Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
14-08-2013 kl. 15:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på kulturstrategi
  åbent 3 Revision af kulturpolitik
  åbent 4 Revision af idrætspolitik
  åbent 5 Ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter om tilskud til etablering af Historama
  åbent 6 Ansøgning fra Bornholms Skakklub om tilskud til nordisk mesterskab i skak for seniorer 2013
  åbent 7 Gebyrordningen på idrætsanlæg
  åbent 8 Kulturbus-ordningen
  åbent 9 Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris
  åbent 10 Budget 2014 - Supplerende besparelser
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på kulturstrategi

20.00.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Drøftelse af udviklingen af en strategi på kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller udviklingen af en kulturstrategi til drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 14. august 2013:

Der udarbejdes et udkast til et kommissorium til ny kulturstrategi, hvilket drøftes på næste udvalgsmøde. 

Sagsfremstilling

På baggrund af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets beslutning d. 3. april 2013 anmodede udvalget foreningen Kulturvækst om at udarbejde et oplæg til en kulturstrategi med henblik på at blive fremsendt til behandling i august 2013. Foreningen har efterfølgende meddelt sekretariatet, at Kulturvækst ikke er i stand til at indfri opgaven indenfor den angivne tidsramme.

Formanden for Kulturvækst er til stede og orientere om status for kulturstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

_

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Revision af kulturpolitik

20.00.00P22-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Godkendelse af rettelser af gældende kulturpolitik med henblik på efterfølgende høringsudsendelse i de kulturelle råd.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller, at

a) gældende kulturpolitik justeres efter indkomne rettelser

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 14. august 2013
De forslåede justeringer indarbejdes i gældende kulturpolitik. Punktet genoptages, når den nye kulturstrategi er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede i starten af 2013 at revidere den gældende kulturpolitik med henblik på at gøre den mere tidssvarende. Sagen har været til behandling hos de kulturelle råd i foråret med henblik på at indhente revisionsoplæg inden for rådenes fagområder. Der er kun indkommet enkelte forslag til rettelser. jf. side 5 og 9.

Det anbefales derfor, at disse ændringer indarbejdes i den gældende kulturpolitik fremfor at gennemføre en revision af politikken.

Kulturpolitikken vil blive sendt i høring på rådenes ordinære møder i august/september 2013, hvorefter høringssvarene vil blive sendt til behandling i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Herefter vil oplægget blive sendt til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Justeret kulturpolitik (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Revision af idrætspolitik

18.20.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til revideret idrætspolitik fremsendes til endelig godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)   At forslaget til idrætspolitik efter udvalgets gennemgang videresendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 14. august 2013:

Forslaget tilrettes og sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes nuværende idrætspolitik blev godkendt af kommunalbestyrelsen 28. august 2008. Af politikken fremgår, at den skulle revideres i 2011.

I januar 2013 fremsendte Bornholms Idrætsråd efter aftale et forslag til en revideret idrætspolitik. Forslaget er blevet drøftet i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, og udvalgets forslag til ændringer har været i høring i Idrætsrådet.

Idrætsrådets høringssvar er modtaget ultimo juli 2013 (vedlagt som bilag). På baggrund af høringssvaret fremlægges et revideret forslag til idrætspolitik – de punkter, hvor Idrætsrådet har udtrykt uenigheder er fremhævet i teksten.

Teksten er på enkelte områder bearbejdet sprogligt efter høringsfasen.

Teksten indeholder en række enkeltafsnit markeret med rødt, som udvalget bedes tage stilling til før det videresendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Revideret forslag til idrætspolitik (DOCX)

2.
Idrætsrådets emærkninger (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter om tilskud til etablering af Historama – Etape 1

19.00.00Ø40-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Middelaldercenter ansøger om et tilskud på 2.800.000 kr. til etablering af det indendørs oplevelsescenter Historama - Etape 1.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller, at

a)   udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 14. august 2013:

Afslag.

