Referat
Teknik- og Miljøudvalget
03-12-2013 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Lokalplanforslag 075 for en aktivitets- og eventpark for et område ved Rønne Stadion nord
  åbent 3 Helårshus på Sdr. Strandvej 114, Tejn.
  åbent 4 Status på byggesagsbehandling september 2013
  åbent 5 Behandling af indsigelser til forslag for regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser december 2013
  åbent 6 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2014
  åbent 7 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2014
  åbent 8 Indsats på forurenede grunde i 2014 og kommende år.
  åbent 9 Vandforbrug, grundvandsstand og drikkevandsressource på Bornholm
  åbent 10 Godkendelse af takster for almen vandforsyning 2014
  åbent 11 Forslag til genoptagelse af vedligehold af kyststien på Sydbornholm
  åbent 12 Anlægsbevillinger til projektet Den Grønne Ring - under Grøn Vækstprogrammet.
  åbent 13 Mageskifte af arealer i hhv. Vangbruddet og Sænebugten
  åbent 14 Fjernvarmeprojekt for Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas
  åbent 15 Anlægsbevilling til renovering af tandplejens bygning i Rønne
  åbent 16 Installation af røgalarmer i Bo42 afd. 11 samt deraf følgende lejeforhøjelse.
  åbent 17 Indgåelse af nye begrænsede aftaler vedr. anvisningsret til almene boliger
  åbent 18 Boligreguleringsloven kapitel II-V
  åbent 19 Analyse af borgerbefordring
  åbent 20 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2013, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 21 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 22 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen og Carsten Scheibye

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Lokalplanforslag 075 for et område ved Rønne Stadion nord og kommuneplantillæg nr. 15

01.02.05P16-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. april 2013, at der skulle udarbejdes et nyt lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for området ved Rønne Stadion Nord. Planerne skal muliggøre et nyt byggeri med tilhørende parkeringsarealer m.m. i området bagved Rønne Svømmehal. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at lokalplanforslaget vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholm Sport & Event I/S, der er stiftet af DBU Bornholm, ønsker at etablere en aktivitets- og eventpark på et areal ved Rønne Stadion Nord. I tilknytning hertil ønsker man at opføre en bygning beliggende bagved Rønne Svømmehal.

Selve bygningen skal bl.a. rumme administrations kontorer, omklædningsrum, cafeteria, aktivitetslokaler m.v. tilknyttet områdets planlagte aktiviteter.

Der vil blive udlagt arealer til parkering og adgangsvej. Herudover ønskes de eksisterende grønne idrætsområder fortsat anvendt til idrætsudøvelse af forskellig karakter.

De gældende byplanvedtægter for området kunne ikke muliggøre de ønskede anlæg.

Teknik & miljø har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 075 for området, der skal muliggøre de ønskede anlæg. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der regulerer området som idrætsområde, herunder bestemmelser der skal sikre at godt afskærmet sportspladsbelysning, så generende lysforurening minimeres.

En del af lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 ”for et område i Rønne og Knudsker Kommuner” fra 1968 som udlægger en del af området til industriområde. Inden for dette område findes i dag et klubhus tilknyttet petanqueaktivitet, ligesom virksomheden Fysioform, grønne idrætsarealer samt del af Nordre Ringvej. Det øvrige område i lokalplanen udgør et grønt idrætsområde omfattet af byplanvedtægt nr. 1 fra 1941, der udlægger området som ubebygget område til sportsaktiviteter. De relevante dele af Byplanvedtægt nr. 1 og byplanvedtægt nr. 5 aflyses ved lokalplanens endelig vedtagelse.

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg. Matrikel nr. 55d der rummer virksomheden Fysioform overføres ved kommuneplantillæg nr. 15 fra kommuneplanramme 101.B.24 helårsboligområde, til kommuneplanramme 101.BL.11 blandet bolig og erhvervsområde.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
LP-forslag 075 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Helårshus på Sdr. Strandvej 114, Tejn.

01.03.03P19-1250

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Steenbergs tegnestue aps har for ejeren ansøgt om tilladelse til at nedrive bygningerne på Sdr. Strandvej 114, 3770 Allinge, og opføre et nyt helårshus på ejendommen.

Det eksisterende helårshus på 63 m2 og de eksisterende udhuse og carporte på i alt 62 m2 ønskes erstattet af et nyt helårshus på 250 m2 med indbygget garage og udhus på i alt 30 m2.

Det ansøgte byggeri kræver en landzonetilladelse.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

sagen til drøftelse af de 2 alternative beslutningsmuligheder.

 

Teknik- & Miljøudvalget den 3. december 2013:

Udvalget godkender forslag 1: Der meddeles tilladelse som ansøgt, idet det vurderes, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til bygningens indpasning i kystlandskabet.

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i landzone ca. 700 m sydøst for bygrænsen i Tejn.

Ejendommen er i dag bebygget med et bindingsværkshus på 63 m2 i 1,5 etage. Herudover er der 2 udhuse på henholdsvis 30 m2 og 20 m2 samt en carport på 12 m2.

Alle disse bygninger ønskes revet ned og erstattet af et nyt helårshus på 250 m2 med indbygget garage og udhus på i alt 30 m2.

Det nye helårshus placeres i stort set samme afstand til Sdr. Strandvej som det eksisterende hus (ca. 10 m), men det nye hus rykkes mod øst, så afstanden til naboskel mod Sdr. Strandvej 112 bliver ca. 10,7 m.

Bygningens arkitektur bygger på det traditionelle længehus, med et symmetrisk sadeltag parallelt med Sdr. Strandvej, med en mindre – og lavere- vinkelbygning på landsiden, som underordner sig hovedhuset.

Det nye helårshus får en højde på max. 7,7 m i forhold til laveste terrænkote. Bygningen opføres med facader i hvidfiltsede mursten med parter i grå facadepuds. I facaden mod Sdr. Strandvej er der større vinduespartier.

Tagfladen udføres med sort tagpap med listedækning.

Ansøgningen har været i nabohøring, og der er ikke modtaget bemærkninger.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til ansøgningen:

Teknik & Miljø har tidligere meddelt afslag på en ansøgning om opførelse af et helårshus i 2 etager på denne ejendom, da den ansøgte bygning vurderedes at ville fremtræde meget markant i kystlandskabet, og da det ansøgte var i strid med Natur- og Miljøklagenævnets praksis.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede dette afslag, og bemærkede, at der ifølge praksis som udgangspunkt kan meddeles landzonetilladelse til opførelse af en helårsbolig på op til 250 m2 til erstatning for en eksisterende bolig, men at der kan stilles vilkår om bygningens udformning og fremtoning.

Ifølge de af kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer for landzoneadministrationen (som bygger på Natur- og Miljøklagenævnets praksis), kan der normalt gives tilladelse til nedrivning og genopførelse af en helårsbolig, hvis den nye helårsbolig får nogenlunde samme placering, størrelse og udformning som den helårsbolig, der nedrives. Hvis det eksisterende hus er et længehus i 1,5 etage, skal det nye helårshus således også som hovedregel være et længehus i 1,5 etage. Da en helårsbolig uden landzonetilladelse kan udvides op til 250 m2, vil en størrelse op til 250 m2 dog normalt blive tilladt også ved nedrivning og genopførelse af en ny helårsbolig. Udformningen vil afhænge af de konkrete landskabelige forhold.

Et af formålene med landzonebestemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses. Baggrunden for den beskrevne praksis om nogenlunde samme placering, størrelse og udformning som den helårsbolig der nedrives, er derfor at sikre, at den nye helårsbolig ændrer de bestående forhold mindst muligt.

 

Teknik & Miljø har afholdt dialogmøde med ansøger, hvor ovenstående retningslinjer er oplyst og drøftet.

 

Selvom den nu ansøgte bygnings arkitektur bygger på det traditionelle længehus med et symmetrisk saddeltag, så afviger bygningen fra et traditionelt længehus i 1,5 etage.

Da ansøgningen således afviger fra hovedreglen i de vedtagne retningslinjer for landzoneadministrationen, forelægges ansøgningen hermed for Teknik og Miljøudvalget til afgørelse.

 

Ved afgørelsen skal der foretages en afvejning af hensynet til ansøgers ønsker om bygningens udformning overfor hensynet til kystlandskabet, herunder bygningens indpasning i det værdifulde kystområde.

Ved afgørelsen skal det endvidere indgå hvilken betydning afgørelsen kan få for lignende landzonesager i kystområdet.

 

På denne baggrund er der efter Teknik & Miljøs vurdering principielt følgende 2 alternative beslutningsmuligheder:

1.    Der meddeles tilladelse som ansøgt, idet det vurderes, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til bygningens indpasning i kystlandskabet.

2.    Der meddeles afslag, idet ansøger henvises til at ansøge om et traditionelt længehus i 1,5 etage.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Oversigtskort (PDF)

3.
Situationsplan (PDF)

4.
Model illustrationer (PDF)

5.
Foto, eksisterende forhold (JPG)

6.
Visualisering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på byggesagsbehandling september 2013

02.34.00A26-0005

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

På udvalgsmødet den 5. marts 2013 blev besluttet nye sagskategorier og mål for sagsbehandlingstider vedrørende byggesager.

