Referat
Socialudvalget
05-11-2013 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsregnskab for etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning august 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 34 - 41 i 2013
  åbent 5 Ændring af projekt Sundere Mad i IdrætsLivet (SMIL)
  åbent 6 Indgåelse af nye begrænsede aftaler vedr. anvisningsret til almene boliger
  åbent 7 Boligsocialt projekt - afslutning og evaluering af
  åbent 8 Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til
  åbent 9 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2013
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2013
  åbent 11 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS 2013
  åbent 12 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2013
  åbent 13 Forebyggelsespakke vedr. alkohol
  åbent 14 Høring vedr. fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III
  åbent 15 Ældreprisen 2013
  åbent 16 Handicapprisen 2013
  åbent 17 Ældrerådsvalget den 8. oktober 2013
  åbent 18 Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde den 4. november 2013
  åbent 19 Frelsens Hær søger § 18-midler til julehjælp og akut hjælp
  åbent 20 Scleroseforeningen Bornholm søger § 18-midler 2013
  åbent 21 Kvindekrisecentret søger om § 18-midler til kursus, kalender og julegave
  åbent 22 Børn og Unge i Voldsramte Familier søger § 18-midler til temadag
  åbent 23 Gensidig orientering
  åbent 24 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.        

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anlægsregnskab for projektet Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm

00.32.04G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab for projektet Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm. Ikke forbrugte anlægsmidler søges overført til Døgnplejen Bornholms driftsbudget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at anlægsregnskabet for Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

b)   at rådighedsbeløbet til Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm reduceres med 1.970.443 kr. og at beløbet overføres til Døgnplejen Bornholms driftsbudget til delvis finansiering af merforbruget på driften i 2013 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

a) og b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Bornholms Regionskommunes Kasse- og Regnskabsregulativ (bilag 2.7) skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte i 2012 en anlægsbevilling på 3.790.000 kr. til Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm, finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Anlægsbevillingen blev givet til indkøb af nye tablets med indbygget telefon, der kan fungere som mobile IT-arbejdspladser i døgnplejen. Derved sikres medarbejderen et teknisk hjælpemiddel der giver adgang til at se data vedrørende borgerne, indtaste dokumentation hos borgeren og gennemføre telefonsamtaler. Desuden sikres at Døgnplejen Bornholm kan leve op til krav om forsat kvalitetsudvikling samt krav om innovation og optimering af det mobiles arbejdsmiljø. Implementering af anlægsprojektet blev igangsat i 2012 og afsluttet i oktober 2013.

 

De samlede udgifter til indkøb af nye tablets med indbygget telefon og etablering af 550 mobile IT-arbejdspladser beløber sig til 1.908.944 kr. Der er således et restbudget på i alt 1.970.443 kr. Mindreforbruget skyldes primært en væsentlig lavere anskaffelsespris på IT-udstyret end forventet grundet storindkøbsfordele samt færre udgifter til etablering og implementering af de mobile IT-arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012 en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.790.000 kr. til Etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm. Tillægsbevillingen blev finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

 

De afholdte udgifter i 2012 og 2013 fordeler sig således:

Håndværkerudgifter                                                         219.092 kr.

IT/inventar                                                                   1.672.992 kr.

Omkostninger                                                                   16.860 kr.

I alt ekskl. moms                                                          1.908.944 kr.

 

 

Afsat rådighedsbeløb i 2013 (overført fra 2012)              3.754.238 kr. *

Forbrug i 2013                                                            -1.783.795 kr.

Mindreforbrug/ikke forbrugte anlægsmidler                     1.970.443 kr.

 

*Pristalsreguleringen i h. t. byggeindeks udgjorde ved budgetoverførsel til 2013 89.387 kr.

 

Det fremgår af den seneste budgetopfølgning pr. 31.07.2013, at Døgnplejen Bornholm i 2013 forventer et underskud på driftsbudgettet på 2,9 mio. kr. (forventes at blive større ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2013). I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.07.2013 blev det oplyst, at virksomheden ville søge om at få tilbageført ubrugte midler fra anlægsprojektet Etablering af mobile IT-arbejdspladser til Døgnplejen Bornholms driftsbudget med henblik på delvis finansiering af det forventede merforbrug på driften. Foruden ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til driftsbudgettet arbejder Døgnplejen Bornholm på at bringe forbrug og budget i balance og der er en forventning om, at bl.a. nyt redskab til opgørelse af brugertidsprocenten kan hjælpe med en yderligere optimering af driften.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.970.443 kr., der således søges overført til Døgnplejen Bornholms driftsbudget i 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig budgetopfølgning august 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo august 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet. 

Ældreområdet er fra juli 2013 udvidet med en oversigt over antallet af ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt boliger med kommunal anvisningsret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Fokusopfølgning august 2013 (PDF)

2.
Bilag vedr. ledige plejeboliger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 34 - 41 i 2013  

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 41 i 2013 var i alt 1.475 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.637 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,50 time. I uge 34 i 2013 var i alt 1.473 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.609 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,49 time. Borgerantallet er fra uge 34 til uge 40 steget med 2, og timerne pr. uge er steget med 28 timer.

 

Datamaterialet udarbejdes nu i kommunens ledelsesinformationssystem TARGIT med ændrede muligheder for udtræk af data. Datamaterialet viser visiteret tid de seneste 4 uger, fordelt på leverandør, tid og antal borgere, endvidere fordeling af varig og midlertidig hjælp, samt gennemsnitlig tid pr. visiteret borger.

 

Der er pt. ikke mulighed for at sammenligne data med 2012, eller mulighed for at vise den gennemsnitlige visiterede tid pr. borger for 2013. Der arbejdes på, at forbedre systemet, således at de ønskede data fremgår. 

  

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

41

1.475

6.637

4,50

2013

34

1.473

6.609

4,49

 

Ændring fra uge 34 til uge 41

 

+2

 

 

+28

 

2012

Gennemsnit

1.499

6.599

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Ledige boliger fremgår af bilag til fokusopfølgningen for ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ændring af projekt Sundere Mad i IdrætsLivet (SMIL)

29.09.00A00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Aakirkebyhallerne, der har været omdrejningspunkt for projekt SMIL, har valgt at udtræde af partnerskabet. I stedet er Nexøhallen trådt til og viderefører projektet efter samme koncept.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sendes til orientering for Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Siden sommeren 2012 har Bornholms Regionskommune deltaget i et 3-årigt partnerskab med Fødevarestyrelsen, Kræftens bekæmpelse, DGI Haller & Huse, Københavns Madhus, Halinspektørforeningen og Nordeafonden om udvikling af madkulturen i idrætshaller.

