Referat
Socialudvalget
05-12-2013 kl. 14:00
Østergade 54, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2013, Socialudvalget
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning oktober 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Ugestatistik for pesonlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 41 - 45 2013
  åbent 5 Orientering om byggeriet af 9 nye boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 6 Analyse af borgerbefordring
  åbent 7 Uddannelse af social- og sundhedsassistenter
  åbent 8 Den sociale Investeringsfond
  åbent 9 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2013
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS 2013
  åbent 11 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2013
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Lunden 2013
  åbent 13 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2013
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2013
  åbent 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2013
  åbent 16 Revidering af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 17 Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet
  åbent 18 Revidering af Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet
  åbent 19 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 20 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 21 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 22 Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap
  åbent 23 Revidering af Frit Valg materiale vedr madservice
  åbent 24 Revidering af Kvalitetsstandarder for madservice til dagcentre og plejeboliger
  åbent 25 Retningslinier for tildeling af § 18-midler 2014
  åbent 26 Gensidig orientering
  åbent 27 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2013, Socialudvalget

00.30.14G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Socialudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 14,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 24,4 mio. kr. Endvidere er der en sag, hvor det forventes at Døgnplejen Bornholm får overført ubrugte anlægsmidler vedr. etablering af mobile IT-arbejdspladser på 2,0 kr. til driften i 2013. Godkendes denne overførsel på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november, forventes samlet set et overskud på 11,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. hvoraf 8,7 mio. kr. forventes overført til 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Socialudvalget

a)    at budgetopfølgningen på politiområde 4 tages til efterretning

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

b)    at budgetopfølgningen på politikområde 5, 6, 17 og 18 tages til efterretning

c)    at der gives en tillægsbevilling på 1.927.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

b) Taget til efterretning.

c) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

politikområde 04 Sociale ydelser (Beskæftigelsesområdet) forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2013.

 

politikområde 05 Ældre forventes samlet set et merforbrug på 14,2 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 16,3 mio. kr. Endvidere er der en sag, hvor det forventes at Døgnplejen Bornholm får overført ubrugte anlægsmidler vedr. etablering af mobile IT-arbejdspladser på 2,0 kr. til driften i 2013. Godkendes denne overførsel på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november, forventes samlet set et overskud 4,1 mio. kr. i 2013. 

 

De største udfordringer på politikområdet

·         overskuddet på politikområdet er sammensat af et betydeligt underskud i Bornholms Plejehjem og -Centre samt i Døgnplejen Bornholm og et betydeligt overskud i Borger og Sundhed (Visitation Ældre)

·         økonomimodellen som regulerer aktivitetsbudgettet på plejeboligområdet. Økonomimodellen sikrer ikke budgetmæssig dækning i indeværende eller næste års budget forårsaget af en betydelig stigning i belægningsprocenten i 2013

·         udviklingen i antallet af ydelser under Sundhedsloven

·         faldende volumen i DeViKas produktion samt nye indkøbsaftaler

 

politikområde 06 Psykiatri og handicappede forventes samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 6,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 5,4 mio. kr. i 2013

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         budgetoverholdelse på hjælpemiddelområdet i 2014

·         udmøntning af budgetteret besparelse i forbindelse med udflytning fra Østergade 54 til Stenbanen

 

politikområde 17 Sundhed forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         enstreget akutsystem i Region Hovedstaden

 

politikområde 18 Forebyggelse og behandling forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Fra 2012 er der overført et overskud på 1,9 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,4 mio. kr. i 2013

 

Modtagelse af arv, gaver og lignende: SACS har modtaget 829.000 kr.

Anlæg

politikområde 05 Ældre forventes samlet set et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som forventes overført til 2014. Mindreforbruget skyldes bl.a. at plejeboligbyggerierne på Snorrebakken 2 og Kommandanthøjen først afsluttes til 2014 og ikke som tidligere forventet i 2013, samt at ombygningen af Sønderbo som forventet afsluttes i 2014.

 

politikområde 06 Psykiatri og handicappede forventes samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som forventes overført til 2014. Mindreforbruget skyldes dels at boligbyggeriet på Stenbanen først afsluttes i 2014 og dels at implementeringen IT-fagsystemet på det specialiserede socialområde ligeledes afsluttes i 2014.

 

politikområde 18 Forebyggelse og behandling forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som forventes overført til 2014. Mindreforbruget vedrører etableringen af tandklinik på Snorrebakken.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Socialudvalgets områder viser pr. 31. oktober et samlet merforbrug på 14,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et overskud på 24,3 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 9,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2013.

 

Fra 2012 er der samlet set overført et overskud på 24,3 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Status på ansøgninger pr. 2. oktober er, at der på Socialudvalgets område er godkendt brug af i alt 15,0 mio. kr., fordelt med 9,3 mio. kr. anvendt på drift og 5,7 mio. kr. som konverteres fra drift til anlæg.

 

For, at imødegå en del af merforbruget på driften i 2013, er der søgt om at få overført ubrugte midler vedr. et anlægsprojekt på ældreområdet på ca. 2,0 mio. kr. til drift.

 

Det samlede resultat for 2013 forventes dermed, at blive et overskud på 11,9 mio. kr. på Socialudvalgets områder.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013  (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

04 Sociale ydelser

 

6.175

 

 

6.174

05 Ældre

-14.218

-819

16.291

2.073

-819

06 Psykiatri og handicappede

-697

335

6.079

5.382

335

17 Sundhed

 

-7.617

 

 

-7.617

18 Forebyggelse og behandling

479

 

1.957

2.437

 

Socialudvalget

-14.436

-1.927

24.327

9.891

-1.927

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. forventes overført til 2014.

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2013

Beløb i 1.000 kr.

2013

Forventet

 

Rådigheds-

Forventet

Forventet

overførsel

 

beløb

forbrug

afvigelse

til 2014

05 Ældre

101.719

95.496

6.222

6.193

06 Psykiatri og handicappede

16.260

13.950

2.310

2.310

18 Forebyggelse og behandling

397

169

227

227

Socialudvalget

118.375

109.616

8.759

8.730

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Merforbrug på den ikke overførbare bevilling i 2013 skyldes et merforbrug på den kommunale medfinansiering. 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
SU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)

2.
SU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig budgetopfølgning oktober 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo oktober 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet. 

