Referat
Teknik- og Miljøudvalget
05-11-2013 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ombygning af to miljøstationer
  åbent 3 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne til nedrivning af ejendommen Rosengade 25.
  åbent 4 Lokalplanforslag 074 for etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen
  åbent 5 Lokalplanforslag 076 for et sommerhusområde ved Snogebæk
  åbent 6 Anmodning om planlægning der muliggør bebyggelse på Pedersker Stadion
  åbent 7 Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med ønske om ny skovbørnehave i Rønne syd
  åbent 8 Forslag til kommuneplantillæg nr 18 vedr. bymønster, byudvikling og boliger
  åbent 9 Forslag til kommuneplantillæg 017 til kommuneplan 2009 om klimatilpasning- vand
  åbent 10 Høring af forslag til Vandplan 2010-2015
  åbent 11 Høring af udkast til forslag til ny lov om vandplanlægning.
  åbent 12 Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2014
  åbent 13 Natur og Miljøklagenævnets afgørelse om dispensation til juletræsplantning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje
  åbent 14 Retningslinjer for nye badeadvarselsskilte på udvalgte badestrande
  åbent 15 Boligsocialt projekt - afslutning og evaluering af
  åbent 16 Anlægsbevilling til tagrenovering af Paradisbakkeskolen, Afdeling Nexø - tillægsbevilling
  åbent 17 Installation af røgalarmer i Bo42 afd. 11 samt deraf følgende lejeforhøjelse.
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Carsten Scheibye forlod mødet under punkt 10.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ombygning af to miljøstationer

07.01.00P19-0001

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Igennem flere år har uhensigtsmæssig henkastning af affald ved miljøstationerne været et problem. BOFA vil som et forsøg ombygge to af de tolv miljøstationer til en anden udformning, der vil gøre det mindre attraktivt at henkaste affald ved miljøstationerne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

BOFA har i ca. 15 år drevet 12 (oprindelig 13) miljøstationer i sommerhusområderne på Bornholm. Disse stationer er tænkt som en ekstra service til beboere i sommerhusene, der ofte for eksempel i forbindelse med skiftedag kan have ekstraordinære mængder affald.

Siden 2001 har stationerne været omgivet af et grønt plankeværk, der skjuler beholderne.

BOFA får desværre ofte kundehenvendelser om ureglementeret brug af - samt svineri omkring stationerne.

Det er BOFAs opfattelse (blandt andet på baggrund af erfaringerne fra Ringkøbing-Skjern Kommune), at disse problemer kan afhjælpes ved en ombygning af stationerne, der åbner dem op, nedgraver beholderne og får stationerne til at fremtræde moderne og harmoniske. Dette vil naturligvis også være en æstetisk gevinst for sommerhusområderne, de er placeret i.

BOFA vil som et forsøg ombygge stationerne i Tejn og Dueodde (Fyrvej på parkeringspladsen).

Såfremt ombygningen bliver en succes vil BOFA i de kommende år ombygge flere stationer i det omfang det er økonomisk muligt.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen af de to miljøstationer vil finde sted i løbet af vinteren 2013/2014, og forventes at koste ca. 600.000 kr. Finansieringen findes indenfor BOFA’s eget budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Moloksystem - Illustration (JPG)

2.
Miljøstation Moloksystem - Detail (PDF)

3.
Molokker set over jorden (PDF)

4.
Oversigt over miljøstationer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne til nedrivning af ejendommen Rosengade 25.

02.34.04P19-0198

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ejeren af ejendommen Rosengade 25 i Rønne har søgt om nedrivning af hjørneejendommen Smallegade/Rosengade. Af ansøgningen fremgår, at en nedrivning ønskes, da ejendommen er i en meget dårlig bygningsmæssig stand. Det fremgår endvidere, at ansøger ser to muligheder for at udnytte ejendommen. Den ene mulighed er at bebygge den med boligbyggeri, den anden er at etablere private p-pladser.

Ansøgningen har været sendt i høring hos de omboende, Kulturmiljørådet for Bornholm og Rønne Byforening. Der er i høringsperioden indkommet seks indsigelser/bemærkninger.

Teknik og Miljø skønner, at der ud fra den udførte bygningsbesigtigelse og en samlet vurdering af et eventuelt renoveringsbehov kan gives en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, så bygningerne kan nedrives, såfremt lokalplanens intentioner og formål samtidig iagttages.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·       at der meddeles dispensation til det ansøgte på vilkår af, at der umiddelbart efter nedrivningsarbejderne udføres én af to nedennævnte byggearbejder.

1.     Der etableres en privat langtidsparkeringsplads på betingelse af, at der opføres en bornholmermur i skel mod vej og at indkørslen til pladsen etableres i Smallegade, så gaderummet i Rosengade kan fastholdes.

2.     Der opføres nye bygninger til privatboligformål på ejendommen iht. lokalplanens formål og bestemmelser og således, at nybyggeriet sikrer, at gadeforløb og karréstrukturen fastholdes og opføres, så skalaforhold og form tilpasses den gamle bydel.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstilling godkendt, idet der meddeles dispensation med krav om at de vilkår, der fremgår af punkt 1, opfyldes.

Sagsfremstilling

Totalbyg Entreprise A/S har med brev af 25. juni 2013 med yderligere materiale modtaget den 3. september 2013 ansøgt om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på ejendommen matr. nr. 878, Rønne Bygrunde, beliggende Rosengade 25, 3700 Rønne.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. Ejendommen er beliggende i delområde A.

Lokalplanens formål er bl.a.

- at sikre et fortsat levende og alsidigt bymiljø,

- at bevare de karakteristiske bebyggelser, gademiljøer og byrum i det centrale Rønne som en sammenhængende bevaringsværdig bystruktur, samt

- at ny bebyggelse tilpasses byens skalaforhold,

- at fastsætte bestemmelser for placering, udformning og materialevalg for nybyggeri der betinger, at byggeriet udføres i et nutidigt formsprog indpasset det historiske bymiljø.

Det fremgår endvidere af punkt 4.1 og 4.2 at:

4.1. Den eksisterende bebyggelses udvendige facader og bygningsdele må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder udskiftning af vinduer og døre, uden kommunens forudgående tilladelse.

4.2. Nedrivning af de ældre byhuse tillades generelt ikke. Nedrivning af nyere bygninger, udhuse og garager samt ældre huse med lav bevaringsværdi kan tillades, hvis arealet efterfølgende bebygges eller disponeres på en måde der er til gavn for det konkrete bymiljø.

 

Ud fra ovenstående vil en nedrivning således kræve en dispensation fra lokalplanen.

 

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens § 19.

 

Der er udsendt orienteringsbreve (høring) til naboerne til den omhandlede ejendom, det lokale Kulturmiljøråd samt Rønne Byforening. Desuden har nedrivningsansøgningen været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside og i kommunens annonce i Rytterknægten den 11. september 2013.

 

Ved registreringen af bevaringsværdier af bygninger i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas Rønne i 1990 fremgår, at ejendommen har en samlet bevaringsværdi på 3, hvilket er den typiske bevaringsværdi i området. Bygninger med en samlet bevaringsværdi på 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og håndværksmæssige udførelse er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags, eller bygninger, der i kraft af deres placering er vigtige for området som en helhed.

