Referat
Børne- og Skoleudvalget
05-11-2013 kl. 14:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om skole/dagtilbudsrådgivernes funktion
  åbent 3 Status for Bornholms Familiecenter
  åbent 4 Forslag til prioritering af "Antorini midler"
  åbent 5 Muligheder for restfinansiering til etablering af nyt børnehus i Nexø
  åbent 6 Forslag om oprettelse af profillinier ved overbygningsskolerne pr. 1. august 2014- efter høring
  åbent 7 Principper for udmøntning af pulje til kvalitetsløft af folkeskolen
  åbent 8 Omplacering af budgetmidler fra Bornholms FamilieCenter til Ungdomsskolen
  åbent 9 Datoer for afholdelse af efterårets dialogmøder
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Erik Pedersen og Sven Lindahl fra Bornholms Familiecenter deltog under mødets punkt 2 og Erik Pedersen under punkt 3. 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om skole/dagtilbudsrådgivernes funktion

27.18.00A21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget ønsker en orientering om Skole/dagtilbudsrådgiverfunktionen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at:

a)   Orienteringen tages til efterretning  

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har prioriteret ressourcer til dagtilbuds-/familierådgivning i Dagtilbudsregi. Dette er bl.a. sket på baggrund af den oplevede succes for det tilsvarende tilbud indenfor Skoleområdet. I forlængelse heraf har Bornholms Familiecenter etableret et samlet team, der går på tværs af dagtilbud og skole. Hvorledes dette er organiseret og fungerer i praksis præsenteres på mødet.    

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status for Bornholms Familiecenter  

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der gives en status for arbejde med genopretningen af Bornholms Familiecenter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)   Orienteringen tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Familiecenter har siden juni 2011 månedligt aflagt særskilt orientering omkring udviklingen i Familiecenterets arbejde med genopretning af økonomien og tilpasning af indsatsen i overensstemmelse med det vedtagne paradigmeskift. Fra maj 2013 er denne orientering omlagt idet der bliver lagt særlig vægt på de vigtigste nøgleelementer i indsatsen.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene.  Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.  

 

Farverne skal forstås på følgende måde

 

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Ud over rapporteringen af de mest centrale dele af implementeringsarbejdet vil der fortsat blive arbejdet med de øvrige indsatser i den samlede omlægning af BFC. Disse vil fremadrettet alene blive bragt frem i den systematiske afrapportering, i det tilfælde, at der identificeres en problematisk udvikling med kritisk betydning for BFC.        

 

Af vedhæftede Projektoversigt fremgår mål, plan og status for de enkelte nøgleelementer.  

 

Af særlige forhold i projektoversigten for juli måned 2013 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

-      ”Generel indsats udførerdel”:

-      ”Aflastning”

-      ”Merudgifter”

-      ”Heldagsskolen”

 

Følgende nøgleelementer er i ”gul”:

 

”Generel indsats myndighed”:

-      Den planlagte uddannelsesindsats følges. Strukturen for kvalitetssikring er på plads. Efter at der i juni måned var sikret fuld bemanding på sagsbehandlersiden, har der efterfølgende vist sig en mindre afgang.

-      Implementeringen af DUBU som sagsbehandlingsunderstøttende IT-værktøj, var planlagt til at gå i drift 1. november 2013 IT- problemer i forhold til integrationen med kommunens øvrige systemet. Der pågår arbejde således at nyt implementeringstidspunkt kan fastsættes i starten af 2014. 

-      Udflytningen og placeringen af myndighedsfunktionen i distrikt Nord er midlertidig sket i Nyker – forslag til permanent placering af teamet sammen med Team Nord for PPR er under udarbejdelse med henblik på at fremlægge forslag om placering på skoleafdeling Svartingedal. Det skal bemærkes at en sådan selvstændig placering i Nord vil forudsætte særskilt anlægsbevilling.

 

”Tabt arbejdsfortjeneste”:

-      Serviceniveaubeskrivelse er godkendt af KB den 10. oktober 2013. Der er iværksat analyse af alle sager inden sommer. Genvurdering af eksisterende sager er udsat. Dette er gjort med baggrund i en vurdering af gevinstpotentialet. Ressourcerne er i første omgang prioriteret til arbejdet med genvurdering af aflastningssagerne.

