Referat
Socialudvalget
02-09-2013 kl. 14:15
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Socialudvalget
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning juli 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 29 - 32 i 2013
  åbent 5 Deltagelse i KL partnerskab om dokumentation af sygeplejeydelser
  åbent 6 Rekrutteringsudfordringer og etablering af jobrotation
  åbent 7 Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen og Leif Olsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Socialudvalget

00.30.14G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Socialudvalgets områder, et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 11,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 24,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 12,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Socialudvalget

a.    at budgetopfølgningen på politikområde 04 tages til efterretning

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

b.    at budgetopfølgningen på politikområde 05, 06, 17 og 18 tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:

b) Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

politikområde 04 Sociale ydelser (Beskæftigelsesområdet) forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2013.

De største udfordringer på politikområdet

·        Vedrørende fleks- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft pr. 1. januar 2013 forventes det, at dette medfører en betydelig nedgang i antallet af nye førtidspensionister, men til gengæld at borgerne vil være på andre forsørgelsesydelser primært kontakthjælp og den særlige ressourceforløbsydelse. Der kan derfor forventes en betydelig omfordeling af de budgetterede ydelser, hvor udgiften til førtidspension må forventes at falde kraftigt over tid, mens de andre forsørgelsesydelser vil stige. Men da de ”nye ydelser” er mindre end førtidspension vil den samlede forsørgelsesbyrde falde, men til gengæld vil der komme øgede udgifter til administration, sundhedskoordinator og ressourceforløb. Når rammerne kendes vil der blive udarbejdet en samlet sag som forelægges for fagudvalg, ØKE og KB.

 

politikområde 05 Ældre forventes samlet set et merforbrug på 11,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 15,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 4,7 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2013.

De største udfordringer på politikområdet

·        Vedrører en tilpasning af medarbejderstaben indenfor døgnplejen til en faldende aktivitet samt en generel mangel på uddannede social- og sundhedsassistenter indenfor ældreområdet.

 

politikområde 06 Psykiatri og handicappede forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 6,4 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 5,0 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2013.

De største udfordringer på politikområdet

·        Nexøhuset, m.h.p. budgetoverholdelse

 

politikområde 17 Sundhed forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2013.

 

politikområde 18 Forebyggelse og behandling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 2,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,7 mio. kr. i 2013

De største udfordringer på politikområdet

·        Vanskeligheder med at sikre supervision af nyuddannede tandlæget som følge af at tandplejen er spredt på flere klinikker.

 

Anlæg

På Socialudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2013 netto 118,2 mio. kr., idet der forventes et merforbrug på netto 6,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til boligbyggerierne, herunder at 5 mio. kr. af statstilskuddet til servicearealerne først kommer til udbetaling efter 2013.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Socialudvalgets områder viser pr. 31. juli et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et overskud på 24,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 12,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013.

 

Fra 2012 er der samlet set overført et overskud på 24,1 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Status på ansøgninger pr. 18. juni er, at der på Socialudvalgets område er godkendt brug af 5,0 mio. kr. til drift og 3,8 mio. kr. til anlæg, og at der til mødet den 21. august 2013 er ansøgt om brug af yderligere 0,4 mio. kr. til drift og 0,5 mio. kr. til anlæg. Det forventes, at der kommer yderligere ansøgninger om brug af overført overskud i forhold til de steder, hvor der forventes et merforbrug i indeværende år.

 

For, at imødegå en del af merforbruget på driften i 2013, vil der blive søgt om, at få overført ubrugte midler vedr. et anlægsprojekt på ældreområdet på ca. 1,3 mio. kr. til drift.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2013

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2013

Overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

04 Sociale ydelser

 

3.627

 

 

3.627

05 Ældre

-11.010

-755

15.681

4.671

-755

06 Psykiatri og handicappede

-1.389

6.780

6.408

5.020

6.780

17 Sundhed

 

-8.308

 

 

-8.308

18 Forebyggelse og behandling

610

 

2.058

2.668

0

Socialudvalget

-11.789

1.344

24.147

12.359

1.344

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 2. september 2013

1.
SU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)

2.
SU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig budgetopfølgning juli 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo juli 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet. 

