Referat
Socialudvalget
20-09-2013 kl. 10:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 32 - 34 i 2013
  åbent 3 Evaluering af Træning før varig hjælp
  åbent 4 Ældrepolitik - forslag til
  åbent 5 Høring vedr. praksisplan for speciallægehjælp i Region Hovedstaden
  åbent 6 Projekt i Bornholms Kommunale Tandpleje "Bedste skal ha´ børstet tænder"
  åbent 7 Social rammeaftale - Styringsaftale 2014
  åbent 8 Redegørelse for tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen
  åbent 9 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2013
  åbent 10 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2013
  åbent 11 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2013
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2013
  åbent 13 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2013
  åbent 14 Handicapprisen 2013
  åbent 15 Ældreprisen 2013
  åbent 16 Dialogmøder - planlægning af efterårets
  åbent 17 Genberegning af Frit Valg priserne for 2012 vedr. personlig pleje og praktisk bistand
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen og Leif Olsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 32 - 34 i 2013

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Taget til efterretning. Der blev givet en orientering om døgnplejens økonomi og drift. Udvalget vil følge udviklingen.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 34 i 2013 var i alt 1.473 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.609 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,49 time. I uge 32 i 2013 var i alt 1.458 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.522 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,47 time. Borgerantallet er fra uge 32 til uge 34 steget med 15, og timerne pr. uge er steget med 87 timer.

 

Datamaterialet udarbejdes nu i kommunens ledelsesinformationssystem TARGIT med ændrede muligheder for udtræk af data. Datamaterialet viser visiteret tid de seneste 4 uger, fordelt på leverandør, tid og antal borgere, endvidere fordeling af varig og midlertidig hjælp, samt gennemsnitlig tid pr. visiteret borger.

 

Der er pt. ikke mulighed for at sammenligne data med 2012, eller mulighed for at vise den gennemsnitlige visiterede tid pr. borger for 2013. Der arbejdes på, at forbedre systemet, således at de ønskede data fremgår. 

  

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

34

1.473

6.609

4,49

2013

32

1.458

6.522

4,47

 

Ændring fra uge 32 til uge 34

 

+15

 

 

+87

 

2012

Gennemsnit

1.499

6.599

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Ledige boliger fremgår af bilag til fokusopfølgningen for ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Evaluering af Træning før varig hjælp

29.21.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Projekt Træning før varig hjælp er blevet evalueret og resultatet af evalueringen præsenteres. Det anbefales, at Træning før varig hjælp bliver et permanent tilbud i BRK.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at

a)   evalueringen af Træning før varig hjælp tages til efterretning  

b)   Træning før varig hjælp bliver et permanent tilbud i BRK tilpasset målgruppen

c)    der omplaceres 32.676 kr. fra BUM-budgettet i Borger og Sundhed til visitationsenheden i Borger og Sundhed fra 2014

d)   orienteringen om Træning før hjælpemiddel tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

a) Taget til efterretning.

b) Godkendt.

c) Godkendt.

d) Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2012 projektet ”Træning før varig hjælp”, hvor borgere, der første gang søger om varige hjemmehjælpsydelser via Servicelovens § 83 (rengøring, indkøb og bad) kan tilbydes et vurderings-/træningsforløb for at få afklaret, hvilke muligheder den enkelte borger har for at forblive selvhjulpen.  Om borgeren kan inkluderes i ”Træning før varig hjælp” vurderes af visitator. Inkluderede borgere kan ikke frasige sig deltagelse i et vurderings-/træningsforløb uden at frasige sig muligheden for varig hjælp. Terapeuterne informerer visitator, hvis der er brug for tidsbegrænset varig hjælp i træningsperioden. 

 

Projektet blev igangsat 1. juli 2012 og der er foretaget en evaluering af indsatsen i perioden 1. juli 2012 til 1. august 2013.

 

Resultatet af evalueringen viser, at målgruppen for ”Træning før varig hjælp” er begrænset og kun få borgere opnår en reduktion i hjælpen/støtte fra kommunen. Evalueringen viser således, at der i gennemsnit er blevet visiteret ca. 6 borgere til et vurderings-/træningsforløb pr. måned, hvoraf kun ca. 1 borger har opnået større selvhjulpenhed og en reduktion i hjælpen/støtte fra kommunen.

 

Men tillbuddet har trods alt hjulpet en mindre gruppe borgere og ført til en reduktion i visiteret tid på ca. 7 timer pr. måned til varig hjemmehjælp. 

 

Det anbefales, at ”Træning før varig hjælp” bliver et permanent tilbud i BRK, idet tilbuddet understøtter kommunens øvrige indsatser indenfor hverdagsrehabilitering.

