Referat
Teknik- og Miljøudvalget
23-09-2013 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indsigelsebehandling lokalplan nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø
  åbent 3 Høringssvar vedr. en evt. ændring af kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne
  åbent 4 Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 065 og kommuneplantillæg nr. 010 for en udvidelse af Bornholms Aluminium i Nyker
  åbent 5 Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende Ekkodalshuset
  åbent 6 Status på det grønne partnerskabsprojekt "Fremme af naturvenligt friluftsliv" i Poulsker/Bodilsker plantager
  åbent 7 Anlægsbevilling til energirenovering i kommunale bygninger - tillægsbevilling til energioptimering og renovering af belysning i skoler
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-09-2013

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen fraværende

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indsigelsesbehandling og endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø

01.02.05K04-0090

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelse besluttede den 27. juni 2013 at offentliggøre et lokalplanforslag for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø.

Lokalplanen har nu været i 8 ugers offentlighøring og der er i høringsperioden fra den 2. juli 2013 til den 2. september 2013 indkommet 1 indsigelse, samt en række anbefalinger fra Vejdirektoratet.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at lokalplan nr. 073 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af indsigelsesbehandlingen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Den gældende lokalplan nr. 3 ”Industriområde Nexø” fra 1979, er med tiden overhalet af udviklingen i området, idet lokalplanen kun tillader lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomheder.

Lokalplanområdet har over årene udviklet sig til også at rumme handelsvirksomheder som autoforhandlere, byggemarked, have- og plantecenter m.m.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse, og for at tilgodese fremtidige behov, indeholder denne lokalplan, ligesom lokalplan nr. 3, mulighed for anvendelse til lettere industri- og værkstedsvirksomheder samt lagervirksomhed, men er tilføjet muligheden for anvendelse til særligt pladskrævende varegrupper. Nærværende lokalplan nr. 073 afløser lokalplan nr.3.

 

 

Indsigelsen

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen gør opmærksom på at planen, jf. statslige interesser i kommuneplanlægningen, skal fastsætte det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i området.

 

Teknik og Miljøs kommentar til indsigelsen

For at imødekomme Naturstyrelsens indsigelse anbefales det at lokalplanens bestemmelse ”Bebyggelsens omfang og placering” suppleres med følgende bestemmelser:

4.5             Det fastlægges at den samlede ramme for detailhandel i lokalplanområdet er 10.000 m².

4.6             Den enkelte butik i området må ikke overstige et bruttoetageareal på 5.000 m².

 

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ikke gjort indsigelse, men fremkommet med en række anbefalinger:

 

1. Vejdirektoratet har konstateret, at lokalplanforslaget redegørelsesafsnit ”forhold til anden

Planlægning” ikke indeholder oplysninger om planforslagets forhold til vejloven og om

myndighedsforholdet til de veje, som lokalplanområdet grænser op til.

2. Det anbefales at den tinglyste byggeline fra vejmidte på 20 m erstatter lokalplanforslaget

byggeline på 13 m fra Andersen Nexø Vej, samt at det af byggelinje omfattede areal friholdes

for faste anlæg herunder skilte, pyloner samt oplag eller lignende.

3. Det anbefales at skiltning som ønskes opsat på bygninger mod det åbne land bliver

forhåndsvurderet i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 21.

4. Henleder opmærksomheden på, at såfremt der ønskes vejadgang til parceller indenfor 50 m

fra rundkørslen/Andersen Nexø Vej forudsætter dette dispensation fra vejlovens

adgangsbestemmelser.

 

Teknik og Miljøs kommentar til anbefalingerne

Ad 1.          Det anbefales at redegørelsesafsnittet vedr. ”forhold til anden planlægning” tilføjes: Vejdirektoratet er vejbestyrelse for Andersen Nexø Vej

Ad 2.          Det anbefales at § 4.4 ændres fra ”Der fastlægges en byggelinje til Andersen Nexø Vej på 13 meter og 10 m til Langedebyvej” -til -”Der fastlægges en byggelinje til Andersen Nexø Vej vejmidte på 20 meter og 10 m til Langedebyvej” (Dette får ingen indflydelse for grundens udnyttelse).

