Referat
Teknik- og Miljøudvalget
03-09-2013 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Vedtagelse af klimatilpasningsplan - Vand forud for indarbejdelse i kommuneplan 2013
  åbent 3 Prisloft for 2014 - medfinansiering af klimaprojekter, Rønne
  åbent 4 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en minigolfbane på Østre Sømarksvej 29, Pedersker.
  åbent 5 Anlægsbevilling til områdefornyelsen i Snogebæk
  åbent 6 Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ.
  åbent 7 Skema A for til- og ombygning af boliger samt forbedring af fælles- og serviceareal på Plejecenter Klippebo
  åbent 8 Anlægsbevilling til energirenovering i kommunale bygninger - tillægsbevilling
  åbent 9 Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. fjernelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole
  åbent 10 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 11 Bygningsreglementets regelsæt om energiforbrug
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Vedtagelse af klimatilpasningsplan - Vand forud for indarbejdelse i kommuneplan 2013  

01.02.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til Klimatilpasningsplan–vand blev behandlet i maj i år og offentliggjort umiddelbart efter. Høringsfristen på 8 uger udløb den 29. juli.  Der er ingen indsigelser indkommet til planforlaget, hvis hovedindhold ventes indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

at klimatilpasningsplan–vand for Bornholm vedtages

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Planforslaget har været offentliggjort jf. planlovens bestemmelser i 8 uger i perioden fra den 31. maj til den 29. juli d.å. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Business Center Bornholm ventes i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning, foruden tilknyttede rådgivere og oplægsholdere, at udbyde et kursus til håndværkere og kommunale medarbejdere efteråret 2013. Her er også aftalt afholdt to borgerrettede inspirationsaftener, ligesom temaet vand ventes at indgå på en kombineret energi- og vandmesse som planlægges afholdt i starten af 2014. Aktiviteter der skal være med til at sætte mere fokus på forebyggelse og afhjælpning.

I forhold til det forelagte forslag er alene foretaget småjusteringer/opdatering af det videre forløb herunder i resumeet. De ændrede afsnit er markeret med rødt.

Hovedindholdet i klimatilpasningsplan–vand for Bornholm vil blive indarbejdet som målsætninger, retningslinjer og en redegørelse i Kommuneplan 2013 jf. beslutningsgrundlag for planrevisionen.    

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Klimatilpasningsplan-vand (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Prisloft for 2014 - medfinansiering af klimaprojekter, Rønne

00.16.00P20-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af arbejdet med forslag til klimatilpasning-vand er muligheder for at afhjælpe udfordringerne i Rønne by drøftet med Bornholms Forsyning A/S. Fristen for indberetning af antal klimatilpasningsprojekter/tilkendegivelse til prisloft 2014 jf. ny lovgivning var 15. april 2013 med frist for indlevering af projektmateriale 1. august – forlænget til 16. august for vor del. Konsulentfirmaet Orbicon har i juli/august udarbejdet fornødent projektmateriale jf. forsyningssekretariatets indberetningsvejledning offentliggjort juni 2013.

Bornholms Regionskommune bliver, hvis der er politisk ønske om en gennemførelse, projektejer på anlægsarbejder der udføres i samarbejde med Bornholms Forsyning i 2014-15 forventet til et samlet beløb på 15 mio. kr. En gennemførelse forudsætter statsligt tilsagn om, at projekterne kan indgå i prisloft 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at de to klimatilpasningsprojekter i Rønne, Projekt Byåen og Projekt Tevandsbækken gennemføres som beskrevet jf. bilagsmaterialet i det omfang Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender de implementeres under prisloft 2014

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Den 24. januar 2014 blev vedtaget ny lovgivning der giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere private og kommunale klimatilpasningsprojekter der har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand. Derved har spildevandsselskaberne lovgrundlag til at medfinansiere andre typer opgaver end hidtil over spildevandstaksterne. Ejerskabet til de nye typer projekter ligger hos kommunen eller den private aktør som derved bliver driftsansvarlig for disse anlæg – typisk projekter i veje, vandløb og rekreative områder. Betingelserne for medfinansiering er, at spildevandsselskabernes udgifter ikke må overstige udgifterne til en sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget.