 

”Opholdssteder”

-      Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i november måned. Analysen af eksisterende anbringelsessager er afsluttet og opstiller mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurderingsarbejdet er iværksat pr. 24. september 2013 og løber i efterfølgende 4 mdr.

 

”Plejefamilier”

-      Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i november måned. Analysen af eksisterende anbringelsessager er afsluttet og opstiller mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurderingsarbejdet er iværksat pr. 24. september 2013 og løber i efterfølgende 4 mdr.

 

”Implementeringen af besparelsespuljen ”3,8 mio. kr.”.

-      Emnet er fastholdt på gul, idet der for hovedparten af de vedtagne indsatser, er tale om planlagt udvikling. Samtidig er der dog visse udfordringer indenfor nogle af de vedtagne besparelsesområder, der gør at nettoresultatet ikke lever op til det forventede. Der er igangsat afdækning af dette med henblik på håndtering af disse udfordringer.      

 

Følgende elementer er i ”rød”:

 

”Døgninstitutioner”

-      I lighed med status for ”Opholdssteder” og ”Plejefamilier” gælder følgende. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i november måned. Analysen af eksisterende anbringelsessager er afsluttet og opstiller mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurderingsarbejdet er iværksat pr. 24. september 2013 og løber i efterfølgende 4 mdr. Baggrunden for at ”døgninstitutioner” alligevel er i ”rød” skyldes at antallet af anbringelser ikke er på niveau med måltallet.

Hertil kommer, at der til Børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg pt. er tilknyttet 10 familier. Ved udskrivelse vil dette kunne resulterer i flere anbringelser. BFC har afledt indledt et samarbejde med Bispebjerg omkring alternative muligheder til døgnanbringelser.     

 

Området har etableret et administrativt samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Fokus i dette samarbejde er at Socialstyrelsens Task Force gennem rådgivning og vejledning understøtter den indsats, der er iværksat i og omkring Bornholms FamilieCenter.

 

Det har konkret udmøntet sig i, at Børne- og Skolesekretariatet i samarbejde med Bornholms Familiecenter og Task Forcen har gennemført en ledertemadag for Bornholms Familiecenter og Task Forcen. Der har været et gennemført et forberedende arbejde med lederteamet i Bornholms Familiecenter. Ledertemadagen finder sted den 1. oktober, der er i forlængelse heraf aftalt opfølgningsdag den 12. november 2013.

 

Det oveordnede formål med ledertemadagen er udvikling af den faglige ledelse i BFC, herunder håndtering af de udfordringer organiseringen giver. Den anvendte metode er selvevaluering og sparring med Task Forcen.

 

Regionskommunen vil afledt af det igangsatte samarbejde med Task Forcen fortsat kunne imødese vurderinger og anbefalinger over tid som input til en optimeret indsats. I det omfang det har relevans for en politisk stillingtagen, vil de blive fremlagt til politisk behandling eller orientering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. november 2013

1.
Fokuspunkter BFC 2103 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag til prioritering af "Antorini midler".

28.00.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har på deres møde den 24. september 2013, bedt om et oplæg til prioritering af de såkaldte Antorini-midler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at

a)   Puljen til specialpædagogisk indsats (Antorini-midlerne) flyttes fra Sekretariatsbevillingen på politikområde 01 til specialpædagogisk indsats under hhv. Dagtilbud Bornholm og Bornholms PPR og Sundhedspleje

b)   Af restbeløbet i 2013 på 0,933 mio. kr. tildeles Dagtilbud Bornholm 0,686 mio.kr. og PPR 0,247 mio.kr. Midlerne er fordelt efter det budgetterede antal passede børn i 2013.

c)    Fra og med budget 2014 fordeles puljen målrettet specialpædagogisk indsats på 1,022 mio. kr. med hhv. 0,736 mio. kr. til kvalitetsløft og øget normering i Dagtilbud Bornholm og 0,286 mio. kr. til de private dagtilbud administreret af PPR. Midlerne er fordelt efter det budgetterede antal passede børn i 2014.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Indstillingen anbefales 

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Pengene er fra 2013 fordelt mellem kommunerne efter antallet af 0-5 årige i kommunen. Ved budgetforliget for 2013 blev der af Kommunalbestyrelsen afsat 2,0 mio. kr. til specialpædagogisk indsats. Der er i indeværende år et restbeløb af de tildelte midler til specialpædagogisk indsats på 0,933 mio. kr. Ved budgetforliget for 2014-2017 blev beløbet sat ned til 1,0 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget har på deres møde den 24. september 2013, bedt om et oplæg til prioritering af de såkaldte Antorini-midler for resten af 2013 samt overslagsår.

