Referat
Beskæftigelsesudvalget
03-12-2013 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2013
  åbent 3 Status på ungeindsatsen
  åbent 4 Status på Projekt Uddannelse til Alle UTA-udvalget (§ 17, stk. 4)
  åbent 5 Den sociale Investeringsfond
  åbent 6 Koordination af mulige konsekvenser af forslaget til erhvervsuddannelsesreform
  åbent 7 Koordination med andre politikområder
  åbent 8 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 9 Sager til orientering
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2013

00.01.00Ø00-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. oktober 2013.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. oktober 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. december 2013

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. oktober 2013 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. oktober 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Aktiviteterne i det tidligere Projekt Nye Veje er fortsat i 2013, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. december 2013

1.
Ungeopgørelse pr. 28. november 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på Projekt Uddannelse til Alle UTA-udvalget (§ 17, stk. 4)

15.03.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projekt Uddannelse til alle (UTA) startede i august 2010 ved en bevilling af socialfondstilskud.

Efter at UTA og de mange partnere har afprøvet et stort antal indsatser og projekter, nærmer UTA sig afslutnings- og evalueringsfasen af projektperioden. Allerede nu er det tydeligt, at der er områder det vil være værdifuldt at videreudvikle i 2014.

 

UTA har derfor søgt og fået en forlængelse af UTA II med afslutning den 31. december 2014.

 

Formålet med de indsatser der vil blive fokus på i 2014 er:

1. Et tilgængeligt uddannelses- og jobmarked for alle unge, inklusiv de mest udsatte.

2. Reducering eller fjernelse af de barrierer unge kan opleve i forbindelse med uddannelse og job.

3. At skabe tiltag som kan hindrer affolkning af Bornholm og gøre Bornholm attraktiv for

    tilflytning i forhold til unge.

 

Aktiviteter og delprojekter i 2014 vil have status af selvstændige delprojekter, og derfor vil alle nuværende delprojekter og aktiviteter blive afsluttet og evalueret som planlagt.

 

Den forlængede indsats bliver finansieret ved ikke forbrugte midler fra det nuværende projekt samt en tillægsbevilling, fra tilbageløbsmidler i socialfonden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Erfaringerne fra UTA-projektet har vist behovet for og nytten af et tæt og koordineret tværsektorielt samarbejde.

 

Overgange mellem skole, vejledning, socialindsats og uddannelser:

Delprojekter som eksempelvis Task Force, Netværksgrupper, Uddannelsesporten og ikke mindst Ungeporten har vist, at der er et stort potentiale i at arbejde sammen på tværs af områderne i Bornholms Regionskommune, men også med de modtagne uddannelsesinstitutioner som fx Campus Bornholm og Social- og Sundhedsskolen.

 

Inddragelse af virksomheder:

Via TechNørd med deltagelse af virksomhederne Jensen Denmark A/S og Marel A/S, og Undervisning i virkeligheden med bl.a. Aquabaltic og Jensen Denmark A/S og senest med et ”Dating forum”, hvor skoleledere og erhvervsledere kan mødes for at knytte stærkere bånd mellem skoler og deres undervisning og de bornholmske virksomheder.

 

UTA-projektet har således med sine forskellige udviklingsindsatser været med til at styrke det tværgående samarbejde, mellem Bornholms Regionskommunens mange afdelinger, uddannelsesinstitutioner og de bornholmske virksomheder.

 

Mål:

Formålet har været flerdelt, hvor de overordnede mål har været

 

1)     At styrke indsatsen for den gruppe af unge som har haft det svært med grundskolen og som derfor også har en større udfordring i forhold til opstart og fastholdelse på ungdomsuddannelser.

 

2)     At udfordre underviserne i både grundskole og på ungdomsuddannelser i forhold til undervisningsform, men også at udvikle nye tilbud som kan stimulere fagligt stærke elever.