 

Med denne sagsfremstilling gives der en status pr. 30.9. 2013 over henholdsvis igangværende sager pr. 30.9. 2013 (opgjort i antal og %) og sager hvor der er truffet en afgørelse i perioden 1.7. – 30.9. 2013 (opgjort i gennemsnitstid/uger).

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 5. marts 2013 blev følgende opdeling og sagsbehandlingstider besluttet:

·         BR1   4 uger   (Garager, carporte, udhuse og lignende mindre  bygninger.)

·         BR2   4 uger   (Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel.

·         BR3   4 uger   (Visse avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger)

·         BR4   6 uger   (Faste konstruktioner som ikke er egentlig bebyggelse, eks. antenner,
                    master, skiltning m.fl.

·         BR5   6 uger   Kategorier der ikke hører under øvrige kategorier, ex. kontorbygn., butikker,
                    boligbebyg. med vandret lejlighedsskel, visse industri-og lagerbygninger m.fl

·         BVL   5 uger   Ejendomme omfattet af bevaring, svenskehuse, skilte.

 

Vedr. igangværende sager:

For BR1, BR2 og BVL sagerne er der ikke de store udsving, når man ser på sagsantallet. Den grafiske fremstilling hvor summerne vises i %, vil med få sager se mere markant ud.

For sagerne i grupperne BR3, BR4 og BR5 er der en stigning i sagsantallet og i den tid sagerne har ligget i kø. Alle tre sagstyper behandles fortrinsvis på erhvervskontoret, hvor statistikken afspejler en ressourcemæssig udfordring, idet der er brugt ressourcer på opgaven med digitalisering af byggesagsarkivet.

 

Vedr. afgjorte sager (sager hvor der er truffet en afgørelse):

I tredje kvartal er der en forbedret sagsbehandlingstid for kategorierne BR2, BR3, BR4 og BVL. Kun i byggesager inden for kategorierne BR1 og BR5 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid øget og ligger ud over den af udvalget udmeldte målsætning.

For gruppen BR1 skyldes det at en enkelt ”gammel” sag trækker gennemsnittet op.

For BR5 sagerne er forklaringen på den øgede gennemsnitlige sagsbehandlingstid den samme som ovenfor nævnt omkring erhvervskontorets ressourcesituation.

                         

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Igangværende sager i % (pr. 30.9. 2013) (PDF)

2.
Afgjorte sager (i perioden 1.7. - 30.9. 2013) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Behandling af indsigelser til forslag for regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser december 2013

05.07.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. august 2013 vedtaget at sende et nyt forslag til vinterregulativ i høring i 5 uger, idet der er tale om en tilpasning af serviceniveau på vejene i forhold til det afsatte budget til snerydning.

Det nye forslag indebærer følgende:

·         Glatførebekæmpelse på klasse C veje i byer foretages kun i forbindelse med varsling om isslag. Saltning udføres i tidsrummet mellem kl. 6.3 – 15.30 på hverdage og ingen indsats lørdag, søndag, og helligdage

·         Snerydning på klasse C veje igangsættes kun ved drivedannelse eller efter der er faldet ca. 10 – 15 cm jævnt lag sne, når klasse B veje er farbare. Snerydning udføres i tidsrummet kl. 6.30 – 15.30 på hverdage og ingen indsats lørdag, søndag og helligdage.

·         Der foretages snerydning og glatførebekæmpelse som klasse B stier på følgende cykelstier uden for bymæssige bebyggelse: Svaneke – Årsdale, Nexø – Balka, Allinge – Sandkås, Hasle – Sorthat, Rønne – Nyker, Snorrebakken – Rønne. Snerydning og saltning udføres i tidsrummet mellem kl. 5.00 – 15.30 på hverdage og mellem kl. 6.00 – 12.00 på lørdag, søndag og helligdage.

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 52 skriftlige høringssvar om en række forhold og emner, herunder høringssvar fra Bornholms Politi.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at indsigelserne drøftes

b)    at vinterregulativet træder i kraft med virkning fra 20. december 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Det besluttes at vinterregulativet træder i kraft med virkning fra 20. december 2013 og at nuværende klassificering af veje fastholdes.

Sagsfremstilling

I offentlighedsfasen for forslag til regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, har Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø modtaget 52 høringssvar.

Bidragene er behandler i vedhæftede bilag ”Gennemgang af bidrag emnevis til vinterregulativ 2013”.

Bidraget indeholder:

 

·         Indsigelse mod ændret prioritering af veje fra klasse B til klasse C. 8 stk.

·         Indsigelse mod indsatsniveau på de enkelte vejklasser og tidspunkt for udførelse. 40 stk.

·         Opstramning på sanktioner for manglende renholdelse (grundejerforpligtigelse). 1 stk.

·         Indførelse af snerydningsabonnement ordning for pensionister. 1 stk.

·         Konkurrenceudsættelse af snerydningen (landbrug, entreprenører). 2 stk.

·         Investere i nyt og bedre snerydningsmateriel. 1 stk.

·         Begræns snefygning ved opsætning af snehegn. 1 stk.

·         Regulativet fremmer ikke kommunens egne bestræbelse på øget tilflytning. 1stk.

 

I bilaget er de enkelte høringssvar nærmere beskrevet, og Teknik & Miljøs har knyttet bemærkninger til de enkelte punkter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen såfremt regulativet fastholdes.

Bilag.

·         Gennemgang af bidrag emnevis til vinterregulativet

·         Forslag til regulativ

·         Indsigelser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Liste over indsigelser vedr. vinterregulativ . (PDF)

2.
Vinterregulativ 2013 (DOCX)

3.
Indsigelser vedr. vinterregulativet. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2014

05.01.00S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2014 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 19.292.800 kr.

Hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2014.

Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2014 udgør således i alt 21.440.245 kr.

En del af nedennævnte projekter vil i et vist omfang være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje ” og vil indgå som en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering, hvilket vil fremgå af efterfølgende bevillingsansøgninger.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2014.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2014 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Forslag til prioritering af anlægsmidler er følgende:

·         Asfaltarbejderne til 12.000.000 kr. på vejnettet med afledte udgifter til blandt andet opstribning. Prioriteres med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops. På dette møde er der et selvstændigt dagsordenspunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2014. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2014.

·         Renovering af broer og bygværker til 2.500.000 kr. vil over de kommende år omfatte ca. 300 mindre broer og bygværker på det samlede bornholmske vejnet. Renoveringerne foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med en samlet prioritering. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2014.

·         Kabellægning af gadebelysningsanlæg 2014 A til 1.900.000 kr.  Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. juni 2013 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til påbegyndelse af kabellægning af elforsyningsanlæg i forbindelse med Østkrafts fjernelse af eksisterende luft ledningsanlæg. Beløbet på 1.900.000 kr. skal anvendes til færdiggørelse af de opgaver, som blev påbegyndt i 2013.

·         Renovering af vejafvandingsanlæg 1.000.000 kr.  Grundet klimaændringerne skal der de kommende år, i samarbejde med Bornholms Forsyning, iværksættes fælles projekter i relation til afvanding af vejene. Udgifterne til disse projekter vil ikke kunne finansieres over driften.

·         Kabellægning af gadebelysningsanlæg 2014 B til 1.900.000 kr. I 2014 udfører Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet i Rønne. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet. Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, inkl. medtagelsesbidrag, montage af kabel i de master som kan genbruges, opsætning af nye master samt udskiftning af armaturer i nødvendig omfang.

·         Projekter under ” Bornholms Cykelveje” til 2.140.245 kr.  Projekterne omfatter forbedring af forholdene for cyklisterne på Bornholm som beskrevet i udviklingsplanen for ” Bornholms Cykelveje ”.

 

En nærmere beskrivelse og et mere detaljeret budget vil fremgå af bevillingsansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Prioritering af anlægsmidlerne for 2014 vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på  vejnettet 2014

05.01.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2014, herunder 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt, at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at der gives en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnet 2014

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger, med afledte udgifter til blandt andet opstribning.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.292.800 kr. og hertil kommer 2.147.445 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2014. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 21.440.245 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2014 vil beløbe sig til 12.000.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2014, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag – Plan for udførelse af asfaltarbejder 2014

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Plan for udførsel af asfaltarbejder 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Indsats på forurenede grunde i 2014 og kommende år

09.08.00G12-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der skal årligt udarbejdes et udkast til en plan for den forventede indsats med feltundersøgelser og eventuelt afværgeforanstaltninger på grunde med kendt gammel jordforurening.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at udkastet til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i 2014 og kommende år sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af forurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår denne opgave.

