Referat
Børne- og Skoleudvalget
24-09-2013 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om overgangsarbejdet for unge
  åbent 3 Forslag til tilpasning af pladskapacitet på dagtilbudspladser i Rønne - langsigtet plan
  åbent 4 Forslag til struktur for forældreindflydelse og styrelsesvedtægt i Dagtilbud Bornholm efter høring
  åbent 5 Placering af ny skovbørnehave Rønne
  åbent 6 Godkendelse af uddannelses- og opkvalificeringstilbud i inklusion på dagtilbudsområdet
  åbent 7 Muligheder for restfinansiering af Nexø Børnehus.
  åbent 8 Rammerne for en ny skoledag
  åbent 9 Beslutning om oprettelse af profillinjer ved overbygningsskolerne pr. 1. august 2014
  åbent 10 Orientering om status på Børnehusene
  åbent 11 Social rammeaftale - Styringsaftale 2014
  åbent 12 Status for Bornholms FamilieCenter
  åbent 13 Serviceniveau på det specialiserede område- aflastning og merudgifter - efter høring
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

1

 

 

Fraværende

Der var afbud fra Lene Felthus Andersen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Behandlingen af punkt 5, 7 udsat med henblik på afklaring i budgetforligskredsen for budget 2013.

 

Punkt 3 afventer videre stillingtagen til Skovbørnehaven.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om overgangsarbejdet for unge

27.18.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Overgangsarbejdet for unge omkring 18 år præsenteres.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Børn- og Skole indstiller, at

a)   Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker en præsentation af overgangssekretariatets arbejde.

Til mødet er inviteret repræsentanter fra henholdsvis Bornholms Familiecenter, Psykiatri og Handicap, samt Ungeporten til at forestå præsentationen.   

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til tilpasning af pladskapacitet på dagtilbudspladser i Rønne - langsigtet plan

28.00.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2013, blev indstillingen om byggeri af ny Skovbørnehave og forslag til udarbejdelse af en langsigtet plan for dagtilbudsområdet i Rønne godkendt. Den langsigtede plan har til formål at tilpasse pladskapaciteten i Rønne i forhold til det faldende børnetal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)   den langsigtede plan for 2014-2016 for Rønne som principplan godkendes. At der er tale om en principplan vil sige at kommende ikke-kendte udviklinger i kapacitetsbehovet, indarbejdes i årlige planlagte revisioner af planen, der forelægges til politisk behandling.

b)   den langsigtede plan for Rønne som principplan planmæssigt revideres i september 2014. 

c)    Visitationsreglerne fortsætter uændrede

d)   pasningstilbuddet for de 0-3 årige, herunder forholdet mellem antallet af dagpleje- og vuggestuepladser i Rønne behandles i særskilt sag i november 2013 omhandlende det samlede 0-3 års tilbud på hele Bornholm.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Udsat

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 4. juni 2013, forslag til procesplan for tilpasning af børnehavepladser i Rønne.

I procesplanen indgår udarbejdelse af forslag til tilpasning af pladskapacitet til det forventede antal børnehavebørn i Rønne -en langsigtet plan. Behovet for tilpasning er en konsekvens af det faldende børnetal, samt beslutningen om, at bygge en ny Skovbørnehave med en udvidelse af 26 børnehavepladser, hvilket i alt giver en overkapacitet på ca. 70 børnehavepladser i Rønne. Med kommunalbestyrelsens beslutning om sammenlægning af Marthas Minde og Skovbørnehaven den 29. august 2013 er overkapaciteten reduceret til ca. 44.

 

I forbindelse med den tidligere udarbejdede ”Langsigtet plan på dagtilbudsområdet” har Børne- og skoleudvalget endvidere besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for evt. mulig lukning og sammenlægning af et antal afdelinger i Rønne.

 

I beslutningen om udarbejdelse af en langsigtet plan for Rønne indgår også et ønske om politisk stillingtagen til følgende:

a)   pasningstilbuddet for de 0-3 årige, herunder forholdet mellem antallet af dagpleje- og vuggestuepladser i Rønne?

b)   visitationsreglernes fortsatte mulighed for pasning af børn fra hele øen i Rønne

 

Status og forventet pladskapacitet i Rønne pr. 1. oktober 2013-1.april 2016

 

I Rønne er der ud fra de foretagne opmålinger i 2008, plads til 331 børnehavebørn og 73 vuggestuebørn. Det er muligt at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser.

Med nedenstående belysning af udviklingen i børnetal for Rønne, synliggøres et behov for nedjustering af børnehavepladser, samt en tilpasning af pladser til børn ml. 0-3 år.

 

Forventet udvikling i pladskapacitet = forholdet mellem antal pladser og indskrevne børn:

Periode:

Børnehave:

Antal pladser/indskrevne børn

Vuggestue:

Antal pladser/indskrevne børn

Pr. 1. oktober 2013

331/316

73/81

Pr. 1. februar 2014

331/346

73/81

Pr. 1. april 2014

331/223

73/84

Pr. 1. februar 2015

331/290

73/51 kendte børn+53 årgang 12/13

Pr. 1. april 2016

331/179 stigende til 227

73/10 kendte forventet stigende?

 

Udfordringer der kendetegner Dagtilbud Bornholm, Rønne

Udover udfordringen med det faldende børnetal, er der en række andre udfordringer i Rønne af bygningsmæssig karakter. Disse belyses herunder. I forslaget til den langsigtede plan for Rønne er udgangspunktet, at opstille en løsningsmodel der omfatter alle udfordringerne.

 

Udfordringer

·        Skatteøen består af to separate bygninger (forhenværende Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken). På grund af den fysiske adskilthed, er det i dagligdagen ikke muligt at opnå stordriftsfordele.

·        Søstjernens bygningsmæssige forhold er ikke egnet til at rumme det nuværende antal børn ud fra de nuværende opmålte kvadratmeter, samt opfylde pladsbehov til fysisk handicappede børn, hvilket er hensigten.

·        Morbærstien og Nordstjernens bygninger er af ældre dato, og bør indenfor en overskuelig fremtid renoveres eller udskiftes. (Nordstjernens bygning er et lejemål i Bo42)

·        Beslutningen om at bygge et nyt børnehus med udelukkende 50 børnehavebørn, vurderes ikke som en langtidssikret løsning, idet børnehaven udelukkende skal ”fødes” med børn fra dagplejen. Det vurderes ikke sandsynligt at forældre med vuggestuebørn i et andet integreret børnehus i nødvendigt omfang vil flytte til den nye Skovbørnehave.

·        Børnetallet i Skovbørnehaven er faldende, i perioden 1. april 2014 til 31. december 2014 er der indskrevet i gennemsnit 17 børn. Der bør som minimum være 20 børn for at opnå økonomisk bæredygtighed, dertil kommer at der pt. ingen henvendelser er fra forældre til pladsanvisningen vedrørende Skovbørnehaven.

·        Der opleves fra pladsanvisningen en øget efterspørgsel af vuggestuepladser, som med de nuværende pladser ikke kan opfyldes.

 

Forslag til langsigtet plan 2014-2016

 

2014:

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29.august godkendt at afdelingerne Marthas Minde og Skovbørnehaven skal sammenlægges. 

I forbindelse med opstart af byggeri af ny Skovbørnehave foreslås det, at den nye Skovbørnehave udvides med 12 vuggestuepladser så den bliver et integreret børnehus med 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Det vil i en alt andet lige betragtning nødvendiggøre en udvidelse af anlægsrammen i størrelsesordenen ca. 2,0 mio.kr. Ved en tiltrædelse af elementerne i den langsigtede plan for 2014 vil den bevillingsmæssige stillingtagen om indarbejdelse af 12 vuggestuepladser blive forelagt politisk før udgangen af 2013.

 

Justering af børnehave og vuggestuepladser:

·        Morbærstien, Søstjernen og Skatteøen nednormeres med i alt 35 børnehavepladser

·        Skatteøen opnormeres med 12 vuggestuepladser.

