Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
11-07-2013 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 De økonomiske udsigter i Bornholms Regionskommune primo juli 2013
  åbent 3 Afgørelse om udlodning efter stoploven
  åbent 4 Orientering fra formanden
  åbent 5 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-07-2013

1

 

 

Fraværende

Birger Rasmussen og Bjarne Kristiansen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

René Nordin Bloch er inhabil under punkt 3.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  De økonomiske udsigter i Bornholms Regionskommune primo juli 2013

00.30.00S00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-07-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28. juni 2013 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for budget 2014. Udmeldingen har betydelige negative økonomiske konsekvenser for budget 2014, og der kan på den baggrund overvejes tiltag allerede i 2013 med henblik på at imødegå ubalancen på budget 2014.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)   at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler forligskredsen at genåbne budget 2013,

b)   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og beslutter, hvilke tiltag der skal iværksættes, og

c)    at den reviderede tidsplan godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juli 2013:

Det administrative sparekatalog udvides til 150 mio. kr., og besparelsesforslagene indgår i forhandlingerne om budget 2014.

For de enkelte forslag vurderes hvorvidt forslagene kan fremrykkes til virkning i 2013, samt vurderingen af effekten i 2013 og 2014.

Der henstilles til at hele organisationen udviser tilbageholdenhed i forhold til nyansættelser og forbrug, mens budgetarbejdet og yderligere afdækning pågår.

Der udarbejdes en ansøgning til puljen for vanskeligt stillede kommuner.

Sagsfremstilling

Pr. den 1. juli kender kommunerne deres finansieringsside for det kommende år når Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning.

I Bornholms Regionskommune må vi konstatere, at udmeldingen for 2014 indeholdt en negativ overraskelse i forhold til de balanceberegninger der forelå til budgetseminar 2, og som var baseret på KL’s prognosemodel fra april måned. Den samlede finansiering blev med udmeldingen reduceret med 48 mio. kr. hvoraf de 16 mio. kr. vedrører beskæftigelsestilskuddet.

Dermed er den foreløbige budgetbalance for 2014 nu negativ med ca. 125 mio. kr. Der er nærmere redegjort for den foreløbige balance i bilag 1.

 

Denne situation nødvendiggør en stillingtagen til:

·        Om udsigterne for økonomien i 2014 giver anledning til at iværksætte besparelser allerede i 2013, og

·        Om budgetprocessen for 2014 skal justeres i forhold til den tidsplan, der fremgår af budgetvejledningen for 2014.

 

Eventuel genåbning af budget 2013

Budgettet for 2013 er et resultat af et forlig indgået mellem samtlige partier og grupper i kommunalbestyrelsen. Som udgangspunkt er det derfor den samlede kommunalbestyrelse der må stå bag en beslutning om at genåbne budgettet for 2013.

 

Bornholms Regionskommune er i juli 2013 i en situation, hvor der har været store træk på likviditeten i første halvår, dels som følge af overgangen til Udbetaling Danmark og dels som følge af tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskud for 2011. Der kan imødeses yderligere træk på likviditeten, idet efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 indebærer en tilbagebetaling på godt 17 mio. kr. i 4. kvartal 2013.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet den økonomiske situation på mødet i juni, og har der besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Der er således behov for at gennemføre besparelser på andre områder hvis tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskuddet ikke skal belaste kassebeholdningen.

Med baggrund i den store foreløbige ubalance i budget 2014 bør det endvidere overvejes, om der allerede i 2013 skal iværksættes tiltag, der kan sikre at besparelser kan slå fuldt igennem i 2014. Det kan eksempelvis ske ved en fremrykning af forslag, der allerede foreligger beskrevet til budget 2014.