 

Skal tilbuddet gøres permanent – uden en rammeudvidelse - skal der ske en øget udredning i visitationen. Den øgede udredning skal sikre, at det i videst muligt omfang kun er borgere med et rehabiliteringspotentiale, der tilbydes et vurderings-/træningsforløb. Såfremt der ikke sker en korrekt udredning i visitationen vil Træning før varig hjælp føre til øgede udgifter.  Besparelsen i visiteret tid på ca. 7 time pr. måned foreslås anvendt til øget udredning. 

 

Vurderings-/træningsforløbene hos terapeut vil blive integreret med hverdagsrehabiliteringsteamets/genoptræningenhedens øvrige opgaver indenfor eksisterende rammer.

 

Træning før varige hjælpemidler

Ældreområdet søger løbende nye metoder til at fastholde og øge borgerens selvhjulpenhed mest muligt.  Som en udløber af projektet ”Træning før varig hjælp” er det et ønske at igangsætte et pilotprojekt ”Træning før varige hjælpemidler”. 

 

Ideen bag ”Træning før varige hjælpemidler” er at tilbyde borgere, der første gang søger om et varigt hjælpemiddel, et vurderings-/træningsforløb for at få afklaret, hvilke muligheder borgeren har for at forblive selvhjulpen på længere sigt.

 

Intentionen er, at nå de borgere som begynder at udvise tegn på faldende funktionsniveau, og via træning udsætte eller hindre at deres funktionsniveau bliver så dårligt at næste skridt er en ansøgning om praktisk og/eller personlig hjælp.

 

Begyndende faldende funktionsniveau viser sig ofte ved, at muskelstyrken i benene aftager og borgeren ansøger om hjælpemidler.  I pilotprojektet arbejdes med at afgrænse/finde målgruppen, der har gavn af Træning for varige hjælpemidler. Som udgangspunkt afgrænses til førstegangs ansøgninger om rollator, toiletforhøjer og forhøjerklodser.

 

Rammerne for ”Træning før varige hjælpemidler” er sammenlignelige med ’Træning før varig hjælp’, dvs. at det er visitator/sagsbehandler som vurderer om en borger kan inkluderes. Inkluderede borgere kan ikke frasige sig deltagelse i et vurderings-/træningsforløb uden at frasige sig muligheden for varige hjælpemidler. Terapeuterne informerer visitator/sagsbehandler, hvis der er brug for hjælpemidler i træningsperioden. 

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af ovenstående, at der kan konstateres en besparelse i visiteret tid til varig hjemmehjælp på ca. 7 timer pr. måned.  Timeprisen pr. visiteret time er på 389 kr. og besparelsen svarer således til 2.723 kr. pr. måned på BUM-budgettet i Borger og Sundhed.  Der foreslås en årlig budgetomplacering på 32.676 kr. fra BUM-budgettet til visitationsenheden i Borger og Sundhed fra 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Notat: Evaluering af træning før varig hjælp (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ældrepolitik – forslag til  

00.01.00P22-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-08-2013

14

 

Kommunalbestyrelsen

29-08-2013

6

 

Socialudvalget

20-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Socialudvalget fik i sit møde den 6. juni 2013 forelagt status på arbejdet med udarbejdelsen af en Ældrepolitik, og udleveret 1. udkast til en sådan.

2. udkast til Ældrepolitikken foreligger nu til videre behandling og høring. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at sende 2. udkast til Ældrepolitikken i bred høring 

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Det anbefales Kommunalbestyrelsen, at sende 2. udkast til Ældrepolitikken i bred høring

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at de indkomne drøftes og indarbejdes 

b)   at det reviderede forslag til en Ældrepolitik herefter anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse 

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

a) Drøftet. Ændringer indarbejdes.

b) Revideret forslag til Ældrepolitik anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med at formulere en ældrepolitik er:

·        at få beskrevet den politiske vision og prioriteringsretning for ældreområdet

·        at skabe en bred fælles forståelse i kommunen for de rammer, behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på ældreområdet i Bornholms regionskommune i de kommende år

·        at sikre den endelige Ældrepolitik en høj grad af legitimitet gennem en bred inddragelse af borgere, medarbejdere og relevante organisationer

 

For at sikre en så høj grad af borgerinddragelse som muligt indbød Socialudvalget 110 særligt udvalgte gæster til en inspirationsdag onsdag den 29. maj 2013 fra kl. 9 – 15. De indbudte repræsenterede borgere, ældreorganisationer, politikere, medarbejdere og administration. Dagen bød på oplæg fra 2 eksterne oplægsholdere, og var krydret med livlige drøftelser i workshops.