 

Nedenstående forslag tager udgangspunkt i de resterende midler for 2013, samt budget 2014-2017.

 

2013:

Af de tildelte midler på i alt 2,029 mio. kr. er der dels overført 0,45 mio. kr. til Bornholms FamilieCenter og 0,646 mio. kr. til et uddannelses- og opkvalificeringstilbud i inklusion på dagtilbudsområdet. Restbeløbet i 2013 udgør 0,933 mio. kr. Disse midler kan ikke imødeses anvendt i fuldt omfang i indeværende år.

 

 Budget 2013

Beløb i 1.000 kr.

Tildelte midler 2013

2.029

Godkendt af kommunalbestyrelsen 29.8.2013: Alternativ finansiering Bornholms Familiecenter

-450

Godkendt af Børn- og Skoleudvalget 24.9.2013: Uddannelses- og opkvalificeringstilbud i inklusion på dagtilbudsområdet jf. BSU 24. september 2013

-646

Til rest tildelte midler 2013:

933

 

Det foreslås, at de ubrugte midler på p.t. 0,933 mio.kr. udlægges til specialpædagogisk indsats til både de kommunale og private dagtilbud. Midlerne fordeles med 0,686 mio. kr. til Dagtilbud Bornholm og 0,247 mio. kr. til PPR. Midlerne vil – for de offentliges institutioners vedkommende - blive administreret således, at de anvendes til at ”frikøbe” ressourcepersoner i de enkelte børnehuse, som allerede har opnået inklusionskompetencer, således at indsatsen kan styrkes.  

 

2014-17:

I budgettet for 2014 er midlerne reduceret til 1,022 mio. kr. jf. budgetforliget for 2014-17. Der er i budgettet regnet med, at 72 procent af de 0-5 årige passes i kommunal regi og 28 procent i privat regi. Den kommunale andel på 0,736 mio. kr. er indregnet i takstgrundlaget for forældrebetalingen i 2014. De resterende 0,286 mio. kr., som vedrører de private dagtilbud er reserveret til specialpædagogisk indsats administreret af PPR. Grunden til denne ordning er, at udgifter til støttepædagoger ikke indgår i beregningsgrundlaget for driftstilskud til privatinstitutioner, hvorfor det er kommunens forpligtigelse at yde støtte til alle børn, både i kommunalt og privat regi.

Budget 2014-17

Beløb i 1.000 kr.

Procent

Ekstra specialpædagogisk indsats – egne institutioner

736

72,0

Reserveret til private

286

28,0

I alt

1.022

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk neutralt for kommunen, da midlerne allerede er placeret i en pulje under politikområde 01.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Restfinansiering og bevilling af Nexø Børnehus.  

02.00.00A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-09-2013

7

 

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. september blev punkt om anlægsbevilling udskudt til den 24. september, idet der var opstået usikkerhed omkring den økonomiske ramme for projektet. Med udgangspunkt heri genoptages sagen. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)   at den foreslåede finansieringsplan for etablering af nyt børnehus i Nexø godkendes, idet, følgende i budget 2013 afsatte midler overføres til puljen til etablering af nyt børnehus i Nexø, i alt 3.741.357 kr.:

1.    det afsatte rådighedsbeløb på 86.275 kr. til ’Etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner ’

2.    det afsatte rådighedsbeløb på 190.482 kr. til ’Anlægspulje Dagtilbud’

3.    de afsatte driftsmidler på 1.732.300 kr. til ’Kvalitetsløft i folkeskolen’ 

4.    kvalitetsfondsmidler på tilsvarende 1.732.300 kr.,

b)   at projektbeskrivelsen godkendes,

c)    at projektet gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver og totalrådgiver valgt ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser,

d)   at der gives en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v. i forbindelse med etablering af nyt børnehus i Nexø, finansieret af det i budget 2013 til formålet afsatte rådighedsbeløb,

e)   at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013:

Udsat

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 24. september 2013 blev punktet om anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Nexø udsat.