§ 8.1 ændres fra ”Arealet mellem byggelinjen og skel til Andersen Nexøvej må ikke anvendes til oplag eller lignende…..” –til-  ”Arealet mellem byggelinjen og skel til Andersen Nexøvej skal friholdes for faste anlæg herunder skilte, pyloner samt oplag eller lignende…..”.

Ad 3.          Det anbefales at redegørelsesafsnittet vedr. ”Tilladelser fra andre myndigheder” tilføjes: at skiltning som ønskes opsat på bygninger mod det åbne land skal forhåndsvurderes i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 21.

Ad 4.          Det anbefales at redegørelsesafsnittet vedr. ”Tilladelser fra andre myndigheder” tilføjes: såfremt der ønskes vejadgang til parceller indenfor 50 m fra rundkørslen/Andersen Nexø Vej forudsætter dette dispensation fra vejlovens adgangsbestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. september 2013

1.
Ang. forslag til lokalplan nr. 073 ikke-indsigelse NST-123-400-00024 (MSG)

2.
Vejdirektoratets bemærkniner til forslag til lokalplan nr 073 for erhvervsområde ved Industrivej i Nexø (PDF)

3.
LP 073 PDF (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Høringssvar vedr. en evt. ændring af kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne

01.02.05P16-0126

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

 

Resumé

Bornholms Regionskommune har indkaldt idéer og forslag forud for en eventuel beslutning om at ændre kommuneplanens udlæg af arealer til butikker i Rønne øst og Rønne nord. Der foreligger nu tre forskellige forslag til placering af butiksareal i Rønne øst samt ét forslag til placering af et butiksareal i Rønne nord. Endvidere foreligger der en række høringssvar, som er kritiske over for en ændring af de gældende udlæg af arealer til butikker.

Uafhængigt heraf foreligger der en række sonderinger fra butikskæderne om yderligere placeringer af nye butikker ved adskillige større bornholmske byer på arealer, der ikke er kommune- og lokalplanlagt til butiksformål.

Teknik- og Miljøudvalget har nu følgende principielle beslutningsmuligheder:

I     At fastholde kommuneplanens gældende rammer for butiksudlæg, - eller

II    At igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan, der vil gøre det muligt at etablere to dagligvarebutikker på hver 1000 m2 i henholdsvis Rønne øst og Rønne nord, - eller

III   At få udarbejdet en analyse, der kan belyse konsekvenserne af en ændring af kommuneplanens rammer for butikker, før der tages stilling til konkrete anmodninger om planlægning for butikker i de større bornholmske byer

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at de dagligvarekæder, som har ønsker om at etablere dagligvarebutikker på Bornholm, der er i strid med den gældende kommuneplan, anmodes om at bidrage til udarbejdelsen af en detailhandelsanalyse for Bornholm som helhed. Analysen skal kvalificere den politiske behandling af butikskædernes ønsker om ændringer i kommuneplanens detailhandelsafsnit for de større bornholmske byer.

 

Teknik- & Miljøudvalget den 23. september 2013:

Indstilling godkendt, idet udvalget ønsker at få udarbejdet en detailhandelsanalyse.

 

Discountkæderne anmodes om at bidrage økonomisk til udarbejdelsen af en detailhandels- analyse for Bornholm som helhed. Analysen skal belyse konsekvenserne af diverse forslag til eventuelle butiksudlæg i kommuneplanen, herunder konsekvenserne i forhold til byliv, og turisme. Når analysen foreligger skal den danne grundlag for en politisk beslutning om en eventuel justering af kommuneplanens udlæg af arealer til butikker på Bornholm.

