Referat
Beskæftigelsesudvalget
03-12-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 3 Fremrykket visitation af sygemeldte
  åbent 4 Analyse af borgerbefordring
  åbent 5 Sager til orientering
  åbent 6 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 7 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift.


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at der til videreførelse af indsatsen over for de langtidsledige fleksjobberettigede i 2014 bevilges et rammebeløb på kr. 450.000.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil. I 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand i disse sager, og siden er indsatsen på baggrund af forsat besparelse blevet forlænget til udgangen af 2013.

Fleks- og førtidspensionsreformens ikrafttræden i 2013 har øget fokus på fleksjob og fleksjob på mindre antal timer end hidtidigt. Denne reform har, sammenholdt med en intensiveret og øget fokus på fleksjobområdet i jobcentret, bevirket at vi har fået en stor del af de borgere der modtager ledighedsydelse ud i fleksjob. Men tilbage har vi så en gruppe borgere som har problemer med at stå til rådighed og som i langt højere grad skal hjælpes, motiveres og støttes i at blive klar til arbejdsmarkedet. Samtidigt er området udfordret med nye persongrupper af borgere med lidelser og problemer, som før fik en førtidspension, men som nu har mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet, fx i de ’nye’ mikrofleksjob. Rigtig mange af disse sager er over 18 måneder, og derfor vil en målrettet indsats, udover at hjælpe disse borgere tilbage på arbejdsmarkedet, ville kunne spare kommunen for udgiften til ydelsen.

 

Indsatsen i de seneste perioder har vist at jobcentret netop ved dette fokus, sammenholdt med den øget fokus på fleksområdet generelt i jobcentret, har formået at få antallet af sager på ledighedsydelse til at falde med over 33 % jf. de nyeste tal fra Beskæftigelsesregionen (28. november 2013).

 

Indsatsen skal nu koncentreres omkring de tilbageværende borgere, som har en langt mere kompleks problemstilling end dem vi har kunnet få ud i fleksjob allerede. Arbejdet med disse borgere er langt mere ressourcekrævende, da der både skal tænkes tværfagligt og mere håndholdt for at motivere, støtte og udvikle dem. Mange af disse borgere har modtaget ledighedsydelse i mange år, og har bevæget sig langsomt længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, men de har med den nye reform fået nye muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet.

 

Igangværende forløb:

Indsatsen overfor borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. har vist sig at være særdeles positiv, og det er tydeligt at mærke velviljen og motivation hos de borgere der stadig ønsker og har en mulighed på arbejdsmarkedet, specielt med de nye muligheder som fleks- og førtidspensionsreformen åbner op for. Omvendt har der også været en gruppe af disse borgere som ikke har haft motivationen, evnerne eller mulighederne for at indgå på arbejdsmarkedet, og heller ikke har det ift. reformen. Det er disse borgere hvor motivationsarbejdet taget længere tid end først beregnet, og hvor en del af dem uden evner eller muligheder er i gang med at blive afklaret til førtidspension. Vi har valgt at fokusere på både dem som vurderes i match 1 og som vi vurderer klar til arbejdsmarkedet, og dem i match 3 som ikke på nogen måde kan indtræde på arbejdsmarkedet igen.

 

Ift. match 1 har vi brugt tid på at matche de nye muligheder der er, samt at få støttet og motiveret dem til at tage kontakt til virksomheder – en proces som kræver længere tid end først vurderet. Ordningen med mikrofleksjob og færre antal timer, er nyt for både borgere og virksomheder, og derfor ligger der også en del arbejde i både at forklare og motivere disse borgere men også i at matche den langt mindre arbejdsevne der nu er plads til på arbejdsmarkedet.

 

For Match 3 har vi fået skaffet en del jobåbninger på det bornholmske arbejdsmarked, men der ligger her et endnu større arbejde i både at motivere, støtte og matche borgerne. Denne gruppe er ligeledes langt mere ressourcekrævende i forhold til indsatsen. Som nævnt tidligere er denne gruppe også udvidet med borgere som før ville have fået en pension, men som nu kar komme tilbage på arbejdsmarkedet med en forholdsvis lille arbejdsevne.

Økonomiske konsekvenser

Jf. tidligere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser, så vurderes det at vi med denne øget og fokuseret indsats, kan opnå en kommunal besparelse, samtidigt med at vi hjælper en lang række borgere med at genindtræde på det bornholmske arbejdsmarked.

