilsyn, som udføres af sagsbehandlere i visitationen.

 

I forbindelse med etableringen af Socialtilsynet, vil Bornholms Regionskommune blive pålagt nye opgaver. De enkelte tilbud skal udarbejde årsrapporter til Socialtilsynet. Kravene til årsrapporten er ikke præciseret, så det er ikke muligt p.t. at sige noget om af omfanget af opgaven. Der vil desuden kunne forudses en ikke ubetydelig opgave fremover, med opfølgning på Socialtilsynets tilsyn, ligesom der i dag sker opfølgning på Embedslægens tilsyn på ældreområdet. Omfanget af denne opgave er det selvsagt heller ikke muligt at opgøre på nuværende tidspunkt.


Det nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har udarbejdet en rapport om, ”Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes styring”. Det fremgår af rapporten, at i forhold til den politiske styring får tilsynskommunerne tilført ansvaret for godkendelse af tilbud og det driftsorienterede tilsyn fra de øvrige kommuner, og Socialtilsynet bliver tildelt en række beføjelser på området. Det vurderes, at tilsynskommunerne får væsentlige beføjelser i forhold til køberkommunernes styringsmuligheder på området.

 

For køberkommunerne vurderes loven at være et indgreb i det kommunale selvstyre, da deres kompetence til at godkende og føre tilsyn overføres fra deres kommunalbestyrelse til tilsynskommunernes kommunalbestyrelse. Køberkommunerne mister også kompetencen til at godkende deres egne tilbuds budgetter.

 

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af socialtilsynet sker i en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Den objektive finansiering – efter kommunernes andel af 0 – 17 årige – skal dække opgaverne i forbindelse med godkendelse og tilsyn med plejefamilier og kommunale plejefamilier.

 

Godkendelse og tilsyn med døgntilbud og ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere takstfinansieres, og taksten opkræves hos tilbuddene. Taksterne er omkostningsbaserede, og differentieres efter tilbuddenes størrelse samt tilsynets intensitet (1-7 pladser, 8-24 pladser, 25-49 pladser, 50+ pladser). Der opkræves en forhøjet takst for skærpet tilsyn. Finansieringen drøftes årligt i forbindelse med rammeaftalerne. Frederiksberg kommune regner med en gennemsnitspris pr. tilsyn på 45.000 – 55.000 kr. Den objektive finansiering af plejefamilietilsynet vil gennemsnitlig pr. kommune koste 340.000 kr. årligt.

 

Det er ikke pt. muligt at sige præcis, hvor meget Bornholms Regionskommune skal betale for tilsyn fremover, men hvis der tages udgangspunkt i andelen af 0-17 årige i kommunen vil en årlig udgift til plejefamilietilsynet være på ca. 211.000 kr.

Hvis det antages, at Bornholms Regionskommune i gennemsnit skal betale 50.000 kr. pr. udført tilsyn fra 2014 vil det betyde en ekstra udgift i størrelsesordenen 350.000 kr. for egne tilbud på voksenområdet. For børne- og ungeområdet vil det betyde en ekstraudgift på 100.000 kr., altså samlede ekstra udgifter på 450.000 kr. årligt. Det må desuden påregnes, at taksten for borgere, som Bornholms Regionskommune har i tilbud i andre kommuner, også påvirkes. Et udspil fra Frederiksberg kommune til tilsynstakster vil foreligge primo september. De endelige tilsynstakster for 2014 godkendes senest den 8. oktober 2013.

 

Bornholms Regionskommune har i dag mulighed for at tage takstbetaling for udførte tilsyn. Denne mulighed er ikke udnyttet for de tilbud, som Social- og Sundhedssekretariatet fører tilsyn med, idet det i langt overvejende grad er egne borgere, som er i tilbuddene, og det derfor er penge ind og ud af samme kasse. Børne- og Skolesekretariatet har fastsat takster for tilsyn. Dette giver årligt en indtægt på 150.000 – 200.000 kr.

 

KL´s oplæg til finansiering af udgiften til det nye socialtilsyn er, at kommunerne reducerer udgifterne i forhold til de opgaver, som kommunerne ikke længere skal løse. Der vil desuden blive tilført DUT-midler til kommunerne til nye opgaver i forbindelse med tilsynet med i alt 44,9 mio. kr. i 2014, 44,1 mio. kr. i 2015 og 37,5 mio. kr. i 2016. Regnes Bornholms Regionskommunes forventede andel ud, svarer dette til en tilførsel på ca. 315.000 kr. det første år, 308.000 kr. i 2015 og 262.000 kr. i 2016.

 

Den del af tilsynsopgaven, som udføres på Social- og Sundhedssekretariatets område i dag, som overføres til Frederiksberg fra 2014, svarer til 0,05 eller i alt 22.389 kr. årligt. For Børne- og Skolesekretariatets område overføres der opgaver svarende til 0,73 eller 338.000 kr.

1,0 medarbejder fra Børne- og Skolesekretariatet virksomhedsoverdrages til Frederiksberg.

 

Foruden driftsomkostninger til det nye Socialtilsyn vil Bornholms Regionskommune skulle betale en andel af Frederiksberg kommunes udgifter til etablering af socialtilsynet. Etableringsomkostningerne er aftalt indregnet i de objektive finansieringsdele i 2014 og 2015, og der regnes gennemsnitligt med 135.000 kr. pr. kommune i de to år. Hvis udgiften fordeles forholdsmæssigt i forhold til antal indbyggere, så bliver udgiften for Bornholms Regionskommune 99.000 kr. i to år.

 

Samlet anslået økonomi:

Udgifter

2014

2015

2016

Etableringsomkostninger

99

99

0

Takstbetaling for tilsyn egne tilbud

450

450

450

Tilsyn plejefamilier

211

211

211

Mistet tilsynsindtægt

175

175

175

Samlet anslået udgift

935

935

836

Finansiering

 

 

 

Dut-kompensation

-315

-308

-262

Reduktion i løn

-360

-360

-360

Estimerede ekstra udgifter

 

260

 

267

 

214

Hele 1.000 kr.