 

I henhold til jordforureningsloven og bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden skal Bornholms Regionskommune udarbejde et årligt udkast til oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal udsendes til kommentering i fire uger i offentligheden, inden Teknik- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Prioriteringen af indsatserne på jordforureningsområdet er vist i bilag 1. I oversigten angives hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Natur & Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt bevilges til opgaverne på jordforureningsområdet. Natur & Miljø har et årligt budget på 1,2 mio. kr. til aflønning af medarbejdere, udførelse af undersøgelser, brug af rådgivning mv. I forbindelse med større afværge- og oprensningssager vil der blive tale om et større forbrug af økonomiske midler. Antallet af afværge- og oprensningssager er begrænsede på Bornholm. I den kommende 10 års periode skønner Natur & Miljø med nuværende viden, at der højst kan blive tale om ca. 5 større sager. Natur & Miljø påregner, at iværksætte én sag med afværgeforanstaltninger i 2014 og én i 2016.

 

Natur & Miljø har i den udarbejdede oversigt prioriteret jordforureningssager, hvor der er bolig eller hvor ejendommen ligger både i særlige drikkevandsområder og nærområder ved vandværkernes drikkevandsboringer. Forurenede boliggrunde med indeklimarisiko prioriteres højere end boliggrunde med jordforurening på udearealer. Baggrunden for denne prioritering er, at borgerne ikke må påvirkes negativt sundhedsmæssigt af gammel jordforurening, og at grundvandet ikke må forurenes. Faren for gasdannelse på gamle lossepladser er også taget med i prioriteringen.

 

Fra 2014 får Bornholms Regionskommune også ansvaret for gamle jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder. I løbet af fem år skal kommunen gennemgå tidligere jordforureningssager for at se, om der er sager på Bornholm, hvor der muligvis kan være en fare for overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder. Jævnfør Jordforureningslovens § 6, stk. 1.

 

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye sager løbende prioriteres og sættes ind på oversigten. Dette betyder, at årstallet for færdiggørelse af sager kan rykke sig, hvis nye sager bliver prioriteres højere end de tidligere sager. Ud over de undersøgelser der er vist på oversigten i bilag 1, vil nye grunde løbende blive kortlagt, og nogle vil medføre, at der skal udføres undersøgelser.

 

I nogle jordforureningskortlægningssager vedrørende boliggrunde, kan ejerne søge om at få udført undersøgelser og afværgeforanstaltninger for økonomiske midler fra en statslig værditabsordning. I forbindelse med undersøgelser i denne ordning er der ca. 3 års ventetid, og endnu længere på afværgeforanstaltninger. Værditabsordningen forudsætter en vis egenbetaling. Hvis nogle grundejere vælger denne løsning, kan andre sager eventuelt fremrykkes.

 

Natur & Miljø lægger i sin sagsbehandling vægt på, at tage hensyn til borgere/virksomheder der har et særligt behov for afklaring af deres jordforureningskortlægningssag. Desuden er det et mål for Natur & Miljø, at kommunens opgaver skal være forståelige for borgere/virksomheder, sådan at de kan have mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse.

 

Love

Miljøministeriets lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbek. nr. 1427 af 4. december 2009 §§ 18, 19 og 20.

Miljøministeriets bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger. Nr. 1434 af 13. december 2006 § 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Oversigt over indsats på forurenede grunde i 2014 og frem (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Vandforbrug, grundvandsstand og drikkevandsressource på Bornholm

13.02.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Teknik & Miljø har afsluttet en rapportering af vandforbrug og drikkevandsressource på Bornholm og fremlægger denne til orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholms beliggenhed og specielle geologi betyder, at grundvandsdannelsen er begrænset og meget regionalt varierende. Det er derfor vigtigt at overvåge forbruget og ændringerne i grundvandsmagasinerne, så en bæredygtig udnyttelse kan sikres.

Teknik & Miljø har netop afsluttet rapporteringen: ”Vandforbrug, grundvandsstand og drikkevandsressource på Bornholm, 2012” og vedlægger denne til udvalgets orientering.

 

Hovedpunkter

Den samlende oppumpning fra de Bornholmske vandværker er faldet betragteligt i perioden 1991 - 2007 og har i de senere år ligget stabilt omkring 3,5 mill. m3. Dette er langt under, hvad der er muligt at indvinde pr. år, og i et samlet perspektiv er der dermed rigeligt med drikkevand til at opfylde behovet.

Den Bornholmske grundvandsressource er imidlertid fordelt på forskellige magasiner uden hydrologisk forbindelse, og forbruget er samtidig meget varierende. Man kan derfor komme ud for, at der lokalt er ubalance mellem grundvandsdannelse og oppumpning.

Dette vil vise sig i vandværkernes pejlinger af grundvandsstand, idet en overudnyttelse vil bevirke, at den gennemsnitlige grundvandsstand falder år for år.

Store fald i grundvandsstanden kan være ødelæggende for vandets kvalitet, og det kan tage årtier at retablere vandkvaliteten i magasinet. Rapporten tager derfor sigte på at opdage begyndende grundvandssænkning og sætte ind med afhjælpende handlinger.

Teknik & Miljø har udviklet et databaseprogram, der løbende kobler op på vandværkernes grundvandspejlinger og markerer, hvis der er sket et fald over den sidste 5-års periode. De markerede boringer bliver derefter studeret nærmere, og det vurderes, om der er behov for ændringer i indvindingen.

Analysen omfattede alle 83 aktive vandværksboringer, og i 8 tilfælde kunne der konstateres et bekymrende fald i grundvandsstanden. Disse boringer fordeler sig på 5 kildepladser tilhørende 4 vandværker.

Faldet er beskedent og har endnu ikke givet anledning til ændringer i vandets kvalitet, men hvis vandstanden fortsætter med at falde med samme takt, vil det før eller siden medføre alvorlige problemer. Det er derfor nødvendigt at foretage en ændring i indvindingspraksis, inden problemerne opstår.

Teknik & Miljø vil kontakte de respektive vandværker og i samråd med disse aftale, hvordan problemerne skal imødegås. Ofte har vandværkerne flere indvindingsområder og kan fordele deres oppumpning på en anden måde end den nuværende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Rapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Godkendelse af takster for almen vandforsyning 2014

13.02.00S55-0004

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget forslag om ændrede takster for salg af vand fra Klemensker Vandværk og Bornholms Vand A/S.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

d)    at takster godkendes for Klemensker Vandværk og Bornholms Vand A/S

e)    at takster for Rønne Vand og Varme afventes omkring 1. maj 2014

f)    at fastholdelse af takster for øvrige vandværker tages til efterretning   

         

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningsloven skal almene vandværkers takster for salg af vand være godkendt af kommunen.

Vandværker, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet sætter et loft for vandværkets takster. I disse tilfælde tager kommunen ikke stilling til det samlede prisniveau, men kun til fordelingen mellem taksterne.

Der er modtaget forslag om nedsættelse af taksterne fra Klemensker Vandværk og Bornholms Vand. Begge vandværksselskaber er omfattet af Vandsektorloven, og i begge tilfælde sker takstnedsættelsen for at tilpasse til det af Forsyningssekretariatet tildelte prisloft.

For Klemensker Vandværk indebærer det en nedsættelse af det faste årlige bidrag fra 450 kr. til 315 kr.. For Bornholms Vand indebærer det en nedsættelse af kubikmeterprisen fra 7,58 kr. til 6,82 kr., samt af storforbrugertaksten fra 3,10 kr. til 3,05 kr..

Øvrige takster er uforandrede.

Rønne Vand og Varme arbejder med forskudt regnskabsår, og indleverer takstblad omkring 1. maj. De øvrige 11 vandværksselskaber har meddelt, at de ikke ønsker ændringer i taksterne i forhold til det nuværende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Takstblad (PDF)

2.
Regnskab (PDF)

3.
takstblad.doc (DOC)

4.
UDKAST Klemensker Vandværk PL 14.pdf (PDF)

5.
minolta@b13110714580.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forslag til genoptagelse af vedligehold af kyststien på Sydbornholm

01.05.15P20-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 indgik Kommunalbestyrelsen en aftale om at ophøre med at vedligeholde sydkyststien og dermed spare 100.000 kr. på budgettet til naturforvaltning. Det har givet usædvanlig mange klager fra borgere, foreninger og turistorganisationer. Der fremsættes derfor forslag om at genoptage vedligeholdelsen af sydkyststien og finde besparelsen på andre områder på Teknik & Miljøs budget.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

g)    at det drøftes om Teknik & Miljø skal genoptage vedligeholdelsen af sydkystien

h)    at vedligeholdelse af stien for i alt 75.000 kr. årligt finansieres af afsatte midler til strandområder og stivedligeholdelse

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kyststien på Sydbornholm er en del af det sammenhængende net af kyststier rundt om Bornholm. Ved at lukke sydstien er det ikke længere muligt at vandre hele Bornholm rundt langs kysten ad afmærket sti.

 

Teknik og Miljø har i løbet af 2013 gjort forskellige tiltag for at forsøge at få stien vedligeholdt på andre måder. Det har, uden held, været undersøgt om man kunne etablere en skovhjælperordning, som blandt andet kunne få som opgave at vedligeholde stien.

