Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
25-09-2013 kl. 15:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Drøftelse af udkast til 4-årig kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet
  åbent 3 Udpegning af modtager af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2013
  åbent 4 Orientering om puljer på fagområdet
  åbent 5 Status vedr. nedlæggelse af boldbaner
  åbent 6 Bevillinger til lokaler til forenings - og ungdomsskolevirksomhed i Klemensker - etape 1
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Godkendelse af udkast til 4-årig kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet

20.20.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af udkast til en 4-årig kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet med startdato 1/1 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektør indstiller

a)   At udvalget godkender udkastet til en kulturaftale for perioden 2014-2017 mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 25. september 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med udvalgets beslutning af 4. september 2013 er dialogen om en 4-årig kulturaftale med Kulturministeriet genoptaget med henblik på at aftalen kan træde i kraft januar 2014. På baggrund af denne beslutning fremlægges hermed til godkendelse et kulturaftaleudkast, der er formuleret i dialog med det stående politiske fagudvalg, de involverede kulturaktører og projektansvarlige.

Økonomiske konsekvenser

I budgetforliget for budget 2014 er der afsat 334.000 kr. årligt til realiseringen af kulturaftalens indsatsområder, og der forventes et tilskud på 250.000 årligt fra Kulturministeriet. Der forventes således en samlet ramme på 2.336.000 kr. fordelt over 4 år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 25. september 2013

1.
Kulturaftaleudkast (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udpegning af modtager af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2013

00.05.07G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Udpegning af modtager/e af Bornholms Regionskommunes kultur-og idrætspris 2013.

Indstilling og beslutning

Udvalgsformanden indstiller:

a)   At udvalget udpeger en eller flere modtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2013 blandt de x kandidater indstillet af Bornholms Idrætsråd og Bornholms Regionskommunes kulturelle råd.

b)   At udvalget drøfter, hvordan prisen uddeles.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 25. september 2013:
a) Udvalget har udpeget en prismodtager. Navnet offentliggøres ved prisoverrækkelsen.
b) Drøftet.

Sagsfremstilling

I starten af 2013 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget at oprette en kultur- og idrætspris på maks. 25.000 kr., som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv.

 

Forslag til prismodtager/e er blevet indstillet af Bornholms Idrætsråd og regionskommunens kulturelle råd, som hver har indstillet 1-2 begrundede forslag fra deres respektive fagområder, hvoriblandt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget vil træffe beslutning om endelig modtager/e. Der foreligger tilsammen x indstillinger.

 

Ifølge retningslinjerne for uddelingen Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris

uddeles prisen som et kontant beløb på maks. 25.000 kr. til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

 

Det forventes, at kultur- og idrætsprisen formelt vil blive uddelt i oktober 2013 og vil blive uddelt af formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. til formålet inden for udvalgets ramme af frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 25. september 2013

1.
Retningslinjer for uddelingen af Bornholms Regionskommunes kultur-og idrætspris (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om puljer på fagområdet

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om restmidler i diverse puljer, som udvalget disponerer over.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   At nedenstående orientering tages til efterretning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 25. september 2013:

Til efterretning.

 

Sagsfremstilling

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område findes følgende puljer:

 

 

Budget 2013

Breddeidrætspuljen

Puljen anvendes til projekter og udgår i budget 2014.

Aktuelt er der en restsaldo på 446.547, hvoraf følgende beløb er disponeret, men ikke udmøntet:

Reserveret 113.000 til Miniarenaer i 2013 – DBU Bornholm.

Reserveret 217.000 til projekt YoungCare

Reserveret  114.560 til Fritidspas. Heraf er 7.624 foreløbigt afregnet i 2013. Aktuelt er der uddelt 85 fritidspas, svarende til et forbrug på 85.000 ud af den samlede reservation på 150.000 kr. 45 af de udleverede pas er reelt brugt, men ikke 100 procent. Gennemsnitlig er de udleverede fritidspas udnyttet 44 procent.

Såfremt der ikke udleveres flere fritidspas, vil det maksimale samlede forbrug være 85.000, mens det realistiske samlede forbrug vil være cirka 40.000 kr.