Ældreområdet er fra juli 2013 udvidet med en oversigt over antallet af ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt boliger med kommunal anvisningsret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Fokusopfølgning oktober 2013_Ældreområdet_Store figurer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 41 - 45  2013

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 45 i 2013 var i alt 1.464 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.482 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,43 time. I uge 41 i 2013 var i alt 1.475 visiterede borgere, som var visiteret til i alt 6.637 timer, eller et gennemsnit pr. borger pr. uge på 4,50 time. Borgerantallet er fra uge 41 til uge 45 faldet med 11, og timerne pr. uge er faldet med 155 timer.

 

Datamaterialet udarbejdes nu i kommunens ledelsesinformationssystem TARGIT med ændrede muligheder for udtræk af data. Datamaterialet viser visiteret tid de seneste 4 uger, fordelt på leverandør, tid og antal borgere, endvidere fordeling af varig og midlertidig hjælp, samt gennemsnitlig tid pr. visiteret borger.

 

Der er pt. ikke mulighed for at sammenligne data med 2012, eller mulighed for at vise den gennemsnitlige visiterede tid pr. borger for 2013. Der arbejdes på, at forbedre systemet, således at de ønskede data fremgår. 

   

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

45

1.464

6.482

4,43

2013

41

1.475

6.637

4,50

 

Ændring fra uge 41 til uge 45

-11

-155

 

2012

Gennemsnit

1.499

6.599

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Ledige boliger fremgår af bilag til fokusopfølgningen for ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om byggeriet af 9 nye boliger på Stenbanen i Rønne

82.06.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget               

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2013 at igangsætte byggeriet af 9 boliger på Stenbanen i Rønne. 8 nye almene boliger og ombygning af serviceareal til 1 bolig. Det forventedes, at boligerne var klar til ibrugtagning ultimo 2013. Der er nedsat en byggeudvalg, og byggeudvalget ønsker at give Socialudvalget en orientering om sagens stade.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byggeriet af de nye boliger er udbudt med byggestart i uge 12 marts 2013, idet det forventedes, at lokalplanen for området ville foreligge godkendt primo marts, og at de arkæologiske undersøgelser af byggeområdet ville være færdige på dette tidspunkt.

 

Lokalplanen blev først godkendt i april, og arkæologerne frigav først grunden 8. maj 2013. Byggestart blev derfor rykket til 22. maj 2013. Der blev desuden under jordarbejdet identificeret et IT-kabel og et hovedkabel for el, som ikke var vist på de tegninger, som der fandtes over grunden. En omlægning af disse kabler var en forudsætning for at arbejdet kunne påbegyndes. Byggeriet blev således samlet forsinket i 10 uger, hvorfor afleveringstidspunktet nu er revideret til udgangen af februar 2014.

 

Byggeriet er opdelt i 2 afleveringsterminer, én for boliger og én for administration og fælleslokale. Der forventes indflytning i boligerne pr. 1. februar 2014, og indflytning i fælleslokale og kontorer den 1. marts 2014.  Den udvendige færdiggørelse er netop påbegyndt.

 

Byggesagen er udsatfor udfordringer i byggeforløbet af uventet og ikke forudseelig karakter.

a)    Et IT kabel på tværs af byggegrunden, der hvor husene skal bygges. Ligeledes er der et el hovedkraftkabel, som også er gravet ned under de nye huse.

b)    Arkæologer har udgravet et større område end forudsat, med den begrundelse, at der er gjort fund i området, der begrunder et større udgravningsområde.

c)    Der er ved terrænarbejdet et større behov for bundsikringsmateriale end forudsat i de geotekniske undersøgelser.

d)    Den eksisterende hovedbrønd i Landemærket er knap dyb nok til, at den kan aflede spildevand og regnvand til brønden. Den samlede ny bebyggelse skal hæves med 15 cm for at få fald nok på afløbsledninger til brønden. Det betyder at alle afløbsledninger skal ændres i koter.

e)    Byggetilladelsens krav om ændring af indgangsforhold med et ekstra mellemdørsparti, sammen med krav om Bsims dokumentation.

f)    Arkæologerne efterlod et jorddepot på byggepladsen, placeret hvor byggeriet delvist skulle ligge. Bortkørsel af ca. 650 m³ overskudsjord var nødvendig, før der kunne foretages afsætning af bygning mod vest, og bygges. Jorden er kørt til Rønne Havn – mod miljø dokumentation.

g)    Anlæg af et antal parkeringspladser, hvor antallet af parkeringer er bestemt af et boligtal på 25 og ikke et antal på 8 nye boliger – denne sag skal afholde udgifter til og anlægge parkeringer for den tidligere bebyggelse.

h)    Trådløse IT installationer til hver bolig, således at BRK kan koble op i beboerens egen bolig, et forhold som beboeren ikke selv har indflydelse på, og derfor ikke selv kan afholde omkostningen til.

i)     Større spildevandsbetaling end forudsat, fordi udstykningen af grunden kan blive større end 2.400 m².

 

De ovennævnte udfordringer nævnt i punkt a – i, er udefrakommende forhold, som presser det samlede anlægsbudget. Bygherrerådgiver har oplyst, at anlægsbudgettet pt. ikke er opbrugt, men at det kan give udfordringer i forhold til anlæg af parkeringspladser i det omfang, og den kvalitet, som byggetilladelsen kræver.

Økonomiske konsekvenser

Det er oplyst, at en mulig konsekvens af de samlede udfordringer vil kunne betyde en overskridelse på 0,5-1,5 % af den samlede anlægssum. Byggeudvalget har bedt bygherrerådgiver om tæt orientering omkring økonomien, med det udgangspunkt, at anlægsbudgettet overholdes. Der er taget initiativ til et møde med Teknik og Miljø vedr. parkeringspladsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Analyse af borgerbefordring

27.60.28G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

25

 

Socialudvalget

05-12-2013

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er gennemført en analyse BRKs kommunale befordring af borgere i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, BAT og Teknik & Miljø. Det anbefales, at der iværksættes nye måder at håndtere og organisere borgerbefordring på fremadrettet med henblik på, at opnå en mere effektiv udnyttelse af midlerne anvendt til kørsel. Der peges på besparelsespotentialer ved at foretage stramninger i visitationen, samt ved etablering af et fælles kørselskontor til koordinering af al kørsel, samt sikre den mest fordelagtige pris for den udførende del gennem konkurrenceudsættelse af den samlede kørselsopgave. 