Sammen med ” Vores Bornholm”, har Teknik og Miljø undersøgt om det, via borgerforeninger, var muligt at få vedligeholdt stien. Ligeledes uden held.

 

Teknik & Miljø har derfor undersøgt mulighederne for at kommunen kan genoptage vedligeholdelsen af stien, og hvordan udgifterne til dette kan finansieres.

 

Teknik og Miljø har i 2013 undersøgt om man kan omlægge stien til et forløb som, uden at forringe oplevelsen, vil være billigere at vedligeholde. Det er lykkedes at træffe aftale med én lodsejer om at ændre forløbet, således at vi kan sløjfe et større trappeanlæg med flere trapper. Det undersøges om lignende aftale kan træffes med andre lodsejere.

 

På sydstien er der flere steder på strækningen p-pladser og trappeanlæg, der giver adgang til stranden. Disse trapper overgik ved kyststiens etablering til at blive afholdt af naturforvaltningsmidler. Da der stadig skal være adgang til strandene, kan udgifterne til trappeanlæggene fremadrettet afholdes af de midler, der anvendes til drift af strandområder.  

 

Det vurderes at vedligeholdelsen af sydstien, med den nye stiføring, vil koste 75.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at vedligeholdelsen af sydstien, med den nye stiføring, vil koste 75.000 kr.

Teknik & Miljø foreslår at vedligeholdelse af sydstien fremadrettet finansieres ved at anvende 25.000 kr. fra budgettet til strandområder til vedligeholdelse af ”strandtrapper”, og 50.000 kr. ved effektivisering og prioritering af den generelle stivedligeholdelse, hvor den årlige udgift i gennemsnit over de sidste 5 år har været ca. 800.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevillinger til projektet Den Grønne Ring – under Grøn Vækstprogrammet

01.11.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projektet Den Grønne Ring er en del af Grøn Vækstprogrammet, hvor der i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012 blev godkendt ansøgning til NaturErhvervstyrelsen. Den endelige godkendelse herfra afventer fortsat.

 

Teknik & Miljø ønsker at igangsætte nogle af de projektdele, der anlægges uanset godkendelse i NaturErhvervstyrelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

i)     at projektet gennemføres som det nu ligger beskrevet

j)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på 11.178.250 kr. (udgift) til projektet Den Grønne Ring

k)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på -7.428.250 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

l)     at den allerede meddelte anlægsbevilling på netto 3.000.000 kr. til anlæg af cykelstier ved Ringvejen nordøst om Rønne tilbageføres, idet rådighedsbeløbene tilføres dette projekt

m)  at Teknik & Miljø medfinansierer i alt 750.000 kr. fra driftsbudgettet i 2013, 500.000 kr. og 250.000 kr. fra budgettet til henholdsvis grønne områder/strandområder og skove

n)    at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

o)    at der kun kan afholdes udgifter ud over 3.750.000 kr. i det omfang der foreligger konkrete tilsagn om tilsvarende ekstern finansiering

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 21. november 2012 godkendt, at Bornholms Vækstforum indstillede en programansøgning positivt vedrørende projekt Den Grønne Ring til NaturErhvervstyrelsen.

 

Den Grønne Ring er et infrastruktur- og naturprojekt, der skal være med til at skabe rammerne for flere og bedre rekreative oplevelser nær Rønne, samt en øget og bedre cykelturisme. Projektet handler i store træk om at etablere en nærrekreativ ring omkring Rønne. Slutresultatet bliver en rekreativ ring, hvorpå der både kan cykles, gås og delvis rides. Projektet indeholder også trafiksikre tilførselsveje til Den Grønne Ring fra forskellige boligområder i Rønne, samt elementer, der skal øge oplevelsen i området yderligere med shelter, borde/bænke m.v.

Endelig omfatter projektet en formidlingsdel, der bl.a. ved hjælpe af informationstavler og hjemmeside vil bidrage til større forståelse af naturen, kulturen og historien omkring Rønne.

 

Projektet var tænkt påbegyndt 1. februar 2013 og Teknik & Miljø har derfor afsat midler i 2013 til at gennemføre projektet. Teknik & Miljø har afventet den endelige godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen i over et år og har tilbageholdt midlerne i forventning om at modtage den endelige godkendelse.

Projektet skal ifølge Grøn Vækstprogrammet være afsluttet inden den 30. juni 2015. Grundet den pressede tidsramme ønsker Teknik & Miljø allerede på nuværende tidspunkt at igangsætte arbejder indenfor de dele, hvortil der allerede er givet tilsagn.

Disse omfatter 3.750.000 kr., som udgør Bornholms Regionskommunes medfinansiering, 3.000.000 kr. fra den disponible anlægspulje til vejanlæg og 750.000 kr. fra Teknik & Miljøs driftsbudget til grønne områder/strandområder og skove.

Desuden er der givet tilsagn fra Vejdirektoratet om et tilskud på 1.000.000 kr. til anlæg af cykelstier.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 11.178.250 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på -7.428.250 kr. til tilskud, idet der kun kan afholdes udgifter ud over 3.750.000 kr. i det omfang der foreligger konkrete tilsagn om tilsvarende ekstern finansiering.

 

Den samlede økonomi fremgår nedenfor:

Udgifter:

Anlæg af cykelsti

5.150.458

Konsulent + landmåler

515.000

Stier, trapper, nedgang og gangbro

1.797.666

Genopretning af kulturlandskab

281.200

Shelters + bænke

108.136

Multihus + parkering

1.934.800

Information

100.000

Skilte

67.940

Projektledelse

942.500

Revision

20.000

Uforudsete udgifter

260.550

I alt

11.178.250

 

Finansiering:

Grøn Vækstpuljen (LAG-ordning)

-5.458.850

Vejdirektoratet

-1.000.000

Naturstyrelsen

-969.400

BRK: Overførte rådighedsbeløb fra anlægsbevilling til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne

-3.000.000

BRK: Driftsmidler til grønne områder/skove

-750.000

I alt

-11.178.250

 

 

De eksterne tilskud udgør i alt -7.428.250 kr.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. november 2012 følgende anlægsbevillinger til anlæg af cykelstier ved Ringvejen nordøst om Rønne, finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg:

 

Udgifter til anlæg af cykelstier                                                        7.900.000 kr.

Tilskud                                                                                                      -4.900.000 kr.

Netto                                                                                                        3.000.000 kr.

 

Specifikation af tilskudsbevillingen:

Grøn Vækstpuljen (LAG-ordning)                                                 -3.900.000 kr.

Vejdirektoratet, ”Bornholms cykelveje”       -1.000.000 kr.

I alt                                                                                                             -4.900.000 kr.

 

Denne bevilling indgår som en integreret del af projektet Den Grønne Ring, hvorfor rådighedsbeløbene på netto 3.000.000 kr. indstilles overført til dette projekt.

 

Derudover indstilles det, at der overføres i alt 750.000 kr. fra Teknik & Miljøs driftsbudget i 2013 (grønne områder/strandområder og skove) som medfinansiering til projektet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mageskifte af arealer i hhv. Vangbruddet og Sænebugten

01.04.00G14-0200

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har anmodet Naturstyrelsen om mageskifte af to mindre arealer i Vangbruddet mod et areal i Sænebugten. Mageskiftet gennemføres udgiftsneutralt og gør det muligt at opføre et naturrum som led i afslutningen af Mulighedernes land projektet Nyt liv i Vang granitbrud.  

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

p)    at matr. nr. 134 Rutsker og del af matr. nr. 103h Rutsker, samlet ca. 16.850 m2, erhverves ved mageskifte og

q)    at matr. nr. 1u Hammersholm, Allinge-Sandvig Jorder, samlet 12.088 m2, afhændes ved mageskifte.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet meddelte i juni 2012 tilladelse til etablering af en primitiv lejrplads svarende til 3 standard shelters i forbindelse med betondækket ved sorteringsanlægget i Vangbruddet. I den efterfølgende projektudvikling, der siden er endt som et mere fleksibelt naturrum, er der peget på, at byggeriet mest hensigtsmæssigt placeres på et areal der støder op til betondækket ejet af Naturstyrelsen.

Parterne har indgået aftale om, at mageskiftet med fordel omfatter to arealer i Vang, både det areal, hvor det kommende naturrum placeres og matr. nr. 134 Rutsker der også er en del af det fredede område i Ringebakkerne beliggende ud til kysten, herunder størstedelen af vejen til Vang Pier. Arealet som Naturstyrelsen overtager fra kommunen ligger i den fjerneste del af skrænten ned mod Hammerhavn i Sænebugten som støder op til ejendommene omkring Hammershus.

Aftalen betyder, at der skabes bedre sammenhæng i de interesser som hhv. Naturstyrelsen og Regionskommunen har i hhv. Hammersholm området og i Ringebakkerne herunder forenkling af skiltning, pleje mv.

 

Økonomiske konsekvenser

Selve mageskiftet gennemføres omkostningsneutralt.