Sagsfremstilling

 

Forslag om planlægning for en 1000 m2 butik i Rønne øst-området

En discountkæde indsendte den 13. maj 2013 en anmodning til Bornholms Regionskommune med ønske om at etablere en 1000 m2 lokal dagligvarebutik i området ved Almindings Runddel. Området til den ønskede butik er ikke omfattet af lokalplan, og rammerne i kommuneplanen tillader ikke lokalplanlægning for dagligvarebutikker, da området er udlagt til håndværk og mindre industri samt butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

På denne baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 4. juli 2013 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden forud for en eventuel beslutning om at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for ændrede rammer til butiksudlæg i Rønne.

To andre discountkæder har herefter indsendt hvert sit konkurrerende forslag til placering af en tilsvarende 1000 m2 dagligvarebutik i området ved Åkirkebyvej/Almindings Runddel/Zahrtmannsvej, således at der nu foreligger i alt tre forslag til placeringer af en lokal 1000 m2 dagligvarebutik i Rønne øst-området. Heller ikke disse to placeringer er i overensstemmelse med de gældende rammer i kommuneplanen, idet også disse er beliggende inden for områder, der er udlagt til håndværk og mindre industri samt butikker for særligt pladskrævende varegrupper.

Kommunen har – i kraft af planlovens restriktioner for butiksudlæg uden for bymidterne – kun mulighed for at kommune- og lokalplanlægge for ét af de tre konkurrerende placeringsforslag. De tre forslag er i bilag til sagen vurderet i forhold til trafikforhold og i forhold til betjening af beboerne i lokalområdet.

 

Forslag om planlægning for en 1000 m2 butik i Rønne nord-området

Herudover har én af discountkæderne også indsendt forslag om placering af en 1000 m2 dagligvarebutik ved krydset Store Torvegade/Borgmester Nielsens Vej. Området er ikke omfattet af lokalplan. Rammerne i kommuneplanen udlægger området til helårsboligformål. 

 

Kritiske høringssvar

Udover discountkædernes forslag til en ændring af kommuneplanens rammer for tre forskellige butiksplaceringer i Rønne øst og én i Rønne nord har Teknik & Miljø også modtaget høringssvar fra erhvervs- og borgerforeninger, erhvervsdrivende, ejendomsejere samt privatpersoner, som er kritiske over for nye arealudlæg til butikker i kommuneplanen. De enkelte høringssvar er vedlagt som til sagsfremstillingen. Hovedpunkterne i de kritiske høringssvar er rummet i disse citater:

-          Etablering af nye dagligvarebutikker udenfor bymidten vil betyde, at bymidtens mindre specialbutikker ikke vil kunne udnytte synergieffekten ved at ligge nær dagligvare­handelen.

-          Der er i de seneste 2-3 år lavet rigtigt mange undersøgelser rundt om i landet, og de viser alle sammen det samme: Dagligvarebutikker på indfaldsveje og i udkanten af byerne suger livet ud af butikkerne i bykernen.

-          Handelslivet i Rønne kan ikke adskilles fra handelslivet på den øvrige del af Bornholm. På længere sigt vil lukning af butikker i de små byer gøre det svært for dem at holde indbyggertallet, så de risikerer at dø ud som helårsbeboelser, og dermed forsvinder en væsentlig del af det bornholmske samfundsmønster.

-          I lyset af det faldende befolkningstal og alderssammensætning opfordres Kommunalbestyrelsen til at iværksætte en analyse, af den fremtidige detailhandel på Bornholm, således at man ikke ved kortsigtede løsninger retter ubodelig skade på de levende lokalsamfund, som fortsat findes på Bornholm.

 

 

 

Sonderinger om yderligere planlægning for dagligvarebutikker andre steder på Bornholm

Sideløbende med indkaldelsen af idéer og forslag forud for en eventuel ændring af kommuneplanens rammer i Rønne, har discountkæderne også luftet diverse andre ønsker om placering af nye butikker i udkanterne af adskillige bornholmske byer.  En samlet gennemgang af placeringsforslagene til nye butikker (ca. femten) fremgår af et bilag i sagen.

 

 

Ved indkaldelse af idéer og forslag forud for eventuel beslutning om at ændre kommuneplanen forudsættes det, at kommunalbestyrelsen ikke på forhånd har lagt sig fast på en bestemt løsning i forhold til den rejste problemstilling. Det er i planlovens formålsbestemmelse fastlagt, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget har nu følgende principielle beslutningsmuligheder:

I     De gældende butiksudlæg i kommuneplanen fastholdes.