 

3)     a) At sætte et andet fokus på uddannelsesvejledning og praktikpladser da den demografiske udvikling vil medføre, at det bliver svært at erstatte afgangen fra arbejdsstyrken med de nye og mindre årgange, medmindre at erhvervslivet på Bornholm(både det offentlige og private) gør mere ud af at tiltrække de unge, som ellers fraflytter Bornholm, eller ikke kommer tilbage til Bornholm, efter gennemført uddannelse i det øvrige Danmark.

 

b)Tilsvarende at arbejdsgivere ser et potentiale i den gruppe af unge som fremgår under pkt. 1, da denne gruppe af unge med et passende uddannelsestilbud og for nogle en håndholdt indsats kan opnå et uddannelsesniveau som fx korte ungdomsuddannel-ser som social- og sundhedshjælper, serviceassistent mm. og dermed kan blive en vigtig og stabil del af den bornholmske arbejdsstyrke.

 

Den brændende platform

Ovennævnte skal ses i lyset af de undersøgelser som både CRT og Jobcenter Bornholm har foretaget, som viser at der vil blive mangel på al uddannet arbejdskraft i de kommende år, i CRT’s seneste analyse forelagt Vækstforum Bornholm den 30. september 2013, viser endda også at vi kommer til at mangle ufaglært arbejdskraft, da nedgangen i arbejdsstyrken går hurtigere end tidligere forventet. Med til dette billede hører også UU’s undersøgelse, som viser at ud af en årgang unge fra Bornholm, så er 35 % tilbage på Bornholm når de er 29 år, mens 65 % er fraflyttet Bornholm.

 

Status:

 

Uddannelse til alle (UTA) har som ”proces konsulent” været med til at sætte et øget fokus på områder som i forvejen var centrale hos de deltagende aktører, og har på mange måder været en succes. Men projektet har også afdækket områder hvor der kan gøres endnu mere og hvor der også fremadrettet vil være behov for at understøtte denne udvikling.

 

Resultatet af projekt Uddannelse til alle (UTA) er bl.a. målt ved omfanget af de unges uddannelsesdeltagelse og gennemførelse af uddannelse. Dette er illustreret i følgende 2 grafer:

Disse tal understreger, at den indsats som alle samarbejdspartnere i og uden for Uddannelse til alle samlet set har udviklet i perioden, har medført en kraftig forbedring af de unge 15-24 åriges deltagelse i og gennemførelse af uddannelse.

 

Det er også derfor at indsatsen ikke må stoppe her.

 

Af de vedhæftede bilag fremgår den aktuelle status for delprojekterne samt en kort beskrivelse af disse.

 

Rigtig mange af de gode erfaringer fra projektet er allerede implementeret i daglig drift, fx Ungeporten og Erhvervsklasser, mens andre er ved at blive implementeret. Aktuelt er projektsekretariatet ved at evaluere alle delprojekter, og dette resultat vil blive tilgængeligt for alle. Hvad vigtigere er, at der samtidig igangsat et arbejde med henblik på videreførelse af de dele af UTA projektet som endnu ikke er nået i mål, enten via implementering i almindelig drift, eller ved at foretage en evaluering som kan danne grundlag for en projektansøgning fra den pågældende virksomhed/uddannelsesinstitution.

 

UTA fortsætter til udgangen af 2014

Men UTA har fået mulighed for at fortsætte sine aktiviteter til udgangen af 2014 som vil blive finansieret ved ikke forbrugte midler fra det nuværende projekt samt en tillægsbevilling, fra tilbageløbsmidler i socialfonden.

 

De nye aktiviteter vil tage afsæt i følgende områder:

 

1. Delprojekt: Samarbejde på tværs

At udvide samarbejdet og udvikle samarbejdsmodellen mellem de kommunale aktører og uddannelsesstederne.

Erfaringerne med samarbejdsprojekterne i UTA gør, at UTA i 2014 ønsker at udvikle en samarbejdsmodel for de kommunale aktører og uddannelsesstederne.