 

Ved denne indsats forventes det at vi vil spare min. 2 måneders ledighedsydelse, da vi vurderer at vi vil kunne få borgeren afklaret på ledighedsydelse 2 måneder hurtigere end uden indsatsen. Dette forventer vi at kunne gøre i min. 50 % af de resterende sager over 18 måneder, sv. til ca. 20 sager.

 

Budgettet ser således sådan ud:

Udgifter (én sagsbehandler i 12 måneder):

450 t.kr.

Besparelse (ledighedsydelse (100 % udgift) kr. 15.000 *2 måneder*20 sager)

 600 t.kr.

 

 

Minimum kommunal besparelse:

150 t.kr

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budgettet afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fremrykket visitation af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller, at der til videreførelse af indsatsen med fremrykket visitation af sygemeldte i projekt Tidlig indsats bevilges et rammebeløb på kr. 450.000.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I en årrække er der blevet gennemført en intensiveret og øget fokus på en tidlig fremrykket indsats overfor sygedagpengemodtagere som har betydet at disse fastholder deres tilknytning på arbejdsmarkedet.

 

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en §7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) lavet ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Der er nogle af disse sager, hvor jobcentret ved en hurtig screening vurderer at vi kan fastholde borgeren på arbejdspladsen bl.a. igennem oplysning om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mm) og der vil være nogle af disse sager hvor vi ved at spørge ind til borgerens sygemelding kan få afklaret om hvorvidt borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Samtidig gør en hurtig kontakt til og med virksomhederne at vi ligeledes hurtigere kan oplyse dem om fastholdelsesmulighederne. Uden denne fremrykkede indsats iværksættes dette først ved første opfølgningssamtale, tidligst ved 8. uge og før lægelige oplysninger mm er indhentet er sagen oftest 12-16 uger gammel. Dvs. vi har sager hvor der er udbetalt sygedagpenge i op til 16 uger, hvor vi vurderer at vi ved en hurtig indsats kunne have stoppet udbetalingen tidligere og dermed også fastholdt borgerens arbejdsmarkedstilknytning.

 

Siden 2012 har indsatsen med dette fokus haft stor succes, samtidig med at det kan betale sig for kommunen igennem den opnåede besparelse.

 

Hurtigt efter den første bevilling af indsatsen omstrukturerede vi sygedagpengeteamet således at denne indsats blev inkluderet i sygedagpengeteamets fastholdelse/forebyggelsesgruppe. Det gjorde vi da vi mente, at der var en lang række sammenfald af opgaver, indsats og fokus, og samtidigt blev indsatsen udvidet til også at omfatte lønmodtagerne; dvs. en fremrykket visitation/screening af samtlige sygedagpengesager, uanset hvor de kommer fra. Indsatsen blev opnormeret via intern forflytning af ressourcer, således at den fremover vil blive varetaget af en gruppe på 5 sagsbehandlere.

 

Indsatsen kræver et stort samarbejde internt i jobcentret mellem sygedagpenge, de arbejdsmarkedsparate og borgercentret, men indsatsen har også vist et stort behov for eksternt samarbejde. Specielt kontakten til virksomhederne, læger og faglige organisationer fylder rigtig meget, og jo større dette samarbejde er og jo tættere kontakten er, jo lettere er arbejdet med den enkelte borger i at fastholde tilknytningen. Efter nu snart to år har vi fået op- og udbygget dette samarbejde, og begynder at kunne bruge hinanden aktivt i arbejdet med den enkelte borger.

 

Der er varslet en sygedagpengereform, som forventelig kommer senest i begyndelsen af 2014 og som rykker sygedagpengeindsatsen endnu tidligere. Derfor vurderer jobcentret at der er behov for et fortsat fokus på den tidlige indsats i sygedagpengesagerne - både for at fastholde disse borgere på arbejdsmarkedet og for at fastholde de lediges arbejdsmarkedstilknytning, men også fordi der heri ligger en kommunal besparelse.

Økonomiske konsekvenser

Som tidligere beskrevet bevillinger forventes det at indsatsen vil give en besparelse ved at vi kan forkorte perioden på sygedagpenge for den beskrevne gruppe. Der er tidligere blevet bevilget kr. 450.000,00 til ansættelse af én sagsbehandler i indsatsgruppen og på baggrund af erfaringerne vurderes det, at varigheden vil kunne afkortes med mindst 1 måned i ca. 15 % af sagerne.