 

Socialtilsynet planlægger at komme på besøg i Bornholms Regionskommune i efteråret 2013, hvor der skal ske en drøftelse af, hvordan det fremtidige tilsyn i kommunen skal forløbe, og hvilke tilbud der overdrages til Socialtilsynet. Der er således stadig mange ubekendte, før Bornholms Regionskommune kan regne på de fulde økonomiske konsekvenser for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Social rammeaftale - Styringsaftale 2014

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 30. september 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·        Styringsaftalen 2014, for så vidt angår voksenområdet, sendes til høring i Handicaprådet

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        Styringsaftalen 2014, for så vidt angår børneområdet, sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes til høring i Handicaprådet

Sagsfremstilling

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 30. september 2013. Styringsaftale for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling og aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Formålet er:

·        at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

·        at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

·        Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

·        Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud

·        Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

·        Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

·        Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi

·        Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

·        Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

 

Takstmodellen

Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2014, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

 

Takstmodellen omfatter alle de tilbud, som kommunerne og Region Hovedstaden har overtaget per 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

 

Grundprincippet for takstfastsættelse er at taksterne skal svare til de samlede omkostninger.

 

Aftale om takstudvikling i 2014

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2013 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalerne indebar fra 2010-2011 en 2 procents reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2013 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 efter p/l-regulering. KKR Hovedstaden har indgået følgende aftale om fastsættelsen af taksterne i 2014:

 

·        At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

·        At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering1.

 

I 2014 foretages en særskilt efterregulering af overskuddet, der opstår i 2013 som følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO. Ovenstående reduktion af taksterne skal opnås eksklusiv den særskilte efterregulering. Reduktionen af taksterne skal derfor opnås ved at sammenligne takstniveauet for 2013, efter nedjustering af taksterne som følge af KTO-forliget, med taksterne for 2014 eksklusiv den særskilte efterregulering i 2014. Der vil blive taget højde for disse forhold i analysen af prisudviklingen fra 2013 til 2014.

 

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

 

Styringsaftale 2014 indeholder følgende nye elementer

 

 

Vurdering

KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen for 2014. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 har anbefalet at styringsaftalen godkendes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, vurderer at konsekvenserne af Styringsaftalen 2014 er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Styringsaftale 2014 (PDF)

2.
Bilag 5 - styringsaftale 2014 (PDF)

3.
Bilag 2 - styringsaftale 2014 (XLSX)

4.
Bilag 3 - styringsaftale 2014 (XLSX)

5.
Bilag 4 - styringsaftale 2014 (PDF)

6.
Bilag 1 -styringsaftale 2014 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Redegørelse for tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen

27.69.32K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Redegørelse for udførte tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen for tilbud efter § 83 i serviceloven. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 6. december 2012 tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i serviceloven. Politikken siger, at der foretages anmeldte tilsyn én gang om året som en stikprøve af tilfældigt udvalgte borgere (5 % af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Besøgene er foretaget over 18 dage i perioden januar – april måned 2013.

 

Kvalitetsbesøgene er gennemført hos i alt 78 (ud af 1.578 borgere) vilkårligt udvalgte borgere, 62 borgere ved den kommunale leverandør og 16 borgere hos private leverandører. Der er udarbejdet en spørgeguide, som besøgene har taget udgangspunkt i:

 

1) Kommer hjælpen til den aftalte tid?

2) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

3) Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

4) Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig?

 

I henhold til lovgivningen skal spørgsmål 1 (Kommer hjælpen til den aftalte tid?) og spørgsmål 2 (Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?) være gennemgående, og er således identiske fra 2012.

Hensigten med spørgsmål 3 (Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?) har været, at sætte fokus på, om personalet er godt forberedt inden mødet med borgeren.

Idet redegørelsen fra 2012 viste, at flere borgere kunne ønske sig, at der ikke kom så mange forskellige hjælpere ind i deres hjem, er denne problemstilling valgt og stillet i spørgsmål 4 (Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig?)

 

Borgerne er kontaktet inden besøget, hvor 4 borgere valgte at blive interviewet i telefonen, da de ikke havde tid til besøg, besvarelserne indgår i redegørelsen. 

 

Spørgsmål 1) Kommer hjælpen til den aftalte tid?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 78 % er helt tilfredse, 12 % er delvist tilfredse, og 10 % er ikke tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

82 % er helt tilfredse, 11 % er delvist tilfredse og 7 % er ikke tilfredse ved den personlige pleje.

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 100 % er helt tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

Ingen private leverandører udfører personlig pleje.

 

Spørgsmål 2) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 90 % er helt tilfredse, 7 % er delvist tilfredse, og 3 % er ikke tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

91 % er helt tilfredse, 6 % delvist tilfredse og 3 % er ikke tilfredse, når det gælder den personlige pleje.

 

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 94 % er helt tilfredse og 6 % er delvist tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

Ingen private leverandører udfører personlig pleje.

 

Spørgsmål 3) Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 87 % er helt tilfredse, 10 % er delvist tilfredse, og 3 % er ikke tilfredse.

 

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 88 % er helt eller tilfredse og 12 % delvist tilfredse.

 

Spørgsmål 4) Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 76 % er helt tilfredse og 18 % er delvist tilfredse, mens 6 % ikke er tilfredse.

 

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 88 % er helt tilfredse og 6 % er delvist tilfredse, mens 6 % ikke er tilfredse.

 

De private leverandører udfører ca. 19 % af den praktiske hjælp.

 

Konklusion

Det er anden gang BRK har gennemført tilsyn med ydelser efter servicelovens § 83 hos borgere der er visiteret til hjælp fra døgnplejen.

Det samlede indtryk af kvalitetsbesøgene er, at borgerne oplever stor tilfredshed med Døgnplejen Bornholm og de private leverandører.