Ejendommens miljømæssige værdi er 2. Ved den miljømæssige vurdering ser man på bygningens betydning eller ‘støtteværdi’ for de tilstødende bygninger og for helheden. Man ser på, hvordan bygningen er placeret og tilpasset gadebilledet eller det miljø, den er en del af.

I øvrigt henvises til bilag 2, der er en kopi af den udsendte orientering, hvor den indkomne ansøgning også var vedlagt. Det fremgår af et kortudsnit i høringsbrevet, hvem der har fået udsendt orienteringen.

 

Indsigelsesbehandling

Der er ved fristens udløb indkommet 6 indsigelser/bemærkninger:

1.     Ejerne af ejendommen, Rosengade 8, Rønne,

2.     11 beboere i ejendommen Store Torvegade 1, Rønne,

3.     Ejere af ejendommen, Rosengade 9, Rønne,

4.     Rønne Byforening v/formand Niels-Holger Larsen,

5.     Kulturmiljørådet, Bornholm v/formand Bjarne Bech, og

6.     Ejer af ejendommen, Rosengade 7, 3700 Rønne.

Disse indsigelser/bemærkninger er med brev af 4. oktober kommenteret af ansøger.

 

Efterfølgende er et ekstrakt af de indkomne indsigelser/bemærkninger samt ansøgers efterfølgende kommentarer til disse. Alle breve kan læses i deres fulde ordlyd i bilag 3.

Ad 1. Har ingen indvendinger mod en nedrivning, da de eksisterende bygninger betragtes som misligholdte og triste for det samlede gadebillede. Det anbefales, at der opføres bygninger til privatboligformål, i arkitektonisk stil der harmonerer med helhedsindtrykket i den gamle bydel. Privat parkeringsareal harmonerer meget dårligt med helhedsindtrykket i en gammel hyggelig bydel. Gives der alligevel tilladelse, påpeges tre forhold der bør sikres: Omkransning med en pudset murstensvæg med teglrygning, en så smal indkørsel som muligt for at begrænse indblik, og etablering af fartdæmpende foranstaltninger pga. den øgede trafikintensitet.

Ad 2. Mener at private parkeringspladser i området er en rigtig dårlig idé pga en øget trafik. Der udtrykkes usikkerhed om, hvordan parkeringspladserne skal administreres. Boligbyggeri er en bedre løsning, f.eks. to eller tre boligejendomme som passer ind i Rosengademiljøet. Der henstilles til, at der ikke gives tilladelse til nedrivning, før der er en total lokalplan med alle tilladelser til genetablering, så der ikke kommer til at ligge en byggetomt, som i mange år fremover vil skæmme bybilledet.

Ad 3 og 6. Er imod nedrivning. Selv om bygningen er dårligt vedligeholdt, udgør den et meget vigtigt element i en gade, som turisterne beundrer. En helt ny ejendom vil kunne skæmme bybilledet. Værre med en privat parkeringsplads. Rosengade vil få en biltrafik, der slet ikke egner sig til sådan en gade. Yderligere vil en stor åben plads i et flot historisk miljø være et dårligt signal for Bornholm, og det håber de aldrig, kommunen vil give tilladelse til.

Ad 4. Finder det meget betænkeligt at dette kulturmiljø og en så stor bygningsmasse, der lukker en af de gamle og meget bevaringsværdige karreer i Rønne i Laksegade/Rosengadekvarteret, nedrives. Med god vilje og kreativitet er en bevaring bestemt mulig og at foretrække. Byforeningen støtter og anbefaler en boligbebyggelse på grunden, også med baggrund i den bevarende lokalplans formål. Det anbefales, at eventuelle nedrivningstilladelser først gives, når der foreligger et godkendt projekt til erstatning for eksisterende bygninger. Det er ligeledes holdningen, at eventuelle nybyggerier bør gives et nutidigt udtryk i en god og arkitektonisk kvalitet, men at skalaforhold og form tilpasser sig den gamle bebyggelse i tråd med lokalplanens formål og bestemmelser. Byforeningen minder om, at regionskommunens arkitekturpolitik tages i agt.

Ad 5. Kulturmiljørådet kan ikke anbefale den foreslåede p-plads, der vil være ødelæggende for områdets attraktive karakter og øge trafikken i de følsomme turist-gader, Rosengade og Laksegade. Rådet erkender, at den eksisterende bygningsmasse er i ringe forfatning, så en fornuftig istandsættelse vil blive vanskelig. Gives der nedrivningstilladelse, så skal det sikres, at bygningerne erstattes af nyt byggeri, der giver tilsvarende bidrag til bymiljøet. Der foreslås nyt byggeri, der udfylder karréstrukturen, da det er yderst vigtigt, at karréstrukturen og gadeforløbene Rosengade/Smallegade fastholdes. Beslutter BRK, mod kulturmiljørådets anbefaling, at tillade p-pladser på arealet, så opfordres BRK til at stille krav til udformningen. Kræv en kvalificeret bearbejdning af pladsen, kræv en lukning mod gaderne så gadeforløb/karréstruktur fastholdes, og kræv en udformning der materialemæssigt og funktionelt er gennemarbejdet og fungerer med omgivelserne.

 

Ansøgers kommentarer til indsigelser/bemærkninger.

Først en kommentar til de generelle forhold i Rønne. Der er hverken behov for erhvervslokaler eller flere boliger, derimod er der behov for p-pladser. Det vil være yderst risikabelt at sætte et boligbyggeri i gang, der antageligt heller ikke kan finansieres. Det præciseres, at p-pladserne er tænkt som langtidsparkeringspladser, som vil blive tilbudt de forretningsdrivende i gågaden og andre i nærområdet. Altså kommer man typisk i sin bil om morgenen og kører hjem til aften. Ansøger har selv otte p-pladser med tilkørsel via Skindergade og Laksegade og oplever generelt ingen problemer. Ansøger bemærker, at Kulturmiljørådet har udtalt at bygningsmassen er i ringe stand, samt at en istandsættelse vil være vanskelig.

Ansøger er indstillet på, at specifikke krav bør indgå i et kommende projekt – også at området lukkes med mur/hegn/beplantning. Ansøger mener ikke, at Rønne Byforenings bemærkninger om bevaring af bygningerne er muligt i den virkelige verden. Det kommenteres også, at der ikke er behov for nyt boligbyggeri. Som kommentar til 3 og 6 mener ansøger, at en privat langtidsparkeringsplads kan lette presset på parkering i bl.a. Rosengade. Med hensyn til vilkår for en privat parkeringsplads skriver ansøger som kommentar til beboerne i Store Torvegade (2), at man forventer at udleje pladserne på langtidskontrakter, hvor adgang til området bliver med digital signatur for lejerne. Som kommentar til indsigelse 1, har ansøger bemærket, at de ikke har indvendinger mod en nedrivning. Til ønsket om ny privat boligbebyggelse er der tidligere redegjort for, at dette behov ikke er til stede. Til opfordringen til kommunen om tre specifikke krav ved etablering af en p-plads skriver ansøger, at de er indstillet på at indarbejde nogle af disse. Til slut opsummerer ansøger til kommunen, at de primært beder om mulighed for at etablere en privat langtidsparkeringsplads. Såfremt Teknik & Miljø er indstillet på en sådan principiel tilladelse, vil de igangsætte selve projektfasen med bl.a. indretning og udlejning mv. Såfremt det viser sig mod ansøgers forventning, at disse forhold ikke kan gennemføres – er der en ny situation. Uanset hvilken projektart (boligbyggeri/p-pladser) anmodes om nedrivningstilladelse for at få den nedslidte ejendom fjernet fra gadebilledet. Ejendommen skæmmer området.