Med disse stramninger af borgerbefordringsområdet, vil den tidligere politisk besluttede besparelse på 2,3 mio. kr. være udmøntet. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at sagen sendes i høring i handicaprådet og ældrerådet forud for behandling i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, og endelige stillingtagen til indstillingerne i litra b) – f) i Kommunalbestyrelsen i december 2013.

b)    at de anførte besparelser for 1,7 mio. kr. på visitationsområdet udmøntes med henholdsvis 1,1 mio.kr. til Socialudvalgets områder og 0,6 mio.kr. til Børne- og Skoleudvalgets områder.

c)    at al koordinering af bruger- og borgerkørsel samles i et fælles kørselskontor, som placeres hos BAT.

d)    at der udmøntes en besparelse på 0,6 mio.kr. på udgifterne til bruger- og borgerkørsel, som følge af lavere priser ved etablering af et fælles kørselskontor. Fordelingen af besparelsen sker ud fra påvist takstreduktion efter seks måneders drift af kørselskontoret.

e)    at der udarbejdes kvalitetsstandarder for al bruger- og borgerkørsel.

f)    at kørselsopgaven konkurrenceudsættes.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingens punkt a) godkendes, idet høringsfristen fastsættes til den 29. november 2013 og eftersendes til fagudvalgenes behandling. Indstillingens punkt b)-f) anbefales.

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Indstillingens punkter b) - f) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I de foregående års budgetforlig for 2009 og 2011 er der forudsat en optimering af kommunens samlede kørselsforbrug. Forskellige typer af kørsel med brugere og borgere udgør den største del af kørslen. Der er endnu ikke sket en samlet udmøntning af disse tidligere, akkumulerede kørselsbesparelser på 2,3 mio. kr. Hertil kommer, at Økonomiaftalen for 2014 mellem KL og Regeringen forudsætter betydelige og stigende besparelser på netop kørselsområdet.

 

Denne sag har til formål at sikre en samlet udmøntning af BRKs egne hidtidige besparelser på området, samtidig med at BRKs organisering af kørselsområdet forberedes på at kunne indfri de kommende års yderligere forventede effektiviseringskrav.

 

Udgangspunktet for analysen er håndtering og organisering af kørsel med borgere, som den varetages i dag. Der er de foregående år allerede foretaget en række optimeringer på kørselsområder i flere forskellige virksomheder. Det gælder fx skolebuskørsel, hvor BAT har optimeret ruter og har reduceret antallet af busser anvendt til skolebuskørsel fra 15 til 10 busser, Kildebakken som har optimeret deres kørsel af elever til og fra skolen, og Psykiatri og Handicap, der har optimeret kørslen til børn og voksne med handicap, som modtager dagtilbud eller vidtgående specialundervisning (den såkaldte Integrerede Bruger Befordring, IBB). Flere af disse besparelser er løbende medgået til den samlede budgetoverholdelse i virksomhedernes drift.

 

Kørsel af borgere håndteres i dag på forskellig vis i de enkelte fagområder. Forskellene er begrundet i virksomhedsopdelinger, visitationspraksis, serviceniveau og historik fra de gamle amtslige tilbud eller de gamle kommuner, jf. bilag til sagen.

En stor andel af borgerbefordringen visiteres ud fra en vurdering af borgerens egen mobililtet og på baggrund af et lovgrundlag. Det gælder fx for kørsel med IBB og HandyBat, som er rettet mod børn og voksne med handicap. På andre områder indgår kørslen som en del af det tilbud borgeren er visiteret til, fx dagcenterkørsel, hvor serviceniveauet er politisk fastlagt i en kvalitetsstandard. Der udover anvendes individuel kørsel i stor udstrækning i forbindelse med kørsel til genoptræning eller læge.

Foruden den visiterede kørsel, råder virksomhederne endvidere over et større antal minibusser og personbiler, som bruges til alle typer at kørsel, hvor medarbejdere kører med borgere til forskellige aktiviteter, som fx sociale arrangementer.

 

Forslag til fremtidig løsning af opgaven

 

I: Visitation

II: Koordination

III: Udførsel

Samling af visitationskompetencen på så få enheder som muligt for at undgå overlap mellem de forskellige kørselstyper.

 

Udarbejdelse af kvalitetsstandarder (serviceniveaubeskrivelser) for alle typer af kørsel.

 

Harmonisering af håndteringen af bruger- og borgerkørsel på tværs i BRK og udarbejdelse af administrative vejledninger.

 

Oprette et samlet kørselskontor der varetager al koordinering af al kørsel

 

Indkøb af kørselssystem

 

Konkurrenceudsættelse af kørselsopgaver

 

 

 

Optimeringsmuligheder:

 

 

Samling af visitationskompetencen på færre enheder giver større opgaveansvar, større fokus på opgaven og større helhed i borgerens samlede bevilling.

 

Serviceniveaubeskrivelser giver et tydeligt politisk prioriteret niveau og øger styrbarheden.

 

Administrative vejledninger vil effektivisere opgaveløsningen og sikre en ensartet tilgang.

 

Ansvar for optimering af kørselsruter og udnyttelse af kørertøjer, herunder planlægning af hente- og bringe-tidspunkter i tilbud

 

Ansvar for og varetagelse af kontakten til vognmænd (udføredelen)

 

Ansvar for samlet konkurrenceudsættelse af kørsel

Opnå lavere priser på kørsel, gennem en styrket forhandlingsposition ved fælles og samlet konkurrenceudsættelse af kørsel

 

 

I: Visitation

Det anbefales, at samle visitationen af kørsel på færre områder, således at overlap mellem de forskellige kørselstyper minimeres. Dette kan være med til at skabe større fokus på opgaven (professionalisering) og sikre en større faglig forankring af den visiterede kørsel i sammenhæng med borgerens øvrige tilbud. Når visitationsopgaven samles på færre enheder, forudsættes en klar opgaveafgrænsning samt et klart defineret serviceniveau overfor borgeren, fx fastlagt i en kvalitetsstandard.

I omlægningen af visitationen bør der skelnes mellem midlertidige og varige kørselsbehov før kørslen visiteres. Endvidere at visitationen til kørsel sker ud fra en konkret vurdering af elevens/borgerens kørselsbehov, og dermed ikke en automatisk visitation af kørsel alene begrundet ud fra hvilket tilbud eleven/borgeren er visiteret til. Disse ændringer i visitationen af kørsel kan opleves som en serviceforringelse for borgeren.

Fremadrettet skal den visiterende myndighed ikke håndtere aftaler med vognmænd, men alene have kontakt med et fælles kørselskontor. Alle nødvendige oplysninger indberettes af den visiterende medarbejder direkte til det fælles digitale kørselssystem. Dette vil betyde en forenkling af kørselsopgaven hos visitationen.