Frem til 1. januar 2015 kan spildevandsselskaberne jf. lovgivningen betale 100 % af alle nødvendige omkostninger eller af den forholdsmæssige andel af omkostninger der har blandet interesse. Fra den 1. januar 2015 vil projektejer skulle betale 25 % af projektejers investeringsomkostninger til projekter der indgås aftale om. Hensigten med overgangsløsningen frem til 2015 er at få kickstartet forsyningsselskabernes samarbejde om alternativ afhjælpning med kommuner og private.

Bornholms Forsyning har i foråret tilkendegivet, at de gerne indgår en aftale med Bornholms Regionskommune om løsning af de udfordringer der er i Rønne som er drøftet i forbindelse med planforslaget til klimatilpasning-vand. Det er baggrunden for, at der er indgivet forhåndsansøgning dette forår og at der hen over sommeren, da det stod klart at fornødent projektmateriale kunne fremskaffes med bistand fra Orbicon, er indsendt anmodning om vurdering af projekterne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med ønske om justering af prisloft 2014 for medfinansiering af to klimaprojekter i Rønne.

De to projekter omhandler Byåen for afhjælpning i det nordlige Rønne og Tevandsbækken/ Ormebækken for afhjælpning i det sydlige Rønne.

Projekterne ønskes igangsat, da det har vist sig, at Tevandsbækken, som transportvej gennem Rønne, har nedsat kapacitet kombineret med øget tilslutning af regnvand og fraseparering af regnvand fra Sandemandsvej og langs hele Zahrtmannsvej kvarteret m.fl. Disse områder er særligt belastede grundet fælleskloakering, og har givet anledning til problemer med opstuvning af spildevand til terræn.

Tilsvarende problemer ses i relation til Byåen der som transportvej gennem Rønne og især i udløbet lige inden kysten har stærkt begrænset kapacitet. For at kunne optage den forventede fremtidige tilførsel fra vejanlæg og fraseparering af regnvand langs hele Borgmester Nielsens Vej/ Kalmarvej kvarteret m.fl. er behov for tilbageholdelse af vand bag byen kombineret med tiltag i udløbet der går under Nordre Kystvej.        

En samlet afhjælpning vurderes at være både hensigtsmæssig og omkostningseffektiv og vil betyde, at den statistiske grænse for en oversvømmelsesrisiko øges til mere end en 10 års hændelse.     

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune vil ansvare for drift og vedligehold af de åbne vandløb, forsinkelsesbassinger og brinker der ikke er privatejede. De årlige driftsomkostninger er sat til 15.000 kr. i begge projekter, samlet 30.000 kr., som vil blive afholdt indenfor driften.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Projekt Tevandsbækken (PDF)

2.
Projekt Byåen (PDF)

3.
Tevandsbækkens opland (PDF)

4.
Kommunaldirektørens foreløbige tilkendegivelse (PDF)

5.
Anlægs- og Driftsomkostninger Tevandsbækken (XLSX)

6.
Anlægs- og Driftsomkostninger Byåen (XLSX)

7.
Kontrakt projekt Tevandsbækken (PDF)

8.
Kontrakt Byåen (PDF)

9.
Dokumentation for rentesats (TIF)

10.
Vejledense notat af 07.02.2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en minigolfbane på Østre Sømarksvej 29, Pedersker.

01.03.03K02-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Teknik & Miljø gav den 9. april 2013 landzonetilladelse til at anlægge en minigolfbane på Østre Sømarksvej 29, 3720 Aakirkeby (Bakka Røgeriet).

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 2 naboer.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 4. juli 2013 stadfæstet regionskommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i landzone i et afgrænset byområde, der er udlagt til blandet helårsbolig- og erhvervsformål (Bakkerne Bådehavn). På ejendommen drives røgeri og restaurant.