 

Hvor besvarelserne har vist, at der er sket enkelte utilsigtede hændelser er der fra Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed efterfølgende fulgt op på disse ved henvendelse til de private leverandører og Døgnplejen Bornholm.

 

Der er selv i en meget positiv undersøgelse som denne, altid mulighed for forbedringer og kvalitetsudvikling, hvilket der også kontinuerligt arbejdes frem i mod.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Rapport kvalitetsbesøg 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ældrepolitik – forslag til  

00.01.00P22-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Socialudvalget fik i sit møde den 6. juni 2013 forelagt status på arbejdet med udarbejdelsen af en Ældrepolitik, og udleveret 1. udkast til en sådan.

2. udkast til Ældrepolitikken foreligger nu til videre behandling og høring. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at sende 2. udkast til Ældrepolitikken i bred høring 

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Det anbefales Kommunalbestyrelsen, at sende 2. udkast til Ældrepolitikken i bred høring

Sagsfremstilling

Formålet med at formulere en ældrepolitik er:

·        at få beskrevet den politiske vision og prioriteringsretning for ældreområdet

·        at skabe en bred fælles forståelse i kommunen for de rammer, behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på ældreområdet i Bornholms regionskommune i de kommende år

·        at sikre den endelige Ældrepolitik en høj grad af legitimitet gennem en bred inddragelse af borgere, medarbejdere og relevante organisationer

 

For at sikre en så høj grad af borgerinddragelse som muligt indbød Socialudvalget 110 særligt udvalgte gæster til en inspirationsdag onsdag den 29. maj 2013 fra kl. 9 – 15. De indbudte repræsenterede borgere, ældreorganisationer, politikere, medarbejdere og administration. Dagen bød på oplæg fra 2 eksterne oplægsholdere, og var krydret med livlige drøftelser i workshops.

 

På bagrund af de mange input og kommentarer fra inspirationsdagen foreligger udkast til en ældrepolitik. Politikken tager udgangspunkt i emner som: Sundhed og forebyggelse, Aktivitet, netværk og frivillige, Pleje, omsorg og praktisk hjælp – ud fra målet om længst muligt i eget liv, Livet i en plejebolig – et godt og aktivt liv for alle, Velfærdsteknologi og IT, Kommunikation – dialog med borgeren og Bolig og nærmiljø.

 

Socialudvalget besluttede i sit møde den 6. juni 2013, at opfølgning på inspirationsdagen finder sted mandag den 2. september 2013 fra kl. 10-12 med samme brede deltagerkreds som til inspirationsdagen den 29. maj.

 

Tidsplan:

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

Opfølgning på inspirationsdag mandag den 2. september 2013 fra kl. 10 – 12 i Aakirkeby Hallerne

(Høringssvar – deadline 18. september 2013)

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013

Implementering ultimo 2013 og videre frem.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Forslag Ældrepolitik (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til  

00.01.00P22-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I dialogmøder med virksomhederne indenfor ældreområdet er der udtrykt ønske om udarbejdelse af en mad- og måltidspolitik. Endvidere sætter Socialstyrelsen i en ny handleplan fokus på måltider og ernæring hos ældre i hjemmeplejen og plejeboliger, hvor planen indeholder en række konkrete anbefalinger til kommunerne, bl. a. om at udarbejde en mad- og måltidspolitik.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Udsættes og genbehandles på mødet den 2. september

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en mad- og måltidspolitik for ældreområdet er, at skabe et fælles formuleret grundlag omkring de ældres mad og måltider. Målgruppen er borgere, der får tilberedt, serveret eller køber mad via Bornholms Regionskommunes tilbud, dvs. er visiteret til madordning eller bor på ét at kommunens plejecentre. 

 

Mad- og måltidspolitikken beskriver de overordnede rammer for området, og skal medvirke til, at udvikle og sikre sund man og bidrage til, at skabe og fastholde gode og sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitikken for ældreområdet forudsætter, at de enkelte områder udarbejder handleplaner, hvori det beskrives hvordan selve udmøntningen af politikken sker lokalt. 

 

Fagråd for Ældre nedsatte en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en mad- og måltidspolitik. Politikken har været forelagt Fagrådet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Forslag Mad- og måltidspolitik (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2012

27.42.00K03-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

11

 

Socialudvalget

15-08-2013

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Socialudvalget indstiller

Resumé

Sundhedsstyrelsen, ved de regionale Embedslægeinstitutioner, har siden 2002 én gang årligt gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på kommunens plejehjem og -centre for at undersøge de sundhedsfaglige forhold. De enkelte besøg munder ud i en rapport, som forelægges Socialudvalget. Hvert år udarbejder Sundhedsstyrelsen en kommunal årsrapport vedrørende plejehjemstilsynene. Bornholms Regionskommune har nu modtaget årsrapporten for 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Sagsfremstilling

På baggrund af de gennemførte tilsyn på plejeboligområdet har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en årsrapport for besøgene i 2012. Der er gennemført tilsynsbesøg på følgende 9 steder: Toftegården, Lunden, Slottet, Nylars, Aabo, Nørremøllecenteret, Klippebo, Snorrebakken og Aarsdale.

Sammenlignet med sidste år er der sket væsentlige fremskridt, således er der 4 plejecentre, hvor der er så få fejl, at de ikke får tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen i 2013. På 5 plejecentre indebar fundne fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, på tre plejecentre indebar fundne fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. Kun på ét plejecenter blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som medførte opfølgning i form af krav om handleplan. Her var tale om, at der var uoverensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinskemaet og antallet af tabletter i doseringsæskerne. Sekretariatet har fulgt op på den udarbejdede handleplan. Det kommunale Tilsyn følger ligeledes op på de fejl og mangler, som Embedslægen har fundet

 

Generelt er der er fundet fejl og mangler i forbindelse med sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering. Der blev ikke fundet fejl omkring instrukser og hygiejne. Nedenfor gennemgås kort de fejl og mangler, som er påpeget i årsrapporten.