Ældreområdet er fra juli 2013 udvidet med en oversigt over antallet af ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt boliger med kommunal anvisningsret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. september 2013

1.
Fokusopfølgning juli 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 29 - 32 i 2013  

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 32 i 2013 var i alt 1.458 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.522 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,47 time. I uge 29 i 2013 var i alt 1.451 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.445 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,44 time. Borgerantallet er fra uge 29 til uge 32 steget med 7, og timerne pr. uge er steget med 77 timer.

 

Datamaterialet udarbejdes nu i kommunens ledelsesinformationssystem TARGIT med ændrede muligheder for udtræk af data. Datamaterialet viser visiteret tid de seneste 4 uger, fordelt på leverandør, tid og antal borgere, endvidere fordeling af varig og midlertidig hjælp, samt gennemsnitlig tid pr. visiteret borger.

 

Der er pt. ikke mulighed for at sammenligne data med 2012, eller mulighed for at vise den gennemsnitlige visiterede tid pr. borger for 2013. Der arbejdes på, at forbedre systemet, således at de ønskede data fremgår. 

  

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

32

1.458

6.522

4,47

2013

29

1.451

6.445

4,44

 

Ændring fra uge 29 til uge 32

 

+7

 

 

+77

 

2012

Gennemsnit

1.499

6.599

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Ledige boliger fremgår af bilag til fokusopfølgningen for ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Deltagelse i KL partnerskab om dokumentation af sygeplejeydelser

29.30.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

En forudsætning for, at kommunerne kan indgå som en ligeværdig partner i det samlede sundhedsvæsen, er bl.a. et styrket fokus på data og dokumentation af leverede indsatser, hvor det er af afgørende betydning for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen, at der findes data for kommunernes indsatser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2011 igangsatte KL sammen med 45 kommuner et toårigt partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen. Målet var at skabe en ensartet dokumentation af hjemmesygeplejen på tværs af kommunerne for at kunne dokumentere udviklingen i mængden og kompleksiteten af sundhedsopgaver løst i kommunerne.

KL tilbyder nu de resterende kommuner at indgå i et tilsvarende projekt i perioden oktober 2013 til maj 2014. Formålet for BRK er, at skabe et bedre datagrundlag til at dokumentere faktisk produktivitet, kvalitet og bevidst uddelegering af sygeplejefaglige kompetencer, med driftsoptimering og sikring af et mere validt sammenligningsgrundlag med andre kommuner til følge.    

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i KL´s partnerskabsprojekt om dokumentation af sygeplejefaglige ydelser koster 30.000 kr. for ældreområdets deltagelse. Hertil kommer omkostninger til 6 møder i KL for de BRK repræsentanter, der forventes at deltage i projektet, samt den arbejdstid der medgår til arbejdsgrupper, og udarbejdelse og implementering af et nyt sygeplejefagligt indsatskatalog. Finansieres indenfor ældreområdets samlede økonomiske ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. september 2013

1.
Invitation (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Rekrutteringsudfordringer og etablering af jobrotation

54.10.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Udviklingen af Det nære Sundhedsvæsen og den øgede kompleksitet i plejen af øens ældre stiller i stigende grad krav til personalets kvalifikationer. Både indenfor Døgnplejen Bornholm og på plejeboligområdet er der en stigende efterspørgsel efter social- og sundhedsassistenter (sosu-assistenter). Der er imidlertid rekrutteringsproblemer og samtidig med, er det vanskeligt at få social- og sundhedshjælpere (sosu-hjælpere) indenfor ældreområdet til at videreuddanne sig til sosu-assistenter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:

Taget til efterretning. Socialudvalget ønsker overvejet, hvorvidt Den Sociale Investeringsfond kan bringes i anvendelse her i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Ældreområdet tog i maj 2013 initiativ til at etablere et jobrotationsprojekt opkvalificering af sosu-hjælpere til sosu-assistenter i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen og Jobcenter Bornholm, for at imødekomme det relativt store rekrutteringsbehov, og for at gøre det mere attraktivt for ansatte at indgå i efteruddannelse. Alle parter har fra starten være positivt indstillede, og der var grundlag for at skabe et succesfuldt projekt.