·        Der indledes et samarbejde mellem Skovbørnehaven og Marthas Minde i forhold til løsning af Skovbørnehavens faldende børnetal

Afledte effekter 2014

·        Ændring af normeringen i Skatteøen vil betyde, at børnehavebørnene er samlet i et hus og vuggestuebørnene i et andet. Begge grupper vil være økonomisk bæredygtige uafhængigt af hinanden, men der vil fortsat være tale om et integreret børnehus med en personalegruppe og en faglig pædagogisk leder.

·        En opjustering til 24 vuggestuepladser i Skatteøen og 12 i den nye Skovbørnehave vil få et faldende behov for antallet af dagplejere.

·        Nednormeringen af børnehavegrupperne vil have den positive sideeffekt, at der er flere kvadratmeter pr. barn.

 

2015:

Justering af børnehave og vuggestuepladser:

·        Sammenlægning af Marthas Minde og Skovbørnehaven i ny skovbørnehave effektueres. den ny Skovbørnehave opjusteres hermed med 12 vuggestuepladser.

Afledte effekter 2015

·        En opjustering af 12 vuggestuepladser vil medføre et faldende behov for dagplejere.

·        Ved etablering af vuggestuepladser i den ny Skovbørnehave, kan Skovbørnehaven, sammen med dagplejen ”føde sig selv”. Børnehuset er ikke afhængigt af, at forældre fra Rønnes integrerede børnehuse skal vælge at flytte deres barn til Skovbørnehaven.

 

2016:

Justering af børnehave og vuggestuepladser:

·        Morbærstien og Søstjernen foreslås sammenlagt pr. 1. april 2016 i et nybygget børnehus, beliggende på Morbærstiens nuværende grund. Normeret til 90 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Dette er status quo på antallet af børnehavepladser og en udvidelse af vuggestuepladser med 22.

·        Nordstjernen og Trinbrættet foreslås sammenlagt pr. 1. april 2016 i Trinbrættets nuværende lokaler og med Trinbrættets nuværende normering 36 vuggestuebørn og 87 børnehavebørn, dette betyder en nednormering af 26 børnehavepladser og 11 vuggestuepladser.

 

Den bevillingsmæssige behandling af mulige anlægsmidler til sammenlægning af Morbærstien og Søstjerne vil skulle behandles i tilknytning til budgettet for 2015. 

 

Afledte effekter 2016

·        En opjustering af 11 vuggestuepladser vil medføre et faldende behov for dagplejere.

·        Den samlede opnormering af vuggestuepladser vil tilgodese den stigene forældreefterspørgsel.

·        En beslutning om at sammenlægge Søstjernen og Morbærstien på Morbærstiens nuværende grund, nødvendiggør en plan for genhusning af børnene i Morbærstien i byggeperioden. Her kan eventuelt peges på en udsættelse af salg af Muleby Børnehus

 

Samlet overblik over forslåede justeringer i pladskapacitet

Dato:

Børnehavepladser

Vuggestuepladser

Status pr. 1. oktober 2013

331

73

Justering pr. 1. april 2014:

Morbærstien: - 4 bh

Søstjernen: -7 bh.

Skatteøen: -24 bh. +12 vgst.

I alt – 35 bh. og + 12 vgst.

331 – 35 =296

73 + 12 = 85

Justering pr. 1. april 2015:

Sammenlægning af Marthas Minde/Skovbørnehaven: + 1 bh.

Ny Skovbørnehave + 12 vgst.

296 +1=297

85 + 12 =97

Justering pr. 1. april 2016:

Sammenlægning af Morbærstien/Søstjernen: (samme antal bh.) + 22 vgst.

 

Sammenlægning af Nordstjernen/Trinbrættet:

- 26 bh. -11 vgst.

297 – 26 = 271

97 + 22 = 119 – 11 = 108

 

60 færre børnehavepladser

35 flere vuggestuepladser

 

Børnehuse og normeringer i Rønne pr. 1. april 2016

Med de foreslåede ændringer vil der pr. 1. april 2016 være 4 integrerede børnehuse i Rønne, hvilket er en reduktion af 3 børnehuse med 60 færre børnehavepladser og 35 flere vuggestuepladser.

Børnehuse i Rønne

Vuggestuebørn

Børnehavebørn

Ny skovbørnehave

12

50

Nyt børnehus på Morbærstiens grund

36

90

Skatteøen

24

44

Trinbrættet

36

87

Nordstjernen

0

0

Pladser i alt:

108

271

 

Overblik pr. 1. april 2016: Børnehuse og antal vuggestue og børnehavebørn

 

271 børnehavepladser er ud fra forventet børnetal i 2016 for mange børnehavepladser, men idet der er en usikkerhedsfaktor i forhold til:

·        forældreønsker ude fra øen om pasning i Rønne

·        mulig tilflytning

·        faldende børnetal ude på øen der kan resultere i lukning af børnehuse, med den effekt at der kommer flere børn til Rønne,

anbefales det, at der ikke sker yderligere reduktion i denne udgave af langsigtet plan. Dette kan vurderes på ny ved en planmæssig revision af planen i september 2014.

 

Den ovenstående plan vil som konsekvens af en samlet opnormering med 35 vuggestuepladser i perioden 2014-2016 have en effekt på behovet for dagplejere i Rønne, der betyder en reduktion af 9 dagplejere.

Visitationsregler

Med de nuværende visitationsregler er det muligt for forældre at vælge dagtilbud på hele øen, hvilket har den betydning for Rønne, at ca. 45 pladser pt. er besat af børn ude fra øen. Med beslutningen om den ny dagtilbudsstruktur organiseret i: ”en ø et fælleskab”, anbefales at visitationsreglerne fortsætter uændret, så forældre på Bornholm fortsat kan vælge frit mellem børnehusene på øen.

Økonomiske konsekvenser

 

Driftsbesparelser ved sammenlægninger:

Ved sammenlægninger af henholdsvis Skovbørnehaven/Marthas Minde, Søstjernen/ Morbærstien og Nordstjernen/Trinbrættet vil der kunne spares lønudgifter til 3 fagligt pædagogiske ledere, samt 3 grundbeløb. Besparelsen som er udregnet i nedenstående skema, er udregnet for et år. Det vil sige, at hvis alle sammenlægninger kan være effektures pr. 1. januar 2016, vil besparelsen i budgetåret 2016 og overslagsårene blive på 1.881,000 kr.

 

Sammenlægning af afdelingerne: Skovbørnehaven/Marthas Minde og Søstjernen/Morbærstien og Trinbrættet/Nordstjernen

 

 Sum

I alt

3 afdelingslederlønninger

-1.272

 

 

3 grundtilskud

-444

-1.716

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

429

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

-200

 

 

Ændring tilskud til private

-394

-165

-1.881

Beregningen er foretaget i 2014-priser og bygger på de forudsætninger der ligger til grund for budgetlægningen for 2014.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag til struktur for forældreindflydelse og styrelsesvedtægt i Dagtilbud Bornholm efter høring

27.15.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen sendte på deres møde den 29.august 2013 forslag til struktur for forældreindflydelse og forslag til ny styrelsesvedtægt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Børn- og Skole indstiller, at:

a)   forslag til samarbejdsmodel for forældreindflydelse godkendes

b)   forslag til ny styrelsesvedtægt med foreslåede ændringer godkendes

c)    struktur og styrelsesvedtægt evalueres i september 2015, til behandling af Børne- og Skoleudvalget oktober 2015

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Ad a) indstilling anbefales

Ad b) indstilling anbefales

Ad c) indstilling anbefales 

Sagsfremstilling

Der er indkommet 5 høringssvar fra henholdsvis forælderådet i Marthas Minde, Børnehuset Søstjernen, Børnehuset Svaneke, Mariehønen Østermarie børnehave og Handicaprådet. Herunder en sammenfatning af indhold i de fem høringssvar

 

Høringssvar fra:

Sammenfatning:

Forældrerådet Marthas Minde

Hvordan bliver de to ”frie” pladser bestyrelsen, under § 2, stk. 2, organiseret og fordelt.