 

Sygeplejefaglige optegnelser:

Embedslægen undersøger om alle de sygeplejefaglige problemområder, som er omfattet af tilsynet, er beskrevet i de enkelte beboeres sygeplejefaglige dokumentation. Det kunne konstateres, at i 25 ud af 27 stikprøver var alle sygeplejefaglige problemområder dokumenteret korrekt.

 

Medicinhåndtering:

På alle plejecentre sikrer personalet, at beboerens identitet er i overensstemmelse med angivelsen af navn og personnummer på doseringsæsker eller anden medicinbeholder ved udlevering.  Det blev undersøgt, om der var overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen på medicinlisten, og om doseringen var foretaget korrekt.

Stikprøver viste, at der var overensstemmelse mellem lægens ordination og medicinlisten i 26 ud af 27 stikprøver. I 26 af stikprøverne var antallet af tabletter korrekt doseret. I 21 ud af 27 stikprøver var der dokumenteret korrekt. Medicinen bliver opbevaret korrekt, og reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin, blev overholdt på alle plejecentre.

 

Patientrettigheder:

Informeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Ved stikprøvegennemgangen var det i 23 ud af 27 stikprøver angivet i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om andre gjorde dette.

 

Ernæring:

Ernæringsbehovet var beskrevet, og der var foretaget kontrol af beboeren vægt i 26 ud af 27 stikprøver. I 10 af 13 stikprøver, hvor der var særlige ernæringsmæssige behov, var der udarbejdet ernæringsplan.

 

Aktivitet og mobilitet:

Hos beboere med behov for træning forelå der i 12 ud af 15 stikprøver dokumenteret tilbud om træning. Hos beboere, som modtog træning, var effekten af træningen kun dokumenteret i 5 af 13 tilfælde.

 

Årets tema for 2012 var ”Plejehjemmets sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handikap”. Det blev undersøgt, om plejecentrene havde udarbejdet en instruks, der beskrev hvem der skulle vurdere oplysningerne om beboernes sygdomme og handicap i forbindelse med indflytningen på plejecentret, og hvordan oplysningerne skulle vurderes og evt. supplerende oplysninger indhentes. Tre af de ni plejecentre havde en sådan instruks.

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynets rapport:

Det fremgår af de enkelte tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter, og at kommunen forventes at føre kontrol med, at der følges på påviste fejl og mangler. Dette sker dels ved direkte henvendelse til stedet når rapporten modtages, og dels i det kommunale tilsynsbesøg, hvor der altid følges op på embedslægens besøg.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 15. august 2013

 

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Begge råd tager sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
5-2010-44-1 Årsrapport Bornholm 2012.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på ældreområdet i 2012

27.12.16K09-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

10

 

Socialudvalget

15-08-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det kommunale tilsyn på ældreområdet har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsynsbesøg i kommunens plejehjem og -centre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2012 sendes i høring i Ældrerådet, Beboer- og Familierådene og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den. 6. juni 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, i Beboer- og Familierådene og i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2012 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den. 15. august 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne på ældreområdet for 2012, har Tilsynet udarbejdet den årlige redegørelse. Der er gennemført 11 tilsynsbesøg på ældreområdet, og ingen af disse besøg har vist problemer, som medførte opfølgende besøg.

 

Tilsynet kan sammenfattende sige, at Bornholms Regionskommune har velfungerende plejehjem- og centre til øens borgere. Det er Tilsynets opfattelse, at den enkelte borgers behov for omsorg og pleje opfyldes, herunder også muligheden for deltagelse i sociale og fysiske aktiviteter. Borgerne oplever tryghed, og Tilsynet har kun mødt tilfredse borgere. Eftersom Tilsynet kommer uanmeldt er muligheden for at tale med pårørende begrænset, men de pårørende, som Tilsynet har haft lejlighed til at tale med, har alle udtrykt tilfredshed med det tilbud, der blev givet.

 

Der er givet 16 anbefalinger, som alle henfører til et konkret tilbud. De er således ikke udtryk for generelle problemstillinger på området. Anbefalingerne har bl.a. drejet sig om manglende/mangelfuld dokumentation, manglende handle- eller døgnrytmeplaner, indgåelse af administrationsaftaler med borgerne, opfølgning på tidligere tilsyn m.m. Ingen af anbefalingerne har været så væsentlige, at der er givet straks påbud.

 

Tilsynets fokusområder for 2013 bliver:

·        Opfølgning på embedslægetilsyn samt det kommunale tilsyn

·        Ydelser til beboerne, herunder træning og aktiviteter

·        Beboerinddragelse

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. august 2013

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Beboer- og Familierådene.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Beboer- og Familierådet på Lunden tager sagen til efterretning, idet de i øvrigt glæder sig over den gode dialog under de uanmeldte besøg og de positive toner i redegørelsen.

Beboer- og Familierådet på Snorrebakken udtrykker tilfredshed med, at beboerinddragelsen er i fokus, så beboerne får mulighed for at bestemme over deres eget liv, og at der er fokus på aktiviteter. Desuden sættes pris på, at tilsynet forsøger at tale med de pårørende Tilsynet tilfældigt møder, da der nu kun er uanmeldte tilsyn, og derfor ikke mulighed for at tale med repræsentanter for Beboer- og Familierådet.

Beboer- og Familierådet på Nørremøllecentret finder det positivt at Tilsynet har fokus på elevatorliften på afdeling vest, og ser frem til en løsning.

Beboer- og Familierådet på Klippebo og Ældrekollektivet Aarsdale har ingen kommentarer.

Ældrerådet har taget redegørelsen til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2013

27.12.16K09-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 4. juni 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nylars Plejecenter.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført den 4. juni 2013.

Tilsynet fandt at Nylars Plejecenter fremstår i en generelt god fysisk stand. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne modtager den nødvendige pleje- og omsorg, og denne gives med respekt for den enkelte beboers fysiske og psykiske udgangspunkt. Det er Tilsynets opfattelse at man forsøger at dosere tilbuddene til den enkelte beboer, men at der nogle udfordringer i forhold til habitus og formåen. Et aktivt Beboer- og Familieråd ses som et plus for Nylars Plejecenter.