- eller

II    Der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for et lokalcenter i Rønne nord og for et lokalcenter i Rønne øst. - NB: For området i Rønne øst besluttes det hvilken af de tre butiksplaceringer (benævnt A, B eller C i det tilknyttede bilag), som der skal planlægges for. Der vil kun kunne planlægges for én af de tre placeringer.

- eller

III   Discountkæderne anmodes om at bidrage økonomisk til udarbejdelsen af en detailhandels- analyse for Bornholm som helhed. Analysen skal belyse konsekvenserne af diverse forslag til eventuelle butiksudlæg i kommuneplanen, herunder konsekvenserne i forhold til byliv, og turisme. Når analysen foreligger skal den danne grundlag for en politisk beslutning om en eventuel justering af kommuneplanens udlæg af arealer til butikker på Bornholm.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. september 2013

1.
Referat fra TMU-møde 4. juni 2013 (PDF)

2.
Debatoplæg (PDF)

3.
Notat om aktuelle henvendelser fra discountkæder (PDF)

4.
Notat om konsekvenser af en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (PDF)

5.
Høringssvar fra Svend Kramp (DOCX)

6.
Høringssvar fra AakirkeBYtinget (PDF)

7.
Høringssvar fra Rønne Handelsstandsforening (PDF)

8.
Tillæg til høringssvar fra Rønne Handelsstandsforening (PDF)

9.
Høringssvar fra Bornholms Invest (PDF)

10.
Høringssvar fra Eurospar Rønne (MSG)

11.
Høringssvar fra Memo Rønne Aps (PDF)

12.
Høringssvar fra Lidl (PDF)

13.
Høringssvar II fra Lidl (MSG)

14.
Høringssvar fra Fakta (PDF)

15.
Høringssvar II fra Fakta (PDF)

16.
T&M's vurdering af placeringsmulighed A, B og C i Rønne øst (PDF)

17.
Trafiknotat vedr. placeringsmulighed A, B og C (PDF)

18.
REMA 1000's notat fra ICP (PDF)

19.
Høringssvar fra REMA 1000 (MSG)

20.
Notat vedr. evt. detailhandelsanalyse for Bornholm som helhed (PDF)

21.
Høringssvar fra Rønne-Knudsker Byting (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af lokalplan nr. 065 og kommuneplantillæg nr. 010 for en udvidelse af Bornholms Aluminium i Nyker

01.02.05P16-0130

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. september 2012, at sende forslag til lokalplan nr. 065 for en udvidelse af virksomheden Bornholms Aluminium ApS i Nyker, i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 010. Ved høringsfristens udløb den 30. november 2012 var der indkommet 1 indsigelse til lokalplanforslaget. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at lokalplan nr. 065 for en udvidelse af virksomheden Bornholms Aluminium ApS i Nyker, og kommuneplantillæg nr. 010, vedtages med mindre ændringer som følge af indsigelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Bornholms Aluminium ApS i Nyker, herunder opførelsen af en ny produktions- og lagerhal i tilknytning til virksomhedens eksisterende bebyggelse. Desuden udlægges området til blandet bolig- og erhvervsformål. En del af lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. Endvidere skal planen sikre etablering af afskærmende beplantning i forhold til Ny Kirke og det åbne land.  

Kommuneplantillægget skal skabe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplan 2009 og forhindre ny bebyggelse på arealet mellem lokalplanområdet og Ny Kirke samt i de dele af lokalplanområdet, der forbliver i landzone.

Der er i offentlighedsfasen indkommet 1 indsigelse til behandling. Indsigelsen er indgivet af Københavns Stift (Stiftsøvrigheden), som varetager kirkelige interesser i forhold til de særlige kulturelle, kulturhistoriske og museale hensyn, der knytter sig til kirkerne og kirkernes omgivelser.

