Referat
Beskæftigelsesudvalget
24-09-2013 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Status på projektet Uddannelse til Alle
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 31. august 2013
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Beskæftigelsesplan 2014
  åbent 6 Koordination med andre politikområder
  åbent 7 Sager til orientering
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Status på projektet Uddannelse til Alle

15.03.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Projekt Uddannelse til alle (UTA) gennemføres med et socialfondstilskud efter indstilling fra Bornholms Vækstforum. Projektet er forankret i Jobcenter Bornholm, men har deltagere fra mange områder af BRK, og går derfor på tværs af Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Skoleudvalgets områder.

 

Der indgår 14 samarbejdspartnere i projektet. Der er nedsat et § 17 stk. 4 udvalg (UTA-udvalget) i kommunen som følger projektet, samt et forretningsudvalg bestående af repræsentanter fra partnerkredsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller at orienteringen drøftes.

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

UTA er et udviklingsprojekt hvor der arbejdes med forskellige konkrete projekter, således med alt fra en erhvervsklasse 9 til et praktikpladsprojekt. En del af disse projekter og erfaringen vil kunne implementeres i f.eks. grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

 

Et overordnet og meget vigtigt aspekt i UTA projektet, er samarbejdet og koordineringen imellem de mange forskellige aktører der er omkring de unge. Langt de fleste af de bornholmske unge bevæger sig let og ukompliceret igennem uddannelsessystemer. Men for andre bliver det en kompliceret affære, som kan implicere flere forskellige virksomheder indenfor BRK, og dermed berører flere politiske udvalg.

 

UTA projektet arbejder med spørgsmålet: Hvordan kan vi få fokus på det enkelte unge menneske, uden at indsatsen overfor den unge skal være styret og måske ligefrem låst af, at indsatsområderne er knyttet til forskellige politikområder?

 

Der foreligger nu redegørelser for projektets status pr. 31. august 2013, samt UTA-årshjulet og statistisk materiale om optag på ungdomsuddannelserne.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 24. september 2013

1.
UTA1: Redegørelse for projektets status pr. 31. august 2013 (DOC)

2.
UTA2: Redegørelse for projektets status pr. 31. august 2013 (DOC)

3.
UTA-årshjul. Optag på ungdomsuddannelserne. CRT, 11. september 2013 (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

2

 

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen med afbud.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fokusopfølgning pr. 31. august 2013

00.01.00Ø00-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. august 2013.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. august 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 24. september 2013

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. august 2013. (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. august 2013. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje er fortsat i 2013, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 24. september 2013

1.
Ungeopgørelse pr. 4.september 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Beskæftigelsesplan 2014

15.00.15P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen i 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

Anbefales.

Ligeledes anbefales at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2014, og har valgt at fastholde de samme mål fra 2013.

 

  1. mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs kompetencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

    Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2014.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2014.

 

Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte mål i Beskæftigelsesplan 2014 opstillet nedenstående konkrete og målbare mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014:

 

Unge uden uddannelse

Udgangspunkt: Januar-december 2012: 19,2 %

Målbart ved:

Mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 (år til dato) være på 25 % svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

 

Færre tilkendes førtidspension

Udgangspunkt: December 2011 205 personer, december 2012 187 personer                     

Målbart ved: Statistik ved færre tilgange til førtidspension

Mål: Reduktion med 21 % i 2014 svarende til 147 tilkendelser.

 

Færre langtidsledige

Udgangspunkt: December 2012 375 personer 

Målbart ved: Statistik.

Mål: Reduktion med 18,7 % i 2014 svarende til 305 personer

 

Mål er endnu ikke fastsat

 

Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål er yderligere opstillet nedenstående lokale mål:

 

Færre antal sygedagpengesager med varighed under 13 uger

Udgangspunkt: Antallet af sygedagpengeforløb under 13 uger var i december 2012 313 sygedagpengeforløb.

Målbart ved: Mål: I december 2014 forventes det, at antallet af sygedagpengeforløb under 13 uger vil være faldet til 282 sygedagpengeforløb, svarende til et fald på 10 %.

 

Fastholde den nuværende procentvise beskæftigelsesgrad

Udgangspunkt: Antallet af forløb på ledighedsydelse var i december 2012 151 forløb mens der samme måned var 411 i fleksjob. Det giver en beskæftigelsesgrad på 66 %

Målbart ved:

Mål: I december 2014 forventes det, at Jobcenter Bornholm øger beskæftigelsesgraden til 75 %.

 

 

 

Færre antal kontanthjælpssager med varighed over 2 år.

Udgangspunkt: Antallet af kontanthjælpsforløb over 2 år var i december 2012 23 forløb.

Målbart ved:

Mål: I december 2014 forventes det, at antallet af kontanthjælpsforløb over 2 år vil være faldet til 17 forløb, svarende til et fald på 25 %.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen skal senest den 1. juli sendes i høring hos Det lokale Beskæftigelsesråd.

 

I sit møde den 27. august 2013 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

”Det lokale Beskæftigelsesråd finder at der i beskæftigelsesplanen lægges op til at medtage de relevante mål, og at der gives gode beskrivelser af de strategier for beskæftigelsesindsatsen der sættes i værk for at nå målene.

Det lokale Beskæftigelsesråd lægger vægt på, at der generelt fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, for langtidsledige og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det lokale Beskæftigelsesråd konstaterer med tilfredshed, at der i startegien for den virksomhedsrettede indsats fokuseres på styrkelse af indsatsen for opkvalificering af de ledige, og således at der sikres et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Det lokale Beskæftigelsesråd skal opfordre til, at man i den endelige konkrete fastlæggelse af de enkelte målniveauer i Beskæftigelsesplan 2014 lægger sig op ad et ambitiøst målniveau generelt for beskæftigelsesindsatsen.

Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år lægger Det lokale Beskæftigelsesråd stor vægt på en styrket indsats. Man skal derfor opfordre til, at målet bliver fastlagt på et meget ambitiøst niveau, der i sammenhæng med en fokuseret samlet indsats kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.”

 

Handicaprådet har i sit møde den 20. august 2013 haft Beskæftigelsesplan 2014 i høring, og har taget planen til efterretning.

 

Beskæftigelsesplan 2014 godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 10. oktober 2013. I samme forbindelse fremlægges Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger.

 

Målniveauerne i Beskæftigelsesplan 2014 er på nuværende tidspunkt foreløbige angivelser, og senest 31. januar 2014 skal niveauerne for ministermålene fastlægges endeligt i kommunen.

I sit møde den 20. september 2012 godkendte kommunalbestyrelsen, at bemyndige Beskæftigelsesudvalget til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene for beskæftigelsesindsatsen i 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 24. september 2013

1.
Beskæftigelsesplan 2014 (DOC)

2.
Budget for beskæftigelsesindsatsen 2014 (XLS)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 30. august 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

I forbindelse med næste møde arrangeres fællesmøde med Børne og Skoleudvalget og socialudvalget om Den sociale Investeringsfond og tværfagpolitisk samarbejde.

Planlægning af KB- temamøde om fleks- og førtidspensionsreformen.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a.      Det lokale Beskæftigelsesråd

b.     Dialogmøder 5. november og 3. december

c.      Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

d.     Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

e.      jobCAMP 13 28.-30. oktober i Forum Horsens

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 24. september 2013

1.
13:14 Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen, SFI - Det nationale forskningscenter for Velfærd, 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

8

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

KL's partnerskabsprojekt. UU er flyttet ind i UngePorten. Beskæftigelse af udsatte grupper.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

24-09-2013

10

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2013:

Intet.