Baggrunden herfor var, at det estimerede bud på den tilstrækkelige økonomiske ramme var større end de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til projektet.

 

Af den langsigtede plan for dagtilbud, som blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012, blev det bl.a. foreslået, at man i det daværende Distrikt Øst fik ombygget det gamle Nexø Rådhus til en ny stor fremtidssikret afdeling. Der blev afsat 14,4 mio.kr. til dette formål.

 

Ved budgetforliget for 2013 blev disse midler konverteret til, at dække anlægsudgifterne til byggeriet af en hel ny institution.  

 

Parallelt hermed er der igangsat tilsvarende byggeri i Aakirkeby. Byggeriet – der etableres med 5 børnegrupper- er i fuld gang og erfaringerne herfra viser, at et tilsvarende byggeri i Nexø vil blive dyrere end det beløb der er afsat i budgettet. Der er pt. afsat 14,5 mio. kr. (prisfremskrevet) til byggeriet. Med i alt 6 grupper vil udgifterne til børnehuset forholdsmæssigt udgøre ca. 18,2 mio. kr. Der udestår således et finansieringsbehov på ca. 3,7 mio.kr. 

 

Dette har Børne- og Skoleudvalget anmodet Sekretariatet om at anvise finansieringskilder til indenfor Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme.       

 

Budget- og administrationsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger varetages i henhold til Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune af Teknik- og Miljøudvalget (TMU), som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2013. 

 

Ved 2. behandlingen af budget 2014 blev følgende ændringsforslag godkendt:

Ændringsforslag

Borgmesteren fremsætter følgende ændringsforslag:

·        Rådighedsbeløbet på 7.300.800 kr. i 2014 vedr. daginstitution i Nexø overføres fra politikområde 01 Dagpasning under Børne- og Skoleudvalget til politikområde 10 Forsyning og drift under Teknik- og Miljøudvalget, idet bestyrelsen af anlægsopgaver på de kommunale bygninger er henlagt til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Som konsekvens heraf skal anlægsbevillingen gives til TMU under politikområde 10 Forsyning og drift (Facility Management).

Selvom anlægsbevillingen skal gives til TMU behandles denne sag undtagelsesvis ikke i TMU.

Denne sag behandles i stedet i Børne- og Skoleudvalget, idet udvalget som nævnt ovenfor, skal angive hvor restfinansieringen skal findes. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender finansieringsplanen, giver Kommunalbestyrelsen anlægsbevillingen til TMU.

 

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 7.200.000 kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til etablering af et nyt børnehus i Nexø.

Det samlede budget til dette projekt udgør pt. 14.500.800 kr., idet det afsatte rådighedsbeløb i 2014 udgør 7.300.800 kr. efter fremskrivning til 2014-priser.

 

Med i alt 6 grupper er udgifterne til byggeriet beregnet til at udgøre 18,2 mio. kr. Der udestår således et finansieringsbehov på ca. 3,7 mio. kr.

 

Følgende finansieringsplan foreslås godkendt:

  1. Restpuljemidler ’Køkkenfaciliteter i daginstitutioner’               86.275 kr.         
  2. Restpuljemidler ’Anlægspulje Dagtilbud’                                 190.482 kr.
  3. Konvertering af midler fra drift til anlæg        

(Kvalitetsløft i folkeskolen)                                                   1.732.300 kr.         

  1. Kvalitetsfondsmidler som følge af punkt 3                            1.732.300 kr.

                                                                          

I alt                                                                                                      3.741.357 kr.                                                                                      

 

Her er en oversigt over den samlede økonomi:

 

 

 

Forudsat at finansieringsplanen godkendes, søges der om en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til opstart af projektet. Anlægsudgiften kan finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 7.200.000 kr. i 2013 til etablering af en ny daginstitution i Nexø.

Der vil senere i projektforløbet blive fremlagt ny bevillingssag til politisk behandling.