Sagsfremstilling

Bornholms Middelaldercenter ansøger om et tilskud på 2.800.000 kr. til etableringen af Historama – Etape 1.  Historama-projektet er delt op i 4 etaper, hvor hver etape etableres isoleret fra de andre. Der er ingen økonomisk sammenhæng mellem etaperne.

 

Etape 1 omfatter både byggeri og nye udstillinger. Dette indebærer renovering af nuværende administrations- og udstillingsbygning, der udbygges med en ny bygning med nye store udstillings-/aktivitetsområder samt nye rammer for museumsbutik, café og kontorer. Det samlede publikumsareal bliver på knap 1000 m2. Centret vil i forbindelse med etape 1 overgå til at være helårsåbent og der forventes en stigning i besøgstal på cirka 50 %.

 

Ansøger oplyser, at de fornødne tilladelser og dispensationer i forhold til lokalplaner og landzonetilladelser i forbindelse med byggeriet, er opnået.

 

Etapen er budgetteret til i alt 56.896.391 kr. og forventes at blive fuldt finansieret via støtte fra fonde. Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn på i alt 6.800.000 kr., hvoraf 2,8 mio. er bevilget af lokale fonde.  Ansøger søger således det tilsvarende beløb med henblik på at kunne fremvise lokal opbakning (med 5,6 mio.) ved fondsansøgningen hos større nationale fonde.

 

Etapens forventede tidsramme er på 20 mdr. og det forventes, at Historama vil åbne for publikum start 2016.

 

Udvalget bevilgede i 2012 et tilskud på 70.000 kr. til medfinansiering af projekteringsfasen for Historama – etape 1, hvilket omfattede igangsætning og forundersøgelse.  Derudover fik Bornholms Middelaldercenter samme år tilsagn om en 10-årig kommunal garanti for det eksisterende årlige driftstilskud på 1.352.791 kr. (2012)

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan ikke finansieres inden for udvalgets nuværende budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Ansøgning fra BMC (PDF)

2.
Prosepkt - Historama - Etape 1 (PDF)

3.
Bilag til prospekt - Historama - Etape 1 (PDF)

4.
Sag vedr. støtte til projektering (DOC)

5.
Sag vedr. 10-årig driftsgaranti I (DOT)

6.
Sag vedr. 10-årig drifsgaranti II (DOC)

7.
Sag vedr. 10-årig driftsgaranti III (DOC)

8.
Forspørgsel vedr. ændring af etaper (MSG)

9.
Tilbagemelding - ændring af etaper (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning fra Bornholms Skakklub om tilskud til nordisk mesterskab i skak for seniorer 2013

20.00.00Ø40-0239

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Bornholms Skakklub ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til skakturneringen Nordisk Senior Mesterskab 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller, at

b)   udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 14. august 2013:

Afslag.

Sagsfremstilling

Bornholms Skakklub ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til skakturneringen Nordisk Senior Mesterskab 2013. Der er inviteret stormestre uden for Norden, og der forventes et deltagerantal på 60 – 100 personer. 

Ifølge ansøger er det kutyme, at stormestrene får dækket udgifter til kost og logi, ligesom det er et ønske fra Dansk Nordisk Skakforbund, at der afholdes en festmiddag for deltagerne. Der budgetteres med brugerbetaling, dog ikke nok til at dække udgifterne.

Til gengæld for tilskud tilbydes eksponering af regionskommunen på turneringens hjemmeside og i turneringsmateriale.

