Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
21-08-2013 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Politisk partnerskab med KL om styring af beskæftigelsesindsatsen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-08-2013

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe, René Nordin Bloch, Bjarne Kristiansen og Martin Steen Jørgensen.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Politisk partnerskab med KL om styring af beskæftigelsesindsatsen

15.20.00P00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-08-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har indgået et politisk partnerskab med KL om styring af beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabet lægger op til et tæt samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der lægges op til en fælles drøftelse af forventninger og muligheder i partnerskabet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at forventninger og muligheder i partnerskabet drøftes.

 

Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2013:

Partnerskabet med KL blev drøftet.

De to udvalg lagde vægt på, at partnerskabet skal være en anledning for kommunalbestyrelsen til få indsigt i handlemulighederne på beskæftigelsesområdet og give inspiration fra andre kommuner med fokus på hvilke indsatser, der virker. Der ønskes et tættere samarbejde mellem erhvervspolitikken og beskæftigelsespolitikken, hvor samarbejdet med de private virksomheder er afgørende, men hvor også BRK som arbejdsplads er central. Også mulighederne for at gøre arbejdet med beskæftigelsesplanen mere central og tværgående i den politiske styring blev drøftet.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har indgået et politisk partnerskab med KL om styring af beskæftigelsesindsatsen. Projektbeskrivelsen og KLs generelle anbefalinger til en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen er vedlagt som bilag.

 

Der har været afholdt 1. netværksmøde mellem partnerskabets kommuner, hvor det bl.a. blev drøftet hvad den enkelte kommune ønsker at få ud af projektet og føler sig i stand til at bidrage med. Der var også en drøftelse af, hvad et politisk ejerskab, styring og ansvar på beskæftigelsesområdet kræver. Beskæftigelsesministeren deltog i en del af mødet.

 

Den 21. og 22. august gennemføres fem forskellige interviewrunder i Bornholms Regionskommune, med efterfølgende afholdelse af yderligere to netværksmøder i september og oktober. Den 28. november 2013 vil kommunalbestyrelsen modtage en afrapportering på 1. fase af partnerskabet, herunder den kvantitative vurdering af beskæftigelsesindsatsen på Bornholm.

 

Partnerskabet lægger op til et tæt samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget, både fordi beskæftigelsesindsatsen spiller en central og tværgående rolle i det kommunale arbejde bl.a. i forhold til sociale udfordringer, uddannelse m.v.; og fordi beskæftigelsespolitikken og erhvervspolitikken er tæt forbundet.

 

Beskæftigelsesudvalgets og Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse vil tage udgangspunkt i:

1.    Forventninger til deltagelse i partnerskabet

2.    Konkretising af kommunens ambitioner med beskæftigelsesindsatsen, ud fra temaerne i interviewrunderne:

a.    Organisering og opgavefordeling

b.    Den politiske dimension

c.    Kommunens styring af området

d.    Ledelse og ansvar

e.    Den faglige indsats

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. august 2013

1.
14 anbefalinger til styring af økonomi på beskæftigelsesområdet (PDF)

2.
Projektbeskrivelse for partnerskabet (PDF)