 

Teknik & Miljøs kommentarer.

Teknik & Miljø har synet ejendommen for at kunne foretage en konkret vurdering i sagen. Notat fra dette syn ligger som bilag 4.

 

De indkomne indsigelser/bemærkninger er overvejende enige om, at der såfremt der gives dispensation til en nedrivning, så anbefales der en ny boligbebyggelse på stedet.

Med hensyn til ansøgers ønske om en privat parkeringsplads, så udtrykkes der i indsigelserne bekymring for udformningen og en øget trafik i området.

I tre af indsigelserne præciseres, at der bør foreligge et godkendt projekt for fremtidig anvendelse, inden en eventuel nedrivningstilladelse gives.

 

I forhold til de indkomne bemærkninger fra de omboende, Rønne Byforening og Kulturmiljørådet, så anbefaler Teknik og Miljø nedennævnte:

 

I forhold til ny boligbebyggelse sikres   

  1. at gaderummets ”vægge” fastholdes, enten i form af husfacader eller hegnsmure,
  2. at ny boligbebyggelse ved sin placering, udformning og materialevalg harmonerer med gadens gamle bygninger eller på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirker til at styrke karakteren af det eksisterende miljø, og
  3. at ny boligbebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i gadelinjen.

 

I forhold til en ny privat langtidsparkeringsplads sikres:

1.     at der omkring parkeringspladsen opføres en bornholmermur

2.     at indkørslen placeres i Smallegade, og

3.     at hegnmuren mod naboen bevares efter nedrivning af garagerne.

 

I øvrigt henvises til bilag 1.

Teknik & Miljøs vejafdeling ser ingen trafikale problemer i den foreslåede løsning med indkørsel fra Smallegade. Hvis der etableres en privat langtidsparkeringsplads, som adgangsbegrænses så kun lejere af parkeringspladserne kan køre ind, skønnes det, at den øgede trafikmængden vil blive af begrænset omfang. 

 

For at sikre at der ikke over længere tid vil ligge en åben byggetomt på hjørnet af Rosengade/Smallegade, anbefales det, at der samtidigt med en eventuel dispensation til nedrivning af ejendommen, stilles krav om en kontinuerlig byggeproces, så gaderummene og karréstrukturen genskabes hurtigst muligt.

Der skal indhentes tilladelse iht. såvel byggelov som planlov til begge former for projekter.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Bornholmermur (DOCX)

2.
Scannet kopi af udsendt orientering samt ansøgning om nedrivning (PDF)

3.
Scanning af indkomne indsigelser og bemærkninger samt ansøgers efterfølgende kommentarer. (PDF)

4.
Notat fra besigtigelse af Rosengade 25 d. 18 oktober 2013 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Lokalplanforslag 074 samt kommuneplantillæg 014 for etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen

01.02.05P16-0123

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. april 2013 besluttet at der skal udarbejdes et lokalplanforslag samt et kommuneplantillæg, der muliggør etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen syd for Vestermarie plantage.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslag samt kommuneplantillæg vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Gulbakkevejen 6, Aakirkeby ønsker at etablere en labyrinthave på ejendommen. Ejendommen er beliggende i landzone.

 

For at kunne realisere en labyrinthave kræves det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

 

Ejendommen er beliggende ved skovbrynet op til Vestermarie Plantage.

 

Ejendommen har et samlet areal på ca. 13 ha. Lokalplanområdet omfatter kun en del af ejendommen - et areal på ca. 7,4 ha.

 

Lokalplanområdet er beliggende ca. 3 kilometer øst for Vestermarie for enden af Gulbakkevej. Området grænser mod nord op til den regionale cykelvej og Vestermarie Plantage, mod øst er der åbne arealer og skovbevoksning. Mod syd er der åbne landbrugsarealer, og mod vest er der et mindre skovbevokset område samt landbrugsarealer. Nærområdet er i øvrigt præget af spredt landbebyggelse og læhegn.

 

Lokalplanområdet er opdelt i 4 delområder.  Inden for det enkelte område er der set på landskabet og de forskellige beskyttelseslinjer. Derfor varieres områderne i forhold til hvad der må etableres af labyrinttyper og mindre bygninger i forhold til udseende, omfang og placering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Lokalplan 074 labyrinthave (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Lokalplanforslag 076 for et sommerhusområde ved Snogebæk

01.02.05P21-0324

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 9. april 2013 at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for et kommuneplanlagt sommerhusområde syd for Snogebæk.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Området ved Snogebæk blev sammen med 7 andre områder på Bornholm udlagt til sommerhusområder tilbage i 2010 ved et landsplandirektiv. Hensigten med denne lokalplan er således at overføre arealet fra landzone til sommerhusområde, så det kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

Arealet som er på ca. 4 ha. Ligger i tilknytning til det sydlige Snogebæk.

Jf. landsplandirektivet må arealet bebygges med op til 15 sommerhuse.

Arealet består af 2 naboarealer i størrelsesforholdet ca. 50/50. Området er placeret umiddelbart syd for Snogebæk ved Søndre Mosevej, Mosestien og Tørveskæret, og der kan nemt sikres adgang herfra. Begge ejere ønsker at kommunen tilvejebringer en lokalplan, så en udnyttelse til sommerhusbebyggelse kan iværksættes.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 37 for sommerhusområderne ved Balka Strand og Bro m.v. I lokalplan nr. 37 er arealerne bestemt anvendt til skov- og jordbrugsformål og beliggende i landzone. Ved endelige vedtagelse af den ønskede ny lokalplan ophæves lokalplan nr. 37 for de aktuelle arealer.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Lokalplanforslag 076 sommerhusområde ved Snogebæk (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anmodning om planlægning der muliggør bebyggelse på Pedersker Stadion

01.02.05P21-0305

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Pedersker IF har anmodet Teknik & Miljø om at få tilladelse til at sælge sit klubhus på Baunevej 20 i Pedersker som sommerhus.

I den forbindelse anmoder Poulsker IF Teknik og Miljø om at beslutte en lokalplanlægning så området kan tages i anvendelse og udstykkes som sommerhusområde.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at der iværksættes udarbejdelse af et lokalplanforslag

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Pedersker IF (PIF) har etableret en 7 mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole og ønsker at flytte hele sin idrætsaktivitet fra Pedersker Stadion til Sydbornholms Privatskole.

I den forbindelse ønsker Pedersker Idrætsforening at sælge sit klubhus, der er beliggende på lejet kommunalt ejet areal på Pedersker Stadion i Vestre Sømarken på Baunevej.