Teknik & Miljø har vurderet, at anlæg af en minigolfbane er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at en landzonetilladelse ikke vil stride mod de hensyn, der skal varetages med planloven.

Klagerne har blandt andet anført, at minigolfbanen vil ødelægge det bestående nærmiljø på stedet, og at den vil påføre dem væsentlige daglige gener og forstyrrelse af privatlivets fred.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af, at etablering af en minigolfbane ikke er i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser. Nævnet lægger bl.a. vægt på ejendommens beliggenhed i et afgrænset byområde, som er præget af mindre turistbaserede erhverv. Nævnet finder ikke grundlag for at antage, at det ansøgte vil medføre sådanne gener for omkringboende, at dette i sig selv kan begrunde et afslag.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster på denne baggrund regionskommunens afgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevillinger til områdefornyelsen i Snogebæk  

01.11.00P20-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter regionskommunen en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at projektet områdefornyelse i Snogebæk godkendes og igangsættes

b)    at der gives en anlægsbevilling på i alt 6.191.348 kr. (udgift) til projektet

c)    at der gives en anlægsbevilling på i alt -3.258.016 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

d)    at der afsættes rådighedsbeløb i årene 2013 til 2017 som anført i skemaet under økonomiafsnittet

e)    at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik & miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Den 20. december 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Snogebæk. I et brev dateret den 17. juni 2013 tildelte ministeriet regionskommunen en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

 

Kommunen skal inden den 1. april 2014 træffe en beslutning om områdefornyelse (byfornyelsesprogram) og ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutningen. Kommunen kan anvende midler til proces og udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet inden ministeriet giver det endelige tilsagn. Områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.

 

Teknik & Miljø har ligeledes ansøgt LAG-Bornholm/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om samfinansiering med områdefornyelsen under ”Attraktive levevilkår i landdistrikterne”. Bestyrelsen for LAG-Bornholm har besluttet at støtte projektet med 1.791.350 kr. Ministeriet har endnu ikke godkendt LAG-Bornholms beslutning.

 

Finansieringsplan:

Under forudsætning af Ministeriets endelige godkendelse er projektudgifterne nu anslået til 6.191.348 kr.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter                                 1.466.666 kr.

Bornholms Regionskommune                                                 2.933.332 kr.

Direktoratet for FødevareErhverv (LAG-Bornholm)                    1.791.350 kr.

I alt                                                                                                      6.191.348kr.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede bruttoudgifter til områdefornyelsesprojektet i Snogebæk udgør 6.191.348 kr., heraf skal regionskommunen finansiere 2.933.332 kr. over 5 år, idet staten refunderer 33 1/3 pct. af udgifterne svarende til 1.466.666 kr. og LAG-Bornholm giver et tilskud på 1.791.350 kr.

De enkelte rådighedsbeløb fordeler sig således over årene:

 

 

I Regionskommunens budget for årene 2013-2017 er der afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter for i alt netto 3.015.500 kr. (2013-priser). Disse midler kan således anvendes til medfinansiering af det nye områdefornyelsesprojekt i Snogebæk.

Der vil senere blive fremsendt en sag til politisk behandling med henblik på godkendelse af byfornyelsesprogram.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ

05.07.00K04-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Det har gennem flere år vist sig at der, selv ved en ”normal vinter”, ikke er overensstemmelse med vinterindsatsniveauet og det afsatte budget. Teknik og Miljø er blevet bedt om at fremlægge mulige forslag til tilpasninger i vinterberedskabet således der bliver bedre overensstemmelse med indsatsniveau og budget. Forslagene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

Forslag 1) og 2) vil medføre ændringer i forhold til det nuværende regulativ, og skal derfor sendes i offentlig høring med efterfølgende politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

at de beskrevne forslag drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2013:

Drøftet. Punktet genoptages på næste møde.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Den beskrevne ændring i sagsfremstillingen til ny praksis godkendes, idet det bemærkes, at der er tale om en tilpasning af serviceniveauet på vejene i forhold til det afsatte budget til snerydning.