Udgifter til matrikulering, tinglysning mv. afholdes under projektet Nyt liv i Vang Granitbrud.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bemærk at der foreligger magelægaftale af juli 2013 jf. bilag.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Magelægaftale (PDF)

2.
Måleblad arealer i vangbruddet (PDF)

3.
1 u Hammersholm ud til Sænebugten (PDF)

4.
Hidtidige skelgrænser og naturrum Vang (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Fjernvarmeprojekt for Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas

13.03.01P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

 

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt 2 projektforslag for fjernvarmeforsyning af henholdsvis Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas til kommunens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

r)    at de 2 projektforslag udsendes til Østkraft, RVV og Vestbornholms varmeforsyning med en høringsfrist på 4 uger.

s)    at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning har fremsendt 2 forslag om forsyning af henholdsvis Svaneke, Aarsdale og Listed samt Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas til kommunens godkendelse.

Svaneke, Aarsdale og Listed forsynes med fjernvarme fra Nexø fjernvarmeværk. Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas forsynes fra et nyt fjernvarmeanlæg i Allinge.

 

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning, som er beskrevet i Varmeplan 2013. Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. De 2 projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 75 % af samtlige potentielle kunder i området. Det er i de 2 projektforslag forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen.

 

Lovgivning

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011, og

Bekendtgørelse nr. 374 af 15.april 2013: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner). Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne.

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Det foreslås dog, at forslaget sendes i høring hos Østkraft, Rønne Vand og Varme samt Vestbornholms varmeforsyning.

 

Vurdering af projektforslaget for Svaneke, Aarsdale og Listed

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.

 

Teknik & Miljø har bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

 

·         DFP kan bekræfte, at projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsens bestemmelser samt efter gældende retningslinjer udsendt af Energistyrelsen for udarbejdelse af projektforslag.

·         Da projektet er meget fordelagtigt ud for et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er positivt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt ved en tilslutning på kun 75 %, kan DFP anbefale, at projektet godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

·         Lokaløkonomisk for Bornholm vil etableringen af fjernvarmeforsyningen af Svaneke, Aarsdale og Listed med lokalt brændsel være et stort aktiv.

·         Miljømæssigt vil godkendelse og fuld gennemførelse af projektforslaget endvidere betyde en reduktion af CO2-emissionen med ca. 4.000 ton/år og et fald i olieforbruget med over 1.520 ton/år ved en forventet tilslutning på omkring 90 %.

·         Til gengæld vil halmanvendelsen ved fuld gennemførelse øges med omkring 3.480 ton/år og derved bidrage til en øget lokal omsætning.

·         Det bemærkes, at projektforslaget forudsætter, at kommunen nedlægger elvarmeforbud i fjernvarmeforsyningsområdet, men at tilslutningen til fjernvarmen i øvrigt sker på frivilligt grundlag uden tilslutnings- og forblivelsespligt.

·         Det forudsættes endvidere, at kommunen stiller kommunegaranti for låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

·         DFP kan således anbefale, at Bornholms Regionskommune godkender projektforslaget.

 

Vurdering af projektforslaget for Allinge-Sadvig, Tejn og Sandkaas

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.

 

Teknik & Miljø har bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

 

·         DFP kan bekræfte, at projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsens bestemmelser samt efter gældende retningslinjer udsendt af Energistyrelsen for udarbejdelse af projektforslag.

·         Da projektet er meget fordelagtigt ud for et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er positivt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt ved en tilslutning på kun 75 %, kan DFP anbefale, at projektet godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

·         Lokaløkonomisk for Bornholm vil etableringen af fjernvarmeforsyningen af Svaneke, Aarsdale og Listed med lokalt brændsel være et stort aktiv.

·         Miljømæssigt vil godkendelse og fuld gennemførelse af projektforslaget endvidere betyde en reduktion af CO2-emissionen med ca. 7.920 ton/år og et fald i olieforbruget på med over 3.350 ton/år ved en forventet tilslutning på omkring 90 %.

·         Til gengæld vil flisanvendelsen ved fuld gennemførelse øges med omkring 9.680 ton/år og derved bidrage til en øget lokal omsætning.

·         Det bemærkes, at projektforslaget forudsætter, at kommunen nedlægger elvarmeforbud i fjernvarmeforsyningsområdet, men at tilslutningen til fjernvarmen i øvrigt sker på frivilligt grundlag uden tilslutnings- og forblivelsespligt.

·         Det forudsættes endvidere, at kommunen stiller kommunegaranti for låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

·         DFP kan således anbefale, at Bornholms Regionskommune godkender projektforslaget.

 

Varmeværket i Nexø

Varmeværket i Nexø, der også leverer varme til Balka-Snogebæk, producerer varmen på 2 stk. 5 MW traditionelle halmkedler. Spids- og reservelastenhed består af en 8 MW oliekedel, samt akkumuleringstank på 800 m3.

I forbindelse med etablering af fjernvarme til Svaneke, Aarsdale og Listed opsættes en 10 MW kondenserende halmkedel i stedet for den ene af de eksisterende 5 MW halmkedler, der efterhånden er udslidt. Endelig erstattes den eksisterende akkumuleringstank med en større på 2.000 m3

Dette giver tilsammen en kapacitet på 100 % af den fremtidige maximale belastning, og samtidig er værket forberedt til senere udbygning med solvarme.

Det vil på sigt undersøges om det er rentabelt med solvarme, specielt i forhold til den kommende forsyningssikkerhedsafgift.

 

Varmeværk i Allinge

Et ny opført varmeværk i Allinge forsynes med 8 MW træfliskedel med kondensering, samt både absorptionsvarme og elektrisk varmepumpe, for yderligere forøgelse af virkningsgraden for kedlen, samt mulighed for at benytte el i varmeforsyningen.

Spids- og reservelastenhed består af 3 el-kedler med i alt 3,6 MW, samt akkumuleringstank på 2000 m3. Endvidere etableres tilkoblingsmulighed for varmeforsynings mobileanlæg (træpillekedel og oliekedel).

Kedelbestykningen giver en kapacitet på 100 % af den fremtidige maximale belastning. Værket forberedes til senere udbygning med solvarme (stor akkumuleringstank m.v.). Solfangeranlægget etableres når det bliver rentabelt, hvilket påregnes at blive omkring 2020, når den nye forsyningssikkerhedsafgift på biomasse er planlagt at slå fuldt igennem.

Dette solvarmeanlæg vil have en størrelse på 10.000 m2.

 

Bemærkninger fra Teknik & Miljø

I forbindelse med udarbejdelsen af Varmeplan 2013 er det blevet drøftet hvorledes der kan gennemføres en fjernvarmeudbygning, der samtidig kan håndtere fremtidige behov for anvendelse og lagring af el i systemet. Teknik & Miljø bemærker, at der i projektforslaget for Allinge er indarbejdet anvendelse af el-kedler til spids- og reservelastsituationer. Dette ses ikke at være tilfældet ved varmeværket i Nexø.

Teknik & Miljø forventer at drøfte og vurdere mulighederne for at optimere anvendelsen af el yderligere i systemet i forbindelse med den endelige behandling af projektforslagene.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode Bornholms Regionskommune om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Projektforslag Svaneke.doc (DOC)

2.
Projektforslag Allinge - Sandvig, Tejn og Sandkaas.doc (DOC)

3.
Alingen - Vurdering af 14-11-2013.pdf (PDF)

4.
Svaneke - Vurdering af 14-11-2013.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til renovering af tandplejens bygning i Rønne

82.18.00S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger om en anlægsbevilling på 1.323.000 kr. til renovering af Bornholms Kommunale Tandplejes bygning i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller 

a)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.323.000 kr. til renovering af tandplejens bygning i Rønne

b)    at tillægsbevillingen finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2012

c)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Kommunale Tandpleje har igennem de seneste år oplevet problemer med tag og facade i tandplejens bygning i Rønne. BRK Ejendomsservice har vurderet de bygningsmæssige problemer og vurderet behovet for renovering af tag samt inddækning og facaderenovering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 11. september 2013 godkendt at 1.323.000 kr. af overført driftsoverskud fra 2012 i Bornholms Kommunale Tandpleje kan anvendes til renovering af tandplejens bygning i Rønne.  

 

 

 

Renovering af tandplejens bygning i Rønne omfatter:

 

 

 

 

Budget- og administrationsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger varetages i henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune af Teknik- og Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2013.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 1.323.000 kr. til renovering af tandplejens bygning i Rønne foreslås finansiereret af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2012.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2012, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. september 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Installation af røgalarmer i Bo42 afd. 11 samt deraf følgende lejeforhøjelse.

03.11.08K08-0077

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af lån stort 100.000 kr. samt en forhøjelse af lejen på 2,06 % i afd. 11, Østersøparken, som følge af etablering af røgalarmer i alle afdelingens boliger.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

t)     Optagelsen af lån på 100.000 kr. til etablering af røgalarmer godkendes

u)    Lejeforhøjelsen på 2,06 % vedr. etablering af røgalarmer godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013:

Udsat

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommunale døgnplejes fraflytning af 3 lejemål i afdelingen, blev Bo42 pålagt at etablere røgalarmer i de pågældende lejemål, før boligerne på ny måtte benyttes til boliglejemål.