 

Arealet ejes af Bornholms Regionskommunen. Lejekontrakten der blev indgået mellem PIF og Aakirkeby Kommune i 1987.

 

Klubhuset og tilhørende stadion er omfattet af lokalplan nr. 3 for sommerhusområderne Vestre Sømarken, Østre Sømarken og Strandmarken. Klubhuset er beliggende i lokalplanens delområde 2 i et område udlagt til offentlige formål som friareal, herunder boldbane for Pedersker IF. Friarealet har en størrelse på ca. 2,2 ha.

Klubhuset kan ikke på det nuværende plangrundlag udstykkes og tages i anvendelse som sommerhus, da dette er i strid med den gældende lokalplan. Men da friarealet ligger i et sommerhusområde, kan arealet udstykkes og bebygges såfremt der gennemføres en ny afløsende lokalplan for det aktuelle område. 

Der tages ikke stilling til hvorvidt og på hvilke vilkår PIF kan sælge deres klubhus.

 

Teknik & Miljø vurderer at området er egnet til sommerhusudstykning og anbefaler at der iværksættes en planlægning for området således at en udstykning kan muliggøres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med ønske om ny skovbørnehave i Rønne syd

01.02.05P16-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har anmodet Teknik & Miljø om at udarbejde det nødvendige plangrundlag for en ny skovbørnehave på Vibegårdsvej 14 i Rønne. Området, der ønskes bebygget, er beliggende i uplanlagt landzone, hvilket kræver at der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden, før en beslutning om udarbejdelse af et kommuneplantillæg kan finde sted.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at der indkaldes ideer og forslag forud for en mulig ændring af kommuneplanen

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker at etablere en ny daginstitution på et areal, som i dag rummer en eksisterende pavillon på 66 m2, der anvendes til skovbørnehave. Omfanget af den ønskede ny bebyggelse, ca. 300 m2, kræver at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

Det ønskede areal, som er på ca. 9.500 m², er beliggende på Vibegårdsvej. Arealet er beliggende i landzone i det åbne land, og er det ikke udlagt til byudvikling i kommuneplanen.

Området, der ejes af kommunen, er mod øst, syd og vest omgivet af fredskov. Mod nord ligger en ridehal, kommunens 10. klassecenter samt Vibegård, der anvendes til kommunal administration. Adgang til området vil kunne ske via en ca. 450 meter og fire meter bred adgangsvej fra Aakirkebyvej via Vibegårdsvej, samt ad en cykelvej fra øst via Ridekammen.

Der gøres opmærksom på at placering af det ønskede nybyggeri i det åbne land kan være i strid med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, der sigter mod, at byvækst begrænses til at foregå i direkte tilknytning til en by jf. nedenstående citat fra Miljøministeriets oversigt over statslige interesser i kommune­planlægningen 2013:

3.1.2

Citat

 

-        Der skal være klare grænser for byerne og byvækst skal ske indefra og udad, så der sikres forskel mellem by og land og ny, spredt bebyggelse i det åbne land undgås.

-        Klare grænser for byerne og forskel mellem by og land skal være med til, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. Egentlig byvækst – både erhvervs- og boligbyggeri – skal placeres i byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund.

-        Landskabskiler i og mellem byerne friholdes for byggeri og anlæg med henblik på at sikre oplevelsen af forskellen mellem by og land, af byens placering i landskabet samt på at skabe attraktive rammer for rekreation.

 

Teknik & Miljø har tidligere udarbejdet en planvurdering af placeringsmulighederne for en ny skovbørnehave (vedlagt som bilag). I dette notat er den ønskede placering, som er løsrevet fra eksisterende byområde, vurderet i forhold til en alternativ placeringsmulighed, der er beliggende i direkte tilknytning til eksisterede byområde. (se bilag).

 

Børne- og Skoleudvalget har alligevel valgt en placering uden for byen, på baggrund af brugergruppens ønske om placering.

 

  

Teknik & Miljø anbefaler på baggrund af anmodningen, at der indkaldes ideer og forslag mhp. evt. udarbejdelse af kommuneplantillæg.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
notat (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forslag til kommuneplantillæg nr 18 vedr. bymønster, byudvikling og boliger

01.02.15P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18, Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2, ”Bymønster og Byudvikling” og afsnit 4.1, ”Boliger”.

Tillægget følger op på tidligere beslutninger om kommuneplanrevision og boligpolitik, og skal blandt andet muliggøre, at lokalplankrav om helårsanvendelse kan fjernes fra en række mindre byer.

Kommuneplantillæg nr. 18 fastlægger et ændret bymønster, revurdering af byudviklingsarealer samt retningslinjer for beboelse på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes til offentliggørelse i 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Af kommuneplanstrategi 2011 fremgik bl.a. at kommunalbestyrelsen ville revidere kommuneplanens temaer vedr. ”centerstruktur og byudvikling” (herefter omdøbt til ”Bymønster og byudvikling” samt ”boliger”).

I 2013 blev der gennemført en debat om fremtidens boligscenarier. Herefter besluttede kommunalbestyrelsen bl.a., at bopælspligten ophæves med undtagelse af 8 større byer, og at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for de byer hvor bopælspligten ophæves, som muliggør at lokalplaner med krav om helårsbeboelse også kan ophæves.

Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18, Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2, ”Bymønster og Byudvikling” og afsnit 4.1, ”Boliger”.

Af tillæg nr. 18 fremgår, hvad der er baggrunden for ændringerne, og hvilke statslige krav der er til kommuneplanlægningen for de to emner. Desuden beskrives forslag til målsætninger, retningslinjer, og redegørelse herfor, for de to temaer.

 

Bymønster

Bymønstret foreslås forenklet i forhold til tidligere kommuneplan så et firdelt bymønster erstattes af med et tredelt bestående af

1. Kommunecenter (Rønne)

2. Større erhvervs- og handelsbyer (Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Tejn, Gudhjem-Melsted, Snogebæk, Nyker og Klemensker). Alle byer med over 600 indbyggere.

3. Små boligbyer (Sorthat-Muleby, Aarsdale, Østermarie, Sandvig, Lobbæk, Vestermarie, Østerlars, Pedersker, Listed, Balka, Nylars, Knudsker, Rø, Arnager, Årsballe, Vang, Rutsker, Olsker, Teglkås-Helligpeder og Bølshavn). Alle har under 600 indbyggere.

Bymønstret knyttes alene an til befolkningstal og erhvervs- og handelsmæssig indhold (offentlig service indgår ikke).

 

Byudvikling

Ved kommuneplanrevisioner skal Kommuneplanens byudviklingsarealer revurderes i forhold til arealbehov og bymønster/byfunktion.

Byudviklingsarealer er i den forbindelse arealer i det åbne land, der endnu ikke er lokalplanlagt til f.eks. boliger. Der findes derudover, i langt de fleste byer, uudnyttede byggegrunde og udstykningsmuligheder, med mulighed for at opføre nye boliger.

I alle de større byer fastholdes arealudlæg til byudvikling uændret, mens en del mindre arealudlæg ved de små boligbyer er udtaget.