§ 11, stk. 7 står: ”bestyrelsen er sikret repræsentation i ansættelsesudvalg og indstillingsret, ved ansættelse af faglig pædagogiske ledere.”

Kunne repræsentanten i ansættelsesudvalget automatisk blive virksomhedslederen eller en af de andre pædagogiske ledere? 

Forældrerådet Børnehuset Søstjernen

Enige i fordelingen af pladserne i forældrebestyrelsen, god ide med pop-up grupper, vigtigt med et godt informationsniveau ”forældreintra” en forudsætning. Positivt at forældrerådets opgaver og kompetencer er defineret. Omformuler § 9. Bestyrelsens konstituering. Stk. 1, afsnit 2.

Svaneke Børnehus

Syntes forslaget ser spændende ud, glæder os meget, til det fremtidige samarbejde.

Mariehønen Østermarie børnehave

Ønsker maksimum kompetence i de enkelte børnehuse. Man bør aftale tidspunkt for evaluering af modellen. Bekymring om hvor meget indflydelse forældrenetværket i realiteten har i forhold til bestyrelsen, samt om afstanden mellem forældreråd og bestyrelse er for stor. Forælderådet undrer sig over at der i styrelsesvedtægten ikke er formuleret at forældrerådene har mulighed for at invitere andre med til møderne, samt have ret til at holde møder for lukkede døre.

Handicaprådet

Handicaprådet finder, at forslaget er godt gennemarbejdet, og har bemærket sig at brugerne har været inddraget, og man vil spændt følge udviklingen, når forslaget bliver udmøntet i praksis.

Ændring i styrelsesvedtægt på baggrund af høringssvar:

På baggrund af høringssvarende er der i styrelsesvedtægten foretaget følgende tre ændringer:

 

§ 2. stk. 2: Tilføjet denne formulering: ”De to ”frie” pladser, tildeles dem med flest stemmer, når fordelingen af de øremærkede pladser til Mælkebøtten, dagplejen, Rønne og øvrige ø er foretaget”.

 

§ 7.: Tilføjet stk. 7: Forældrerådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, såfremt dette er besluttet på et tidligere møde og ført til referat.

 

§ 9. stk. 1: Ændring med ny formulering: ”Hvis fordelingen af valgte forældrerepræsentanter til bestyrelsen, ikke er i overensstemmelse med § 2. stk. 2 for fordeling af pladser til Rønne og øvrige ø, frafalder den valgte repræsentant med færrest stemmer og afgiver sin plads til den med flest stemmer. Eksempel: Hvis der er valgt 3 forældre fra Rønne og 1 forældre fra øvrige ø, er det den valgte fra Rønne med færrest stemmer, der afgiver sin plads til den valgte fra øvrige ø med flest stemmer”.

 

I bilag: ”Forslag til styrelsesvedtægt” er disse markeret med gult.

 

 

 

Kommentarer til forslåede ændringer:

 

§ 11. stk.7 Det forslås at bibeholde formuleringen, så det er op til bestyrelsen at beslutte hvem af dets medlemmer der skal repræsenteres i ansættelsesudvalg.

 

Med forældrerådets beføjelser § 7. er forældrerådet tildelt maksimumskompetence.

 

Jf. §. 7 anses det ikke nødvendigt, at tildele forældrerådet ret til afholdelse af møder for lukkede døre.

 

Forslag om fastsættelse af tidspunkt for evaluering er imødekommet.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Forslag til styrelsesvedtægt med ændringer efter høring (DOCX)

2.
Forslag til struktur for forældreindflydelse (PDF)

3.
Samlede indkomne høringssvar til forslag om struktur for forældreindflydelse og ny styrelsesvedtægt 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Placering af ny skovbørnehave Rønne

02.00.00A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetforlig 2013 blev det på anlægsområdet besluttet, at bygge en ny fuldtids Skovbørnehave til 50 børn i Rønne. Børne- og Skole udvalget godkendte den 4. december 2012 procesplan for den ny børnehave.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

 

a)   Den nye skovbørnehave bygges på Sagavej

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Udsat

Sagsfremstilling

I procesplanen for den nye skovbørnehave, der blev besluttet af Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012 fremgik det, at der i dialog og i forberedelsesfasen skulle afklares, hvilke konsekvenser det har for det samlede dagtilbud i Rønne, at der bygges en ny skovbørnehave. Dette indgår i forslaget til langsigtet plan for Rønne. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2013 besluttedes det – derudover - at den nye Skovbørnehave skulle placeres på den nuværende matrikel.

 

Beslutningen om placering af den nye skovbørnehave på samme matrikel er efterfølgende gennem møde blevet drøftet mellem ledelsen af dagtilbud Bornholm, Børne- og Skolesekretariatet og plangruppen i Teknik- og Miljø. På mødet blev fordele og ulemper, ved placering af den ny Skovbørnehave på eksisterende grund synliggjort. I den forbindelse fremlagde repræsentanterne for plangruppen i Teknik- og Miljø et alternativt forslag til placering af Skovbørnehaven i den sydlige ende af Sagavej.

 

På baggrund af det alternative forslag til mulig byggegrund aftaltes det, at plangruppen skulle udarbejde en planvurdering af Skovbørnehavens nuværende grund på Vibegårdsvej og det nye alternativ i den sydlige ende af Sagavej.

 

 

Plangruppens vurdering


Beskrivelse af arealet ved Vibegårdsvej (matrikel med nuværende Skovbørnehave)

 

 1. Arealet er beliggende på Vibegårdsvej, ca. 450 meter syd for Aakirkebyvej
 2. Arealet der overvejes bebygget er på ca. 9.500 m2 og er beliggende i landzone
 3. Området ligger i det åbne land, og er ikke udlagt til byudvikling i kommuneplanen
 4. Området er mod øst, syd og vest omgivet af fredskov. Mod nord ligger en ridehal, 10 klassecenter og Vibegård, der anvendes til kommunale administration.
 5. Området omfattes af skovbyggelinje.
 6. Der er en ca. 4 m bred vejadgang til området fra Aakirkebyvej via Vibegårdsvej, og cykelvej fra øst ad Ridekammen.
 7. Området er kommunalt ejet

 

Vurdering af arealet ved Vibegårdsvej

Fordele:

·       Arealet ligger et sted hvor børnehaverne i forvejen har aktiviteter.

·       Der er direkte adgang til fredskov

·       Der er god adgang til området for gående og cyklister, via eksisterende cykelsti

 

Ulemper:

·       Placering af et nybyggeri i det åbne land kan risikere at blive standset af statslige myndigheder, fordi udlægget - af plangruppen - synes i strid med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, der sigter mod at byvækst begrænses til nødvendige arealudlæg i direkte tilknytning til og bag en by.

·       Vejadgangen til området er dårlig, og al biltrafik er nødt til at komme via Aakirkebyvej. Den forøgede trafikmængde kan indebære krav fra vejdirektoratet vedr. tilkørselsforhold fra Aakirkebyvej mm.

 

Beskrivelse af arealet ved sydlige ende af sagavej

 

 1. Arealet er beliggende ved den sydlige ende af Sagavej
 2. Arealet der overvejes bebygget er på ca. 10.500m² og beliggende i landzone.
 3. Området er omfattet af kommuneplanramme 101.R.14, Marthasmindeskoven, som rekreativt område, der ved lokalplanlægning kan overføres til byzone.
 4. Syd for området findes Sagavej og Fredensborgvej samt parcelhuskvarteret Rønne syd. Mod vest er Peter Ipsens vej kvarteret, og mod nord og øst er Marthasmindeskoven som er ca. 6,5 ha. Løvskov. Dele af skoven er fredskov.
 5. Der er fin adgang til området fra Sagavej og Fredensborgvej. En lokal bybus har stoppested over for området. Herudover er området tilknyttet cykel og gangstiforbindelser.
 6. Området er kommunalt ejet.