 

Lokalt har projektet været forankret i Aakirkebyhallerne. Der har været nedsat en følgegruppe bestående af Fødevarestyrelsen, repræsentanter for idrætslivet, hallerne, kommunen og brugerne. Aakirkebyhallernes bestyrelse besluttede medio september 2013 at trække sig fra projektet, begrundet i de kommende besparelser på selvejende haller.

 

Med henblik på at gennemføre projektet og fortsætte aktiv deltagelse i den landsdækkende erfaringsopsamling, er der indgået aftale med Nexøhallen om videreførelse af projektet. Der er nedsat en alternativ følgegruppe bestående af repræsentanter for hallens brugere og personale, Paradisbakkeskolen, foreningslivet, Fødevarestyrelsen og kommunens forebyggelsesenhed.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen har ikke økonomiske konsekvenser. Projektet finansieres, i lighed med det oprindelige projekt i Aakirkebyhallerne, med 30.000 kr. fra Nexøhallen og 10.000 kr. i hvert af årene fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Indgåelse af nye begrænsede aftaler vedr. anvisningsret til almene boliger

03.10.04A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har efter almenboliglovens § 59 aftaler med en række boligselskaber om anvisningsret til almene boliger med henblik på at imødegå boligsociale problemer. De eksisterende aftaler med boligselskaberne er udløbet. Behovet for at udnytte denne kommunale anvisningsret til at imødegå boligsociale problemer har ændret sig over tid, og der er således alene behov for fornyede aftaler, der omfatter et begrænset antal boliger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        til Socialudvalgets godkendelse, at der indgås nye, begrænsede aftaler om anvisningsret for nedenstående antal boliger  

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Godkendt.

Sendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Almenboligloven giver kommunerne anvisningsret til hver fjerde almene bolig – det nærmere antal boliger med anvisningsret kan aftales mellem kommunerne og boligselskaberne.

Der har igennem årene været afholdt årlige møder mellem boligselskaberne og kommunen med henblik på at tilpasse mængden af anvisningsboliger til behovet og styrke samarbejdet. Erfaringerne viser, at behovet for anvisningsboliger er støt faldende, derfor er der også indgået aftaler med nogle af boligselskaberne og kommunen om reduktion af antallet af anvisningsboliger.

 

Andre boligselskaber har ønsker om at fastholde kommunen på de gældende kontrakter. Det indebærer, at antallet af tomme boliger, som kommunen har anvisningsret til, er stigende, hvilket igen er forbundet med stigende kommunale udgifter til såkaldt tomgangsleje. Ældre og handicappede visiteres til en anvisningsbolig af Borger og Sundhed efter ”Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap”.

 

Som alternativ til opsigelse/begrænsede aftaler med boligselskaberne kan en lempelse af kvalitetsstandarden overvejes. Antallet af afslag pr. år er dog så få, at det ikke vurderes at reducere udgifterne til tomgangsleje, og i øvrigt har de fleste boligselskaber en overkommelig ventetid til en bolig.

 

Som det fremgår af nedenstående oversigt reduceres antallet af boliger primært udenfor Rønne. Årsagen hertil er, at tomgangstiden for en bolig beliggende uden for Rønne er væsentligt højere end i Rønne.

Bornholms Regionskommune havde pr. 1. september 2013 anvisningsret til i alt 193 lejeboliger. Virksomheden Borger og Sundhed vurderer, at der alene vil være behov for en kommunal anvisningsret til ca. 100 boliger. Det skal derfor anbefales, at indgåede aftaler om anvisningsret justeres således, at antallet af kommunale anvisningsberettigede boliger reduceres med 82.

 

Det bemærkes, at kommunen, såfremt behovene skulle ændre sig, i kraft af sin lovbestemte adgang til et antal anvisningsberettigede boliger, kan indgå ændrede aftaler med selskaberne.

 

Adresse                                           Boligselskab                   Opsiges       Beholdes

Tejn:           Havnevej x)                                     DVB Parken Bornholm        14     7

Gudhjem:    Sportsvænget                Bornholms Boligselskab       6           0

                  Klippevænget                 Bornholms Boligselskab       4           0

                  Solstien                         Lejerbo Bornholm                6           6    

Østermarie: Løvsangervej                 Bornholms Boligselskab       3           0

                  Bogfinkevej                    Bornholms Boligselskab       7           0

Hasle:         Toftemarken                                    De Lette Kollektivboliger

                                                       i Hasle og Klemensker S/I     0          14

                  Toftelunden                   De Lette Kollektivboliger

                                                       i Hasle og Klemensker S/I     0          9

Klemensker: Pihls Allé                      De Lette Kollektivboliger

                                                       i Hasle og Klemensker S/I     0          10

Nexø:          Nørrebækken                 Bornholms Boligselskab      2           13

Rønne:        Kystparken                    DVB Parken Bornholm          0           8

                  Store Torv                     DVB Parken Bornholm          5           0

                  Tornegade                     DVB Parken Bornholm          0           2

                  Nellikegade                    DVB Parken Bornholm          0           2

                  Pistolstræde                   DVB Parken Bornholm          0           2

                  Østergade                      Bo42                                  0           18

                  Søndre Allé                    Teknik og Miljø                    0           4

                  Løkkegade                     Teknik og Miljø                    0           3

Aakirkeby:   Bæverparken                 Bornholms Boligselskab     27            0                                    Gregersgade                                    Rolf Barfoed           0      13

Nylars:        Almevej                         Nylars Ældreboliger S/I        8           0    

I alt                                                                                        82            111    

 

x) Boligselskabet Danmarks 21 boliger i Tejn er opført som ældreboliger. Det betyder, at der er en lovbunden og uopsigelig aftale med kommunen om anvisning. Såfremt aftalen skal opsiges, skal boligerne mærkes om til familieboliger. Denne mulighed foreligger alene, hvis der kan opnås enighed mellem kommunen og boligselskabet.