 

Modellen skal både inkludere skabeloner og samarbejdsaftaler og beskrivelser af de enkelte virksomheders berøringsflader med hinanden. Projektets produkt, samarbejdsmodellen, vil herefter blive implementeret i praksis ift. tværgående virksomhed på Bornholm.

Samarbejdspartnere: Borgmester, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget,

Socialudvalget, Jobcenter Bornholm, Borgerservice, Bornholms Familiecenter, Psykiatri og

Handicap, Brancherne(Erhvervslivet), UngePorten/Ungdommens Uddannelsesvejledning, Campus Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Ungecenter Bornholm, BornPro

 

Aktiviteter:

 

1. Delprojekt: Samarbejde på tværs

a)     En fortsættelse af § 17, stk. 4 - udvalget (UTA-udvalget) i en ny valgperiode (skal besluttes i ny kommunalbestyrelse).

Hvor udvalget foreslås udvidet med repræsentation fra Socialudvalget, andre relevante aktører ift. Uddannelse, BCB og erhvervslivet i øvrigt.

Det nuværende UTA-Udvalg har positivt tilkendegivet at de ønsker at udvalget skal fortsætte, også efter denne valgperiode.

 

b)     Udvikling og implementering af samarbejdsmodel mellem de relevante virksomheder/parter

 

c)     Udvikling og implementering af samarbejdsaftaler mellem de relevante virksomheder/parter

 

UTA-Udvalget er i den funktion tiltænkt en strategisk rolle, hvor der på baggrund af løbende afrapportering af fx udvikling indenfor uddannelsesvalg, demografisk udvikling, arbejdsmarkedets behov mm. tværsektorielt kan drøftes de nødvendige tilretninger som skal foretages og besluttes i de respektive virksomheder/kommune/institution, men hvor udvalget kan være stedet hvor inspirationen hentes ind inden en egentlig beslutningsproces.

 

UTA-Udvalget er derfor også tiltænkt en funktion som styregruppe/referencegruppe for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning), såfremt udvalget oprettes i den nye valgperiode. Der vil samtidig blive oprettet et tværfagligt vejledningsforum, hvor de praktiske aftaler mellem kommune, uddannelsesinstitutioner m.fl. skal aftales.

 

2. Delprojekt: Uddannelser på Bornholm

At udarbejde en fælles kommunikationsstrategi for uddannelser og beskæftigelse og

karrieremuligheder på Bornholm. (Uddannelser på Bornholm)

 

UTA´s erfaringer fra samarbejdet med uddannelser, kommunal virksomheder og erhvervslivet skal danne grundlag for en fælles koordineret strategi for kommunikation og formidling af uddannelses- og job/karrieremuligheder - Inkluderer uddannelse af relevant fagpersonale

Målet er at opbygget en virtuel platform hvor virksomheder kan præsentere deres virksomheder, gerne via deres nuværende lærlinge/elever, for på denne måde at skabe en sammenhæng mellem uddannelse og hvad uddannelsen kan bruges til, da erfaringen viser at den engagerede kok ”sælger flere pladser” end kun at beskrive uddannelsen.

Samarbejdspartnere: UngePorten/Ungdommens Uddannelsesvejledning, Campus Bornholm,

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Ungecenter Bornholm, BornPro, herudover vil det være relevant at samarbejde med fx Destination Bornholm, Business Center Bornholm, Virksomheder på Bornholm m.fl.