 

Vurdering af arealet ved sydlige ende af sagavej.

Fordele:

·       Området er i direkte tilknytning til byen.

·       Der kan planlægges så området ændres til brug for institutionsformål (Området var i den forrige kommuneplan udlagt til offentlige institutioner m.m.). På området kan der ikke længere lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger) på grund af helikopterflyvepladsen, men det vil ikke berøre en daginstitution.

·       Der er gode adgangsforhold for biler fra fordelingsvejen Sagavej.

 

Ulemper:

·       Ingen beskrevne

 

Herudover har Dagtilbud Bornholm og Børne- og Skolesekretariatet følgende betragtninger vedrørende placering af ny Skovbørnehave

 

Udfordringer ved den nye Skovbørnehave

 

·       Placering af ny Skovbørnehave på Vibegårdsvej vurderes at ville reducere interessen fra forældre, hvorimod en placering i forbindelse med et større boligområde vurderes at ville øge interessen. Dette påvirker den afledte mulighed for hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten.

·       Det vurderes optimalt at bygge en ny Skovbørnehave i Rønne Syd, med skov, udeliv og natur som den bærende pædagogik, samtidig med at behovet for placeringen af en institution med hensigtsmæssige adgangsforhold sikres, for så mange som muligt. Grunden på Sagavej vurderes at opfylde begge dele.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Planvurdering af påtænkte arealer til ny børneinstitution i Rønne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Godkendelse af uddannelses- og opkvalificeringstilbud i inklusion på dagtilbudsområdet

54.00.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

 

At arbejde med inklusion på dagtilbudsområdet kræver fortløbende uddannelse og opkvalificering af de pædagogiske medarbejdere, derfor har Dagtilbud Bornholm og Børne- og Skolesekretariatet i samarbejde sammensat et uddannelses og opkvalificeringstilbud til pædagoger, medhjælpere og dagplejere i efteråret 2013.

 

Finansieringen foreslås afholdt gennem de midler der i finanslovsaftalen for 2012 blev fordelt til kommunerne i 2013 til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud, på Bornholm defineret som specialpædagogisk indsats.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)   Børne- og Skoleudvalget godkender uddannelses- og opkvalificeringsprojektet

b)   At udgiften på 645.859 kr. financierens via pulje til specialpædagogisk indsats under sekretariatspulje politikområde 01

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

ad a) Godkendt

ad b) Godkendt

 

Børne- og Skoleudvalget ønsker herudover at der til førstkommende Børne- og Skoleudvalgsmøde fremlægges forslag til anvendelse af de mulige restmidler.

 

Sagsfremstilling

Tilbuddet er målrettet såvel kommunale som private dagtilbud på Bornholm. Tilbuddet målrettes 15 pædagoger der tilbydes et diplommodul i ”Pædagogisk psykologi med fokus på inklusion” og 24 pædagogmedhjælpere/dagplejere der tilbydes et AMU kursus under temaet: ”Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud”.

 

AMU kursus forløber over en uge, diplomuddannelsen forløber over 6 uger, begge forløb afholdes på uddannelsescenter Bornholm.

Diplommodul: "Pædagogisk psykologi med fokus på inklusion": 15 pladser

Pris pr. studerende: 13.000 kr.

195.000

Difference mellem SVU og lønudgift 6 uger a´ 4011 = 24.066:

15 studerende

360.990

AMU kursus for medhjælpere 24 elever gratis kursus

24 elever af 0 kr.

 

Difference mellem VEU og lønudgift 2.531 pr. uge 1. uge:

24 elever

60.744

Leje af lokale Aulaen Snorrebakken

5 dage a´2.200

11.000

Forplejning: Morgenkaffe, frugt, frokost, eftermiddagskaffe med kage:

2.375 x 24 elever + underviser

11.875

Underviser AMU transport

Fly tur/retur

1.500

Underviser hotelophold med morgenmad 750 kr. pr. dag og aftensmad 1000 kr. 1 uge.

 

4.750

Total:

 

645.859

Økonomiske konsekvenser

Pulje i 2013 til specialpædagogisk indsats er 2.028.800 Kr. hvoraf der i 2013 er brugt 450.000 kr. restpulje på 1.578.800 kr.

 

Udgiften til uddannelses- og opkvalificeringsprojektet ønskes finansieret af restpuljen til specialpædagogisk indsats. Tilbage i puljen vil efterfølgende være 932.941 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Til dig der vil lære mere om inklusion (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Muligheder for restfinansiering af Nexø Børnehus.   

02.00.00A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. september blev punkt om anlægsbevilling udskudt til den 24. september, idet der var opstået usikkerhed omkring den økonomiske ramme for projektet. Med udgangspunkt heri genoptages sagen. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)   Et det estimerede behov for restfinansiering for det samlede projekt i Nexø drøftes med udgangspunkt i de opstillede finansieringsmåder.

b)   projektbeskrivelse godkendes,

c)    projektet gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver og totalrådgiver valgt ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser,

d)   der gives en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v. i forbindelse med etablering af nyt børnehus i Nexø.

e)   der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.872.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af nyt børnehus i Nexø, anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Udsat

 

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2.9.2013 blev punktet omkring anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Nexø, udskudt til behandling på mødet den 24. september 2013.

Baggrunden for udskydelsen er det estimerede bud på den tilstrækkelige økonomiske ramme er større end den nuværende bevilling.

 

Af den langsigtede plan for dagtilbud, som blev tiltrådt af KB den 1. marts 2012 blev det bl.a. foreslået at man i det daværende distrikt øst fik ombygget det gamle Nexø Rådhus til en ny stor fremtidssikret afdeling rummende 36 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, med plads til legestue og gæstepleje til dagplejebørn. Dette blev anslået til at koste 14,4 mio.kr.

 

Ved budgetforliget for 2013 blev disse midler konverteret til, at dække anlægsudgifterne til byggeri af en hel ny institution.  

 

Parallelt hermed er der igangsat tilsvarende byggeri i Åkirkeby. Byggeriet er i fuld gang og erfaringerne herfra viser, at et nybyggeri med en kapacitet på op mod 92 børn vil koste 14,4 mio.kr.

 

Da det nye byggeri i Nexø forventes at skulle rumme ca. 130 børn viser en simpel forholdstalsberegning, at den afsatte ramme i Nexø er for lille. Ved et tilsvarende byggeri i Nexø som i Åkirkeby drejer det sig om ca. 6 mio. kr.

 

Dette har Børne- og Skoleudvalget anmodet sekretariatet om at anvise finansieringskilder til indenfor Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme.       

 

Børne- og Skolesekretariatet kan anvise at finansieringen af dette sker gennem en kombination af en eller flere af følgende finansieringsmåder. 

 

-      konvertering af besluttede men endnu ikke igangsatte anlægsprojekter på Børne- og Skoleområdet.

-      Anvendelse af ikke prioriterede rådighedsbeløb på Børne- og Skoleudvalgets anlægsområde. 

-      konvertering af budgetlagte, men ikke disponerede driftsmidler for 2013. Disse kan suppleres med kvalitetsfondsmidler.

-      Kassetræk

 

    

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Projektbeskirvelse for Børnehus i Nexø (PDF)

2.
Overordnet tidsplan for børnehus i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rammerne for en ny skoledag  

17.02.12P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Planen for implementering af folkeskolereformen på Bornholm blev taget til efterretning af kommunalbestyrelsen den 29. august 2013. I nærværende punkt opsamles skolernes planlægningsgrundlag i forhold til at sikre en sammenhængende skoledag.  I implementeringsplanen var problemstillingen delt to særskilte punkter. Nu samles den i et punkt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller:

a)               At skolefritidsordningen fra 1. august 2014 omfatter 0. til 3. klasse med en ugentlig åbningstid om morgenen svarende til 10 klokketimer og åbningstid om eftermiddagen på 14 klokketimer

b)               At klubtilbuddet fra 1. august 2014 omfatter 4. til 6. klasse med en ugentlig åbningstid på 12,5 klokketimer

c)               At kommunalbestyrelsen beslutter om:

                  I) Forældrebetalingsandelen fastholdes på 69 % i SFO (svarende til 1.071 kr./md.) og 75 % i SFO klub (svarende til 751 kr./ md.)