Afdelingsbestyrelsen ønskede i den forbindelse, at der blev etableret røgalarmer i alle afdelingens boliger og fremlagde i den forbindelse projekt til etablering af røralarm anlæg, finansieret ved optagelse af lån stort 100.000 kr.. Investeringen vil betyde en lejestigning på 2,06 % svarende til en månedlig lejestigning på mellem 85 kr. og 89 kr. for en 2 rums bolig, for afdelingens beboere.

Projektet blev imidlertid forkastet på beboermøde den 13. juni 2013.

På beboermødet den 13. juni 2013 blev budget for 2014 enstemmigt godkendt med en lejestigning på 3 %.

Organisationsbestyrelse har på møde den 18. juni 2013 besluttet, at fastholde projektet med etablering af røgalarmer i alle afdelingens boliger for at give afdelingen en helhedsløsning til gavn for beboerne.

Som følge af den manglende tiltrædelse på beboermødet den 13. juni 2013 til etablering af røgalarmer i alle boliger i afdelingen, har organisationsbestyrelsen anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet med låneoptagelsen på 100.000 kr. samt en deraf følgende lejestigning på 2,06 %.

Den samlede lejestigning i afdelingen udgør herefter 5,06 %.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I henhold til byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse fra Teknik & Miljø af den 5. april 2013, er det en betingelse for at de 3 boliger kan tages i brug, at den enkelte bolig udstyres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er udført med batteribackup, som anført i kap. 5.4 stk. 13 i Bygningsreglementet.

Bo42 har indhentet tilbud fra autoriseret el-installatør på opsætning af røgalarmanlæg i overensstemmelse med ovennævnte specifikationer i alle afdelingens 20 boliger. Samlet pris inkl. finansieringsomkostninger er anslået til 100.000 kr.

Investeringen vil betyde en lejestigning på 2,06 %.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Indgåelse af nye begrænsede aftaler vedr. anvisningsret til almene boliger

03.10.04A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2013

6

 

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har efter almenboliglovens § 59 aftaler med en række boligselskaber om anvisningsret til almene boliger med henblik på at imødegå boligsociale problemer. De eksisterende aftaler med boligselskaberne er udløbet. Behovet for at udnytte denne kommunale anvisningsret til at imødegå boligsociale problemer har ændret sig over tid, og der er således alene behov for fornyede aftaler, der omfatter et begrænset antal boliger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·         til Socialudvalgets godkendelse, at der indgås nye, begrænsede aftaler om anvisningsret for nedenstående antal boliger  

 

Socialudvalget, den 5. november 2013:

Godkendt.

Sendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Almenboligloven giver kommunerne anvisningsret til hver fjerde almene bolig – det nærmere antal boliger med anvisningsret kan aftales mellem kommunerne og boligselskaberne.

Der har igennem årene været afholdt årlige møder mellem boligselskaberne og kommunen med henblik på at tilpasse mængden af anvisningsboliger til behovet og styrke samarbejdet. Erfaringerne viser, at behovet for anvisningsboliger er støt faldende, derfor er der også indgået aftaler med nogle af boligselskaberne og kommunen om reduktion af antallet af anvisningsboliger.

 

Andre boligselskaber har ønsker om at fastholde kommunen på de gældende kontrakter. Det indebærer, at antallet af tomme boliger, som kommunen har anvisningsret til, er stigende, hvilket igen er forbundet med stigende kommunale udgifter til såkaldt tomgangsleje. Ældre og handicappede visiteres til en anvisningsbolig af Borger og Sundhed efter ”Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap”.

 

Som alternativ til opsigelse/begrænsede aftaler med boligselskaberne kan en lempelse af kvalitetsstandarden overvejes. Antallet af afslag pr. år er dog så få, at det ikke vurderes at reducere udgifterne til tomgangsleje, og i øvrigt har de fleste boligselskaber en overkommelig ventetid til en bolig.

 

Som det fremgår af nedenstående oversigt reduceres antallet af boliger primært udenfor Rønne. Årsagen hertil er, at tomgangstiden for en bolig beliggende uden for Rønne er væsentligt højere end i Rønne.

Bornholms Regionskommune havde pr. 1. september 2013 anvisningsret til i alt 193 lejeboliger. Virksomheden Borger og Sundhed vurderer, at der alene vil være behov for en kommunal anvisningsret til ca. 100 boliger. Det skal derfor anbefales, at indgåede aftaler om anvisningsret justeres således, at antallet af kommunale anvisningsberettigede boliger reduceres med 82.

 

Det bemærkes, at kommunen, såfremt behovene skulle ændre sig, i kraft af sin lovbestemte adgang til et antal anvisningsberettigede boliger, kan indgå ændrede aftaler med selskaberne.

 

Adresse                                          Boligselskab                   Opsiges       Beholdes

Tejn:          Havnevej x)                                    DVB Parken Bornholm        14           7

Gudhjem:    Sportsvænget                Bornholms Boligselskab         6           0

                 Klippevænget                 Bornholms Boligselskab         4           0

                 Solstien                         Lejerbo Bornholm                6           6               

Østermarie: Løvsangervej                 Bornholms Boligselskab         3           0

                 Bogfinkevej                   Bornholms Boligselskab         7           0

Hasle:         Toftemarken                                   De Lette Kollektivboliger

                                                    i Hasle og Klemensker S/I     0           14

                 Toftelunden                   De Lette Kollektivboliger

                                                    i Hasle og Klemensker S/I     0           9

Klemensker: Pihls Allé                       De Lette Kollektivboliger

                                                    i Hasle og Klemensker S/I     0           10

Nexø:         Nørrebækken                 Bornholms Boligselskab         2           13

Rønne:        Kystparken                    DVB Parken Bornholm          0           8

                 Store Torv                     DVB Parken Bornholm          5           0

                 Tornegade                     DVB Parken Bornholm          0           2

                 Nellikegade                    DVB Parken Bornholm          0           2

                 Pistolstræde                   DVB Parken Bornholm          0           2

                 Østergade                     Bo42                                 0           18

                 Søndre Allé                    Teknik og Miljø                    0           4

                 Løkkegade                     Teknik og Miljø                    0           3

Aakirkeby:   Bæverparken                 Bornholms Boligselskab       27           0                                      Gregersgade                              Rolf Barfoed                      0           13

Nylars:        Almevej                        Nylars Ældreboliger S/I         8           0               

I alt                                                                                     82           111            

 

x) Boligselskabet Danmarks 21 boliger i Tejn er opført som ældreboliger. Det betyder, at der er en lovbunden og uopsigelig aftale med kommunen om anvisning. Såfremt aftalen skal opsiges, skal boligerne mærkes om til familieboliger. Denne mulighed foreligger alene, hvis der kan opnås enighed mellem kommunen og boligselskabet.

Økonomiske konsekvenser

Borger og Sundheds udgifter til ”tomgangsleje” og fraflytning:

2010:

Plejeboliger:                 kr. 663.059

Ældreboliger:                 kr. 206.267

I alt                              kr. 869.326

 

2011:

Plejeboliger:                  kr. 611.142

Ældreboliger:                 kr. 191.542

I alt                              kr. 802.684

 

2012:

Plejeboliger:                  kr. 347.212

Ældreboliger:                 kr. 450.137

I alt                              kr. 797.349

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 8. november 2012, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 dog undtaget reglerne i §§ 52 a-c.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2014 til d. 31. december 2017, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2014.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
Boligreguleringsloven (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Analyse af borgerbefordring

27.60.28G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

25

 

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er gennemført en analyse BRKs kommunale befordring af borgere i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, BAT og Teknik & Miljø. Det anbefales, at der iværksættes nye måder at håndtere og organisere borgerbefordring på fremadrettet med henblik på, at opnå en mere effektiv udnyttelse af midlerne anvendt til kørsel. Der peges på besparelsespotentialer ved at foretage stramninger i visitationen, samt ved etablering af et fælles kørselskontor til koordinering af al kørsel, samt sikre den mest fordelagtige pris for den udførende del gennem konkurrenceudsættelse af den samlede kørselsopgave. 

Med disse stramninger af borgerbefordringsområdet, vil den tidligere politisk besluttede besparelse på 2,3 mio. kr. være udmøntet. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at sagen sendes i høring i handicaprådet og ældrerådet forud for behandling i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, og endelige stillingtagen til indstillingerne i litra b) – f) i Kommunalbestyrelsen i december 2013.

b)    at de anførte besparelser for 1,7 mio. kr. på visitationsområdet udmøntes med henholdsvis 1,1 mio.kr. til Socialudvalgets områder og 0,6 mio.kr. til Børne- og Skoleudvalgets områder.

c)    at al koordinering af bruger- og borgerkørsel samles i et fælles kørselskontor, som placeres hos BAT.

d)    at der udmøntes en besparelse på 0,6 mio.kr. på udgifterne til bruger- og borgerkørsel, som følge af lavere priser ved etablering af et fælles kørselskontor. Fordelingen af besparelsen sker ud fra påvist takstreduktion efter seks måneders drift af kørselskontoret.

e)    at der udarbejdes kvalitetsstandarder for al bruger- og borgerkørsel.

f)    at kørselsopgaven konkurrenceudsættes.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingens punkt a) godkendes, idet høringsfristen fastsættes til den 29. november 2013 og eftersendes til fagudvalgenes behandling. Indstillingens punkt b)-f) anbefales.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales med følgende bemærkninger: I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af kørselsopgaven anbefales det, at de særlige udfordringer hyrevogns-  og vognmandserhvervene på Bornholm har, reflekteres i udbudsmodellen.