 

På baggrund af ovenstående succes, ønsker jobcentret at forlænge indsatsen, da vi mener der stadig er et positivt udbytte for både borger og virksomheder samt besparelsespotentiale for kommunen.

 

Den ansøges om forlængelse af én medarbejder til indsatsen, som er det vi vurderer der skal til for at opnå det ønskede resultat.

 

Selv med et meget forsigtigt budget, så vurderer vi at der er et besparelsespotentiale, jf. tidligere budget suppleret med en øgning af antallet med lønmodtagerne. På den baggrund forventer vi at vi i 2014 vil kunne raskmelde mindst 100 borgere tidligere end vi kunne uden denne indsats.

 

100 sager á 1 måned SDP (100*kr.17.355*1 mdr):      kr. 1.735.500,00

- Refusion (30% af kr.17.355,00)*100                         kr.    520.650,00

Kommunal netto besparelse:                                         kr. 1.214.850,00

 

Én medarbejder i 12 måneder:                                      kr.    450.000,00

 

Minimum kommunal besparelse:                                 kr.   764.850,00

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Analyse af borgerbefordring

27.60.28G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2013

25

 

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er gennemført en analyse BRKs kommunale befordring af borgere i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, BAT og Teknik & Miljø. Det anbefales, at der iværksættes nye måder at håndtere og organisere borgerbefordring på fremadrettet med henblik på, at opnå en mere effektiv udnyttelse af midlerne anvendt til kørsel. Der peges på besparelsespotentialer ved at foretage stramninger i visitationen, samt ved etablering af et fælles kørselskontor til koordinering af al kørsel, samt sikre den mest fordelagtige pris for den udførende del gennem konkurrenceudsættelse af den samlede kørselsopgave. 

Med disse stramninger af borgerbefordringsområdet, vil den tidligere politisk besluttede besparelse på 2,3 mio. kr. være udmøntet. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)   at sagen sendes i høring i handicaprådet og ældrerådet forud for behandling i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, og endelige stillingtagen til indstillingerne i litra b) – f) i Kommunalbestyrelsen i december 2013.

b)   at de anførte besparelser for 1,7 mio. kr. på visitationsområdet udmøntes med henholdsvis 1,1 mio.kr. til Socialudvalgets områder og 0,6 mio.kr. til Børne- og Skoleudvalgets områder.

c)    at al koordinering af bruger- og borgerkørsel samles i et fælles kørselskontor, som placeres hos BAT.

d)   at der udmøntes en besparelse på 0,6 mio.kr. på udgifterne til bruger- og borgerkørsel, som følge af lavere priser ved etablering af et fælles kørselskontor. Fordelingen af besparelsen sker ud fra påvist takstreduktion efter seks måneders drift af kørselskontoret.

e)   at der udarbejdes kvalitetsstandarder for al bruger- og borgerkørsel.

f)    at kørselsopgaven konkurrenceudsættes.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

Indstillingens punkt a) godkendes, idet høringsfristen fastsættes til den 29. november 2013 og eftersendes til fagudvalgenes behandling. Indstillingens punkt b)-f) anbefales.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Anbefales, idet der tages forbehold for høringssvaret fra Handicaprådet.

Martin Sten Jørgensen lagde vægt på vigtigheden af, at man er opmærksom på eksplicit i udarbejdelsen af udbudsmaterialet at tage behørigt hensyn til de forskellige målgruppers behov.

Sagsfremstilling

I de foregående års budgetforlig for 2009 og 2011 er der forudsat en optimering af kommunens samlede kørselsforbrug. Forskellige typer af kørsel med brugere og borgere udgør den største del af kørslen. Der er endnu ikke sket en samlet udmøntning af disse tidligere, akkumulerede kørselsbesparelser på 2,3 mio. kr. Hertil kommer, at Økonomiaftalen for 2014 mellem KL og Regeringen forudsætter betydelige og stigende besparelser på netop kørselsområdet.

 

Denne sag har til formål at sikre en samlet udmøntning af BRKs egne hidtidige besparelser på området, samtidig med at BRKs organisering af kørselsområdet forberedes på at kunne indfri de kommende års yderligere forventede effektiviseringskrav.