Sagsfremstilling

Beskrivelsen af de enkelte forslag skal ses i forhold til en ”normal vinter”.

 

Nr.

Forslag til ny praksis

Nuværende praksis

Konsekvens af ny praksis

1

Glatførebekæmpelse på klasse C veje i byer foretages kun i forbin-delse med varsling om isslag indenfor normal arbejdstid

Glatførebekæmpelse foretages lejlighedsvis, primært kun ved islag efter vurdering indenfor normal arbejdstid).

Ingen glatføre- bekæmpelse på de små gader og veje i byerne. Der saltes kun ved varsling af isslag inden for normal arbejdstid

Det må forudses at det kan blive besværligt at køre på cykel i de små gader, ligesom det kan være besværligt at færdes til fods i de gader hvor der ikke er fortove.

2

Snerydning på klasse C veje igangsættes kun ved drivedannelse eller efter der falder op til 10 – 15 cm jævnt lag sne, når Klasse B veje er farbare i tidsrummet 6:30 – 15:30 på hverdage

Snerydning på klasse C veje igangsættes kun ved drivedannelse eller efter der falder op til 5 – 10 cm jævnt lag sne, når Klasse B veje er farbare i tidsrummet 6:30 – 15:30 på hverdage.

Der igangsættes ikke snerydning på de mindre gader og veje i byerne før der er faldet mellem 10 og 15 cm sne mod tidligere mellem 5 og 10 cm.

Det må forudses at der vil være længerevarende perioder med fastkørt sne på de mindre veje, både i by og på land.

Det vil ikke være muligt at foretage en effektiv glat-førerbekæmpelse på fastkørt sne

3

Nedklassificering af mindre trafikerede klasse B veje til klasse C veje

De fleste større fordelingsveje er klasse B veje

Det vil stort set kun være de større gennemgående veje der fortsat vil være klasse B veje

4

Differentieret indsats på Klasse B og C veje i forhold til aktuel vintersituation.

Indsatsen på Klasse B og C veje tilstræber at alle veje er gennemført så tidligt som muligt

Der ryddes stort set ingen klasse C veje uden for arbejdstid – heller ikke om morgenen

 

Det skal bemærkes at forslag 2 forudsætter at forslag 1 også gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ud over ovennævnte forslag til ændringer i regulativet og tilpasninger af vinterindsatsen, foreslås det at der foretages snerydning og glatførebekæmpelse på følgende cykelstier uden for bymæssig bebyggelse:

·         Svaneke – Årsdale

·         Nexø – Balka

·         Allinge – Sandkås

·         Hasle – Sorthat

·         Rønne – Nyker

·         Snorrebakken i Rønne

 

Oversigt over hvilke mindre trafikerede klasse B veje der forventes nedklassificeret til klasse C veje, udleveres på mødet

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Skema A for til- og ombygning af boliger samt forbedring af fælles- og serviceareal på Plejecenter Klippebo

03.02.12S55-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for etablering af 2 nye almene boliger samt skema A for etablering af nyt serviceareal i forbindelse med en til- og ombygning af boliger samt en forbedring af fælles- og servicearealer på Plejecenter Klippebo.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af skema A.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 2 boliger

b)    at skema A for etablering af 2 boliger godkendes

c)    at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til serviceareal

d)    at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 2 boliger godkendes

e)    at ønske om kommunegaranti på realkreditlån på i alt 10.567.449 imødekommes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på møde den 4. juni 2012 igangsætning af projekt vedr. Plejecenter Klippebo, der ejes af Boligorganisationen Lejerbo.

Lejerbo har den 24. april 2013 fremsendt skema A for boliger og skema A for servicearealer til godkendelse i forbindelse med gennemførelse af nødvendig nybygning af henholdsvis boligarealer, fællesboligarealer samt servicearealet.