Sagsfremstilling

I de foregående års budgetforlig for 2009 og 2011 er der forudsat en optimering af kommunens samlede kørselsforbrug. Forskellige typer af kørsel med brugere og borgere udgør den største del af kørslen. Der er endnu ikke sket en samlet udmøntning af disse tidligere, akkumulerede kørselsbesparelser på 2,3 mio. kr. Hertil kommer, at Økonomiaftalen for 2014 mellem KL og Regeringen forudsætter betydelige og stigende besparelser på netop kørselsområdet.

 

Denne sag har til formål at sikre en samlet udmøntning af BRKs egne hidtidige besparelser på området, samtidig med at BRKs organisering af kørselsområdet forberedes på at kunne indfri de kommende års yderligere forventede effektiviseringskrav.

 

Udgangspunktet for analysen er håndtering og organisering af kørsel med borgere, som den varetages i dag. Der er de foregående år allerede foretaget en række optimeringer på kørselsområder i flere forskellige virksomheder. Det gælder fx skolebuskørsel, hvor BAT har optimeret ruter og har reduceret antallet af busser anvendt til skolebuskørsel fra 15 til 10 busser, Kildebakken som har optimeret deres kørsel af elever til og fra skolen, og Psykiatri og Handicap, der har optimeret kørslen til børn og voksne med handicap, som modtager dagtilbud eller vidtgående specialundervisning (den såkaldte Integrerede Bruger Befordring, IBB). Flere af disse besparelser er løbende medgået til den samlede budgetoverholdelse i virksomhedernes drift.

 

Kørsel af borgere håndteres i dag på forskellig vis i de enkelte fagområder. Forskellene er begrundet i virksomhedsopdelinger, visitationspraksis, serviceniveau og historik fra de gamle amtslige tilbud eller de gamle kommuner, jf. bilag til sagen.

En stor andel af borgerbefordringen visiteres ud fra en vurdering af borgerens egen mobililtet og på baggrund af et lovgrundlag. Det gælder fx for kørsel med IBB og HandyBat, som er rettet mod børn og voksne med handicap. På andre områder indgår kørslen som en del af det tilbud borgeren er visiteret til, fx dagcenterkørsel, hvor serviceniveauet er politisk fastlagt i en kvalitetsstandard. Der udover anvendes individuel kørsel i stor udstrækning i forbindelse med kørsel til genoptræning eller læge.

Foruden den visiterede kørsel, råder virksomhederne endvidere over et større antal minibusser og personbiler, som bruges til alle typer at kørsel, hvor medarbejdere kører med borgere til forskellige aktiviteter, som fx sociale arrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til fremtidig løsning af opgaven

 

I: Visitation

II: Koordination

III: Udførsel

Samling af visitationskompetencen på så få enheder som muligt for at undgå overlap mellem de forskellige kørselstyper.

 

Udarbejdelse af kvalitetsstandarder (serviceniveaubeskrivelser) for alle typer af kørsel.

 

Harmonisering af håndteringen af bruger- og borgerkørsel på tværs i BRK og udarbejdelse af administrative vejledninger.

 

Oprette et samlet kørselskontor der varetager al koordinering af al kørsel

 

Indkøb af kørselssystem

 

Konkurrenceudsættelse af kørselsopgaver

 

 

 

Optimeringsmuligheder:

 

 

Samling af visitationskompetencen på færre enheder giver større opgaveansvar, større fokus på opgaven og større helhed i borgerens samlede bevilling.

 

Serviceniveaubeskrivelser giver et tydeligt politisk prioriteret niveau og øger styrbarheden.

 

Administrative vejledninger vil effektivisere opgaveløsningen og sikre en ensartet tilgang.

 

Ansvar for optimering af kørselsruter og udnyttelse af kørertøjer, herunder planlægning af hente- og bringe-tidspunkter i tilbud

 

Ansvar for og varetagelse af kontakten til vognmænd (udføredelen)

 

Ansvar for samlet konkurrenceudsættelse af kørsel

Opnå lavere priser på kørsel, gennem en styrket forhandlingsposition ved fælles og samlet konkurrenceudsættelse af kørsel

 

 

I: Visitation

Det anbefales, at samle visitationen af kørsel på færre områder, således at overlap mellem de forskellige kørselstyper minimeres. Dette kan være med til at skabe større fokus på opgaven (professionalisering) og sikre en større faglig forankring af den visiterede kørsel i sammenhæng med borgerens øvrige tilbud. Når visitationsopgaven samles på færre enheder, forudsættes en klar opgaveafgrænsning samt et klart defineret serviceniveau overfor borgeren, fx fastlagt i en kvalitetsstandard.

I omlægningen af visitationen bør der skelnes mellem midlertidige og varige kørselsbehov før kørslen visiteres. Endvidere at visitationen til kørsel sker ud fra en konkret vurdering af elevens/borgerens kørselsbehov, og dermed ikke en automatisk visitation af kørsel alene begrundet ud fra hvilket tilbud eleven/borgeren er visiteret til. Disse ændringer i visitationen af kørsel kan opleves som en serviceforringelse for borgeren.

Fremadrettet skal den visiterende myndighed ikke håndtere aftaler med vognmænd, men alene have kontakt med et fælles kørselskontor. Alle nødvendige oplysninger indberettes af den visiterende medarbejder direkte til det fælles digitale kørselssystem. Dette vil betyde en forenkling af kørselsopgaven hos visitationen.

 

II: Koordination (kørselskontor)

Det vurderes, at der er et stort potentiale i at samle koordineringen af kørslen ét sted i et kørselskontor. Det vil være med til at skabe overblik over kørslen på tværs af hele kommunen og udnytte vognparken bedre. Besparelsen opnås ved at køre med fyldte busser, optimere ruter og minimere individuel kørsel, der hvor individuel kørsel ikke er nødvendig ud fra en faglig vurdering.

 

Kørselskontoret vil få ansvaret for at sikre, at der er de nødvendige kørertøjer til at dække den visiterede kørsel, samt al koordineringen af kørslen, og kontakt til vognmænd (udførerdelen).

 

Etablering af et fælles kørselskontor kan ske fuldkommen uafhængigt af om visitationen omlægges. Erfaringer fra andre kommuner påviser et optimeringspotentiale på den leverede kørsel på mellem 15 % og 25 %. Dels er der dog sket en optimering i BRK de senere år, og dels er den samlede volumen som der kan optimeres på usikker. Dette gælder både i forhold til hvor reduktionen vil være og størrelsen på den. Ikke desto mindre forventes det yderligere potentiale at kunne berettige etablering af et kørselskontor, foruden den optimering der er indeholdt i nærværende indstilling på 0,6 mio.kr.

 

BAT er i gang med at anskaffe et digitalt bestillings-, koordinerings-, afviklings- og afregningsprogram til afvikling af den kørsel BAT allerede varetager i dag. Fra 1. januar 2014 kan systemet også benyttes af andre, der visiterer kørsel. Oplysninger om visiteret kørsel indgår i en kørselsdatabase, der er sammenkoblet med vognparken og vejnettet på Bornholm. På længere sigt bliver automatisk fakturering af bestilte kørsler direkte i OPUS også muligt.

 

Etablering og anskaffelse af kørselssystemet Frogne Dispatch Management Solution finansieres af BAT indenfor BATs eksisterende driftsbudget. Anskaffelsessum udgør 535.500 kr. og den årlig drift til licens udgør 96.000 kr. excl. medarbejderomkostninger. Derudover forventer BAT at skulle ansætte en medarbejder til at varetage koordineringsopgaven og have kontakten med visitatorerne og vognmændene. De fremadrettede driftsudgifter (licens og medarbejderomkostninger) finansieres af BAT og brugerne ved pålæg af en mindre transaktionsomkostning på bestilte kørsler.

 

BAT vil således være i stand til at løfte opgaven med et kørselskontor omkostningseffektivt som en del af den øvrige driftsopgave, og merudgiften forventes holdt indenfor de eksisterende budgetrammer efter udmøntning af de allerede vedtagne besparelser.

 

III: Udførelse

Udførelse af kørsel vedrører kun levering af kørsel. Besparelsespotentialet opnås gennem konkurrenceudsættelse af kørselsopgaven for at opnå den billigste pris pr. kørt km (køretøj og diesel) og volumen hos den udførende enhed

Det vurderes, at der kan opnås besparelser på 10-15 % pr. kørt km ud fra den nuværende kørselsvolumen.

