Referat
Beskæftigelsesudvalget
13-08-2013 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. maj 2013
  åbent 3 Status på ungeindsatsen
  åbent 4 Budget 2014
  åbent 5 Beskæftigelsesplan 2014
  åbent 6 Koordination med andre politikområder
  åbent 7 Orientering om afgjorte ankesager 1. halvår 2013
  åbent 8 Sager til orientering
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fokusopfølgning pr. 31. maj 2013

00.01.00Ø00-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. maj 2013.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. maj 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fokusopfølgningerne er tidligere udsendt pr. mail den 11. juni.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 13. august 2013

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. maj 2013 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. maj 2013 (PDF)

3.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. juli 2013 (PDF)

4.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. juli 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje er fortsat i 2013, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

 

Der foreligger en opdatering af tidligere analyser i 2010 og 2011 over sammenhængen mellem uddannelse og forsørgelse blandt unge i Østdanmark. Hertil kommer et kommunebilag med opgørelser for Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 13. august 2013

1.
Ungeopgørelse pr.4. august 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budget 2014

00.30.10Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet yderligere besparelsesforslag på udvalgets område på i alt 3,9 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at besparelsesforslagene til budget 2014 drøftes, og at det tages til efterretning at forslagene indgår i budgetlægningen for 2014

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til budgetlægningen for 2014 udarbejdet et administrativt besparelseskatalog på 100 mio. kr. Kataloget er fremlagt primo juni og er sendt i høring i relevante fora med frist for høringssvar den 13. august 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 1. juli 2013 udmeldt kommunernes finansiering for 2014, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Beregningerne for Bornholms Regionskommune viste, at den samlede finansiering var ca. 48 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetseminar 2, og at den foreløbige ubalance i budget 2014 herefter er ca. 125 mio. kr. mod ca. 80 mio. kr. ved budgetseminar 2.

Direktionen har på den baggrund iværksat udarbejdelse af yderligere besparelsesforslag på 50 mio. kr., således at det samlede besparelseskatalog til budgetseminar 3 herefter udgør 150 mio. kr.

Der er udarbejdet yderligere forslag på udvalgets område på i alt 3,9 mio. kr. Forslagene fremsendes til drøftelse/orientering for udvalget. Da der er tale om administrativt udarbejdede forslag vil alle forslag blive fremsendt til kommunalbestyrelsens budgetseminar, og udvalget skal således ikke prioritere eller godkende forslagene.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Beskrivelse af de yderligere nedprioriteringsforslag på udvalgets område vil foreligge til udvalgsmødet.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 13. august 2013

1.
Administrativt sparekatalog 30. maj 2013 (PDF)

2.
Oversigt til fagudvalgene over nye nedprioriteringsforslag pr. 7. august 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Beskæftigelsesplan 2014

15.00.15P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

 

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2013 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning, og til en indledende drøftelse af mål og indsatsområder.

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

 

Sekretariatet indstiller til en drøftelse af udfordringer, mål og indsatsområder.

Det lokale Beskæftigelsesråd den 21. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en drøftelse af udfordringer, mål og indsatsområder.

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller udkastet til beskæftigelsesplan til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2014, og har valgt at fastholde de samme mål fra 2013.

 

  1. mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs kompetencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

    Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

 

Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2014 endnu ikke opstillet konkrete og målbare mål.

 

Ud over de af ministeren udmeldte mål for indsatsen vil lokale mål for sygedagpenge, fleksjob og kontanthjælp indgå i Beskæftigelsesplan 2014.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2014.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2014.

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos LBR senest den 1. juli, og er ligeledes sendt til høring i Handicaprådet.

 

Beskæftigelsesplan 2014 godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 10. oktober 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 13. august 2013

1.
Beskæftigelsesplan 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Med udgangspunkt i en tværgående indsats i fællesskab mellem fagudvalgenes politikområder drøftede Beskæftigelsesudvalget en relancering af Den sociale Investeringsfond.

Beskæftigelsesudvalget opfordrer herunder Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget til, at hvert udvalg på et af de næstkommende møder tager en temadrøftelse på dagsordenen, om Den sociale Investeringsfond som et redskab i den tværgående indsats.