 

Efterfølgende har Arbejdsmarkedsstyrelsen den 1. juli 2013 meddelt, at der ikke længere kan udbetales jobrotationsydelse, når den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse. Hvilket har betydet, at jobrotationsforløb i forhold til assistentuddannelsen ikke kan realiseres. Dette er et tab både for virksomhederne på ældreområdet, for medarbejderne der er motiverede for mere uddannelse og ikke mindst for borgerne, der er afhængige af ydelser leveret af kvalificeret personale.

 

Generelt kan det konstateres at der er rekrutteringsvanskeligheder inden for de fleste stillingskategorier, især faglært arbejdskraft som sosu-assistenter og sygeplejersker, men også fx køkkenassistenter og økonomaer.

Der arbejdes således videre på at forbedre ansatte sosu-hjælperes muligheder for at søge optagelse på sosu-assistentuddannelsen på ordinær vis ved at etablere et mindre jobrotationsforløb med et ’’Turbo-klar’’ kursus. Ved en gennemførelse af et Turbo-klar kursus, sikrer BRK, at ca. 20 medarbejdere kvalificerer sig til optagelse på assistentuddannelsen.

Økonomiske konsekvenser

”Turbo-klar” kan gennemføres som et jobrotationsforløb, der skal dog findes midler til finansiering af selve kurset (ca. 300.000 kr.). Det forventes, at der kan søges kompetencefondsmidler på op til 25.000 kr. pr. deltager. Der skal være en 20 % medfinansiering, hvilket vil betyde en BRK udgift på 3.000 kr. pr. deltager. En udgift der kan indeholdes i de eksisterende efteruddannelsesbudgetter.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til  

00.01.00P22-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

14

 

Socialudvalget

02-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I dialogmøder med virksomhederne indenfor ældreområdet er der udtrykt ønske om udarbejdelse af en mad- og måltidspolitik. Endvidere sætter Socialstyrelsen i en ny handleplan fokus på måltider og ernæring hos ældre i hjemmeplejen og plejeboliger, hvor planen indeholder en række konkrete anbefalinger til kommunerne, bl. a. om at udarbejde en mad- og måltidspolitik.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Udsættes og genbehandles på mødet den 2. september

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en mad- og måltidspolitik for ældreområdet er, at skabe et fælles formuleret grundlag omkring de ældres mad og måltider. Målgruppen er borgere, der får tilberedt, serveret eller køber mad via Bornholms Regionskommunes tilbud, dvs. er visiteret til madordning eller bor på ét at kommunens plejecentre. 

 

Mad- og måltidspolitikken beskriver de overordnede rammer for området, og skal medvirke til, at udvikle og sikre sund man og bidrage til, at skabe og fastholde gode og sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitikken for ældreområdet forudsætter, at de enkelte områder udarbejder handleplaner, hvori det beskrives hvordan selve udmøntningen af politikken sker lokalt. 

 

Fagråd for Ældre nedsatte en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en mad- og måltidspolitik. Politikken har været forelagt Fagrådet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. september

Der er foretaget en gennemgang af forslag til Mad- og måltidspolitikken med henblik på, at gøre politikken mere målrettet til den ældres oplevelse af måltidet.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. september 2013

1.
Forslag Mad- og måltidspolitik til SU 2.9. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

8

 

 

Socialudvalget den 2. september 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-09-2013

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget den 2. september 2013:

Punkt 7.