Eller

                  II) Lader forældrebetalingen være konstant på 1.255 kr. måned i SFO og 880 kr. i SFO-klub svarende til en forældrebetalingsandel på henholdsvis 81 % og 88 %.

d)               At punktet i øvrigt tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

ad a) anbefales

ad b) anbefales

ad c) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at forældrebetalingen i SFO og SFO-klub fastsættes i henhold til den nye åbningstid, så budgetforudsætningen i budgetforliget for 2014 om et SFO provenu på 2,0 mio.kr. overholdes samtidig med, at budgetforligspunktet omhandlende en prisstigning på SFO forældrebetalingen på 100 kr. indarbejdes. Denne forældrebetaling vil ligge mellem indstillingens forslag I og II.

Administrationen anmodes om at foretage denne konkrete beregning som administrativt tilføjes inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

ad d) anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skolereformen har som konsekvens, at ressourcerne på skolerne skal anvendes anderledes. Fra den 1. august 2014 består undervisningsopgaven af fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. Lærerne skal tilbringe længere tid sammen med eleverne og lærere og pædagoger skal samarbejde om den understøttende undervisning.

Endvidere skal rammerne for SFO og Klub besluttes.

 

Fagopdelt undervisning og understøttende undervisning

Tiden fordeles mellem de to typer af undervisningstid således:

 

·        At minimumstimetallene for folkeskolens fag efterkommes

·        At undervisning i grundskolens obligatoriske emner gennemføres. De obligatoriske fag og emner er: Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelses- erhvervs og arbejdsmarkedsorientering

·        At eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen

 og

·        At eleverne gives understøttende undervisning

 

Den understøttende undervisning skal supplere og støtte op om undervisningen i folkeskolens fag. Der er ikke tale om specialundervisning, men derimod et helt nyt element i skoledagen. Den understøttende undervisning kan placeres i løbet af skoledagen, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Den understøttende undervisning kan omfatte varierede forløb og læringsaktiviteter, der ligger ud over den fagdelte undervisning og som er med til at realisere fagenes læringsmålsætninger. Aktiviteterne i den understøttende undervisning skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Den understøttende undervisning kan organiseres i hold på tværs af klasser og uden bindinger.

 

Aktiviteterne kan for eksempel være: Motion og bevægelse, den tid på ekskursioner og lejrskoler der ikke kan henføres til fagene, dansk som andetsprog, intensive læse og matematikkurser, faglig fordybelse, talentforløb, emneforløb, virksomhedsbesøg, samarbejde med lokale idrætsklubber, musikskolen, ungdomsskolen og foreningsliv, tværgående emner, løbede individuel feedback, arbejde med elevernes sociale kompetencer og Klassens tid.

 

Skolens leder skal sikre, at der tilbydes faglig støtte herunder lektiehjælp til skolens elever i den understøttende undervisningstid. Støtten skal gives af en kvalificeret voksen. Forældrene har mulighed for at fravælge tilbuddet for deres barn uden at give besked til skolen fra dag til dag. Vælges tilbuddet fra, skal eleven gå i SFO uden forældrebetaling (frem til kl. 14.00). Den understøttende undervisning udføres af lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer. Fordelingen er som et budgetmæssigt udgangspunkt i forholdet 50 % lærere og 50 % pædagoger/personale med andre relevante kvalifikationer.

 

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for den understøttende undervisning.

 

Der er ikke ud over det anførte ovenfor krav til fordelingen af den samlede undervisningstid på henholdsvis undervisning i fag og emner og understøttende undervisning.

 

Undervisningen i fagene og de obligatoriske emner udføres af lærere. Den understøttende undervisning af lærere og pædagoger i tæt samarbejde. 

 

Lærernes tilstedeværelse på skolen

En lærer har som alle andre på det danske arbejdsmarked en netto årsnorm 1680 timer. Det forudsættes, at lærerne som udgangspunkt er til stede på skolerne i arbejdstiden.

Skolefritidsordning (SFO) og indskoling

Med lovforslaget fastlægges en årsnorm for hvert klassetrin, som svarer til en gennemsnitlig skoleuge på 30 klokketimer i 0. til 3.klasse. (indskolingen). Det foreslås derfor, at elever på 3.klassetrin fremover indgår i indskolingsgruppen og ligesom deres kammerater i børnehaveklasse til 2. klasse tilbydes ophold i SFO.

 

Klubber

Som følge af forslaget om at 3. klasse fremover er en del af indskolingsgruppen og tilbydes SFO, vil klubtilbuddet fra 1. august 2014 omfatte 4. til 6. klasse (mellemgruppen)

 

Opsamling

Af skemaet nedenfor ses, at SFO har åbent om morgenen og om eftermiddagen. Skoledagen har varierende længde. I indskolingen kl. 8 til 14, i mellemgruppen fra kl. 8 til 14.30 og i overbygningen kl. 8 til 15. Timetallene anført i de blå, grønne og grå felter er angiver de rammer som skolerne skal planlægge elevernes skoledag inden for. Blokkene kan opdeles og placeres efter principper besluttet på den enkelte skole:

 

Overblik 0. til 9. klasse

Kl. 6-8

SFO

 

Indskoling:

0.til 3. klasse kl. 8 til 14

 

 

 

 

 

Mellemgruppen: 4. til 6. klasse kl. 8 til 14.30

 

 

 

 

 

Overbygningen:

7. til 9. klasse kl. 8 til 15.00

Fagopdelt UV

ca. 3 til ca. 4,8 timer om dagen

ca. 15 til ca. 24 timer om ugen

600 til 960 timer om året

Understøttende UV

Op til ca. 1,9 timer om dagen

Op til ca. 9,55 timer om ugen

Op til 382 timer om året

Pauser*

ca. 1,1 til 1,3 timer om dagen

ca. 5,45 til 6,35 timer om ugen

218 til 254 timer om året timer om året

Mandag -torsdag:
14.00-17.00


fredag: 14.00-16.00

 

Klub fra kl. 14.30 alle dage

SFO 0. til 3. kl., klub 4. til 6. klasse

*Bemærk at pauser indgår i elevernes samlede undervisningstid. Der indgår ikke pauser i den fagdelte undervisning

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunkt for budgetrammen på SFO-området

I udgangspunktet for implementeringen af folkeskolereformen i Bornholms Regionskommune er det antaget, at antallet af årlige åbne timer i SFO og SFO-klub kan reduceres med 232 timer. Det giver en beregnet samlet budgetreduktion på 2,0 mio. kr. på SFO-området (helårsvirkning). Forudsætningerne her er en fastholdt forældrebetalingsandel og den nuværende faktiske/forventede belægning i de enkelte SFO’ er/klubber i 2013. Derimod er eventuelle dynamiske efterspørgselseffekter ikke medtaget.

 

I forbindelse med det løbende arbejde omkring implementeringen af skolereformen og fremdriften i budgetlægningen for 2014 er der en række nye forhold der potentielt får indflydelse på budgetrammen for SFO-området. Disse forhold beskrives kort i afsnittene nedenfor.

 

Budgetforudsætningerne i budget 2014

 

Budgetforudsætningerne til budget 2014 er blevet opdateret – herunder lavere børnetal. Som led i budgetforliget er forældrebetalingstaksten hævet med 100 kr. 

 

Disse ændringer medfører et mindre fald i den samlede budgetreduktion på SFO-området ved implementeringen af skolereformen, svarende til 1,9 mio. kr. mod forudsat 2,0 mio.kr.