 

Mesterskabet afholdes på Hotel Sandvig i dagene 7.-16. september 2013.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan finansieres indenfor rammerne af udvalgets frie midler, som har et rådighedsbeløb på 21.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Budget (DOC)

2.
Invitation til Nordsik Senior Mesterskaber 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gebyrordningen på idrætsanlæg

04.08.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gebyrerne på udendørs idrætsanlæg foreslås afskaffet, idet gebyrordningen er en unødvendig administrativ opgave for både BRK og foreningerne uden reel praktisk eller økonomisk betydning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at

a)   At gebyrer på fodbold- og tennisbaner afskaffes.

b)   At fodbold- og tennisklubberne pålægges selv at servicere de baner, de ønsker stillet til rådighed.

c)    At der tilføres 850.000 kr. fra Bornholms Idrætsområder til Folkeoplysningsudvalgets budget til lokaletilskud.

d)   At forslaget sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet før endelig beslutning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 14. august 2013:

a) - d) Anbefales

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der fra dele af foreningslivet stillet krav om, at Bornholms Regionskommune skulle forestå al servicering af udendørs idrætsanlæg - dvs. opkridtning af fodboldbaner samt forårsklargøring og daglig vedligeholdelse af tennisbaner (rivning og vanding m.v.).

Kravet fra foreningerne blev fremsat på baggrund af Folkeoplysningslovens § 21 – anvisning af lokaler og udendørs idrætsanlæg – som på det tidspunkt blev fortolket således, at en kommune ikke kunne pålægge foreningerne serviceringsopgaven.

Idet det var Bornholms Regionskommunes ønske at alle klubber selv servicerede deres baner – hvilket alle klubberne udenfor Rønne i forvejen gjorde – blev der i 2007 indført gebyrer på fodbold- og tennisbaner. Foreningerne betaler ifølge ordningen et gebyr for at få stillet baner til rådighed. Foreningerne har til gengæld ret til at indgå en aftale med Bornholm Idrætsområder om at foreningen selv servicerer sine baner – mod en betaling svarende til gebyrtaksten.

Målet med og resultatet af gebyrordningen er, at alle fodbold- og tennisklubber selv servicerer deres baner. Til gengæld er ordningen økonomisk neutral, idet opkrævede gebyrer i praksis tilbageføres til foreningerne. (Teknisk ved at gebyrindtægten fra klubberne indgår i Folkeoplysningsudvalgets budget til lokaletilskud, hvorfra Folkeoplysningsudvalget i 2007 afleverede et beløb svarende til gebyrindtægten til Bornholms Idrætsområder, som så anvender pengene til at betale klubberne for selv at servicere deres baner).

 

Landsretten har i mellemtiden i marts 2012 ved dom afgjort at kommunerne opfylder forpligtelsen i folkeoplysningslovens § 21 ved at stille baner og det fornødne materiel til rådighed, og kan kræve at foreningerne selv forestår serviceringen

Gebyrordningen kan på den baggrund anses som værende unødvendig administration, idet Bornholms Regionskommune blot kan pålægge klubberne selv at servicere banerne uden nogen økonomiske mellemregninger.

Økonomiske konsekvenser

Følgende gebyrer foreslås afskaffet:

11-mands fodboldbane   Pr./sæson    12.685

Mindre fodboldbane        Pr./sæson    6.595

Fod- eller håndboldbane Pr./dag        169

Tennisbane                    Pr./sæson    7.585

 

I 2007 blev der overført 800.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget til Bornholms Idrætsområder. Dette beløb er siden fremskrevet til 950.000 kr. Til gengæld er gebyrindtægten i samme periode faldet til 750.000 kr. i forbindelse med en justering af gebyrtaksten i perioden samt, at der i dag anvendes færre baner end i 2007

Det foreslås, at et beløb midt i mellem – 850.000 kr. – tilbageføres til Folkeoplysningsudvalget samtidig med afskaffelse af gebyrerne.

Afskaffelsen af gebyrerne har ingen økonomiske konsekvenser for hverken foreninger eller kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kulturbus-ordningen

20.00.00Ø40-0237

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Drøftelse af en fortsættelse af kulturbus-ordningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller at,

a)   kulturbus-ordningens fortsætter i skoleåret 2013/14 finansieret af udvalgets frie midler.

b)   der afsættes et tilsvarende årligt beløb på udvalgets budget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 14. august 2013:

a) - b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden medio 2007 har skolernes 0.-9. klasser haft mulighed for at bestille gratis bustransport til kulturelle formål i forbindelse med de bornholmske kulturinstitutioner. Ordningen kaldes ”Kulturbussen”. Baggrunden for ordningen er at motivere skolerne til at gøre brug af de bornholmske kulturinstitutioner.