 

II: Koordination (kørselskontor)

Det vurderes, at der er et stort potentiale i at samle koordineringen af kørslen ét sted i et kørselskontor. Det vil være med til at skabe overblik over kørslen på tværs af hele kommunen og udnytte vognparken bedre. Besparelsen opnås ved at køre med fyldte busser, optimere ruter og minimere individuel kørsel, der hvor individuel kørsel ikke er nødvendig ud fra en faglig vurdering.

 

Kørselskontoret vil få ansvaret for at sikre, at der er de nødvendige kørertøjer til at dække den visiterede kørsel, samt al koordineringen af kørslen, og kontakt til vognmænd (udførerdelen).

 

Etablering af et fælles kørselskontor kan ske fuldkommen uafhængigt af om visitationen omlægges. Erfaringer fra andre kommuner påviser et optimeringspotentiale på den leverede kørsel på mellem 15 % og 25 %. Dels er der dog sket en optimering i BRK de senere år, og dels er den samlede volumen som der kan optimeres på usikker. Dette gælder både i forhold til hvor reduktionen vil være og størrelsen på den. Ikke desto mindre forventes det yderligere potentiale at kunne berettige etablering af et kørselskontor, foruden den optimering der er indeholdt i nærværende indstilling på 0,6 mio.kr.

 

BAT er i gang med at anskaffe et digitalt bestillings-, koordinerings-, afviklings- og afregningsprogram til afvikling af den kørsel BAT allerede varetager i dag. Fra 1. januar 2014 kan systemet også benyttes af andre, der visiterer kørsel. Oplysninger om visiteret kørsel indgår i en kørselsdatabase, der er sammenkoblet med vognparken og vejnettet på Bornholm. På længere sigt bliver automatisk fakturering af bestilte kørsler direkte i OPUS også muligt.

 

Etablering og anskaffelse af kørselssystemet Frogne Dispatch Management Solution finansieres af BAT indenfor BATs eksisterende driftsbudget. Anskaffelsessum udgør 535.500 kr. og den årlig drift til licens udgør 96.000 kr. excl. medarbejderomkostninger. Derudover forventer BAT at skulle ansætte en medarbejder til at varetage koordineringsopgaven og have kontakten med visitatorerne og vognmændene. De fremadrettede driftsudgifter (licens og medarbejderomkostninger) finansieres af BAT og brugerne ved pålæg af en mindre transaktionsomkostning på bestilte kørsler.

 

BAT vil således være i stand til at løfte opgaven med et kørselskontor omkostningseffektivt som en del af den øvrige driftsopgave, og merudgiften forventes holdt indenfor de eksisterende budgetrammer efter udmøntning af de allerede vedtagne besparelser.

 

III: Udførelse

Udførelse af kørsel vedrører kun levering af kørsel. Besparelsespotentialet opnås gennem konkurrenceudsættelse af kørselsopgaven for at opnå den billigste pris pr. kørt km (køretøj og diesel) og volumen hos den udførende enhed

Det vurderes, at der kan opnås besparelser på 10-15 % pr. kørt km ud fra den nuværende kørselsvolumen.

Økonomiske konsekvenser

Den oprindelige budgetreduktion i BRK er på 2,3 mio.kr. Denne skal indfris før der kan påregnes yderligere reduktioner.

 

Det vurderes at der umiddelbart kan opnås besparelser for 1,7 mio. kr. ved gennemførsel af nedenstående budgettilpasninger og ændringer i visitationen:

·         0,85 mio. kr. på IBB i Psykiatri og Handicap som følge af de hidtidige optimeringer i visitationen og fortsat stram styring og koordinering af bevillingerne. Der vil være tale om en budgettilpasning uden servicemæssige konsekvenser.

·         0,2 mio.kr. på HandyBat i Borger og Sundhed som følge af det fortsatte fald i antal brugere. Der vil være tale om en budgettilpasning uden servicemæssige konsekvenser.

·         0,05 mio.kr. på HandyBat i Borger og Sundhed ved nedlæggelse af den åbne ordning (ikke visiteret), der p.t. omfatter 21 brugere. Disse borgere vil ved en nedlæggelse af den åbne ordning som konsekvens skulle afholde hele udgiften selv.

·         0,6 mio. kr. på Børn og Skoles udgifter til befordring gennem strammere visitation i BFC gennem individuel vurdering af kørselsbehov til elever på Heldagsskolen og K-klasseelever, ved omlægning af den faste skolekørsel til specialklasser mv. til IBB-ordningen (besparelse på 50 % af den nuværende taxa-pris), og systematisk visitationspraksis i BFC. Der vil i udgangspunktet være tale om en systematisering af visitationsgrundlaget og anvendelse af billigste, hensigtsmæssige kørselsordning. Borgere der oplever en ændring i forhold til den nuværende, anvendte kørselsordning kan opleve systematiseringen som en opstramning af serviceniveauet.

 

Endvidere forventes det, at der umiddelbart kan opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. som følge af koordinering af visiteret kørsel fra et fælles kørselskontor. Besparelsen udmøntes ved en fordeling ud fra påviste takstreduktioner efter ½ års drift af kørselskontoret. Der vil alene være tale om en effektivisering og således ikke være tale om servicekonsekvenser.

 

Optimeringen på visitationsopgaven på 1,7 mio. kr. og på koordinationsopgaven med 0,6 mio.kr. indfrier samlet set besparelsen på 2,3 mio. kr. fra 1. januar 2014.

 

Transporten af børn til tandlæge er en kan-opgave, som i 2012 kostede knapt 0,4 mio. kr. Besparelsen på tandlægekørsel er politisk fravalgt i budgetforhandlingerne for 2014.

 

Etablering og anskaffelse af kørselssystemet Frogne Dispatch Management Solution finansieres af BAT. Anskaffelsessum udgør 535.500 kr. og den årlig drift til licens udgør 96.000 kr. Derudover forventer BAT at skulle ansætte en medarbejder til at varetage koordineringsopgaven og have kontakten med visitatorerne og vognmændene. Som beskrevet finansieres eventuelle udgifter i denne forbindelse af de eksisterende driftsbudgetter efter udmøntning af besparelserne. Reelt vil der være tale om en lavere reduktion af taksterne end uden disse følgeudgifter af kørselskontoret.