 

Omlægning af SFO- og SFO-klubtilbud

Den foreslåede omlægning af SFO-og SFO-klubtilbud pr. 1/8-2014, hvor SFO-tilbuddet kommer til at omfatte 0. - 3. klassetrin og at SFO-klubtilbud kommer til at omfatte 4.-6. klassetrin medfører, alt andet lige, en forhøjelse af driftsudgifterne på området, og en samtidig stigning i indtægterne fra forældrebetaling.

 

I relation til implementeringen af skolereformen betyder omlægningen, at der vil kunne ske en yderligere reduktion af åbningstiden i SFO-klubberne. Dette afleder en mindre stigning i den samlede budgetreduktion på SFO-området ved implementeringen af skolereformen svarende til 1,4 mio.kr mod forventet 2,0 mio.kr.

 

Forældrebetalingstakst

I beregningerne af udgangspunktet for implementeringen af skolereformen på Bornholm, har det beregningsmæssigt hidtil været forudsat, at forældrebetalingsandelen skal fastholdes (69 procent i SFO og 75 procent i SFO-klub, beregnet som bruttoforældrebetaling i forhold til taxametertildeling pr. barn). Dette indebærer, at reduktionen i driftsudgifterne, som følge af kortere åbningstid, er ledsaget af et forholdsmæssigt fald i den nominelle månedlige forældrebetalingstakst.

 

Omlægningen af SFO-og SFO-klubtilbud vil alt andet lige aflede en rammeudvidelse på SFO-området, der reducerer den potentielle budgetreduktion der tidligere har været antaget anvendt som medfinansiering af det øgede undervisningstimetal i medfør af skolereformen fra 2,0 mio. kr. til 1,4 mio. kr.

 

Lader man derimod forældrebetalingstaksten være nominelt konstant i SFO-klubtilbuddet, vil den samlede budgetreduktion på SFO-området ved implementering af skolereformen, alt andet lige øges og dermed udelukkende være afhængig af ændringen i driftsudgifterne, da der ikke vil være en ændring i forældrebetalingsindtægterne. Forældrebetalingsandelen stiger fra at udgøre 69 procent til 81 procent i SFO og fra 75 procent til 88 procent i SFO-klub. Dette medfører at der alt andet lige kan hentes en budgetreduktion på SFO-området 2,4 mio. kr.

 

Ved at fastholde det nominelle forældrebetalingsbeløb kan de yderligere 0,4 mio.kr. sammenholdt med udgangspunktet anvendes til finansiering af den understøttende undervisning. Ved at fastholde forældrebetalingsandelen vil der omvendt mangle 0,6 mio.kr. i finansieringen af folkeskolereformen sammenholdt med udgangspunktet.   

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Høring af modeller til oprettelse af profillinjer ved overbygningsskolerne pr. 1. august 2014

17.02.09A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

9

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2013 en tidsplan og nedsættelse af en arbejdsgruppe, der senest den 1. november 2013 skulle have udarbejdet forslag til, hvordan der kan organiseres profillinjer på 7. til 9. klassetrin på de fire overbygningsskoler. Der er nu udarbejdet to modeller, der er klar til at blive sendt høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at :

 

-      de to modeller til oprettelse af profillinjer ved kommunens overbygningsskoler sendes i høring i skolebestyrelserne på de fire almene skoler med høringsfrist torsdag den 24. oktober 2013.

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Anbefales

Sagsfremstilling

Målet med at tilbyde profillinjer i 7. til 9. klasse er, at give eleverne mulighed for at fordybe sig i en faglig retning, samtidigt med, at eleven bliver undervist i de almindelige skolefag.

En arbejdsgruppe bestående af ledelses- og lærerrepræsentanter har udarbejdet to modeller for oprettelse af profillinjer ved kommunens overbygningsskoler: Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolens tre afdelinger: Åvang, Østre og Søndermark. Arbejdsgruppen har inddraget erfaringer fra 10. Klassecenter Bornholm og Paradisbakkeskolen samt Fredericia Kommune og NTS-center Hovedstaden (NTS-CENTERET, Nationalt centerfor undervisning i natur, teknik og sundhed).

 

Arbejdet er mundet ud i to forslag til modeller:

 

Hovedforskellen på de to modeller er, at model 1 har som konsekvens, at eleven vælger, at alle timer læses i profilklassen - enten på egen skole eller ved at skifte skole efter 6. klasse.  Alle fag og alle timer kan tones i forhold til profilens tema.

 

I model 2 forbliver eleven i sin stamklasse og har mulighed for at ”rejse ud” én dag om ugen.

 

Model 1: Egen skole med toning af profilvalg i alle fag

 

Eleven vælger i 6. klasse den faglige toning af undervisningen i overbygningen. Alle elever bliver undervist i alle folkeskolens fag, men fagene tones af den valgte profil. Det vil blive muligt for en elev fra 7. klasse at blive undervist på 9. klasses niveau sammen med elever fra 7., 8. og 9. klasseniveau.

Profildagen er dagen, hvor alle eleverne har de specifikke profilfag, hvor der gives ekstra rum for faglig fordybelse. De andre dage har eleverne de øvrige fag, f.eks. matematik. Matematik kan være tonet på den måde, at en idrætslinje arbejder med matematikopgaver, der har relation til idræt.

Eleverne går i samme profilklasse hele overbygningsforløbet, men med mulighed for klasseskift. Profilklassen er elevernes stamklasse.

 

Elevens valg af profillinje på en anden skole forudsætter, at der er plads på skolen. Valg af en profil uden for egen skole forudsætter skoleskift.

 

Model 2: Stamklasse på egen skole med én ugentlig profildag på egen eller anden skoleafdeling

Eleven følger sin stamklasse gennem 7. til 9. klasse på egen skole. Eleven modtager undervisning i profilfagene på en ugentlig dag på egen eller en anden skole.

 

I det tilfælde, at eleven vælger profilfag på en anden skole, fortsætter eleven sit tilhørsforhold til egen skole de 4 dage i ugen, hvor der undervises i stamklassen.

 

Elevens valg af profil på en anden skole forudsætter, at der er plads i den pågældende profilklasse. Skoleskift er ikke nødvendigt.

 

Fælles for begge modeller

 

Der sker ny klassedannelse efter afslutningen af 6. klasse. Ved hver overbygningsafdeling oprettes det antal 7. klasser, som skolernes elevtal på 6. klassetrin begrunder (op til 28 elever pr. klasse).

 

Skolebestyrelsen udarbejder en procedure for valg af profillinje, herunder information af elever og forældre, introduktion til profillinjerne m.v. Endvidere beslutter skolebestyrelsen principper for klassedannelse og klasseskift på 7. til 9. klassetrin.

 

Tidsplan

Tid 2013

Aktivitet

Ansvarlig

10/10

Høringsmateriale udsendes

KB

(Børne- og Skolesekretariatet udsender)

24/10

Høringsfrist

Børne- og Skolesekretariatet

05/11

BSU behandler modeller til profillinjer efter høring

BSU

20/11

ØKE behandler modeller til profillinjer efter høring

ØKE

28/11

KB beslutter hvilken model for profillinjer, der skal træde i kraft pr. 1. august 2014

KB

 

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for både model 1 og 2 er, at pengene følger barnet for så vidt angår elevtaxameterbeløbet. Antallet af elever på de forskellige profillinjer opgøres den 5. september.

 

Elever der skifter skole som følge af profilvalg får dækket udgifterne til skolebuskortet (model 1).

Elever der skal køre til profildagen en dag om ugen (model 2) får dækket udgifterne hertil.

 

Det er skolen, hvor eleven har stamklasse, der administrerer transporten i samarbejde med BAT.

