Referat
Børne- og Skoleudvalget
02-09-2013 kl. 15:00
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 3 Afgørelse af hvor kompetencen til at beslutte overordnde læringsmål for skolerne skal placeres
  åbent 4 Opholdsstedet Kærbygård - Godkendelse af ændret selskabsform
  åbent 5 Anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Nexø
  åbent 6 Orientering om opdatering af bygherreorganisation for ny Skovbørnehave i Rønne
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

1

 

 

Fraværende

 

Bemærkninger til dagsordenen

Behandling af punkt 5 udskydes til Børne-og Skoleudvalgets møde den 24. september.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2013, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Børne- og Skoleudvalgets områder, et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 7,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et overskud på 20,9 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 13,0 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2013.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·         at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på anlæg.

 

Drift

politikområde 01 Dagpasning forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 7,0 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 7,4 mio. kr. i 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         Vedtagelsen af den nye struktur på dagtilbudsområdet har igangsat et stort arbejde omkring implementeringen af den nye organisation, som kommer til at præge området gennem 2013.

·         Den fortsatte nedgang i anvendelsen af dagpleje fortsætter med at give økonomiske udfordringer som følge af den fortsatte nødvendige strukturtilpasning.

 

politikområde 02 Undervisning forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 10,9 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 6,6 mio. kr. i 2013.

 

De største udfordringer på politikområdet

·         Generelt oplever skolerne udfordringer i de økonomiske rammer for skolernes drift givet de vedtagne rammebetingelser.

 

politikområde 03 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der overført et overskud på 3,0 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 1,0 mio. kr. i 2013

 

De største udfordringer på politikområdet

·         Den fortsatte økonomiske tilpasning til budgetniveau, samt arbejdet med forudsætninger herfor, udgør de største udfordringer for politikområdet i 2013.

 

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2013 52,1 mio. kr., idet der forventes et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at børnehavebyggerierne først afsluttes/gennemføres efter 2013.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013, på Børne- og Skoleudvalgets områder, viser pr. 31. juli et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2012 overført et overskud på 20,9 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 13,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 9,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts.

 

Fra 2012 er der samlet set overført et overskud på 20,9 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Status på ansøgninger pr. 18. juni er, at der på Børne- og Skoleudvalgets område er godkendt brug af 7,2 mio. kr. til drift, og at der til mødet den 21. august 2013 er ansøgt om brug af yderligere 0,9 mio. kr. til drift. Det forventes at der kommer yderligere ansøgninger om brug af overført overskud i forhold til de steder, hvor der forventes et merforbrug i indeværende år.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013

(+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

01 Dagpasning

414

-2.516

6.983

7.397

-2.516

02 Undervisning

-4.373

0

10.938

6.565

0

03 Børn og Familier

-3.969

 

2.984

-985

 

Børne- og Skoleudvalget

-7.928

-2.516

20.905

12.977

-2.516

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2013

1.
BSU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)

2.
BSU, anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Afgørelse af hvor kompetencen til at beslutte overordnede læringsmål for skolerne skal placeres

17.01.15P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Allerede før sommerferien gjorde KL opmærksom på at: ”Folkeskolen skal styres via kommunale beslutninger”. Med oversigtspunktet ”Implementering af skolereformen på Bornholm” lægges op til 9 rammesættende politiske beslutninger i forhold til en realisering af folkeskolereformen på Bornholm. Dette er den første sag i rækken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

Det er Kommunalbestyrelsen der beslutter de overordnede læringsmål for de bornholmske folkeskoler.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolelov er endnu ikke forelagt eller vedtaget. Alligevel kan Kommunalbestyrelsen med fordel forholde sig til, hvem der beslutter de overordnede læringsmål for kommunes folkeskoler.

 

Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen (Aftalen om folkeskolereformen) at aftaleparterne vil fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede nationale mål med tilhørende resultatmål:

 

Mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

 

Resultatmål 1.1. for mål 1: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

Resultatmål 1.2. for mål 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 

Mål 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

faglige resultater

 

Resultatmål for mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, uanset social baggrund, skal reduceres år for år.

 

 

Mål 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt

for professionel viden og praksis

 

Resultatmål for mål 3: Elevernes trivsel skal øges.

 

Det foreslås, at der i løbet af foråret 2014 foretages en vurdering af de bornholmske skolers status sammenholdt med landsniveauet indenfor de tre resultatmål. Herefter beslutter kommunalbestyrelsen de konkrete målsætninger for de bornholmske folkeskoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i relation til afgørelsen af hvem der beslutter læringsmålene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Opholdsstedet Kærbygård - Godkendelse af ændret selskabsform

27.09.04K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I juni 2013 fremsendte indehaveren af opholdsstedet Kærbygård anmodning om at ændre tilbuddets driftsform fra den nuværende status, som en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab.

 

I overensstemmelse med hidtidig praksis er der meddelt en administrativ godkendelse, der efterfølges forelægges til politisk efterretning.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

-      den administrative godkendelse tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

I juni 2013 fremsendte indehaveren af opholdsstedet Kærbygård anmodning om at ændre tilbuddets driftsform fra den nuværende status, som en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab.