 

Erfaringer i andre kommuner, hvor der er etableret en fælles funktion til koordinering af al kørsel med borgere, viser at der på længere sigt kan opnås besparelser på 15-25 % af den samlede omkostning til visiteret borgerbefordring. I BRK udgjorde alene udgiften til integreret institutionskørsel 12,6 mio. kr. i 2012, svarende til et besparelsespotentiale på 1,9 mio. kr. ved en reduktion på 15 %.

 

Yderligere påviste gevinster ved kørselskontoret vil kunne indgå i de løbende politiske prioriteringer. Når der er tilstrækkeligt overblik over kørselsopgavens samlede omfang iværksættes konkurrenceudsættelse af selve kørselsopgaven.

 

Arbejdet med at harmonisere håndteringen af kørsel på tværs af BRK med eksempelvis kvalitetsstandarder, administrative vejledninger, eventuel samling af BRKs vognpark, samordning af møde- og afhentningstidspunkter i tilbud fortsætter ligeledes mhp. på at optimere kørslen.

 

Hovedfokus har i nærværende arbejde været på kørsel med borgere og brugere. Medarbejderkørsel og tjeneste- og varekørsel skal også løbende vurderes mhp. effektivisering.

 

Det videre arbejde forankres administrativt i en befordringsstyregruppe bestående af lederne for de forskellige visiterende enheder og ledelsen af kørselskontoret. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil modtage orientering om arbejdet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse 

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet og der er indkommet følgende høringssvar:

 

Handicaprådet den 26. november 2013:

Handicaprådet ønsker yderligere oplysninger i sagen inden stillingtagen. Høringssvar vil derfor først foreligge til Kommunalbestyrelsens møde d. 19. december 2013.

 

Ældrerådet den 26. november 2013:

Ældrerådet tager analyse incl. forslag om visitation og kørselskontor til efterretning, idet der forudsættes at ændringen ikke medfører servicemæssige konsekvenser for brugerne.
Ældrerådet foreslår, at transport til aflastning indtænkes.
Ældrerådet anbefaler, at de nuværende 21 brugere af den åbne ordning i HandyBAT får mulighed for som en personlig ordning at forblive i denne indtil de selv vælger at udtræde.
Ældrerådet forudsætter, at kvalitetsstandarder forelægges Ældrerådet til høring inden vedtagelse.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Overblik over borgerbefordring (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Uddannelse af social- og sundhedsassistenter  

54.10.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning                              

Resumé

Bornholms Regionskommune finansierer elevlønnen til halvdelen af de social- og sundhedsassistenter, der uddannes på Bornholm og Regionen finansierer den anden halvdel. Et stigende optag af voksenelever øger kommunens udgifter til elevlønninger betydeligt.  I 2014 bortfalder desuden den statslige præmie og bonusordning for erhvervsuddannelser, og som hidtil har ydet et væsentligt bidrag til finansiering af kommunens ekstraoptag af elever, samt merudgifter til voksenlærlinge indenfor social- og sundhedsområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der uddannes årligt 3 hold social- og sundhedshjælpere og 2 (3) hold social- og sundhedsassistenter på Bornholm. Bornholms Regionskommune finansierer elevlønnen til de 3 hold social- og sundhedshjælpere samt elevlønnen til halvdelen af hvert hold social- og sundhedsassistenter. Regionen finansierer den anden halvdel af holdet.

 

Ældreområdet har et stigende behov for social- og sundhedsassistenter og oplever aktuelt stigende rekrutteringsproblemer. Der er derfor behov for at fastholde/øge antallet af uddannelsespladser på området.    

 

Borger og Sundhed har arbejdsgiverforpligtigelsen for eleverne og et samlet budget på 11,4 mio. kr. til finansiering af elevlønninger dvs. til ca. 200 igangværende elever, heraf ca. 100 nye elever årligt. Borger og Sundhed har konstateret en betydelig stigning i antallet af voksenelever på assistentuddannelsen.  På de 2 assistenthold i 2013 er således 80 % voksenelever, mens andelen i 2012 var på 40 %. Det svarer til ca. 10 voksenelever mere i 2013 end i 2012.

 

En voksenelev koster kommunen ca. 100.000 kr. mere end en almindelig elev og den stigende andel af voksenelever i 2013 har således betydet en merudgift på ca. 1 mio. kr. for Borger og Sundhed.  

 

Et væsentligt bidrag til finansiering af merudgifterne til voksenelever i Borger og Sundhed er præmie og bonusordning for erhvervsuddannelser.  I 2013 modtager Borger og Sundhed således i gennemsnit ca. 28.000 kr. i præmie og bonus pr. ’gennemført’ uddannelse svarende til ca. 2,8 mio. kr. i alt. Borger og Sundhed ”afleverer” som udgangspunkt ca. 1,2 mio. kr. ”kommunekassen” med henblik på finansiering af ekstraoptag af elever andre steder i kommunen.

 

Borger og Sundheds budget til elevlønninger blev reduceret med 1,5 mio. kr. i 2013.  Som følge af det reducerede budget og det stigende antal voksenelever forventer Borger og Sundhed i den seneste økonomiopfølgning et merforbrug på budgettet til elevlønninger på ca. 1,6 mio. kr.  Borger og Sundhed har rettet henvendelse til Økonomi og Analyse og anmodet om at beholde en større andel af præmie og bonusbeløbet med henblik på, at kunne finansiere merforbruget i 2013. Der foreligger tidligst svar i december. 

 

I 2014 bortfalder præmie og bonusordning for erhvervsuddannelser og dermed et væsentlig bidrag til finansiering af kommunens ekstraoptag af elever, samt merudgifterne til det stigende antal voksenlærlinge indenfor social- og sundhedsområdet i Bornholms Regionskommune. Endvidere øges optaget af assistentelever med henblik på at imødegå det stigende behov indenfor ældreområdet.

I forbindelse med reduktion af Borger og Sundheds budget til elever blev det bemærket, at ”ved behov for brug af flere uddannelsespladser vil der skulle ske en tilpasning af budgettet”.  Området vil således blive fulgt nøje med henblik på en evt. nødvendig tilpasning af elevoptag eller alternativt en budgettilpasning til det faktiske optag af elever.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Den sociale Investeringsfond

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I sit møde den 28. februar 2013 godkendte kommunalbestyrelsen kommissoriet for Den sociale Investeringsfond. I kommissoriet fastlægges målgruppen for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond, samt procedure for igangsættelse og afslutning af projekter, og procedure for opfølgning på projekter inden for rammerne af investeringsfonden.