 

På bagrund af de mange input og kommentarer fra inspirationsdagen foreligger udkast til en ældrepolitik. Politikken tager udgangspunkt i emner som: Sundhed og forebyggelse, Aktivitet, netværk og frivillige, Pleje, omsorg og praktisk hjælp – ud fra målet om længst muligt i eget liv, Livet i en plejebolig – et godt og aktivt liv for alle, Velfærdsteknologi og IT, Kommunikation – dialog med borgeren og Bolig og nærmiljø.

 

Socialudvalget besluttede i sit møde den 6. juni 2013, at opfølgning på inspirationsdagen finder sted mandag den 2. september 2013 fra kl. 10-12 med samme brede deltagerkreds som til inspirationsdagen den 29. maj.

 

Tidsplan:

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013

Opfølgning på inspirationsdag mandag den 2. september 2013 fra kl. 10 – 12 i Aakirkeby Hallerne

(Høringssvar – deadline 18. september 2013)

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013

Implementering ultimo 2013 og videre frem.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet i Socialudvalget den 20. september 2013

Socialudvalget afholdt opfølgning på inspirationsdag mandag den 2. september. I mødet blev forslag til Ældrepolitik for Bornholms Regionskommune gennemgået, og der var samtidig mulighed for at komme med kommentarer m.v. hertil.

 

Ældrepolitikken har været sendt i høring i henhold til høringsliste, og der er endvidere annonceret i dagspressen og via Bornholms Regionskommunes hjemmeside med oplysning om, at alle interesserede er velkommne til at fremsende høringssvar til Ældrepolitikken.

 

Høringssvarene vil foreligge til mødet.    

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Forslag Ældrepolitik (PDF)

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

2.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)

3.
Høringssvar-Borger og Sundhed (DOC)

4.
Høringssvar Bornholms Plejehjem og -centre MED-udvalg (DOCX)

5.
Høringsssvar Snorrebakken Beboer- og Familieråd (DOCX)

6.
Høringssvar Snorrebakken MED (DOC)

7.
Ældrerådets høringssvar vedr. ældrepolitik (MSG)

8.
Høringssvar ældrepolitik Steen Sejfert Larsen (MSG)

9.
Høringssvar DeViKa vedr. ældrepolitik (DOCX)

10.
Høringsssvar fra Beboer- og Familierådet på Lunden (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Høring vedr. praksisplan for speciallægehjælp i Region Hovedstaden

16.20.00P22-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Region Hovedstaden har fremsendt høringsudkast til Praksisplan for speciallægehjælp i Region Hovedstaden 2013-2017. Frist for fremsendelse af høringssvar er den 27. september 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at praksisplan for speciallægehjælp i Region Hovedstaden, herunder høringssvar drøftes

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Drøftet. Socialudvalget ønsker med høringssvaret, at understrege at borgerne på Bornholm skal sikres de samme muligheder og behandlingstilbud som regionens øvrige borgere.

 

Sagsfremstilling

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 er udarbejdet med det mål at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af speciallægebetjeningen i Region Hovedstaden, såvel angår kapacitet, praksisstruktur, service og tilgængelighed samt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen og kvalitetsudvikling i speciallægepraksis. Praksisplanen er udarbejdet af Region Hovedstaden i samarbejde med Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

 

Praksisplanen er opdelt i tre hovedafsnit vedrørende kapacitet, samarbejde og kvalitet.

 

Kapacitet

Afsnittet om kapacitet indeholder anbefalinger, der skal sikre en ensartet og ligelig geografisk fordeling af praksis, en hensigtsmæssig praksisstruktur samt optimale tilgængelighedsforhold for patienterne. Afsnittet om kapacitet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens ”Kapacitetsplan” fra 2012, der behandler forhold vedrørende omfang og sammensætning af den nuværende kapacitet, praksis’ geografiske lokalisering samt ventetid på behandling. 

 

I den forbindelse kan det anføres, at Bornholms Regionkommune forventer, at borgerne på Bornholm sikres samme behandlingstilbud som regionens øvrige borgere.  Det kan betyde, at

der på områder, hvor befolkningsgrundlaget på Bornholm ikke er stort nok til etablering af en fuldtidspraksis, søges andre løsningsmodeller. Dette kan fx ske ved en udbygning og udvidelse af de konsulentordninger, der i dag er etableret på Bornholms Hospital. 

 

Det fremgår af praksisplanen, at der er et generelt pres på kapaciteten indenfor børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien.  Bornholm oplever pga. sin beliggenhed et særligt problem indenfor voksenpsykiatriområdet.