Nye arealudlæg kan efter retningslinjerne kun planlægges til helårsboligformål. Da der stort set ikke opføres nye boliger i de små byområder, og da disse byerne fremover defineres helt uden helårskrav, kan der ikke længere begrundes et behov for byudvikling til disse områder.  

Indtil videre foreslås dog opretholdelse af arealudlæg til byudvikling med helårsboligformål i de større erhvervs- og handelsbyer Snogebæk, Tejn og Nyker.

Naturstyrelsen vil i forbindelse med offentliggørelsen vurdere om kommunens evaluering af byudviklingsbehov i forskellige områder er tilstrækkeligt velbegrundet i forhold til boligbehov mm.

Hvis der senere skulle opstå behov for nye byudviklingsarealer, kan dette indarbejdes ved kommende revisioner, forudsat naturligvis, at der findes tilstrækkelig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for det.

 

Boliger

I kommuneplanens retningslinjer for boliger fastlægges det, at det kun er i de 8 byer Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Tejn, Gudhjem-Melsted at der opretholdes krav om ”helårs-boligformål”. (Tilsvarende gælder boligreguleringslovens krav om bopælspligt i disse område – men dette lovområde reguleres ikke via kommuneplanen). Alle øvrige byområder defineres bredt som ”Boligområder”.

Boligområder fortolkes bredt som helårsboliger eller fritidsboliger.

Som nævnt ovenfor, er alle uplanlagte byudviklingsarealer fortsat defineret områder til helårs-boligformål (bemærkning - i byerne Snogebæk, Tejn og Nyker dog uden bopælspligt i medfør af boligreguleringsloven).

Kommuneplantillægget vil gøre det muligt, efterfølgende, at ophæve de lokalplanbestemmelser om helårs-boligformål i byer, hvor rammerne nu ændres til ”boligformål”. (Den faktiske ophævelse af lokalplanbestemmelser vil udgøre et mere omfattende arbejde, der kan tage længere tid).

 

Kommuneplanrevision i øvrigt

Når kommuneplantillæg nr. 18 har været offentliggjort og er vedtaget, forventes det at der kan ske en samlet vedtagelse af en (digital) kommuneplan 2013, herunder genvedtagelse af de dele af kommuneplanen, det er besluttet ikke skal revideres, men kun ajourføres, jf. kommuneplanstrategi 2011.  Dette forventes at kunne ske i foråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 (DOCX)

2.
Miljøscreening (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Forslag til kommuneplantillæg 017 til kommuneplan 2009 om klimatilpasning - vand  

01.02.15P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Klima er blandt de emner kommunalbestyrelsen med vedtagelse af Bornholms Udviklingsplan 2012 har valgt skal revideres i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision. Temaet klimatilpasning-vand er siden aktualiseret af Miljøministeriets lovgivning på området i 2012 og 2013. Kommunalbestyrelsen vedtog i september d.å. Klimatilpasningsplan-vand for Bornholm som danner baggrundsrapport for forslag til kommuneplantillæg 017 til kommuneplan 2009.    

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 017 til kommuneplan 2009 for Bornholms Regionskommune om klimatilpasning-vand sendes i offentlig høring i 8 uger jf. planlovens regler  

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Indholdet i kommuneplantillæg 017 om Klimatilpasning-vand er udarbejdet på baggrund af forslag til Klimatilpasningsplan-vand og de drøftelser der har ligget til grund for dette. Ved endelig vedtagelse efter høringsperioden vil det erstatte afsnit 9.3 ”Klima i kommuneplan 2009” og siden indgå i ”Kommuneplan 2013 for Bornholm”. Klimatilpasningsplan-vand får derved sit eget afsnit i den kommende plan, men i retningslinjerne præciseres, at temaet vedrører fagområder bredt i Teknik & Miljø. Der lægges i forslaget op til en præcisering af indholdet i den kommende planperiode, når alle grunddata til dette arbejde foreligger.

Jf. strategisk miljøvurdering (miljøvurderingsloven) er der foretaget miljøscreening af forslaget, der sammen med bilag, forslag til kommuneplantillæg 017 og baggrundsrapport, har været sendt i høring i peroden 26. september 2013 til 14. oktober 2013 i Naturstyrelsen og interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening inkl. lokalafdeling og Dansk Ornitologisk Forening inkl. lokalafdeling, som har anmodet om at se disse screeninger. Kommunen har ingen bemærkninger modtaget i høringsperioden. 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Forslag til kommuneplantillæg 017 (DOCX)

2.
Miljøscreening forslag (DOC)

3.
Klimatilpasningsplan-vand (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Høring af forslag til Vandplan 2010-2015

09.00.06P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Miljøministeriet har sendt et nyt forslag til Vandplan 2010-15 i høring. Vandplanen har tidligere været i høring og har været endelig vedtaget. Imidlertid blev Vandplanen kendt ugyldig af Natur-og Miljøklagenævnet idet nævnet fandt, at en teknisk forhøring med frist på 8 dage var for kort. Miljøministeriet har derfor sendt Vandplanerne i høring igen med frist for afgivelse af høringssvar den 23. december 2013. Teknik & Miljø har udarbejdet et kortfattet høringssvar, der fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at høringssvaret i sagsfremstillingen indsendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Forslag til vandplanerne (2010-2015) har tidligere været i offentlig 6 måneders høring i 2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. Se tidligere dagsorden med bilag til Kommunalbestyrelsen i bilaget. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 er det imidlertid besluttet, at planerne og de tilhørende miljørapporter skal sendes i høring på ny. Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har bidraget til tidligere høringer og senest indsendt høringssvar på teknisk forhøring af forslag til de statslige vandplaner med frist den 27. maj 2013.

 

Den nye vandplan er i høring frem til 23. december 2013. Teknik og Miljø har udarbejdet nedenstående forslag til høringssvar. Høringssvaret fokuserer på nye erfaringer fra vandplanarbejdet, idet Naturstyrelsen oplyser, at tidligere indsendte bemærkninger til vandplanerne er behandlet og i relevant omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke fornødent at fremsende samme bemærkninger på ny.

 

 

 

Når Vandplanen er endelig vedtaget skal Teknik & Miljø udarbejde forslag til nye vandhandleplaner. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at de nye vandhandleplaner vil lægge sig tæt op ad de nuværende handleplaner.

 

Høringssvar:

Bornholms Regionskommune er i første planperiode påbegyndt indsatser for vandløb. Vi har derfor erfaret, at første planperiode giver meget snævre rammer for realisering af indsatser på vandløbsområdet. Som vandplanens krav og tilskudsordningernes regler er skruet sammen oplever vi uhensigtsmæssige begrænsninger for optimale løsninger, der kan forbedre den økologiske og biologiske tilstand for vandløbet.

Krav og tilskudsordninger er i dag snævert målrettet ”genåbning af rørlagte strækninger”. Det opfattes snævert som opgravning af rør og eventuel gravning af nyt vandløb.