Indsigelsen har form af et veto, jf. planlovens bestemmelser om statslige myndigheders vetobeføjelse mv. Lokalplanforslaget har derfor ikke kunnet vedtages endeligt, før der var opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

På baggrund af en fælles besigtigelse og et forhandlingsmøde i foråret er parterne blevet enige om, at foretage en række ændringer i lokalplanens bestemmelser så den imødekommer Stiftsøvrighedens krav (se nedenfor). 

 

Indsigelse fra Stiftsøvrigheden:

Der gøres indsigelse mod lokalplanforslaget i forhold til dens bestemmelser vedr. ny bebyggelse, herunder bygningens placering og størrelse, materiale- og farvevalg, samt omgivende beplantning.

Indsigelsen begrundes ved, at lokalplanen vil kunne få en væsentlig indvirkning på Ny Kirkes omgivelser og miljø. Heri lægges der særlig vægt på bevarelsen af kirkeindsigtslinjen fra nord, der skal søges bevaret af hensyn til den synsmæssige opfattelse af kirken fra det omgivende land. Dertil kommer beskyttelsen af udsynet fra kirken. Endvidere ønskes skærpede og mere præcise krav i lokalplanens bestemmelser til valg af bygningsmaterialer, farver på tag og facader, og til den omgivende beplantning. Stiftsøvrighedens indsigelse er vedlagt som bilag.

 

Teknik & Miljøs kommentarer

På baggrund af forhandlingen vil Stiftsøvrigheden kunne acceptere den planlagte bygnings placering og størrelse under forudsætning af, at planlægningen ændres på følgende punkter:

•   Hele området udlagt som grønt område skal tilplantes, så området med tiden opnår karakter af skov. Arterne skal bestå at en blanding af løvfældende træer i en maksimal højde, der sikrer at kirkens tag stadig vil være synligt fra nord.

•   Farvevalg på tag og facader revurderes og tilpasses eksisterende bygninger i området, dog skal hvide og meget lyse flader undgås. Taget på produktions- og lagerhallen bør fx have nogenlunde samme mørke farvetone som den eksisterende produktionsbygning og bør fremstå som en rolig tagflade uden solceller og tagvinduer.

•   Svingbanerne for lastbilers adgang til bygningen tegnes ind i lokalplanens kortbilag.

Indsigelsen imødekommes ved at skærpe lokalplanens bestemmelser vedr. ubebyggede arealer/beplantning således at:

Bestemmelse 9.2 ændres og tilføjes ”…, så der dannes en sammenhængende afskærmning mod det åbne land og naboer, jf. bestemmelse 9.3 og 9.4.

Bestemmelse 9.3 ændres og tilføjes ”Derudover skal delområde 3 tilplantes så området med tiden opnår karakter af lysåben skov. Områdets beplantning må ikke overstige en højde på 9 meter, således at kirkens tag fortsat vil være synligt set fra nord.”

Derudover imødekommes indsigelsen ved at skærpe lokalplanens bestemmelser vedr. bebyggelsens ydre fremtræden således at:

Bestemmelse 5.2 ændres til ”Bygningens tag skal udføres som sadeltag uden ovenlysvinduer, solceller eller lignende elementer på bygningens tagflader.”

Bestemmelse 5.5 ændres til ”Bygningens facader, gavle og gavltrekanter skal fremstå i antracitgrå. Døre, porte og vinduesrammer skal holdes i grå nuancer.”

Bestemmelse 5.6 ændres til ”Bygningens tag skal fremstå i en mørkegrå nuance, tilpasset farven på den eksisterende produktionsbygnings tag.”

Desuden indtegnes svingbanerne for lastbilers adgang til bygningen på lokalplanens kortbilag.