 

Psykiatrisk Center på Bornholm tager sig af de indlæggelseskrævende og tungere psykiatriske patienter, mens psychiatria minor (bl.a. angst og depression) forventes klaret hos privatpraktiserende psykiater. Som følge af Bornholms afsondrede beliggenhed er mange af de bornholmske patienters mulighed for psykiatrisk behandling i primærsektoren besværliggjort, da det kræver, at de rejser. Selve det at rejse kan være et stort problem for patienter med disse lidelser. De privatpraktiserende læger kan kun tilbyde et begrænset antal samtalebehandlinger og har givet udtryk for, at de ikke finder det fagligt tilfredsstillende, at der ikke er en realistisk henvisningsmulighed til en speciallæge for denne patientgruppe.  Og på beskæftigelsesområdet har den manglende lokale adgang til privatpraktiserende psykiater negative konsekvenser i form at længere sygemeldinger med deraf negative konsekvenser for erhvervstilknytning mv.

 

Manglende speciallægetilbud til undersøgelse af børn og unge med svære handicap er ligeledes et særligt problem på Bornholm. Opgaven blev tidligere varetaget som en konsulentordning fra Herlev Hospital.  Bornholms Regionskommune har fra Herlev Hospital fået oplyst, at betjeningen af Bornholm i regionsregi hører under Rigshospitalet, men det er ikke lykkedes at få konsulentordningen genetableret under Rigshospitalet. Det er derfor vurderingen, at den lægelige behandling overfår denne sårbare gruppe ikke er på niveau med behandlingstilbuddet i regionen.

 

I relation til tilgængelighed generelt kan Bornholms Regionskommune kun tilslutte sig Regionsrådets fokus på, at der etableres handicaptilgængelighed de steder, hvor dette ikke er tilfældet i dag. 

 

Afsnittet om samarbejde og kvalitet indeholder anbefalinger om speciallægernes samarbejde og kommunikation med øvrige dele af sundhedsvæsenet samt anbefalinger om kvalitetsudvikling i speciallægepraksis.

Det fremgår af afsnittet, at samarbejde med kommunerne primært sker i forbindelse med sundhedsaftalerne, hvorunder der i relevant omfang kan ske en koordinering mellem speciallægepraksis og kommunens øvrige tilbud om patientforløb, hvor begge parter er involveret. 

Det kan i den forbindelse anføres, at der på den baggrund sættes større fokus på dette område i forbindelse med sundhedsaftalerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Høringsudkast praksisplan 2013-17 speciallæger 270813 (PDF)

2.
Udkast til høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Projekt i Bornholms Kommunale Tandpleje "Bedste skal ha´ børstet tænder"  

29.15.12P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Bornholms Kommunale Tandpleje har valgt at deltage i projektet ”Bedste skal ha’ børstet tænder!” Projektet er tilrettelagt og koordineret af De Offentlige Tandlæger i samarbejde med FOA’s Social- og Sundhedssektion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Taget til efterretning. Udvalget ser det som et positivt projekt, som udvalget ønsker at følge.

Sagsfremstilling

Projektet sættes i gang landet over den 5. november 2013. Der planlægges både en landsdækkende og en lokal pressekampagne i forbindelse med projektstart. På Bornholm udvælges x-antal plejehjem-/centre, hvor projektet sættes i gang den 5. november, de resterende plejehjem-/centre vil blive sat i gang i løbet af november måned.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje forpligter sig til at undervise plejehjemspersonalet i vigtigheden af god mundhygiejne, og hvad manglende mundhygiejne betyder. Som indledning af og afslutning på projektet måles blødningsindeks hos plejehjemsbeboerne, da blødningsindekset fortæller noget om mundhygiejnen.  Samtidig måles på renholdelse af proteser ved projektets start og afslutning.

 

Plejehjemmene og plejehjemspersonalet, forpligter sig til at gøre en indsats for at forbedre mundhygiejnen og tilbyde hjælp til tandbørstning som en naturlig del af plejetilbuddet til plejehjemsbeboerne.  Opmærksomheden på de ældres mundpleje kan senere udvides til også at omfatte hjemmeplejen, hvis der måtte være interesse for dette i kommunen.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje håber, at kommunens plejehjem-/centre aktivt vil bakke op om og deltage i projektet. Der er brug for et stærkt samarbejde på tværs, hvis det skal lykkes at flytte tandsundheden blandt danske plejehjemsbeboere i sundere retning.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje er indstillet på at fortsætte projektet også efter projektperiodens udløb med en kåring af det plejehjem i kommunen, der gør de største forbedringer.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Notat (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Social rammeaftale - Styringsaftale 2014

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

11

 

Socialudvalget

20-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 30. september 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·        Styringsaftalen 2014, for så vidt angår voksenområdet, sendes til høring i Handicaprådet

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        Styringsaftalen 2014, for så vidt angår børneområdet, sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes til høring i Handicaprådet

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at godkende Styringsaftalen 2014, for så vidt angår voksenområdet

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 30. september 2013. Styringsaftale for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling og aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Formålet er:

·        at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

·        at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

·        Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

·        Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud

·        Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

·        Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

·        Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi

·        Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

·        Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

 

Takstmodellen

Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2014, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

 

Takstmodellen omfatter alle de tilbud, som kommunerne og Region Hovedstaden har overtaget per 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

 

Grundprincippet for takstfastsættelse er at taksterne skal svare til de samlede omkostninger.