Udleveres de resterende fritidspas er det maksimale samlede forbrug 150.000, mens det realistiske samlede forbrug vil være cirka 70.000 kr.

214.251

Anlægspulje til selvejende haller

Der er aktuelt en restpulje på 255.475, som ikke er disponeret. Beløbet fremkommer, idet udvalget ikke imødekom et anlægsønske fra DGI-hallen, da puljen blev fordelt tidligere på året.

827.000

Pulje til anlægsønsker

Der er aktuelt en restpulje på 104.300, som ikke er disponeret. Beløbet fremkommer idet en 5 år gammel bevilling til Nyvestcenteret ikke er blevet udmøntet, og beløbet derfor er tilbageført til puljen.

571.000

Frie midler

Følgende årlige beløb er på forhånd disponeret til faste formål:

65.000 til kulturbus sparet væk

25.000 til kultur- og idrætspris

4.600 til rejselegat/censureret påskeudstilling

1.840 til præmier til udstillinger

Aktuelt er der et ikke-disponeret beløb cirka på 22.000 kr.

100.315

Idræt udenfor Folkeoplysningsloven

Administrativ pulje til diverse idrætsprojekter. Puljen er nedlagt i budget 2013, men der er aktuelt et ikke disponeret restbeløb på 85.941.

0

Pulje til mindre projekter

Administrativ pulje til diverse kulturelle projekter. Der er aktuelt en restpulje på 26.479.

18.678

 

Følgende puljer, der formelt hører under udvalget disponeres af andre:

Kulturhistorisk Råds pulje                 (113.788), Teaterrådets pulje (146.806), Musikrådets pulje (350.503), Kunstrådets pulje (217.523), Børne- og Ungekulturrådets pulje (147.924) og Lokalpuljen (568.656).

Folkeoplysningsudvalget disponerer over en Start- og Udviklingspulje på 64.854 årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 25. september 2013

1.
Regnskab - Breddeidrætspuljen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status vedr. nedlæggelse af boldbaner

04.08.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om processen vedr. nedlæggelse af boldbaner i 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   At orienteringen tages til efterretning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 25. september 2013:

a) Til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Idrætsområder og Sekretariatet for Fritid og Kultur har afholdt to møder med DBU Bornholm vedr. nedlæggelse af boldbaner i 2014. Møderne er afholdt 17. juni og 9. september.

 

Det er hensigten at grundlaget for en beslutning om lukning af boldbaner er klarlagt primo oktober, og at sekretariatet dermed kan forelægge et konkret forslag til udmøntning af besparelsen til udvalgets behandling 6. november. Derefter kan forslaget sendes i høring hos berørte parter og i Idrætsrådet, Målet er en endelig godkendelse inden 1. januar 2014.

 

Der er på møderne med DBU enighed om, at følgende kriterier skal ligge til grund for det konkrete forslag:

 

•    Konkret udnyttelse/brug af de enkelte baner (DBU udarbejder en oversigt).

•    Benyttelsen af lysanlæg (som grundlag for evt. lukning af lysanlæg).

•    Nærhed til andre anlæg.

•    Befolkningstal i nærområdet pr. stadion.

•    Klubbernes niveau i turneringer.

•    Sammenhæng med andre idrætsfaciliteter (haller).

 

Kim Bjelstrand oplyser, at han vil fremsætte forslag om, at driften af fodboldbaner overtages af et eksternt driftsselskab med afsæt i enten DBU Bornholm eller Bornholms Sport og Event S/I. Dette forslag vil blive fremsendt, så det kan behandles samtidigt med sekretariatets forslag til udmøntning af besparelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetvedtagelsen oktober 2012, blev det besluttet at spare 213.000 kr. på nedlæggelse af boldbaner i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 25. september 2013

1.
Referat 17. juni 2013 (DOCX)

2.
Referat 9. september 2013 (DOCX)

3.
Oplysninger vedr. tennisanlæg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Kommunale lokaler til forenings- og ungdomsskole- virksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

3

 

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

13

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

6

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller  

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forskellige foreninger i Klemensker har tidligere rådet over lokaler til brug for diverse på Klemensker Skole, Sct. Klemensgade 26, Fritidshuset, Jernbanevej 4 og på "Hjemmet", Pihls Alle 10.