 

Udgangspunktet for analysen er håndtering og organisering af kørsel med borgere, som den varetages i dag. Der er de foregående år allerede foretaget en række optimeringer på kørselsområder i flere forskellige virksomheder. Det gælder fx skolebuskørsel, hvor BAT har optimeret ruter og har reduceret antallet af busser anvendt til skolebuskørsel fra 15 til 10 busser, Kildebakken som har optimeret deres kørsel af elever til og fra skolen, og Psykiatri og Handicap, der har optimeret kørslen til børn og voksne med handicap, som modtager dagtilbud eller vidtgående specialundervisning (den såkaldte Integrerede Bruger Befordring, IBB). Flere af disse besparelser er løbende medgået til den samlede budgetoverholdelse i virksomhedernes drift.

 

Kørsel af borgere håndteres i dag på forskellig vis i de enkelte fagområder. Forskellene er begrundet i virksomhedsopdelinger, visitationspraksis, serviceniveau og historik fra de gamle amtslige tilbud eller de gamle kommuner, jf. bilag til sagen.

En stor andel af borgerbefordringen visiteres ud fra en vurdering af borgerens egen mobililtet og på baggrund af et lovgrundlag. Det gælder fx for kørsel med IBB og HandyBat, som er rettet mod børn og voksne med handicap. På andre områder indgår kørslen som en del af det tilbud borgeren er visiteret til, fx dagcenterkørsel, hvor serviceniveauet er politisk fastlagt i en kvalitetsstandard. Der udover anvendes individuel kørsel i stor udstrækning i forbindelse med kørsel til genoptræning eller læge.

Foruden den visiterede kørsel, råder virksomhederne endvidere over et større antal minibusser og personbiler, som bruges til alle typer at kørsel, hvor medarbejdere kører med borgere til forskellige aktiviteter, som fx sociale arrangementer.

 

 

Forslag til fremtidig løsning af opgaven

 

I: Visitation

II: Koordination

III: Udførsel

Samling af visitationskompetencen på så få enheder som muligt for at undgå overlap mellem de forskellige kørselstyper.

 

Udarbejdelse af kvalitetsstandarder (serviceniveaubeskrivelser) for alle typer af kørsel.

 

Harmonisering af håndteringen af bruger- og borgerkørsel på tværs i BRK og udarbejdelse af administrative vejledninger.

 

Oprette et samlet kørselskontor der varetager al koordinering af al kørsel

 

Indkøb af kørselssystem

 

Konkurrenceudsættelse af kørselsopgaver

 

 

 

Optimeringsmuligheder:

 

 

Samling af visitationskompetencen på færre enheder giver større opgaveansvar, større fokus på opgaven og større helhed i borgerens samlede bevilling.

 

Serviceniveaubeskrivelser giver et tydeligt politisk prioriteret niveau og øger styrbarheden.

 

Administrative vejledninger vil effektivisere opgaveløsningen og sikre en ensartet tilgang.

 

Ansvar for optimering af kørselsruter og udnyttelse af kørertøjer, herunder planlægning af hente- og bringe-tidspunkter i tilbud

 

Ansvar for og varetagelse af kontakten til vognmænd (udføredelen)

 

Ansvar for samlet konkurrenceudsættelse af kørsel

Opnå lavere priser på kørsel, gennem en styrket forhandlingsposition ved fælles og samlet konkurrenceudsættelse af kørsel

 

 

I: Visitation

Det anbefales, at samle visitationen af kørsel på færre områder, således at overlap mellem de forskellige kørselstyper minimeres. Dette kan være med til at skabe større fokus på opgaven (professionalisering) og sikre en større faglig forankring af den visiterede kørsel i sammenhæng med borgerens øvrige tilbud. Når visitationsopgaven samles på færre enheder, forudsættes en klar opgaveafgrænsning samt et klart defineret serviceniveau overfor borgeren, fx fastlagt i en kvalitetsstandard.

I omlægningen af visitationen bør der skelnes mellem midlertidige og varige kørselsbehov før kørslen visiteres. Endvidere at visitationen til kørsel sker ud fra en konkret vurdering af elevens/borgerens kørselsbehov, og dermed ikke en automatisk visitation af kørsel alene begrundet ud fra hvilket tilbud eleven/borgeren er visiteret til. Disse ændringer i visitationen af kørsel kan opleves som en serviceforringelse for borgeren.

Fremadrettet skal den visiterende myndighed ikke håndtere aftaler med vognmænd, men alene have kontakt med et fælles kørselskontor. Alle nødvendige oplysninger indberettes af den visiterende medarbejder direkte til det fælles digitale kørselssystem. Dette vil betyde en forenkling af kørselsopgaven hos visitationen.