Restbudgettet i forhold til rådighedsbeløbet i 2013 vil i henhold til sædvanlig procedure blive overført til 2014 i f. m. den samlede budgetoverførselssag, som forelægges Kommunalbestyrelsen på mødet i april måned 2014.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. september 2013

1.
Projektbeskirvelse for Børnehus i Nexø (PDF)

2.
Overordnet tidsplan for børnehus i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag om oprettelse af profillinier ved overbygningsskolerne pr. 1. august 2014 – efter høring.

17.02.09A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2013 at sende to modeller vedr. indførelse af profillinier i overbygningerne i høring.

Modellerne har været i høring i de fire almene skolers bestyrelser samt i Bornholms Fælles Elevråd i perioden 11. – 31. oktober 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

-      Børne- og Skoleudvalget drøfter de to modeller med henblik på at anbefale én af modellerne til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Børne og Skoleudvalget anbefaler, på baggrund af de indkomne høringssvar, en udsættelse af beslutning omkring profillinjer. De skoler, der allerede arbejder med profillinjer, eller frivilligt ønsker at arbejde med udvikling af profillinjer kan gøre dette.

Sagsfremstilling

Målet med at tilbyde profillinjer i 7. til 9. klasse er, at give eleverne mulighed for at fordybe sig i en faglig retning, samtidig med, at eleven bliver undervist i de almindelige skolefag.

En arbejdsgruppe bestående af ledelses- og lærerrepræsentanter har udarbejdet to modeller for oprettelse af profillinjer ved kommunens overbygningsskoler: Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolens tre afdelinger: Åvang, Østre og Søndermark.

Arbejdsgruppen har inddraget erfaringer fra 10. KlasseCenter Bornholm, Paradisbakkeskolens nuværende profillinieordning, Fredericia Kommune og NTS-Center Hovedstaden (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed).

 

Arbejdet er mundet ud i to forslag til modeller:

 

Den primære forskel på modellerne er, at eleven i model 1 vælger at læse alle timer i profilklassen, enten på egen afdeling eller ved at skifte til en anden afdeling efter 6. klasse, mens eleven i model 2 forbliver i stamklassen og har mulighed for at læse profilfagene på egen eller en anden afdeling én dag om ugen.

 

Model 1: Egen afdeling med toning af profilvalg i alle fag.

 

Eleven vælger i 6. klasse den faglige toning af undervisningen i overbygningen. Alle elever bliver undervist i alle folkeskolens fag, men fagene tones af den valgte profil. Det vil blive muligt for en elev fra 7. klasse at blive undervist på 9. klasses niveau sammen med elever fra 7., 8. og 9. klasseniveau.

Profildagen er dagen, hvor alle eleverne har de specifikke profilfag, hvor der gives ekstra rum for faglig fordybelse. De andre dage har eleverne de øvrige fag, f.eks. matematik, der kan være tonet på den måde, at en idrætslinje arbejder med matematikopgaver, der har relation til idrætsfaget.

Eleverne går i samme profilklasse hele overbygningsforløbet, men med mulighed for klasseskift. Profilklassen er elevernes stamklasse.

Elevens valg af profillinje på en anden afdeling forudsætter, at der er ledige pladser på den ønskede profil.

Ved valg af profil på en anden skole/afdeling indskrives eleven på den valgte afdeling.

 

Model 2: Stamklasse på egen skole med én ugentlig profildag på egen eller anden skoleafdeling.

 

Eleven følger sin stamklasse gennem 7. til 9. klasse på egen afdeling.

Eleven modtager undervisning i profilfagene på én ugentlig undervisningsdag på egen eller en anden afdeling.

I det tilfælde, at eleven vælger profilfag på en anden afdeling, er eleven fortsat indskrevet i sin stamklasse, hvor der undervises de øvrige 4 dage om ugen.

Elevens valg af profil på en anden skole forudsætter, at der er plads i den pågældende profilklasse.

 

Fælles for begge modeller

 

Der sker ny klassedannelse efter afslutningen af 6. klasse. Ved hver overbygningsafdeling oprettes det antal 7. klasser, som skolernes elevtal på 6. klassetrin begrunder (op til 28 elever pr. klasse).

