Referat
Beskæftigelsesudvalget
03-09-2013 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Beskæftigelsesplan 2014
  åbent 4 Koordination med andre politikområder
  åbent 5 Sager til orientering
  åbent 6 Gensidig orientering
  åbent 7 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 8 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

1

 

 

Fraværende

Martin sten Jørgensen med afbud efter aftale med Henry Schou Madsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Beskæftigelsesudvalget

00.30.14G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et overskud på 6,0 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 3,4 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i 2013

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

politikområde 04 Sociale ydelser (ikke-overførbar bevilling), som formelt er placeret under Socialudvalget, men har sammenhæng til Beskæftigelsesudvalgets områder, forventes samlet set et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·        se politikområde 07

 

politikområde 07 Beskæftigelse og aktivering forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2013. Fra 2012 er der overført et overskud på 4,9 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 3,1 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·        tilretning af budget i forhold til fleks- og førtidspensionsreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2013.

 

politikområde 08 Forsørgelsesydelser forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2013. Fra 2012 er der overført et overskud på 1,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 0,3 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·        se politikområde 07

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Beskæftigelsesudvalgets områder viser pr. 31. juli et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. på den overførbare beviling. Der er fra 2012 overført et overskud på 6,0 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 3,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 8,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

 

Fra 2012 er der samlet set overført et overskud på 6,0 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Status på ansøgninger pr. 18. juni er, at der på Beskæftigelsesudvalgets område er godkendt brug af 0,3 mio. kr. til drift, og at der til mødet den 21. august 2013 er ansøgt om brug af yderligere 0,7 mio. kr. til drift. Det forventes at der kommer yderligere ansøgninger om brug af overført overskud i forhold til de steder, hvor der forventes et merforbrug i indeværende år.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

07 Beskæftigelse og aktivering

-1.791

3.182

4.914

3.123

3.182

08 Forsørgelsesydelser

-821

3.015

1.111

290

3.015

Beskæftigelsesudvalget

-2.612

6.197

6.025

3.413

6.197

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. september 2013

1.
BU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Beskæftigelsesplan 2014

15.00.15P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

 

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2013 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning, og til en indledende drøftelse af mål og indsatsområder.

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Taget til efterretning.

 

Sekretariatet indstiller til en drøftelse af udfordringer, mål og indsatsområder.

Det lokale Beskæftigelsesråd den 21. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en drøftelse af udfordringer, mål og indsatsområder.

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller udkastet til beskæftigelsesplan til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2013:

Taget til efterretning.

 

 

 

 

 

Sekretariatet indstiller, at der afgives høringssvar over Beskæftigelsesplan 2014.

                                                                                                                                                        

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2013:

Det lokale Beskæftigelsesråd finder at der i beskæftigelsesplanen lægges op til at medtage de relevante mål, og at der gives gode beskrivelser af de strategier for beskæftigelsesindsatsen der sættes i værk for at nå målene.

Det lokale Beskæftigelsesråd lægger vægt på, at der generelt fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, for langtidsledige og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det lokale Beskæftigelsesråd konstaterer med tilfredshed, at der i startegien for den virksomhedsrettede indsats fokuseres på styrkelse af indsatsen for opkvalificering af de ledige, og således at der sikres et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Det lokale Beskæftigelsesråd skal opfordre til, at man i den endelige konkrete fastlæggelse af de enkelte målniveauer i Beskæftigelsesplan 2014 lægger sig op ad et ambitiøst målniveau generelt for beskæftigelsesindsatsen.

Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år lægger Det lokale Beskæftigelsesråd stor vægt på en styrket indsats. Man skal derfor opfordre til, at målet bliver fastlagt på et meget ambitiøst niveau, der i sammenhæng med en fokuseret samlet indsats kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.

                                                                                                            

                                                                                                                                  

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller udkastet til beskæftigelsesplan til drøftelse.

                                                                                                                                                        

Beskæftigelsesudvalget den 3. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2014, og har valgt at fastholde de samme mål fra 2013.

 

  1. mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs kompetencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

    Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

 

Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2014 endnu ikke opstillet konkrete og målbare mål.

 

Ud over de af ministeren udmeldte mål for indsatsen vil lokale mål for sygedagpenge, fleksjob og kontanthjælp indgå i Beskæftigelsesplan 2014.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2014.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 1. juli, og LBR har i sit møde den 27. august 2013 afgivet høringssvar

 

Handicaprådet har i sit møde den 20. august 2013 haft Beskæftigelsesplan 2013 i høring, og har taget planen til efterretning.

 

Beskæftigelsesplan 2014 godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 10. oktober 2013.

 

Senest 31. januar 2014 fastlægges niveauerne for ministermålene endeligt i kommunen.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. september 2013

1.
Beskæftigelsesplan 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. september 2013:

KL-projektet på beskæftigelsesområdet. Den sociale Investeringsfond kommer på dagordenen til mødet den 5. november.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a)     Det lokale Beskæftigelsesråd

b)     jobCAMP 13 28. – 30- oktober 2013 i Forum Horsens

c)     Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. september 2013:

Taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

6

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. september 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. september 2013:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-09-2013

8

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. september 2013:

Intet.