 

Konkret kan der peges på følgende tiltag til drøftelse i forligskredsen:

·        Fremrykning af besparelse til 2013, således at de kan få delvis effekt i 2013 og fuld effekt i 2014

·        Gennemførelse af nye besparelser/indtægtsforslag i 2013

·        Stop for, eller udskydelse af, større anlægsprojekter hvor der efter en individuel vurdering ikke er disponeret.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan herudover vælge at anbefale andre tiltag til opbremsning af forbruget i 2013. Det kunne fx være:

·        Et kvalificeret ansættelsesstop på alle eller udvalgte områder

·        Anlægsstop på mindre anlægsprojekter

·        Rammereduktioner på alle eller udvalgte områder

·        Stop for godkendelse af forbrug af overførte midler fra 2012

·        Henstilling til virksomhederne om at udvise mådehold

 

Forslag i forbindelse med en eventuel genåbning af budget 2013 kan besluttes i kommunalbestyrelsen den 29. august 2013 og kan dermed højst få virkning i fire måneder i 2013.

 

Budget 2014

Som nævnt ovenfor udviser den foreløbige budgetbalance for 2014 et træk på de likvide midler på ca. 125 mio. kr., idet der fortsat udestår en række tekniske korrektioner samt en vurdering af, i hvilket omfang budgetopfølgningen pr. 31. juli 2013 vil få afsmittende effekt på budget 2014.

Der er tidligere udarbejdet et administrativt sparekatalog på ca. 100 mio. kr. Direktionen har på baggrund af den forværrede balance iværksat udarbejdelse af besparelsesforslag for yderligere 50 mio. kr., således at der til budgetforhandlingerne ultimo august vil foreligge besparelsesforslag der overstiger ubalancen.

 

Herudover kan der peges på mulige tiltag på finansieringssiden:

·        Optagelse af lån til konkrete anlægsprojekter i det omfang de ønskes prioriteret i budget 2014. Dette vil kræve ansøgninger om lånedispensation i forhold til relevante puljer samt at dispensationen rent faktisk kan fås.

·        Optagelse af likviditetslån gennem ansøgning til lånepuljen for 2014 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

·        Ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner ud over det beløb på 6 mio. kr. for 2014, der indgår i udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

·        Forhøjelse af udskrivningsprocenten og/eller grundskyldspromillen. Der er i økonomiaftalen for 2014 en ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser, som fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter ansøgning. Skattestigninger uden tilladelse modregnes i bloktilskuddet med 75 pct. af provenuet det første år, 50 pct. af provenuet i det andet og det tredje år og med 25 pct. af provenuet i det fjerde år.

 

En skattestigning på 0,1 pct. giver et provenu på 5.727.000 kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014 og uden modregning. Ved en eventuel modregning på 75 pct. udgør nettoprovenuet 1.431.000 kr.

En stigning i grundskyldspromillen på 0,1 promille giver et provenu på 360.000 kr. Ved en eventuel modregning udgør nettoprovenuet 90.000 kr. Produktionsjord vil ikke være omfattet af en stigning som følge af loftet på 7,2 promille.
Grundskyldspromille kan højst udgøre 34 promille og kan dermed højst hæves med 0,59 promille, svarende til et provenu på 2.124.000 kr. eller netto 531.000 kr. efter eventuel modregning på 75 pct.

 

Fra og med budget 2014 er der med Budgetloven kommet nye krav til kommunernes budgetlægning.

Der stilles nu krav om overskud på det skattefinansierede driftsbudget, både i budgetforslagsåret og i overslagsårene. I sidste års budget levede Bornholms Regionskommune ikke op til dette krav i de to sidste overslagsår.

Herudover er der givet mulighed for at budgettere med generelle reserver, der maksimalt må udgøre 1 pct. af kommunens serviceudgifter. For Bornholms Regionskommune svarer dette til ca. 17 mio. kr. Budgettering af reserver skal således være finansieret så der er overskud på den skattefinansierede drift. Der er ikke indlagt reserver i den nuværende ubalance på ca. 125 mio. kr.