 

Skolebestyrelsen udarbejder en procedure for valg af profillinje, herunder information af elever og forældre, introduktion til profillinjerne m.v. Endvidere beslutter skolebestyrelsen principper for klassedannelse og klasseskift på 7. til 9. klassetrin.

 

På grund af kommunalbestyrelsens udsættelse af høringsfristen frem til 31. oktober 2013 eftersendes høringssvarene med tilhørende notat til Børne- og Skoleudvalgets behandling af punktet den 5. november 2013

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for begge modeller er, at pengene følger barnet for så vidt angår elevtaxameterbeløbet. Antallet af elever på de forskellige profillinjer opgøres den 5. september.

 

Elever der skifter skole/afdeling som følge af profilvalg får dækket udgifterne til skolebuskortet (model 1).

Elever der skal køre til profildagen en dag om ugen (model 2) får dækket udgifterne hertil.

 

Det er skolen/afdelingen, hvor eleven har stamklasse, der administrerer transporten i samarbejde med BAT.

 

Da der ved begge modeller kun gives mulighed for optagelse af elever på en anden afdeling i det omfang, der er plads, vurderes udgifterne til ekstra buskort/billetter at være begrænsede.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. november 2013

1.
Notat vedr. høringssvar om profillinier i overbygningsskoler (DOCX)

2.
Høringssvar profillinjer MED udvalget Hans Rømer Skolen (TIF)

3.
Høringssvar profillinjer Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen (TIF)

4.
Høringssvar profillinjer paradisbakkeskolen skolebestyrelse og MED (DOCX)

5.
Høringssvar profillinjer Bornholms Fælles Elevråd (DOCX)

6.
Høringssvar profillinjer Skolebestyrelsen og MED Skole Nord (DOCX)

7.
Høringssvar profillinjer Rønneskolens Skolebestyrelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Principper for udmøntning af pulje til kvalitetsløft af folkeskolen

17.01.10P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budget 2014 og følgende år er der afsat 1,7. mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i folkeskolen. Denne sag drejer sig om, hvilke principper, der skal gælde for udmøntningen af puljen i 2014 og fremad.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-      Principperne for udmøntningen af puljen til kvalitetsløft af folkeskolen godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Den samlede pulje til kvalitetsløft af den bornholmske folkeskole udgør i 2014 1,7 mio. kr. Det foreslås, at der på forhånd sker en opdeling af puljen i indsatsområder, der har sammenhæng med kommunens skolepolitik og reformen af folkeskoleloven:

 

 

Indsatsområde

Ramme

1

Skolepolitikkens pkt. 2: Plads til forskellighed og udfordringer for alle (herunder inklusion)

0,25 mio. kr./ år

2

Skolepolitikkens pkt. 4: Lyst og inspiration til livslang læring (Kompetenceudvikling personale)

0,45 mio. kr./år

3

Skolepolitikkens pkt. 5: Lokal forandring - Globalt udsyn (Herunder åben skole og First Lego League)

0,50 mio. kr./år

4

Generel ramme der understøtter implementeringen af folkeskolereformen (lokale forslag)

0,50 mio. kr. /år

 

I alt

1,70 mio. kr./år

Baggrund for forslaget til prioriteringer

Skolestyrelsen og forligskredsen omkring folkeskolereformen har gentagne gange argumenteret for, at kommunerne arbejder med få klare og fokuserede målsætninger. En konsekvens heraf er, at målsætningerne følges op med fokuserede understøttende tiltag.Tildeling af ressourcer til udvalgte indsatsområder er netop sådan et understøttende tiltag. Derfor tager forslaget udgangspunkt i de tre af skolepolitikkens fem indsatsområder, der umiddelbart relaterer sig til skolereformen. Endvidere foreslås det, at der afsættes en generel pulje til at understøtte lokale initiativer også i forhold til implementering af skolereformen.

 

To af skolepolitikkens indsatområder er ikke medtaget i første omgang. Indsatsområdet ”Fælleskab, relationer og samarbejde” kan evt. dækkes ind af puljen til lokale initiativer. Indsatsområdet ”Tidsvarende fysiske rammer og fleksible legemuligheder” foreslås midlertidigt stillet i bero indtil behovet for ændrede fysiske rammer er nærmere afklaret.