I forbindelse med lukning af skolen i Klemensker pr. 1. august 2011, salg af Fritidshuset pr. 15.september 2012 samt nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012, er der behov for at finde lokaler til foreningsvirksomhed andre steder i Klemensker.

Yderligere ønsker Bornholms Ungdomsskole / - Dybdalskolen, afdeling under UngeCenter-Bornholm, at adskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som p.t. har til huse i Jernbanevej 5B, som Vej & Park Bornholm drifter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur samt Børn og Skole indstiller:

a)   at Bygning C på den tidligere Klemensker Skole godkendes til ungdomsskole- og foreningsbrug med virkning fra 1. august 2013

b)   at Bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning

c)    at der vedrørende bygningens rum 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med de omtalte foreninger på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse

d)   at der gives en tillægsbevilling på 75.230 kr. i 2013 til drift af Bygning C finansieret af de likvide midler og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indarbejdes 180.550 kr. i hvert af årene 2014 og frem

e)   at der tages stilling til om der skal etableres et handicaptoilet i Bygning C til en anslået pris på 125.400 kr.

f)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. (inklusiv handicaptoilet) til renovering m.v. af Bygning C

g)   at tillægsbevillingen på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. finansieres af de likvide midler

h)   at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Fritids-, kultur- og forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Punkt a) - h) anbefales med undtagelse af punkt e) hvor alternative muligheder for at bruge eksisterende toiletter undersøges.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales, idet det forudsættes at beslutningen er udgiftsneutral for Børne- og Skoleområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Udgår

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Oversendes til Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget til fornyet behandling

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

Der ønskes en fornyet vurdering af mulighederne.

 

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   At udvalget tager vedhæftede orientering til efterretning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 25. september 2013:
a) Til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af Klemensker Skole, salg af Klemensker Fritidshus og nedlæggelse af "Hjemmet", skal der tages stilling til lokaler til foreningsaktiviteter i Klemensker. Det er ingen kommunal forpligtelse, da der ikke er tale om folkeoplysende foreninger. 

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2011 besluttet, at driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

 

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2011 besluttet at aktiviteterne i bygning C, skal undersøges nærmere.

 

Der er behov for, en afklaring af den resterende del af bygningerne på den tidligere Klemensker Skole. BRK Ejendomsservice vil forelægge en samlet plan for alle bygninger. Sagen om fremtiden for de tomme bygninger i Klemensker har mange interessenter. Ligeledes er flere af foreningerne i Klemensker genhuset under midlertidige forhold, hvor de reelt ikke kan udøve deres foreningsarbejde. Derfor bliver planen for de tomme bygninger på skolen fremlagt i to etaper.

 

Etape 1: omhandler forenings- og ungdomsskoleaktiviteter i blok A og C. Etape 1 skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. december 2011.

 

Etape 2: Omhandler de resterende bygninger og arealer, herunder vurdering af fremtidig brug af blok B - Gymnastiksalen. Økonomi og Anelyse har vurderet, at de fleste af de tomme bygninger, ikke har nogen salgsværdi. Der skal derfor ses på andre muligheder.

 

Dette dagsordenspunkt omhandler kun etape 1.

 

Der ønskes i denne sag en stillingtagen til anvendelse af blok C til foreningsvirksomhed i Klemensker samt til tømrer- / snedkerværksted for Ungdomsskolen.

 

Lokalebehov og status

Forening

Aktivitet

Tidligere m2

Tidligere placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Hjemmet

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Hjemmet

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Hjemmet

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Hjemmet

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

Klemensker Fritidshus

 

Bornholms Husflidskreds, Vævning er allerede flyttet ind i Ungdomsskolens bygning A, Rum 1. Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue har midlertidig opmagasineret deres ting i bygning C, Rum 16 og 17.

Se bilag: Klemensker skole – oversigt over etaper og ruminddeling.