Der er i forbindelse med tilsynet 2013, ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2013

27.12.16K09-0096

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Udvalget forventer en opfølgning på anbefalingerne fra tilsynet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 15. maj 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført den 15. maj 2013.

Toftegården er det sidste af Bornholms Regionskommunes tilbud som i lovmæssig forstand er et plejehjem (servicelovens § 192). Det fremstår umiddelbart i en fin fysisk stand, men bygningen er gammel, og boligerne ikke helt tidssvarende i forhold til kommunens øvrige plejecenterboliger. Beboerne er dog godt tilfredse med forholdene. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og brug for.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 4 anbefalinger:

•    Tilsynet anbefaler, at teamlederen udfører ledelseskontrol på medicinhåndteringen og de
sygeplejefaglige optegnelser.

 

•    Tilsynet anbefaler, at borgerne sikres den hjælp, som de er visiteret til. Dette også under ferie og sygdom.

 

•    Tilsynet anbefaler, at der sættes mere fokus på magtanvendelsesreglerne.

 

•    Tilsynet anbefaler, at der lægges en plan for gennemførelse af MUS samtaler.
     (MedarbejderUdviklingsSamtaler).

 

Social- og Sundhedssekretariatet følger i samarbejde med ledelsen i BPC op på anbefalingerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2013

27.12.16K09-0095

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 13. maj 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført den 13. maj 2013.

 

Plejecenter Aabo fremstår som et velfungerende tilbud. Det er Tilsynets opfattelse, at der er en god tone mellem beboere og medarbejdere og at plejen og hjælpen gives med respekt for den enkelte beboer. Det er således Tilsynets opfattelse, at den enkelte beboer tilbydes den nødvendige hjælp.

 

De fysiske rammer fremstår overordnet som velordnede og tilfredsstillende rengjorte.

Der oplevedes et både hyggeligt inde- som udemiljø, hvor der er ind tænkt gode detaljer og tilbud til beboerne, såsom et hyggeligt og velplejet gårdmiljø samt dyrehold.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

•    Tilsynet skærper sin anbefaling om, at der hurtigst muligt skal iværksættes udbedring af
faldrisikoen mellem ny og gammel bygning. Teamleder skal senest den 1. august 2013 indsende en redegørelse til Tilsynet herom.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet er telefonisk den 1. august 2013 af teamleder Zette Kofoed, blevet oplyst om at der af Teknisk Service er blevet etableret en skråmåtte til eliminering af faldrisikoen mellem ny og gammel bygning. Skulle det etablerede ikke have den ønskede virkning, etableres anden foranstaltning. Tilsynet anser hermed anbefalingen som værende tilfredsstillende udført.

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport Åbo 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2013  

27.12.16K09-0097

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. maj 2013 og den 11. juni. 2013 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført henholdsvis den 29. maj 2013 og den 11. juni. 2013.

Nørremøllecentret fremstod ved tilsynet i en fin fysisk forfatning, både indendørs og udendørs.

 

Tilsynet oplevede en god stemning blandt beboerne internt og i dialogen mellem beboere og medarbejdere på Nørremøllecentret samlet. Det er Tilsynets opfattelse, at der i dagligdagen arbejdes på at sætte den enkelte beboer i centrum og dette arbejde foregår med respekten for den enkelte i højsædet.

 

Det er således Tilsynets opfattelse, at Nørremøllecentret i planlægningen og udførelsen af både plejen og omsorgen overfor den enkelte, lægger et godt stykke arbejde i løbende at optimere denne. Samtalerne med beboerne bekræfter dette indtryk.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger, der alle følges op på i forbindelse med tilsynet i 2014:

 

•    Tilsynet anbefaler, hvor der endnu ikke er indkaldt til MUS samtaler
(MedarbejderUdviklingsSamtaler), at dette sker hurtigst.

 

•    Tilsynet anbefaler, at opfølgningssamtaler med beboere afholdes jf. de retningslinjer der
ligger for dette.

 

•    Tilsynet anbefaler, at borgerdokumentation sikres korrekt, således at den er
fyldestgørende, målbar og opdateret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Evaluering af iPad projekt i ældreplejen

27.35.08P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

I foråret 2012 bevilgede Økonomi- og Indenrigsministeriet 416.300 kr. til gennemførsel af projektet ”It-velfærdsteknologi i Døgnplejen Bornholm”. Projektet, der var 1 årigt, blev afsluttet med udgangen af maj 2013. Herudover er projektet suppleret med midler fra velfærdsteknologipuljen til bl.a. anskaffelse af iPads.  Brug af tablets i ældreplejen er et nyt tiltag, projektet danner derfor grundlag for en række erfaringer, som vil kunne bruges i det kommende arbejde med implementering af teknologi i ældreplejen og også i forbindelse med fremtidige telemedicinske løsninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget ser frem til at de tekniske udfordringer ved brug af interne systemer bliver løst.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet var: at fremme kommunikation og fleksibilitet i relation mellem borgere og sundhedspersonale samt pårørende, at fremme kvaliteten af medarbejdernes dokumentationsarbejde, at fremme trivslen hos borgere og medarbejdere samt at vurdere evt. besparelsespotentiale.

Generelt viser evalueringen, at formålet er nået. Kommunikationen mellem borgere og medarbejdere er forbedret, men der er potentiale til yderligere udvikling gennem brug af teknologi. Af de borgere, der indgik i projektet, havde en mindre del glæde af teknologien i kommunikationen med de pårørende.

Evalueringen viser også, at når medarbejderen kan dokumentere i borgerens hjem, sammen med borgeren, øges kvaliteten af både relationen mellem den ældre og medarbejderen og dokumentationen. I denne forbindelse vurderer medarbejderne, at deres stressniveau falder, når den samlede opgavevaretagelse kan foregå i borgerens hjem.