Foruden de nævnte nybygningsarbejder skal der endvidere gennemføres ombygnings- og forbedringsarbejder, omfattende etablering af stort fælles beboerkøkken, udvidelser af eksisterende fællesarealer, samt etablering af personale og administrationsforhold.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema A for nye boliger og skema A for nyt serviceareal.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger incl. moms til nybygningen af bolig- og fællesareal, nybygning af serviceareal samt ombygnings- og forbedringsarbejder er anslået til kr. 15.719.449.

 

Anskaffelsessummen for nybygning af bolig- og fællesdel udgør kr. 5.152.000 hvoraf kommunens grundkapital udgør 10 % svarende til kr. 515.200 og beboerindskud udgør 2 % svarende til kr. 103.040. Resten kr. 4.533.000 finansieres ved optagelse af 30-årigt kontantlån med kommunegaranti.

 

Anskaffelsessum for nybygning af serviceareal udgør kr. 3.461.000 og finansieres med optagelse af 30-årigt kontantlån med kommunegaranti samt ved arealtilskud fra staten på kr. 40.000 pr. bolig.

 

Ombygnings- og forbedringsarbejderne udgør kr. 7.106.449 og finansieres ved optagelse af u- støttet, 30-årigt kontantlån med kommunal garanti. 

 

Optagelse af realkreditlån på 3.461.000 kr. samt på ustøttet realkreditlån på 7.106.449 kr. kræver godkendelse samt garantistillelses af kommunen.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti til lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

 

De økonomiske konsekvenser for kommunen herunder finasiering af kommunal grundkapital i forbindelse med nybyggeri, lejens størrelse mv. er behandlet særskilt på Socialudvalgets møde den 15. august 2013 og på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Skema A boliger (PDF)

2.
Skema A servicearealer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til energirenovering i kommunale bygninger - tillægsbevilling

82.12.00Ø00-0001

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice søger om medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne til udskiftning af 3 ventilationsanlæg på Rønneskolens afdeling Søndermark, og 2 ventilationsanlæg i Dagtilbud Bornholms afdeling Børnehuset Skatteøen i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

f)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 446.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling til energirenoveringsprojektet ESCO herefter udgør 31.246.500 kr.

g)    at tillægsbevillingen finansieres med 446.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med energiscreening og VVS-teknisk gennemgang af ejendomme i BRK, er der på 2 lokaliteter i Rønne fundet ventilationsanlæg som funktions- og energimæssigt skal udskiftes. Alle 5 ventilationsanlæg, der er fra start 80erne, er forældede og er monteret med el-eftervarmeflader. To af ventilationsanlæggene er defekte og indeklimaet lever pt. ikke op til kravet fra Arbejdstilsynet.

 

Vores eksterne rådgiver har vurderet, at det er muligt at sammenbygge de 5 ventilationsanlæg til 2 nye modstrømsventilationsanlæg med høj virkningsgrad, ny brandsikring og nutidig styringsautomatik. De samlede udgifter inkl. bygningsarbejder og automatik udgør 893.000 kr.

 

Den forventede reduktion på el- og driftsudgifter i forhold til ventilationsanlæggenes faktiske forbrug over et år, bliver skønsmæssigt 80.000 kr. om året. Projektets samlede simple tilbagebetalingstid kunne således have været 11 år.

Men da flere af ventilationsanlæggene på Rønneskolens afdeling Søndermark, imod lovgivningen, ikke har været i drift, er der en budgetmangel på ventilationsdelen hvilket gør, at tilbagebetalingstiden bliver mere end fordoblet.

Udskiftningen kan derfor ikke alene finansieres af BRK’ s Interne ESCO bevilling.

 

Det vurderes at 446.500 kr. kan finansieres af rådighedsbeløbet som er afsat til BRK’ s Interne ESCO-projekt, primært sparet på synergi mht. ventilationsstyringer som kan integreres i fælles styringssetup. Der anslås derfor et samlet behov for medfinansiering på 446.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Med medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne løftes projektet, således at dets simple tilbagebetalingstid opretholdes og at der kompenseres for det manglende driftsbudget.