Aktiviteter:

a)     Udvikling af kommunikationsstrategi

b)     Katalogisering af uddannelser og virksomhedspræsentationer på Bornholm

c)     Opkvalificering af personale ift. kommunikation og formidling til målgruppen

d)     Udvikling af kommunikationsplatform

 

3. Delprojekt: Ungeporten 2.0 - At udvikle samarbejdet i Ungeporten

En barriere som særligt de udsatte unge kan opleve, i såvel uddannelsessystem som det

sociale system, er at de forskellige kommunale virksomheder og uddannelsesinstitutionerne

ikke ”taler” tilstrækkeligt sammen. For at sikre at de unge fastholdes i uddannelse, vil UTA understøtte en yderligere udvikling af samarbejdet mellem Ungeporten og andre relevante myndighedsfunktioner og derved sikre de unge en øget tilgængelighed til de relevante aktører. I kontanthjælpsreformen fokuseres der desuden på, at den unge tilbydes en koordinerende sagsbehandler. Denne rolle bør udvikles i samarbejde med myndighedsaktørerne omkring de unge og den øvrige del af Jobcenteret, da alle parter kan have en aktie i den unges sag.

Samarbejdspartnere: UngePorten/Ungdommens Uddannelsesvejledning samt den øvrige del af Jobcenter Bornholm, Campus Bornholm, Bornholms Familiecenter, Psykiatri og Handicap, Borgerservice

Aktiviteter

a. Udvikling af den organisatoriske konstruktion.

b. Studie-/inspirations tur til udvalgt kommune i Danmark.

c. Udvikling af interne forretningsgange mellem virksomhederne gjort tilgængelige i

Ungeporten.

 

4. Delprojekt: Ind i uddannelse ud af misbrug

At udarbejde et tilbud til unge misbrugere, der både er tilgængeligt på uddannelsesstederne og har en opsøgende funktion

 

Blandt nogle af øens unge, er misbrug eller rettere et for stort brug af euforiserende stoffer, en af de barrierer som vanskeliggør uddannelse.

 

Den barriere ønsker vi at udfordre med et samarbejdsprojekt hvor bl.a. KontaktRåd for Unge

og Rusmidler repræsenteres i følgegruppen.

Samarbejdspartnere: UngePorten/Ungdommens Uddannelsesvejledning, Campus Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Ungecenter Bornholm, Bornpro, Jobcenter

Bornholm, Bornholms Familiecenter, Psykiatri og Handicap

Aktiviteter:

a. Opkvalificering af personale ift. forståelse og håndtering af misbrugsproblematikker hos

målgruppen (Inkluderer uddannelse af relevant fagpersonale)

b. Udvikling af fælles koordinerede tiltag på skoler og uddannelsessteder

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, udover den tid deltagerne anvender til deltagelse i projekterne, som forudsættes at blive indeholdt i den almindelige arbejdstid, medmindre der er aftalt frikøb via projektmidler.

Ud over ubrugte midler fra den nuværende projektperiode, er Projekt Uddannelse Til Alle 2.0 (UTA 2.0) indstillet af Vækstforum til en tillægsbevilling fra Socialfondens prioritet 2 på 1.048.780 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. december 2013

1.
Kort smiley status på delprojekterne i UTA (DOC)

2.
Projektkatalog. Uddannelse til Alle - en bevægelse der rykker Bornholm, november 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Den sociale Investeringsfond

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I sit møde den 28. februar 2013 godkendte kommunalbestyrelsen kommissoriet for Den sociale Investeringsfond. I kommissoriet fastlægges målgruppen for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond, samt procedure for igangsættelse og afslutning af projekter, og procedure for opfølgning på projekter inden for rammerne af investeringsfonden.

 

Efter beslutningen om godkendelse af kommissoriet har hidtil ikke været forelagt forslag til politisk behandling af projekter med en tværgående indsats til realisering inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

·        At de sociale og økonomiske muligheder for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond drøftes igen med henblik på,

·        At der besluttes igangsat en proces hvorefter alle relevante områder/virksomheder identificerer mulige tværgående projekter til realisering inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond, og

·        At projektforslag forelægges til politisk behandling i de relevante fagudvalg senest i forbindelse med behandlingen af budgetforslag for 2015.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Godkendt.

Martin Sten Jørgensen lagde vægt på at, projektforslag bør forelægges til politisk behandling allerede snarest muligt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2013 oprettedes Den sociale Investeringsfond som foreslået i Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag. Det er som anført i bemærkningerne til budget 2013 – 2016 vedtaget, at der med udgangspunkt i Den sociale Investeringsfond i 2013 kan igangsættes projekter som enkeltsager/bevillinger.