Økonomiske konsekvenser

Borger og Sundheds udgifter til ”tomgangsleje” og fraflytning:

2010:

Plejeboliger:                                   kr. 663.059

Ældreboliger:                 kr. 206.267

I alt                               kr. 869.326

 

2011:

Plejeboliger:                                     kr. 611.142

Ældreboliger:                 kr. 191.542

I alt                               kr. 802.684

 

2012:

Plejeboliger:                                     kr. 347.212

Ældreboliger:                 kr. 450.137

I alt                               kr. 797.349

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Boligsocialt projekt - afslutning og evaluering af  

03.00.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Bornholms Regionskommune har været part i, at realisere et boligsocialt projekt i den almene boligorganisation Bo42 i perioden 1.4.2008 – 31.3.2013. Regnskab og evaluering af projektet foreligger til Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage afrapportering til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage afrapportering til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2008 traf borgmesteren formandsbeslutning om godkendelse af en helhedsplan for et boligsocialt projekt i Bo42 i perioden 1.4.2008 – 31.3.2013, hvilket Kommunalbestyrelsen tog til efterretning i sit møde den 27. november 2008. Projektet har været finansieret af midler fra Landsbyggefonden med ¾ af udgifterne og medfinansieret af Bornholms Regionskommune og Bo42 med den sidste fjerdedel i form af manpower. BRK´s deltagelse i projektet har primært bestået i, at understøtte de mangeartede sociale aktiviteter.

 

Den overordnede vision – og formålet med indsatsen var: ”Højvangsparken fastholdes og udvikles som attraktivt boligområde for beboere i alle aldre, kulturer og beskæftigelsesforhold”. Den overordnede målsætning for projektet var, at øge bebyggelsens konkurrenceevne og omdømme på det bornholmske boligmarked. 1) Huslejeniveauet skal udvikles på en sådan måde at bebyggelsen er konkurrencedygtig i forhold til det øvrige bornholmske boligmarked og 2) omdømmet skal forbedres både for bebyggelsen og for boligformen.

 

Der har været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra: Boligselskabet, Social og Sundhed, Døgnplejen Bornholm, Psykiatri og Handicap og Teknik og Miljø.  

 

Helhedsplanen indeholdt 4 indsatsområder 1) Samarbejde 2) Omdømme 3) Trivsel og Liv og 4) Fysisk renovering. Sidstnævnte er imidlertid ikke indgået i projektet, men skal ske efter totaløkonomiske principper.

 

Samarbejde skulle i denne sammenhæng forstås bredt, idet der er arbejdet med såvel den interne organisering og eksterne samarbejdsrelationer. Internt har projektet medvirket til en proces, hvor små organisatoriske enheder er afløst af større, mere velfungerende afdelinger. For Bornholms Regionskommune har samarbejdet været medvirkende til at styrke de gensidige relationer og muliggjort samarbejde på andre fronter. 

 

Omdømme har som fokusområde handlet om at få fortalt den positive historie om at være mange sammen om at bo i et fællesskab. Projektet har arbejdet bevidst med at få fortalt den positive historie og de positive sider ved at være mange sammen. Profilering af såvel boligform og Bo42 har haft en række synlige resultater, som det blandt andet er fremgået i både den skrevne presse som i de æterbårne medier. 

 

Trivsel og Liv har handlet om at styrke det sociale liv beboerne imellem, og projektet har søgt at imødekomme dette behov gennem en række sociale aktiviteter. Målsætningen om at aktiviteterne skulle udspringe af ægte behov og bygge på en tilslutning, der kunne muliggøre at aktiviteterne rodfæstedes og kunne fortsætte efter projektperiodens udløb er nået, idet en kreds af aktive beboere har dannet en forening, som arrangerer diverse fælles tiltag.   

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget var på kr. 3.325.000, og omhandlede Bo42´s afdelinger i Højvangsparken og Byvangen i Rønne, i alt indeholdende 222 boliger med ca. 275 beboere. Landsbyggefonden gav tilsagn om støtte med kr. 2.493.750 og den lokale medfinansiering beløb sig til kr. 831.250, fordelt mellem Bo42 med kr. 537.250 og Bornholms Regionskommune med kr. 294.000. For BRK´s vedkommende budgetteret ydet som 588 mandskabstimer.

 

Regnskabet for projektet viser et merforbrug på kr. 41.444 svarende til 1%. Den samlede lokale medfinansiering er opgjort til kr. 872.694, hvoraf BRK´s andel er på kr. 290.500 og ydet som 581 mandskabstimer. 

 

Regnskabet er revisorpåtegnet og konklusionen er, at opgørelsen over afholdte udgifter pr. 31. marts 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Landsbyggefondens retningslinjer for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlige driftsstøtte

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Regnskab (PDF)

2.
Evaluering (PDF)

3.
Revisorerklæring (PDF)

4.
Medfinansiering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til  

00.01.00P22-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2013

14

 

Socialudvalget

02-09-2013

7

 

Socialudvalget

05-11-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I dialogmøder med virksomhederne indenfor ældreområdet er der udtrykt ønske om udarbejdelse af en mad- og måltidspolitik. Endvidere sætter Socialstyrelsen i en ny handleplan fokus på måltider og ernæring hos ældre i hjemmeplejen og plejeboliger, hvor planen indeholder en række konkrete anbefalinger til kommunerne, bl. a. om at udarbejde en mad- og måltidspolitik.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. august 2013:

Udsættes og genbehandles på mødet den 2. september

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 2. september 2013:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)   at de indkomne høringssvar drøftes

b)   at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet godkendes

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Godkendt. Idet det bemærkes, at Kostrådet alene omfatter de hjemmeboende borgere.

Sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en mad- og måltidspolitik for ældreområdet er, at skabe et fælles formuleret grundlag omkring de ældres mad og måltider. Målgruppen er borgere, der får tilberedt, serveret eller køber mad via Bornholms Regionskommunes tilbud, dvs. er visiteret til madordning eller bor på ét at kommunens plejecentre. 

 

Mad- og måltidspolitikken beskriver de overordnede rammer for området, og skal medvirke til, at udvikle og sikre sund man og bidrage til, at skabe og fastholde gode og sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitikken for ældreområdet forudsætter, at de enkelte områder udarbejder handleplaner, hvori det beskrives hvordan selve udmøntningen af politikken sker lokalt. 

