Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
04-09-2013 kl. 15:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
  åbent 3 Kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi
  åbent 4 Udvidelse af kommunegaranti
  åbent 5 Udpegning af et medlem til en ledig plads i Musikrådet
  åbent 6 Fastlæggelse af dialogmøder i efterrådet 2013
  åbent 7 Status på arbejdet med en kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

1

 

 

Fraværende

Lars Kjøller var fraværende under punkt 1 og punkt 2.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

00.30.14G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et overskud på 3,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 1,4 mio. kr. i 2013.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår virksomhedernes anlægsopfølgning.

 

Drift

politikområde 15 Fritid og Kultur forventes samlet set et merforbrug på 2,1 mio. kr. Fra 2012 er der overført et overskud på 3,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 1,3 mio. kr. i 2013.

 

politikområde 16 Biblioteker forventes samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. Fra 2012 er der overført et overskud på 0,2 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 0,1 mio. kr. i 2013.

 

Anlæg

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2013 16,2 mio. kr., idet der forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes helt overvejende, at projektet for Rønne Svømmehal ikke gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder, viser pr. 31. juli et samlet merforbrug op 2,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et overskud på 3,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 1,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

 

Fra 2012 er der overført et overskud på 3,7 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Status på ansøgninger pr. 18. juni er, at der på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område er godkendt brug af 1,2 mio. kr. til drift, og at der til mødet den 21. august er ansøgt om brug af yderligere 1,4 mio. kr. på drift. Det forventes at der kommer yderligere ansøgninger om brug af overført overskud i forhold til de steder, hvor der forventes et merforbrug i indeværende år.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2013 (overførbar bevilling)

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindre-forbrug i 2013

Overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

15 Fritid og kultur

-2.146

3.495

1.349

16 Biblioteker

-133

197

65

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

-2.279

3.693

1.414

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. september 2013

1.
FKF, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)

2.
FKF, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi

20.00.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af udkast til kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi for Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller udkastet til kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi til drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt repræsentanter fra musik-, teater- og museumsområdet. Punkt 1-8 i bilaget godkendes som kommissoriet, der vil udgøre grundlaget for det videre arbejde. Den foreslåede tidsplan følges.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets beslutning d. 14. august 2013 foreligges udvalget et udkast til et kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi til drøftelse.

 

 

 

Kommissoriet er et forsøg på at definere rammerne og opgaven for arbejdet med at formulere en kulturstrategi. Hvor visionen angiver, hvor en organisation vil hen og i hvilken retning den arbejder, er strategien den overordnede plan for, hvordan organisationen opnår sin vision. På baggrund af strategien opstilles konkrete og målbare mål og en handlingsplan til at redegøre for, hvordan man vil nå sine mål.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. september 2013

1.
Udkast til kommissorium (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udvidelse af kommunegaranti

04.04.00Ø40-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den selvejende institution Nexøhallen ønsker at investere i et solcelleanlæg og anmoder i den sammenhæng om en forhøjelse af kommunegarantien på hallens eksisterende kreditforeningslån.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   At den nuværende kommunegaranti på kreditforeningslån til Nexøhallen forhøjes til maksimalt 3.100.000,- kr.

b)   At lånet afvikles over 20 år og at garantien nedskrives i takt med at lånet afdrages.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

a) - b) Anbefales.

Sagsfremstilling

Nexøhallen ønsker at investere i 320 solpaneler på taget af hallen. Anlægget er anslået til at kunne producere 55.000 kwt om året svarende til en årlig driftsbesparelse på 135.000 kr.

Anlægget koster 945.000 kr. inkl. moms i anskaffelse og montering m.v.

Nexøhallen har undersøgt muligheden for at lånefinansiere anlægget ved en omlægning og forlængelse af eksisterende kreditforeningslån. Realkredit Danmark har fremsendt et tilbud, hvor det eksisterende lån forhøjes med 950.000 kr. netto og tilbagebetalingstiden forlænges fra nuværende 11 år til 20 år. Derved reduceres hallens årlige ydelse på lånet med 29.000 kr.