 

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens § 18 (Frivilligt Socialt arbejde) - i bygningerne A og D. Sløjdholdet er indtil videre i de hidtidige lokaler på Hjemmet. Endvidere har det vist sig, at beslutningen om brug af Rum 20 til Aktivitetshus, af praktiske årsager ikke er realistisk, idet Ungdomsskolen har udvidet sine tilbud (UTA) og har også et tilbud om klubvirksomhed på eftermiddage i Rum 20.

 

Forslag til genhusning af foreninger i Klemensker

Der er overvejet flere muligheder for løsninger mht. placering af foreninger i Klemensker. Det er vurderet, at bygningerne E, F, G, H, J, K og L på den tidligere Klemensker Skole er i for dårlig stand, og vil kræve uforholdsmæssigt meget istandsættelse og vedligeholdelse. I forbindelse med omlægning af fjernvarmen på skolen, er disse bygninger koblet fra og står pt. uden varme. Bygning B er indretningsmæssigt ikke egnet til formålet.

 

Det er valgt at arbejde videre med bygning C, fordi det er vurderet, at denne bygning er i den bedste vedligeholdelsesmæssige stand og indretningsmæssigt er egnet til formålet. Bygningen er bygget sammen med A og D og indgår således i en funktionsmæssig og arkitektonisk enhed med Ungdomsskolens øvrige bygninger. Ved tilslutning af fjernvarme i bygning A og D, er der forberedt til en tilslutning af bygning C.

 

BRK Ejendomsservice vurderer derfor, at inddragelse af bygning C til brug for foreninger i Klemensker og Ungdomsskolen / Dybdalskolen vil være den bedst mulige løsning, indenfor de eksisterende kommunale bygninger i Klemensker by.

 

Forslag til fordeling:

Forening

Aktivitet

Fremtidige m2

Fremtidig placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

55 m2

Bygning C, Rum 17

Ældremobiliseringens Datastue/ Lokalhistorie

IT for ældre på 7 PC'er

55 m2

Bygning C, Rum 16

Det er bare mænd

 

 

 

Ungdomsskolen

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

Sløjdholdet

55 m2

 

 

 

110 m2

Bygning C, Rum 18

 

 

 

Bygning C, Rum 19

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

 

Gangareal 16 og 17+ Rum 16

 

Bygning C,

Bornholms Husflidskreds

Vævning

76 m2

Bygning A, Rum 1,

(er afklaret)

 

En optimal udnyttelse af Bygning C vil være, at brugerne benytter indgangsparti fra gården og at Aktivitetshuset anvises dels Rum 16 (sammen med lokalhistorie og datastue) og gangarealet ud for Rum 16 og 17, at Sløjdholdet ”Det er bare mænd” anvises Rum 18, hvilket vil give en helhed for Aktivitetshuset. Mænd og kvinder er samlet i samme bygning og kan dermed få det sociale fællesskab optimeret (i lighed med tidligere på Hjemmet).

Rum 19 anvendes til sløjd i Ungdomsskoleregi – og gerne i samarbejde med sløjdholdet ”Det er bare mænd”.

Klemensker Lokalhistorie gives dermed også mulighed for at have filmaftener i tilknytning til egne lokaler (gangarealet).

 

For rummene 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med foreningerne på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse. BRK afholder basisudgifterne (el, vand, varme, forsikring og renovation), udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af faste installationer, og brugerne står for indvendig vedligeholdelse og snerydning fra Ungdomsskolens indgang til egen indgangsdør.

 

Adskillelse af Bornholms Ungdomsskoles tømrer- og motorværksted

Oplysning fra Ungdomsskole Nord:

Det nuværende værksted på Jernbanevej 5B er på 186 m2. Derudover benyttes 4 stk. 20 fod containere til opbevaring.

Værkstedet er indrettet med benzinudskiller på kloakker samt med udsugning til svejseanlæg.

I dagtimerne bruges værkstedet af Dybdalskolen og 10. Y. Det bliver både brugt til motorværksted og træværksted.

I aftentimerne bruger Ungdomsskolen værkstedet til cross, knallertmotorlære og bil- motorlære.

Ved at indrette C-fløjen til træ- og kreativt værksted, fjernes ”træspånerne” fra motorværkstedet. Det vil også give bedre plads til aktiviteter og holddeling.