 

 

Sammenfattende § 9-redegørelse

Teknik & Miljø har udarbejdet en sammenfattende § 9-redegørelse, efter reglerne i miljøvurderingsloven. Her redegøres der for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og indsigelser modtaget i høringsperioden, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer, der også har været overvejet, samt hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Dermed udgør § 9-redegørelsen en del af indsigelsesbehandlingen og er udarbejdet ud fra en antagelse om at de nævnte ændringer vedtages. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. september 2013

1.
Lokalplanforslag nr. 065 og kommuneplantillæg nr. 010 (PDF)

2.
Indsigelse fra Stiftsøvrigheden (PDF)

3.
§ 9-redegørelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende Ekkodalshuset

82.12.00K03-0002

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til efterretning

Resumé

Statsforvaltningen har den 12. juli 2013 truffet afgørelse vedrørende en klage fra ejerne af Traktørstedet Ekkodalshuset. De klagede over kommunens behandling af dem fra 2005 til klagetidspunktet 22. april 2012. Statsforvaltningen finder ikke, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Bornholms Regionskommune har tilsidesat den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, og som Statsforvaltningen påser overholdelsen af. Myndigheden foretager sig derfor ikke mere i sagen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

De daværende ejere af Traktørstedet Ekkodalshuset klagede den 22. april 2012 til Statsforvaltningen over Bornholms Regionskommune. Det fremgik af klagen, at den omfattede såvel ”byggesager”, ”sager efter forvaltningsloven” og ”sager efter offentlighedsloven”. Kernepunktet i sagen var uenighed om en fælles etablering af et rensningsanlæg, der oprindeligt var tilsluttet Ekkodalshuset og de offentlige toiletter i Ekkodalen. Kommunen har været involveret i sagen som grundejer og driftsherre af parkeringsplads og offentlige toiletter og som myndighed på spildevandsområdet.

Klagerne havde tidligere indstævnet kommunen for retten, men opgav sagen i februar 2012 af personlige årsager.

Statsforvaltningen beskriver i afgørelsen, hvilken kompetence den har i forhold til kommunen: den fører tilsyn med, at Bornholms Kommune overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen afgør selv, om der er tilstrækkeligt grundlag til at rejse en tilsynssag.

I den konkrete sag vurderes, at der ikke er grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at kommunen har tilsidesat lovgivningen. Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke mere i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. september 2013

1.
Kopi af brev til Helge Østergaard Jensen og Rigmor Hansen vedr. tilsynssag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status på det grønne partnerskabsprojekt ”Fremme af naturvenligt friluftsliv” i Poulsker/Bodilsker plantager. 

01.05.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø deltager i det grønne partnerskabsprojekt, ”Fremme af naturvenligt friluftsliv” i de privatejede Poulsker/Bodilsker plantager. Projektet er økonomisk støttet af Miljøministeriet og medfinansieret af de deltagende partnere.

I projektet indgår etablering af et handicapvenligt fugletårn, etablering af terrænsti, opsætning af redekasser til Perleugle, udarbejdelse og opsætning af information om naturen i området samt gennemførsel af forsøg med afspærring for motoriseret færdsel.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune deltager i et grønt partnerskabsprojekt ”Fremme af naturvenligt friluftsliv” i de privatejede Poulsker/Bodilsker plantager. Projektet og ansøgningen blev behandlet og indstillet på Grønt Dialogforums møde den 6. april 2011.

Projektets overordnede formål er udvidelse af mulighederne for naturvenligt friluftsliv og øget naturformidling.

Projektet indeholder følgende elementer:

 

Projektet er startet op i 2011 og nærmer sig nu sin afslutning. Alle delementerne i projektet er gennemført bortset fra forsøget med begrænsning af motoriseret færdsel på skovvejene. Denne del af projektet er startet per 1. august 2013 og planlagt til at vare et år. Herefter skal forsøget evalueres og resultatet forelægges Kommunalbestyrelsen.

I forsøget indgår en afspærring af Lyngvejen, der passerer gennem plantagerne. Vejen er spærret med aflåste led i nord og syd ved plantagernes begyndelse.

Plantagerne er privatejet, men der ligger en deklaration om at offentligheden gives mulighed for motoriseret færdsel på vejen. Dette svarer til den adgangsret, som findes i de bornholmske kommunalt ejede skove. Det er en udvidelse af adgangsretten som den eksisterer for de privatejede og statsejede skove, hvor færdsel kun må finde sted til fods, på cykel eller til hest.