 

Aftale om takstudvikling i 2014

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2013 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalerne indebar fra 2010-2011 en 2 procents reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2013 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 efter p/l-regulering. KKR Hovedstaden har indgået følgende aftale om fastsættelsen af taksterne i 2014:

 

·        At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

·        At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering1.

 

I 2014 foretages en særskilt efterregulering af overskuddet, der opstår i 2013 som følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO. Ovenstående reduktion af taksterne skal opnås eksklusiv den særskilte efterregulering. Reduktionen af taksterne skal derfor opnås ved at sammenligne takstniveauet for 2013, efter nedjustering af taksterne som følge af KTO-forliget, med taksterne for 2014 eksklusiv den særskilte efterregulering i 2014. Der vil blive taget højde for disse forhold i analysen af prisudviklingen fra 2013 til 2014.

 

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

 

Styringsaftale 2014 indeholder følgende nye elementer

 

 

Vurdering

KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen for 2014. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 har anbefalet at styringsaftalen godkendes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, vurderer at konsekvenserne af Styringsaftalen 2014 er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 20. september 2013

Høringssvar vil foreligge til mødet.

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Styringsaftale 2014 (PDF)

2.
Bilag 5 - styringsaftale 2014 (PDF)

3.
Bilag 2 - styringsaftale 2014 (XLSX)

4.
Bilag 3 - styringsaftale 2014 (XLSX)

5.
Bilag 4 - styringsaftale 2014 (PDF)

6.
Bilag 1 -styringsaftale 2014 (XLSX)

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

7.
Høringssvar Handicaprådet (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Redegørelse for tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen

27.69.32K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

12

 

Socialudvalget

20-09-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Redegørelse for udførte tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen for tilbud efter § 83 i serviceloven. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen godkendes

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 6. december 2012 tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i serviceloven. Politikken siger, at der foretages anmeldte tilsyn én gang om året som en stikprøve af tilfældigt udvalgte borgere (5 % af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Besøgene er foretaget over 18 dage i perioden januar – april måned 2013.

 

Kvalitetsbesøgene er gennemført hos i alt 78 (ud af 1.578 borgere) vilkårligt udvalgte borgere, 62 borgere ved den kommunale leverandør og 16 borgere hos private leverandører. Der er udarbejdet en spørgeguide, som besøgene har taget udgangspunkt i:

 

1) Kommer hjælpen til den aftalte tid?

2) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

3) Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

4) Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig?

 

I henhold til lovgivningen skal spørgsmål 1 (Kommer hjælpen til den aftalte tid?) og spørgsmål 2 (Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?) være gennemgående, og er således identiske fra 2012.

Hensigten med spørgsmål 3 (Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?) har været, at sætte fokus på, om personalet er godt forberedt inden mødet med borgeren.

Idet redegørelsen fra 2012 viste, at flere borgere kunne ønske sig, at der ikke kom så mange forskellige hjælpere ind i deres hjem, er denne problemstilling valgt og stillet i spørgsmål 4 (Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig?)

 

Borgerne er kontaktet inden besøget, hvor 4 borgere valgte at blive interviewet i telefonen, da de ikke havde tid til besøg, besvarelserne indgår i redegørelsen. 

 

Spørgsmål 1) Kommer hjælpen til den aftalte tid?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 78 % er helt tilfredse, 12 % er delvist tilfredse, og 10 % er ikke tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

82 % er helt tilfredse, 11 % er delvist tilfredse og 7 % er ikke tilfredse ved den personlige pleje.

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 100 % er helt tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

Ingen private leverandører udfører personlig pleje.

 

Spørgsmål 2) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 90 % er helt tilfredse, 7 % er delvist tilfredse, og 3 % er ikke tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

91 % er helt tilfredse, 6 % delvist tilfredse og 3 % er ikke tilfredse, når det gælder den personlige pleje.

 

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 94 % er helt tilfredse og 6 % er delvist tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp.

Ingen private leverandører udfører personlig pleje.

 

Spørgsmål 3) Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 87 % er helt tilfredse, 10 % er delvist tilfredse, og 3 % er ikke tilfredse.

 

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 88 % er helt eller tilfredse og 12 % delvist tilfredse.

 

Spørgsmål 4) Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig?

Døgnplejen Bornholm:

Tilsynene har vist, at 76 % er helt tilfredse og 18 % er delvist tilfredse, mens 6 % ikke er tilfredse.