Ved genåbning af rørlagte strækninger er det nødvendigt at se på omgivelserne og ikke blot åbning af vandløbet isoleret. Det vil i visse tilfælde give mere mening at etablere et vådområde eller genetablere et moseområde fx ved genåbning af rørlagt strækning for Kæmpe å eller Muleby å. Det kan fremme reduktion af næringsstofbelastningen, aflaste arealers nedstrøm i særligt våde perioder, samt fremme vandføring i særligt tørre perioder.

 

Et konkret eksempel er Kæmpe å, hvor forundersøgelsen konkluderer, at det vil være en god ide at etablere et mere overfladenært vandløb og vådområde, end blot at åbne den rørlagte strækning. Hvis indsatsen gennemføres som i nuværende plan, vil en ren genåbning af Kæmpe å med et dybt gravet vandløb faktisk stå i vejen for et evt. fremtidigt naturgenopretningsprojekt med vådområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Høringssvar til de statslige Vand- og Natura2000 planer for Bornholm. (DOC)

2.
Bornholms Regionskommunes bidrag til idefasen om vand- og naturplaner. (DOC)

3.
Høringsbidrag til Vand- og Natura2000planer - januar 2011. (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Høring af udkast til forslag til ny lov om vandplanlægning samt arbejdsprogram for de næste vandplaner.

01.05.18K04-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Staten har sendt arbejdsprogram for 2. generations vandplaner i høring sammen med udkast til Lovforslag om vandplanlægning. Det nye arbejdsprogram giver kommunerne en større rolle i forberedelse af den næste vandplan. Processen forenkles bl.a. ved færre høringsrunder. Samtidig fjernes klageadgang i forhold til centrale afgørelser.

Et væsentligt formål med 2. generations vandplaner er at oprette vandråd for at styrke interessentinddragelse og folkelig opbakning. Kommunerne skal, via samarbejde med de nye vandråd, fremover stå for den direkte lokale interessentdialog i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at høringssvar til ”Arbejdsprogram for 2. generations vandplaner” og ” Udkast til forslag til Lov om vandplanlægning” indsendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker dog at klageadgangen til centrale afgørelser fortsat er en mulighed.

Sagsfremstilling

Staten har i forlængelse af EU's vandrammedirektiv udsendt ”Arbejdsprogram for de næste vandplaner” og ”Udkast til Lovforslag om vandplanlægning” i høring.

 

Arbejdsprogrammet er i høring i perioden 17. maj til 18. november 2013 og lovforslaget er i høring i perioden 13. september til 11. oktober 2013. På baggrund af den korte høringsfrist for lovforslaget har Teknik & Miljø indsendt et teknisk høringssvar for udkastet til lovforslag og arbejdsprogram. I høringssvaret fremhæves det, at Bornholms Regionskommune indsender et politisk behandlet høringssvar efter udvalgsmødet 5. november 2013. Teknisk høringssvar er vedlagt som bilag.

 

I arbejdsprogrammet udgør et fælles forståelsesgrundlag og fem ”vandveje” de helt overordnede pejlemærker: Vidensgrundlaget, Virkemidler, Finansiering, Folkelig forankring og Samarbejdsproces og rollefordeling.

 

Formålet med lovforslaget er at indføre et nyt koncept for vandplanlægning, der skal sikre en smidigere, enklere og mere effektiv vandplanlægning, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i vandrammedirektivets systematik og fremgangsmåde.

Med forslaget får vandplanlægningen en ny form, hvor det tydeliggøres, hvilke elementer, der er juridisk bindende. Miljømål og indsatsprogrammer foreslås således fastlagt i bekendtgørelser udstedt af miljøministeren. Vandområdeplanerne vil fremover have til formål at informere om regeringens ambitioner på vandområdet. Vandområdeplanerne vil ikke i sig selv være bindende.

Forslaget indebærer også, at kommunerne inden for nærmere fastsatte rammer i anden planperiode skal udarbejde forslag til indsatsprogram for så vidt angår vandløbsindsatsen. Kommunerne og lokale vandråd kan herudover komme med forslag til det statslige indsatsprogram i øvrigt.

Som konsekvens af forslaget, afskaffes bestemmelserne om idéfase, teknisk forhøring, supplerende høring og kommunale vandhandleplaner. Endvidere foreslås klageadgangen over de statslige vandområdeplaner afskaffet.

 

Lovforslaget implementerer statens ønsker om, at vandplanlægningen skal forenkles og gøre planerne lettere at administrere for stat og kommuner.

 

Høringssvar

Udkastet til høringssvar indeholder bemærkninger til selve lovforslaget og arbejdsprogrammet samt til økonomi, indsatser og virkemidler i vandplanlægningen. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. Overordnet ønsker Bornholms Regionskommune at:

 

·        Der skal afsættes mere tid til kommunernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogram og inddragelse af vandråd.

 

·        Kommunerne får økonomisk kompensation for arbejdsindsatsen med indsatsprogram og sekretæropgaver i forbindelse med oprettelse og inddragelse af vandråd.

 

·        Rammerne for kommunernes vandløbsindsats bør forbedres, således at den generelle indsats for vand og natur kan fremmes.

 

·        Den faglige basis for grundvandsvurderingerne skal forbedres med data fra den nationale grundvandskortlægning.

 

·        Den nationale klimaindsats og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger bør inddrages i vandplanlægningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunernes Landsforening har ikke forhandlet med staten endnu om tildeling af midler til arbejdet med 2. generation vandplaner. Det fremgår af lovforslaget, at kommunerne generelt vil få en netto-engangsomkostning i 2014 på ca. 11 mio. kr. for arbejdet fastlagt i lovforslaget.  Udgifterne til den kommunale anlægsindsats jf. det næste indsatsprogram forhandles særskilt. Kommunernes Landsforening har i deres høringssvar kommenteret på de afsatte midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Udkast til høringssvar (DOCX)

2.
Teknisk høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af betalingsvedtægt og takster for kloakforsyningen 2014

13.00.00S55-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2014. Taksterne er hævet mellem 1 % og 4 % bl.a. med henblik på at skabe økonomi til planlagte klimatiltag i Rønne. Det er endvidere indført en trappemodel med henblik på rabat til større, erhvervsmæssige forbrugere. Betalingsvedtægten er justeret i overensstemmelse hermed.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at taksterne og ændringen i betalingsvedtægten godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag dels til justering af betalingsvedtægten dels til priser for tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, tømning af septiktanke og gebyrer i 2014.

Som følge af ny lovgivning, er der indført en såkaldt trappemodel for det variable vandafledningsbidrag (m³-taksten) med henblik på at give storforbrugere rabat på afledningen. Rabatten gælder kun erhvervsvirksomheder og er i 2014 4 % ved et vandforbrug på mellem 500 og 20.000 m³ og 12 % ved et vandforbrug over 20.000 m³. I henhold til lovgivningen stiger rabatterne de kommende år trinvist til henholdsvis 20 % og 60 % i 2018. Betalingsvedtægten er justeret i overensstemmelse med de nye regler. Ændringerne i betalingsvedtægten er fremhævet med rødt i bilaget til denne dagsorden.

I takstbladet for 2014 er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag pristalsreguleret i henhold til den gældende betalingsvedtægt.