Baggrunden for forsøget er at undersøge hvor udbredt behovet for motoriseret færdsel er i netop disse skove og om besøgende fortsat vil benytte skovene med de nye friluftslivstilbud.

Projektet og forsøget blev præsenteret for offentligheden ved Skovens Dag i maj i år.

 

Projektet er gennemført i samarbejde med en række partnere:

·         Skovselskabet Poulsker A/S (Ejer og ansøger)

·         Danmarks Naturfredningsforening

·         Friluftsrådet

·         Dansk Ornitologisk Forening

·         Svampevennerne på Bornholm

·         BRK

 

Projektansøgningen fremgår af bilag.

Projektet har et budget på 391.500 kr. heraf har Miljøministeriet bidraget med 195.000 kr., Friluftsrådet 82.500 kr., BRK 64.000 kr. og ansøger 50.000 kr. Foreningerne har alle bidraget med frivillige timer i projektet til udarbejdelse af informationsmaterialer, redekasser mv. BRK har forpligtet sig til at vedligeholde faciliteterne i 5 år.

Foto af det nye fugletårn under opførelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. september 2013

1.
Projektansøgning med projektbeskrivelse (DOC)

2.
Kort med plcering af fugletårn og led (JPG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til energirenovering i kommunale bygninger - tillægsbevilling til energioptimering og renovering af belysning i skoler

82.09.01Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice søger om medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne til udskiftning af belysning og etablering af tidssvarende energistyring i klasseværelserne i hhv. Rønneskolens tre afdelinger Åvang, Østre og Søndermark, Hans Rømer Skolens afdeling Aaker og Paradisbakkeskolens afdeling Nexø.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.147.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til energirenoveringsprojektet Intern ESCO herefter udgør 33.393.500 kr.

b)    at tillægsbevillingen finansieres med 2.147.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med Intern ESCO-projektets energiscreening af kommunens skoler er det konstateret, at belysningerne i klasseværelserne – for hovedpartens vedkommende – er af ældre dato og er nedslidte. Mange armaturer er 30-40 år gamle, hvorfor lysudbyttet er væsentligt nedsat og reservedele ikke længere kan skaffes. Omkostningerne til reparationer og enkeltstående udskiftninger vil i de kommende år blive væsentlig forøgede, og vil ikke vil kunne afholdes inden for de eksisterende driftsbudgetter.

En beregning på udskiftning af alle armaturer i de aktuelle klasseværelser til nutidig LED-belysning, hvor besparelser på el-forbrug, forbedret styring, løbende udskiftning af lyskilder og reparation er medtaget, viser en simpel tilbagebetaling på ca. 20 år.

Udgiften til en samlet udskiftning af belysningerne og ændring af installationerne med ny styring udgør 4.294.000 kr., hvoraf halvdelen kan finansieres af rådighedsbeløbet som er afsat til Intern ESCO-projektet.

En medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne vil derfor skulle udgøre 2.147.000 kr., således at simpel tilbagebetalingstid - for den interne investering – kommer ned på ca. 10 år.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenoveringsprojektet Intern ESCO, som vedrører energirenovering i kommunale bygninger. Projektet administreres af BRK Ejendomsservice.

Det forventes at kommunalbestyrelsen på mødet den 19. september 2013 godkender en udvidelse af anlægsbevillingen til Intern ESCO-projektet med 446.500 kr. i forbindelse med renovering af 5 ventilationslæg. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 31.246.500 kr.

 

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.147.000 kr. til udskiftning af belysningen i udvalgte klasser på henholdsvis Rønneskolens afdelinger Søndermark, Østre og Åvang, Hans Rømer Skolens afdeling Aaker og Paradisbakkeskolens afdeling Nexø. Tillægsbevillingen kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

 

Med denne yderligere forhøjelse med 2.147.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, vil den samlede anlægsbevilling Intern ESCO-projektet herefter udgøre 33.393.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2013:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2013:

Intet