 

Private leverandører:

Tilsynene har vist, at 88 % er helt tilfredse og 6 % er delvist tilfredse, mens 6 % ikke er tilfredse.

 

De private leverandører udfører ca. 19 % af den praktiske hjælp.

 

Konklusion

Det er anden gang BRK har gennemført tilsyn med ydelser efter servicelovens § 83 hos borgere der er visiteret til hjælp fra døgnplejen.

Det samlede indtryk af kvalitetsbesøgene er, at borgerne oplever stor tilfredshed med Døgnplejen Bornholm og de private leverandører.

 

Hvor besvarelserne har vist, at der er sket enkelte utilsigtede hændelser er der fra Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed efterfølgende fulgt op på disse ved henvendelse til de private leverandører og Døgnplejen Bornholm.

 

Der er selv i en meget positiv undersøgelse som denne, altid mulighed for forbedringer og kvalitetsudvikling, hvilket der også kontinuerligt arbejdes frem i mod.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 20. september 2013

Redegørelsen har været sendt i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge til mødet.

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Rapport kvalitetsbesøg 2013 (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOCX)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2013

27.12.16K09-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

17

 

Socialudvalget

20-09-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 4. juni 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nylars Plejecenter.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført den 4. juni 2013.

Tilsynet fandt at Nylars Plejecenter fremstår i en generelt god fysisk stand. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne modtager den nødvendige pleje- og omsorg, og denne gives med respekt for den enkelte beboers fysiske og psykiske udgangspunkt. Det er Tilsynets opfattelse at man forsøger at dosere tilbuddene til den enkelte beboer, men at der nogle udfordringer i forhold til habitus og formåen. Et aktivt Beboer- og Familieråd ses som et plus for Nylars Plejecenter.

Der er i forbindelse med tilsynet 2013, ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 20. september 2013

Høringssvar vil foreligge til mødet.

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOCX)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården 2013

27.12.16K09-0096

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

18

 

Socialudvalget

20-09-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Udvalget forventer en opfølgning på anbefalingerne fra tilsynet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt. Udvalget noterer sig, at der er fulgt op på anbefalingerne.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 15. maj 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført den 15. maj 2013.

Toftegården er det sidste af Bornholms Regionskommunes tilbud som i lovmæssig forstand er et plejehjem (servicelovens § 192). Det fremstår umiddelbart i en fin fysisk stand, men bygningen er gammel, og boligerne ikke helt tidssvarende i forhold til kommunens øvrige plejecenterboliger. Beboerne er dog godt tilfredse med forholdene. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og brug for.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 4 anbefalinger:

•    Tilsynet anbefaler, at teamlederen udfører ledelseskontrol på medicinhåndteringen og de
sygeplejefaglige optegnelser.

 

•    Tilsynet anbefaler, at borgerne sikres den hjælp, som de er visiteret til. Dette også under ferie og sygdom.

 

•    Tilsynet anbefaler, at der sættes mere fokus på magtanvendelsesreglerne.

 

•    Tilsynet anbefaler, at der lægges en plan for gennemførelse af MUS samtaler.
     (MedarbejderUdviklingsSamtaler).

 

Social- og Sundhedssekretariatet følger i samarbejde med ledelsen i BPC op på anbefalingerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 20. september 2013

Høringssvar vil foreligge til mødet.

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2013 (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOCX)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2013  

27.12.16K09-0097

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

20

 

Socialudvalget

20-09-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. maj 2013 og den 11. juni. 2013 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført henholdsvis den 29. maj 2013 og den 11. juni. 2013.

Nørremøllecentret fremstod ved tilsynet i en fin fysisk forfatning, både indendørs og udendørs.

 

Tilsynet oplevede en god stemning blandt beboerne internt og i dialogen mellem beboere og medarbejdere på Nørremøllecentret samlet. Det er Tilsynets opfattelse, at der i dagligdagen arbejdes på at sætte den enkelte beboer i centrum og dette arbejde foregår med respekten for den enkelte i højsædet.

 

Det er således Tilsynets opfattelse, at Nørremøllecentret i planlægningen og udførelsen af både plejen og omsorgen overfor den enkelte, lægger et godt stykke arbejde i løbende at optimere denne. Samtalerne med beboerne bekræfter dette indtryk.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger, der alle følges op på i forbindelse med tilsynet i 2014:

 

•    Tilsynet anbefaler, hvor der endnu ikke er indkaldt til MUS samtaler
(MedarbejderUdviklingsSamtaler), at dette sker hurtigst.

 

•    Tilsynet anbefaler, at opfølgningssamtaler med beboere afholdes jf. de retningslinjer der
ligger for dette.