 

Udvalget bevilgede 65.000 kr. til ordningen for skoleåret 2012/13 i 2012. Opgørelsen over det forgangne skoleårs kulturbustimer viser et forbrug på 106,5 timer ud af 139, hvilket svarer til en udgift på netto 48.500 kr. Dette er et fald i brugte timer i forhold til forrige skoleår, hvor der blev brugt 124,5 timer ud af 139.

 

Der skal nu tages stilling til en fortsættelse og i givet fald på hvilket niveau. Det hidtidige niveau på 139 timer kræver en bevilling på 65.000 kr. til udløsning i 2014. Det forudsættes, at uforbrugte timer ikke overføres til næste skoleår.

 

Såfremt udvalget beslutter at fortsætte ordningen på hidtidige niveau anbefales det af hensyn til skolernes planlægning, at der fremover afsættes et tilsvarende beløb på udvalgets budget.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler for 2014, såfremt der ikke sker indskrænkende budgetændringer ved budgetlægningen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kulturbus-ordningen er fremsat som besparelsesforslag i forbindelse med budget 2014.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Opgørelse over forbrug af kulturbustimer 2012/13 (XLS)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris

00.05.07G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Indkaldelse af indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

a)   udvalget indkalder indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 14. august 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I starten af 2013 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget at oprette en kultur- og idrætspris på max. 25.000 kr., som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Oprettelsen af prisen er nu faldet på plads.

Forslag til prismodtager/e indstilles af Bornholms Idrætsråd og regionskommunens kulturelle råd, som hver indstiller 1-2 begrundede forslag fra deres respektive fagområder, hvoriblandt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om endelig modtager/e.

Forslagene vil blive sendt videre til behandling hos udvalget d. 25. september 2013, hvor udvalget vil udpege den endelige prismodtager/e. Det forventes, at kultur- og idrætsprisen formelt vil blive uddelt i oktober 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Retningslinjer for Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Budget 2014 - Supplerende besparelser

00.30.04P19-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet supplerende besparelsesforslag på Fritids- og Kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a) At besparelsesforslagene til budget 2014 drøftes og

b) At det tages til efterretning af forslagene indgår i budgetlægningen for 2014

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 14. august 2013:
Tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er til budgetlægningen for 2014 udarbejdet et administrativt besparelseskatalog på 100 mio. kr. Kataloget er fremlagt primo juni og er sendt i høring i relevante fora med frist for høringssvar den 13. august 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 1. juli 2013 udmeldt kommunernes finansiering for 2014, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Beregningerne for Bornholms Regionskommune viste, at den samlede finansiering var ca. 48 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetseminar 2, og at den foreløbige ubalance i budget 2014 herefter er ca. 125 mio. kr. mod ca. 80 mio. kr. ved budgetseminar 2.

Direktionen har på den baggrund iværksat udarbejdelse af yderligere besparelsesforslag på 50 mio. kr., således at det samlede besparelseskatalog til budgetseminar 3 herefter udgør 150 mio. kr.

Der er udarbejdet yderligere forslag på udvalgets område på i alt 1.300.000 kr. i 2014 og 3.891.000 kr. i 2015. Forslagene fremsendes til drøftelse/orientering for udvalget. Da der er tale om administrativt udarbejdede forslag vil alle forslag blive fremsendt til kommunalbestyrelsens budgetseminar, og udvalget skal således ikke prioritere eller godkende forslagene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013

1.
Nye prioriteringsforslag FKF (DOCX)

2.
Oversigt til fagudvalgene over nye forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

11

 

 

·        Orientering om Svaneke Bibliotek.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 14. august 2013.

Til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

14-08-2013

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 14. august 2013:

Idrætspolitikken skal sendes i høring før endelig godkendelse.