I fortsættelse heraf vil Beskæftigelsesudvalget indbyde til en fælles drøftelse i oktober, med henblik på at frembringe konkrete forslag til en fælles tværgående indsats til efterfølgende politisk behandling i hvert af de 3 fagudvalg.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalgets forslag om Den sociale Investeringsfond blev vedtaget sammen med budget 2013. Der blev dog ikke i budgettet afsat en særlig bevilling til Den sociale Investeringsfond.

 

Derefter udarbejdedes et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond. Kommissoriet blev behandlet i Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med Børne- og skoleudvalget og Socialudvalget den 4. februar 2013, og godkendt i kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2013.

 

Der er endnu ikke i løbet af året hidtil fremkommet forslag om projektmidler fra virksomheder til behandling i de tre fagudvalg. Det kan bero på flere forhold, herunder bl.a. at der i BRK’s organisation som helhed synes at være et udbredt ukendskab til mulighederne i Den sociale Investeringsfond, som et redskab til fremme af en udvidet tværgående indsats.

 

I kommissoriet fastlægges at der i en projektansøgning skal opstilles en business case med beregninger som godtgør, at den udvidede indsats som ydes ved projektmidler fra Den sociale Investeringsfond kan tjenes hjem i løbet af de 4 budgetår 2013 – 2016.

 

En tidlig og forebyggende indsats skal således medføre reduktion af øvrige udgifter, som ellers ville være afholdt/kommet til udbetaling hvis den tidlige og forebyggende indsats ikke var blevet iværksat.

 

Det forudsættes at indsats og fremtidige udgiftsreduktioner skal kunne gå på tværs af virksomheder og politiske udvalgsområder.

 

Under indtryk af den økonomiske situation i forbindelse med budget 2014, og formentlig også de næst følgende budgetår, forekommer det meget vigtigt at have for øje de muligheder der kan ligge i at investere i en tidlig forebyggende tværgående indsats, hvor serviceydelsen over for den enkelte borger optimeres i kombination med at projektmidlerne til igangsætning heraf tjener sig hjem i løbet af 4 budgetår.

 

Som initiativtager til Den sociale Investeringsfond kan det måske hævdes, at Beskæftigelsesudvalget har et særligt ansvar for at følge op på initiativet, og drøfte hvorledes den sociale Investeringsfond kan relanceres i forhold til den politiske og administrative organisation.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om afgjorte ankesager 1. halvår 2013

16.00.00K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden. Gældende fra 1. juli 2013 er klagestrukturen forenklet, således at alle klager over kommunale afgørelser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område indgives til Ankestyrelsen, og de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene nedlægges.

 

I perioden 1. januar til 31. juli 2013 foreligger der 31 afgjorte sager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket. I 23 sager er afgørelsen blevet stadfæstet, hvilket udgør 74,2 % af samtlige ankesager. 5 sager eller 16,1 % er blevet ændret, og 3 sager eller 9,7 % er bortfaldet/blevet afvist.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet/Anke-styrelsen

fra 1. januar til 31. jul 2013.

Stadfæstet

Ændret

Hjemvist

Bortfald/

afvisning

Sygedagpenge

13

5

 

2

Forsikrede

1

 

 

1

Revalidering

1

 

 

 

Fleksjob/ledighedsydelse

2

 

 

 

Befordring

 

 

 

 

Ophør med tilbud/hjælpemidler/

løntilskud/personlig-assistance

1

 

 

 

Særlig ydelse

 

 

 

 

Førtidspension

5

 

 

1

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a)     Det lokale Beskæftigelsesråd

b)     jobCAMP 13 28. – 30- oktober 2013 i Forum Horsens

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 13. august 2013

1.
jobCAMP 13 visioner for en ny beskæftigelsespolitik (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

9

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Der orienteredes om KL's partnerskabsprojekt. Fællesmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget herom 21. august kl. 17-18.

Dansk Byggeri og Byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken indbyder til arrangement med præsentation af lærlingeopgaver 22. august kl. 15.15.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

13-08-2013

11

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Intet.