 

•    Tilsynet anbefaler, at borgerdokumentation sikres korrekt, således at den er
fyldestgørende, målbar og opdateret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 20. september 2013

Høringssvar vil foreligge til mødet.

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport 2013 (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

2.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)

3.
VS: Ældrerådets høringssvar vedr. uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret. (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2013

27.12.16K09-0095

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

19

 

Socialudvalget

20-09-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 13. maj 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført den 13. maj 2013.

 

Plejecenter Aabo fremstår som et velfungerende tilbud. Det er Tilsynets opfattelse, at der er en god tone mellem beboere og medarbejdere og at plejen og hjælpen gives med respekt for den enkelte beboer. Det er således Tilsynets opfattelse, at den enkelte beboer tilbydes den nødvendige hjælp.

 

De fysiske rammer fremstår overordnet som velordnede og tilfredsstillende rengjorte.

Der oplevedes et både hyggeligt inde- som udemiljø, hvor der er ind tænkt gode detaljer og tilbud til beboerne, såsom et hyggeligt og velplejet gårdmiljø samt dyrehold.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

•    Tilsynet skærper sin anbefaling om, at der hurtigst muligt skal iværksættes udbedring af
faldrisikoen mellem ny og gammel bygning. Teamleder skal senest den 1. august 2013 indsende en redegørelse til Tilsynet herom.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet er telefonisk den 1. august 2013 af teamleder Zette Kofoed, blevet oplyst om at der af Teknisk Service er blevet etableret en skråmåtte til eliminering af faldrisikoen mellem ny og gammel bygning. Skulle det etablerede ikke have den ønskede virkning, etableres anden foranstaltning. Tilsynet anser hermed anbefalingen som værende tilfredsstillende udført.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 20. september 2013

Høringssvar vil foreligge til mødet.

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2013

1.
Tilsynsrapport Åbo 2013 (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

2.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)

3.
VS: Ældrerådets høringssvar vedr. uanmeldt plejehjemstilsyn Aabo (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2013  

27.12.16K09-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 23. august 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i Tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført fredag den 23. august 2013.

 

Det er Tilsynets samlede vurdering at Plejecenter Klippebo er et veldrevet tilbud, hvis fysiske rammer fremstår i en god stand og orden. Det er endvidere Tilsynets opfattelse, at beboerne får den pleje og omsorg de har ret til og behov for. Dette bekræftet gennem samtaler med to beboere, der gav udtryk for stor tilfreds med den samlede pleje. Det er Tilsynets indtryk, at medarbejderne på Plejecenter Klippebo, yder pleje og omsorg overfor den enkelte beboer med respekt for, og med udgangspunkt i, den enkelte beboers behov og ønsker.

 

Der er ikke givet anbefalinger i forbindelse med Tilsynet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Handicapprisen 2013

00.05.07G01-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 5. december kl.16.00

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·        Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige.

·        Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv.

·        Fysisk tilgængelighed.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til Handicapprisen vil ske onsdag den 9. oktober samt onsdag den 16. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest torsdag den 24. oktober kl. 12.00.

Socialudvalget vil i sit møde den 4. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Anonnce (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ældreprisen 2013

00.05.07G01-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 5. december kl. 16.00

 

Socialudvalget den 20. september 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ældreprisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·        Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·        Tiltag der letter de ældres hverdag

·        Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 9. oktober samt onsdag den 16. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest torsdag den 24. oktober kl. 12.00.

Socialudvalget vil i sit møde den 4. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
annonce (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Dialogmøder - planlægning af efterårets  

00.15.00A00-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til administrativ vejledning for budgetlægning 2014 skal der afholdes dialogmøder mellem udvalg og virksomheder. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at der planlægges dialogmøder med virksomhederne

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Planlægges til: 23. oktober, 4. november, 11. november og 13. november.

 

Sagsfremstilling

Dialogmøderne ligger i foråret og i efteråret. Forårets dialogmøder har fokus på udvalgenes

budgetarbejde for 2014, mens dialogmøderne i efteråret kan have et mere virksomhedsrettet

fokus, herunder det vedtagne budget. Områdechefen er i samarbejde med det enkelte udvalg ansvarlig for tilrettelæggelsen af dialogmøderne mellem fagudvalg og virksomheder.