 

Efter beslutningen om godkendelse af kommissoriet har hidtil ikke været forelagt forslag til politisk behandling af projekter med en tværgående indsats til realisering inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller

 

Socialudvalget, den 5. december 2014:

Dot 1) Drøftet.

Dot 2) og 3) Godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2013 oprettedes Den sociale Investeringsfond som foreslået i Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag. Det er som anført i bemærkningerne til budget 2013 – 2016 vedtaget, at der med udgangspunkt i Den sociale Investeringsfond i 2013 kan igangsættes projekter som enkeltsager/bevillinger.

 

I sit møde den 28. februar 2013 godkendte kommunalbestyrelsen kommissoriet for Den sociale Investeringsfond.

 

For at få undersøgt de sociale og økonomiske muligheder for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond vil det være afgørende, at alle relevante områder/virksomheder får igangsat en proces med at vurdere om der er mulige projekter som kan igangsættes.

 

Målgruppen for en tværgående indsats er de borgere der modtager en ydelse eller service inden for et eller flere af udvalgsområderne under henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget, og hvor det er muligt ved en sammentænkt og sammenhængende indsats, at optimere serviceydelsen over for den enkelte borger.

 

Virksomhederne kan søge om projektmidler fra Den sociale Investeringsfond. Projektbeskrivelsen skal indeholde en sandsynliggørende begrundelse for, at der ved en igangsættelse af projektet ydes en udvidet indsats over for en gruppe borgeres behov i forhold til virksomhedens hidtidige indsatsmuligheder.

 

Der skal opstilles en business case med beregninger som godtgør, at den udvidede indsats som ydes ved projektmidler fra Den sociale Investeringsfond kan tjenes hjem i løbet af de 4 budgetår 2013 – 2016.

 

Som led i det øgede samarbejde mellem udvalgsområderne skal Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget behandle projektansøgninger til Den sociale Investeringsfond. De relevante fagudvalg skal være enige om at anbefale kommunalbestyrelsen at bevilge ansøgte projektmidler.

 

Ved projektafslutning forelægges en evalueringsrapport over forløb og resultater i forhold til den oprindelige business case for kommunalbestyrelsen efter behandling i de relevante fagudvalg.

 

Som led i det øgede samarbejde mellem udvalgsområderne skal Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget foretage løbende opfølgning af anvendelsen af de bevilgede projektmidler af Den sociale Investeringsfond. Der forelægges regelmæssigt status på resultaterne i udvalgenes møder, herunder med økonomisk redegørelse for anvendelse af projektmidlerne.

 

Opfølgning på anvendelsen af bevilgede projektmidler forelægges kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2013

27.12.16K09-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

10

 

Socialudvalget

05-12-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den

3. september 2013.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Ved tilsynet fremstod Røbo i en meget fin rengørings- og bygningsmæssig stand. Udendørsarealerne var velplejede og velordnede. Tilsynet fik, af to af beboerne, velvilligt fremvist deres respektive lejligheder der fremstod hyggelige og med en høj grad af personligt og hjemligt præg. De beboere som Tilsynet talte med, var meget tilfredse med deres tilbud.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•   beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har ikke givet anledning anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. december 2013

Ældrerådet har den 12. november 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2013.

Ældrerådet vedtog følgende høringssvar:

”Taget til efterretning”.

Handicaprådet, den 26. november 2013:

”Taget til efterretning”.

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Tilsynsrapport Røbo 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS 2013  

27.12.16K09-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

11

 

Socialudvalget

05-12-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården og SACS Strøby henholdsvis den 18. september 2013 og den 25. september 2013.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt ledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddene SACS Sandemandsgården og SACS Strøby.

 

Det er tilsynets opfattelse, at SACS er et godt tilbud til de borgere, som er visiteret hertil.  Der er en vis usikkerhed at spore omkring det fremtidige tilbud og målgruppen, men også en stor interesse for at udvikle tilbuddet i den nye retning, som førtids- og fleksreformen efterspørger. Brugere af tilbuddet er godt tilfredse med indholdet af det tilbud, som de får.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Der er i forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger til hverken SACS Sandemandsgården eller SACS Strøby.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelsen til mødet den 5. december 2013

Ældrerådet har den 12. november 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS 2013.

Ældrerådet vedtog følgende høringssvar:

”Tages til efterretning”.

Handicaprådet, den 26. november 2013:

”Taget til efterretning”.

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Tilsynsrapport SACS 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2013  

27.12.16K09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

12

 

Socialudvalget

05-12-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 24. september 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Ressourcevejens aktivitetstilbud og i aktivitetstilbuddet til STU-eleverne på Kommunikationscentret. Brugerne som tilsynet talte med gav udtryk for stor tilfredshed med det tilbud de fik. Der er et godt og varieret tilbud til de 2 brugergrupper, som Tilsynet finder målrettet de behov, som brugerne har. Der lægges vægt på både udendørs og indendørs aktiviteter, som i høj grad er brugerbestemte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•   brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er
     truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·         Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en procedure for egenkontrol for medicin.

 

Det er efterfølgende aftalt, at Kommunikationscenteret indsender procedure for egenkontrol af medicin til Tilsynet senest d. 1. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. december 2013

Ældrerådet har den 12. november 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2013.

 

Ældrerådet vedtog følgende høringssvar:

”Ældrerådet tilslutter sig at der udarbejdes en procedure for egenkontrol for medicin.”

 

Handicaprådet, den 26. november 2013:

”Taget til efterretning”.

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Tilsynsrapport Kommunikationscentret 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Lunden 2013

27.12.16K09-0106

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 10. september og 11. oktober 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af Lunden

Det er tilsynets indtryk, at Plejecenter Lunden er et veldrevet plejecenter, hvor beboerne føler sig trygge og personalet udtrykker, at de har en god arbejdsplads. Tilsynet finder, at Plejecenter Lunden er velorganiseret, og at der er stor fokus på at imødekomme beboernes behov. Der arbejdes systematisk med at dokumentere ydelsen til beboerne, og evt. pleje- og handleplaner bliver fulgt op og evalueret.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Lunden 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2013

27.12.16K09-0107

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 21. oktober 2013.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboere, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Klintebo fremstod fint velholdt både inden døre og udvendigt. Fællesarealerne er hyggelige, og benyttes rigtig meget af beboerne. Det er Tilsynets indtryk, at beboerne er trygge og glade for deres tilbud, og at der er fokus på indholdet i hverdagen.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•   beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

•   Tilsynet ønsker orientering om, hvordan hygiejneproblematikker omkring borgeres omgang med køleskabsvarer løses senest den 1. december 2013.