 

Kærbygårds anmodning om ændret organisering er dels begrundet i den nye lovgivning om tilsyn (hvor der i forarbejdet indgik anbefaling af at undgå enkeltmandsvirksomheder, hvilket dog ikke blev udmøntet ved den endelige lovvedtagelse) og dels en anbefaling fra Bornholms Regionskommunes tilsyn ud fra et ønske om at sikre videreførelse af forsyningskapaciteten, selvom ejer måske i fremtiden ønsker at udtræde af engagementet.

 

Anmodningen er vurderet i henhold til gældende regler, hvilket er bekendtgørelse nr. 720 af 19. juni 2013, jf. den sociale servicelovs § 148 a, stk. 5.

 

Bornholms Regionskommune har stillet krav til de fremsendte forslag til vedtægter og vurderede herefter at det endelige udkast fra institutionen opfylder de legale krav, der stilles, dvs. såvel lovgivningsmæssige forhold som Bornholms Regionskommunes retningslinjer.

 

Det er endvidere påset, at selskabets åbningsbalance udarbejdet af Kærbygårds revisor er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Det er endvidere meddelt Kærbygård, at Bornholms Regionskommune ikke ønsker at benytte retten til at udpege et bestyrelsesmedlem.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2013

1.
Vedtægter for Kærbygård APS (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Nexø

02.00.00A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

For etablering af nyt børnehus i Nexø træffes beslutning om projektbeskrivelse og anlægsbevilling til rådgivning m.v.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)    projektbeskrivelse godkendes,

b)    projektet gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver og totalrådgiver valgt ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser,

c)    der gives en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v. i forbindelse med etablering af nyt børnehus i Nexø.

d)    der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.872.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af nyt børnehus i Nexø,

e)    anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Udsat til Børne- og Skoleudvalgets møde den 24.september.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 afsat 14,4 mio. kr. til et nyt integreret børnehus i Nexø med plads til 130 børn ved sammenlægning af de to eksisterende børnehuse Karlsvognen og Stjernehuset under Dagtilbud Bornholm.

 

I december 2012 blev bygherreorganisation godkendt af Børne- og Skoleudvalget, hvorefter brugergruppen gennem ”Modelprogram for Daginstitutioner” gik i gang med at udvikle grundlaget for den nye daginstitution.

Brugergruppen har udarbejdet forslag til profil og grundlæggende værdier for byggeriet, disse er godkendt af byggeudvalget og indeholdt i projektbeskrivelsen, som er vedlagt som bilag.  Byggeudvalget søger om anlægsbevilling til rådgiver, forundersøgelser m.v.

 

Projektbeskrivelsen indeholder baggrund, et idegrundlag, procesbeskrivelse med tidsplan, bygherreorganisation og økonomi for gennemførelse af byggeri af ny daginstitution.

 

Byggeriet af den nye daginstitution gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver, valg af totalrådgiver ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser er allerede gennemført. Der ansøges om anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud for totalrådgiver, kontrakt med totalrådgiver og forskellige forundersøgelser.   

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. september 2013

1.
Projektbeskrivelse nyt børnehus i Nexø (PDF)

2.
Overordnet tidsplan for projektet nyt børnehus i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om opdatering af bygherreorganisation for ny Skovbørnehave i Rønne

82.06.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 4. december 2012, godkendte Børne- og Skoleudvalget forslag til procesplan for ny Skovbørnehave i Rønne, herunder forslag til bygherreorganisation. Den 21. august 2013 foretog byggeudvalget ændringer i bygherreorganisationen, hvilket der hermed orienteres om.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)    Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Ændringerne er primært afstedkommet af de strukturændringer der har fundet sted på dagtilbudsområdet, samt ønsket om at optimere forældrenes indflydelse i brugergruppen ved, at brugergruppen repræsenteres af 2 forældre fra hvert af de sammenlagte børnehuse.

 

Kommunalbestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Byggeudvalg

 

Formand: politikker fra Børne- og Skoleudvalget: Ole Dreyer

Medlem: politikker fra Børne- og Skoleudvalget: Lene Feldthus Andersen

Områdechef: Søren Lenau

Virksomhedsleder for Dagtilbud Bornholm: Ann Rubæk-Nielsen

Sekretær: faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen

Projektchef: Knud Erik Thomsen

Bygherrerådgiver?

 

Styregruppe

 

Områdechef: Søren Lenau

Virksomhedsleder for Dagtilbud: Ann Rubæk-Nielsen

Faglig pædagogisk leder: Inge-Lise Delgren

Faglig pædagogisk leder: Elise Jensen

Faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen

Arkitekt: BRK Ejendomsservice Rocio Paniagua Jensen

Projektchef: Knud Erik Thomsen

Bygherrerådgiver?

Brugergruppe

 

Faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen (Tovholder)

Virksomhedsleder for Dagtilbud: Ann Rubæk-Nielsen

Faglig pædagogisk leder Marthas Minde: Inge-Lise Delgren

Faglig pædagogisk leder Skovbørnehaven: Elise Jensen

2 forældre fra Marthas Minde

2 forældre fra Skovbørnehaven

1 medarbejderrepræsentant Marthas Minde

1 medarbejderrepræsentant fra Skovbørnehaven

1 sikkerhedsrepræsentant fra MED udvalget

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

7

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-09-2013

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2013:

Ingen.