Det variable vandafledningsbidrag er hævet med 4 %. Formålet med denne takststigning er dels at kompensere for rabatterne til storforbrugerne dels at skabe økonomi til bl.a. de projekter omkring Tevandsbækken og Byåen i Rønne, der fremgår af den nyligt vedtagne Klimatilpasningsplan.

Priserne for tømningsordningen er hævet ca. 1 % svarende til stigningen i nettoprisindekset, mens gebyrerne stort set er uændrede.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Takstblad (PDF)

2.
Forslag til betalingsvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Natur og Miljøklagenævnets afgørelse om dispensation til juletræsplantning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje

01.05.02K03-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Teknik & Miljø gav den 9. januar 2013 dispensation fra Naturbeskyttelseslovens regler om fortidsmindebeskyttelseslinje til at tilplante et areal med juletræer ved Slusegård, Strandvejen 10, Åkirkeby, med vilkår om at træerne fældes inden de er 2,5m høje og der ikke plantes nærmere end 30m fra gravhøjen.

Tilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Kulturstyrelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 13. september 2013 ændret Bornholms Regionskommunes dispensation til et afslag.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ejeren af Slusegård søgte kommunen om at tilplante en større mark med juletræer. En mindre del af denne mark ligger op til en gravhøj, der ligger i skel. Indenfor 100m fra et fredet fortidsminde er der et generelt forbud mod tilstandsændringer – herunder også tilplantning med juletræer (jvf. Naturbeskyttelseslovens § 18) 

 

Kommunen dispenserede til det ansøgte med vilkår om at træerne inden for beskyttelseslinjen fældes, inden de er 2,5 meter høje og at der ikke plantes juletræer og etableres hegn nærmere end 30 meter fra højens fod. Disse vilkår begrundedes i et ønske om, at højen fortsat er synlig i landskabet og i, at risikoen for tab af arkæologiske værdier i forbindelse med jordarbejde er størst tæt på højen. Det vurderedes, at med de fastsatte vilkår ville der ikke ske en væsentlig påvirkning af udsigten fra og indsigten til gravhøjen, i forhold til at marken udenfor 100m beskyttelseslinjen også tilplantes med juletræer. Det er i den forbindelse især indsigten til fortidsmindet fra landevejen vest for gravhøjen, der er værdifuld, og her ligger terrænet lidt lavere end vejen.

 

 

Kulturstyrelsen påklagede kommunens afgørelse med begrundelse i at en juletræskultur indenfor beskyttelseslinjen vil påvirke indsigten til og udsigten fra fortidsmindet. Ligesom oplevelsen af gravhøjen som landskabselement vil blive påvirket.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har nu afgjort sagen og i den forbindelse omgjort Bornholms Regionskommunes afgørelse til et afslag med begrundelse i, at der ikke ses at være særlige begrundelser for at give dispensation fra det generelle forbud, der er gældende indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Heller ikke selvom kommunen har vurderet at indsigten til gravhøjen, og området, der er præget af gravhøje, ikke vil blive påvirket, da terrænet mellem landevejen og gravhøjen er lidt lavere, og det dermed er muligt at kigge henover juletræerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Natur- og Miljæklagenævnets afgørelse vedrørende tilplantning med juletræer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Retningslinjer for nye badeadvarselsskilte på udvalgte badestrande

01.05.15G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

I sommeren 2013 forekom der på trods af opsatte advarselsskilte 2 alvorlige hændelser med badende gæster ved henholdsvis Sandvig Strand og Klympen. Hændelserne har givet anledning til at se nøjere på placering og udformning af badeadvarselsskiltene. Nedenfor fremstilles retningslinjerne for dette arbejde.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at retningslinjerne tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I sommeren 2013 fandt en alvorlig hændelse sted ved Sandvig strand, hvor adskillige badende, på samme tid, kom i vanskeligheder på grund af store bølger. Kun det held at der var en surfer på stranden, gjorde at alle blev reddet i sikkert land. Hændelsen fandt sted på trods af at der er opsat to advarselsskilte på stedet. Ved Klympen var ligeledes en alvorlig hændelse i sommeren 2013.

 

Retningslinjer for arbejdet med nye badeadvarselsskilte:

·        Der skal skabes et overblik over hvor på øen der advares mod badning under farlige forhold.

·        Det skal vurderes om advarselsskiltene er placeret rigtigt og om de er rigtig udformet.

·        Det skal undersøges hvordan man andre steder i landet advarer mod farlige badeforhold.

 

Det er kommunes driftsansvarlige for strandene, som i samarbejde med viceberedskabschefen er ansvarlige for vurderingen. Vurderingen skal foretages i løbet af vinteren, således at ændringer af skiltningen kan være klar til badesæsonen 2014. Ved vurderingen tages kontakt til organisationer som arbejder med badesikkerhed fx. Trygfonden.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nye skilte afholdes af budgettet til stranddrift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Boligsocialt projekt - afslutning og evaluering af  

03.00.00P20-0004

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Bornholms Regionskommune har været part i, at realisere et boligsocialt projekt i den almene boligorganisation Bo42 i perioden 1.4.2008 – 31.3.2013. Regnskab og evaluering af projektet foreligger til Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage afrapportering til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. november 2013:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage afrapportering til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2008 traf borgmesteren formandsbeslutning om godkendelse af en helhedsplan for et boligsocialt projekt i Bo42 i perioden 1.4.2008 – 31.3.2013, hvilket Kommunalbestyrelsen tog til efterretning i sit møde den 27. november 2008. Projektet har været finansieret af midler fra Landsbyggefonden med ¾ af udgifterne og medfinansieret af Bornholms Regionskommune og Bo42 med den sidste fjerdedel i form af manpower. BRK´s deltagelse i projektet har primært bestået i, at understøtte de mangeartede sociale aktiviteter.

 

Den overordnede vision – og formålet med indsatsen var: ”Højvangsparken fastholdes og udvikles som attraktivt boligområde for beboere i alle aldre, kulturer og beskæftigelsesforhold”. Den overordnede målsætning for projektet var, at øge bebyggelsens konkurrenceevne og omdømme på det bornholmske boligmarked. 1) Huslejeniveauet skal udvikles på en sådan måde at bebyggelsen er konkurrencedygtig i forhold til det øvrige bornholmske boligmarked og 2) omdømmet skal forbedres både for bebyggelsen og for boligformen.

 

Der har været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra: Boligselskabet, Social og Sundhed, Døgnplejen Bornholm, Psykiatri og Handicap og Teknik og Miljø.  

 

Helhedsplanen indeholdt 4 indsatsområder 1) Samarbejde 2) Omdømme 3) Trivsel og Liv og 4) Fysisk renovering. Sidstnævnte er imidlertid ikke indgået i projektet, men skal ske efter totaløkonomiske principper.

 

Samarbejde skulle i denne sammenhæng forstås bredt, idet der er arbejdet med såvel den interne organisering og eksterne samarbejdsrelationer. Internt har projektet medvirket til en proces, hvor små organisatoriske enheder er afløst af større, mere velfungerende afdelinger. For Bornholms Regionskommune har samarbejdet været medvirkende til at styrke de gensidige relationer og muliggjort samarbejde på andre fronter. 