•   Tilsynet anbefaler, at de skriftlige retningslinjer for brugerbetalingen, sikrer at der er et overblik over hvilke servicepakker, der tilbydes, hvad de indeholder og om de er obligatoriske eller kan vælges fra. Retningslinjerne skal være tilsynet i hænde senest den 1. december 2013.

 

Tilsynet har den 25. november 2013 modtaget fyldestgørende opfølgninger på anbefalingerne omhandlende hygiejneproblematikker omkring borgeres omgang med køleskabsvarer, samt retningslinjer omhandlende hvilke servicepakker, der tilbydes, hvad de indeholder og om de er obligatoriske eller kan vælges fra.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2013   

27.12.16K09-0108

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 1. oktober 2013 og Værestedet i Allinge den 10. oktober 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddene Midtpunktet, Rønne og Værestedet, Allinge. Tilsynet finder, at der er mange tilbud om aktiviteter til gruppen, og at de i høj grad er brugerdefinerede. Der er en god brugerinddragelse.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•   brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

 

Tilsynet anbefaler, at personale og brugere betaler samme pris for den mad der købes.

Hvis måltidet bruges i pædagogisk øjemed, kan stedet overveje såkaldte pædagogiske måltider. Tilsynet ønsker en tilbagemelding om de overvejelser Midtpunktet og Værestedet gør sig i den anledning senest 15. december 2013.

 

Tilsynet har, pr. mail af den 27. november 2013, modtaget oplysning om at personalet fremadrettet betaler det samme for et måltid mad som brugerne gør.

Tilsynet vurderer således, at der er fulgt tilfredsstillende op på den givne anbefaling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet og Værestedet Allinge 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2013  

27.12.16K09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den 8. oktober 2013. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med pårørenderepræsentanter, personale samt ledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynet er udført i botilbuddet Nexøhuset. Beboerne har alle behov for omfattende pleje og omsorg. Det er Tilsynets opfattelse, at der på Nexøhuset er stor fokus på omsorg og pleje af beboerne, men også stor fokus på kommunikation og medinddragen af beboerne, så beboerne så vidt muligt kan bestemme over deres eget liv. Tilsynets oplevelse er, at Nexøhuset er et godt og trygt sted at bo for beboerne, hvor deres behov og ønsker, så vidt det er muligt, imødekommes.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

•   beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

•   Det anbefales, at brugerbestyrelsen får en orientering om, hvordan byggesagen står.

 

•   Tilsynet skal have en redegørelse for, hvad det månedlige beløb til rengøringsartikler dækker senest d. 1. november 2013.

Tilsynet har den 1. november 2013 modtaget en fyldestgørende redegørelse for, hvad det månedlige beløb til rengøringsartikler dækker.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Revidering af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 6. december 2012 Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik. Hermed foreligger den årlige revidering, hvor der primært er foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelige og præcis, og afspejler praksis på området. Det skal dog bemærkes, at aflastning og afløsning er skrevet ud af nærværende standard og fremstilles i særskilt standard.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd samt berørte virksomhedes MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Den årlige revidering er foretaget i tæt samarbejde med døgnplejen og visitationen, således at det er på baggrund af deres erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden, at der udover de tekniske korrektioner er indarbejdet tiltag, så den reviderede standard fremstår mere tydelig og præcis, samt afspejler det aktuelle niveau og den praksis, som finder sted.

 

En større ændring i nærværende standard er, at denne nu alene omhandler hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til § 83 i Lov om Social Service, som gives til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Standarden indeholder endvidere en tilsynspolitik som Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre for tilbud efter § 83.

 

Afløsning og aflastning er således skrevet ud at nærværende standard og fremstilles i særskilt Kvalitetsstandard for Aflastning og afløsning på ældreområdet. Aflastning og afløsning er hjælp ydet i henhold til § 84 i Lov om Social Service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.   

 

Formålet med at udarbejde særskilt standard for afløsning og aflastning har primært været for at give en mere tydelig og klar beskrivelse af ydelserne efter § 84, og for at sætte større fokus på midlertidigt ophold og målrettet rehabilitering, pleje og omsorg.    

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet

27.36.08P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 6. december 2012 Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik. Den årlige revidering foreligger hermed, dog således at aflastning og afløsning nu fremstilles i særskilt kvalitetsstandard. Endvidere er der i den årlige revidering foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, og præciseringer vedr. midlertidigt ophold.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Den årlige revidering er foretaget i tæt samarbejde med Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og visitationen, således er det på baggrund af erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden, at der er taget initiativ til at udarbejde særskilt standard for aflastning og afløsning.  

 

Formålet med at udarbejde særskilt standard for afløsning og aflastning har primært været for at give en mere tydelig og klar beskrivelse af ydelserne, og for at sætte større fokus på midlertidigt ophold og målrettet rehabilitering, pleje og omsorg.

 

I nærværende forslag har det ikke været muligt, at fremhæve ændringer med rødt, der er dog en væsentlig ændring vedr. midlertidigt ophold i nærværende forslag, idet ventepladsbegrebet ikke længere er indeholdt. Tidligere/udgået tekst: ”Målgruppe: Hjemmeboende borgere, eller borgere, der efter et midlertidigt ophold skal vente på en bolig på plejehjem eller plejecenter. Ydelsens omfang: En venteplads tilbydes borgere, der venter på en visiteret plejehjemsplads/- eller plejebolig, hvis borgeren ikke på forsvarlig vis kan passes i eget hjem.”

Bornholms Regionskommune har en servicegaranti, der sikrer, at visiterede borgere vil få tilbudt en plejebolig indenfor 2 måneder. Garantien sikrer dog ikke, at man får tilbudt præcis den plejebolig, der ønskes. Hvis man i ventetiden på en plejebolig opholder sig på et midlertidigt døgnophold er man forpligtet til at tage imod det førstkommende tilbud på en plejebolig, uanset om der er ønske om en anden plejebolig. Borgeren vil forsat stå på venteliste til den ønskede bolig.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Revidering af Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

27.35.08P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 7. maj 2012 Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis, og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 84 stk. 1 skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til § 84 stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Endelig kan kommunen i medfør af Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte disse tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 11.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

27.42.32P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 7. maj 2012 Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om Social Service siger, at Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.    i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.    i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.    er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 24. september 2012 Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Handicapråd, Ældreråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Hjælp i h. t. § 122 i Lov om Social Service gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til palliativ fysioterapi.