Således skal det foreslås, at der lægges en plan for efterårets dialogmøder, og at disse i vid udstrækning foregår i forbindelse med virksomhedsbesøg. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Genberegning af Frit Valg priserne for 2012 vedr. personlig pleje og praktisk bistand  

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til ny ’bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83’ med virkning fra 1.april 2013 skal timepriserne til private leverandører fastsættes i henhold til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger i forbindelse med levering af praktisk hjælp og personlig pleje. Vejledning til beregning af frivalgsprisen afventes. Efterregulering af timeprisen for 2012 til private leverandører sker i henhold til de genberegnede timepriser fra 2011 fremskrevet til 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at det anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, at de genberegnede timepriser på fritvalg for 2011 fremskrevet til 2012 danner grundlag for efterbetaling til de private leverandører vedrørende 2012

 

Socialudvalget den 20. september 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til ny ’bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83’ med virkning fra 1.april 2013 skal timepriserne til private leverandører fastsættes i henhold til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger i forbindelse med levering af praktisk hjælp og personlig pleje.

 

Vejledning til beregning af frivalgspris afventes.

 

Kommunen har ikke mulighed for at benytte den tidligere beregningsmodel, idet den er baseret på differentierede opgørelser af brugertidsprocenten for henholdsvis ’praktisk bistand’ og ’personlig pleje, dag’.

Frem til og med 2011 blev brugertidsprocenten beregnet ud fra en stikprøve i døgnplejen, hvor alle medarbejdere i en periode på 14 dage med pen og papir registrerede, hvad de leverede af ydelser.  Det gav mulighed for at opdele fremmødetiden og beregne en brugertidsprocent for henholdsvis ’praktisk hjælp’ og ’personlig pleje, dag’. 

Som følge af betydelig usikkerhed i denne metode baseres brugertidsprocenten fremover på oplysninger omkring fremmødetid og leverede timer i kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS.  I KOMLIS er det muligt at sammenholde oplysninger om medarbejdernes fremmødetid med de leverede ydelser og beregne en brugertidsprocent baseret på en langt længere periode. På grund af nuværende registreringspraksis er det dog ikke muligt, at differentiere mellem ydelsestyperne ’praktisk hjælp’ og ’personlig pleje, dag’ og derfor er det ikke muligt at foretage differentierede opgørelser af brugertidsprocenten for henholdsvis ’praktisk bistand’ og ’personlig pleje, dag’. 

 

I den nye bekendtgørelse ophæves kravet til at frit valg priserne skal tage udgangspunkt i en genberegning af sidste kendte regnskabsår. 

 

Det er vurderingen, at de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ikke er væsentligt ændret fra 2011 til 2012. Efterregulering af timeprisen for 2012 til private leverandører sker derfor i henhold til de genberegnede timepriser fra 2011 fremskrevet til 2012, idet kommunen afventer udsendelse af vejledning på området samt grund for differentierede brugertidsprocenter/timepriser for ’praktisk bistand’ og ’personlig pleje, dag’.

 

Den genberegnede timepris for praktisk hjælp i 2011 fremskrevet til 2012 er 360,92 kr. ekskl. moms, hvilket er 35,37 kr. højere end den timepris, der er afregnet med overfor de private leverandører i 2012. 

 

De private leverandører på frit valg området i Bornholms Regionskommune leverer udelukkende ydelser svarende til praktisk hjælp. Efterbetalingen til de private leverandører beløber sig til i alt 242.784 kr. ekskl. moms.

 

Da vejledning til fastsættelse af timeprisen og grundlaget for at differentiere brugertidsprocenten/timeprisen for ’praktisk hjælp’ og ’personlig pleje, dag’ ikke foreligger på nuværende tidspunkt, vil time- og afregningspriser på området i budget 2014 fastlægges ved en pl-fremskrivning af 2013 time- og afregningspriser til 2014 pl-niveau.

 

Økonomiske konsekvenser

 

De faktiske afregnede frit valg priser for 2012

 

 

Ekskl. Moms

   Inkl. moms

Praktisk hjælp

kr. pr. time

360,92

   451,15

Personlig pleje, dag

kr. pr. time

381,00

   476,25

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)

kr. pr. time

413,51

   516,88

 

 

De a´conto afregnede frit valg priser for 2012

 

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Praktisk hjælp

kr. pr. time

325,55

406,94

 

Personlig pleje, dag

kr. pr. time

444,79

555,99

 

Personlig pleje, øvrig tid

kr. pr. time

489,07

611,34

 

(ekskl. Nat)

 

Der er i alt 5 private leverandører af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune, de leverede tilsammen 6.863 timers hjælp i 2012. Efterbetalingen til de private leverandører beløber sig til i alt 242.784 kr. ekskl. moms.

 

Jf. ’bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83’ ophæves krav til at frit valg priserne skal tage udgangspunkt i en genberegning af sidste kendte regnskabsår. 

 

Derfor vil frit valg priserne for 2014 være de beregnede frit valg priser for 2013 fremskrevet til 2014 pl. niveau. Frit valg priserne vil blive godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.            

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Efterbetaling af private leverandører 2012 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

18

 

 

Socialudvalget den 20. september 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget den 20. september 2013:

Punkt 13.