Begge afdelingers energibudget vil blive nedkorrigeret til faktisk forbrug efter afsluttet Intern ESCO-projekt og ventilationsudskiftning.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenoveringsprojektet ESCO, som vedrører energirenovering i kommunale bygninger. Projektet administreres af BRK Ejendomsservice.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 446.500 kr. til udskiftning af i alt 5 ventilationsanlæg på henholdsvis Rønneskolens afdeling Søndermark og i Dagtilbud Bornholms afdeling Børnehuset Skatteøen. Tillægsbevillingen kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling til ESCO-projektet vil herefter udgøre 31.246.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole

82.18.00P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord, idet det har vist sig, at rensningen for skimmelsvamp og reetablering af allerede fundne skader og kritiske forhold er blevet dyrere end oprindeligt forventet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

h)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 190.000 kr. til projektet ”renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 470.000 kr.

i)     at tillægsbevillingen finansieres med 95.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Skole Nord, Svartingedal, indretning af SFO” samt med 95.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Skole Nord, ombygning af musik- og klasselokaler”, idet begge anlægsbevillinger reduceres tilsvarende

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. april 2012, at give en anlægsbevilling på 60.000 kr. til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker. Anlægsbevillingen blev finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger under Børne- og Skoleudvalget, politikområde 02- Undervisning, der administreres af Børne- og Skole sekretariatet.

 

BRK Ejendomsservice fik igangsat undersøgelser samt gennemført renovering af kloakker og brønde samt arbejder til afhjælpning af fugten i lokalerne på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker. Resultaterne af skimmelundersøgelsen viste, at der i næsten alle prøver blev fundet for høje tal af relevante skimmelarter, herunder skimmelsvampearter, som er problematiske for indeklimaet. Dette førte til den konklusion, at de berørte lokaler først kunne anvendes når skimmelvæksten var udryddet.

 

Skimmelvæksten viste sig at have flere årsager, nogle af dem skjulte. For at undgå yderligere skimmelvækst skulle alle årsager kortlægges og herefter nødvendige renoveringer udføres. Det fulde omfang af arbejdet for at udrydde skimmelsvampen var således på dette tidspunkt ukendt.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på denne bagrund d. 30. august 2012, at give en tillægsbevilling på 220.000 kr. til:

• Undersøgelser til identificering af årsagerne til fugtindtrængning og skimmelsvampe

·  Rensning for eksisterende skimmelsvamp

·  Affugtning

·  Reetablering af allerede fundne skader/kritiske forhold

 

Der blev samtidig oplyst i sagen, at ”Resultatet af kommende undersøgelser forventes at afdække, om der bliver behov for yderligere indsats.” Den samlede anlægsbevilling udgjorde herefter 280.000 kr.

 

Status er nu, at årsager til skimmelvæksten blev fuldt afdækket og afhjælpning blev sat i gang.

 

Årsager samt de udførte tiltag beskrives i bilag 1 af marts 2013. Arbejdet kunne ikke standses, da man risikerede, at skimmelsvampen kunne vende tilbage. Nu er alt arbejde tilendebragt og skimmelsvampen er bekæmpet.

 

Konklusionen fra sidste indeklimarapport udarbejdet af ekstern specialist af 25. juni 2013:

”Alle undersøgte rum kan benyttes, da skimmelmålingerne viste, at der ikke længere findes problemer med skimmelvækst. Området er tørt og dermed er fare for genopståen af skimmelsvamp elimineret.”

Økonomiske konsekvenser

Det har imidlertid vist sig, at rensningen for skimmelsvamp og reetablering af allerede fundne skader og kritiske forhold er blevet 189.681 kr. dyrere end der var givet bevilling til.