 

Driftsudgifter

Ved beregningen af driftsudgifterne er der medtaget vedligeholdelsesudgifter i henhold til 10- årige vedligeholdelsesplaner på 68.624 kr. årligt. Øvrige vedligeholdelses- og driftsudgifter er kalkuleret til 111.928 kr. årligt.

Idet foreningerne hidtil har rådet over lokaler på en del af ”Hjemmet”, har der ikke været et særskilt driftsbudget til disse lokaler.

 

Anlægsudgifter

Bygning C er pt. opvarmet med en midlertidig tilslutning til fjernvarmenettet. Hvis bygningen skal bruges permanent, skal der etableres en rigtig installation. Denne udgift er vurderet til 156.750 kr. Rum 18 og 19 er indrettet som fysiklokaler. Her skal der nedtages inventar og foretages retableringer for omkring 145.775 kr. Udgiften til EDB-installationer er beregnet til 37.000 kr.

 

Der findes ikke toiletter i bygning C. Afstanden til det eksisterende almindelige toilet i bygning A er 53 m og til handicap-toilettet i bygning D er afstanden 93 m. Der er niveaufri adgang. Udgiften til etablering af et handicaptoilet er vurderet til 125.400 kr.

 

Indflytning

Pga. en skimmelsvamp-sag i Ungdomsskolens bygning A, har Ungdomsskolen midlertidigt taget en del af bygning C i brug. Det betyder, at Rum 16 og 17 (Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue) kan indflyttes umiddelbart. Hvorimod indflytning i Rum 18 og 19 må afvente skimmelsvampsagens afslutning. Ifølge tidsplanen forventes sagen afsluttet i løbet af februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

BRK Ejendomsservice har fortaget beregningerne, som fremgår af vedlagte bilag.

 

Driftsudgifter

De årlige driftsudgifter vedrørende bygning C udgør i alt 180.550 kr. Udgiften i 2013 udgør 75.230 kr., idet ibrugtagning af bygningen forventes at ske pr. 1. august 2013.

Det foreslås, at bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning.

Det anses ikke for muligt at finde disse driftsmidler inden for Fritids-, Kultur-og Forebyggelsesudvalget budgetramme.

 

Det foreslås derfor, at merudgiften i driftsbudgettet for 2013 75.230 kr. finansieres af en tillægsbevilling ved træk på de likvide midler og at der, i forbindelse med budgetlægningen for 2014, indarbejdes 180.550 kr. årligt i hvert af årene 2014 og frem.

 

Anlægsudgifter

Der søges om en anlægsbevilling på 339.500 kr. – subsidiært 464.900 kr. til renovering m.v. af bygning C på tidligere Klemensker Skole, idet der politisk skal tages stilling til om der tillige skal etableres et handicaptoilet til en anslået pris på 125.400 kr. Anlægsudgiften foreslås ligeledes finansieret af de likvide midler.

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen under Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den 11. april 2013:

Der er den 10. april afholdt møde mellem arkivleder og repræsentanter fra BRK jf. notat af d.d.

I mødet nåede man frem til, at der ved en rokade og fremtidig anvendelse, som beskrevet i notatet, kan benyttelse af Bygning C undlades.

De kendte fugtgener er nu ikke fuldt løst, men der handles på det og det forventes løst i nærmeste fremtid.

 

Det skal oplyses, at såfremt bygning C ikke anvendes skal der findes midler til trappelift og IT-adgang – beregnet kr. 117.000 (sep. 2011).

 

 

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Etapeplan med rumnumre / Klemensker skole (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

2.
Notat fra mødet den 10. april på Klemensker skole vedr. lokaleproblematikken (DOCX)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 25. september 2013

3.
Status - lokaler i Klemensker august 2013 (DOCX)

4.
Slutrapport - Skimmelsvamp (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

7

 

 

·        Forventninger til implementering af budget 2014

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 25. september 2013:

Orientering om konference om Natur på Recept afholdt d. 20. september 2013 i Helsingborg. Der udarbejdes notat om udbyttet fra konferencen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

25-09-2013

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 25. september 2013:

Intet.