 

Der er udarbejdet en revideret tidsplan for arbejdet med budgettet for 2014, hvor aktiviteter i forbindelse med en eventuel genåbning af budget 2013 også er medtaget. Tidsplanen fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. juli 2013

1.
Foreløbig budgetbalance 2014 pr. 4. juli 2013 (PDF)

2.
Revideret tidsplan - juli 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Afgørelse om udlodning efter stoploven

13.02.00G01-0158

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-07-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forsyningssekretariatet har fremsendt udkast til afgørelse i henhold til stoploven om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 i forbindelse med betaling af vejbidrag. Afgørelsen vil betyde modregning i de generelle tilskud til Bornholms Regionskommune, idet Forsyningssekretariatet har åbnet mulighed for at undgå modregning hvis fastsættelsen af vejbidraget ændres med tilbagevirkende kraft.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)   at Økonomi- og Erhvervsudvalget på kommunalbestyrelsens vegne godkender, at vejbidraget for 2011 fastsættes til 8 pct.,

b)   at sagen fremsendes til kommunalbestyrelsen til efterretning, og

c)    at der meddeles en tillægsbevilling på politikområde 9 Teknik og miljø til efterbetaling af vejbidrag for 2011 på 806.200 kr. finansieret af kontoen vedr. tjenestemandspensioner under politikområde 12 Organisation, personale og politikere.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juli 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 11. oktober 2012 en tilsvarende sag om udlodning i henhold til stoploven vedr. vejbidrag for 2007 – 2010. Kommunalbestyrelsen besluttede den gang med tilbagevirkende kraft at forhøje vejbidraget fra 4 pct. til 8 pct. i de fire år, og dermed at efterbetale vejbidrag til Bornholms Spildevand på i alt 2.956.750 kr.

Der blev ikke truffet beslutning om forhøjelse af vejbidraget i 2011, idet det af økonomiaftalen for 2013 fremgik, at der i efteråret 2012 skulle ses nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandselskaberne, idet KL’s tilgang var, at der skulle findes en ensartet og objektiv metode til beregning af vejbidraget, gældende fra 2011. KL har oplyst, at der endnu ikke foreligger et resultat af drøftelserne.

Forsyningssekretariatet har den 3. juli 2013 fremsendt udkast til afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011. Kommunen kan fremsende bemærkninger til udkastet senest den 2. august 2013.

Forsyningssekretariatet meddeler, at Bornholms Regionskommunes indberetninger efter stoploven for 2011 ikke kan godkendes som følge af, at kommunen har betalt vejbidrag på 4 pct.

Forsyningssekretariatet har opgjort kommunens rådighedsbeløb for 2011 til 806.200 kr., svarende til forskellen mellem 4 pct. og 8 pct. af anlægsudgifterne i Bornholms Spildevand i 2011. Hertil kommer forrentning med 5.039 kr.

Såfremt kommunen accepterer afgørelsen vil der blive modregnet 60 pct. af beløbet i bloktilskuddet for 2014, svarende til 486.743 kr.

Forsyningssekretariatet har i følgebrevet til udkastet til afgørelse anført, at kommunen kan vælge at efterbetale det ”manglende” vejbidrag for 2011, og dermed undgå modregning i bloktilskuddet. Det anbefales, at vælge denne løsning, idet midlerne derved forbliver på Bornholm.

Bornholms Regionskommune har i forbindelse med sagen for årene 2007 – 2010 indsendt beregninger der godtgør, at udgifterne til vejafvanding ikke overstiger 4 pct. som fastsat i kloakbetalingsvedtægten. Forsyningssekretariatet har på ingen måde fremlagt argumenter der modbeviser kommunens beregninger, men har uden yderligere begrundelser fastholdt, at vejbidraget skal være på 8 pct. svarende til den maksimale sats jf. betalingsloven. Kommunen har ikke indsendt supplerende oplysninger eller beregninger af vejbidraget for 2011. Økonomi og Analyse vurderer, at Forsyningssekretariatet heller ikke for 2011 vil lægge kommunens beregninger til grund for afgørelsen om udlodning efter stoploven.

Kommunalbestyrelsen har fra 2012 forhøjet vejbidraget til 8 pct.

Økonomiske konsekvenser

Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse betyder udgifter for Bornholms Regionskommune, som ikke er budgetteret.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at forhøje vejbidraget til 8 pct. for 2011 udgør merudgiften 806.200 kr. Udgiften indgår i serviceudgifterne og vil dermed belaste kommunens serviceramme.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger ikke at forhøje vejbidraget til 8 pct. vil der ske modregning i bloktilskuddet med 486.743 kr., formentlig i 4. kvartal 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-07-2013

4

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juli 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-07-2013

5

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juli 2013:

Intet.