 

Regnskabsslutopgørelse pr. 23. juli:

Forbrug pr. 23. juli 2013 - se bilag 2                                                                                                       kr.    469.681

Anlægsbevilling den 26. april 2012                                                                    kr.    60.000

Anlægsbevilling den 30. august 2012                                                               kr.  220.000             kr.    280.000

Merforbrug i alt                                                                                                                                           kr.  189.681

 

 

Forslag til finansiering

 

Der foreslås, at merforbruget på projektet vedr. renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole finansieres af rådighedsbeløb afsat til følgende projekter, idet der forventes et mindreforbrug på disse to projekter på tilsammen ca. kr. 200.000:

 

·         Svartingedal - Lovliggørelse af SFO.

·         Svartingedal - Indretning af musiklokale.

 

Efter aftale med Skole Nord er begge projekter blevet liciteret i ét samlet udbud og er i afslutningsfasen. Primært som følge af synergien mellem de to projekter, er der opnået en besparelse som er beregnet til ca. 200.000 kr.

 

Projekt A: ”Renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole”

Den korrigerede anlægsbevilling til ovennævnte projekt udgør pt. 280.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 190.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 470.000 kr.

 Projekt B: ”Skole Nord, Svartingedal, indretning af SFO”

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. august 2012 en anlægsbevilling på 721.000 kr. til dette projekt.

Det korrigerede overførte og prisregulerede rådighedsbeløb udgør 730.834 kr. Det foreslås at anlægsbevilling og rådighedsbeløb reduceres med 95.000 kr., idet beløbet overføres til projekt A.

Projekt C: ”Skole Nord, ombygning af musik- og klasselokaler”

Kommunalbestyrelsen meddelte den 4. april 2013 en anlægsbevilling på 1.951.000 kr. til dette projekt, som er opdelt i følgende to delprojekter:

  1. Afdeling Svartingedal, indretning af musiklokale, 415.000 kr.
  2. Afdeling Kongeskær, ombygning af klasselokaler, 1.536.000 kr.

 

Rådighedsbeløbene udgør i alt 1.951.000 kr. Det foreslås at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet vedrørende delprojekt 1 reduceres med 95.000 kr., idet beløbet overføres til projekt A.

 

Der overføres altså i alt 190.000 kr. til ”skimmelsvampsagen”.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
Regnskab (PDF)

2.
Redegørelse (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 7,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et underskud på 4,4 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 11,7 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2013.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på netto 21,9 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013:

Indstilling anbefales. Udvalget har arbejdet med finansieringstiltag, og under forudsætning af normalvinter i resten af 2013, forventes merforbruget finansieret indenfor rammen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på anlæg.

 

 

 

Drift

politikområde 09 Teknik & Miljø forventes samlet set et merforbrug på 7,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et underskud på 3,4 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 11,0 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         Vintertjenesten, hvor der forventes merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2013. Det er tredje vinter i træk med merforbrug, hvilket har store konsekvenser for de øvrige områder i Teknik & Miljø, hvor der spares for at begrænse merforbruget samlet set.

·         Olieforureningssager i Gudhjem og Rønne (Kapelvej), hvor omfanget af forureningen endnu ikke er fuldstændig kortlagt.

·         Facility Management er fortsat under opbygning, hvilket udfordrer styringen af hele bygningsvedligeholdelsesområdet.

 

politikområde 10 Forsyning og drift forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et underskud på 1,0 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 0,6 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         BAT: Fortsat udfordring med høje dieselpriser.

·         BRK Ejendomsservice som skal ses i sammenhæng med Facility Management på politikområde 09.

 

Anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2013 netto 54,4 mio. kr. idet der forventes et mindreforbrug på netto 21,9 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Teknik- og Miljøudvalgets områder, viser pr. 31. juli et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et underskud på 4,3 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 11,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

 

Fra 2012 er der samlet set overført et underskud på 4,4 mio. kr., dog har enkelte virksomheder fået overført et overskud. Dette kan virksomhederne anvende til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Status på ansøgninger pr. 18. juni er, at der på Teknik- og Miljøudvalgets område er godkendt brug af 0,7 mio. kr. til anlæg.