 

I sit møde den 28. februar 2013 godkendte kommunalbestyrelsen kommissoriet for Den sociale Investeringsfond.

 

For at få undersøgt de sociale og økonomiske muligheder for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond vil det være afgørende, at alle relevante områder/virksomheder får igangsat en proces med at vurdere om der er mulige projekter som kan igangsættes.

 

Målgruppen for en tværgående indsats er de borgere der modtager en ydelse eller service inden for et eller flere af udvalgsområderne under henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget, og hvor det er muligt ved en sammentænkt og sammenhængende indsats, at optimere serviceydelsen over for den enkelte borger.

 

Virksomhederne kan søge om projektmidler fra Den sociale Investeringsfond. Projektbeskrivelsen skal indeholde en sandsynliggørende begrundelse for, at der ved en igangsættelse af projektet ydes en udvidet indsats over for en gruppe borgeres behov i forhold til virksomhedens hidtidige indsatsmuligheder.

 

Der skal opstilles en business case med beregninger som godtgør, at den udvidede indsats som ydes ved projektmidler fra Den sociale Investeringsfond kan tjenes hjem i løbet af de 4 budgetår 2013 – 2016.

 

Som led i det øgede samarbejde mellem udvalgsområderne skal Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget behandle projektansøgninger til Den sociale Investeringsfond. De relevante fagudvalg skal være enige om at anbefale kommunalbestyrelsen at bevilge ansøgte projektmidler.

 

Ved projektafslutning forelægges en evalueringsrapport over forløb og resultater i forhold til den oprindelige business case for kommunalbestyrelsen efter behandling i de relevante fagudvalg.

 

Som led i det øgede samarbejde mellem udvalgsområderne skal Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget foretage løbende opfølgning af anvendelsen af de bevilgede projektmidler af Den sociale Investeringsfond. Der forelægges regelmæssigt status på resultaterne i udvalgenes møder, herunder med økonomisk redegørelse for anvendelse af projektmidlerne.

 

Opfølgning på anvendelsen af bevilgede projektmidler forelægges kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. december 2013

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Koordination af mulige konsekvenser af forslaget til erhvervsuddannelsesreform

15.08.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-11-2013

5

 

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Formanden ønsker drøftet hvilke konsekvenser reformen har for de Bornholmske uddannelsessteder – og for Bornholm som helhed, med henblik på koordination mellem Bornholms Regionskommune og uddannelsesstederne ved afgivelse af høringssvar mv.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at høringssvar til erhvervsuddannelsesreformen fra Bornholms Regionskommune og uddannelsesstederne søges koordineret.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Afdækning af høringsberettigede parter, og genoptages i næste møde.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Beskæftigelsesu8dvalgwet opfordrer til, at BRK som et politisk initiativ indbyder de høringsberettigede parter (Campus Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og UTC) til koordinerende drøftelser.

Martin Sten Jørgensen lagde vægt på at der bør være mere erhvervsvejledning på de enkelte skoler, og der bør kunne optjenes point i forhold til gennemgåede forløb, som udtryk for opnåede kvalifikationer.

Sagsfremstilling

Aktuelt giver forslaget vedrørende ny erhvervsuddannelse for voksne – en attraktiv og målrettet vej til at gå fra ufaglært til faglært for elever der er fyldt 25 år, udfordringer i forhold til at opretholde PAU-uddannelsen på Bornholm. Således forhindrer aldersgrænsen borgere over 25 år at tage uddannelsen. Dette komme især til at få konsekvenser for gruppen af EUD-elever på Bornholm.

