Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
06-11-2013 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Møde med Rønne Svømmehal
  åbent 3 Udkast til kulturstrategi
  åbent 4 Nedlæggelse af boldbaner 2014
  åbent 5 Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence
  åbent 6 Opfølgning på uddelingen af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris
  åbent 7 Udmøntning af rammebesparelse på de kulturelle råd for budget 2014
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Møde med Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Rønne Svømmehal ønsker at drøfte hallens aktuelle fremtidsplaner med udvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At udvalget mødes med repræsentanter for Rønne Svømmehal.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Repræsentanter for Rønne Svømmehals bestyrelse er inviteret til at deltage i udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udkast til kulturstrategi

20.00.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af udkast til en kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    at udkast til kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 godkendes.

b)    at udkastet sendes i offentlig høring med svarfrist d. 9. december 2013 kl. 8.00.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

a)-b) Anbefales.

Sagsfremstilling

I september 2013 nedsatte Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et udkast til en kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017.

Arbejdsgruppen bestod af formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, kommunaldirektøren samt en repræsentant for henholdsvis musik-, teater-, og museumsområdet.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi for Bornholms Regionskommune godkendt af udvalget den 4. september 2013.

Det indstilles, at udkastet sendes i offentlig høring med svarfrist d. 9. december 2013 med henblik på, at strategien kan sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. november 2013

1.
Kommissorium for formuleringen af en kulturstrategi (DOCX)

2.
Udkast til kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Nedlæggelse af boldbaner 2014

04.08.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at der skal spares 258.165 kr. ved nedlæggelse af et antal boldbaner i 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At Aarsballe Stadion inkl. lysanlæg nedlægges.

b)    At Tejn Stadion inkl. lysanlæg nedlægges.

c)    At Pedersker Stadion nedlægges.

d)    At der nedlægges 1 bane på henholdsvis Klemensker, Østermarie og Svaneke Stadion.

e)    At lysanlægget på Klemensker Stadion nedlægges.

f)    At forslagene til nedlæggelser sendes i høring hos DBU Bornholm, Bornholms Idrætsråd samt de berørte klubber inden endelig beslutning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

Punktet udsættes, idet udvalget ønsker yderligere beregninger til næste møde.

 

Sagsfremstilling

Indstillingen til lukning af baner og stadions er baseret på en dialog med DBU Bornholm, som har fastlagt følgende kriterier:

 

•   Konkret udnyttelse/brug af de enkelte baner.

•   Benyttelsen af lysanlæg (som grundlag for evt. lukning af lysanlæg).

•   Nærhed til andre anlæg.

•   Befolkningstal i nærområdet pr. stadion.

•   Klubbernes aktuelle niveau i turneringer.

•   Sammenhæng med andre idrætsfaciliteter (haller).

 

På den baggrund er det konklusionen, at der ikke længere er stort belæg for at bevare Aarsballe, Pedersker og Tejn Stadions samt at der kan reduceres i antallet af baner i Klemensker, Svaneke og Østermarie.

En detaljeret redegørelse vedlægges som bilag.

Ved nedlæggelse af baner og stadions vil arealerne overgå til status som grønne områder, der afleveres til drift under Teknik og Miljø. I den forbindelse er det praksis, at arealerne afleveres ryddet for hegn og lysanlæg m.v. samt at der overføres et budgetbeløb til den nødvendige fortsatte drift af arealerne.

De nedlagte stadions og fodboldbaner vil fortsat kræve vedligehold som grønne områder. Undtagen Aarsballe Stadion tilhører Aarsballe IF, der må forholde til sig til den fortsatte vedligeholdelse af arealet.

Ved nedlæggelse af baner og lysanlæg vil der opstå engangsudgifter til fjernelse af installationer og hegn m.v. før arealerne kan overdrages til drift som grønne områder. Baseret på erfaringerne fra tidligere nedlæggelse af boldbaner, er nedlæggelsesprisen for de i indstillingen nævnte baner cirka 80.000 kr.. Disse udgifter vil blive afholdt af Bornholms Idrætsområder.

Økonomiske konsekvenser

Der skal opnås en besparelse på i alt 258.165. Det er vurderingen at nedlæggelsen af de i indstillingen foreslåede baner samlet set vil skabe denne besparelse efter fradrag af driftsudgifter til vedligehold af områderne som grønne områder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. november 2013

1.
Redegørelse for tilpasningspotentiale (DOCX)

2.
Prioritering i henhold til kriterier (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence

18.15.30A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

22-10-2013

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

5

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et såkaldt § 35, stk. 2 udvalg med repræsentation fra de brugere og foreninger, der kan få tilskud efter Folkeoplysningsloven.

29. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen at det siddende Folkeoplysningsudvalg skulle fungere som kommunens § 35, stk. 2 udvalg frem til 1. januar 2014, og at der inden da skulle udarbejdes nye vedtægter og kompetenceplan med udgangspunkt i at Folkeoplysningsloven er ændret 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

a)    Revideret vedtægt for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.

b)    Kompetenceplan til godkendelse.

c)    At Kommunalbestyrelsen hører Idrætsråd, Samrådet for Folkeoplysning, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritids- og Medborgerhuse, Borgerforeningerne og Ungdomsskolen inden endelig godkendelse.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 22. oktober 2013:

Indstilles til godkendelse.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

a)-c) Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for kommunens folkeoplysende virksomhed, herunder:

1) Kommunens politik for den folkeoplysende virksomhed,

2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og,

3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan derudover henlægge kompetencer og opgaver til udvalget.

 

Det reviderede forslag til vedtægter og kompetencefordeling tager udgangspunkt i rammerne for det nuværende Folkeoplysningsudvalg, hvor de væsentligste ændringer er:

·         § 1 om udvalgets mål og opgaver er forkortet væsentligt, hvor der henvises til kompetenceplanen som Kommunalbestyrelsen godkender.

·         Selvorganiserede grupper har mulighed for at få én repræsentant valgt til udvalget – som én af tre repræsentanter for øvrige foreninger.

·         Der reduceres i antallet af tilforordnede, således at repræsentanter for fritids- og medborgerhuse, de bornholmske borgerforeninger, byting og fællesråd samt Bornholms Ungdomsskole udgår.

·         Et afsnit om, at kun foreninger, der konkret har modtaget tilskud eller lånt kommunale lokaler det seneste år, kan deltage i valgmødet er slettet, så alle godkendte folkeoplysende foreninger kan deltage i valghandlingen.

·         Præciseret at valg til folkeoplysningsudvalget er underlagt Ligestillingslovens reger.

 

I forbindelse med revisionen af Folkeoplysningsloven i 2011 er rammerne for Folkeoplysningsudvalgets virke ændret på følgende væsentlige punkter:

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid ændre i kompetenceplanen og uddelegere flere eller færre kompetencer til Folkeoplysningsudvalget – også midt i en valgperiode.

Beslutninger truffet efter kompetenceplanen kan ikke indklages for højere instans. Men Bornholms Regionskommune kan af egen drift vælge at genoptage en sag til fornyet overvejelse.

Det stående fagudvalg kan til enhver tid omgøre en beslutning i Folkeoplysningsudvalget, ligesom en beslutning i fagudvalget kan omgøres af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2013

1.
Forslag til vedtægter (DOCX)

2.
Kompetenceplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Opfølgning på uddelingen af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris

00.05.07G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Evaluering af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris og uddelingsarrangement.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    at udvalget evaluerer Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris og uddelingsarrangement.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, d. 6.november 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 21. oktober 2013 blev Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris uddelt til musikeren Olav Elvang i Musikhuzet. Efter udvalgets ønske indstilles selve prisen og uddelingsarrangementet efterfølgende til evaluering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. november 2013

1.
Retningslinjer for Bornholms Regionskommunes kultur-og idrætspris (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udmøntning af rammebesparelse på de kulturelle råd for budget 2014

20.00.00Ø40-0247

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Godkendelse af udmøntning af rammebesparelse på 100.000 kr. på de kulturelle puljer i forbindelse med budget 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    at udvalget godkender en besparelse, der fordeler sig procentmæssig mellem de fem kulturelle puljer.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

a) Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelsen af budget 2014 omfatter en besparelse på 100.000 kr. på de fem kulturelle puljers samlede ramme, der i 2013 udgør 977.000 kr. Puljerne administreres af henholdsvis Musikrådet, Kunstrådet, Teaterrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet.

 

En procentmæssig udmøntning af denne besparelse fordeler sig som følger:

 

Pulje/råd

Budget (2013-tal)

Besparelse

Musikrådet

351.000

36.000

Kunstrådet

217.000

22.000

Teaterrådet

147.000

15.000

Kulturhistorisk Råd

114.000

12.000

Børne- og Ungekulturrådet

148.000

15.000

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på 100.000 kr. vil resultere i en samlet ramme for de kulturelle puljer på 877.000 kr. i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

8

 

 

·         Ansøgning fra Nyvest Centeret om tilskud til udskiftning af grundvandspumpe og varmeflade.

·          

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

Der bliver afholdt møde med idrætsrådet fredag d. 8. november kl. 10.00.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-11-2013

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013:

Intet.