 

Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.    nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold jvf. § 119, passer en døende

2.    kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.    et hospice varetager plejen

Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 22. marts 2012 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013: 

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til plejeboliger for ældre. Ultimo 2013 er antallet af plejeboliger fordelt med 34 på Toftegården, 54 på Plejecenter Aabo, 17 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 16 på Aarsdale Plejecenter, 75 på Nørremøllecenteret og 60 på Plejecenter Snorrebakken, etape 1, i alt 424 boliger.

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Borger og Sundhed, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Borger og Sundhed har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

 

Bornholms Regionskommune har en servicegaranti, der sikrer, at visiterede borgere vil få tilbudt en plejebolig indenfor 2 måneder. Garantien sikrer dog ikke, at man får tilbudt præcis den plejebolig, der ønskes. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Revidering af Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap

27.42.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 22. marts 2012 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tekniske korrektioner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har anvisningsret til 111 boliger. Boligerne er fordelt med 7 i Tejn, 6 i Gudhjem, 23 i Hasle, 10 i Klemensker, 13 i Nexø, 13 i Aakirkeby og 39 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Forslag, dateret 1.11.2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Revidering af Frit Valg materiale vedr madservice

86.01.00P23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jf. lovgivning på området for Frit Valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m. v. skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard. Hermed foreligger den årlige revidering af standard og bilag vedr. Frit Valg madservice.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Frit Valg materialet sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:
Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Kostrådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Materialet beskriver hvad private leverandører kan byde ind på, hvilke krav der stilles til leverandørerne, og hvilke krav der stilles til kvaliteten af maden. Der er overvejende sket rettelser af teknisk karakter i den årlige revidering, således at standard og bilag fremstår mere tydelige og præcise, og i overensstemmelse med praksis.

 

De nedenfor anførte priser svarer til, hvad en privat leverandør vil få for de enkelte ydelser.

 

Omkostningerne ved produktionen m.v. af almindelig mad og tilpasningskost/diæt med individuel hensyntagen til konsistens (herefter tilpasningskost), er følgende:

 

 

Beregnede priser 2014

Hovedret, almindelig, inkl. lev.

42,20

Hovedret, tilpasningskost, inkl. lev.

 

53,17

Biret, almindelig, inkl. lev.

10,55

Biret, tilpasningskost, inkl. lev.

13,29

Hovedret, almindelig, ekskl. lev.

40,80

Hovedret, tilpasningskost, ekskl. lev.

 

51,07

Biret, almindelig, ekskl. lev.

10,20

Biret, tilpasningskost, ekskl. lev.

12,77

 

Følgende dokumenter er revideret:

·         Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 14. november 2013

·         Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 14. november 2013

·         Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 14. november 2013

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Kvalitetskrav frit valg madservice (DOCX)

2.
Kvalitetsstandard frit valg madservice (DOCX)

3.
Kontrakt frit valg madservice (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Revidering af Kvalitetsstandarder for madservice til dagcentre og plejeboliger

86.01.00P23-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget godkendte den 27. august 2012 Kvalitetsstandarder for madservice til dagcentre og i plejeboliger. Hermed foreligger den årlige revidering, hvori der overvejende er foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, således at standarderne fremstår mere tydelige og præcise og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Ved revideringen af kvalitetsstandarden for madservice til dagcentre er der alene foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger. Ved revideringen af kvalitetsstandarden for madservice til plejeboliger er der foretaget tekniske korrektioner og tilpasninger, men herudover er der fortaget ændringer af anden karakter. Her kan primært udledes, at middagsmad tidligere er beskrevet til at omfatte 2 retter, i nærværende forslag lægges op til, at der leveres 1 hovedret under forudsætning af, at dagskosten opfylder kravet om at indeholde 9.000 KJ.  Endvidere er der foretaget skærpelser vedr. leverancer udover dagskostens indhold, hvor der ved mærkedage ikke i samme omfang som tidligere er mulighed for forplejning udover det sædvanlige.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Madservice plejeboliger (DOCX)

2.
Madservice dagcentre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Retningslinjer for tildeling af § 18-midler 2014

27.15.12P21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Gældende retningslinjer for § 18-midler til fornyet vurdering med henblik på, at indarbejde tilføjelser/ændringer. Forslag til større ændring er, at der i nærværende forslag lægges op til, at ansøgninger behandles 3 gange årligt, og at alle ansøgninger behandles i Socialudvalget uanset størrelsen af det ansøgte beløb.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)    at forslag til ændringer drøftes

b)    at forslag til retningslinjernes godkendes med de indarbejdede ændringer

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

a) Drøftet.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tildeling af § 18-midler ændres således,

1. at Socialudvalget som udgangspunkt alene behandler ansøgninger i februar, maj og september og ikke længere i november. Dette begrundet i, at beløb der bevilges i november kan være vanskelige at nå at anvende inden årets udgang.

2. at Socialudvalget behandler alle ansøgninger om § 18-midler uanset ansøgningens størrelse begrundet i, at Socialudvalget kan lade alle ansøgninger indgå i en helhedsvurdering. Hidtil er ansøgninger på max. 5.000 kr. blevet behandlet administrativt i Social- og Sundhedssekretariatet. I 2013 udgjorde antallet § 18-sager, der blev afgjort administrativt, 21 ud af p.t. i alt 59.

 

3. at det anføres i retningslinjerne at ved fornyet ansøgning indenfor samme budgetår forudsættes at ansøgningen indeholder nye oplysninger/opgaver. Dette begrundet i, at sager ikke skal fremstilles, hvis der ikke er nye oplysninger.

 

4. at det anføres i retningslinjerne, at bevilgede beløb kun kan anvendes i det pågældende budgetår, at dokumentation for anvendelse af det bevilgede beløb skal være Regionskommunen i hænde senest den 1. marts, at uforbrugte midler skal returneres og at overførsel mellem budgetår ikke kan finde sted (nuværende praksis).

5. at der i fremtiden lægges vægt på indgåelse af partnerskaber mellem Bornholms Regionskommune og frivillige.

 

6. at afsnit vedr. KRAMS udgår, idet det ikke længere er en tværgående politisk målsætning i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. december 2013

1.
Retningslinjer for tildeling af § 18-midler - bilag til dagsorden (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

26

 

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-12-2013

27

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 5. december 2013:

Punkterne: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24.