 

Tilbage bliver der tre indsatsområder og en generel pulje, der fremgår af ovenstående tabel.

 

1.    Plads til forskellighed og udfordringer for alle (Inklusion)

Bornholms regionskommune har indgået en samarbejdsaftale med Undervisningsministeriet. Formålet er at skabe en fælles forståelse af inklusionsbegrebet blandt medarbejderne på tværs af Børne- og skoleområdets faggrupper. Endvidere, at der udvikles nye metoder, der fremmer inklusion så meget, at kun 4 % af elevene undervises i et inkluderende tilbud den 1. januar 2016 (mod nu 7,3 %). Der gives mulighed for, at der kan søges om støtte til projekter, der understøtter denne målsætning.

 

2.    Lyst og inspiration til livslang læring (Kompetenceudvikling personale)

Som led i folkeskolereformen skal Bornholms Regionskommune i løbet af foråret 2014 udarbejde en kompetenceudviklingsplan for uddannelse af skolernes personale. Kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen på niveau med linjefag er 85 % I 2016 og 90 % I 2018. Kravet om fuld kompetencedækning gælder alle fag, alle klassetrin og på kommuneniveau. Kravet er indskrevet i den nye folkeskolelov. Endvidere kan der være behov for at afvikle kurser i teamsamarbejde og udvikling af et nyt læringssyn. Der er centralt bevilget 700. mio. kr. til samtlige kommuner frem til 2020. Af denne pulje er Bornholm for 2014 tildelt 394.396 kr. Der er derfor behov for, at den afsatte centrale pulje suppleres med lokale midler.

 

3.    Lokal forandring - Globalt udsyn (Herunder åben skole og First Lego League)

Som led i åbningen af skolen mod det omgivende samfund skal der udvikles projekter, der inddrager erhvervsliv, ungdomsskole, foreninger og musik- og billedskolen. Loven forpligter kommunen til at sikre partnerskaber med ungdomsskolen, musikskolen og samarbejde med foreningerne. Desuden tilsiger skolepolitikken et udbygget samarbejde med erhvervslivet. Der er fra flere sider rejst et ønske om én indgang til en platform, der kan formidle kontakten mellem skolerne og de bornholmske aktører med interesse for et samarbejde med folkeskolen. Denne platform kunne være f.eks. en hjemmeside, der løbende opdateres. Driften kunne evt. finansieres fra denne pulje. UTA støtten (Uddannelse Til Alle) til First Lego League bortfalder ved udgangen af 2013. Driften er beregnet til at koste 250.000 kr. /år. Også denne opgave kunne finansieres via denne pulje.

 

4.    Generel ramme der understøtter implementeringen af folkeskolereformen

Det foreslås, at der afsættes en pulje, der opsamler lokale forslag, der understøtter implementeringen af folkeskoleloven og som ikke kan rummes indenfor de tre nævnte indsatsområder.

 

Procedure til fordeling af puljen

Det foreslås, at fordelingen af midlerne foretages af et administrativt nedsat fordelingsudvalg. Udvalget beslutter fordelingen indenfor rammerne af de ovenfornævnte principperne på baggrund af skriftlige ansøgninger. Skolerne kan i deres ansøgninger inddrage eksterne aktører.

 

Børne- og Skoleudvalget orienteres én gang årligt om hvilke projekter midlerne er fordelt til. I forbindelse med den årlige orientering vil udvalget kunne justere fordelingsprincipperne.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 1,7 mio. kr. er givet som en årlig bevilling, der fortsætter indtil andet besluttes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Omplacering af budgetmidler fra Bornholms FamilieCenter til Ungdomsskolen

00.17.00P21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. Budgetmidlerne blev tillagt Bornholms FamilieCenters budget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen fra Børn- og Skole indstiller, at:

-      Budgetmidlerne på 0,4 mio. omplaceres fra Bornholms FamilieCenter til Ungdomsskolen under UngeCenter Bornholms budget.

-      Midlerne anvendes ligeligt med 0,2 mio. kr. til fortsat drift af Club 10-13, samt 0,2 mio.kr til sommerferieaktiviteter i Ungdomsskolens regi.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Indstilling anbefales, idet det forudsættes at BFC sammen med Ungdomsskolen fortsat forestår visitationen til tilbuddet. 

