Referat
Beskæftigelsesudvalget
05-11-2013 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på ungeindsatsen
  åbent 3 Fremrykket visitation af sygemeldte
  åbent 4 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 5 Koordination af mulige konsekvenser af forslaget til erhvervsuddannelsesreform
  åbent 6 Koordination med andre politikområder
  åbent 7 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 8 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 9 Sager til orientering
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

1

 

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje er fortsat i 2013, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. november 2013

1.
Ungeopgørelse pr. 4.oktober 2013 (PDF)

2.
Ungeopgørelse pr. 5. november 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fremrykket visitation af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde.

 

I mødet den 6. november 2012 godkendte udvalget en videreførelse i 2013 inden for samme bevillingsramme.

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats.

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning. Indsatsen omfatter en fremrykket visitation/screening af samtlige sygedagpengesager.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i mindst 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 65 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2013 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. november 2013

1.
Notat af 28. oktober 2013 om fremrykket visitation (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreførtes i 2012. I mødet den 6. november 2012 godkendte udvalget tilsvarende at videreføre Hurtig i gang indsatsen i 2013, og bevilgede hertil et rammebeløb på kr. 1.312.000 kr. (løn: 1.200.000 kr./ Drift: 112.000)

 

Der har indtil nu i 2013 været startet 6 hold med godt 110 visiterede deltagere.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er opstillet for projektet. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2013 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. november 2013

1.
Notat af 24. oktober 2013 om opfølgning på Hurtig i gang (DOC)

2.
Notat af 5. november 2013 om opfølgning på projekt "Hurtig i Gang" (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordination af mulige konsekvenser af forslaget til erhvervsuddannelsesreform

15.08.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Formanden ønsker drøftet hvilke konsekvenser reformen har for de Bornholmske uddannelsessteder – og for Bornholm som helhed, med henblik på koordination mellem Bornholms Regionskommune og uddannelsesstederne ved afgivelse af høringssvar mv.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at høringssvar til erhvervsuddannelsesreformen fra Bornholms Regionskommune og uddannelsesstederne søges koordineret.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Afdækning af høringsberettigede parter, og genoptages i næste møde.

Sagsfremstilling

Aktuelt giver forslaget vedrørende ny erhvervsuddannelse for voksne – en attraktiv og målrettet vej til at gå fra ufaglært til faglært for elever der er fyldt 25 år, udfordringer i forhold til at opretholde PAU-uddannelsen på Bornholm. Således forhindrer aldersgrænsen borgere over 25 år at tage uddannelsen. Dette komme især til at få konsekvenser for gruppen af EUD-elever på Bornholm.

 

Herudover indeholder forslaget til erhvervsuddannelsesreform til følgende emner:

·        En enklere struktur på landets erhvervsuddannelser. I dag er der 12 fællesindgange, hvor eleverne allerede fra begyndelsen skal vælge erhvervsuddannelse. Fremover bliver der blot 4 hovedområder, med et grundforløb på et år og gradvis specialisering. Det indebærer at det tekniske grundforløb forlænges, og det merkantile grundforløb forkortes i forhold til i dag. Grundforløbet opbygges så eleverne får længere tid til at bestemme sig for den rigtige uddannelse.

·        Adgangskrav til både erhvervsuddannelser og gymnasial uddannelse. Eleverne skal have mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Elever, der har uddannelsesaftale med en virksomhed, eller som via en forudgående ungdomsuddannelse opfylder kravet, kan også komme direkte ind. Der bliver også mulighed for optagelsessamtaler og forsøg med betinget optag.

·        Mere og bedre undervisning, gennem blandt andet undervisning i mindst 25 timer om ugen og bedre kobling mellem skoleforløb og virksomhedspraktik, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudviklingsprogram.

·        Bedre mulighed for videre uddannelse via flere højniveaufag og eux.

·        Tilpasningen på det merkantile område omfatter også nye muligheder for at opnå højere niveauer på hovedforløbet og eux (studentereksamen sammen med erhvervsuddannelse).

·        Målrettet nyt 10. klassetilbud (EUD 10), der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse.

·        Ny beskæftigelsesrettet fleksuddannelse på to år for de unge under 25 år, der ikke er i stand til at tage en almindelig ungdomsuddannelse.

·        Vejledningen fokuseres, så indsatsen målrettes dem, der har størst behov for vejledning.

·        Fortsat indsats for flere praktikpladser. Blandt andet inviteres arbejdsmarkedets parter til at drøfte praktikpladssituationen – herunder initiativer, der fremmer den praktikpladsopsøgende indsats, og som sikrer eleverne i videst mulige omfang kommer i virksomhedspraktik.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. november 2013

1.
Dimittendundersøgelse på Den Pædagogiske Assistentuddannelse på Bornholm UCC - 2013 (DOCX)

2.
Holdningspapir til EUD reformen, Erhvervsskolen oktober 2013 (DOCX)

3.
EUD-reformens betydning for SOSU-uddannelserne på Bornholm, Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole, 29. oktober 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.02A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges emnemæssigt:

 

5. november kl. 13.30: Udgangspunkt i Beskæftigelsesplan 2014 mål 1 og 2. Ungeindsatsen, kontanthjælp, sygedagpenge og fleks.