Øget brug af kommunikationsteknologi i ældreplejen vil over tid rumme potentiale for besparelser. Nærværende projekt havde ikke et volumen, der giver grundlag for en realistisk beregning af potentialet.

Evalueringen indeholder også en væsentlig oversigt over de tekniske udfordringer, der har vist sig når kommunikationsteknologi skal implementeres i borgerens hjem. Årsagerne til de tekniske udfordringer skal søges både hos eksterne leverandører og internt i BRK. Brugen af omsorgssystemet Care i eget hjem viste, at Care ikke umiddelbart kunne anvendes som først antaget. I samarbejde med KMD, der leverer Care, er problemerne løst og omsorgssystemet udviklet, således at fremtidig brug er mulig. Internt i BRK har det vist sig vanskeligt at løse problemstillinger af sikkerhedsmæssig karakter, når et internt system skulle anvendes i borgerens hjem af både borger og medarbejder. De tekniske udfordringer har sat projektet under tidspres.

Samlet kan det konkluderes, at kommunikationsteknologi med fordel vil kunne anvendes i ældreplejen i fremtiden, men at succesfuld implementering kræver både en grundig organisatorisk og teknologisk planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Bilag - Evaluering af iPads projekt i ældreplejen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Forenkling af klagestrukturen på det sociale område til orientering

00.07.06G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Folketinget har besluttet, at der med virkning fra 1. juli 2013 sker en forenkling af klagestrukturen på det sociale- og beskæftigelsesområde, som betyder at alle klager over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet fremover skal sendes direkte til Ankestyrelsen.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        tages til orientering

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Lovændringen betyder bl. a. en forenkling af klagestrukturen, og kommunerne skal fremover sende alle klager over kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet direkte til Ankestyrelsen i stedet for til de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, der med loven nedlægges.

 

Et andet element i lovændringen er, at Ankestyrelsen fremadrettet vil styrke sin praksiskoordinerende rolle, så styrelsen gennem en systematisk vidensopsamling kan sikre en øget vejledning og tilbagemelding til kommunerne.

 

Klagevejledninger der tilgår borgere i forbindelse med afslag tilrettes i overensstemmelse med ovennævnte. De politisk vedtagne kvalitetsstandarder som indeholder oplysninger om klagevejledning, tilrettes i takt med standardernes årlige revidering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde den 15. august 2013

27.15.12I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Det er op til politisk afgørelse af prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Status vedrørende uddeling af § 18-midler 2013 ser således ud:

I budget 2013 er der afsat i alt 660.188 kr.

Der er pr. 22. juli 2013 anvendt 462.630 kr. Restbeløbet er herefter 197.558 kr.

På mødet i dag er der sager til beslutning for 203.733 kr.  Det er dels nye ansøgninger og dels  udsat sag fra tidligere møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Nyker Pensionistforening søger § 18-midler til etablering af Nyker Datastue

27.15.12Ø40-0210

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

23

 

Socialudvalget

06-06-2013

15

 

Socialudvalget

15-08-2013

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Nyker Pensionistforening søger midler til etablering af Nyker Datastue.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Udsættes.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Udsættes.

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Bevilget 7.400 kr. til Microsoft Office, stik samt stålskab


Sagsfremstilling

Nyker Pensionistforening ønsker at oprette en datastue i Nyker for borgere 60+. Der henvises til, at staten og Regionskommunen stiller stadig støre krav til borgerens brug af IT.

I ansøgningen henvises målgruppen til at være dels pensionister fra selve Nyker by, men også at der et ret stort opland at hente brugere fra, da Klemensker Datastue er nedlagt, og at det er vanskeligt for ældre borgere med nedsat mobilitet at benytte offentlige transportmidler til f. eks. Hasle og benytte Datastuen der.

Hasle Datastue har pt. ca. 55 brugere og Nyker Pensionistforening ønsker et godt og konstruktivt samarbejde, hvor man supplerer hinanden.

Der søges midler til at etablere en datastue med 10 pc´ere. Der er frivillige ulønnede undervisere. Nyker Idrætsforening stiller lokaler til rådighed, Nyker Borgerforening sørger for sekretærfunktion og fundraising, og Nyker Pensionist- og Invalideforening vil stå for det daglige arbejde og sørge for undervisere, sætte hold sammen og have kontakten til de øvrige datastuer på Bornholm og andre organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 65.500 kr. til indkøb af bærbare computere, programmer, tastatur, mus, m.m.
fordelt med
10 stk. bærbare computere               46.000 kr.
10 stk. Microsoft office                        7.000 kr.
10 stk. tastatur + mus                        5.000 kr.
3 stk. swits                                        2.100 kr.
Kabler                                                  700 kr.
Stik                                                   1.500 kr.
Stålskab for opbevaring, 2 punkt lås    3.200 kr.

Nyker Pensionistforenings formue er 57.711 kr.  Seneste regnskab viste overskud på 3.233 kr. Formuen kan ikke dække den ny aktivitet.

Med ansøgningen var også medsendt foreningens aktivitetskalender for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. juni 2013

IT-afdelingen har meddelt, at der vil kunne stilles brugt udstyr til rådighed. I forhold til ansøgningen resterer dog:
10 stk. Microsoft office                      7.000 kr.
Stik                                                   700 kr.
Stålskab for opbevaring                    3.200 kr.
                                                       ----------                                                                                                                                                        
I alt                                               10.900 kr.


Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. august 2013

Lokalrådet har den 27. maj 2013 bevilget et tilskud på 30.000 kr. til indkøb af 5 pc´er inkl. officepakken og tilhørende udstyr. Sparekassen Bornholms Fond har givet tilsagn om et tilskud på 5.000 kr.

I forhold til selve ansøgningen mangler herefter 30.500 kr. IT-afdelingen har dog tidligere meddelt, at der vil kunne stilles brugt udstyr til rådighed.