 

II: Koordination (kørselskontor)

Det vurderes, at der er et stort potentiale i at samle koordineringen af kørslen ét sted i et kørselskontor. Det vil være med til at skabe overblik over kørslen på tværs af hele kommunen og udnytte vognparken bedre. Besparelsen opnås ved at køre med fyldte busser, optimere ruter og minimere individuel kørsel, der hvor individuel kørsel ikke er nødvendig ud fra en faglig vurdering.

 

Kørselskontoret vil få ansvaret for at sikre, at der er de nødvendige kørertøjer til at dække den visiterede kørsel, samt al koordineringen af kørslen, og kontakt til vognmænd (udførerdelen).

 

Etablering af et fælles kørselskontor kan ske fuldkommen uafhængigt af om visitationen omlægges. Erfaringer fra andre kommuner påviser et optimeringspotentiale på den leverede kørsel på mellem 15 % og 25 %. Dels er der dog sket en optimering i BRK de senere år, og dels er den samlede volumen som der kan optimeres på usikker. Dette gælder både i forhold til hvor reduktionen vil være og størrelsen på den. Ikke desto mindre forventes det yderligere potentiale at kunne berettige etablering af et kørselskontor, foruden den optimering der er indeholdt i nærværende indstilling på 0,6 mio.kr.

 

BAT er i gang med at anskaffe et digitalt bestillings-, koordinerings-, afviklings- og afregningsprogram til afvikling af den kørsel BAT allerede varetager i dag. Fra 1. januar 2014 kan systemet også benyttes af andre, der visiterer kørsel. Oplysninger om visiteret kørsel indgår i en kørselsdatabase, der er sammenkoblet med vognparken og vejnettet på Bornholm. På længere sigt bliver automatisk fakturering af bestilte kørsler direkte i OPUS også muligt.

 

Etablering og anskaffelse af kørselssystemet Frogne Dispatch Management Solution finansieres af BAT indenfor BATs eksisterende driftsbudget. Anskaffelsessum udgør 535.500 kr. og den årlig drift til licens udgør 96.000 kr. excl. medarbejderomkostninger. Derudover forventer BAT at skulle ansætte en medarbejder til at varetage koordineringsopgaven og have kontakten med visitatorerne og vognmændene. De fremadrettede driftsudgifter (licens og medarbejderomkostninger) finansieres af BAT og brugerne ved pålæg af en mindre transaktionsomkostning på bestilte kørsler.

 

BAT vil således være i stand til at løfte opgaven med et kørselskontor omkostningseffektivt som en del af den øvrige driftsopgave, og merudgiften forventes holdt indenfor de eksisterende budgetrammer efter udmøntning af de allerede vedtagne besparelser.

 

III: Udførelse

Udførelse af kørsel vedrører kun levering af kørsel. Besparelsespotentialet opnås gennem konkurrenceudsættelse af kørselsopgaven for at opnå den billigste pris pr. kørt km (køretøj og diesel) og volumen hos den udførende enhed

Det vurderes, at der kan opnås besparelser på 10-15 % pr. kørt km ud fra den nuværende kørselsvolumen.

 

Økonomiske konsekvenser

Den oprindelige budgetreduktion i BRK er på 2,3 mio.kr. Denne skal indfris før der kan påregnes yderligere reduktioner.

 

Det vurderes at der umiddelbart kan opnås besparelser for 1,7 mio. kr. ved gennemførsel af nedenstående budgettilpasninger og ændringer i visitationen:

·        0,85 mio. kr. på IBB i Psykiatri og Handicap som følge af de hidtidige optimeringer i visitationen og fortsat stram styring og koordinering af bevillingerne. Der vil være tale om en budgettilpasning uden servicemæssige konsekvenser.

·        0,2 mio.kr. på HandyBat i Borger og Sundhed som følge af det fortsatte fald i antal brugere. Der vil være tale om en budgettilpasning uden servicemæssige konsekvenser.

·        0,05 mio.kr. på HandyBat i Borger og Sundhed ved nedlæggelse af den åbne ordning (ikke visiteret), der p.t. omfatter 21 brugere. Disse borgere vil ved en nedlæggelse af den åbne ordning som konsekvens skulle afholde hele udgiften selv.