Bornholms Regionskommune har givet kommunegaranti for det eksisterende lån med en nuværende restgæld på cirka 2.034.000. Ved en forhøjelse af lånet forøges lånet inkl. omkostninger til cirka 3.100.000 kr. Kreditforeningen kræver 100 procent kommunegaranti for dette lån.

Samlet vil solcelleanlægget reducere hallens omkostninger med op mod 164.000 kr. årligt de kommende 11 år.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen afgive denne garanti uden at skulle deponere et tilsvarende beløb, da udgifter til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende, energikilder i ejendomme til kulturelle formål er omfattet af de formål, en kommune kan optage lån til. Dermed kan kommunen også garantere for lån til formålet uden deponering.

BRK har afgivet kommunegaranti til Nexøhallens nuværende kreditforeningslån med en aktuel restgæld på 2.034.000 (indfrielsesbeløb) og restløbetid på 10 år og 6 måneder

 

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm støttes økonomisk via tilskud.

Tilskuddene fordeles hvert år efter en fordelingsnøgle, som beregnes på baggrund af hallernes faktiske forhold – som f.eks. faste driftsudgifter, arealer, gældsforhold samt leverede timer til foreninger og skoler m.v.

Det betyder i praksis, at såfremt en idrætshal opnår en driftsbesparelse på f.eks. energi, så reduceres de årlige tilskud til hallen med en del af besparelsen.

En driftsbesparelse på 170.000 kr. årligt i Nexøhallen vil påvirke det kommunale tilskud til hallen i henhold til gældende tilskudsmodel, således at Nexøhallen alt andet lige vil modtage et mindre kommunalt tilskud. Baseret på beregningen af tilskud i 2013, ville besparelsen have udløst en reduktion i tilskud til Nexøhallen på 72.000 kr.

 

Det undersøges, hvorvidt lånet til Nexøhallen kan finansieres billigere hos Kommunekredit.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget godkendte 29. april 2013:

 

a)   At modellen for tilskud til selvejende haller justeres, så afskrivninger på energiprojekter kan medregnes i tilskudsmodellens opgørelse af faste udgifter.

b)   At afskrivningerne i hvert enkelt tilfælde på forhånd skal godkendes af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

c)    At det er en forudsætning for godkendelse af et konkret projekt, at det er udgiftsneutralt for både kommunen og de øvrige selvejende haller.

 

Beslutningen betyder, at en selvejende hal efter udvalgets godkendelse kan optage et nyt lån og få udgifterne til lånet indregnet i den årlige tilskudsberegning som en del af finansieringsmodellen. Forudsætningen er, at hallen øger sine låneomkostninger.

Denne beslutning er ikke aktuel i forbindelse med Nexøhallens investering i solceller, idet hallen reelt sænker sine årlige låneudgifter og derfor ikke har brug for at inddrage afskrivninger i finansieringen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. september 2013

1.
Lånetilbud (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udpegning af et medlem til en ledig plads i Musikrådet  

00.01.00A30-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Udpegning af et medlem til en ledig plads i Musikrådet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

Udvalget udpeger Musikrådets indstilling, Brian Christensen, som medlem af Musikrådet i resten af dets indeværende periode, der følger valgperioden med udløb med udgangen af 2013.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Da Christoffer Appel efter eget ønske er udtrådt af Musikrådet, er der en plads ledig til besættelse for resten af valgperioden med udløb med udgangen af 2013.