 

Fagråd for Ældre nedsatte en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en mad- og måltidspolitik. Politikken har været forelagt Fagrådet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. september 2013

Der er foretaget en gennemgang af forslag til Mad- og måltidspolitikken med henblik på, at gøre politikken mere målrettet til den ældres oplevelse af måltidet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. november 2013

Der er indkommet høringssvar fra: Beboer- og Familieråd på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Beboer- og Familieråd på Plejecenter Snorrebakken, Ældrerådet, Handicaprådet, MED-udvalg ved Plejecenter Snorrebakken, MED-udvalg ved Bornholms Plejehjem og –centre, MED-udvalg ved Borger og Sundhed, Beboer- og Familieråd ved Nørremøllecentret  ???

 

Handicaprådet, den 17.9.2013: Taget til efterretning.

 

Ældrerådet, den 17.9.2013: Ældrerådet er meget positive overfor politikken, men ønsker at Kostrådet udvides til også at omfatte plejecentrene.

 

Beboer- og Familierådet på Plejecenter Snorrebakken, 17.9.2013: Udtrykker blandt andet i høringssvaret, at de tilslutter sig de fremsatte visioner og værdier, og værdsætter det gode og grundige arbejde, der ligger til grund for politikkens tilblivelse. Rådet ser det som sin opgave at overvåge, at gennemførelsen af politikken sikres, og at de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer fortsat vil være til stede.  

 

Beboer- og Familierådet på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 17.9.2013: Udtrykker blandt andet i høringssvaret, at de finder politikken som et positivt og relevant tiltag, men undrer sig over, at hverken beboere, repræsentanter fra Beboer- og Familierådene, medarbejdere eller ledelse fra Bornholms Plejehjem og –centre er repræsenteret i Kostrådet.

 

Beboer- og Familierådet ved Nørremøllecentret udtaler i deres høringssvar, at det er dejligt, at man ikke kun forholder sig til maden, men også måltidet. Rådet efterlyser repræsentation fra plejecentret i Kostrådet.  

 

MED-udvalget ved Plejecenter Snorrebakken, den 17.9.2013: Udtrykker i høringssvaret glæde over, at politikken hænger godt sammen med den måde køkkener og måltider fungerer på i Plejecenter Snorrebakken, og finder at politikken er en god støtte i det videre arbejde med at skabe ny kultur omkring mad og måltider.     

 

MED-udvalget ved Borger og Sundhed, den 13.9.2013: Udtrykker i høringssvaret, at de ønsker at fremhæve de gode idéer i politikken, særligt med spisevenner, men udtrykker også bekymring for om rammerne kan overholdes med de kommende besparelser i budget 2014.  

 

MED-udvalget ved Bornholms Plejehjem og –centre, september 2013: Udtrykker blandt andet i høringssvaret, at de finder intentionerne i politikken rigtig gode, og har allerede igangsat et målrettet arbejde med udgangspunkt i de beskrevne visioner og værdier, og ud fra de muligheder der findes i den enkelte bo-enhed i virksomheden. Men finder også, at der skal ske en større fleksibilitet fra madleverandørs side blandt omkring muligheder for menuvalg m.v., som igen kræver en opblødning i kvalitetsstandard og aftaler. Sluttelig undrer MED-udvalget, at plejeboligenhederne ikke er repræsenteret i Kostrådet. 

 

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm, den 7.10.2013: Henleder i deres høringssvar bl.a. opmærksomheden på Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2014 vedr. besparelse på tidsforbruget ved tilberedning/anretning af mad. Her fremgår det, at medarbejderne skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. MED-udvalget finder således, at der fremsættes en politik, der har til formål at skabe en social begivenhed omkring måltidet sammen med borgeren, samtidig med at der vedtages en besparelse der beskærer tiden sammen med borgeren omkring måltidet. MED-udvalget understreger afslutningsvis, at der ikke er givet noget forsvarligt budgetgrundlag for Døgnplejen Bornholm til at udmønte politikken lokalt, som ordlyden i den fremsatte Mad- og måltidspolitik foreskriver.

 

MED-udvalget i DeViKa, den 14.10.2013: Tilslutter sig det skrevne, og håber at de enkelte virksomheder påtager sig opgaven med at udforme handleplaner, der videre beskriver arbejdsgange m.m. MED-udvalget ønsker, at det i politikken fremgår mere præcist, at der findes madudvalg på plejecentrene og at kostrådet repræsenterer de hjemmeboende borgere.  

    

Høringssvarene vedh. sagen.  

Bilag til Socialudvalget 2. september 2013

1.
Forslag Mad- og måltidspolitik til SU 2.9. (PDF)

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

2.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOCX)

3.
Høringssvar BPC (PDF)

4.
Høringssvar Beboer- og Familieråd Snorrebakken (DOCX)

5.
Høringssvar Ældrerådet (DOCX)

6.
Høringssvar Snorebakken MED (DOCX)

7.
Høringssvar Handicaprådet (DOCX)

8.
Høringssvar Beboer- og Familieråd Lunden (DOCX)

9.
Høringssvar Beboer- og Familieråd Nørremøllecentret (DOCX)

10.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (PDF)

11.
Høringssvar DeViKa (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2013  

27.12.16K09-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

13

 

Socialudvalget

05-11-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 23. august 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i Tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Tilsynet er gennemført fredag den 23. august 2013.

 

Det er Tilsynets samlede vurdering at Plejecenter Klippebo er et veldrevet tilbud, hvis fysiske rammer fremstår i en god stand og orden. Det er endvidere Tilsynets opfattelse, at beboerne får den pleje og omsorg de har ret til og behov for. Dette bekræftet gennem samtaler med to beboere, der gav udtryk for stor tilfreds med den samlede pleje. Det er Tilsynets indtryk, at medarbejderne på Plejecenter Klippebo, yder pleje og omsorg overfor den enkelte beboer med respekt for, og med udgangspunkt i, den enkelte beboers behov og ønsker.

 

Der er ikke givet anbefalinger i forbindelse med Tilsynet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. november 2013

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet den 22. oktober 2013: Ældrerådet har med tilfredshed taget rapporten til efterretning.

Handicaprådet den 22. oktober 2013: Taget til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2013 (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

2.
Høringssvar Ældrerådet (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2013

27.12.16K09-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den

3. september 2013.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Ved tilsynet fremstod Røbo i en meget fin rengørings- og bygningsmæssig stand. Udendørsarealerne var velplejede og velordnede. Tilsynet fik, af to af beboerne, velvilligt fremvist deres respektive lejligheder der fremstod hyggelige og med en høj grad af personligt og hjemligt præg. De beboere som Tilsynet talte med, var meget tilfredse med deres tilbud.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•    beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•    hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har ikke givet anledning anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Tilsynsrapport Røbo 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS 2013  

27.12.16K09-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården og SACS Strøby henholdsvis den 18. september 2013 og den 25. september 2013.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt ledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddene SACS Sandemandsgården og SACS Strøby.