·        0,6 mio. kr. på Børn og Skoles udgifter til befordring gennem strammere visitation i BFC gennem individuel vurdering af kørselsbehov til elever på Heldagsskolen og K-klasseelever, ved omlægning af den faste skolekørsel til specialklasser mv. til IBB-ordningen (besparelse på 50 % af den nuværende taxa-pris), og systematisk visitationspraksis i BFC. Der vil i udgangspunktet være tale om en systematisering af visitationsgrundlaget og anvendelse af billigste, hensigtsmæssige kørselsordning. Borgere der oplever en ændring i forhold til den nuværende, anvendte kørselsordning kan opleve systematiseringen som en opstramning af serviceniveauet.

 

Endvidere forventes det, at der umiddelbart kan opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. som følge af koordinering af visiteret kørsel fra et fælles kørselskontor. Besparelsen udmøntes ved en fordeling ud fra påviste takstreduktioner efter ½ års drift af kørselskontoret. Der vil alene være tale om en effektivisering og således ikke være tale om servicekonsekvenser.

 

Optimeringen på visitationsopgaven på 1,7 mio. kr. og på koordinationsopgaven med 0,6 mio.kr. indfrier samlet set besparelsen på 2,3 mio. kr. fra 1. januar 2014.

 

Transporten af børn til tandlæge er en kan-opgave, som i 2012 kostede knapt 0,4 mio. kr. Besparelsen på tandlægekørsel er politisk fravalgt i budgetforhandlingerne for 2014.

 

Etablering og anskaffelse af kørselssystemet Frogne Dispatch Management Solution finansieres af BAT. Anskaffelsessum udgør 535.500 kr. og den årlig drift til licens udgør 96.000 kr. Derudover forventer BAT at skulle ansætte en medarbejder til at varetage koordineringsopgaven og have kontakten med visitatorerne og vognmændene. Som beskrevet finansieres eventuelle udgifter i denne forbindelse af de eksisterende driftsbudgetter efter udmøntning af besparelserne. Reelt vil der være tale om en lavere reduktion af taksterne end uden disse følgeudgifter af kørselskontoret.

 

Erfaringer i andre kommuner, hvor der er etableret en fælles funktion til koordinering af al kørsel med borgere, viser at der på længere sigt kan opnås besparelser på 15-25 % af den samlede omkostning til visiteret borgerbefordring. I BRK udgjorde alene udgiften til integreret institutionskørsel 12,6 mio. kr. i 2012, svarende til et besparelsespotentiale på 1,9 mio. kr. ved en reduktion på 15 %.

 

Yderligere påviste gevinster ved kørselskontoret vil kunne indgå i de løbende politiske prioriteringer. Når der er tilstrækkeligt overblik over kørselsopgavens samlede omfang iværksættes konkurrenceudsættelse af selve kørselsopgaven.

 

Arbejdet med at harmonisere håndteringen af kørsel på tværs af BRK med eksempelvis kvalitetsstandarder, administrative vejledninger, eventuel samling af BRKs vognpark, samordning af møde- og afhentningstidspunkter i tilbud fortsætter ligeledes mhp. på at optimere kørslen.

 

Hovedfokus har i nærværende arbejde været på kørsel med borgere og brugere. Medarbejderkørsel og tjeneste- og varekørsel skal også løbende vurderes mhp. effektivisering.

 

Det videre arbejde forankres administrativt i en befordringsstyregruppe bestående af lederne for de forskellige visiterende enheder og ledelsen af kørselskontoret. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil modtage orientering om arbejdet.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet og der er indkommet følgende høringssvar:

 

Handicaprådet den 26. november 2013:

Handicaprådet ønsker yderligere oplysninger i sagen inden stillingtagen. Høringssvar vil derfor først foreligge til Kommunalbestyrelsens møde d. 19. december 2013.

 

Ældrerådet den 26. november 2013:

Ældrerådet tager analyse incl. forslag om visitation og kørselskontor til efterretning, idet der forudsættes at ændringen ikke medfører servicemæssige konsekvenser for brugerne.
Ældrerådet foreslår, at transport til aflastning indtænkes.
Ældrerådet anbefaler, at de nuværende 21 brugere af den åbne ordning i HandyBAT får mulighed for som en personlig ordning at forblive i denne indtil de selv vælger at udtræde.
Ældrerådet forudsætter, at kvalitetsstandarder forelægges Ældrerådet til høring inden vedtagelse.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2013

1.
Overblik over borgerbefordring (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a.       Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. december 2013

1.
Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. status 4. kvartal 2013. BRH&S, november 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

6

 

 

Indstilling og beslutning

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-12-2013

7

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Martin sten Jørgensen takkede for samarbejdet i Beskæftigelsesudvalget om bl.a. gode økonomiske løsninger