 

Da der ved begge modeller kun gives mulighed for optagelse af elever uden for eget distrikt i det omfang, der er plads på skolen/ i profilklassen vil udgifterne til ekstra buskort/billetter være meget begrænsede.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Synopsis - model 1 og 2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om status på Børnehusene

27.06.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Med lovforslaget til beskyttelse af børn og unge mod overgreb, som blev vedtaget i maj 2013, var de lovgivningsmæssige rammer på plads for at etablere børnehuse i Danmark. Loven træder i kraft den 1. oktober 2013. Børnehus Hovedstaden vil også betjene Bornholms Regionskommune via en rejsemodel.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)   Orientering om status på Børnehusene tages til efterretning

b)   Samarbejdsaftalen mellem Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

ad a) taget til efterretning

ad b) godkendt.

Sagsfremstilling

I efteråret 2012 blev Satspuljepartierne enige om at afsætte midler i form af en overgrebspakke. Indsatsen i den samlede overgrebspakke består af et omfattende lovinitiativ til beskyttelse af børn mod overgreb samt en række initiativer til understøttelse af denne lovgivning. Med lovforslaget til beskyttelse af børn og unge mod overgreb, som blev vedtaget i maj 2013, var også de lovgivningsmæssige rammer på plads for at etablere børnehuse i Danmark. Loven træder i kraft den 1. oktober 2013

 

Målet med børnehuset er at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge.

 

Børnehus Hovedstaden ligger på Henrik Pontoppidansvej 8, 2200 København N. Børnehus Hovedstaden vil også betjene Bornholms Regionskommune via en rejsemodel.

 

Med lovændringen skal Bornholms Regionskommune fremover bytte Børnehuset i sager hvor der foreligger mistanke eller viden om voldelige og/eller seksuelle overgreb på børn fra 0 år til og med det 17 år.

 

Børnehus Hovedstaden skal bidrage til den børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens § 50 i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage politiet eller sygehusvæsenet. Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden.

 

Hvis der allerede foreligger en børnefaglig undersøgelse, udarbejdes en revideret undersøgelse af barnet/den unges forhold. Det er fortsat barnets eller den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sager, hvor børnehuset benyttes.

 

 

Status

 

Samarbejdsaftalen

Der er tilgået Bornholms Regionskommune den foreløbige generelle samarbejdsaftale, som vil være udgangspunktet for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune og de øvrige kommuner. Denne skal ifølge lovgivningen være indgået inden 01.10. 2013. Samarbejdsaftalen er en mere eller mindre standardaftale fra Socialstyrelsen og bygger primært på bekendtgørelsen og vejledningen hertil. Bekendtgørelsen og vejledningen er pt sendt i høring, hvorved der efter høring kan forekomme ændringer.

 

Aftalen tages op til revision senest et år efter Børnehus Hovedstaden har været i drift. Såfremt der er afvigelser mellem indholdet i den foreløbige samarbejdsaftale og bekendtgørelsen per 1. oktober 2013 vil der blive udarbejdet et tillæg til indeværende samarbejdsaftale.

 

 

Rejsemodellen

Rejsemodellen vil være et supplement til samarbejdsmodellen og her vil inden udgangen af året blive udarbejdet en beskrivelse af en rejseholdsmodel, hvori det fremgår hvordan børnehusarbejdet tilrettelægges for Bornholms Regionskommune i 2014 og frem.  Beskrivelsen af rejseholdsmodellen vil være et tillæg til indeværende samarbejdsaftale.

 

For at kunne implementere rejsemodellen vil det dog være nødvendigt, at Bornholms FamilieCenter får mulighed for en fleksibel mulighed for videokonference. Dette behov kan pt. ikke indfris, da det videokonference udstyr, der er til rådighed i BRK står i mødelokaler, som benyttes af hele BRK, hvorved lokalerne kan være optaget til andet formål. Det bliver således nødvendigt at få tilvejebragt en fleksibel løsning i forbindelse med etablering af videokonference. Dertil er det nødvendigt, at de systemer som henholdsvis BRK og Børnehuset pt. kan benytte er kompatible. Der arbejdes på at afklare dette.

 

Indtil rejsemodellen er implementeret vil Bornholms FamilieCenter benytte Børnehuset i København, således at det sikres, at Bornholms Regionskommune overholder gældende lovgivning. Dette er forbundet med koordineringsmæssig og økonomisk usikkerhed. Da omfanget af sager ikke kendes, samt det forhold at der i forbindelse med afvikling af sagerne vil være en del rejseaktivitet for personale, børn og familier. 

 

Økonomi

Kommunerne i Region Hovedstaden betaler samlet for driften af Børnehus Hovedstaden, jf. bekendtgørelsen. Betalingen er delt i to dele.

 

En del af driftsudgifterne finansieres via objektiv betaling fra kommunerne i regionen.

Hver kommunes andel af den objektive finansiering af den løbende drift fastsættes på baggrund af kommunens andel af regionens 0-17-årige børn og unge pr. 1. januar i året før. Den øvrige del af driftsudgifterne finansieres via betaling pr. forløb fra barnets eller den unges handlekommune.

 

Prisen for et forløb fastsættes ved at fordele den samlede sum, der skal finansieres via forløbsbetaling, ud på årets forventede antal forløb.

 

Et eventuelt overskud og underskud i Børnehus Hovedstaden efterreguleres ved indregning i det samlede budget for børnehuset senest 2 år efter, at underskuddet eller overskuddet er opstået.

 

Økonomiske konsekvenser

Etablering af fleksibel videokonference mulighed. Økonomi kendes ikke.

 

Samlet økonomi i forbindelse med drift og benyttelse af børnehusene kendes ikke, da taksterne for finansiering endnu ikke er fastlagt og antallet af sager, som vil blive henvist kendes heller ikke. Der arbejdes på afklaring. 

 

I forbindelse med den samlede overgrebspakke er der tilgået Bornholms FamilieCenter DUT midler, 453.000 kr. Heraf er 254.087 kr. afsat til Børnehusene

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Bornholms Regionskommune (handlekommune) for Bør (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Social rammeaftale - Styringsaftale 2014

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 30. september 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        Styringsaftalen 2014, for så vidt angår børneområdet, godkendes

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·        Styringsaftalen 2014, for så vidt angår voksenområdet, sendes til høring i Handicaprådet

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Godkendt

Sagsfremstilling

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2014 skal godkendes senest den 30. september 2013. Styringsaftale for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling og aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Formålet er:

·        at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

·        at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

·        Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

·        Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud

·        Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

·        Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

·        Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi

·        Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

·        Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

 

Takstmodellen

Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2014, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

 

Takstmodellen omfatter alle de tilbud, som kommunerne og Region Hovedstaden har overtaget per 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

 

Grundprincippet for takstfastsættelse er at taksterne skal svare til de samlede omkostninger.

 

Aftale om takstudvikling i 2014

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2013 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalerne indebar fra 2010-2011 en 2 procents reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2013 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 efter p/l-regulering. KKR Hovedstaden har indgået følgende aftale om fastsættelsen af taksterne i 2014:

 

·        At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

·        At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering1.

 

I 2014 foretages en særskilt efterregulering af overskuddet, der opstår i 2013 som følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO. Ovenstående reduktion af taksterne skal opnås eksklusiv den særskilte efterregulering. Reduktionen af taksterne skal derfor opnås ved at sammenligne takstniveauet for 2013, efter nedjustering af taksterne som følge af KTO-forliget, med taksterne for 2014 eksklusiv den særskilte efterregulering i 2014. Der vil blive taget højde for disse forhold i analysen af prisudviklingen fra 2013 til 2014.