 

Det er tilsynets opfattelse, at SACS er et godt tilbud til de borgere, som er visiteret hertil.  Der er en vis usikkerhed at spore omkring det fremtidige tilbud og målgruppen, men også en stor interesse for at udvikle tilbuddet i den nye retning, som førtids- og fleksreformen efterspørger. Brugere af tilbuddet er godt tilfredse med indholdet af det tilbud, som de får.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Der er i forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger til hverken SACS Sandemandsgården eller SACS Strøby.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Tilsynsrapport SACS 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2013  

27.12.16K09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 24. september 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Ressourcevejens aktivitetstilbud og i aktivitetstilbuddet til STU-eleverne på Kommunikationscentret. Brugerne som tilsynet talte med gav udtryk for stor tilfredshed med det tilbud de fik. Der er et godt og varieret tilbud til de 2 brugergrupper, som Tilsynet finder målrettet de behov, som brugerne har. Der lægges vægt på både udendørs og indendørs aktiviteter, som i høj grad er brugerbestemte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•    brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er
     truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•    hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·        Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en procedure for egenkontrol for medicin.

 

Det er efterfølgende aftalt, at Kommunikationscenteret indsender procedure for egenkontrol af medicin til Tilsynet senest d. 1. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Tilsynsrapport Kommunikationscentret 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forebyggelsespakke vedr. alkohol

29.09.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række såkaldte forebyggelsespakker. Pakkerne indeholder Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende- og forebyggende indsats af høj kvalitet.  Forebyggelsespakken vedr. alkohol foreslås at afløse den Alkoholpolitiske handleplan og udgøre rammen for kommunens alkoholindsats.

Når forebyggelsespakken vedr. stoffer foreligger udarbejdes en samlet misbrugsstrategi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget  

c)    at Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedr. alkohol afløser den Alkoholpolitiske handleplan fra 2009, og udgør rammen for kommunens alkoholindsats med en fortsat prioritering af eksisterende tiltag på alkoholområdet

d)   at der udarbejdes forslag til en samlet misbrugsstrategi, når forebyggelsespakken vedr. stoffer foreligger  

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

a) og b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune deltog i perioden 2008 – 2011 sammen med 19 andre kommuner i Sundhedsstyrelsens 4-årige alkoholprojekt ”Alkoholforebyggelse i kommunen”. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse i 2009 en Alkoholpolitisk handleplan for Bornholms Regionskommune. Planen har siden 2009 dannet udgangspunkt for kommunens strategi, samarbejde og indsatser på det alkoholpolitiske område. Som et element i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen, blev der nedsat et tværgående Alkoholråd med repræsentanter fra kommune, uddannelsesinstitutioner, detailhandlen mv. Alkoholrådet har til opgave at understøtte og koordinere indsatsen på alkoholområdet. 

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række såkaldte forebyggelsespakker. Pakkerne indeholder Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende- og forebyggende indsats af høj kvalitet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er formålet med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne at bidrage til at sikre mere kvalitet, og at kommunerne prioriterer forebyggelsesindsatser, der virker. Forebyggelsespakkerne tager udgangspunkt i de risikofaktorer, der har den største indflydelse på befolkningens sundhedstilstand, og retter sig mod alle borgere i kommunen - både syge og raske. 

 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedr. alkohol er blandt andet baseret på de erfaringer Bornholms Regionskommune og de 18 øvrige kommuner, som var med i alkoholprojektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen”.  Med baggrund i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke præsenteres Alkoholrådet for en kortlægning, der indeholder status og forslag til prioriteringer, heri indgår de indsatsområder, som Alkoholrådet tidligere har peget på. 

 

Anbefalingerne i den Alkoholpolitiske handleplan blev udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.  Prioriteringer af indsatserne i den alkoholpolitiske handleplan er løbende søgt tilpasset bl.a. efter anbefalinger fra Alkoholrådet. Alkoholrådet drøftede på sit møde i juni 2013 behovet for inddragelse af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedrørende alkohol som afsæt for kommunens alkoholindsats.  

 

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt administrativt høringsudkast til forebyggelsespakke vedr. stoffer. Det foreslås, at arbejdet med forebyggelsespakken vedrørende stoffer sammentænkes med prioriteringerne på alkoholområdet med henblik på udarbejdelse af en samlet misbrugsstrategi, der skal sikre en samlet koordineret indsats på hele misbrugsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Høring vedr. fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III

29.30.08P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014, og der skal derfor indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018.  KKR Hovedstaden har udsendt et udkast i høring i kommunerne til fælles kommunale visioner og strategiske målsætninger - som grundlag for den nye sundhedsaftale.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

e)   at drøfte udkast til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III

f)    at de administrative bemærkninger til udkastet danner udgangspunkt for høringssvar

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

a) Drøftet.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014. Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Sundhedsaftalerne er et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i forløb, der går på tværs af sektorer.

 

Sundhedsaftale III for 2015-2018 adskiller sig umiddelbart ved:

·        at der kun udarbejdes én sundhedsaftale i hver region fælles for alle kommunerne i regionen

·        et øget fokus på det psykiatriske område

·        at kommunerne i langt højere grad samarbejder med hinanden med henblik på at opnå volumen og faglige kompetencer

·        et stort ønske om at få politisk ejerskab til sundhedsaftalerne i kommunerne  

 

Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommunerne - politisk og administrativt - udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. KKR Hovedstaden drøftede på mødet den 9. oktober 2013 visioner og målsætninger. KKR anbefaler kommunerne, at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde.

 

Det udsendte forslag til oplæg til fælles kommunale visioner og målsætninger for Sundhedsaftale III tager fat i rigtig mange af de problemstillinger som kommunerne står overfor. Den faglige udvikling på sundhedsområdet med kortere indlæggelser og øget ambulant behandling – giver ’det nære sundhedsvæsen’ en stadig større rolle. Og det er vurderingen, at oplægget har fokus både på ’kravene’ til kommunerne, men også på det nødvendige tværsektorielle samarbejde.  