Foreningen søgte oprindeligt om 10 pc´er og har fået bevilget 5 nye af Lokalrådet.

Såfremt foreningen stilles 5 brugte pc´er, m.m. til rådighed resterer i forhold til ansøgningen:
5 stk. Microsoft office      3.500 kr.
Stik                                  700 kr.
Stålskab for opbevaring  3.200 kr.
                                    ------------
I alt:                             7.400 kr.       

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Nexø Kristne Skatecenter søger § 18-midler til faldunderlag

27.15.12Ø40-0236

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Nexø Kristne Skatecenter søger midler til faldunderlag ved forskellige legeredskaber i legeland.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, det 15. august 2013:

Afslag

Sagsfremstilling

Nexø Kristne Skatecenters formål er at skabe trygge og spændende aktiviteter, hvor forældre trygt kan sende deres børn hen. Legelandets formål er bl.a. at drive et sted hvor børn og forældre kan lave ting sammen, men også hver for sig.

Centret er i gang med at indrette 500 m2 legeland.
Målgruppen for legeland er børn fra 5-10-12 år sammen med forældre samt turister.

En del af legelandet vil blive indrettet med flytbare ting, så der er mulighed for at ændre indretningen. Det forventes at der er åbent torsdag til søndag samt efter behov. Der vil være mulighed for at leje centret til børnefødselsdage eller institutioner som skoler og børnehaver, der kan bruge centret for at skabe variation i hverdagen. Det forventes at blive brugt af 40-60 personer pr. dag,

Centret har pt. ca. 75 medlemmer. Centret er ved at tegne nye medlemmer og har som mål 300 medlemmer.

Alt byggearbejde er gennem alle årene udført som frivilligt og ulønnet arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 50.000 kr. til faldunderlag, som er et krav fra myndighederne.

Det totale budget for legelandet er på 1.000.000 kr. Der er søgt om midler i fonde og centret har fået ca. 600.000 kr. Derudover har centret fået midler fra landdistriktspuljen til at ansætte en person én dag om ugen de næste tre år.

For at gøre projektet færdigt, søges fortsat fonde, da man mangler ca. 300.000 kr. Der er ikke søgt midler andre steder til faldunderlag.

Budgettet for Nexø Kristne Skatecenter 2013:

Udgifter:
Husleje:                        102.000 kr.
El:                                  30.000 kr.
Vand:                                6.000 kr.
Varme – olie og gas:        25.000 kr.
Varekøb kiosk:                 20.000 kr.
Div. vedligehold:              25.000 kr.
Nybygning – færdig-
gørelse af legeland:        300.000 kr.
Rengøring:                      15.000 kr.
Forsikring og alarm:         25.000 kr.
                                    ----------------
I alt:                             553.000 kr.

Indtægter:
Betaling indgang
+ salg fra kiosk:               25.000 kr.
Indgang – legeland:         75.000 kr.
Refusion af husleje
el, vand og varme:         100.000 kr.
Børnefødselsdage:            50.000 kr.
Gaver:                             50.000 kr.
Tilskud fra fonde m.m.:  253.000 kr.
                                    ----------------
I alt:                             553.000 kr.

                 
Lokalrådet bevilgede i 2012 et tilskud til legelandet på 45.000 kr., men gav i 2013 afslag på ansøgning om 50.000 kr. til færdiggørelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Nyreforeningen Kreds Bornholm søger § 18-midler 2013  

27.15.12Ø40-0238

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Nyreforeningen Kreds Bornholm søger midler til a) drift og b) udflugt for dialysepatienter og pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Bevilget 4.000 kr. til drift.

Sagsfremstilling

Nyreforeningen kreds Bornholm har 82 medlemmer og har ansøgt om midler til a) drift og b) udflugt for dialysepatienter og pårørende til ”Den Blå Planet”, Danmarks Akvarium på Amager.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 4.000 kr. til drift og 10.000 kr. til udflugt. Kredsen oplyser at det totale budget for udflugten er 31.460 kr. Julelotteriet er ansøgt om tilskud på 8.000 kr.

Foreningens formue udgør 24.826 kr. pr. 31.12.2012. Foreningens overskud i 2012 var på 6.355 kr.

Budget for 2013:
Indtægter:
Landslotteri:                                    kr. 15.000
Kontingent:                   kr.   8.000
Anden indtægt:              kr. 10.000                          

I alt:                             kr. 33.000

Udgifter:
Møder/generalfors.:        kr.   4.000
Medlemsarr.:                 kr. 16.000
PTP:                              kr.   4.000
Porto:                            kr.   1.000
Gaver og blomster:         kr.   4.000
Kontorhold:                   kr.   1.000
Tilskud til Landsforen.:   kr.         0
Rejsetilskud:                                    kr.   3.000
I alt:                             kr. 33.000

Kredsen gør opmærksom på at ved budgetlægningen var turen til ”Den Blå Planet” ikke planlagt.

Kredsen har tidligere år søgt om § 18-tilskud. Ansøgningerne blev behandlet administrativt og ikke imødekommet begrundet i foreningens formue.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Netværks Gruppe Cafè Go`Luft søger § 18-midler 2013

27.15.12Ø40-0239

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Netværks Gruppe Café Go`Luft under Danmarks Lungeforening søger midler til socialt samvær og motion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Bevilget 2.000 kr. til indkøb af redskaber

Sagsfremstilling

Netværks Gruppe Café Go`Luft har ca. 15 medlemmer og blev oprettet i februar 2013. Netværksgruppen mødes onsdage kl. 10-12 i Tejn Medborgerhus.

Der ansøges om midler til bl.a. pc, kegler, hockeystave, rullemåtter, sjippetove, m.m.

Af ansøgningen fremgår det, at en gruppe personer har valgt at trække sig ud af Tryg Luft Bornholm i forbindelse med, at caféen i Tejn Medborgerhus lukkede i januar 2013.