 

Omdømme har som fokusområde handlet om at få fortalt den positive historie om at være mange sammen om at bo i et fællesskab. Projektet har arbejdet bevidst med at få fortalt den positive historie og de positive sider ved at være mange sammen. Profilering af såvel boligform og Bo42 har haft en række synlige resultater, som det blandt andet er fremgået i både den skrevne presse som i de æterbårne medier. 

 

Trivsel og Liv har handlet om at styrke det sociale liv beboerne imellem, og projektet har søgt at imødekomme dette behov gennem en række sociale aktiviteter. Målsætningen om at aktiviteterne skulle udspringe af ægte behov og bygge på en tilslutning, der kunne muliggøre at aktiviteterne rodfæstedes og kunne fortsætte efter projektperiodens udløb er nået, idet en kreds af aktive beboere har dannet en forening, som arrangerer diverse fælles tiltag.   

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget var på kr. 3.325.000, og omhandlede Bo42´s afdelinger i Højvangsparken og Byvangen i Rønne, i alt indeholdende 222 boliger med ca. 275 beboere. Landsbyggefonden gav tilsagn om støtte med kr. 2.493.750 og den lokale medfinansiering beløb sig til kr. 831.250, fordelt mellem Bo42 med kr. 537.250 og Bornholms Regionskommune med kr. 294.000. For BRK´s vedkommende budgetteret ydet som 588 mandskabstimer.

 

Regnskabet for projektet viser et merforbrug på kr. 41.444 svarende til 1%. Den samlede lokale medfinansiering er opgjort til kr. 872.694, hvoraf BRK´s andel er på kr. 290.500 og ydet som 581 mandskabstimer. 

 

Regnskabet er revisorpåtegnet og konklusionen er, at opgørelsen over afholdte udgifter pr. 31. marts 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Landsbyggefondens retningslinjer for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlige driftsstøtte

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2013

1.
Regnskab (PDF)

2.
Evaluering (PDF)

3.
Revisorerklæring (PDF)

4.
Medfinansiering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til tagrenovering af Paradisbakkeskolen, Afdeling Nexø

82.18.00S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende tagrenovering på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø.

Efter meddelelse af anlægsbevilling i april 2013 har rådgiverens undersøgelser vist, at tagkonstruktionen er opbygget anderledes end forudsat, og at tagudskiftningen for det planlagte arbejde derfor bliver dyrere end forventet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)   at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til tagrenovering på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø herefter udgør 2.500.000 kr. 

b)   at tillægsbevillingen finansieres med 100.000 kr. fra BRK Ejendomsservices overførte driftsoverskud fra 2012 og med 100.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Tagrenovering på Paradisbakkeskolen, Afdeling Nexø er vurderet som akut vedligehold, da der er vandindtrængning flere steder, som skyldes smuldrende og utætte bølgeeternitplader.

 

Projektet er, af økonomiske og praktiske årsager, opdelt i 2 etaper:

 

Etape 1: Blok C, C1, C2, D, E, F – igangsat.

Etape 2: Block A, B, F1 – afventer.

                                                                 

Efter meddelelse af anlægsbevilling blev rådgiverundersøgelser samt projektering af den nye tagkonstruktion igangsat. Det viste sig, at tagkonstruktionen er opbygget anderledes end forudsat, idet det øverste lag eternitplader er monteret direkte på det oprindelige tag. Det var forudsat, at der var lagt lægter mellem de to lag tag. Udgifterne til tagudskiftningen vil således blive større end forventet.

 

For at overholde den oprindelige anlægsramme på 2.300.000 kr. blev bygning C1 og C2 holdt udenfor entreprisen.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 200.000 kr., således at merudgiften til tagrenoveringsprojektets etape 1 på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø kan udføres fuldt ud, altså inklusive bygning C1 og C2.

 

På nuværende tidspunkt er udbudsprocessen overstået og arbejdet er påbegyndt.

Det forventes ikke at ændringen i entreprisen vil have væsentlig betydning for tidsplanen. Arbejdet vil således fortsat kunne afsluttes i løbet af foråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. april 2013 en række anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger, herunder bl.a. en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til første etape af tagrenovering på Paradisbakkeskolens Afdeling Nexø. Dette på grund af nedslidt tagbelægning og vandindtrængning flere steder.

Anlægsprojektet administreres af BRK Ejendomsservice.

 

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 200.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 11. september 2013 en ansøgning fra BRK Ejendomsservice om brug af 400.000 kr. af det overførte driftsoverskud fra 2012 til løbende drift i forbindelse med mindre tagreparationer pga. vandindtrængning i flere ejendomme. 

 

Tillægsbevillingen på 200.000 kr. foreslås finansieret med 100.000 kr. fra BRK Ejendomsservices overførte driftsoverskud fra 2012, jf. ovenfor, og med 100.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Projektets nye økonomi vil se ud således:

 

Håndværkerudgifter:

2.200.000 kr.

Projektering, undersøgelser samt øvrige omkostninger:

300.000 kr.

 

Den samlede anlægsbevilling til projektet vil herefter udgøre   2.500.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november 2013

1.
Etaper Tagrenovering Paradisbakkeskolen afdeling Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Installation af røgalarmer i Bo42 afd. 11 samt deraf følgende lejeforhøjelse.

03.11.08K08-0077

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af lån stort 100.000 kr. samt en forhøjelse af lejen på 2,06 % i afd. 11, Østersøparken, som følge af etablering af røgalarmer i alle afdelingens boliger.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)   Optagelsen af lån på 100.000 kr. til etablering af røgalarmer godkendes

b)   Lejeforhøjelsen på 2,06 % vedr. etablering af røgalarmer godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Udsat

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommunale døgnplejes fraflytning af 3 lejemål i afdelingen blev Bo42 pålagt, at etablere røgalarmer i de pågældende lejemål før boligerne på ny måtte benyttes til boliglejemål.

Afdelingsbestyrelsen ønskede i den forbindelse, at der blev etableret røgalarmer i alle afdelingens boliger og fremlagde i den forbindelse projekt til etablering af røralarm anlæg, finansieret ved optagelse af lån stort 100.000 kr. og med deraf følgende lejestigning på 2,06 % svarende til en månedlig lejestigning på mellem 85 kr. og 89 kr. for en 2 rums bolig, for afdelingens beboere.

Projektet blev imidlertid forkastet på beboermøde den 13. juni 2013.

På beboermødet den 13. juni 2013 blev budget for 2014 enstemmigt godkendt med en lejestigning på 3 %.

Organisationsbestyrelse har på møde den 18. juni 2013 besluttet, at fastholde projektet med etablering af røgalarmer i alle afdelingens boliger for at give afdelingen en helhedsløsning til gavn for beboerne.

Som følge af den manglende tiltrædelse på beboermødet den 13. juni 2013 til etablering af røgalarmer i alle boliger i afdelingen, har organisationsbestyrelsen anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet med låneoptagelsen på 100.000 kr. samt en deraf følgende lejestigning på 2,06 %.

Den samlede lejestigning i afdelingen udgør herefter 5,06 %.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-11-2013

18

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Ingen indkomne bemærkninger