 

Udgangspunktet for vision og målsætninger er det fælleskommunale rammepapir ”Kommunernes fælles opgave – udviklingen af det nære sundhedsvæsen”, som Socialudvalget behandlede på møde den 7. marts 2013. Rammepapiret fastlægger en række fælles kommunale målsætninger for det somatiske område. Da psykiatrien skal spille en central rolle i den nye sundhedsaftale på lige fod med det somatiske område, arbejdes på at afklare fælleskommunal vision og målsætninger for dette område. Der arbejdes derfor indledningsvist i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på hhv. det somatiske og psykiatriske område.

 

I nedenstående figur ses forslaget til fælles kommunale vision og strategiske målsætninger indenfor henholdsvis somatik og psykiatri – nærmere beskrevet i vedhæftede notat. De konkrete målsætninger i figuren er alene eksempler på konkrete målsætninger, der kan formuleres under de strategiske målsætninger.

 

Fælles kommunal vision og målsætninger i sundhedsaftale III

 

 

Somatik

 

Psykiatri

 

 

 

 

 

 

 

Vision

 

-      Vi tager udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer

-      Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region

 

-      Vi fremmer mental sundhed og recovery

-      Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi-ske mål- sætnin-ger

 

Forebyggelse

Pleje og behandling

Rehabilitering og træning

 

Tidlig indsats

Støtte og behandling

Rehabilite-ring

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation og metodeudvikling

 

Kvalitet og dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrete målsæt-ning

 

Fx

Bedre fore-byggelse hos børn: Samar- bejde mellem kommunens sundhedspleje, socialområde og almen prak- sis om fore-byggende sundheds ordninger for børn og unge

mv.

Fx

Telesundhed:

Fortsat udvikling og anvendelse af telesundhedsordninger

 

 

 

 

 

mv.

Fx

Kronikere:

Implemente-ring af forløbspro-grammer

 

 

 

 

 

 

mv.

 

Fx

Bedre mental sundhed for børn og unge:

Fokus på børn som pårørende til psykisk syge

 

 

 

 

 

mv.

Fx

Nye samarbejdsmodeller:

Integrateted care mellem regional psykiatri, praksissekto-ren og kommune

 

 

mv.

Færre tilbagefald/et så almindeligt liv som muligt:

Fælles brug af vel-færdstek-nologi

 

 

 

mv.

 

 

Det er ønsket, at udkastene behandles på politisk niveau i de enkelte kommuner, fx med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

·        Kan kommunen tilslutte sig visionerne for hhv. somatik og psykiatri?

·        Kan kommunen tilslutte sig de strategiske målsætninger for hhv. somatik og psykiatri?

·        Har kommunen input konkrete målsætninger for hhv. somatik og psykiatri?

 

Administrative bemærkninger til visionen:

Det er vurderingen, at:

·        BRK kan tilslutte sig visionerne for hhv. somatik og psykiatri, men vil anbefale, at:

o   Visionen ”Vi fremmer mental sundhed og recovery” søges formuleret med begreber der er let tilgængelige og ikke kræver en betydelig indsigt i området for at give mening, som tilfældet er med ”mental sundhed” og ”recovery”. Fx kan trivsel bruges i stedet for mental sundhed jf. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedr. mental sundhed og Socialstyrelsen beskriver recovery, som ”den proces, der gør, at mennesker med sindslidelse kan komme sig helt eller delvist”. I en mere let tilgængelig version kan visionen fx formuleres således:

§  Vi fremmer trivsel og at mennesker med sindslidelse kan komme sig helt eller delvist.

 

Administrative bemærkninger til de strategiske målsætninger:

Det er vurderingen, at:

·        BRK kan tilslutte sig de strategiske målsætninger, men med følgende bemærkninger/ anbefalinger:

o   Social ulighed i sundhed løftes op som en tværgående strategisk målsætning indenfor både somatik og psykiatri

o   I beskrivelserne af de tværgående strategiske målsætninger vedrørende dokumentation og metodeudvikling/kvalitet og dokumentation er der fokus på ”udvikling af indsatser til borgere – baseret på faglige evidensbaserede og omkostningseffektive metoder”. Det anbefales, at dette fremgår tydeligere i formuleringen af målsætningen. Dokumentation er midlet og ikke målet.  

o   Specifik i forhold til beskrivelsen af den strategiske målsætning om ”forebyggelse” på det somatiske område sættes fokus på almen praksis/hospitalernes rolle i forhold til at henvise patienter til kommunernes forebyggelsestilbud. Men både hospital og almen praksis er vigtige, ja nødvendige, samarbejdsparter i en række forebyggende tiltag, og deres rolle er ikke primært begrænset til at være henvisende indsats til kommunens tilbud. Det kunne med fordel fremgå tydeligere.

Rent sprogligt er de såkaldte strategiske målsætninger måske mere at betragte som strategiske fokusområder og ordvalget i notatet kan derfor overvejes, idet målsætninger skal være retningsgivende. 

 

Administrative bemærkninger til konkrete input til målsætninger for hhv. somatik og psykiatri: Det er først med formuleringen og prioriteringen af konkrete målsætninger, at oplægget til en fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III får ’endelig’ retning. Der planlægges derfor et politisk dialogmøde primo 2014 i regi af KKR Hovedstaden. Det politiske dialogmøde forventes både at indeholde en introduktion til sundhedsområdet samt en politisk drøftelse af aftalen, herunder konkrete målsætninger.

 

Som det fremgår af ovenstående er de konkrete målsætninger i figuren alene eksempler på konkrete målsætninger, der kan formuleres under de strategiske målsætninger. Men der efterspørges også input til konkrete målsætninger fra kommunerne.

 

Som input til konkrete målsætninger foreslås, at:

·        der på misbrugsområdet formuleres konkrete målsætninger, der kan styrke det tværsektorielle samarbejde samtidig med at der også er fokus på samarbejdet mellem det somatiske og psykiatriske område. Og ikke kun i forhold misbrugere – men også i forhold til børn af misbrugere

·        der på det telemedicinske område formuleres konkrete målsætninger, der understøtter implementering af tværsektorielle telemedicinsk løsninger bredt i kommunerne

·        der i forhold til kommunernes akuttilbud formuleres konkrete målsætninger for samarbejdet mellem almen praksis og hospital med henblik på sikre, at kommunerne har de nødvendige samarbejdsaftaler til at kunne løfte opgaverne i forhold til den ældre medicinske patient

·        der på kronikerområdet formuleres konkrete mål, der har fokus på, at forløbsprogrammerne når de udsatte grupper

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Oplæg om sundhedsaftale III - somatik - til høring i kommunerne (PDF)

2.
Oplæg om sundhedsaftale III - psykiatri - til høring i kommunerne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ældreprisen 2013

00.05.07G01-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

15

 

Socialudvalget

05-11-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 5. december kl. 16.00

 

Socialudvalget den 20. september 2013:

Godkendt.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at udvælge modtager(e) af Ældreprisen

 

Socialudvalget den 5. november 2013:

Modtager af prisen udpeget. Overrækkelsen finder sted torsdag den 5. december, kl. 16 i Kulturhuset i Østergade, Rønne. 