 

Økonomiske konsekvenser

Den oprindelige budgetreduktion i BRK er på 2,3 mio.kr. Denne skal indfris før der kan påregnes yderligere reduktioner.

 

Det vurderes at der umiddelbart kan opnås besparelser for 1,7 mio. kr. ved gennemførsel af nedenstående budgettilpasninger og ændringer i visitationen:

·         0,85 mio. kr. på IBB i Psykiatri og Handicap som følge af de hidtidige optimeringer i visitationen og fortsat stram styring og koordinering af bevillingerne. Der vil være tale om en budgettilpasning uden servicemæssige konsekvenser.

·         0,2 mio.kr. på HandyBat i Borger og Sundhed som følge af det fortsatte fald i antal brugere. Der vil være tale om en budgettilpasning uden servicemæssige konsekvenser.

·         0,05 mio.kr. på HandyBat i Borger og Sundhed ved nedlæggelse af den åbne ordning (ikke visiteret), der p.t. omfatter 21 brugere. Disse borgere vil ved en nedlæggelse af den åbne ordning som konsekvens skulle afholde hele udgiften selv.

·         0,6 mio. kr. på Børn og Skoles udgifter til befordring gennem strammere visitation i BFC gennem individuel vurdering af kørselsbehov til elever på Heldagsskolen og K-klasseelever, ved omlægning af den faste skolekørsel til specialklasser mv. til IBB-ordningen (besparelse på 50 % af den nuværende taxa-pris), og systematisk visitationspraksis i BFC. Der vil i udgangspunktet være tale om en systematisering af visitationsgrundlaget og anvendelse af billigste, hensigtsmæssige kørselsordning. Borgere der oplever en ændring i forhold til den nuværende, anvendte kørselsordning kan opleve systematiseringen som en opstramning af serviceniveauet.

 

Endvidere forventes det, at der umiddelbart kan opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. som følge af koordinering af visiteret kørsel fra et fælles kørselskontor. Besparelsen udmøntes ved en fordeling ud fra påviste takstreduktioner efter ½ års drift af kørselskontoret. Der vil alene være tale om en effektivisering og således ikke være tale om servicekonsekvenser.

 

Optimeringen på visitationsopgaven på 1,7 mio. kr. og på koordinationsopgaven med 0,6 mio.kr. indfrier samlet set besparelsen på 2,3 mio. kr. fra 1. januar 2014.

 

Transporten af børn til tandlæge er en kan-opgave, som i 2012 kostede knapt 0,4 mio. kr. Besparelsen på tandlægekørsel er politisk fravalgt i budgetforhandlingerne for 2014.

 

Etablering og anskaffelse af kørselssystemet Frogne Dispatch Management Solution finansieres af BAT. Anskaffelsessum udgør 535.500 kr. og den årlig drift til licens udgør 96.000 kr. Derudover forventer BAT at skulle ansætte en medarbejder til at varetage koordineringsopgaven og have kontakten med visitatorerne og vognmændene. Som beskrevet finansieres eventuelle udgifter i denne forbindelse af de eksisterende driftsbudgetter efter udmøntning af besparelserne. Reelt vil der være tale om en lavere reduktion af taksterne end uden disse følgeudgifter af kørselskontoret.

 

Erfaringer i andre kommuner, hvor der er etableret en fælles funktion til koordinering af al kørsel med borgere, viser at der på længere sigt kan opnås besparelser på 15-25 % af den samlede omkostning til visiteret borgerbefordring. I BRK udgjorde alene udgiften til integreret institutionskørsel 12,6 mio. kr. i 2012, svarende til et besparelsespotentiale på 1,9 mio. kr. ved en reduktion på 15 %.

 

Yderligere påviste gevinster ved kørselskontoret vil kunne indgå i de løbende politiske prioriteringer. Når der er tilstrækkeligt overblik over kørselsopgavens samlede omfang iværksættes konkurrenceudsættelse af selve kørselsopgaven.

 

Arbejdet med at harmonisere håndteringen af kørsel på tværs af BRK med eksempelvis kvalitetsstandarder, administrative vejledninger, eventuel samling af BRKs vognpark, samordning af møde- og afhentningstidspunkter i tilbud fortsætter ligeledes mhp. på at optimere kørslen.

 

Hovedfokus har i nærværende arbejde været på kørsel med borgere og brugere. Medarbejderkørsel og tjeneste- og varekørsel skal også løbende vurderes mhp. effektivisering.

 

Det videre arbejde forankres administrativt i en befordringsstyregruppe bestående af lederne for de forskellige visiterende enheder og ledelsen af kørselskontoret. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil modtage orientering om arbejdet.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet og der er indkommet følgende høringssvar:

 

Handicaprådet den 26. november 2013:

Handicaprådet ønsker yderligere oplysninger i sagen inden stillingtagen. Høringssvar vil derfor først foreligge til Kommunalbestyrelsens møde d. 19. december 2013.

 

Ældrerådet den 26. november 2013:

Ældrerådet tager analyse incl. forslag om visitation og kørselskontor til efterretning, idet der forudsættes at ændringen ikke medfører servicemæssige konsekvenser for brugerne.
Ældrerådet foreslår, at transport til aflastning indtænkes.
Ældrerådet anbefaler, at de nuværende 21 brugere af den
åbne ordning i HandyBAT får mulighed for som en personlig ordning at forblive i denne indtil de selv vælger at udtræde.
Ældrerådet forudsætter, at kvalitetsstandarder forelægges Ældrerådet til høring inden vedtagelse.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Overblik over borgerbefordring (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2013, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et underskud på 3,2 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 2,8 mio. kr. i 2013, hvilket primært kan henføres til BAT og skadedyrsbekæmpelse.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2013.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 15,8 mio. kr., hvoraf 14,7 mio. kr. forventes overført til 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

v)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

w)   at der gives en tillægsbevilling på 1.237.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

x)    at der gives en tillægsbevilling på 2.774.000 kr. på den overførbare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

politikområde 09 Teknik & Miljø forventes samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et underskud på 3,7 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 1,3 mio. kr. i 2013, som kan henføres til skadedyrsbekæmpelsen.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         Vintertjenesten, hvor der forventes merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2013. Det er tredje vinter i træk med merforbrug, hvilket har store konsekvenser for de øvrige områder i Teknik & Miljø, hvor der spares for at begrænse merforbruget samlet set.

·         Facility Management er fortsat under opbygning, hvilket udfordrer styringen af hele bygningsvedligeholdelsesområdet.

 

politikområde 10 Forsyning og drift forventes samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 0,5 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 1,5 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         BAT, fortsat udfordringer med høje dieselpriser.

·         Vej og Park, udfordres på tilpasning af deres drift, som følge af besparelser i Teknik & Miljø.

·         BRK Ejendomsservice som skal ses i sammenhæng med Facility Management på politikområde 09 Teknik & Miljø.

 

Anlæg

politikområde 09 Teknik & Miljø forventes samlet set et mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de forskellige projekter, hvor de væsentligste afvigelser vedrører nedrivningspuljen, omfartsvejen ved Rønne og projekterne under Mulighedernes land. Der forventes overført -0,3 mio. kr. til 2014.

 

politikområde 10 Forsyning og drift forventes samlet set et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. som helt overvejende vedr. ESCO-projekterne, som lånefinansieres fuldt ud. Der forventes overført 15,0 mio. kr. til 2014.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab fra 2013 på Teknik- og Miljøudvalgets områder, viser pr. 31. oktober er samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et underskud på 3,2 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 2,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 8,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2013.

 

Fra 2012 er der samlet set overført et underskud på 3,2 mio. kr., dog har enkelte virksomheder fået overført et overskud. Dette kan virksomhederne anvende til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Status på ansøgninger pr. 2. oktober er, at der på Teknik- og Miljøudvalgets område er godkendt brug af i alt 1,6 mio. kr. fordelt med ca. 1,0 mio. kr. anvendt på drift og ca. 0,7 mio. kr., som konverteres fra drift til anlæg.

 

For, at imødegå en del af merforbruget på driften i 2013, er der overført ubrugte midler vedr. anlæg på 4,6 mio. kr. til drift.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

09 Teknik og Miljø

2.410

-1.237

-3.680

-1.269

-1.237

10 Forsyning og drift

-2.016

0

512

-1.504

0

Teknik- og Miljøudvalget

395

-1.237

-3.168

-2.774

-1.237

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Anlægsopfølgningen udviser et forventet mindreforbrug på 15,8 mio. kr., hvoraf 14,7 mio. kr. forventes overført til 2014.

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2013

Beløb i 1.000 kr.

2013

Forventet

 

Rådigheds-

Forventet

Forventet

overførsel

 

beløb

forbrug

afvigelse

til 2014

09 Teknik og Miljø

32.944

32.213

730

-302

10 Forsyning og drift

24.188

9.159

15.030

15.030

Teknik- og Miljøudvalget

57.132

41.372

15.760

14.728

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2013

1.
TMU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)

2.
TMU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2013

21

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013:

Intet