 

Herudover indeholder forslaget til erhvervsuddannelsesreform til følgende emner:

·        En enklere struktur på landets erhvervsuddannelser. I dag er der 12 fællesindgange, hvor eleverne allerede fra begyndelsen skal vælge erhvervsuddannelse. Fremover bliver der blot 4 hovedområder, med et grundforløb på et år og gradvis specialisering. Det indebærer at det tekniske grundforløb forlænges, og det merkantile grundforløb forkortes i forhold til i dag. Grundforløbet opbygges så eleverne får længere tid til at bestemme sig for den rigtige uddannelse.

·        Adgangskrav til både erhvervsuddannelser og gymnasial uddannelse. Eleverne skal have mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Elever, der har uddannelsesaftale med en virksomhed, eller som via en forudgående ungdomsuddannelse opfylder kravet, kan også komme direkte ind. Der bliver også mulighed for optagelsessamtaler og forsøg med betinget optag.

·        Mere og bedre undervisning, gennem blandt andet undervisning i mindst 25 timer om ugen og bedre kobling mellem skoleforløb og virksomhedspraktik, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudviklingsprogram.

·        Bedre mulighed for videre uddannelse via flere højniveaufag og eux.

·        Tilpasningen på det merkantile område omfatter også nye muligheder for at opnå højere niveauer på hovedforløbet og eux (studentereksamen sammen med erhvervsuddannelse).

·        Målrettet nyt 10. klassetilbud (EUD 10), der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse.

·        Ny beskæftigelsesrettet fleksuddannelse på to år for de unge under 25 år, der ikke er i stand til at tage en almindelig ungdomsuddannelse.

·        Vejledningen fokuseres, så indsatsen målrettes dem, der har størst behov for vejledning.

·        Fortsat indsats for flere praktikpladser. Blandt andet inviteres arbejdsmarkedets parter til at drøfte praktikpladssituationen – herunder initiativer, der fremmer den praktikpladsopsøgende indsats, og som sikrer eleverne i videst mulige omfang kommer i virksomhedspraktik.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. november 2013

1.
Dimittendundersøgelse på Den Pædagogiske Assistentuddannelse på Bornholm UCC - 2013 (DOCX)

2.
Holdningspapir til EUD reformen, Erhvervsskolen oktober 2013 (DOCX)

3.
EUD-reformens betydning for SOSU-uddannelserne på Bornholm, Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole, 29. oktober 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Intet.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.02A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges emnemæssigt:

 

5. november kl. 13.30: Udgangspunkt i Beskæftigelsesplan 2014 mål 1 og 2. Ungeindsatsen, kontanthjælp, sygedagpenge og fleks.

 

3. december kl. 13.30: Udgangspunkt i Beskæftigelsesplan 2014 mål 3 og 4. A-team, integration, virksomhedsindsatsen og Borgercenteret (Ledighed og Integration).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2013:

Afventer medarbejdernes evaluering af mødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Udvalget er bekymret over implementeringsperioden for kontanthjælpsreformen. Udvalget opfordrer til at man politisk har opmærksomheden henledt på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser for medarbejderne, bl.a. i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøder med virksomhederne to gang årligt, forår og efterår.

 

Dialogmødet i efteråret har til formål at få drøftet sammenhængen mellem mål og økonomi for den enkelte virksomhed, herunder virksomhedens udmøntning af de politiske mål.

 

Dagsordenen til dialogmøderne i efteråret vil derfor bredt omfatte disse emner:

 

1.     Virksomheden giver en kort status på 2013 hvor det er relevant i forhold til mål og økonomi for 2014

2.     Drøftelse af mål for politikområdet set i sammenhæng med det vedtagne budget for 2014

3.     Drøftelse af virksomhedens udmøntning af og opfølgning på de politiske mål

 

Det er næste års budget og mål der er det særlige fokus for dialogen i efterårets dialogmøde. Derudover kan flere emner tages op på dialogmødet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a.      Det lokale Beskæftigelsesråd

b.     Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

c.      Statusoverblik. Jobcenter Bornholm september 2013

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. december 2013

1.
Statusoverblik figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

10

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

KL's partnerskabsmøde.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Intet.