Sagsfremstilling

Ældreprisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·        Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·        Tiltag der letter de ældres hverdag

·        Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 9. oktober samt onsdag den 16. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest torsdag den 24. oktober kl. 12.00.

Socialudvalget vil i sit møde den 5. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. november 2013

Der er modtaget 4 indstillinger til ældreprisen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
annonce (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Handicapprisen 2013

00.05.07G01-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

20-09-2013

14

 

Socialudvalget

05-11-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 5. december kl.16.00

 

Socialudvalget, den 20. september 2013:

Godkendt.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at der udvælges modtager(e) af Handicapprisen

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Modtager af prisen udpeget. Overrækkelsen finder sted torsdag den 5. december, kl. 16 i Kulturhuset i Østergade, Rønne.

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·        Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige.

·        Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv.

·        Fysisk tilgængelighed.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til Handicapprisen vil ske onsdag den 9. oktober samt onsdag den 16. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest torsdag den 24. oktober kl. 12.00.

Socialudvalget vil i sit møde den 5. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. november 2013

Der er modtaget 3 indstillinger til handicapprisen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 20. september 2013

1.
Anonnce (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Ældrerådsvalget den 8. oktober 2013

84.12.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Der er valgt nyt ældreråd bestående af 11 medlemmer. Ældrerådet er valgt for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017. Stemmeberettigede var alle borgere med folkeregisteradresse i kommunen, og som var fyldt 60 år på valgdagen den 8. oktober 2014. Valgdeltagelsen blev 58,3 %.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30, skal der etableres ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2013, efter indstilling fra Ældrerådet, retningslinjer for afholdelse af valget. Stemmeberettigede var personer med folkeregisteradresse i kommunen, og som var fyldt 60 år på valgdagen den 8. oktober 2013.

 

Valget foregik, ligesom ved tidligere ældrerådsvalg, som direkte personligt valg ved brevafstemning. Antal stemmeberettigede vælgere var 13.781. Antal vælgere i 2009 var 12.858 og ved valget i 2005 11.727. Der var i 2013 opstillet 23 kandidater mod 28 i 2009 og 14 i 2005. Der skulle vælges 11 medlemmer til Ældrerådet og 11 suppleanter. Der er ikke tale om personlige suppleanter. Suppleanter indtræder kun hvis et medlem varigt udtræder.

 

Der blev afgivet i alt 8033 stemmer (heraf 31 blanke eller ugyldige af andre årsager), svarende til en stemmeprocent på 58,3 %. Ved valget i 2009 var stemmeprocenten 57,8 % og i 2005 63,9 %. Valgbestyrelsen har efter optællingens afslutning den 9. oktober 2013 underskrevet valgbogen.

 

Følgende opnåede valg som medlem af Ældrerådet for perioden 2014-2017:

1. Poul Ancher Hansen

2. Erik A. Larsen

3. Randy Korp

4. Verner Landin

5. Ella Jallov

6. Anita Mortensen

7. Svend Aage Kristoffersen

8. Grethe Viborg

9. Vibeke Rivold Vibe

10. Jan Harvest

11. Jørgen Kleener

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ældrerådsvalg afholdes over kontoen under budgetområde 12.2. Området omfatter bl.a. udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Status for tildeling af § 18-midler i 2013 til møde den 4. november 2013

27.15.12I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Status vedrørende uddeling af § 18-midler 2013 ser således ud:

I budget 2013 er der afsat i alt 660.188 kr.

Der er pr. 24. september 2013 anvendt 495.030 kr. Restbeløbet er herefter 165.158 kr.
På mødet i dag er der sager til beslutning for 170.800 kr. med 4 nye ansøgninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Frelsens Hær søger § 18-midler til julehjælp og akut hjælp

27.15.12Ø40-0243

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Frelsens Hær Bornholm søger midler til julehjælp og akut økonomisk hjælp.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget 

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Bevilget kr. 30.000 til julehjælp og kr. 10.000 til akut hjælp.

Sagsfremstilling

Frelsens Hær udfører socialt og kirkeligt arbejde. Der stilles ingen krav om deltagelse i den kirkelige del for at få hjælp. Alle hjælpes uanset køn, race eller tro.

Hovedaktiviteterne er: værested, med samtale og bespisning (ca. 20-40 deltagere), besøgstjeneste, økonomisk rådgivning, gældsrådgivning, akuthjælp, julearrangementer, julehjælp, og genbrugsarbejde.

 

Formålet med julehjælpen er at give modtagerne mulighed for at holde den jul, de ellers ikke ville have råd til, bl.a. i forhold til julemad og evt. gaver til børnene. Der afholdes julefrokost/middag. Disse tilbud ligger uden for ansøgningen.

Aktiviteten udføres for udsatte børnefamilier, udsatte borgere med bl.a. fysiske og psykiske problemer samt misbrug.
Frelsens Hær har ca. 40 medlemmer. Det er ingen krav om medlemskab for at få hjælp. Der ca. 22 frivillige.

 

Frelsens Hær Danmark søger løbende Socialministeriets fonde, og de opnåede midler fordeles mellem de forskellige afdelinger i Danmark. Således supplerer Frelsens Hær Danmark bl.a. også med ekstra midler til de enkelte afdelinger. Herudover indsamler Frelsens Hær Bornholm selv midler.   

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 60.000. Det samlede budget for aktiviteten er kr. 100.000.

Frelsens Hær søgte i 2012 om kr. 50.000 til ovenstående aktiviteter, og Socialudvalget bevilgede kr. 40.000. I 2011 blev der også bevilget kr. 40.000 (fordelt med kr. 30.000 til julehjælp og kr. 10.000 til anden akut hjælp).