 

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 13. august – som en følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 – anbefalet to konkrete tiltag der betyder at der flyttes samlet 3,8 mio. kr. til driften på politikområde 09 til delvis imødegåelse af det forventede merforbrug pr. 31. marts 2013. De to tiltag vil betyde:

 

·         at der overføres 0,9 mio. kr. fra Vej & Park Bornholms overførte overskud fra 2012 (politikområde 10) til Teknik- og Miljøsekretariatet (politikområde 09)

·         at rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2013 reduceres med 2,9 mio. kr. og at beløbet overføres til Teknik & Miljøs driftsbudget

Godkender Kommunalbestyrelsen de to tiltag forventes der et underskud på politikområde 09 på 7,3 mio. kr. og et underskud på politikområde 10 på 1,4 mio. kr. Hvilket giver et samlet underskud på Teknik- og Miljøudvalgets drift på 8,7 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er en varig driftsubalance som stiger til 1,9 mio. kr. i 2014. De øvrige ubalancer i indeværende år er der taget højde for i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

9 Teknik og Miljø

-7.651

-1.427

-3.426

-11.077

-1.427

10 Forsyning og drift

367

0

-920

-553

0

Teknik- og Miljøudvalget

-7.284

-1.427

-4.436

-11.630

-1.427

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. september 2013

1.
TMU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)

2.
TMU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Bygningsreglementets regelsæt om energiforbrug

02.34.00P21-1245

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-09-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Under det åbne punkt 21 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2013 spurgte Torben Rønne-Larsen ind til reglerne i bygningsreglementet, om hvorvidt der kan lempes på isoleringskrav, såfremt der opsættes solfangere eller solceller på bygninger i områder, hvor der ikke er en bevarende lokalplan.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regelsættet om energiforbrug fremgår af kapitel 7 i gældende BR 10 (Bygningsreglement 2010, som kan ses på www.bygningsreglement.dk)

Nye bygninger:

Nye bygninger skal udformes, så energibehovet ikke overstiger en nærmere angiven energiramme. Ved bestemmelse af energibehovet kan der tages hensyn til f.eks. anvendelse af solvarme, solceller, varmepumper. Det vil sige, at den energimængde som f.eks et solcelleanlæg, solfangeranlæg tilføre bygningen, kan modregnes i det samlede energibehov når der laves en energirammeberegning for den nye bygning.

Ændret anvendelse og tilbygninger:

Som alternativ til at lave en energirammeberegning, (som ved nybyggeri,) er der fastsat bestemte isoleringskrav til de enkelte bygningsdele, under nogle nærmere fastsatte betingelser. Det vil sige, at der ikke ses, at være hjemmel til at modregne den enerigmængde et solcelleanlæg eller solfangeranlæg tilføre bygningen, med mindre man udføre en samlet energirammeberegning for bygningen.

 

Ombygning og andre forandringer i bygninger:

Ved ombygning og andre forandringer i bygninger, skal rentable energibesparelser gennemføres. Ved udskiftning af bygningsdele eller installationer, som f.eks. et helt nyt facadeparti, en ny tagkonstruktion, skal fastsatte isoleringskrav opfyldes, uanset rentabilitet.

Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. Den manglende energimæssige ydeevne dækkes, f.eks. ved merisolering, solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. september 2013:

Økonomidirektør Claus Stensgaard Jensen orienterede om energitiltag i administrationsbygningen Skovløkken 4 i Tejn. Endvidere, at BRK Ejendomsservice ikke flytter ind i Amtmandsgården i Rønne, idet bygningen sættes til salg. Under forudsætning af at der er plads, vil BRK Ejendomsservice flytte til administrationsbygningen Skovløkken 4 i Tejn.

Steen Colberg Jensen orienterede om at Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt BRK har handlet ansvarspådragende over for sagsøgeren Tor Dalsgaard Madsen, i forbindelse med administration af planloven. Således frikendes Bornholms Regionskommune for ansvar i denne sag.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. september 2013:

Ingen