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. Budgetmidlerne blev tillagt Bornholms FamilieCenters budget.

 

Efter politisk godkendelse blev midlerne i 2011 anvendt til etablering af Club 10-13, som er et målrettet forebyggende tilbud i Ungdomsskolens regi for de 10-13 årige børn, som ikke benytter sig af de ordinære klub- eller fritidstilbud eller ungdomsskolens tilbud.

 

Klubbens budget har reelt været på 0,2 mio.kr. pr. år. I sommeren 2012 og 2013 blev de resterende midler på 0,2 mio. kr. i overensstemmelse med politisk beslutning i Børne- og skoleudvalget anvendt til sommerferieaktiviteter i Ungdomsskolens regi.

 

De 0,4 mio. kr. har således siden 2011, været anvendt i Ungdomsskole regi. Henholdsvis på Club 10-13´s aktiviteter og dels på sommerferieaktiviteter i 2012 og 2013.

 

De 0,4 mio. kr. forslås således tillagt ungdomsskolens budget til videre drift af de politisk besluttede forebyggende indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingen vil der ske en rammereduktion på 0,4 mio. kr. i Bornholms FamilieCenters budget. Der vil derudover ske en rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. i Ungdomsskolen under UngeCenter Bornholms budget. Ændringerne vil træde i kraft fra 2014 og frem.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev Bornholms FamilieCenters budgetramme tilpasset i forhold til scenariet ”Tilpasset best case”. I den forbindelse er der af de 0,4 mio.kr afsat 0,2 mio.kr. til fortløbende drift af Club 10-13. De øvrige 0,2 mio. kr., der i 2012 og 2013 har været anvendt til sommerferieaktiviteter er ikke disponeret til sommerferieaktiviteter, da der ikke foreligger beslutning herom, og indgår derfor i den samlede ”tilpasset best case” beregning.

 

En budgetomplacering på 0,4 mio.kr. vil alt andet lige betyde, at Bornholms FamilieCenter i 2014 vil skulle anvises rammereduktion på 0,2 mio. kr. indenfor eget budget.

 

Alternativt vil Børne- og Skoleudvalget skulle anvise alternative midler til sommerferieaktiviteterne indenfor udvalgets ramme.     

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Datoer for afholdelse af efterårets dialogmøder

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

9

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

Planlægning af efterårets dialogmøder med virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område. Herunder fastlæggelse af mødedatoer og overordnet dagsorden til møderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)   Udvalget drøfter datoer for dialogmødernes afholdes i november/december 2013.

b)   Udvalget drøfter dagsorden for efterårets dialogmøder.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Ad a) mødedatoer fastsættes til den 3. december som forslået, samt mandag den 9. december i stedet for den 2. december.

ad b)Dagsordensforslag tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledning 2013 skal Børne- og Skoleudvalget i efteråret afholde dialogmøder med virksomhederne på udvalgets område.

 

I forhold til forårets dialogmøder, vil dialogmøderne i efteråret have et mere virksomhedsrettet fokus, hvorfor dialogmøderne afholdes med den enkelte virksomhed.

 

Der foreslås følgende dagsorden til efterårets dialogmøder:

 

Derudover er der fra Rønneskolen indkommet ønske om at drøfte Kvalitetsrapporten.

 

Forslag til dialogmøder efterår 2013:

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

2.12

kl. 16.15 - 17.00

Rønneskolen

 

kl. 17.00 - 17.45

Hans Rømer Skolen

 

kl. 17.45 - 18.30

Kildebakken

 

kl. 19.00 - 19.45

Bornholms Heldagsskole

 

kl. 19.45 - 20.30

Paradisbakkeskolen

 

kl. 20.30 - 21.15

Skole Nord

3.12

kl. 17.45 - 18.30

Ungecenter Bornholm

 

kl. 19.00 - 19.45

Dagtilbud Bornholm

 

kl. 19.45 - 20.30

Bornholms PPR og Sundhedspleje

 

kl. 20.30 - 21.15

Bornholms Familiecenter

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

10

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013:

Intet.