 

Af det fremsendte regnskab for 2012 fremgår det, at der er ydet julehjælp for i alt kr. 88.200 og akut hjælp for kr. 22.700. Udover § 18-tilskuddet fra Bornholms Regionskommune på kr. 40.000 indsamlede man yderligere kr. 71.130 til formålet. Hovedorganisationens egenkapital udgør pr. 31.12 2012 i t. kr. 207.525. Frelsens Hær Bornholm oplyser i ansøgningen, at man ingen formue har.                 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Scleroseforeningen Bornholm søger § 18-midler 2013  

27.15.12Ø40-0240

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Scleroseforeningen Bornholm søger § 18 midler til foreningens drift, arrangementer, m.v.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Bevilget kr. 20.000 til aktiviteter på Bornholm.

Sagsfremstilling

Scleroseforeningens lokalafdeling på Bornholm har ca. 200 medlemmer, hvoraf ca. 80 er sygdomsramte.

Foreningen har søgt om midler til dækning af foreningen drift, arrangementer, m.v.

Foreningen forsøger at afholde diverse arrangementer for medlemmer og pårørende. Det er påkrævet for bestyrelsen at holde sig ”up to date” omkring lovgivning m.v.

Alt foreningsarbejde/bestyrelsesarbejde, hvervning af støttemedlemmer, indsamlinger, udflugter samt diverse arrangementer udføres af frivillige.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 80.000 kr.

Foreningen har en negativ egenkapital på p.t. – 1.500 kr.

Budget for 2013:
Indtægter:
Ordinært tilskud fra
Scleroseforeningen                           kr.  6.000
Rejsepenge fra

Hovedafdelingen                               kr. 25.000
Derudover egenbetaling

kr. 30 pr. deltager

pr. arrangement


Udgifter:
Taxakørsel                                       kr.   8.235
Diverse kontorhold                            kr.   9.599
Diverse kørsel                                  kr.   5.740
Telefonpenge bestyrelse                    kr.   2.500

Udgiftskrævende aktiviteter som:

bowling, Sclerosedag, Natur Bornholm,

fisketur, Joboland                             kr. 15.000
Årsmøde                                         kr.   9.633

Folkemøde                                       kr.   1.500

Temaaften                                       kr.   1.500

Rejseudgifter                                   kr. 25.000

                                                       -------------

                                                       kr. 78.814
I alt                                                 kr. 80.000

Der betales ikke kontingent til lokalforeningen, men til Hovedafdelingen, der derefter uddeler tilskud i forhold til antal medlemmer (kr. 6.000).                                  

 
I 2012 bevilgede Socialudvalget kr. 20.000 til aktiviteter her på øen, og i 2011 kr. 15.000 til medlemsorienterede aktiviteter og kr. 12.000 til drift.                

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Kvindekrisecentret søger om § 18-midler til kursus m.v.

27.15.12Ø40-0242

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kvindekrisecentret søger om midler til kursus for de frivillige, og til indkøb af kalendere til de frivillige i deres arbejde som frivillig vagt og en lille julegave til de frivillige.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Bevilget kr. 10.000.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er, at drive et kvindekrisecenter på Bornholm. Kvindekrisecentret skal give kvinder, med eller uden børn, der har været truet eller udsat for fysisk/psykisk vold, trusler eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, midlertidig og anonym beskyttelse. Der er 60 frivillige.

Kvindekrisecentret søger midler til: 
a) Kursus:
I ansøgningen er bl.a. anført:
Formiddagsarrangement med undervisning af psykolog tilknyttet Kvindekrisecentret. Kurset vil have fokus på kriser og traumer. Et arrangement som dette er meget vigtigt for Kvindekrisecentret, så de frivillige bliver så godt rustet som muligt.

b) Kalender, julegave:
I ansøgningen er bl.a. anført:
Køb af kalendere til de frivillige til brug i deres arbejde som frivillig vagt. Derudover køb af julegaver, som belønning til de frivillige, idet Kvindekrisecentret gerne vil påskønne deres indsats og arbejde og med viden om, at det bliver sværere og sværere at erhverve frivillige.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt: 10.800 kr.

Kursus:       kr. 3.000 (ud af den totale udgift til kurset på 10.000 kr.)

Kalender:    kr. 1.800
Julegave:    kr. 6.000.

I 2012 blev der ydet 2.100 kr. til kalendere. I 2011 blev der bevilget 9.100 kr. og i 2010 kr. 7.800 til kalendere og gaver til frivillige.
I 2013 er der administrativt tidligere bevilget 3.000 kr. til et andet kursus for frivillige.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Børn og Unge i Voldsramte Familier søger § 18-midler til temadag

27.15.12Ø40-0241

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier søger § 18-midler til ”Temadage om familievold og kærestevold.”

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Bevilget kr. 10.000 til afholdelse af temadag.

Sagsfremstilling

Foreningen har løbende afholdelse af temadage på: Bornholms 10. klassecenter, Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Bornholms pædagoguddannelse og Bornholms læreruddannelse. Målgruppen er elever på grundskoler og ungdomsuddannelser, samt lærerstuderende og pædagogstuderende.

 

Temadagens formål er at skabe opmærksomhed om tabuer samt at motivere børn og unge til at bryde tavsheden og tale om volden.
Foreningen oplyser at der tidligere er afholdt 10 temadagsarrangementer på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 20.000 kr.
Budgettet for en temadag er 32.625 kr.
Øvrige udgifter finansieres af foreningen.

Budget til en temadag fordeler sig således:
Hotel + forplejning                           kr.  6.000

Flybilletter                                       kr.  3.500

Honorar                                           kr.  6.000
Honorar skuespillere                         kr. 11.000
Frokost                                            kr.     500

Socialrådgiver                                  kr.   3.000

Transport                                         kr.     300

Materiale (bøger, cd, m.v.)                kr.     600
Koordinering, 4 timer                        kr.   1.000

Regnskab, 2 timer                            kr.      725

                 
Foreningen resultat i 2012 var 419.715 kr., der er reserveret til igangsatte projekter. Den samlede egenkapital pr. 21.12.1012 var 2.238.853 kr. 
Foreningen får støtte fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Ministeriet for ligestilling og kirke. Beløbet afhænger af hvor mange temadage Ministeriet vælger at yde støtte til.

I 2011 bevilgede Socialudvalget 10.000 kr. til afholdelse af temadag målrettet ungdomsuddannelserne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

23

 

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

24

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Punkterne: 10, 11 og 12.