 

I februar 2013 blev Netværks Gruppe Café Go`Luft således dannet, og gruppen står nu selv for udgifter til husleje og forplejning. Netværksgruppen finder, at udover motionen som hjælper dem med at leve med sygdommen, så er det sociale netværk også af stor betydning.

Netværksgruppen mangler og søger midler til indkøb af redskaber, idet der ved brug af diverse redskaber opnås en lidt bedre fysisk formåen.   

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 8.000 kr.

Netværket har en formue på 200 kr.

Budget for 2013:
Udgifter:
Leje            3.300 kr.
Kontingent     100 kr.
Tlf., m.m.    3.900 kr.
Forplej.          700 kr.

I alt            8.000 kr.

Indtægter:
DK Lunge-
forening      2.000 kr.
Brugerbet.   6.000 kr.
I alt            8.000 kr.      

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivning 2013

27.15.12Ø40-0233

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

28

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Børns Vilkår søger midler til rådgivningstilbud til børn og unge 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Afslag

Sagsfremstilling

Børns Vilkårs formål er at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder.

Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde for børn, bl.a. rådgivningsstilbuddene: BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og ForældreTelefonen.

Børns Vilkår søger midler til aktiviteten ”Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 2013”.

Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres hverdag, og som ikke umiddelbart har andre at tale med om problemerne. Det oplyses i ansøgningen, at børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om en bred vifte af problemstillinger. Det kan være oplevelser relateret til drillerier, konflikter med andre eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og seksualitet. En stor del af rådgivningerne vedrører imidlertid meget alvorlige problemer, hvor der ofte er tale om omsorgssvigt. Her har rådgiveren forskellige handlemuligheder, der i mange tilfælde vil kunne gøre en konkret forskel for det udsatte barn. Herudover er der en gruppe børn, der ringer for at opnå vigtig voksenkontakt.

Børns Vilkårs rådgivning bemandes af ca. 320 frivillige, som alle har – eller er i gang med – en børnefaglig uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges som 44.033 kr.

Børns Vilkår søger kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. Disse udgifter er budgetteret til 4.403.281 kr.
 
Baseret på den seneste årsstatistik fra 2012 anslås 1 % af brugerne at have bopæl på Bornholm. Børns Vilkår søger på den baggrund Bornholms Regionskommune om 1 % af udgifterne til det frivillige sociale arbejde i 2013, i alt 44.033 kr.

Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2013 er 12.636.182 kr.
TrygFonden støtter Børns Vilkår med 6.300.000 kr. og Socialministeriet med 3.800.000 kr. Restfinansieringen søges dækket af kommunernes § 18-puljer og en række private fonde. Der er givet tilsagn om støtte fra 37 kommuner på i alt 669.876 kr. og 10 private fonde på i alt 1.120.400 kr.

Børns Vilkår som i 2012 havde et resultat på 1.106.299 kr. havde pr. 31. december 2012 en formue på 12.450.977 kr.

Foreningen søgte ligeledes om tilskud i 2010, 2011 og 2012, men fik afslag alle tre år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Udviklingshæmmedes Landsforbund søger § 18-midler til aktiviteter 2013

27.15.12Ø40-0234

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

29

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Udviklingshæmmedes Landsforbund søger midler til aktiviteter, m.v.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Bevilget 15.000 kr. Udvalget ser positivt på, at der gennem frivillighed oprettes en lokal kreds

Sagsfremstilling

Udviklingshæmmedes Landsforbund formål er at hjælpe udviklingshæmmede til at få lige muligheder og selvbestemmelse over egen livssituation.

ULF vil i første omgang gerne ud og besøge bofællesskaber, væresteder, dagtilbud og botilbud i kommunen og besøge udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov og tale med dem om frivilligt socialt arbejde. I Bornholms Regionskommune har ULF i forvejen en gruppe frivillige, som kan være med til at etablere et lokalt nedværk af frivillige kræfter.

ULF vil gerne inddrage udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov fra første færd og høre om deres hverdag, hvad de har brug for og hvad de gerne vil være med til at lave af frivilligt arbejde.

ULF har 31 medlemmer i regionskommunen. ULF har tidligere haft en lokal kreds på Bornholm, men for få ville deltage i bestyrelsesarbejdet. ULF vil gerne gøre noget gennem frivillighed og få oprettet kredsen igen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 22.200 kr.

Det er angivet at der søges støtte dvs. løn til koordinering da man belært af erfaringer, finder at der kræves professionel koordinering fra forbundets landssekretariat. Af øvrige udgiftsposter er angivet transport (vigtigt at komme ud og møde udviklingshæmmede) og porto, da det oplyses at der sendes mange breve da ikke alle i målgruppen har mulighed for at komme på internet.

ULF havde 31.12.2012 en egenkapital på 48.240 kr.

Det samlede budget for ULF er i 2013 1.104.550 kr., heraf er budgetteret med 300.000 kr. i tilskud. Omkostninger er budgereret til 855.965 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

30

 

 

Socialudvalget den 15. august 2013:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

31

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget den 15. august 2013:

Pkt. 12, 17, 18, 19 og 20 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Pkt. 11 sendes til høring i Handicaprådet

 

 

 [1] Taksten (prisen) for behandling på sygehuse beregnes ud fra DRG-takster.  DRG er den beregnede gennemsnitspris for en given behandling på et offentligt drevet sygehus.

 

[2] Tilbud om vederlagsfri fysioterapi retter sig mod 2 patientgrupper, dels personer med svært fysisk handicap dels personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Prak. læger har henvisningsretten. Kommunerne har derfor ikke mulighed for at påvirke henvisningsmønstret, men afholder den fulde udgift til de privatpraktiserende fysioterapeuter. 

 

[3] Listen er udarbejdet i Region Hovedstaden i samarbejde med regionens kommuner.

[4] En overflytning fra et hospital til et andet regnes som en ny indlæggelse og kommunerne medfinansierer overflytningen på samme vilkår som alle øvrige indlæggelser.