 

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

 

Styringsaftale 2014 indeholder følgende nye elementer

 

 

Vurdering

KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen for 2014. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 har anbefalet at styringsaftalen godkendes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, vurderer at konsekvenserne af Styringsaftalen 2014 er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

Økonomiske konsekvenser

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til udvalgsmødet den 24. september 2013

Handicaprådet har haft sagen vedr. den sociale rammeaftale/styringsaftalen 2014 til høring. Handicaprådet anbefaler aftalerne.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Styringsaftale 2014 (PDF)

2.
Bilag 5 - styringsaftale 2014 (PDF)

3.
Bilag 2 - styringsaftale 2014 (XLSX)

4.
Bilag 3 - styringsaftale 2014 (XLSX)

5.
Bilag 4 - styringsaftale 2014 (PDF)

6.
Bilag 1 -styringsaftale 2014 (XLSX)

7.
Høringssvar Handicaprådet (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status for Bornholms FamilieCenter  

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der gives en status for arbejde med genopretningen af Bornholms Familiecenter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)   Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholms Familiecenter har siden juni 2011 månedligt aflagt særskilt orientering omkring udviklingen i Familiecenterets arbejde med genopretning af økonomien og tilpasning af indsatsen i overensstemmelse med det vedtagne paradigmeskift. Fra maj 2013 er denne orientering omlagt idet der bliver lagt særlig vægt på de vigtigste nøgleelementer i indsatsen.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene.  Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.  

 

Farverne skal forstås på følgende måde

 

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Ud over rapporteringen af de mest centrale dele af implementeringsarbejdet vil der fortsat blive arbejdet med de øvrige indsatser i den samlede omlægning af BFC. Disse vil fremadrettet alene blive bragt frem i den systematiske afrapportering, i det tilfælde, at der identificeres en problematisk udvikling med kritisk betydning for BFC.        

 

Af vedhæftede Projektoversigt fremgår mål, plan og status for de enkelte nøgleelementer.  

 

Af særlige forhold i projektoversigten for juli måned 2013 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

-      ”Generel indsats udførerdel”:

-      ”Aflastning”

-      ”Merudgifter”

-      ”Heldagsskolen”

 

Følgende nøgleelementer er i ”gul”:

 

”Generel indsats myndighed”:

-      Den planlagte uddannelsesindsats følges. Strukturen for kvalitetssikring er på plads. Efter at der i juni måned var sikret fuld bemanding på sagsbehandlersiden, har der efterfølgende vist sig en mindre afgang.

-      Udflytningen og placeringen af myndighedsfunktionen i distrikt Nord er midlertidig sket i Nyker – forslag til permanent placering af teamet sammen med Team Nord for PPR er under udarbejdelse med henblik på at fremlægge forslag om placering på skoleafdeling Svartingedal. Dette forslag forventes at kunne fremlægges på Børne-og skoleudvalgets møde primo november. Det skal bemærkes at en sådan selvstændig placering i Nord vil forudsætte særskilt anlægsbevilling.

 

”Tabt arbejdsfortjeneste”:

-      Serviceniveaubeskrivelse er pt. i høring. Der er iværksat analyse af alle sager inden sommer. Genvurdering af eksisterende sager er udsat. Dette er gjort med baggrund i en vurdering af gevinstpotentialet. Ressourcerne er i første omgang prioriteret til arbejdet med genvurdering af aflastningssagerne.

 

”Opholdssteder”

-      Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i november måned. Analysen af eksisterende anbringelsessager er afsluttet og opstiller mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurderingsarbejdet iværksættes pr. 24. september 2013 og løber i efterfølgende 4 mdr.

 

”Plejefamilier”

-      Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i november måned. Analysen af eksisterende anbringelsessager er afsluttet og opstiller mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurderingsarbejdet iværksættes pr. 24. september 2013 og løber i efterfølgende 4 mdr

 

”Implementeringen af besparelsespuljen ”3,8 mio. kr.”.

-      Emnet er fastholdt på gul, idet der for hovedparten af de vedtagne indsatser, er tale om planlagt udvikling. Samtidig er der dog visse udfordringer indenfor nogle af de vedtagne besparelsesområder, der gør at nettoresultatet ikke lever op til det forventede. Der er igangsat afdækning af dette med henblik på håndtering af disse udfordringer.      

 

Følgende elementer er i ”rød”:

 

”Døgninstitutioner”

-      I lighed med status for ”Opholdssteder” og ”Plejefamilier” gælder følgende. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i november måned. Analysen af eksisterende anbringelsessager er afsluttet og opstiller mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurderingsarbejdet iværksættes pr. 24. september 2013 og løber i efterfølgende 4 mdr. Baggrunden for at ”døgninstitutioner” alligevel er i ”rød” skyldes at antallet af anbringelser ikke er på niveau med måltallet. 

 

 

Området har etableret et administrativt samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Fokus i dette samarbejde er at Socialstyrelsens Task Force gennem rådgivning og vejledning understøtter den indsats, der er iværksat i og omkring Bornholms FamilieCenter.

 

Det har konkret udmøntet sig i, at Børne- og Skolesekretariatet i samarbejde med Bornholms Familiecenter og Task Forcen har planlagt en ledertemadag for Bornholms Familiecenter og Task Forcen. Der har været et gennemført et forberedende arbejde med lederteamet i Bornholms Familiecenter. Ledertemadagen finder sted den 1. oktober, der er i forlængelse heraf aftalt opfølgningsdag den 22. oktober.

 

Det oveordnede formål med ledertemadagen er udvikling af den faglige ledelse i BFC, herunder håndtering af de udfordringer organiseringen giver. Den anvendte metode er selvevaluering og sparring med Task Forcen.

 

Regionskommunen vil afledt af det igangsatte samarbejde med Task Forcen fortsat kunne imødese vurderinger og anbefalinger over tid som input til en optimeret indsats. I det omfang det har relevans for en politisk stillingtagen, vil de blive fremlagt til politisk behandling eller orientering.   

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Fokuspunkter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Serviceniveau på det specialiserede område- aflastning og merudgifter - efter høring

00.15.12P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

13

 

Hvem beslutter

Børne og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som central metode til at sikre den politisk styring af det specialiserede socialområde, ønskes og anbefales det (af KL), at der fastlægges et klart og operationelt serviceniveau for ydelserne på området. Herigennem sikres balance mellem de politiske prioriteringer, den faglige indsats i visitationen og de økonomiske rammer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)   serviceniveauerne på følgende områder godkendes

-      Merudgifter efter SEL § 41

-      Tabt arbejdsfortjeneste efter SEL § 42

-      Aflastning efter SEL § 52,stk. 3

-      Aflastning efter SEL § 84.

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

a) anbefales

Sagsfremstilling

Den enkelte kommune kan inden for gældende lovgivning styre og prioritere opgaveløsning og udgift udvikling, bl.a. gennem fastsættelse af et politisk vedtaget serviceniveau.

Serviceniveauet kan bl.a. beskrive hvornår en borger i kommunen er indenfor målgruppen til at få støtte og sociale ydelser.

Og på hvilket niveau bestemte ydelser tilbydes personer indenfor målgruppen, det kan f.eks. være, hvor meget aflastning kommunen som udgangspunkt tilbyder til en familie med et handicappet barn.

 

Fastlæggelse af et serviceniveau betyder ikke, at der ikke skal tages hensyn i den konkrete sag. Der skal fortsat ske en konkret/ individuel vurdering i forhold til borgerens behov, og kommunen kan ikke lade økonomien bestemme, om et handicappet barn får den nødvendige hjælp.

 

Serviceniveauet handler om at fastlægge retningslinjer for kommunens indsats, og må godt indeholde en målsætning om, at kommunen skal nedbringe f.eks. antallet /  længden af aflastning.

 

Her lægges i første omgang op til at der vedtages serviceniveau på følgende områder:

     Aflastning efter Servicelovens § 52 stk. 3.

     Aflastning efter Servicelovens § 84

     Tabt arbejdsfortjeneste § 42

     Merudgifter § 41.

 

Der vil efterfølgende kontinuerligt blive fremlagt tilsvarende forslag til serviceniveaubeskrivelser for alle foranstaltningstyper på det specialiserede børne- og ungeområde.

 

Serviceniveaubeskrivelsen har været sendt i høring af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013. Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet. og der er indkommet følgende høringssvar:

 

Handicaprådet har på sit møde d. 17. september 2013 haft punktet vedr. ” Serviceniveau på det specialiserede socialområde, aflastning og merudgifter.” i  høring, og har taget sagen til efterretning.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

14

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Intet.