Den ledige plads har været annonceret offentligt og der er indkommet fire indstillinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fastlæggelse af dialogmøder i efterrådet 2013

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ifølge budgetvejledningen afholdes der hvert år i oktober/november dialogmøder efter vedtagelsen af budgettet for det efterfølgende år.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller følgende forslag til mødedatoer til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget:

 

·        Onsdag 23. oktober kl. 15:00 – Bornholms Biblioteker

·        Onsdag 23. oktober kl. 16:00 – Bornholms Musik- og Billedskole

·        Onsdag 23. oktober kl. 17.30 – Koordinationsgruppen for kulturområdet                                               

·        Mandag 28. oktober kl. 15:00 – Bornholms Idrætsområder

·        Mandag 28. oktober kl. 16:00 – Idrætsrådet

·        Mandag 28. oktober kl. 17.15 – Idræts- og svømmehaller

·        Torsdag 6. november 17:15 - Borgerforeninger(BBS)/Fritidshuse (I forlængelse af ordinært møde)

·        Tirsdag 22. oktober kl. 18:00 - Folkeoplysningsudvalget

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen godkendt. Dialogmødet med borgerforeningerne/Fritidshuse den 6. november kl. 17:15 udgår.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne indgår i årshjulet som en naturlig og vigtig del af budgetprocessen, hvor kommunens virksomheder og brugerråd inddrages i beslutningsprocesserne.

Dialogmøderne mellem udvalgene og virksomhederne ligger i foråret og efteråret, hvor forårets dialogmøder vil have fokus på udvalgenes budgetarbejde for 2014, mens dialogmøderne om efteråret kan have et mere virksomhedsrettet fokus, herunder det vedtagne budget.

Det er op til de enkelte udvalg og områder at planlægge afholdelsen af dialogmøderne.

Det er ligeledes op til de enkelte udvalg at bringe relevant input fra dialogmøderne op i budgetprocessen.

Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget har de senere år afholdt dialogmøde med følgende parter:

 

·        Bornholms Biblioteker

·        Bornholms Musik- og Billedskole

·        Bornholms Idrætsområder

·        Koordinationsgruppen for kulturområdet

·        Idrætsrådet

·        Idræts- og svømmehaller

·        Folkeoplysningsudvalget

·        Borgerforeninger (BBS)/Fritidshuse

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på arbejdet med en kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet

20.20.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Genoptagelse af dialog med Kulturstyrelsen og de bornholmske kulturaktører om indgåelsen af en 4-årig kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at udvalget godkender en genoptagelse af dialogen med Kulturstyrelsen og de bornholmske kulturaktører vedrørende en 4-årig kulturaftale for Bornholm, der

·        omfatter indsatsområderne 1. Kultur, Børn og Unge og 2. Kultur og Sundhed.

·        medfinansiering på årligt 250.000 kr., såfremt finansieringen kan hentes i budget 2014

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I april 2013 påbegyndte Bornholms Regionskommune drøftelser med Kulturstyrelsen om indgåelsen af en 4-årig kulturaftale mellem regionskommunen og Kulturministeriet med start 01.01.2013. Dette skete på initiativ af kulturministeren, der ønskede aftalen klar til underskrivelse til Folkemødet 2013.

 

I slutningen af maj 2013 valgte Bornholms Regionskommune at udskyde drøftelserne og indgåelsen af en kulturaftale til efter sommerferien på grund af tidspres.

 

Der indstilles nu til fornyet dialog med kulturstyrelsen og kulturaktørerne om indgåelse af en 4-årig kulturaftale på baggrund af et medfinansieringsbehov på 250.000 kr. årligt samt det skriftlige materiale, som blev udarbejdet i forbindelse med drøftelserne i foråret.

 

Bornholms Regionskommune inviterer de kulturaktører, der vil tage aktivt del i arbejdet med de nuværende indsatsområder til at indgå i samarbejdet omkring kulturaftalen.

 

Indsatsområderne består af Kultur, Børn og Unge og Kultur og Sundhed og omfatter etableringen af en sammenhængende fælles skoletjeneste og projektet kultur på recept.

 

Arbejdet vil blive struktureret efter en tidsplan, hvor kulturaftalen skal være klar inden nytår 2013/14.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

8

 

Til orientering

a)   Status på lokaler til foreningsbrug i Klemensker.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

Orientering om nedlæggelse af fodboldbaner.
Der rettes henvendelse til de projektansvarlige for det svenske pilotprojekt Kultur på recept med henblik på at arrangere et temamøde på Bornholm.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-09-2013

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 4. september 2013:

Intet.