 

3. december kl. 13.30: Udgangspunkt i Beskæftigelsesplan 2014 mål 3 og 4. A-team, integration, virksomhedsindsatsen og Borgercenteret (Ledighed og Integration).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Afventer medarbejdernes evaluering af mødet.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøder med virksomhederne to gang årligt, forår og efterår.

 

Dialogmødet i efteråret har til formål at få drøftet sammenhængen mellem mål og økonomi for den enkelte virksomhed, herunder virksomhedens udmøntning af de politiske mål.

 

Dagsordenen til dialogmøderne i efteråret vil derfor bredt omfatte disse emner:

 

1.    Virksomheden giver en kort status på 2013 hvor det er relevant i forhold til mål og økonomi for 2014

2.    Drøftelse af mål for politikområdet set i sammenhæng med det vedtagne budget for 2014

3.    Drøftelse af virksomhedens udmøntning af og opfølgning på de politiske mål

 

Det er næste års budget og mål der er det særlige fokus for dialogen i efterårets dialogmøde. Derudover kan flere emner tages op på dialogmødet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

På mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2013 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indsatsen i 2013

I 2012 blev der fokuseret på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl.

 

I 2013 er indsatsen fortsat fokuseret på Økonomisk friplads – sygedagpenge – kontanthjælp – borgere uden fast bopæl, samt borgere med evt. ophold i udland og forkert bopælsregistrering.

Udbetaling af pension – børnetilskud og boligstøtte er overgået til udbetaling via Udbetaling Danmark. Indsatsen i disse sager – varetages i samarbejde med Kontrolgruppen i Udbetaling Danmark.

 

Borgercenteret arbejder løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

Pr. ultimo oktober 2013 har Borgercenteret modtaget i alt 60 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser. Anmeldelserne er fordelt på uoplyst samliv, tvivlsom folkeregistertilmelding, sort arbejde, ophold i udlandet og dobbeltforsørgelse.

15 sager er afsluttet.

Ud af de 15 sager, har 3 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 5 sager med tilbagebetalingskrav.

 

19 sager er sendt til Udbetaling Danmark

11 sager er sendt til Skat

3 sager er sendt til andre myndigheder

5 sager er henlagt uden yderligere

 

Undersøgelse hos politiet.

Pr. ultimo oktober 2013 ligger der 2 sager hos politiet til nærmere undersøgelse for eventuelt socialt bedrageri.

 

Samarbejde med SKAT

Fairplay aktionen i 2013 gav anledning til at der i 1 sag er foretaget opfølgning i forhold til kontanthjælp/løntilskudsjob

 

Udover dette samarbejde, har Borgercenteret foretaget virksomhedsbesøg i 1 virksomhed, hvor der var mistanke om mulig snyd med pension/sort arbejde – dette virksomhedsbesøg har været foretaget sammen med Skat.

 

Borgercenteret har sammen med SKAT deltaget i en aktion mod 2 virksomhedstyper, hvor i alt 7 virksomheder blev besøgt. Aktionen resulterede i, at 2 virksomheder er udtaget til nærmere kontrol om berettigelse til sygedagpenge.

 

Indsats i 2013

Udbetaling Danmark har overtaget den objektive sagsbehandling og udbetaling af barsels dagpenge – boligstøtte – børne/familieydelser og pensioner. Fremtidige anmeldelser angående disse udbetalinger, skal behandles og afgøres hos Udbetaling Danmark, men kommunen skal bistå ved indhentelse af oplysninger i sagen, herunder med partshøringer.

Indsatsen fra Borgercenteret forventes derfor at blive med fokus på kontanthjælp/dobbeltforsørgelse, sygedagpenge til selvstændige og ansatte, samt tvivlsom folkeregistertilmelding. Der vil fortsat også være fokus på økonomisk friplads i daginstitutioner og fritidsordninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Pr. 31. december 2012 udgør den samlede besparelse kr. 1.609.348,50 fordelt på fremtidig besparelse med kr. 444.734,00 samt tilbagebetalingskrav med kr. 1.164.614,50.

 

Pr. ultimo 2013 udgør den samlede besparelse kr. 581.399 fordelt på fremtidig besparelse med kr. 137.168 samt tilbagebetalingskrav med kr. 444.231

Udbetaling Danmark har fremsendt opgørelse for perioden oktober 2012 – juni 2013. 2 sager er afgjort med et samlet provenu på kr. 12.515. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a.      Det lokale Beskæftigelsesråd

b.     jobCAMP 13 28. – 30. oktober i Forum Horsens

c.      Statusoverblik. Jobcenter Bornholm august 2013

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. november 2013

1.
Statusoverblik figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm.- August 2013. Beskøæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

10

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Intet.